Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1"

Transkrypt

1 Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1 Administracja, II stopień, s. 1

2 KARTA PREDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Ustrój polityczny państwa AII.MI.1.U.P.P. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Modułhistoryczno-ustrojowy ModuleHistorical andconstitutional Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kierunek: Political SystemState Administracja Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Poziom studiów: dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw. Wymagania wstępne II stopnia- Znajomość podstaw polskiego prawa państwowego (konstytucyjnego) i podstaw magisterskie z historii administracji. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns. 15, ćwiczenia- s. 30, ns Cele przedmiotu Poznanie form rządu, budowy organów władzy państwowej, metod sprawowania władzy, ustroju administracyjno-terytorialnego, systemów rządów parlamentarno-gabinetowych, prezydenckich i mieszanych na przykładach ustrojów politycznych wybranych państw. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01rozróżnia sposoby rządzenia w zależności K_W05 od ustroju politycznego państwa. P_W02wie na czym polega istota centralizacji K_W06 Wiedza: i decentralizacji władzy państwowej. P_W03identyfikuje i opisuje ustroje polityczne. P_W04omawia i porównuje w oparciu o konstytucje K_W07 K_W09 ustroje polityczne wybranych państw (USA, RFN. Francja, Włochy, Wielka Brytania) w odniesieniu do ustroju RP. Umiejętności: P_U01wyjaśnia podobieństwa i różnice ustroju politycznego wybranego państwa z ustrojem Rzeczpospolitej Polskiej. P_U02 ocenia decyzje władzy w zakresie umacniania społeczeństwa obywatelskiego. P_U03 weryfikuje funkcjonowanie ustabilizowanych systemów politycznych. K_U01 K_U02 K_U09, K_U10 Kompetencje społeczne: P_K01 postrzega relacje w strukturach organów władzy i wiąże je z zadaniami państw. P_K02 uznaje państwo jako niezbędną organizacje polityczną społeczeństwa wyposażona w władzę. K_K03 K_K06 Treści programowe Podstawowa tematyka systemu ustrojowego państwa, najważniejsze instytucje ustroju (legislatywy i egzekutywy). Ustawy zasadnicze wybranych państw. Próba odniesienia (porównania) polskiej Administracja, II stopień, s. 2

3 demokracji parlamentarno-gabinetowej do ustabilizowanych ustrojów politycznych wybranych państw. Zalecana literatura Podstawowa Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje państw współczesnych, Lublin Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków Uzupełniająca Klein E., Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław, Internet, konstytucje wybranych państw. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Kolokwium opisowe: P_W01, P_W02, P_WO3, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 60, ns. 30 Przygotowanie się do zajęć s. 10, ns. 30 Studiowanie literatury s. 20, ns. 30 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne s. 30, ns. 30 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 150, ns. 150 Liczba punktów ECTS 6 Kontakt Administracja, II stopień, s. 3

4 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Historia myśli ustrojowo-administracyjnej, AII.MI.2.H.M.U. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Modułhistoryczno-ustrojowy Module Historical and Constitutional Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja History of Constitutional and Administrative Thought Status przedmiotu Język wykładowy Poziom obowiązkowy polski/angielski studiów: II stopnia - magisterskie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Jacek Przygodzki Wymagania wstępne Podstawowa wiedza nabyta na zajęciach z Historii administracji i Nauki administracji oraz przedmiotów z zakresu nauk społecznych. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 15, ns Cele przedmiotu Przedstawienie głównych doktryn polityczno-prawnych i ich wpływu na kształtującą się administrację publiczną. Studenci poznają również oddziaływanie idei na współczesne systemy polityczne i administracyjne. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01rozróżnia poszczególne doktryny politycznoprawne K_W01; K_W02 na przestrzeni wieków. P_W02zna wpływ idei i ideologii na powstanie i K_W03 Wiedza: rozwój różnych ustrojów oraz prawa. P_W03tłumaczy wpływ doktryn na powstanie i K_W05 rozwój administracji publicznej. P_W04ocenia współczesne doktryny polityczne. K_W06 P_U01odróżnia idee, ideologie i doktryny politycznoprawne. K_U01; K_U06 P_U02wymienia i charakteryzuje poszczególne K_U06 doktryny polityczno-prawne. Umiejętności: P_U03potrafi opisać wpływ ideologii oraz doktryn K_U10 politycznych na kształtowanie administracji publicznej. P_U04interpretuje zmiany zachodzące we K_U09 współczesnej administracji przez pryzmat wpływu doktryn. P_K01ma świadomość dotyczącą wpływu doktryn K_K01 Kompetencje społeczne: politycznych na współczesny świat. P_K02 postępuje zgodnie z zasadami etyki. P_K03postrzega relacje między uwarunkowaniami K_K06 K_K04 historycznymi a współczesnym ustrojem administracyjnym naszego państwa. Administracja, II stopień, s. 4

5 P_K04wyraża oceny współczesnych ustrojów państwowych. Treści programowe Doktryna antyku. Doktryna państwa i prawa Średniowiecza. Doktryny polityczne Renesansu. Myśl polityczna i prawna XVII wieku i Oświecenia. Kameraliści i Policyści. Myśl administracyjna XIX wieku. Liberalizm a konserwatyzm. Pozytywizm prawniczy. Demokratyczne państwo prawa a państwo socjalne. Zalecana literatura Podstawowa Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., C.H. Beck Uzupełniająca Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, C.H. Beck Chojnicka H., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K01, P_K02, P_K03, P_K04. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 15, ns. 12 Przygotowanie się do zajęć s. 45, ns. 48 Studiowanie literatury s. 35, ns. 35 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 5

6 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Postępowanie sądowo-administracyjne AII.MII.4.P.S.A. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kierunek: AdministrativeJudicialProceedings Administracja Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Łukasz Mikowski Wymagania wstępne Poziom Znajomość podstawowych pojęć prawa i prawoznawstwa, zasad funkcjonowania studiów: systemu organów państwowych; podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania II stopnia- podmiotów administracji publicznej, ich struktury organizacyjnej oraz zasad i magisterskie źródeł prawa administracyjnego. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns.15, ćwiczenia- s. 15, ns Cele przedmiotu Poznanie, zrozumienie i wyjaśnianie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu procedury sądowo-administracyjnej. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01student zna organizację sądownictwa K_W04 administracyjnego. P_W02objaśnia zasadypostępowaniu przed sądami K_W07 Wiedza: administracyjnymi. P_W03charakteryzujeelementy postępowania K_W07 administracyjnego niezbędnego dla rozumienia sądowej kontroli administracji publicznej. P_U01rozpoznaje i weryfikuje wybór drogi K_U03 dochodzenia roszczeń na gruncie prawa o Umiejętności: postępowaniu przed sądami administracyjnymi. P_U02łączy i stosuje zdobytą wiedzę teoretycznej z K_U06; K_U08 regułami wykładni i stosowania prawa procesowego. P_K01wykorzystuje zdobytą wiedzę do interpretacji K_K02 przepisów regulujących postępowanie przed sądami Kompetencje społeczne: administracyjnymi. P_K02świadomie stosuje reguły oraz zależności K_K05 występujących w obrębie kontroli prawnej administracji publicznej. Treści programowe Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego, prawo do sądu, ustrój sądów administracyjnych, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, legitymacja do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, stadia postępowania sądowoadministracyjnego, środki odwoławcze w Administracja, II stopień, s. 6

7 postępowaniu sądowoadministracyjnym, obalenie prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych, elementy postępowania administracyjnego niezbędne dla rozumienia sądowej kontroli administracji publicznej. Zalecana literatura Podstawowa Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa Uzupełniająca Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2007 i nast. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład- egzamin opisowy: P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Ćwiczenia-test zaliczeniowy: P_W01, P_U01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 45, ns. 30 Przygotowanie się do zajęć s. 30, ns. 40 Studiowanie literatury s. 35, ns. 35 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Przygotowanie się do rozwiązywania zadań s. 10, ns. 15 ułożonych przez prowadzącego Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 150, ns. 150 Liczba punktów ECTS 6 Kontakt Administracja, II stopień, s. 7

8 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Prawne aspekty ochrony środowiska, AII.MII.5.P.A.O. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja The Legal Aspectsof Environmental Protection Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących studiów: zajęcia II stopniamagisterskie dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z prawa administracyjnego Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 15, ns. 9 5 Cele przedmiotu Zapoznanie z regulacją normatywną prawa ochrony środowiska; poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska; poznanie analizy regulacji normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01określa pojęcie, zakres i istotę prawa ochrony K_W01, środowiska. Wiedza: P_W02zna szczegółowo instytucje prawne z zakresu K_W05, K_W07 prawa ochrony środowiska. P_W03ma pogłębioną wiedzę o unormowaniach K_W09 danej instytucji z zakresu prawa ochrony środowiska. P_U01identyfikuje, analizuje i porównuje regulacje K_U01, K_U02 prawne z zakresu prawa ochrony środowiska. P_U02dostrzega złożoność treściową, różnorodność i K_U03 Umiejętności: sposób regulacji norm prawnych należących do prawa ochrony środowiska. P_U03rozwiązuje złożone problemy prawne z zakresu K_U04, K_U06 funkcjonowania instytucji prawa ochrony środowiska. Kompetencje społeczne: P_K01jest przygotowany do funkcjonowania w sektorze finansów publicznych i w ramach funkcjonowania podmiotów prywatnych, zajmując samodzielne stanowiska. P_K02jest otwarty na podejmowanie różnych ról w sektorze finansów publicznych i w ramach funkcjonowania podmiotów prywatnych, zajmując kierownicze stanowiska. K_K01,K_K02 K_K03, K_K05 Treści programowe Pojęcie środowiska. Geneza ochrony środowiska. Klasyfikacje zagrożeń środowiska. Ekorozwój - ochrona środowiska jako zadanie państwa( oddziaływanie Państwa na środowisko). Funkcje norm Administracja, II stopień, s. 8

9 prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Zasady ogólne Prawa ochrony środowiska. Zadania administracji w dziedzinie ochrony środowiska. Planowanie strategiczne a ochrona środowiska. Polityka ekologiczna. Zadania związane z gospodarowaniem przestrzenią. Zadania kontrolnonadzorcze. Instrumenty finansowo-prawne w przepisach prawa ochrony środowiska. Regulacja prawna ochrony zasobów środowiska. Zalecana literatura Podstawowa Rakoczy B., Wierzbowski B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa Uzupełniająca Górski M., Prawo ochrony środowiska, Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Egzamin (kolokwium opisowe): P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 15, ns. 9 Przygotowanie się do zajęć s. 10, ns. 16 Studiowanie literatury s. 20, ns. 20 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 80, ns. 80 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 9

10 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Zarządzanie zasobami ludzkimi, AII.MIII.1.Z.Z.L. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduładministracyjno-społeczny Administrative and Social Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja Human Resource Management Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: II stopnia - magisterskie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Mirosław Januszewski Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns Cele przedmiotu Poznanie wiedzy dotyczącej istoty, celu, przedmiotu i zakres zarządzania zasobami ludzkimi oraz roli ZZL w procesie zarządzania organizacją; przekazanie wiedzy w zakresie etapów i zadań oraz metod procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna podstawowe pojęcia i zadania z zakresu K_W01 Wiedza: zarządzania zasobami ludzkimi. P_W02 posiada wiedzę z zakresu stylów kierowania, K_W09 zwiększających i motywujących efektywność pracowników. P_U01rozumie zachowania ludzi w pracy i czynniki je K_U06 Umiejętności: determinujące. P_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do K_U10 opisu i analizowania uwarunkowań i zachowań ludzi w pracy oraz wpływania na ich postawy. Kompetencje P_K01 podejmuje dyskusję o roli zasobów ludzkich w procesie zarządzania organizacją. P_K02 jest świadomy zmian w otoczeniu i K_K02, K_K03 K_K05, K_K06 społeczne: konieczności dostosowywania potencjału ludzkiego (w tym własnego) w celu realizacji celów organizacji i jej członków. Treści programowe Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania kapitałem ludzkim.ewolucja koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście do pracownika wg zasobowej szkoły zarządzania. Proces zarządzania zasobami ludzkimi (zadania): planowanie personelu, pozyskiwanie pracowników, formowanie zespołu, motywowanie i wynagrodzenia, oceny, doskonalenie i rozwój pracowników, zarządzanie karierą osobistą. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji.zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi. Procesy organizowania pracy: podział pracy, ustalenie podziału czynności, wyznaczanie zadań i obowiązków, koordynowanie działań. Kontrola.Role pracownicze, kompetencje Administracja, II stopień, s. 10

11 nowoczesnego lidera zespołu, przywództwo. Identyfikacja relacji między zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem kapitałem intelektualnym i zarządzanie wiedzą. Przykłady implementacji modeli zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych organizacjach. Zalecana literatura Podstawowa Szaban J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Difin, Warszawa Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Warszawa Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo BECK, Warszawa Uzupełniająca Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, ANTYKWA, Kraków Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi,ipiss, Warszawa Bańka W., Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002; Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Egzamin pisemny: P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 30, ns. 24 Przygotowanie się do zajęć s. 30, ns. 36 Studiowanie literatury s. 30, ns. 30 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne s. 30, ns. 30 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 150, ns. 150 Liczba punktów ECTS 6 Kontakt Administracja, II stopień, s. 11

12 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Metodologia i techniki badań w administracji AII.MIV.1.M.T.B. Prawny publicznej, I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł Praca magisterska i egzamin dyplomowy Kierunek: Module Thesisand the Diploma Exam Administracja Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Methodology and Techniques of Research in Public Administration Status przedmiotu Język wykładowy do wyboru polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób Poziom studiów: II stopniamagisterskie prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Seminarium s. 15, ns. 9 2 Cele przedmiotu Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej i przygotowanie go do egzaminu magisterskiego. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna i klasyfikuje podstawowe metody, K_W05, K_W08, K_W09 techniki i narzędzia badawcze. Wiedza: P_W02 definiuje rodzaje metod, techniki i narzędzia K_W05, K_W08, K_W09 badawcze stosowane w naukach administracyjnych, P_W03rozumie istotę procesu badawczego, hipotezy; K_W10 zna zasady opracowania materiałów badawczych. P_U01potrafi samodzielnie przygotować złożone K_U03, K_U04, K_U05 Umiejętności: badanie w zakresie nauk administracyjnych. P_U02rozumie istotę procesu badawczego, przygotowuje plan badawczy, hipotezy, gromadzenie i analizę danych. K_U07, K_U10, K_U11 K_U12 Kompetencje społeczne: P_K01rozumie istotę samokształcenia. P_K02 ma świadomość znaczenia metod badań społecznych w obiektywnym diagnozowaniu rzeczywistości. K_K01, K_K02 K_K03 Treści programowe Studenci poznają zasady pisania prac magisterskich, w tym wymogów formalnych. Szczególny nacisk zwraca się na technikę pracy naukowej, studiowanie literatury i sposób pisania samodzielnej pracy naukowej. Zadaniem studentów jest przygotowanie problemu badawczego, przygotowanie planu pracy, hipotez, opracowanie warsztatu metodologicznego, przygotowanie bibliografii. Zalecana literatura Podstawowa Według wskazań promotora. Administracja, II stopień, s. 12

13 Uzupełniająca Według wskazań promotora. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Seminarium przedstawienie i omówienie poszczególnych elementów pracy (plan pracy, bibliografia, tezy, hipotezy): P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 15, ns. 9 Przygotowanie się do zajęć s. 15, ns. 15 Studiowanie literatury s. 20, ns. 26 Przygotowanie projektu/eseju itp. s. 10, ns. 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 60, ns. 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Administracja, II stopień, s. 13

14 Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:2 Administracja, II stopień, s. 14

15 Instytut: Społeczno- Prawny Kierunek: Administracja Poziom studiów: II stopniamagisterskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, AII.MI.3.H.M.S. I rok, semestr 2 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Modułhistoryczno-ustrojowy Module Historical and Constitutional Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Socio-Economic Thought Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Małgorzata Babińska Wymagania wstępne Bazowa znajomości tematyki ekonomicznej. Elementarna znajomość epok historycznych, fundamentalnych faz i procesów historycznych. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 15, ns.12, ćwiczenia- s. 15, ns Cele przedmiotu Przekazanie studentom fundamentalnej wiedzy historycznej z zakresu idei, doktryn i teorii odnoszących się do społeczno-ekonomicznych form funkcjonowania ludzkości. Nakreślenie genezy, rozwoju oraz przekształceń refleksji ideowej i doktrynalnej, która w swym historycznym rozwoju wpływała na formowanie się praktycznych postulatów w zakresie budowy nowych stosunków społeczny oraz nowych formacji ekonomicznych. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01identyfikuje główne nurty oraz założenia K_W05 omawianych doktryn odnoszących się do społecznej i gospodarczej sfery funkcjonowania społeczeństw. P_W02rozumie uwarunkowania historyczne, które K_W07 legły u podstaw powstania określonych koncepcji Wiedza: rozwoju społeczno- ekonomicznego. P_W03rozumie wpływ określonych koncepcji K_W09 doktrynalnychoraz ich przełożenie na programy polityczne i konkretne działania mające miejsce w realnej przestrzeni społeczno- ekonomicznej i politycznej. P_U01wykorzystuje zdobytą wiedzę w odniesieniu do K_U01, K_U06, K_U09 problematyki związanej z funkcjonowaniem K_U10 Umiejętności: organizacji w jej społecznym i ekonomicznym kontekście. Kompetencje społeczne: P_K01dostrzega ważność interdyscyplinarnej wiedzy w naukach społecznych. P_K03świadomie określa podstawowe problemy życia ekonomiczno-społecznego. K_K02, K_K03, K_K05 K_K06 Treści programowe Zagadnienia metodologiczne. Początki cywilizacji, pierwsze formy organizacji społecznoekonomicznych i politycznych Mezopotamia i Egipt. Starożytna Grecja- koncepcje Platona i Administracja, II stopień, s. 15

16 Arystotelesa oraz myśl społeczno - ekonomiczna i ustrojowa Rzymu w doktrynach Polibiusza i Cycerona. Koncepcje Doktorów Kościoła- św. Augustyn oraz św. Tomasz z Akwinu. Społecznoekonomiczne doktryny reformacji Luter, Kalwin. Mieszczańskie doktryny prawa natury Grocjusz, Hobbes i Locke od Wielkiej rebelii do Chwalebnej Rewolucji. Społeczne, ekonomiczne i polityczne doktryny oświecenia francuskiego- merkantylizm, fizjokratyzm, Voltaire, Monteskiusz, Rousseau. Klasyczna angielska ekonomia polityczna- Smith, Ricardo, Malthus. Idee rewolucji francuskiej. Społeczne i ekonomiczne doktryny liberalizmu- Constant, Bentham, Mill. Myśl społecznoekonomiczna socjalizmu utopijnego Saint-Simona, Fouriera i Owena oraz doktryna tzw. socjalizmu naukowego Marksa i Engelsa. Rewizjonistyczne i reformistyczne koncepcje Lassalle a i socjalizm fabiański. Socjalizm realny-leninizm, imperializm jako forma kapitalizmu. Doktryny państwa dobrobytu- New Deal w USA, Reformy w Wielkiej Brytanii, doktryny Beveridge a, Keynes a. Koncepcje społeczno-ekonomiczne w personalizmie Mouniera, doktryna menedżerów, teoria konwergencji, neoliberalizm. Zalecana literatura Podstawowa Justyński J., Justyńska I., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Lex, Warszawa, Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa, Szacki J., Historia myli socjologicznej, PWN, Warszawa Uzupełniająca Gide C., Rist C., Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych, BG UEK, Kraków Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, wyd. Dom Organizatora, Toruń, Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia - dyskusja/aktywność: P_W05, P_W02, P_W03, P_U01, kolokwium opisowe/zaliczeniowe:p_u01, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 30, ns. 24 Przygotowanie się do zajęć s. 15, ns. 15 Studiowanie literatury s. 30, ns. 36 Przygotowanie projektu/eseju itp. s. 10, ns. 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne s. 5, ns. 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 120, ns. 120 Liczba punktów ECTS 4 Kontakt Administracja, II stopień, s. 16

17 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Ochrona prawna w UE, AII.MII.1.O.P.U. Prawny I rok, semestr 2 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja The Legal Protection in Law System of European Union Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: II stopniamagisterskie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Ewa Tuora-Schwierskott Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns. 15, ćwiczenia- s. 15, ns Cele przedmiotu Przybliżenie zasad funkcjonowania Rady Europy oraz instytucji Unii Europejskiej, rozwoju historycznego Wspólnot i Unii Europejskiej, zrozumienie charakteru prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, struktury Unii Europejskiej, Instytucji Unii Europejskiej. Zdobycie wiedzy na temat źródeł prawa wspólnotowego, systemu ochrony prawa wspólnotowego, zrozumienie powiązań pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym, nauka na temat odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego, wykonywania prawa wspólnotowego w prawie krajowym, swobód rynku wewnętrznego i ochrony prawnej, prawa konkurencji i związanego z tym orzecznictwo, polityk Unii Europejskiej. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 definiuje instytucje Unii Europejskiej. P_W02 określa podstawowe zasady prawne w K_W03 K_W05 Wiedza: Państwach Unii Europejskiej. P_W03 charakteryzuje szczegółowo relacje pomiędzy K_W07 prawem prywatnym i publiczny. Umiejętności: Kompetencje społeczne: P_U01 opisuje zasady prawa wspólnotowego. P_U02 wskazuje zależności miedzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym. P_U03 umiejętnie korzysta z zapisów prawnych UE. P_K01 jest świadomy istoty prawa unijnego we współczesnym świecie. P_K02 konsekwentnie dba o prawidłowość stosowania procedur unijnych. K_U02 K_U04 K_U06 K_K01 K_K05 Treści programowe Rada Europy, rozwój historyczny Wspólnot i Unii Europejskiej, charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, struktura Unii Europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, źródła prawa wspólnotowego, system ochrony prawa wspólnotowego, prawo wspólnotowe a prawo krajowe, odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego, wykonywanie prawa wspólnotowego w prawie krajowym, swobody rynku wewnętrznego i ochrona Administracja, II stopień, s. 17

18 prawna, prawo konkurencji i związane z tym orzecznictwo, polityki Unii Europejskiej. Zalecana literatura Podstawowa Herdegen M., Prawo europejskie, 2. Wydanie, Beck Warszawa Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej t.2 Miąsik D., Półtorak N., Wróbel A., kwiecień 2012, WoltersKluwer Prawo ustrojowe Unii Europejskiej Repetytorium. Pyka M., Wojtyniak B., wrzesień 2012, WoltersKluwer Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., LexisNexis 2012 Szpunar M., Ahlt M., Prawo europejskie, Beck, Warszawa Uzupełniająca Nowicki M. A., Europejska Konwencja Praw Człowieka, wybór orzecznictwa, Beck, Warszawa 1999 Integracja Europejska Ćwiczenia Wojtaszczyk K. A., wrzesień 2012, Poltext. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, marzec 2012, C.H. Beck. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Kolokwium: P_W01, P_W02, P_W03, P_U02; referat (prezentacja multimedialna): P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 45, ns. 27 Przygotowanie się do zajęć s. 10, ns. 15 Studiowanie literatury s. 25, ns. 25 Przygotowanie projektu/eseju itp. s. 20, ns. 28 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 15, ns. 15 Inne s. 10, ns. 15 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 18

19 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Prawo karne skarbowe, AII.MII.3.P.K.S. Prawny I rok, semestr 2 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja Tax Criminal Law Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Paweł Selera Poziom Wymagania wstępne studiów: Student posiada wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego; potrafi określić II stopnia- katalog źródeł prawa obowiązujących w Polsce i zna konstytucyjne zasady magisterskie determinujące politykę karną państwa; rolę samorządów w ustroju prawnym RP; student ma wiedzę z zakresu finansów publicznych, prawa budżetowego. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns. 15, ćwiczenia - s. 15, ns Cele przedmiotu Przedstawienie specyfiki prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego materialnego. Omówienie zasad prawa karnego skarbowego oraz jego powiązań z prawem karnym materialnym, procesowym i prawem finansowym, nakres klenie zasad odpowiedzialności karno-skarbowej i systemu kar przewidzianych w k.k.s. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01charakteryzuje szczegółowo specyfikę prawa K_W04 karnego skarbowego i jego powiązań z prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem Wiedza: finansowym. P_W02rozumie szczegółowo zakres K_W05 odpowiedzialności karno-skarbowej i jej specyfikę w porównaniu z prawem karnym materialnym. P_U01student różnicuje zakres odpowiedzialności K_U03 oraz system kar określonych w prawie karnym Umiejętności: skarbowym na tle prawa karnego materialnego. P_U02Student analizuje złożone problemy związane K_U06, K_U10 powiązaniami prawa finansowego z prawem karnym skarbowy. P_K01student potrafi określić kluczowe problemy K_K03 związane ze ściganiem przestępstw karnoskarbowych i unikaniem odpowiedzialności karno- Kompetencje skarbowej. społeczne: P_K02student dostrzega złożoność problematyki K_K01 karno- skarbowej i ma świadomość odpowiedzialności spoczywającej na organach Administracja, II stopień, s. 19

20 ścigania. Treści programowe Pojęcie prawa karnego skarbowego i źródeł prawa karnego skarbowego. Związki pomiędzy prawem karnym skarbowym a prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem finansowym. Przesłanki odpowiedzialności karno-skarbowej. Pojęcie czynu oraz formy stadialne i zjawiskowe. System kar określony w kodeksie karnym skarbowym. Poszczególne typy czynów zabronionych określonych w k.k.s. Zasady postępowania karnego skarbowego. Zalecana literatura Podstawowa Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa Baniak S., Prawo karne skarbowe, WoltersKluwer, Warszawa Uzupełniająca Prusak F., Postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia i wykłady - forma ustna (trzy pytania otwarte): P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 45, ns. 27 Przygotowanie się do zajęć s. 20, ns. 32 Studiowanie literatury s. 30, ns. 28 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 38 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 20

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok Nazwa kursu Etyka i kultura zawodu urzędnika Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / I Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 PRAWO i ADMINISTRACJA www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PRAWO i ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe.

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo