ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku"

Transkrypt

1 ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku

2 Spis treści: Wprowadzenie Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF Wybrane dane finansowe ze skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości Metody i przeliczenia wybranych danych finansowych na euro Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2012 roku i za okres 3 miesięcy obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku Informacje ogólne Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego Przekształcenie danych za III kwartał 2011 roku i za rok 2011 w celu stosowania ich do zgodności MSSF Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone i obowiązujące w 2012 roku Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone ale nie obowiązujące w 2012 roku Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego Podstawa sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Podstawa wyceny Waluta funkcjonalna i prezentacyjna Dokonane osądy i oszacowania Założenie kontynuacji działalności gospodarczej Segmenty operacyjne Cykliczność, sezonowość działalności Zmiany w strukturze Grupy kapitałowej Odpis aktualizujący wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takiego odpisu Ujęcie odpisu aktualizującego wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takiego odpisu Rozwiązanie wszelkich rezerw na koszty restrukturyzacji Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Rozliczenia z tytułu spraw sądowych Korekty błędów poprzednich okresów Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 2

3 4.23 Zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym Niespłacenie pożyczki lub naruszenie postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Transakcje z podmiotami powiązanymi Przesunięcia miedzy poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych Emisje wykupy i spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych Wypłacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) w podziale na akcje zwykłe i pozostałe Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych za dany okres śródroczny Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy Rodzaj oraz kwoty pozycji nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość Rodzaj oraz kwota zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego lub zmian wartości szacunkowych, które były prezentowane w poprzednich latach obrotowych Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zmiany wielkości szacunkowych Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku Informacje o Grupie Kapitałowej Interbud-Lublin Opis Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin Historia jednostki dominującej Interbud Lublin S.A Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Opis sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta Komentarz do wyników finansowych Grupy Kapitałowej w okresie III kwartału 2012 roku Opis dokonań w okresie III kwartału 2012 roku Opis dokonań w okresie do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Stanowisko wobec publikowanych prognoz wyników Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Informacje o poręczeniach i gwarancjach Informacje o akcjach i akcjonariacie Kapitał zakładowy Emitenta Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Struktura własności akcji Emitenta Organy Spółki Zarząd Rada Nadzorcza Informacje uzupełniające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 3

4 6.8.2 Inne informacje, które zdaniem Interbud-Lublin S.A. są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 4

5 Wprowadzenie Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową Interbud-Lublin (Grupa Kapitałowa, Grupa Interbud-Lublin). Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Interbud- Lublin S.A. przekazywane jest w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku. Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku. Dane finansowe przedstawione w sprawozdaniach, jeżeli nie wskazano inaczej są wyrażone w złotych. Wybrane dane finansowe zamieszczone poniżej zostały wyrażone w tys. zł. 1 Wybrane dane finansowe 1.1 Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF Pozycja okres tys. PLN okres okres tys. EUR okres I. Przychody netto ze sprz. prod., tow. i mat II. Koszt sprz. produktów, tow. i mat III. Zysk (strata) ze sprzedaży IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem VI. Zysk (strata) netto tys. PLN tys. EUR Pozycja stan na dzień stan na dzień VII. Aktywa trwałe Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 5

6 VIII. Aktywa obrotowe IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał zakładowy XIV. Pasywa, razem XV. Ilość akcji (w szt.) nd nd XVI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/ ) -0,11 0,48-0,03 0,12 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/ ) -0,11 0,48-0,03 0,12 XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ ) 8,36 8,81 2,03 1,99 XIX. Rozwodniona wartość księg. na1 akcję (w zł/ ) 8,36 8,81 2,03 1,99 XX. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/ ) 0,29 0,00 0,07 0, Wybrane dane finansowe ze skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości Pozycja okres tys. PLN okres okres tys. EUR okres I. Przychody netto ze sprz. prod., tow. i mat II. Koszt sprz. produktów, tow. i mat III. Zysk (strata) ze sprzedaży IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem VI. Zysk (strata) netto tys. PLN tys. EUR Pozycja stan na dzień stan na dzień VII. Aktywa trwałe VIII. Aktywa obrotowe IX. Aktywa razem X. Zobowiązania długoterminowe XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał zakładowy XIV. Pasywa, razem XV. Ilość akcji (w szt.) nd nd XVI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/ ) 0,06 0,52 0,02 0,13 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/ ) 0,06 0,52 0,02 0,13 XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/ ) 8,01 8,31 1,95 1,88 XIX. Rozwodniona wartość księg. na1 akcję (w zł/ ) 8,01 8,31 1,95 1,88 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 6

7 XX. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/ ) 0,29 0,00 0,07 0, Metody i przeliczenia wybranych danych finansowych na euro Dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad: poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2012 (1 EUR = 4,1138PLN) i na dzień 31 grudnia 2011 r. (1 EUR= 4,4168); poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu 1 stycznia a 30 września 2011 (1 EUR = 4,0413 PLN) oraz dla okresu 1 stycznia a 30 września 2012 (1 EUR = 4,1948 PLN). 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD- LUBLIN S.A. 2.1 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie Okres Okres Okres Okres Przychody , , , ,48 Koszt własny sprzedaży , , , ,62 Zysk brutto na sprzedaży , , , ,86 Pozostałe przychody operacyjne ,38 ( ,53) , ,45 Koszty ogólnego zarządu , , , ,28 Pozostałe koszty operacyjne ,70 ( ,72) , ,63 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,40 Przychody finansowe , , , ,68 Koszty finansowe , , , ,14 Koszty finansowe netto ( ,16) ( ,42) ( ,13) ( ,46) Zysk przed opodatkowaniem ( ,34) ( ,61) , ,94 Podatek dochodowy ( ,96) ( ,48) , ,00 Zysk netto za okres sprawozdawczy ( ,38) ( ,13) , ,94 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite dochody ( ,38) ( ,13) , , Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa - wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 7

8 Rzeczowe aktywa trwałe , ,78 Wartości niematerialne i prawne , ,31 Wartość firmy ,38 0,00 Nieruchomości inwestycyjne , ,96 Pozostałe inwestycje długoterminowe , ,66 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 Aktywa trwałe razem , ,71 Zapasy , ,65 Udzielone pożyczki 0, ,01 Należności z tytułu podatku dochodowego , ,00 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe , ,63 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty , ,19 Aktywa w ramach grupy przeznaczone do zbycia 0,00 0,00 Należności z tytułu kontraktów budowlanych , ,25 Aktywa obrotowe razem , ,73 AKTYWA RAZEM , ,44 Pasywa - wyszczególnienie Stan na dzień Stan na dzień Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej , ,90 Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy , ,22 Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty , ,88 Kapitał własny razem , ,00 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , ,49 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , ,17 Przychody przyszłych okresów - - Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - Rezerwy długoterminowe ,00 Rezerwy z tytułu podatku odroczonego , ,00 Zobowiązania długoterminowe razem , ,66 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek , ,60 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego , ,88 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe , ,95 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , ,02 Przychody przyszłych okresów ,21 Rezerwy krótkoterminowe , ,12 Zobowiązania w ramach grupy przeznaczonej do zbycia - - Zobowiązania krótkoterminowe razem , ,78 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 8

9 Zobowiązania razem , ,44 PASYWA RAZEM , , Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wyszczególnienie Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Okres Okres Zysk przed opodatkowaniem ( ,34) ,07 Korekty ( ,21) ,80 Amortyzacja , ,06 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,83 (Zysk)/strata ze zbycia/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 0,00 0,00 niematerialnych Odsetki i dywidendy , ,35 Zmiana stanu należności , ,22 Zmiana stanu zapasów ( ,53) ,56 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych , ,61 Zmiana stanu rezerw , ,28 Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów , ,29 Inne korekty , ,00 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej ( ,55) ( ,73) Podatek dochodowy zapłacony , ,04 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ,59) ( ,77) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy inwestycyjne ,43 0, ,83 Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,83 Odsetki otrzymane ,40 0,00 Spłata udzielonych pożyczek ,53 0,00 Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne , ,69 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,69 Długoterminowe lokaty środków przeznaczonych pod inwestycje 0,00 0,00 Środki pieniężne netto wydane w związku z działalnością inwestycyjna 0,00 0,00 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,14 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy finansowe ,80 0, ,27 Kredyty i pożyczki , ,27 Wydatki finansowe , ,31 Dywidendy wypłacone , ,63 Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek , ,44 Odsetki zapłacone , ,24 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 9

10 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 Środki pieniężne netto z działalności finansowej , ,96 Przepływy pieniężne netto ogółem ( ,69) ( ,67) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ,69) ( ,67) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia , ,38 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 września w tym: , ,71 Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0, Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Wyszczególnienie Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy (w zł) Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Stan na 1 stycznia 2011 roku PSR , , , , ,90 0, ,90 Korekty wynikające z przejścia na MSR Stan na 1 stycznia 2011 roku MSR 0,00 0,00 0, , , , , ,95 Zysk/(strata) netto 0,00 0,00 0, Podział wyniku za ,23 0,00 0, rok 208,62 208,62 Stan na dzień , ,90 września ,22 507,18 Stan na 1 stycznia 2011 roku PSR Korekty wynikające z przejścia na MSR Stan na 1 stycznia 2011 roku MSR , , , ,40 0,00 0,00 0, , , ,90 428,60 832,95 Zysk/(strata) netto 0,00 0,00 0, ,55 Podział wyniku za ,00 0,00 rok 208,62 208, ,55 0, , ,45 0, , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,68 0, ,90 0, , , ,55 0, , ,45 0, , ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku Stan na 1 stycznia , , , , , , , , ,60 0, ,60 0, , ,60 Zysk/(strata) netto 0,00 0,00 0, , ,38 0, ,38 Wypłata dywidendy 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Inne 0,00 0,00 0, ,57 640, ,57 0, ,57 Podział wyniku za ,00 0, , ,80 0, ,80 rok 773,78 Stan na dzień , , ,85 0,00 września ,20 835,75 060,85 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 10

11 3 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2012 roku i za okres 3 miesięcy obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku 3.1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów okres okres okres okres , , , , , , , ,27 Zysk brutto ze sprzedaży , , , ,75 Koszty sprzedaży , , , ,10 Koszty ogólnego zarządu , , , ,25 Zysk ze sprzedaży , , , ,40 Pozostałe przychody operacyjne , , , ,02 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,22 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,20 Przychody finansowe 8 566, , , ,32 Koszty finansowe , , , ,45 Zysk z działalności gospodarczej , , , ,07 Zysk brutto , , , ,07 Podatek dochodowy , , ,00 Zysk netto , , , ,07 Inne całkowite dochody 0,00 0,00 0,00 0,00 Całkowite dochody , , , ,07 Zysk przypadający na 1 akcję w tym: - zysk odstawowy/(a) (zł) 0,05 0,06 0,06 0,52 - zysk rozwodniony/(a) (zł) 0,05 0,06 0,06 0, Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa - wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe , , , ,51 Wartości niematerialne i prawne , , , ,26 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,95 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycje długoterminowe , , , ,96 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 11

12 Nieruchomości , , , ,96 Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,00 - w jednostkach powiązanych , , , ,00 - w pozostałych jednostkach , , , ,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,34 Aktywa obrotowe , , , ,43 Zapasy , , , ,04 Należności krótkoterminowe , , , ,72 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,70 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,97 AKTYWA RAZEM , , , ,94 Pasywa - wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Stan na Kapitał własny , , , Kapitał podstawowy , , , ,00 Kapitał zapasowy , , , ,12 Kapitał z aktualizacji wyceny , , , ,78 Pozostałe kapitały rezerwowe , ,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,03 0,00 0,00 Zysk (strata) netto , , , ,07 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku , , , ,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne , , , ,66 Pozostałe rezerwy , , , ,92 Rezerwy na zobowiązania , , , ,58 Kredyty i pożyczki , , , ,00 Inne zobowiązania finansowe , , ,49 0,00 Zobowiązania długoterminowe , , , ,68 kredyty i pożyczki , , , ,98 inne zobowiązania finansowe , , ,88 0,00 z tytułu dostaw i usług , , , ,01 zaliczki otrzymane na dostawy , , , ,41 z tytułu podatków , , , ,58 z tytułu wynagrodzeń , , , ,48 Inne , , , ,48 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,94 Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych , , , ,78 Rozliczenia międzyokresowe , , , ,78 PASYWA RAZEM , , , , Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Wyszczególnienie okres okres okres okres Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 12

13 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto , , , ,07 Korekty razem , , , ,85 Amortyzacja , , , ,01 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , , , ,35 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , , , ,83 Zmiana stanu rezerw , , , ,28 Zmiana stanu zapasów , , , ,56 Zmiana stanu należności , , , ,22 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów , , , ,61 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , ,29 Inne korekty 0,00 0, , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,78 Wpływy , , , ,83 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,83 Zbycie aktywów finansowych 0, , , ,00 Odsetki 0, , , ,00 Inne wpływy inwestycyjne 0, ,00 0,00 0,00 Wydatki , , , ,69 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 inne , ,00 0,00 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności , , , ,14 inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy finansowe , , , ,27 Kredyty i pożyczki , , , ,27 Wydatki finansowe , , , ,31 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli , , , ,63 Spłaty kredytów i pożyczek , , , ,44 Odsetki , , , ,24 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,96 Przepływy pieniężne netto ogółem , , , ,68 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,68 Środki pieniężne na BO 0, ,19 0, ,38 Środki pieniężne BZ , , , ,70 w tym: o ograniczonej możliwości 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 13

14 dysponowania 3.4 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lp. Wyszczególnienie okres I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości okres okres okres , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na 0, , , ,90 początek okresu (BO), po korektach 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na 0, , , ,00 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowego a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji 0,00 0,00 0,00 0,00 akcji) b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (emisji 0,00 0,00 0,00 0,00 akcji) 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 0, , , ,00 koniec okresu 2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowego na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowy a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na 0, , , ,50 początek okresu 4.1 Zmiany kapitału (funduszu) 0, , , ,62 zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 0, , , ,62 - emisji akcji powyżej wartości 0,00 nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 0, , , ,62 - z podziału zysku (ponad 0,00 0,00 0,00 0,00 wymaganą ustawowo minimalną wartość ) b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 - koszty emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) 0, , , ,12 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 14

15 zapasowego na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na 0, , , ,78 początek okresu 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z 0,00 0,00 0,00 0,00 aktualizacji wyceny a) zwiększenie - różnice wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdania oddziału niemieckiego b) zmniejszenie - różnice wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 sprawozdania oddziału niemieckiego - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji 0, , , ,78 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały (fundusze) 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 0,00 0,00 0,00 0,00 (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie ( z tytułu ) 0, ,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) 0, ,00 0,00 0,00 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk ( strata) z lat ubiegłych na , , , ,62 początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 0, , , ,62 okresu - zmiany przyjętych zasad 0,00 0,00 0,00 0,00 (polityki) rachunkowości -korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek 0, , , ,62 okresu, po korektach a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenia (z tytułu) 0, , , ,62 - zwiększenie kapitału 0, ,00 0,00 0,00 rezerwowego - zwiększenie kapitału zapasowego 0, , , ,62 -wypłata dywidendy 0, ,00 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 0,00 0,00 c) rozliczenia podatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 oddziału 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 0,00 0,00 0,00 0,00 okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek , ,83 0,00 0,00 okresu - zmiany przyjętych zasad 0,00 0,00 0,00 0,00 (polityki) rachunkowości - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek , ,83 0,00 0,00 okresu po korektach a) zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienie straty z lat 0,00 0,00 0,00 0,00 ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 - pokrycia z funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowego - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 15

16 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec , ,83 0,00 0,00 okresu 7.7. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na , ,83 0,00 0,00 koniec okresu 8. Wynik netto , , , ,28 a) zysk netto , , , ,28 b) strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na , , , ,97 koniec okresu ( BZ ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty ) , , , ,97 4 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2012 roku 4.1 Informacje ogólne Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN została zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Siedzibą jednostki dominującej jest Lublin ul. Turystyczna 36. Grupa kapitałowa objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym składa się z następujących jednostek: - Interbud-Lublin spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 jednostka dominująca; - IB-Nieruchomości spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 jednostka zależna, w której Interbud-Lublin S.A. posiada 100 % udziałów; - Rupes spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 jednostka zależna w której INTERBUD- LUBLIN S.A. posiada 100 % udziałów. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w złotych polskich, jako że złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) Grupy. 4.2 Przyjęte zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR/MSSF. Jako dzień przejścia na sprawozdanie sporządzane wg MSSF przyjęto 1 stycznia 2011, wobec powyższego wszystkie dane historyczne zostały również przekształcone do zasad właściwych dla sporządzania sprawozdań zgodnie z MSSF. Ze względu na fakt, iż pierwszym sprawozdaniem skonsolidowanym sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF było skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2012 roku danymi porównywalnymi są dane jednostki dominującej, przekształcone na zgodne z MSSF. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Uznaje się, że kontrola występuje wówczas gdy Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 16

17 jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wszystkie spółki są konsolidowane metodą pełną. Wyniki finansowe jednostek zależnych nabytych w ciągu roku ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od momentu ich efektywnego nabycia. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano eliminacji wszystkich sald istniejących na dzień sporządzenia sprawozdania pomiędzy jednostkami grupy, natomiast wszelkie przychody i koszty poniesione wzajemnie przez jednostki z grupy do dnia 14 maja 2012, tj. do dnia nabycia całości udziałów w spółce zależnej RUPES Sp. z o.o., nie podlegają eliminacjom konsolidacyjnym, z uwagi na fakt, że przed tą datą Spółka nie obejmowała konsolidacją spółki zależnej IB-Nieruchomości z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki dominującej 4.3 Przekształcenie danych za III kwartał 2011 roku i za rok 2011 w celu stosowania ich do zgodności MSSF Dane wykazane jako porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2011 roku i za rok 2011 zostały przekształcone tak, jak gdyby Grupa Kapitałowa stosowała te zasady od zawsze. Przekształcenie danych zostało dokonane w stosunku do danych skorygowanych o błędy stwierdzone w sprawozdaniu za 2011 rok. Poniższe zestawienia przedstawiają zmiany, jakie zostały dokonane w związku z przekształceniem sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z całokształtu działalności za III kwartał 2012 roku i za rok Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSR Rzeczowe aktywa trwałe , , ,38 Wartości niematerialne ,31 0, ,31 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 Nieruchomości inwestycyjne ,96 0, ,96 Pozostałe inwestycje długoterminowe ,66 0, ,66 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 0,00 Aktywa trwałe razem , , ,31 Zapasy ,65 0, ,65 Udzielone pożyczki ,01 0, ,01 Należności z tytułu podatku dochodowego ,00 0, ,00 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,63 0, ,63 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,19 0, ,19 Należności z tytułu kontraktów budowlanych ,25 0, ,25 Aktywa obrotowe razem ,73 0, ,73 AKTYWA RAZEM , , ,04 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 17

18 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSR Kapitał zakładowy ,00 0, ,00 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty ,90 0, , ,22 0, , , , ,48 Kapitał własny razem , , ,60 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,00 0, , ,49 0, , ,17 0, ,17 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Rezerwy długoterminowe ,00 0, ,00 Rezerwy z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych , , , , , , ,60 0, , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,02 0, ,02 Przychody przyszłych okresów ,21 0, ,21 Rezerwy krótkoterminowe ,12 0, ,12 Zobowiązania krótkoterminowe razem ,78 0, ,78 Zobowiązania razem , , ,44 PASYWA RAZEM , , ,04 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Przychody ,66 0, ,66 Koszt własny sprzedaży ,88 0, ,88 Zysk brutto na sprzedaży ,78 0, ,78 Pozostałe przychody operacyjne , , ,39 Koszty ogólnego zarządu , , ,66 Pozostałe koszty operacyjne , , ,16 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , ,35 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 18

19 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Przychody finansowe ,01 0, ,01 Koszty finansowe ,21 0, ,21 Koszty finansowe netto ( ,20) 0,00 ( ,20) Zysk przed opodatkowaniem , , ,15 Podatek dochodowy , , ,00 Zysk netto za okres sprawozdawczy , , ,15 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Rzeczowe aktywa trwałe , , ,66 Wartości niematerialne ,26 0, ,26 Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 Nieruchomości inwestycyjne ,96 0, ,96 Pozostałe inwestycje długoterminowe ,34 0, ,34 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 0,00 Aktywa trwałe razem , , ,22 Zapasy ,04 0, ,04 Udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 Należności z tytułu podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,34 0, ,34 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,70 0, ,70 Należności z tytułu kontraktów budowlanych ,35 0, ,35 Aktywa obrotowe razem ,43 0, ,43 AKTYWA RAZEM , , ,65 Kapitał zakładowy ,00 0, ,00 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej ,90 0, ,90 Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy ,22 0, ,22 Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty , , ,56 Kapitał własny razem , , ,68 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,68 0, ,68 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,15 0, ,15 Przychody przyszłych okresów 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Rezerwy długoterminowe ,00 0, ,00 Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 19

20 Rezerwy z tytułu podatku odroczonego , , ,00 Zobowiązania długoterminowe razem , , ,83 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ,98 0, ,98 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,42 0, ,42 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ,55 0, ,55 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych ,49 0, ,49 Przychody przyszłych okresów ,78 0, ,78 Rezerwy krótkoterminowe ,92 0, ,92 Zobowiązania krótkoterminowe razem ,14 0, ,14 Zobowiązania razem , , ,97 PASYWA RAZEM , , ,65 Wyszczególnienie PSR KOREKTY MSSF MSSF Przychody ,02 0, ,02 Koszt własny sprzedaży ,37 0, ,37 Zysk brutto na sprzedaży ,65 0, ,65 Pozostałe przychody operacyjne ,02 0, ,02 Koszty ogólnego zarządu , , ,09 Pozostałe koszty operacyjne ,22 0, ,22 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,20 ( ,84) ,36 Przychody finansowe ,32 0, ,32 Koszty finansowe ,45 0, ,45 Koszty finansowe netto ( ,13) 0,00 ( ,13) Zysk przed opodatkowaniem ,07 ( ,84) ,23 Podatek dochodowy ,00 (66 676,00) ,00 Zysk netto za okres sprawozdawczy ,07 ( ,84) , Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone i obowiązujące w 2012 roku Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej: Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmie się Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 20

21 rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Spółki. Spółka ocenia, że zmiana może wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrzeć nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. MSSF 13 Wycena według wartości godziwej mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych: Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub później Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe mające zastosowanie od 1 stycznia 2013 r. lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych mające zastosowanie od 1 stycznia 2013 r. lub później. Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 21

22 rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE Spółka ocenia, że zmiana wywrze nieistotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 4.5 Nowe standardy i interpretacje zatwierdzone ale nie obowiązujące w 2012 roku Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: MSSF 9 Instrumenty finansowe. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 listopada 2009 roku i jest pierwszym krokiem RMSR w celu zastąpienia MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Po opublikowaniu nowy standard podlegał dalszym pracom i został częściowo zmieniony. Nowy standard wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnej umowy niezależnie od jej formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach. MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat powiązań pomiędzy podmiotami. MSSF 13 Wycena w wartości godziwej. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 i w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej. MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach. Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w Rozszerzony skonsolidowany raport Interbud-Lublin za III kwartał 2012 roku 22

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo