Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:"

Transkrypt

1 Wrocław, dn r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/ / Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego 24 samochodów osobowych i 2 samochodów dostawczych na potrzeby TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (nr postępowania: 2013/TOK/TOK/00870/L) Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1: Proszę o udostępnienie Wykonawcy następujących dokumentów Zamawiającego na potrzeby analizy jego kondycji finansowej: a) dokumentów finansowych za 12/2011r., 12/2012r. oraz okres bieżący podpisanych zgodnie z reprezentacją, b) aktualnych zobowiązań kredytowych, pożyczek, leasingów oraz zobowiązań pozabilansowych: gwarancji, poręczeń; informacji o głównych odbiorcach, c) zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami składek wobec Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Urzędu Skarbowego, d) kopii KRS, Regon, NIP oraz kopii Aktu Załozycielskiego Spółki. Zgodnie z zapisem pkt I ust. 14 Załącznika nr 3 do SWZ Zamawiający udostępni Wykonawcom na ich pisemny wniosek kopię sprawozdań finansowych za 2012 r., kopię zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wobec Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, kopię zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kopię odpisu KRS, kopię zaświadczenia REGON i NIP oraz kopię Aktu Założycielskiego Spółki. Głównym odbiorcą TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. są spółki Grupy TAURON.

2 Strona 2 z 5 Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie dokumentów wymienionych w pytaniu nr 1, po rozstrzygnięciu przetargu, podpisanych zgodnie z reprezentacją oraz ksero dowodów osobistych reprezentantów podpisujących umowę leasingu? Zamawiający udostępni Wykonawcy/Wykonawcom, z którym/którymi podpisze umowy leasingowe: kopię sprawozdań finansowych za 2012 r., kopię zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wobec Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, kopię zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kopię odpisu KRS, kopię zaświadczenia REGON i NIP oraz kopię Aktu Założycielskiego, podpisane zgodnie z reprezentacją Spółki wynikającą z KRS. W związku z faktem, iż dane ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym objęte są zasadą domniemania prawdziwości, Zamawiający nie uznaje za zasadne przedstawianie ksero dowodów osobistych reprezentantów podpisujących umowy leasingu. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu składania ofert z r. na r.? Wykonawca chciałby podkreślić, że w jego przypadku (i wszystkich Wykonawców, których siedziba mieści się w znacznej odległości od siedziby Zamawiającego) oferta musi zostać wysłana dzień wcześniej. Pierwsze dni maja są okresem świątecznym, a więc są dniami wolnymi od pracy. Także pozostał krótki okres na przygotowanie analizy finansowej oraz dokumentów dot. przetargu. Odpowiedź na pytanie została zawarta w piśmie nr TOK/GP/ / z dnia r., zamieszczonym na stronie: Pytanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyliczenia odsetek w oparciu o rzeczywistą ilość dni w roku 365/366 tylko na potrzeby porównania ofert, natomiast finalnie w umowie leasingu na wyliczenia odsetek w oparciu o 360 dni? Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji (pkt. I ust. 11) oprocentowanie leasingu liczone jest w stosunku rocznym w oparciu o zasadę wyrażoną w postaci ilorazu 365/365 (366/365 w roku przestępnym), co oznacza przyjęcie faktycznej ilości dni w okresie odsetkowym w stosunku do 365 dni w roku obrachunkowym, według zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę.

3 Strona 3 z 5 Pytanie 5: Na podstawie jakich przepisów Zamawiający odstąpił od stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pytanie 6: Czy wymagane dokumenty dotyczące pojazdów, o których mowa w zał. 3 do SWZ (Wymagana dokumentacja), mają być dostarczone w dniu protokolarnego przekazania Przedmiotu leasingu do używania? Tak, ww. dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu protokolarnego przekazania przedmiotu leasingu do użytkowania. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany zapisu dotyczącego ustanowienia zabezpieczeń umów leasingu finansowego i wprowadzenie zabezpieczenia w postaci weksla? Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji (pkt I ust. 12) Zamawiający nie przewiduje ustanawiania zabezpieczenia umów leasingu finansowego. Pytanie 8: W świetle braku zapisów dotyczących płatności VAT, prosimy o uszczegółowienie, w jaki sposób Zamawiający przewiduje płatności z tytułu faktur, zawierających co do zasady podatek VAT (rejestracja, koszty ubezpieczenia)? Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji (pkt I ust. 13) Zamawiający dokona ubezpieczenia przedmiotu leasingu na rzecz Wykonawcy w pełnym zakresie AC, OC, NW. Zamawiający będzie ponosił koszty tego ubezpieczenia w całym okresie trwania umów leasingu niezależnie od płaconych rat leasingowych. Ponadto Zamawiający informuje, iż podatek VAT będzie płacony przez Zamawiającego na zasadach ogólnych zgodnie z wystawioną fakturą (opłaty rejestracyjne).

4 Strona 4 z 5 Pytanie 9: Zwracamy się uprzejmą prośbą o podanie wielkości parku samochodowego Grupy kapitałowej TAURON, a jeżeli jest to niemożliwe to podanie parku samochodowego TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. posiada flotę samochodową w ilości 160 jednostek, w tym: Samochodów osobowych marki VW Passat 3 szt. Samochodów osobowych marki VW Golf - 10 szt. Samochodów osobowych marki VW Caddy 14 szt. Samochodów osobowych marki VW Transporter 4 szt. Samochodów osobowych marki Ford Mondeo 12 szt. Samochodów osobowych marki Ford Focus 25 szt. Samochodów osobowych marki Ford Fusion 7 szt. Samochodów osobowych marki Ford Transit - 4 szt. Samochodów osobowych marki Skoda Superb 2 szt. Samochodów osobowych marki Skoda Oktavia 7 szt. Samochodów osobowych marki Skoda Fabia 5 szt. Samochodów osobowych marki Skoda Roomster 1 szt. Samochodów osobowych marki Fiat Doblo 18 szt. Samochodów osobowych marki Fiat Panda 6 szt. Samochodów osobowych marki Fiat Seicento 7 szt. Samochodów osobowych marki Daewoo Lublin 5 szt. Samochodów osobowych marki Opel Combo 8 szt. Samochodów osobowych marki Toyota Avensis, Corolla 8 szt. Samochodów osobowych marki Volvo 4 szt. Samochodów osobowych marki RENAULT KANGOO 4szt. Samochody innych marek - 6 szt. Zamawiający nie dysponuje danymi na temat floty spółek Grupy TAURON. Pytanie 10: Czy mają Państwo na myśli leasing finansowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym? Tak, Zamawiający ma na myśli leasing finansowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (Zamawiający dokonuje odpisów amortyzacyjnych).

5 Strona 5 z 5 Pytanie 11: Czy dopuszczają Państwo zmianę modelu kalkulowania odsetek z modelu 365/365 na model w oparciu o 360/360? Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w niniejszym piśmie w odpowiedzi na pytanie nr 4. Pytanie 12: Proszę o informację, co mają Państwo na myśli pisząc o zmiennej strukturze kapitału i odsetek w ratach (punkt 9 załącznika 3 do SWZ)? Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Specyfikacji (pkt. I ust. 9) spłata rat leasingowych będzie odbywać się w równych ratach leasingowych (przy zmiennej strukturze kapitał/odsetki). Przez zwrot "przy zmiennej strukturze kapitał/odsetki" należy rozumieć, że rata leasingowa jest stała, a zmienia się jej struktura ze względu na zmienną wartość raty kapitałowej i odsetkowej. Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 09.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki) w formie leasingu operacyjnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia projektu umowy SPZOZ/SAN/ZP/182/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

WND- RPDS.08.01.00-02-041/08,

WND- RPDS.08.01.00-02-041/08, Kamienna Góra: kredyt pomostowy przeznaczony na realizację projektu nr WND- RPDS.08.01.00-02-041/08, pt.poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku Powiatowy w ramach Działania 8.1 Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI o wartości mniejszej zamówienia niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak.

11. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Tak. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że otrzymał pytania od Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 73-110 Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP.01.2012 Stargard, 2012-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi udzielania kredytu 2014/S 052-086848. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi udzielania kredytu 2014/S 052-086848. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86848-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi udzielania kredytu 2014/S 052-086848 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo