ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku"

Transkrypt

1 ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku

2 Spis treści: Wprowadzenie Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF Wybrane dane finansowe ze skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości Metody i przeliczenia wybranych danych finansowych na euro Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2012 roku i za okres 3 miesięcy obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku Informacje ogólne Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego Przekształcenie danych za III kwartał 2011 roku i za rok 2011 w celu stosowania ich do zgodności MSSF Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone i obowiązujące w 2012 roku Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone ale nie obowiązujące w 2012 roku Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego Podstawa sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Podstawa wyceny Waluta funkcjonalna i prezentacyjna Dokonane osądy i oszacowania Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Segmenty operacyjne Cykliczność, sezonowość działalności Zmiany w strukturze Grupy kapitałowej Odpis aktualizujący wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takiego odpisu Ujęcie odpisu aktualizującego wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takiego odpisu Rozwiązanie wszelkich rezerw na koszty restrukturyzacji Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Rozliczenia z tytułu spraw sądowych Korekty błędów poprzednich okresów Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 2

3 4.23 Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym Niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Transakcje z podmiotami powiązanymi Przesunięcia miedzy poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych Emisje wykupy i spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) w podziale na akcje zwykłe i pozostałe Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych za dany okres śródroczny Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy Rodzaj oraz kwoty pozycji nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość Rodzaj oraz kwota zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zmiany wielkości szacunkowych Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku Informacje o Grupie Kapitałowej Interbud-Lublin Opis Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin Historia jednostki dominującej Interbud Lublin S.A Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Opis sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta Komentarz do wyników finansowych Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2012 roku Opis dokonań w okresie III kwartału 2012 roku Opis dokonań w okresie do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Stanowisko wobec publikowanych prognoz wyników Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Informacje o poręczeniach i gwarancjach Informacje o akcjach i akcjonariacie Kapitał zakładowy Emitenta Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Struktura własności akcji Emitenta Organy Spółki Zarząd Rada Nadzorcza Informacje uzupełniające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 3

4 6.8.2 Inne informacje, które zdaniem Interbud-Lublin S.A. są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 4

5 Wprowadzenie Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową Interbud-Lublin (Grupa Kapitałowa, Grupa Interbud-Lublin). Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Interbud- Lublin S.A. przekazywane jest w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku. Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku. Dane finansowe przedstawione w sprawozdaniach, jeżeli nie wskazano inaczej są wyrażone w złotych. Wybrane dane finansowe zamieszczone poniżej zostały wyrażone w tys. zł. 1 Wybrane dane finansowe 1.1 Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF Pozycja okres tys. PLN okres okres tys. EUR okres I. Przychody netto ze sprz. prod., tow. i mat II. Koszt sprz. produktów, tow. i mat III. Zysk (strata) ze sprzedaży IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem VI. Zysk (strata) netto tys. PLN tys. EUR Pozycja stan na dzień stan na dzień VII. Aktywa trwałe Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 5

6 VIII. Aktywa obrotowe IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał zakładowy XIV. Pasywa, razem XV. Ilość akcji (w szt.) nd nd XVI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/ ) -0,11 0,48-0,03 0,12 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/ ) -0,11 0,48-0,03 0,12 XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ ) 8,36 8,81 2,03 1,99 XIX. Rozwodniona wartość księg. na1 akcję (w zł/ ) 8,36 8,81 2,03 1,99 XX. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/ ) 0,29 0,00 0,07 0, Wybrane dane finansowe ze skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości Pozycja okres tys. PLN okres okres tys. EUR okres I. Przychody netto ze sprz. prod., tow. i mat II. Koszt sprz. produktów, tow. i mat III. Zysk (strata) ze sprzedaży IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem VI. Zysk (strata) netto tys. PLN tys. EUR Pozycja stan na dzień stan na dzień VII. Aktywa trwałe VIII. Aktywa obrotowe IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał zakładowy XIV. Pasywa, razem XV. Ilość akcji (w szt.) nd nd XVI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/ ) 0,06 0,52 0,02 0,13 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/ ) 0,06 0,52 0,02 0,13 XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ ) 8,01 8,31 1,95 1,88 XIX. Rozwodniona wartość księg. na1 akcję (w zł/ ) 8,01 8,31 1,95 1,88 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 6

7 XX. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/ ) 0,29 0,00 0,07 0, Metody i przeliczenia wybranych danych finansowych na euro Dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2012 (1 EUR = 4,1138PLN) i na dzień 31 grudnia 2011 r. (1 EUR= 4,4168); poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu 1 stycznia a 30 września 2011 (1 EUR = 4,0413 PLN) oraz dla okresu 1 stycznia a 30 września 2012 (1 EUR = 4,1948 PLN). 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD- LUBLIN S.A. 2.1 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie Okres Okres Okres Okres Przychody , , , ,48 Koszt własny sprzedaży , , , ,62 Zysk brutto na sprzedaży , , , ,86 Pozostałe przychody operacyjne ,38 ( ,53) , ,45 Koszty ogólnego zarządu , , , ,28 Pozostałe koszty operacyjne ,70 ( ,72) , ,63 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,40 Przychody finansowe , , , ,68 Koszty finansowe , , , ,14 Koszty finansowe netto ( ,16) ( ,42) ( ,13) ( ,46) Zysk przed opodatkowaniem ( ,34) ( ,61) , ,94 Podatek dochodowy ( ,96) ( ,48) , ,00 Zysk netto za okres sprawozdawczy ( ,38) ( ,13) , ,94 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite dochody ( ,38) ( ,13) , , Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa - wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 7

8 Rzeczowe aktywa trwałe , ,78 Wartości niematerialne i prawne , ,31 Wartość firmy ,38 0,00 Nieruchomości inwestycyjne , ,96 Pozostałe inwestycje długoterminowe , ,66 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 Aktywa trwałe razem , ,71 Zapasy , ,65 Udzielone pożyczki 0, ,01 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,00 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe , ,63 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,19 Aktywa w ramach grupy przeznaczone do zbycia 0,00 0,00 Należności z tytułu kontraktów budowlanych , ,25 Aktywa obrotowe razem , ,73 AKTYWA RAZEM , ,44 Pasywa - wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej , ,90 Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy , ,22 Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty , ,88 Kapitał własny razem , ,00 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , ,49 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , ,17 Przychody przyszłych okresów - - Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - Rezerwy długoterminowe ,00 Rezerwy z tytułu podatku odroczonego , ,00 Zobowiązania długoterminowe razem , ,66 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek , ,60 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , ,88 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe , ,95 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , ,02 Przychody przyszłych okresów ,21 Rezerwy krótkoterminowe , ,12 Zobowiązania w ramach grupy przeznaczonej do zbycia - - Zobowiązania krótkoterminowe razem , ,78 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 8

9 Zobowiązania razem , ,44 PASYWA RAZEM , , Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Okres Okres Zysk przed opodatkowaniem ( ,34) ,07 Korekty ( ,21) ,80 Amortyzacja , ,06 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,83 (Zysk)/strata ze zbycia/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 0,00 0,00 niematerialnych Odsetki i dywidendy , ,35 Zmiana stanu należności , ,22 Zmiana stanu zapasów ( ,53) ,56 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych , ,61 Zmiana stanu rezerw , ,28 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów , ,29 Inne korekty , ,00 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej ( ,55) ( ,73) Podatek dochodowy zapłacony , ,04 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,59) ( ,77) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy inwestycyjne ,43 0, ,83 Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,83 Odsetki otrzymane ,40 0,00 Spłata udzielonych pożyczek ,53 0,00 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne , ,69 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,69 Długoterminowe lokaty środków przeznaczonych pod inwestycje 0,00 0,00 Środki pieniężne netto wydane w związku z działalnością inwestycyjna 0,00 0,00 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,14 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy finansowe ,80 0, ,27 Kredyty i pożyczki , ,27 Wydatki finansowe , ,31 Dywidendy wypłacone , ,63 Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek , ,44 Odsetki zapłacone , ,24 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 9

10 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , ,96 Przepływy pieniężne netto ogółem ( ,69) ( ,67) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ,69) ( ,67) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia , ,38 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 września w tym: , ,71 Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0, Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy (w zł) Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2011 roku PSR , , , , ,90 0, ,90 Korekty wynikające z przejścia na MSR Stan na 1 stycznia 2011 roku MSR 0,00 0,00 0, , , , , ,95 Zysk/(strata) netto 0,00 0,00 0, Podział wyniku za ,23 0,00 0, rok 208,62 208,62 Stan na dzień , ,90 września ,22 507,18 Stan na 1 stycznia 2011 roku PSR Korekty wynikające z przejścia na MSR Stan na 1 stycznia 2011 roku MSR , , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,90 428,60 832,95 Zysk/(strata) netto 0,00 0,00 0, ,55 Podział wyniku za ,00 0,00 rok 208,62 208, ,55 0, , ,45 0, , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,68 0, ,90 0, , , ,55 0, , ,45 0, , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku Stan na 1 stycznia , , , , , , , , ,60 0, ,60 0, , ,60 Zysk/(strata) netto 0,00 0,00 0, , ,38 0, ,38 Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Inne 0,00 0,00 0, ,57 640, ,57 0, ,57 Podział wyniku za ,00 0, , ,80 0, ,80 rok 773,78 Stan na dzień , , ,85 0,00 września ,20 835,75 060,85 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 10

11 3 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2012 roku i za okres 3 miesięcy obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku 3.1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów okres okres okres okres , , , , , , , ,27 Zysk brutto ze sprzedaży , , , ,75 Koszty sprzedaży , , , ,10 Koszty ogólnego zarządu , , , ,25 Zysk ze sprzedaży , , , ,40 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,02 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,22 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,20 Przychody finansowe 8 566, , , ,32 Koszty finansowe , , , ,45 Zysk z działalności gospodarczej , , , ,07 Zysk brutto , , , ,07 Podatek dochodowy , , ,00 Zysk netto , , , ,07 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite dochody , , , ,07 Zysk przypadający na 1 akcję w tym: - zysk odstawowy/(a) (zł) 0,05 0,06 0,06 0,52 - zysk rozwodniony/(a) (zł) 0,05 0,06 0,06 0, Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa - wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe , , , ,51 Wartości niematerialne i prawne , , , ,26 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,95 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycje długoterminowe , , , ,96 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 11

12 Nieruchomości , , , ,96 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,00 - w jednostkach powiązanych , , , ,00 - w pozostałych jednostkach , , , ,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,34 Aktywa obrotowe , , , ,43 Zapasy , , , ,04 Należności krótkoterminowe , , , ,72 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,70 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,97 AKTYWA RAZEM , , , ,94 Pasywa - wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Stan na Kapitał własny , , , Kapitał podstawowy , , , ,00 Kapitał zapasowy , , , ,12 Kapitał z aktualizacji wyceny , , , ,78 Pozostałe kapitały rezerwowe , ,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,03 0,00 0,00 Zysk (strata) netto , , , ,07 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , , , ,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne , , , ,66 Pozostałe rezerwy , , , ,92 Rezerwy na zobowiązania , , , ,58 Kredyty i pożyczki , , , ,00 Inne zobowiązania finansowe , , ,49 0,00 Zobowiązania długoterminowe , , , ,68 kredyty i pożyczki , , , ,98 inne zobowiązania finansowe , , ,88 0,00 z tytułu dostaw i usług , , , ,01 zaliczki otrzymane na dostawy , , , ,41 z tytułu podatków , , , ,58 z tytułu wynagrodzeń , , , ,48 Inne , , , ,48 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,94 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych , , , ,78 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,78 PASYWA RAZEM , , , , Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wyszczególnienie okres okres okres okres Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 12

13 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto , , , ,07 Korekty razem , , , ,85 Amortyzacja , , , ,01 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,35 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , , ,83 Zmiana stanu rezerw , , , ,28 Zmiana stanu zapasów , , , ,56 Zmiana stanu należności , , , ,22 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów , , , ,61 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , ,29 Inne korekty 0,00 0, , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,78 Wpływy , , , ,83 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,83 Zbycie aktywów finansowych 0, , , ,00 Odsetki 0, , , ,00 Inne wpływy inwestycyjne 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki , , , ,69 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 inne , ,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności , , , ,14 inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy finansowe , , , ,27 Kredyty i pożyczki , , , ,27 Wydatki finansowe , , , ,31 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli , , , ,63 Spłaty kredytów i pożyczek , , , ,44 Odsetki , , , ,24 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,96 Przepływy pieniężne netto ogółem , , , ,68 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,68 Środki pieniężne na BO 0, ,19 0, ,38 Środki pieniężne BZ , , , ,70 w tym: o ograniczonej możliwości 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 13

14 dysponowania 3.4 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lp. Wyszczególnienie okres I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości okres okres okres , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na 0, , , ,90 początek okresu (BO), po korektach 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na 0, , , ,00 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowego a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji 0,00 0,00 0,00 0,00 akcji) b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (emisji 0,00 0,00 0,00 0,00 akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 0, , , ,00 koniec okresu 2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowego na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowy a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na 0, , , ,50 początek okresu 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) 0, , , ,62 zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 0, , , ,62 - emisji akcji powyżej wartości 0,00 nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 0, , , ,62 - z podziału zysku (ponad 0,00 0,00 0,00 0,00 wymaganą ustawowo minimalną wartość ) b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 - koszty emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) 0, , , ,12 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 14

15 zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na 0, , , ,78 początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z 0,00 0,00 0,00 0,00 aktualizacji wyceny a) zwiększenie - różnice wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdania oddziału niemieckiego b) zmniejszenie - różnice wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdania oddziału niemieckiego - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji 0, , , ,78 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 0,00 0,00 0,00 0,00 (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie ( z tytułu ) 0, ,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) 0, ,00 0,00 0,00 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk ( strata) z lat ubiegłych na , , , ,62 początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 0, , , ,62 okresu - zmiany przyjętych zasad 0,00 0,00 0,00 0,00 (polityki) rachunkowości -korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek 0, , , ,62 okresu, po korektach a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0, , , ,62 - zwiększenie kapitału 0, ,00 0,00 0,00 rezerwowego - zwiększenie kapitału zapasowego 0, , , ,62 -wypłata dywidendy 0, ,00 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 0,00 0,00 c) rozliczenia podatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziału 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek , ,83 0,00 0,00 okresu - zmiany przyjętych zasad 0,00 0,00 0,00 0,00 (polityki) rachunkowości - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek , ,83 0,00 0,00 okresu po korektach a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienie straty z lat 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia z funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowego - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 15

16 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec , ,83 0,00 0,00 okresu 7.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na , ,83 0,00 0,00 koniec okresu 8. Wynik netto , , , ,28 a) zysk netto , , , ,28 b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na , , , ,97 koniec okresu ( BZ ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty ) , , , ,97 4 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku 4.1 Informacje ogólne Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN została zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Siedzibą jednostki dominującej jest Lublin ul. Turystyczna 36. Grupa kapitałowa objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym składa się z następujących jednostek: - Interbud-Lublin spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 jednostka dominująca; - IB-Nieruchomości spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 jednostka zależna, w której Interbud-Lublin S.A. posiada 100 % udziałów; - Rupes spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 jednostka zależna w której INTERBUD- LUBLIN S.A. posiada 100 % udziałów. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w złotych polskich, jako że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) Grupy. 4.2 Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR/MSSF. Jako dzień przejścia na sprawozdanie sporządzane wg MSSF przyjęto 1 stycznia 2011, wobec powyższego wszystkie dane historyczne zostały również przekształcone do zasad właściwych dla sporządzania sprawozdań zgodnie z MSSF. Ze względu na fakt, iż pierwszym sprawozdaniem skonsolidowanym sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF było skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2012 roku danymi porównywalnymi są dane jednostki dominującej, przekształcone na zgodne z MSSF. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Uznaje się, że kontrola występuje wówczas gdy Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 16

17 jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wszystkie spółki są konsolidowane metodą pełną. Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od momentu ich efektywnego nabycia. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano eliminacji wszystkich sald istniejących na dzień sporządzenia sprawozdania pomiędzy jednostkami grupy, natomiast wszelkie przychody i koszty poniesione wzajemnie przez jednostki z grupy do dnia 14 maja 2012, tj. do dnia nabycia całości udziałów w spółce zależnej RUPES Sp. z o.o., nie podlegają eliminacjom konsolidacyjnym, z uwagi na fakt, że przed tą datą Spółka nie obejmowała konsolidacją spółki zależnej IB-Nieruchomości z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki dominującej 4.3 Przekształcenie danych za III kwartał 2011 roku i za rok 2011 w celu stosowania ich do zgodności MSSF Dane wykazane jako porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2011 roku i za rok 2011 zostały przekształcone tak, jak gdyby Grupa Kapitałowa stosowała te zasady od zawsze. Przekształcenie danych zostało dokonane w stosunku do danych skorygowanych o błędy stwierdzone w sprawozdaniu za 2011 rok. Poniższe zestawienia przedstawiają zmiany, jakie zostały dokonane w związku z przekształceniem sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z całokształtu działalności za III kwartał 2012 roku i za rok Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSR Rzeczowe aktywa trwałe , , ,38 Wartości niematerialne ,31 0, ,31 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 Nieruchomości inwestycyjne ,96 0, ,96 Pozostałe inwestycje długoterminowe ,66 0, ,66 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 0,00 Aktywa trwałe razem , , ,31 Zapasy ,65 0, ,65 Udzielone pożyczki ,01 0, ,01 Należności z tytułu podatku dochodowego ,00 0, ,00 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,63 0, ,63 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,19 0, ,19 Należności z tytułu kontraktów budowlanych ,25 0, ,25 Aktywa obrotowe razem ,73 0, ,73 AKTYWA RAZEM , , ,04 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 17

18 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSR Kapitał zakładowy ,00 0, ,00 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty ,90 0, , ,22 0, , , , ,48 Kapitał własny razem , , ,60 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,00 0, , ,49 0, , ,17 0, ,17 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Rezerwy długoterminowe ,00 0, ,00 Rezerwy z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , , , , , , ,60 0, , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,02 0, ,02 Przychody przyszłych okresów ,21 0, ,21 Rezerwy krótkoterminowe ,12 0, ,12 Zobowiązania krótkoterminowe razem ,78 0, ,78 Zobowiązania razem , , ,44 PASYWA RAZEM , , ,04 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Przychody ,66 0, ,66 Koszt własny sprzedaży ,88 0, ,88 Zysk brutto na sprzedaży ,78 0, ,78 Pozostałe przychody operacyjne , , ,39 Koszty ogólnego zarządu , , ,66 Pozostałe koszty operacyjne , , ,16 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , ,35 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 18

19 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Przychody finansowe ,01 0, ,01 Koszty finansowe ,21 0, ,21 Koszty finansowe netto ( ,20) 0,00 ( ,20) Zysk przed opodatkowaniem , , ,15 Podatek dochodowy , , ,00 Zysk netto za okres sprawozdawczy , , ,15 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Rzeczowe aktywa trwałe , , ,66 Wartości niematerialne ,26 0, ,26 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 Nieruchomości inwestycyjne ,96 0, ,96 Pozostałe inwestycje długoterminowe ,34 0, ,34 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 0,00 Aktywa trwałe razem , , ,22 Zapasy ,04 0, ,04 Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 Należności z tytułu podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,34 0, ,34 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,70 0, ,70 Należności z tytułu kontraktów budowlanych ,35 0, ,35 Aktywa obrotowe razem ,43 0, ,43 AKTYWA RAZEM , , ,65 Kapitał zakładowy ,00 0, ,00 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ,90 0, ,90 Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy ,22 0, ,22 Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty , , ,56 Kapitał własny razem , , ,68 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,68 0, ,68 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,15 0, ,15 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Rezerwy długoterminowe ,00 0, ,00 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 19

20 Rezerwy z tytułu podatku odroczonego , , ,00 Zobowiązania długoterminowe razem , , ,83 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ,98 0, ,98 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,42 0, ,42 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,55 0, ,55 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,49 0, ,49 Przychody przyszłych okresów ,78 0, ,78 Rezerwy krótkoterminowe ,92 0, ,92 Zobowiązania krótkoterminowe razem ,14 0, ,14 Zobowiązania razem , , ,97 PASYWA RAZEM , , ,65 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Przychody ,02 0, ,02 Koszt własny sprzedaży ,37 0, ,37 Zysk brutto na sprzedaży ,65 0, ,65 Pozostałe przychody operacyjne ,02 0, ,02 Koszty ogólnego zarządu , , ,09 Pozostałe koszty operacyjne ,22 0, ,22 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,20 ( ,84) ,36 Przychody finansowe ,32 0, ,32 Koszty finansowe ,45 0, ,45 Koszty finansowe netto ( ,13) 0,00 ( ,13) Zysk przed opodatkowaniem ,07 ( ,84) ,23 Podatek dochodowy ,00 (66 676,00) ,00 Zysk netto za okres sprawozdawczy ,07 ( ,84) , Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone i obowiązujące w 2012 roku Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej: Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmie się Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 20

21 rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Spółki. Spółka ocenia, że zmiana może wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrzeć nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. MSSF 13 Wycena według wartości godziwej mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe mające zastosowanie od 1 stycznia 2013 r. lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych mające zastosowanie od 1 stycznia 2013 r. lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 21

22 rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 4.5 Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone ale nie obowiązujące w 2012 roku Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: MSSF 9 Instrumenty finansowe. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku i jest pierwszym krokiem RMSR w celu zastąpienia MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Po opublikowaniu nowy standard podlegał dalszym pracom i został częściowo zmieniony. Nowy standard wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy podmiotami. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 i w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 22

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ROPCZYCE, 13 maja

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.06.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007 COMPUTER SERVICE SUPPORT SA QSR I/2007 w tys. zł Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007 (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU 15 maja 2015 roku 1 Spis treści SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ rozszerzone o ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zabrze, dnia 30.08.2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2010 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ROPCZYCE, 13

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo