Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27)"

Transkrypt

1 Rozdział I Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.. 11 Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego Konsolidacja sprawozdań finansowych przegląd definicji Przegląd metod konsolidacji oraz źródła regulacji Podmioty nieobjęte konsolidacją Wyłączenia z procesu konsolidacji Zwolnienia z procesu konsolidacji Konsolidacja sprawozdań a polityka rachunkowości w ramach grupy Rozdział II Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSR 27) MSR 27 jako źródło regulacji podstawowe definicje Aktywa netto i wartość firmy Kapitały własne jednostki zależnej sprzed i po przejęciu Udziały niedające kontroli Przejęcia jednostek gospodarczych w trakcie okresu sprawozdawczego.. 47 Wartość firmy i udziały niedające kontroli wartość całkowita i proporcjonalna do udziałów Konsolidacja metodą pełną podsumowanie zasad Zadania Rozdział III Połączenia jednostek (MSSF 3) Aktywa netto na dzień przejęcia Ustalanie wartości godziwej kosztu inwestycji Wpływ przeszacowań wynikających z MSSF 3 na kolejne okresy sprawozdawcze Zadania

2 Rozdział IV Metoda pełna eliminacja transakcji w ramach grupy ich wpływ na poszczególne elementy sprawozdania finansowego (MSR 27) Istota transakcji w ramach grupy Eliminacja wzajemnych rozrachunków Eliminacja transakcji sprzedaży zapasów Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Eliminacja transakcji sprzedaży środków trwałych Eliminacja transakcji sprzedaży usług w ramach grupy Dodatnia wartość firmy trwała utrata wartości Eliminacja odsetek od pożyczek oraz dywidend wypłaconych w ramach grupy Zadania Rozdział V Współkontrolowane aktywa, działalności i jednostki konsolidacja metodą proporcjonalną (MSR 31) MSR31jakoźródłoregulacji MSR 31 podstawowe definicje Rodzaje wspólnych przedsięwzięć Ujęcie księgowe współkontrolowanych jednostek konsolidacja metodą proporcjonalną a ujmowanie udziałów metodą praw własności Technika konsolidacji metodą proporcjonalną i prezentacja danych Eliminacja transakcji pomiędzy wspólnikiem a współkontrolowaną jednostką MSR 31 a MSSF Zadania Rozdział VI Ujmowanie udziałów metodą praw własności (MSR 28) MSR 28. Podstawowe definicje Ujmowanie udziałów metodą praw własności sprawozdanie z sytuacji finansowej Ujmowanieudziałówmetodąprawwłasności zysknaokazyjnym nabyciu Ujmowanie udziałów metodą praw własności sprawozdanie z całkowitych dochodów Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia usług w górę od jednostki stowarzyszonej do znaczącego inwestora

3 Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia usług w dół od znaczącego inwestora do jednostki stowarzyszonej Metoda praw własności a MSSF Eliminacja transakcji wypłaty dywidend w metodzie praw własności Trwała utrata wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Zadania Rozdział VII Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) Zasadakasowaazasadamemoriału MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych kluczowe definicje Sprawozdanie z przepływów pieniężnych trzy rodzaje działalności Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne alternatywne podejście Zadania Rozdział VIII Zasady przeliczania sprawozdań finansowych w walucie obcej (MSR 21). 273 Stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna zasady przeliczania Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przeliczanie not objaśniających do sprawozdania finansowego Transakcje w ramach grupy Zadania Rozdział IX Trwała utrata wartości aktywów (MSR 36) Istota trwałej utraty wartości aktywów MSR Krok 1 przesłanki świadczące o trwałej utracie wartości Krok 2 ustalanie wartości odzyskiwalnej aktywów Krok 3 ujmowanie trwałej utraty wartości aktywów Krok 4 odwracanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Istota ośrodka wypracowującego środki pieniężne Metodologia testów na utratę wartości dla ośrodka wypracowującego środki pieniężne Rozliczanie trwałej utraty wartości aktywów w ramach ośrodka generującego gotówkę

4 Odwracanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w ramach ośrodków wypracowujących środki pieniężne Traktowanie części wartości firmy należącej do udziałowców mniejszościowych Ujęcia utraty wartości firmy i wspólnych aktywów nieprzypisanych do określonego ośrodka Zadania Rozdział X Aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż oraz działalność zaniechana (MSSF 5) Aktywa trwałe oraz grupy do zbycia klasyfikowane jako przeznaczone na sprzedaż Wycena Dodatkowe informacje do ujawnienia Działalność zaniechana Prezentacja Zadania Rozdział XI Konsolidacja w grupach kapitałowych obejmujących wiele podmiotów Własność a kontrola Grupy rozrastające się w górę Grupy rozrastające się w dół Grupy w kształcie litery D Inne złożone struktury grup kapitałowych Zadania Rozdział XII Cząstkowe nabycia udziałów oraz związane z nimi zmiany metod konsolidacji Połączenia kilkuetapowe Kilkuetapowe transakcje skutkujące relacją kontroli Inne warianty cząstkowych nabyć udziałów Zadania Rozdział XIII Zbycia udziałów w konsolidowanych jednostkach oraz zmiany metod konsolidacji Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego

5 Kilkuetapowe transakcje zbycia udziałów w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym Zamiana kontroli na współkontrolę Domniemane zbycia udziałów Realizacja niezrealizowanych marż w ramach grupy w wyniku zbycia. 486 Zadania Rozdział XIV Zagadnienia podatku odroczonego dotyczące skonsolidowanych sprawozdań finansowych (MSR 12) Istota podatku odroczonego Podstawowe definicje Ustalanie wartości podatkowej aktywów i zobowiązań Podatek odroczony a skonsolidowane sprawozdania finansowe Podatek odroczony a ustalenie aktywów netto na dzień przejęcia Straty podatkowe jednostki zależnej Podatek odroczony a wartość firmy Zysk na okazyjnym nabyciu Podatek odroczony a niezrealizowane zyski i straty na transakcjach wewnątrzgrupowych Podatek odroczony a zyski zatrzymane jednostek zależnych w ramach grupy kapitałowej Podatek odroczony a przeliczanie sprawozdań finansowych na walutę prezentacji Podatek odroczony a trwała utrata wartości aktywów Prezentacja podatku odroczonego w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Zadania Rozdział XV Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24) oraz segmenty działalności (MSSF 8) Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24) Zakres ujawnień o transakcjach z podmiotami powiązanymi Zmiany do MSR 24 od 1 stycznia 2011 r Segmenty działalności (MSSF 8) Prezentacja informacji dotyczących segmentów oraz zakres ujawnień

6 Rozdział XVI Porównanie zasad konsolidacji według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej z ustawą o rachunkowości Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyłączenia z konsolidacji jednostek zależnych Ustalanie wartości firmy Odpisy amortyzacyjne a testy na utratę wartości firmy Dywidenda wypłacona przez spółkę zależną z zysku wygenerowanego przed przejęciem Rozliczanie zysku na okazyjnym nabyciu / ujemnej wartości firmy Wycena udziałów niedających kontroli Metoda łączenia udziałów Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych Zmiany udziału w jednostce zależnej bez utraty kontroli Zadania

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY SPIS TREŚCI DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. GRUPA KAPITAŁOWA X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota Rok zakończony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1

RAPORT ROCZNY 2014/15 ROK OBROTOWY 2014/15. Warszawa/czerwiec 1 RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/15 Warszawa/czerwiec 1 2015 Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF

Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Patronat Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera porównanie MSSF z Ustawą o Rachunkowości Kompletny obraz Praktyczny przewodnik po MSSF Zawiera główne obszary różnic pomiędzy MSSF a Ustawą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALCHEMIA S.A.

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ALCHEMIA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 WARSZAWA, 23 KWIETNIA 2015 ROKU 2 / 69 3 / 69 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 4 BILANS... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku Warszawa, marzec 2015 r. KERDOS GROUP S.A.... STRONA 1 Spis treści Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano

GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. Skonsolidowany raport roczny za 2014r. (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano Skonsolidowany raport roczny za 2014r. GRUPA KAPITAŁOWA CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 Skonsolidowany raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej LondonSAM Polska, Kraków 2014 Wprowadzenie do Certyfikatu Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Różne metody wyceny instrumentów finansowych

Różne metody wyceny instrumentów finansowych Różne metody wyceny instrumentów finansowych Jak spółki mogą podrasować wyniki posiadanym portfelem inwestycji? Marcin Dybek Analityk giełdowy Onet.pl Ujęcie księgowe inwestycji Inwestycje pasywne nie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu Michał

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

GRUPA ČEZ. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2010 r. ORAZ RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT

Bardziej szczegółowo