Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1"

Transkrypt

1 Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:1 Administracja, II stopień, s. 1

2 KARTA PREDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Ustrój polityczny państwa AII.MI.1.U.P.P. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Modułhistoryczno-ustrojowy ModuleHistorical andconstitutional Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kierunek: Political SystemState Administracja Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia Poziom studiów: dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw. Wymagania wstępne II stopnia- Znajomość podstaw polskiego prawa państwowego (konstytucyjnego) i podstaw magisterskie z historii administracji. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns. 15, ćwiczenia- s. 30, ns Cele przedmiotu Poznanie form rządu, budowy organów władzy państwowej, metod sprawowania władzy, ustroju administracyjno-terytorialnego, systemów rządów parlamentarno-gabinetowych, prezydenckich i mieszanych na przykładach ustrojów politycznych wybranych państw. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01rozróżnia sposoby rządzenia w zależności K_W05 od ustroju politycznego państwa. P_W02wie na czym polega istota centralizacji K_W06 Wiedza: i decentralizacji władzy państwowej. P_W03identyfikuje i opisuje ustroje polityczne. P_W04omawia i porównuje w oparciu o konstytucje K_W07 K_W09 ustroje polityczne wybranych państw (USA, RFN. Francja, Włochy, Wielka Brytania) w odniesieniu do ustroju RP. Umiejętności: P_U01wyjaśnia podobieństwa i różnice ustroju politycznego wybranego państwa z ustrojem Rzeczpospolitej Polskiej. P_U02 ocenia decyzje władzy w zakresie umacniania społeczeństwa obywatelskiego. P_U03 weryfikuje funkcjonowanie ustabilizowanych systemów politycznych. K_U01 K_U02 K_U09, K_U10 Kompetencje społeczne: P_K01 postrzega relacje w strukturach organów władzy i wiąże je z zadaniami państw. P_K02 uznaje państwo jako niezbędną organizacje polityczną społeczeństwa wyposażona w władzę. K_K03 K_K06 Treści programowe Podstawowa tematyka systemu ustrojowego państwa, najważniejsze instytucje ustroju (legislatywy i egzekutywy). Ustawy zasadnicze wybranych państw. Próba odniesienia (porównania) polskiej Administracja, II stopień, s. 2

3 demokracji parlamentarno-gabinetowej do ustabilizowanych ustrojów politycznych wybranych państw. Zalecana literatura Podstawowa Skrzydło W., Zakrzewski W., Ustroje państw współczesnych, Lublin Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków Uzupełniająca Klein E., Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław, Internet, konstytucje wybranych państw. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Kolokwium opisowe: P_W01, P_W02, P_WO3, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 60, ns. 30 Przygotowanie się do zajęć s. 10, ns. 30 Studiowanie literatury s. 20, ns. 30 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne s. 30, ns. 30 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 150, ns. 150 Liczba punktów ECTS 6 Kontakt Administracja, II stopień, s. 3

4 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Historia myśli ustrojowo-administracyjnej, AII.MI.2.H.M.U. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Modułhistoryczno-ustrojowy Module Historical and Constitutional Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja History of Constitutional and Administrative Thought Status przedmiotu Język wykładowy Poziom obowiązkowy polski/angielski studiów: II stopnia - magisterskie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Jacek Przygodzki Wymagania wstępne Podstawowa wiedza nabyta na zajęciach z Historii administracji i Nauki administracji oraz przedmiotów z zakresu nauk społecznych. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 15, ns Cele przedmiotu Przedstawienie głównych doktryn polityczno-prawnych i ich wpływu na kształtującą się administrację publiczną. Studenci poznają również oddziaływanie idei na współczesne systemy polityczne i administracyjne. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01rozróżnia poszczególne doktryny politycznoprawne K_W01; K_W02 na przestrzeni wieków. P_W02zna wpływ idei i ideologii na powstanie i K_W03 Wiedza: rozwój różnych ustrojów oraz prawa. P_W03tłumaczy wpływ doktryn na powstanie i K_W05 rozwój administracji publicznej. P_W04ocenia współczesne doktryny polityczne. K_W06 P_U01odróżnia idee, ideologie i doktryny politycznoprawne. K_U01; K_U06 P_U02wymienia i charakteryzuje poszczególne K_U06 doktryny polityczno-prawne. Umiejętności: P_U03potrafi opisać wpływ ideologii oraz doktryn K_U10 politycznych na kształtowanie administracji publicznej. P_U04interpretuje zmiany zachodzące we K_U09 współczesnej administracji przez pryzmat wpływu doktryn. P_K01ma świadomość dotyczącą wpływu doktryn K_K01 Kompetencje społeczne: politycznych na współczesny świat. P_K02 postępuje zgodnie z zasadami etyki. P_K03postrzega relacje między uwarunkowaniami K_K06 K_K04 historycznymi a współczesnym ustrojem administracyjnym naszego państwa. Administracja, II stopień, s. 4

5 P_K04wyraża oceny współczesnych ustrojów państwowych. Treści programowe Doktryna antyku. Doktryna państwa i prawa Średniowiecza. Doktryny polityczne Renesansu. Myśl polityczna i prawna XVII wieku i Oświecenia. Kameraliści i Policyści. Myśl administracyjna XIX wieku. Liberalizm a konserwatyzm. Pozytywizm prawniczy. Demokratyczne państwo prawa a państwo socjalne. Zalecana literatura Podstawowa Maciejewski T., Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r., C.H. Beck Uzupełniająca Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, C.H. Beck Chojnicka H., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład test: P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K01, P_K02, P_K03, P_K04. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 15, ns. 12 Przygotowanie się do zajęć s. 45, ns. 48 Studiowanie literatury s. 35, ns. 35 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 5

6 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Postępowanie sądowo-administracyjne AII.MII.4.P.S.A. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kierunek: AdministrativeJudicialProceedings Administracja Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Łukasz Mikowski Wymagania wstępne Poziom Znajomość podstawowych pojęć prawa i prawoznawstwa, zasad funkcjonowania studiów: systemu organów państwowych; podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania II stopnia- podmiotów administracji publicznej, ich struktury organizacyjnej oraz zasad i magisterskie źródeł prawa administracyjnego. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns.15, ćwiczenia- s. 15, ns Cele przedmiotu Poznanie, zrozumienie i wyjaśnianie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu procedury sądowo-administracyjnej. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01student zna organizację sądownictwa K_W04 administracyjnego. P_W02objaśnia zasadypostępowaniu przed sądami K_W07 Wiedza: administracyjnymi. P_W03charakteryzujeelementy postępowania K_W07 administracyjnego niezbędnego dla rozumienia sądowej kontroli administracji publicznej. P_U01rozpoznaje i weryfikuje wybór drogi K_U03 dochodzenia roszczeń na gruncie prawa o Umiejętności: postępowaniu przed sądami administracyjnymi. P_U02łączy i stosuje zdobytą wiedzę teoretycznej z K_U06; K_U08 regułami wykładni i stosowania prawa procesowego. P_K01wykorzystuje zdobytą wiedzę do interpretacji K_K02 przepisów regulujących postępowanie przed sądami Kompetencje społeczne: administracyjnymi. P_K02świadomie stosuje reguły oraz zależności K_K05 występujących w obrębie kontroli prawnej administracji publicznej. Treści programowe Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego, prawo do sądu, ustrój sądów administracyjnych, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, legitymacja do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, stadia postępowania sądowoadministracyjnego, środki odwoławcze w Administracja, II stopień, s. 6

7 postępowaniu sądowoadministracyjnym, obalenie prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych, elementy postępowania administracyjnego niezbędne dla rozumienia sądowej kontroli administracji publicznej. Zalecana literatura Podstawowa Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa Uzupełniająca Jendrośka J., Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2007 i nast. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Wykład- egzamin opisowy: P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Ćwiczenia-test zaliczeniowy: P_W01, P_U01. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 45, ns. 30 Przygotowanie się do zajęć s. 30, ns. 40 Studiowanie literatury s. 35, ns. 35 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Przygotowanie się do rozwiązywania zadań s. 10, ns. 15 ułożonych przez prowadzącego Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 150, ns. 150 Liczba punktów ECTS 6 Kontakt Administracja, II stopień, s. 7

8 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Prawne aspekty ochrony środowiska, AII.MII.5.P.A.O. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja The Legal Aspectsof Environmental Protection Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących studiów: zajęcia II stopniamagisterskie dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z prawa administracyjnego Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 15, ns. 9 5 Cele przedmiotu Zapoznanie z regulacją normatywną prawa ochrony środowiska; poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska; poznanie analizy regulacji normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01określa pojęcie, zakres i istotę prawa ochrony K_W01, środowiska. Wiedza: P_W02zna szczegółowo instytucje prawne z zakresu K_W05, K_W07 prawa ochrony środowiska. P_W03ma pogłębioną wiedzę o unormowaniach K_W09 danej instytucji z zakresu prawa ochrony środowiska. P_U01identyfikuje, analizuje i porównuje regulacje K_U01, K_U02 prawne z zakresu prawa ochrony środowiska. P_U02dostrzega złożoność treściową, różnorodność i K_U03 Umiejętności: sposób regulacji norm prawnych należących do prawa ochrony środowiska. P_U03rozwiązuje złożone problemy prawne z zakresu K_U04, K_U06 funkcjonowania instytucji prawa ochrony środowiska. Kompetencje społeczne: P_K01jest przygotowany do funkcjonowania w sektorze finansów publicznych i w ramach funkcjonowania podmiotów prywatnych, zajmując samodzielne stanowiska. P_K02jest otwarty na podejmowanie różnych ról w sektorze finansów publicznych i w ramach funkcjonowania podmiotów prywatnych, zajmując kierownicze stanowiska. K_K01,K_K02 K_K03, K_K05 Treści programowe Pojęcie środowiska. Geneza ochrony środowiska. Klasyfikacje zagrożeń środowiska. Ekorozwój - ochrona środowiska jako zadanie państwa( oddziaływanie Państwa na środowisko). Funkcje norm Administracja, II stopień, s. 8

9 prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Zasady ogólne Prawa ochrony środowiska. Zadania administracji w dziedzinie ochrony środowiska. Planowanie strategiczne a ochrona środowiska. Polityka ekologiczna. Zadania związane z gospodarowaniem przestrzenią. Zadania kontrolnonadzorcze. Instrumenty finansowo-prawne w przepisach prawa ochrony środowiska. Regulacja prawna ochrony zasobów środowiska. Zalecana literatura Podstawowa Rakoczy B., Wierzbowski B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa Uzupełniająca Górski M., Prawo ochrony środowiska, Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Egzamin (kolokwium opisowe): P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 15, ns. 9 Przygotowanie się do zajęć s. 10, ns. 16 Studiowanie literatury s. 20, ns. 20 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 80, ns. 80 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 9

10 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Zarządzanie zasobami ludzkimi, AII.MIII.1.Z.Z.L. Prawny I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduładministracyjno-społeczny Administrative and Social Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja Human Resource Management Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: II stopnia - magisterskie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Mirosław Januszewski Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns Cele przedmiotu Poznanie wiedzy dotyczącej istoty, celu, przedmiotu i zakres zarządzania zasobami ludzkimi oraz roli ZZL w procesie zarządzania organizacją; przekazanie wiedzy w zakresie etapów i zadań oraz metod procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna podstawowe pojęcia i zadania z zakresu K_W01 Wiedza: zarządzania zasobami ludzkimi. P_W02 posiada wiedzę z zakresu stylów kierowania, K_W09 zwiększających i motywujących efektywność pracowników. P_U01rozumie zachowania ludzi w pracy i czynniki je K_U06 Umiejętności: determinujące. P_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do K_U10 opisu i analizowania uwarunkowań i zachowań ludzi w pracy oraz wpływania na ich postawy. Kompetencje P_K01 podejmuje dyskusję o roli zasobów ludzkich w procesie zarządzania organizacją. P_K02 jest świadomy zmian w otoczeniu i K_K02, K_K03 K_K05, K_K06 społeczne: konieczności dostosowywania potencjału ludzkiego (w tym własnego) w celu realizacji celów organizacji i jej członków. Treści programowe Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania kapitałem ludzkim.ewolucja koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Podejście do pracownika wg zasobowej szkoły zarządzania. Proces zarządzania zasobami ludzkimi (zadania): planowanie personelu, pozyskiwanie pracowników, formowanie zespołu, motywowanie i wynagrodzenia, oceny, doskonalenie i rozwój pracowników, zarządzanie karierą osobistą. Rozwiązywanie konfliktów w organizacji.zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi. Procesy organizowania pracy: podział pracy, ustalenie podziału czynności, wyznaczanie zadań i obowiązków, koordynowanie działań. Kontrola.Role pracownicze, kompetencje Administracja, II stopień, s. 10

11 nowoczesnego lidera zespołu, przywództwo. Identyfikacja relacji między zarządzaniem zasobami ludzkimi a zarządzaniem kapitałem intelektualnym i zarządzanie wiedzą. Przykłady implementacji modeli zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych organizacjach. Zalecana literatura Podstawowa Szaban J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Difin, Warszawa Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Warszawa Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo BECK, Warszawa Uzupełniająca Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, ANTYKWA, Kraków Borkowska S., Zarządzanie zasobami ludzkimi,ipiss, Warszawa Bańka W., Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002; Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Egzamin pisemny: P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 30, ns. 24 Przygotowanie się do zajęć s. 30, ns. 36 Studiowanie literatury s. 30, ns. 30 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne s. 30, ns. 30 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 150, ns. 150 Liczba punktów ECTS 6 Kontakt Administracja, II stopień, s. 11

12 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Metodologia i techniki badań w administracji AII.MIV.1.M.T.B. Prawny publicznej, I rok, semestr 1 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł Praca magisterska i egzamin dyplomowy Kierunek: Module Thesisand the Diploma Exam Administracja Nazwa przedmiotu w języku angielskim The Methodology and Techniques of Research in Public Administration Status przedmiotu Język wykładowy do wyboru polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób Poziom studiów: II stopniamagisterskie prowadzącej/prowadzących zajęcia dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Seminarium s. 15, ns. 9 2 Cele przedmiotu Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy magisterskiej i przygotowanie go do egzaminu magisterskiego. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 zna i klasyfikuje podstawowe metody, K_W05, K_W08, K_W09 techniki i narzędzia badawcze. Wiedza: P_W02 definiuje rodzaje metod, techniki i narzędzia K_W05, K_W08, K_W09 badawcze stosowane w naukach administracyjnych, P_W03rozumie istotę procesu badawczego, hipotezy; K_W10 zna zasady opracowania materiałów badawczych. P_U01potrafi samodzielnie przygotować złożone K_U03, K_U04, K_U05 Umiejętności: badanie w zakresie nauk administracyjnych. P_U02rozumie istotę procesu badawczego, przygotowuje plan badawczy, hipotezy, gromadzenie i analizę danych. K_U07, K_U10, K_U11 K_U12 Kompetencje społeczne: P_K01rozumie istotę samokształcenia. P_K02 ma świadomość znaczenia metod badań społecznych w obiektywnym diagnozowaniu rzeczywistości. K_K01, K_K02 K_K03 Treści programowe Studenci poznają zasady pisania prac magisterskich, w tym wymogów formalnych. Szczególny nacisk zwraca się na technikę pracy naukowej, studiowanie literatury i sposób pisania samodzielnej pracy naukowej. Zadaniem studentów jest przygotowanie problemu badawczego, przygotowanie planu pracy, hipotez, opracowanie warsztatu metodologicznego, przygotowanie bibliografii. Zalecana literatura Podstawowa Według wskazań promotora. Administracja, II stopień, s. 12

13 Uzupełniająca Według wskazań promotora. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Seminarium przedstawienie i omówienie poszczególnych elementów pracy (plan pracy, bibliografia, tezy, hipotezy): P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 15, ns. 9 Przygotowanie się do zajęć s. 15, ns. 15 Studiowanie literatury s. 20, ns. 26 Przygotowanie projektu/eseju itp. s. 10, ns. 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia - Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 60, ns. 60 Liczba punktów ECTS 2 Kontakt Administracja, II stopień, s. 13

14 Kierunek: Administracja, II stopień Rok: I Semestr:2 Administracja, II stopień, s. 14

15 Instytut: Społeczno- Prawny Kierunek: Administracja Poziom studiów: II stopniamagisterskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, AII.MI.3.H.M.S. I rok, semestr 2 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Modułhistoryczno-ustrojowy Module Historical and Constitutional Nazwa przedmiotu w języku angielskim History of Socio-Economic Thought Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia doc. dr Małgorzata Babińska Wymagania wstępne Bazowa znajomości tematyki ekonomicznej. Elementarna znajomość epok historycznych, fundamentalnych faz i procesów historycznych. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 15, ns.12, ćwiczenia- s. 15, ns Cele przedmiotu Przekazanie studentom fundamentalnej wiedzy historycznej z zakresu idei, doktryn i teorii odnoszących się do społeczno-ekonomicznych form funkcjonowania ludzkości. Nakreślenie genezy, rozwoju oraz przekształceń refleksji ideowej i doktrynalnej, która w swym historycznym rozwoju wpływała na formowanie się praktycznych postulatów w zakresie budowy nowych stosunków społeczny oraz nowych formacji ekonomicznych. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01identyfikuje główne nurty oraz założenia K_W05 omawianych doktryn odnoszących się do społecznej i gospodarczej sfery funkcjonowania społeczeństw. P_W02rozumie uwarunkowania historyczne, które K_W07 legły u podstaw powstania określonych koncepcji Wiedza: rozwoju społeczno- ekonomicznego. P_W03rozumie wpływ określonych koncepcji K_W09 doktrynalnychoraz ich przełożenie na programy polityczne i konkretne działania mające miejsce w realnej przestrzeni społeczno- ekonomicznej i politycznej. P_U01wykorzystuje zdobytą wiedzę w odniesieniu do K_U01, K_U06, K_U09 problematyki związanej z funkcjonowaniem K_U10 Umiejętności: organizacji w jej społecznym i ekonomicznym kontekście. Kompetencje społeczne: P_K01dostrzega ważność interdyscyplinarnej wiedzy w naukach społecznych. P_K03świadomie określa podstawowe problemy życia ekonomiczno-społecznego. K_K02, K_K03, K_K05 K_K06 Treści programowe Zagadnienia metodologiczne. Początki cywilizacji, pierwsze formy organizacji społecznoekonomicznych i politycznych Mezopotamia i Egipt. Starożytna Grecja- koncepcje Platona i Administracja, II stopień, s. 15

16 Arystotelesa oraz myśl społeczno - ekonomiczna i ustrojowa Rzymu w doktrynach Polibiusza i Cycerona. Koncepcje Doktorów Kościoła- św. Augustyn oraz św. Tomasz z Akwinu. Społecznoekonomiczne doktryny reformacji Luter, Kalwin. Mieszczańskie doktryny prawa natury Grocjusz, Hobbes i Locke od Wielkiej rebelii do Chwalebnej Rewolucji. Społeczne, ekonomiczne i polityczne doktryny oświecenia francuskiego- merkantylizm, fizjokratyzm, Voltaire, Monteskiusz, Rousseau. Klasyczna angielska ekonomia polityczna- Smith, Ricardo, Malthus. Idee rewolucji francuskiej. Społeczne i ekonomiczne doktryny liberalizmu- Constant, Bentham, Mill. Myśl społecznoekonomiczna socjalizmu utopijnego Saint-Simona, Fouriera i Owena oraz doktryna tzw. socjalizmu naukowego Marksa i Engelsa. Rewizjonistyczne i reformistyczne koncepcje Lassalle a i socjalizm fabiański. Socjalizm realny-leninizm, imperializm jako forma kapitalizmu. Doktryny państwa dobrobytu- New Deal w USA, Reformy w Wielkiej Brytanii, doktryny Beveridge a, Keynes a. Koncepcje społeczno-ekonomiczne w personalizmie Mouniera, doktryna menedżerów, teoria konwergencji, neoliberalizm. Zalecana literatura Podstawowa Justyński J., Justyńska I., Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Lex, Warszawa, Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa, Szacki J., Historia myli socjologicznej, PWN, Warszawa Uzupełniająca Gide C., Rist C., Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych, BG UEK, Kraków Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, wyd. Dom Organizatora, Toruń, Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia - dyskusja/aktywność: P_W05, P_W02, P_W03, P_U01, kolokwium opisowe/zaliczeniowe:p_u01, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 30, ns. 24 Przygotowanie się do zajęć s. 15, ns. 15 Studiowanie literatury s. 30, ns. 36 Przygotowanie projektu/eseju itp. s. 10, ns. 10 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 30 Inne s. 5, ns. 5 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 120, ns. 120 Liczba punktów ECTS 4 Kontakt Administracja, II stopień, s. 16

17 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Ochrona prawna w UE, AII.MII.1.O.P.U. Prawny I rok, semestr 2 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja The Legal Protection in Law System of European Union Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Poziom studiów: II stopniamagisterskie Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Ewa Tuora-Schwierskott Wymagania wstępne brak Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns. 15, ćwiczenia- s. 15, ns Cele przedmiotu Przybliżenie zasad funkcjonowania Rady Europy oraz instytucji Unii Europejskiej, rozwoju historycznego Wspólnot i Unii Europejskiej, zrozumienie charakteru prawnego Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, struktury Unii Europejskiej, Instytucji Unii Europejskiej. Zdobycie wiedzy na temat źródeł prawa wspólnotowego, systemu ochrony prawa wspólnotowego, zrozumienie powiązań pomiędzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym, nauka na temat odpowiedzialności państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego, wykonywania prawa wspólnotowego w prawie krajowym, swobód rynku wewnętrznego i ochrony prawnej, prawa konkurencji i związanego z tym orzecznictwo, polityk Unii Europejskiej. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01 definiuje instytucje Unii Europejskiej. P_W02 określa podstawowe zasady prawne w K_W03 K_W05 Wiedza: Państwach Unii Europejskiej. P_W03 charakteryzuje szczegółowo relacje pomiędzy K_W07 prawem prywatnym i publiczny. Umiejętności: Kompetencje społeczne: P_U01 opisuje zasady prawa wspólnotowego. P_U02 wskazuje zależności miedzy prawem wspólnotowym a prawem krajowym. P_U03 umiejętnie korzysta z zapisów prawnych UE. P_K01 jest świadomy istoty prawa unijnego we współczesnym świecie. P_K02 konsekwentnie dba o prawidłowość stosowania procedur unijnych. K_U02 K_U04 K_U06 K_K01 K_K05 Treści programowe Rada Europy, rozwój historyczny Wspólnot i Unii Europejskiej, charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, struktura Unii Europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, źródła prawa wspólnotowego, system ochrony prawa wspólnotowego, prawo wspólnotowe a prawo krajowe, odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa wspólnotowego, wykonywanie prawa wspólnotowego w prawie krajowym, swobody rynku wewnętrznego i ochrona Administracja, II stopień, s. 17

18 prawna, prawo konkurencji i związane z tym orzecznictwo, polityki Unii Europejskiej. Zalecana literatura Podstawowa Herdegen M., Prawo europejskie, 2. Wydanie, Beck Warszawa Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej t.2 Miąsik D., Półtorak N., Wróbel A., kwiecień 2012, WoltersKluwer Prawo ustrojowe Unii Europejskiej Repetytorium. Pyka M., Wojtyniak B., wrzesień 2012, WoltersKluwer Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., LexisNexis 2012 Szpunar M., Ahlt M., Prawo europejskie, Beck, Warszawa Uzupełniająca Nowicki M. A., Europejska Konwencja Praw Człowieka, wybór orzecznictwa, Beck, Warszawa 1999 Integracja Europejska Ćwiczenia Wojtaszczyk K. A., wrzesień 2012, Poltext. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, marzec 2012, C.H. Beck. Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Kolokwium: P_W01, P_W02, P_W03, P_U02; referat (prezentacja multimedialna): P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 45, ns. 27 Przygotowanie się do zajęć s. 10, ns. 15 Studiowanie literatury s. 25, ns. 25 Przygotowanie projektu/eseju itp. s. 20, ns. 28 Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 15, ns. 15 Inne s. 10, ns. 15 Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 18

19 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Prawo karne skarbowe, AII.MII.3.P.K.S. Prawny I rok, semestr 2 Nazwa modułu w języku polskim i angielskim Moduł prawny Legal Module Kierunek: Nazwa przedmiotu w języku angielskim Administracja Tax Criminal Law Status przedmiotu Język wykładowy obowiązkowy polski/angielski Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzącej/prowadzących zajęcia dr Paweł Selera Poziom Wymagania wstępne studiów: Student posiada wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego; potrafi określić II stopnia- katalog źródeł prawa obowiązujących w Polsce i zna konstytucyjne zasady magisterskie determinujące politykę karną państwa; rolę samorządów w ustroju prawnym RP; student ma wiedzę z zakresu finansów publicznych, prawa budżetowego. Formy zajęć i liczba godzin Liczba punktów ECTS Wykład s. 30, ns. 15, ćwiczenia - s. 15, ns Cele przedmiotu Przedstawienie specyfiki prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego materialnego. Omówienie zasad prawa karnego skarbowego oraz jego powiązań z prawem karnym materialnym, procesowym i prawem finansowym, nakres klenie zasad odpowiedzialności karno-skarbowej i systemu kar przewidzianych w k.k.s. Odniesienie Zakładane efekty kształcenia do kierunkowych efektów kształcenia P_W01charakteryzuje szczegółowo specyfikę prawa K_W04 karnego skarbowego i jego powiązań z prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem Wiedza: finansowym. P_W02rozumie szczegółowo zakres K_W05 odpowiedzialności karno-skarbowej i jej specyfikę w porównaniu z prawem karnym materialnym. P_U01student różnicuje zakres odpowiedzialności K_U03 oraz system kar określonych w prawie karnym Umiejętności: skarbowym na tle prawa karnego materialnego. P_U02Student analizuje złożone problemy związane K_U06, K_U10 powiązaniami prawa finansowego z prawem karnym skarbowy. P_K01student potrafi określić kluczowe problemy K_K03 związane ze ściganiem przestępstw karnoskarbowych i unikaniem odpowiedzialności karno- Kompetencje skarbowej. społeczne: P_K02student dostrzega złożoność problematyki K_K01 karno- skarbowej i ma świadomość odpowiedzialności spoczywającej na organach Administracja, II stopień, s. 19

20 ścigania. Treści programowe Pojęcie prawa karnego skarbowego i źródeł prawa karnego skarbowego. Związki pomiędzy prawem karnym skarbowym a prawem karnym materialnym i procesowym oraz prawem finansowym. Przesłanki odpowiedzialności karno-skarbowej. Pojęcie czynu oraz formy stadialne i zjawiskowe. System kar określony w kodeksie karnym skarbowym. Poszczególne typy czynów zabronionych określonych w k.k.s. Zasady postępowania karnego skarbowego. Zalecana literatura Podstawowa Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa Baniak S., Prawo karne skarbowe, WoltersKluwer, Warszawa Uzupełniająca Prusak F., Postępowanie karne skarbowe, C.H. Beck, Warszawa Formy zaliczenia/sposoby weryfikacji Ćwiczenia i wykłady - forma ustna (trzy pytania otwarte): P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02. Nakład pracy studenta Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne s. 45, ns. 27 Przygotowanie się do zajęć s. 20, ns. 32 Studiowanie literatury s. 30, ns. 28 Przygotowanie projektu/eseju itp. - Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia s. 30, ns. 38 Inne - Łączny nakład pracy studenta w godz. s. 125, ns. 125 Liczba punktów ECTS 5 Kontakt Administracja, II stopień, s. 20

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: INSTYTUCJE I PROCESY DECYZYJNE W UE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: INSTYTUCJE I PROCESY DECYZYJNE W UE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: INSTYTUCJE I PROCESY DECYZYJNE W UE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Góralski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE Załącznik Nr 1. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I POLITYCE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka Kod przedmiotu: IH PS-L-3p12-2012-S Pozycja planu: B12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: NAUKA O POLITYCE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/ 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Wydział Prawa i Administracji. Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia. Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Wydział Prawa i Administracji Kierunek Poziom kształcenia Tryb kształcenia Administracja Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Liczba punktów ECTS Prawo finansowe i finanse

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II - III/4-6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 9 (2+2+5)

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu

SYLABUS. Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu SYLABUS Rzeszów, 1 październik 2014 r. Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Współczesne doktryny polityczne Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_12

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ADMINISTRACJA PUBLICZNA W POLSCE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Administracja Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wykłady, konwersatoria

Wykłady, konwersatoria Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/PIF/POŚ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Polityka ochrony środowiska Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Technologia informacyjna Język obcy I Język obcy II Język obcy III Język obcy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Historia gospodarcza Nazwa modułu w języku angielskim Market history Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu : PK (10-PK-pj-s,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Arkadiusz Cudak Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu Przedmiot: Nauka o państwie Przedmiot w języku angielskim: Science of State STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne dr Michał Urbańczyk Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne 1. Nazwa modułu kształcenia Współczesne

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Systemy wyborcze państw Unii Europejskiej

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Systemy wyborcze państw Unii Europejskiej dr Michał Urbańczyk Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii Poznań, dnia 15 września 2014 roku I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Systemy wyborcze państw Unii

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA

Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Jacek Woźniak Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. konwersatoria 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Wictor Basaj Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/PIF/PZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przetargi i zamówienia publiczne Public and competitive tendering

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie karne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo karne materialne polski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Fundusze strukturalne UE Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo