MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Technologia informacyjna Język obcy I Język obcy II Język obcy III Język obcy IV Język obcy egzamin B2 Wychowanie fizyczne Promocja zdrowia i kultury fizycznej Prawo ochrony własności intelektualnej K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach. Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, geograficznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego. Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym ich elementach. Jest ona uzupełniona o znajomość ich geograficznego usytuowania. Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, WIEDZA

2 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji wraz z jej instytucjami, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej. Ma podstawową wiedzę o języku obcym i jej związkach z dyskursem publicznym. Ma wiedzę o głównych nurtach myśli politycznej Zna i rozumie podstawowe koncepcje polityki Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych. Posiada wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych na różnych

3 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_U01 K_U02 szczeblach i w zróżnicowanych kontekstach Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego Ma pogłębioną wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego i politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej dyscypliny Ma wiedzę o zadaniach polityki społecznej państwa i zasadach polityki gospodarczej w aspekcie historycznym i współczesnym oraz lokalnym, krajowym i europejskim Zna podstawowe elementy prawa ochrony własności intelektualnej Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym Umie analizować i wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Jest świadom podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych na szczeblu lokalnym, UMIEJĘTNOŚCI

4 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 krajowym i międzynarodowym Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, Europie i świecie Umie określić role państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego doby integrującej się Europy. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do ustnego i pisemnego opisu i analizy zjawisk politycznych, także przy użyciu sprzętu i oprogramowania informatycznego

5 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 Umie wskazać założenia podstawowych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w różnym zasięgu i poziomie oraz z umiejętnością ich usytuowania na mapie politycznej świata Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania głównych doktryn politycznych i wiedzę z zakresu marketingu politycznego do poznania i oceny rzeczywistości politycznej. Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społecznopolitycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego. Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje.

6 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_K01 K_K02 Potrafi wskazać różnice między podstawowymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich obecność w praktyce. Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej. Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji społecznej. Identyfikuje naruszenia cudzych dóbr intelektualnych i interpretuje przepisy prawne w tym zakresie Posiada umiejętność sporządzania pisemnych i wygłaszania ustnych sprawozdań z prac badawczych w oparciu o zasady metodologii, w tym wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu KOMPETENCJE SPOŁECZNE

7 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej Zna, uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu

8 K_K09 studiowanej specjalności Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności Uwaga: Matryca nie uwzględnia efektów kształcenia dla przedmiotów: Wychowanie fizyczne oraz Promocja zdrowia i kultury fizycznej. Efekty kształcenia z tych przedmiotów zostały sporządzone w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Cd. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Seminarium dyplomowe I Seminarium dyplomowe II Seminarium dyplomowe III Seminarium dyplomowe IV (wraz z przyg. do egz. dypl.) Nauka o państwie i prawie Nauka o polityce K_W01 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego WIEDZA

9 interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. K_W02 Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach. K_W03 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, geograficznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego. K_W04 Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. K_W05 Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym ich elementach. Jest ona uzupełniona o znajomość ich geograficznego usytuowania. K_W06 Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społecznopolitycznych. K_W07 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji wraz z jej instytucjami, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej. K_W08 Ma podstawową wiedzę o

10 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 języku obcym i jej związkach z dyskursem publicznym. Ma wiedzę o głównych nurtach myśli politycznej Zna i rozumie podstawowe koncepcje polityki Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych. Posiada wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych na różnych szczeblach i w zróżnicowanych kontekstach Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego Ma pogłębioną wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego i politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, pozostającej w zainteresowaniu

11 K_W17 K_W18 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 studiowanej dyscypliny Ma wiedzę o zadaniach polityki społecznej państwa i zasadach polityki gospodarczej w aspekcie historycznym i współczesnym oraz lokalnym, krajowym i europejskim Zna podstawowe elementy prawa ochrony własności intelektualnej Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym Umie analizować i wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Jest świadom podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, Europie i świecie Umie określić role państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego UMIEJĘTNOŚCI

12 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego doby integrującej się Europy. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do ustnego i pisemnego opisu i analizy zjawisk politycznych, także przy użyciu sprzętu i oprogramowania informatycznego Umie wskazać założenia podstawowych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w różnym zasięgu i poziomie oraz z umiejętnością ich usytuowania na mapie politycznej świata Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania głównych doktryn politycznych i wiedzę z zakresu marketingu politycznego do poznania

13 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 i oceny rzeczywistości politycznej. Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społecznopolitycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego. Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje. Potrafi wskazać różnice między podstawowymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich obecność w praktyce. Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej. Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji społecznej. Identyfikuje naruszenia cudzych dóbr intelektualnych i interpretuje przepisy prawne w tym zakresie Posiada umiejętność sporządzania pisemnych i

14 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 wygłaszania ustnych sprawozdań z prac badawczych w oparciu o zasady metodologii, w tym wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej Zna, uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym KOMPETENCJE SPOŁECZNE

15 K_K07 K_K08 K_K09 i społecznym Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

16 Cd. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Myśl polityczna Systemy polityczne Najnowsza historia polityczna Historia polityczna Polski XX w. System polityczny RP Partie polityczne i systemy partyjne K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach. Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, geograficznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego. Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. WIEDZA K_W05 Ma wiedzę o strukturach

17 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 politycznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym ich elementach. Jest ona uzupełniona o znajomość ich geograficznego usytuowania. Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społecznopolitycznych. Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji wraz z jej instytucjami, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej. Ma podstawową wiedzę o języku obcym i jej związkach z dyskursem publicznym. Ma wiedzę o głównych nurtach myśli politycznej Zna i rozumie podstawowe koncepcje polityki Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych. Posiada wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury

18 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych na różnych szczeblach i w zróżnicowanych kontekstach Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego Ma pogłębioną wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego i politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej dyscypliny Ma wiedzę o zadaniach polityki społecznej państwa i zasadach polityki gospodarczej w aspekcie historycznym i współczesnym oraz lokalnym, krajowym i europejskim Zna podstawowe elementy prawa ochrony własności intelektualnej K_U01 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym K_U02 Umie analizować i UMIEJĘTNOŚCI

19 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Jest świadom podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, Europie i świecie Umie określić role państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego doby integrującej się Europy. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do

20 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 ustnego i pisemnego opisu i analizy zjawisk politycznych, także przy użyciu sprzętu i oprogramowania informatycznego Umie wskazać założenia podstawowych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w różnym zasięgu i poziomie oraz z umiejętnością ich usytuowania na mapie politycznej świata Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania głównych doktryn politycznych i wiedzę z zakresu marketingu politycznego do poznania i oceny rzeczywistości politycznej. Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społecznopolitycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego. K_U13 Umie analizować i

21 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_K01 oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje. Potrafi wskazać różnice między podstawowymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich obecność w praktyce. Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej. Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji społecznej. Identyfikuje naruszenia cudzych dóbr intelektualnych i interpretuje przepisy prawne w tym zakresie Posiada umiejętność sporządzania pisemnych i wygłaszania ustnych sprawozdań z prac badawczych w oparciu o zasady metodologii, w tym wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K02 Jest przygotowany do

22 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej Zna, uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu

23 K_K09 studiowanej specjalności Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności Cd. SYMBOL EFEKTY NAZWA PRZEDMIOTU

24 KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIA Administracja publiczna Samorząd i polityka lokalna Marketing polityczny Polityka społeczna Polityka gospodarcza Stosunki międzynaro dowe K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach. Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, geograficznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego. Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym ich elementach. Jest ona uzupełniona o znajomość ich geograficznego usytuowania. Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i WIEDZA

25 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 instytucji społecznopolitycznych. Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji wraz z jej instytucjami, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej. Ma podstawową wiedzę o języku obcym i jej związkach z dyskursem publicznym. Ma wiedzę o głównych nurtach myśli politycznej Zna i rozumie podstawowe koncepcje polityki Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych. Posiada wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych na różnych szczeblach i w zróżnicowanych kontekstach Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego

26 K_W16 K_W17 K_W18 K_U01 K_U02 K_U03 Ma pogłębioną wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego i politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej dyscypliny Ma wiedzę o zadaniach polityki społecznej państwa i zasadach polityki gospodarczej w aspekcie historycznym i współczesnym oraz lokalnym, krajowym i europejskim Zna podstawowe elementy prawa ochrony własności intelektualnej Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym Umie analizować i wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Jest świadom podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, Europie i świecie UMIEJĘTNOŚCI K_U04 Umie określić role

27 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego doby integrującej się Europy. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do ustnego i pisemnego opisu i analizy zjawisk politycznych, także przy użyciu sprzętu i oprogramowania informatycznego Umie wskazać założenia podstawowych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w różnym zasięgu i poziomie oraz z

28 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 umiejętnością ich usytuowania na mapie politycznej świata Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania głównych doktryn politycznych i wiedzę z zakresu marketingu politycznego do poznania i oceny rzeczywistości politycznej. Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społecznopolitycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego. Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje. Potrafi wskazać różnice między podstawowymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich obecność w praktyce. Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej. Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy,

29 K_U17 K_U18 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji społecznej. Identyfikuje naruszenia cudzych dóbr intelektualnych i interpretuje przepisy prawne w tym zakresie Posiada umiejętność sporządzania pisemnych i wygłaszania ustnych sprawozdań z prac badawczych w oparciu o zasady metodologii, w tym wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE

30 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej Zna, uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

31 Cd. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Integracja europejska Statystyka i demografia Organizacja i zarządzanie Filozofia (do wyboru) Historia ustroju Polski (do wyboru) Psychologia społeczna K_W01 K_W02 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach. WIEDZA

32 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, geograficznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego. Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym ich elementach. Jest ona uzupełniona o znajomość ich geograficznego usytuowania. Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społecznopolitycznych. Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji wraz z jej instytucjami, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej. Ma podstawową wiedzę o języku obcym i jej związkach z dyskursem publicznym. Ma wiedzę o głównych nurtach myśli politycznej Zna i rozumie podstawowe koncepcje

33 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 polityki Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych. Posiada wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych na różnych szczeblach i w zróżnicowanych kontekstach Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego Ma pogłębioną wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego i politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej dyscypliny Ma wiedzę o zadaniach polityki społecznej państwa i zasadach polityki gospodarczej w aspekcie historycznym i współczesnym oraz

34 K_W18 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 lokalnym, krajowym i europejskim Zna podstawowe elementy prawa ochrony własności intelektualnej Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym Umie analizować i wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Jest świadom podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, Europie i świecie Umie określić role państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego doby integrującej się Europy. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym UMIEJĘTNOŚCI

35 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 uwzględnieniem kultury politycznej Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do ustnego i pisemnego opisu i analizy zjawisk politycznych, także przy użyciu sprzętu i oprogramowania informatycznego Umie wskazać założenia podstawowych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w różnym zasięgu i poziomie oraz z umiejętnością ich usytuowania na mapie politycznej świata Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania głównych doktryn politycznych i wiedzę z zakresu marketingu politycznego do poznania i oceny rzeczywistości politycznej. Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społecznopolitycznych oraz

36 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego. Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje. Potrafi wskazać różnice między podstawowymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich obecność w praktyce. Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej. Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji społecznej. Identyfikuje naruszenia cudzych dóbr intelektualnych i interpretuje przepisy prawne w tym zakresie Posiada umiejętność sporządzania pisemnych i wygłaszania ustnych sprawozdań z prac badawczych w oparciu o zasady metodologii, w tym wiedzę o metodach i technikach badań naukowych,

37 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej Zna, uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w KOMPETENCJE SPOŁECZNE

38 K_K08 K_K09 dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności

39 Cd. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Socjologia Metodologia badań naukowych Geografia polityczna WIEDZA K_W01 Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym. K_W02 Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach. K_W03 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, geograficznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego. K_W04 Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej. K_W05 Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych, w tym ich elementach. Jest ona uzupełniona o znajomość ich geograficznego usytuowania. K_W06 Posiada wiedzę w

40 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społecznopolitycznych. Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji wraz z jej instytucjami, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej. Ma podstawową wiedzę o języku obcym i jej związkach z dyskursem publicznym. Ma wiedzę o głównych nurtach myśli politycznej Zna i rozumie podstawowe koncepcje polityki Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych naukach społecznych. Posiada wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji

41 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_U01 K_U02 politycznych na różnych szczeblach i w zróżnicowanych kontekstach Ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego Ma pogłębioną wiedzę o organizacjach, instytucjach i ich otoczeniu funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego i politycznego na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, pozostającej w zainteresowaniu studiowanej dyscypliny Ma wiedzę o zadaniach polityki społecznej państwa i zasadach polityki gospodarczej w aspekcie historycznym i współczesnym oraz lokalnym, krajowym i europejskim Zna podstawowe elementy prawa ochrony własności intelektualnej Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym Umie analizować i wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Jest świadom podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych na szczeblu lokalnym, UMIEJĘTNOŚCI

42 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 krajowym i międzynarodowym Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie, Europie i świecie Umie określić role państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych na szczeblu państwowym i ponadpaństwowym Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego doby integrującej się Europy. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do ustnego i pisemnego opisu i analizy zjawisk politycznych, także przy użyciu sprzętu i oprogramowania informatycznego Umie wskazać założenia podstawowych koncepcji

43 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 polityki oraz ocenić ich efektywność Dostrzega relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi w różnym zasięgu i poziomie oraz z umiejętnością ich usytuowania na mapie politycznej świata Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania głównych doktryn politycznych i wiedzę z zakresu marketingu politycznego do poznania i oceny rzeczywistości politycznej. Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społecznopolitycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego i politycznego. Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego. Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje. Potrafi wskazać różnice między podstawowymi nurtami w myśli politycznej i dostrzec ich

44 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_K01 K_K02 K_K03 obecność w praktyce. Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej. Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji społecznej. Identyfikuje naruszenia cudzych dóbr intelektualnych i interpretuje przepisy prawne w tym zakresie Posiada umiejętność sporządzania pisemnych i wygłaszania ustnych sprawozdań z prac badawczych w oparciu o zasady metodologii, w tym wiedzę o metodach i technikach badań naukowych, poszukiwania i krytycznej oceny źródeł i literatury Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o KOMPETENCJE SPOŁECZNE

45 polityce K_K04 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i międzynarodowych K_K05 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej K_K06 Zna, uznaje i szanuje różnice punktów widzenia, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym K_K07 Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności K_K08 Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi w organizacji lub instytucji funkcjonującej w dziedzinie życia społecznego pozostającej w zainteresowaniu studiowanej specjalności K_K09 Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności Symbol oznacza stopień pokrycia.

46 SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia specjalność: administracja europejska NAZWA PRZEDMIOTU Społeczeństwa i kultury Europy Wybrane polityki wspólnotowe UE Jednolity rynek wewnętrzny w UE Samorząd terytorialny i regionalizm w UE Wymiar sprawiedliw ości i sprawy wewnętrzne Programy i fundusze UE WIEDZA K_W19 Opisuje procesy

47 K_W20 K_W21 K_W22 K_W23 K_U19 społeczno-kulturowe i polityczne w Europie ze szczególnym uwzględnieniem samorządności terytorialnej i regionalizmu w UE Charakteryzuje funkcjonowanie sektora finansów publicznych, polityki wspólnotowe Unii Europejskiej i jednolity rynek wewnętrzny w aspekcie procesów integracyjnych w Unii Definiuje pojęcia związane z prawem europejskim, prawami człowieka, a także postępowaniem administracyjnym i dokumentacją urzędową w Unii Europejskiej, zna zasady tworzenia prawa, interpretuje unijne prawo, zna zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w UE i działalności instytucji, w tym na rzecz jej bezpieczeństwa oraz procesów decyzyjnych Tłumaczy zasady tworzenia, funkcjonowania oraz efektów realizacji projektów unijnych oraz programów i funduszy Unii Europejskiej Zna historyczne przesłanki integracji europejskiej i jej skutki dla współczesności i ery globalizacji Analizuje zjawiska i procesy polityczne, UMIEJĘTNOŚCI

48 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 społeczne, gospodarcze i kulturowe w Europie ze szczególnym uwzględnieniem samorządności terytorialnej i regionalizmu w Unii Europejskiej Analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje proste problemy związane z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, wybranymi wspólnotowymi politykami Unii Europejskiej i funkcjonowaniem jednolitego rynku wewnętrznego Kreuje i rozwiązuje problemy związane z prawem, podejmowaniem decyzji i postępowaniem administracyjnym w Unii, rozróżnia instytucje unijne, w tym działające w wymiarze sprawiedliwości i na rzecz bezpieczeństwa Unii - jest zdolny do wnioskowania o przyczynach i efektach ich funkcjonowania. Interpretuje wybrane przepisy prawne w systemie ochrony praw człowieka, potrafi tworzyć prostą dokumentację urzędową Potrafi sporządzać projekty unijne i podejmować działania w zakresie dofinansowania projektowanych przedsięwzięć Będąc świadom roli procesów integracyjnych

49 K_U24 K_K10 K_K11 K_K12 w Europie i roli Unii w stosunkach międzynarodowych potrafi krytycznie analizować jej działalność i prognozować jej przyszłość w erze globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w Europie i świecie Potrafi komunikować się ustnie i pisemnie z użyciem języka angielskiego w zakresie tematyki biznesowej i administracyjnej Pracuje i współpracuje z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji dla zróżnicowanych społeczeństw Europy przy zachowaniu postaw nacechowanych patriotyzmem Jest zdolny do doskonalenia działalności na rzecz utrwalania społeczeństwa obywatelskiego, aktywności w ramach samorządu terytorialnego i regionu obecnie i w przyszłości z uwzględnieniem świadomości potrzeby stałego rozwoju warsztatu pracy Jest samodzielny w zakresie pozyskiwania środków unijnych i tworzenia projektów, rozwiązuje dylematy i problemy związane z wykonywanym zawodem, KOMPETENCJE SPOŁECZNE

50 K_K13 K_K14 cechuje go inicjatywa w działaniu podyktowana świadomością korzyści dla wspólnoty lokalnej, krajowej i europejskiej W działalności społecznej i zawodowej jest świadom roli Polski w Unii Europejskiej oraz Unii w świecie i potrzeby aktywności na rzecz propagowania integracji europejskiej jako jednego z priorytetów pracy zawodowej i społecznej Posiada umiejętności pracy i współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym głównie w administracji unijnej oraz świadomość konieczności własnego rozwoju zawodowego Cd. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Projekty unijne Finanse publiczne w UE Prawo i postępowanie ad ministracyjne w instytucjach europejskich Europejski system ochrony praw człowieka System prawny i dokumentacja urzędowa UE Rola UE w stosunkach miedzynarodowy ch, współna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa K_W19 Opisuje procesy społeczno-kulturowe i polityczne w Europie ze szczególnym uwzględnieniem samorządności terytorialnej i regionalizmu w UE K_W20 Charakteryzuje WIEDZA

51 K_W21 K_W22 K_W23 K_U19 funkcjonowanie sektora finansów publicznych, polityki wspólnotowe Unii Europejskiej i jednolity rynek wewnętrzny w aspekcie procesów integracyjnych w Unii Definiuje pojęcia związane z prawem europejskim, prawami człowieka, a także postępowaniem administracyjnym i dokumentacją urzędową w Unii Europejskiej, zna zasady tworzenia prawa, interpretuje unijne prawo, zna zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w UE i działalności instytucji, w tym na rzecz jej bezpieczeństwa oraz procesów decyzyjnych Tłumaczy zasady tworzenia, funkcjonowania oraz efektów realizacji projektów unijnych oraz programów i funduszy Unii Europejskiej Zna historyczne przesłanki integracji europejskiej i jej skutki dla współczesności i ery globalizacji Analizuje zjawiska i procesy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe w Europie ze szczególnym uwzględnieniem samorządności terytorialnej i regionalizmu w Unii Europejskiej UMIEJĘTNOŚCI

52 K_U20 K_U21 K_U22 K_U23 Analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje proste problemy związane z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, wybranymi wspólnotowymi politykami Unii Europejskiej i funkcjonowaniem jednolitego rynku wewnętrznego Kreuje i rozwiązuje problemy związane z prawem, podejmowaniem decyzji i postępowaniem administracyjnym w Unii, rozróżnia instytucje unijne, w tym działające w wymiarze sprawiedliwości i na rzecz bezpieczeństwa Unii - jest zdolny do wnioskowania o przyczynach i efektach ich funkcjonowania. Interpretuje wybrane przepisy prawne w systemie ochrony praw człowieka, potrafi tworzyć prostą dokumentację urzędową Potrafi sporządzać projekty unijne i podejmować działania w zakresie dofinansowania projektowanych przedsięwzięć Będąc świadom roli procesów integracyjnych w Europie i roli Unii w stosunkach międzynarodowych potrafi krytycznie analizować jej działalność i prognozować jej przyszłość w erze globalizacji, ze

53 K_U24 K_K10 K_K11 K_K12 K_K13 szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski w Europie i świecie Potrafi komunikować się ustnie i pisemnie z użyciem języka angielskiego w zakresie tematyki biznesowej i administracyjnej Pracuje i współpracuje z innymi ludźmi zgodnie z zasadami szacunku i tolerancji dla zróżnicowanych społeczeństw Europy przy zachowaniu postaw nacechowanych patriotyzmem Jest zdolny do doskonalenia działalności na rzecz utrwalania społeczeństwa obywatelskiego, aktywności w ramach samorządu terytorialnego i regionu obecnie i w przyszłości z uwzględnieniem świadomości potrzeby stałego rozwoju warsztatu pracy Jest samodzielny w zakresie pozyskiwania środków unijnych i tworzenia projektów, rozwiązuje dylematy i problemy związane z wykonywanym zawodem, cechuje go inicjatywa w działaniu podyktowana świadomością korzyści dla wspólnoty lokalnej, krajowej i europejskiej W działalności społecznej i zawodowej jest świadom roli Polski w KOMPETENCJE SPOŁECZNE

54 K_K14 Unii Europejskiej oraz Unii w świecie i potrzeby aktywności na rzecz propagowania integracji europejskiej jako jednego z priorytetów pracy zawodowej i społecznej Posiada umiejętności pracy i współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym głównie w administracji unijnej oraz świadomość konieczności własnego rozwoju zawodowego Cd. NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Usytuowanie znaczenie i rola Polski w Europie Instytucje i procesy decyzyjne w UE Historia integracji europejskiej Język angielski specjalistyczny (English for Business and Administration) I Język angielski specjalistyczny (English for Business and Administration) II Język angielski specjalistyczny (English for Business and Administration) III K_W19 K_W20 Opisuje procesy społeczno-kulturowe i polityczne w Europie ze szczególnym uwzględnieniem samorządności terytorialnej i regionalizmu w UE Charakteryzuje funkcjonowanie sektora finansów publicznych, polityki wspólnotowe Unii Europejskiej i jednolity rynek wewnętrzny w aspekcie procesów integracyjnych w Unii WIEDZA

55 K_W21 K_W22 K_W23 K_U19 K_U20 Definiuje pojęcia związane z prawem europejskim, prawami człowieka, a także postępowaniem administracyjnym i dokumentacją urzędową w Unii Europejskiej, zna zasady tworzenia prawa, interpretuje unijne prawo, zna zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w UE i działalności instytucji, w tym na rzecz jej bezpieczeństwa oraz procesów decyzyjnych Tłumaczy zasady tworzenia, funkcjonowania oraz efektów realizacji projektów unijnych oraz programów i funduszy Unii Europejskiej Zna historyczne przesłanki integracji europejskiej i jej skutki dla współczesności i ery globalizacji Analizuje zjawiska i procesy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe w Europie ze szczególnym uwzględnieniem samorządności terytorialnej i regionalizmu w Unii Europejskiej Analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje proste problemy związane z funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, wybranymi wspólnotowymi UMIEJĘTNOŚCI

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym.

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Załącznik nr 9 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW POLITOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Państwa

Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Państwa Opis efektów kształcenia Kierunek Bezpieczeństwo Państwa Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Państwa 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych Załącznik Nr 6. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Język obcy (angielski) 2 30 z/o 09.0 2 Wstęp do filozofii

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 71 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zał. nr 1 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP Absolwent specjalności edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP będzie posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie twórczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM DYPLOWE ORAZ PRACA DYPLOMOWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II - III/4-6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 9 (2+2+5)

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 1. Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA 2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3. Sylwetka absolwenta Studenci na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-1/9/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 000-1/9/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. Uchwała Nr 000-1/9/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal.

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal. Semestr I PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Nauka o państwie i polityce 30 30 - egz. 6 Podstawy wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne profil praktyczny Załącznik do Uchwały nr 24/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Efekty kształcenia dla kierunku Turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne profil praktyczny Użyte

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PROFIL PRAKTYCZNY 1. Opis zakładanych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo