PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna 1.2 Ważność 2. Stosunek pracy 2.1. Umowa o pracę 2.2. Identyfikacja i dane osobowe 2.3. Instrukcje dotyczące pracy 2.4. Brak pracy 2.5. Wypowiedzenie 3. Wynagrodzenie, koszty eksterytorialne i emerytura 3.1. Wypłacanie wynagrodzenia i pasek wynagrodzenia 3.2. Koszty eksterytorialne 3.3. Emerytura 4. Absencja (chorobowa), opieka i bezpieczeństwo 4.1. Protokół dotyczący niezdolności do pracy 4.2. Ubezpieczenie zdrowotne 4.3. Bezpieczeństwo & Zdrowie 4.4. Zgłaszanie wypadków, incydentów i sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo 4.5. Okresowe badania lekarskie 5. Wakacje/urlop 6. Polityka dotycząca personelu 6.1. Rozmowy podsumowujące osiągnięcia 6.2. Szkolenie 7. Ogólne zasady przedsiębiorstwa 7.1. Czystość miejsca pracy i własność pracodawcy 7.2. Zasady zachowania 7.3. Sankcje 7.4. Potrącenia 8. Dane kontaktowe Van Koppen & Van Eijk Projectservice Załącznik I. Oświadczenie otrzymania przewodnika dla personelu Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 1

3 Rozdział 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna (Sfera działania) Podstawy prawa pracy znajdują się w Kodeksie cywilnym. Postanowienia wspomnianego kodeksu mają charakter powszechnie obowiązujący (nie ma możliwości odstąpienia od nich) a w tym znaczeniu są również obowiązujące w odniesieniu do stosunku pracy w strukturach wewnętrznych Van Koppen & Van Eijk Projectservice, nazywanych poniżej VKVE PS. Jeżeli Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych Związku Agencji Pracy Tymczasowej uznano za ogólnie wiążący, ma on zastosowanie w odniesieniu do umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W Układzie Zbiorowym Pracy znajdują się podstawowe postanowienia, pracownik zaś jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ich treścią. Postanowienia te można znaleźć na stronie Jeden egzemplarz do wglądu znajduje się w również w siedzibie, w której pracownik wykonuje swoją pracę. Część dodatkowych ustaleń ujęto w przewodniku dla personelu w postaci przepisów. Ponadto wspomniany przewodnik zawiera obowiązujące zasady zachowania w strukturach VKVE PS. 1.2 Ważność Treść niniejszego przewodnika dla personelu stanowi integralną część indywidualnej umowy o pracę i ma zastosowanie, chyba, że w tekście podano inaczej, w odniesieniu do wszystkich pracowników, z którymi zawarto umowy o pracę na czas (nie)określony wewnątrz VKVE PS. W odniesieniu do postanowień w przewodniku dla personelu nie można w przyszłości wysuwać jakichkolwiek roszczeń. Pracodawca zastrzega sobie prawo do wycofania postanowień z przewodnika dla personelu w całości lub części, do ich zmiany i/lub dodawania. Egzemplarz niniejszego przewodnika dla personelu zostanie doręczony każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę na czas (nie)określony. Rozdział 2. Stosunek pracy 2.1 Umowa o pracę Pracownicy zatrudniani w VKVE PS otrzymują umowę o pracę na czas określony z okresem próbnym wynoszącym jeden miesiąc. Okres próbny umożliwia stronom przekonanie się, czy rozpoczęcie współpracy było właściwą decyzją. Podczas okresu próbnego zarówno pracodawca jak i pracownik może zakończyć stosunek pracy z dnia na dzień bez konieczności podawania konkretnych przyczyn podjęcia takiej właśnie decyzji. Przed zatrudnieniem pracownika, otrzymuje on indywidualną umowę o pracę sporządzoną w dwóch egzemplarzach oraz potwierdzenie oddelegowania, Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 2

4 w którym zostały określone poczynione ustalenia. Pracownik powinien ją podpisać i zwrócić jeden egzemplarz. 2.2 Identyfikacja i dane osobowe Począwszy od 1 stycznia 2005 obowiązuje Ustawa o obowiązku wykazania tożsamości. Ustawa ta zobowiązuje pracowników do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości, którym mogą się wylegitymować tak podczas procedur związanych z ich zatrudnianiem jak również w czasie pracy. Pracownicy holenderscy mogą legitymować się przedstawiając: ważny paszport; ważne prawo jazdy; ważny dowód osobisty. Pracownicy, którzy nie są Holendrami, ale pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej mogą legitymować się przedstawiając: ważny paszport; ważny dowód osobisty; dokument dla cudzoziemców z UE/EOG. Pracownicy, którzy nie są Holendrami i pochodzą z kraju, który nie wchodzi w skład Unii Europejskiej mogą legitymować się przedstawiając: holenderski dokument dla cudzoziemców (karta pobytu). Identyfikacja w czasie pracy Każdy z państwa jest zobowiązany do wykazania swojej tożsamości na podstawie ważnego dokumentu również w czasie wykonywania swoich obowiązków, jeżeli zachodzi taka konieczność. Kontrolerzy z Urzędu Skarbowego i Inspekcji Pracy są uprawnieni do zażądania dowodu tożsamości. Z uwagi na to, że niemożność lub odmowa wykazania tożsamości w miejscu pracy jest karalna, policja jest uprawniona do tego, aby zabrać pracownika z miejsca pracy w celu wszczęcia dochodzenia w sprawie jego tożsamości. Taka sytuacja może skutkować mandatem. Prosimy państwa o absolutne przestrzeganie tego obowiązku. Przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości, powinniście państwo okazać nowy w siedzibie, w której pracujecie. W przypadku gdy nie dopełnicie państwo tego obowiązku i nie okażecie ważnego dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość, państwa wynagrodzenie zostanie zablokowane do czasu przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości. Zmiana sytuacji osobistej Pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o wszelkich zmianach, które nastąpiły w jego sytuacji osobistej, np. zmiana numeru telefonu, przeprowadzka, ślub, itd. Informację dotyczącą jakiejkolwiek zmiany należy przekazać bezpośrednio do siedziby, w której jesteście Państwo zarejestrowani. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 3

5 2.3 Instrukcje dotyczące pracy Pracownik jest zobowiązany wykonywać najlepiej jak potrafi wszelkie czynności podlegające funkcji, którą pełni. Pracownik jest zobowiązany zachować ostrożność oraz staranność podczas wykonywania pracy oraz postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami, by w ten sposób uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych pracowników. 2.4 Brak pracy W przypadku gdy w czasie obowiązywania umowy o pracę, bez wyłączenia ciagłości wypłaty wynagrodzenia pracy zabraknie i z tego powodu udostępnianie wygaśnie, VKVE PS zobowiązuje się, tak długo, jak długo trwa jeszcze umowa, szukać odpowiedniej, zastępczej pracy. Pracownik jest zobligowany, zgodnie z postanowieniami artykułu 31 Układu Zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych, przyjąć rozsądną propozycję pracy. Odpowiada on również za to, aby być gotowym do podjęcia pracy. Pracowników nie pozostających w Holandii uważamy za niedyspozycyjnych. Pod pojęciem odpowiedniej pracy rozumie się w ramach niniejszego artykułu: że pracownik zobowiązuje się przyjąć pracę wewnątrz tej samej grupy funkcyjnej lub pracę wewnątrz grupy funkcyjnej niższej maksymalnie o 2 poziomy. Pracę o średnim czasie pracy tygodniowo/miesięcznie/okresowo, który odpowiada ustalonemu czasowi pracy. Pracownik jest też zobowiązany przyjąć proponowaną mu pracę w przypadku gdy: Zlecenie znajduje się w odległości, która może zostać pokonana w czasie około 1,5 godz. w jedną stronę licząc od miejsca zamieszkania oraz niezależnie od rodzaju transportu. Pracodawca oceni rozsądnie i sprawiedliwie, jakie możliwości stwarzają powyższe pojęcia. 2.5 Wypowiedzenie Umowa o pracę może zostać zakończona drogą wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę. W przypadku wypowiedzenia, obowiązują następujące zasady: 1. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej lub ustnej; 2. Wypowiadając umowę o pracę należy zachować termin wypowiedzenia; 3. Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie trwania okresu próbnego może nastąpić natychmiast, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika, bez dalszych formalności. Ponadto stosunek pracy zostaje zakończony bez wypowiedzenia w przypadku: 1. Pierwszego dnia miesiąca, w którym pracownik osiągnął wiek emerytalny; 2. Upłynięcia terminu ważności umowy o pracę zawartej na czas określony; Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 4

6 3. Natychmiastowego zakończenia umowy z ważnych powodów; 4. Rozwiązania umowy przez sędziego; 5. Śmierci pracownika; 6. Zakończenia umowy za obopólną zgodą. Rozdział 3. Wynagrodzenie, pasek wynagrodzenia, koszty eksterytorialne i emerytura 3.1 Wypłacanie wynagrodzenia i pasek wynagrodzenia Wynagrodzenie tygodniowe zostanie wypłacone najpóźniej w piątek, po zakończeniu tygodnia pracy i przelane na numer rachunku bankowego lub numer konta żyrowego podany przez pracownika. Specyfikacja wynagrodzenia jest dla państwa dostępna za pośrednictwem (www.flexwerker.com lub przy użyciu danych niezbędnych do zalogowania się. Można o nie poprosić w siedzibie, w której jesteście państwo zarejestrowani. Na początku każdego roku kalendarzowego, otrzymacie państwo rozliczenie roczne. 3.2 Koszty eksterytorialne (jeżeli mają zastosowanie) Koszty eksterytorialne (ET-kosten) dotyczą ulgi podatkowej dla pracowników, którzy tymczasowo wykonują prace poza terytorium państwa, z którego pochodzą. W takim przypadku chodzi np. o podwójne zakwaterowanie, koszty podróży z i do kraju rodzinnego oraz dodatkowe koszty związane z utrzymaniem. Oznacza to, że alternatywne warunki zatrudnienia/stawka godzinowa brutto (tj. opodatkowane części wynagrodzenia, jak np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, uzgodniona tygodniowa zapłata za nie ujęte w prawie dni urlopu wakacyjnego oraz kwoty rezerwowane na świadczenie wakacyjne) zostaną zastosowane, o ile będzie to możliwe, w celu stosowania wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku (np. dotyczące ale nie wyłącznie kosztów eksterytorialnych). W stosunku do pracownika chodzi o koszty zakwaterowania Van Koppen & Van Eijk Projectservice, czy też koszty własnego zakwaterowania (regularna składka własna ad. 2,25 / 2,10 brutto za przepracowaną godzinę, tygodniowo maksymalnie 96,75 / 90,30 może przepaść a pracownik otrzymuje zwrot najmu) w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej umowy o pracę. W przypadku własnego zakwaterowania kwota w wysokości 0,07 tytułem kosztów administracyjnych za każdą przepracowaną godzinę zostanie doliczona. Pracownik tymczasowy został poinformowany, że zamiana taka może mieć wpływ na pozostałe ustalenia dotyczące wynagrodzenia i dochodu (jak np. świadczenie wakacyjne, emerytura, ubezpieczenie społeczne, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby). Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 5

7 3.3 Emerytura Pracownikowi (pod warunkiem, że ma 21 lat lub więcej) przysługuje prawo do wypracowania emerytury za pośrednictwem systemu emerytalno-rentowego STIPP. System emerytalno-rentowy, któremu podlegają pracownicy Van Koppen & Van Eijk Projectservice przedstawia się następująco: 0-26 przepracowanych tygodni - brak prawa do wypracowywania emerytury przepracowanych tygodni - System podstawowy < 79 przepracowanych tygodni - Rozbudowane przepisy Pracownik ma możliwość przeniesienia wcześniej (za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy) wypracowanej emerytury STIPP oraz praw na rzecz Van Koppen & Van Eijk Projectservice B.V. Pracownik ponosi osobiście odpowiedzialność za poinformowanie o wyżej wspomnianym fakcie Van Koppen & Van Eijk Projectservice i złożenie wniosku. W tym celu należy wykazać, że pracownik korzystał już z systemu STIPP. W przypadku braku wniosku w formie pisemnej, dopiero po upływie 26 przepracowanych tygodni będzie mowa o wypracowywaniu prawa do emerytury. Rozdział 4. Absencja (chorobowa), opieka i bezpieczeństwo 4.1 Protokół dotyczący niezdolności do pracy Zgłaszanie choroby W przypadku choroby pracownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie w pierwszym dniu niedyspozycji, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy, za pośrednictwem numeru telefonu 0800-BELVKVE (NL) lub 0800-SOSVKVE (PL). Następnie pomiędzy 8.30 a 9.00 pracownik zobowiązany jest skontaktować się z oddziałem biura VKVE, w którym jest zarejestrowany. Zgłaszając chorobę pracownik podaje: Przyczynę i dolegliwości (nieobowiązkowe) oraz czy ma ona związek z wykonywaną pracą; przypuszczalny okres trwania choroby; czy i kiedy uda się po poradę do lekarza pierwszego kontaktu; co pracodawca może zrobić dla pracownika, aby mu pomóc; adres pobytu i numer telefonu, pod którym jest dostępny; czy chodzi o sytuację wyjątkową. Pod tym pojęciem rozumie się: niezdolność do pracy spowodowana ciążą, ograniczonymi możliwościami funkcjonowania (w przeszłości kalectwo będące skutkiem wykonywanej pracy) lub oddaniem organów (zgłoszanie nie jest obowiązkowe); czy pracownik moze wykonywac jakas inna prace podczas swojej choroby czy chodzi o niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem, którego sprawcą jest osoba trzecia. Jeżeli pracownik zachoruje w czasie pracy, zgłasza się on osobiście do swojego bezpośredniego przełożonego w miejscu pracy oraz w oddziale biura VKVE. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 6

8 Prawo chorobowe VKVE PS stosuje umowy roczne. Osoby pracujące na umowach rocznych, dotyczy obowiązek podjecia pracy re-integracyjnej (przejściowej). Re-integracja oznacza, że pracownik wraz z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst) określi, które prace pracownik może wykonywać podczas okresu choroby, biorąc pod uwagę ograniczenia z niej wynikające. W ten sposób pracownik pozostaje aktywny w procesie pracy. Pracownik jest zobowiązany wykonywać dopasowane prace reintegracyjne/przejściowe. Pracodawca zaś odpowiada za kontrolę, opiekę i powrót pracownika do pracy. Pracodawca i Arbodienst/urzad ds. Medycyny pracy wspólnie sprawują kontrole nad chorym pracownikiem. Jeżeli chory pracownik wykonuje strukturalnie swoją pracę, która została dopasowana do jego stanu zdrowia, bądź inną pracę dopasowaną, może on zostać zgłoszony jako zdrowy i otrzymać wartość wynagrodzenia za ilość przepracowanych godzin. Po upływie maksymalnie 6 tygodni pracy przejściowej (re-integracyjnej) w formie pracy terapeutycznej, mającej na celu powrót do pracy, pracownik musi zostać zgłoszony jako osoba częściowo zdrowa i otrzymywać wynagrodzenie za przepracowane godziny. Jeżeli pracownik nie zgadza się z powyższym, może odwołać się do opinii biegłego w UWV (Instytut Ubezpieczeń Pracowniczych). Koszty podróży Jeżeli pracodawca, stosując się do porad udzielanych przez urząd ds. medycyny pracy (arbodienst), znalazł dla pracownika pracę dopasowaną do aktualnego stanu jego zdrowia, wtedy pracownik zobowiązany jest ją podjąć i wykonywać. Wszelkie koszty podróży, które pracownik poniósł podczas choroby nie zostaną zwrócone. Gdy pracownik jest częściowo lub całkowicie zdrowy, pracodawca zwróci część lub całość kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu dojazdu z domu do pracy i pracy do domu. Prawo do wypłaty wynagrodzenia podczas choroby Pracownicy podlegają obowiązkowi nieprzerwanej wypłaty wynagrodzenia, jak podano w Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników pracujących za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy. Wyjatek stanowi pierwszy dzień chcoroby, tzw. dzień oczekiwania, który jest dniem bezpłatnym. Jeśli umowa zostanie zakończona, pracownik podlegać będzie bezpośrednio ustawie o prawie chorobowym (Ziektewet) i zostanie zgłoszony jako chory w UWV (Instytut Ubezpieczeń Pracowniczych). Pracownik ma prawo do maksymalnie 104 tygodni zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że spełni wszelkie formalności i zobowiązania dotyczące jego choroby. Choroba spowodowana ciążą/porodem/adopcją, kalectwem będącym skutkiem wykonywanej pracy lub oddaniem organów podlega odpowiedzialności UWV. W czasie trwania pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje prawo do 91% średniego wynagrodzenia godzinowego(minimum WML,minimum socialne), a począwszy od 53 tygodnia, wynagrodzenie maleje do 80% średniego wynagrodzenia godzinowego(minimum WML, minimum socialne). Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 7

9 Dostępność pracownika w czasie choroby W czasie choroby pracownik musi być dostępny dla biura VKVE oraz dla urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst), pod podanym wcześniej numerem telefonu oraz adresem pobytu. Istnieje bowiem możliwość, że VKVE lub urząd ds. medycyny pracy (arbodienst), zadzwoni do niego w celu uzyskania dokładniejszych informacji lub pojawi się na wizycie domowej pracownika. Jeżeli pracownik nie jest obecny pod podanym adresem, inna osoba pod tym adresem powinna móc powiedzieć, gdzie pracownika można zastać. Przebywanie pod innym adresem, stałe bądź tymczasowe, musi byc w ciągu 24 godzin zgłoszone do biura VKVE oraz urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). Pracownik może opuścić miejsce pobytu w celu udania się do lekarza zakładowego, lekarza pierwszego kontaktu, fizjoterapeuty lub innego specjalisty. Pracownik może także opuścić miejsce pobytu w celu ponownego podjęcia pracy lub gdy posiada pozwolenie przełożonego. Kontakt z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst) W przypadku, gdy urząd ds. medycyny pracy (arbodienst) zwraca się do pracownika z prośbą o udzielenie dokładniejszych (medycznych) informacji dotyczących powodu jego choroby, pracownik jest zobowiązany do ich udzielenia. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, np. z powodu pobytu w szpitalu, wtedy ktoś inny musi dostarczyć żądanych informacji. Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). W przypadku danych przeznaczonych dla urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst) zastosowane są zasady takie jak: tajemnica zawodowa, Ustawa o ochronie danych osobowych (WBO) oraz regulamin wewnętrzny urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). Żadna inna organizacja nie otrzyma tych danych bez pisemnego zezwolenia pracownika. Kontakt z pracodawcą Po zgłoszeniu choroby przez pracownika, pracodawca kontaktuje się z nim w pierwszych kilku dniach nieobecności celem uzyskania informacji dotyczących jego sytuacji oraz omówienia ewentualnych środków związanych z nieobecnością pracownika. W razie konieczności pracownik zostanie również wezwany do siedziby biura pracy na spotkanie. Pracodawca do momentu calkowitego wyzdrowienia pracownika, będzie regularnie utrzymywał z nim kontakt, w celu monitorowania jego sytuacji zdrowotnej. Pracownik jest zobowiązany w czasie choroby być zawsze osiągalnym dla pracodawcy. Konsultacje urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst) Każdy chory pracownik zostanie wezwany na konsultację do urzędu ds. medycyny pracy(arbodienst). W przypadku przeszkód, które uniemożliwią odbycie konsultacji, pracownik informuje o tym urząd ds. medycyny pracy oraz biuro VKVE przynajmniej 24 godziny przed zaplanowanym spotkaniem. Jeżeli pracownik bez podania powodu nie pojawi się na umówionym spotkaniu z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst), zostanie obciążony kosztami, które pracodawca bedzie zobowiązany ponieść na rzecz arbodienst. W przypadku pierwszej nieobecności, pracownik poniesie 50% kosztów. W przypadku drugiej nieobecności i kolejnych na umówionych spotkaniach z urzędem ds. medycyny pracy, pracownik będzie zobligowany do zwrotu 100% poniesionych kosztów. W przypadku ponownego podjęcia pracy w pełnym zakresie wcześniej wykonywanych obowiązków, pracownik Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 8

10 nie jest zobowiązany pojawiać się na konsultacjach, ale musi w tej sprawie jak najszybciej skontaktować się z arbodienst oraz biurem VKVE. Organ nadzoru pracy przedłoży pracodawcy rezultat dokonanych w czasie odbytych konsultacji ustaleń. Badanie lekarskie Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia badania lekarskiego celem orzeczenia o (nie)zdolności do pracy, pracownik jest zobowiązany mu się poddać. Badanie to zostanie przeprowadzone przez lub na zlecenie lekarza ds. medycyny pracy (lekarza zakładowego). Analiza problemu i porada W ciągu sześciu tygodni od momentu zgłoszenia choroby, arbodienst sporządza, na podstawie wszelkich posiadanych informacji, analizę problemu osoby chorej i udziela porad zarówno pracodawcy jak i pracownikowi na temat działań w celu ponownego podjęcia pracy. Informacja ta zostanie przekazana obydwu stronom. Naturalnie zasady dotyczące udzielania właściwych informacji właściwej stronie, zostaną wzięte pod uwagę. Plan działania Na podstawie analizy problemu i udzielonej porady, pracodawca i pracownik sporządzają wspólnie plan działania, którego celem jest całkowity powrót pracownika do zdrowia. Jak tylko plan ten zostanie ustalony przez obydwie strony, urząd ds. medycyny pracy (arbodienst) otrzyma jego kopię. Dokumentacja dotycząca re-integracji i wniosek WIA Ustawa Wet verbetering Poortwachter) zobowiązuje pracodawcę oraz urząd ds. medycyny pracy (arbodienst) do określenia w dokumentacji dotyczącej powrotu pracownika do pracy wszelkich działań podjętych celem przywrócenia pracownika do pracy. Mogą to być raporty z rozmów, rozważania (ewaluacje) odbytych konsultacji oraz modyfikacja ustalonego planu działania, jak również ewaluacji dotyczącej pierwszego roku choroby. W bardzo niewielkim procencie wszystkich przypadków, powrót do pracy w ciągu dwóch lat nie jest możliwy. W takim przypadku pracodawca, pracownik oraz arbodienst mają do czynienia z wnioskiem WIA. Pracodawca korzysta z danych zawartych w dokumentacji dotyczącej powrotu do zdrowia, aby móc stworzyć protokół dotyczący powrotu do pracy, który niezbędny jest podczas wnioskowania przez pracownika o WIA. Współpraca w zakresie czynności mających na celu powrót do pracy Pracownik i pracodawca ponoszą wspólnie odpowiedzialność za powrót pracownika do zdrowia oraz jak najszybszy powrót do pracy. Współpracują w zakresie opieki oraz działań, które mają doprowadzić do wyzdrowienia pracownika, np. treningi, szkolenia, częściowy powrót do wykonywanych obowiązków i dostosowanie rodzaju pracy do stanu zdrowia pracownika. Pracownik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Nie utrudnianie procesu leczenia Podczas okresu niezdolności do pracy, pracownik współpracuje w sposób aktywny i optymalny w procesie powrotu do pracy i dotrzymuje dokonanych ustaleń z Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 9

11 lekarzem zakładowym oraz pracodawcą. Podczas trwania choroby pracownik nie może pracować, z wyjątkiem sytuacji, w których praca ta (przejsciowa, dopasowana) ma przyczynić się do powrotu pracownika do zdrowia lub gdy pracownik otrzymał pozwolenie urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). Powrót do zdrowia Jeśli tylko pracownik jest w stanie ponownie podjąć pracę, zgłasza on niezwłocznie poprawę stanu zdrowia w oddziale biura VKVE, w którym jest zarejestrowany. Lekarz zakładowy może również udzielać porad dotyczących prawdopodobnej daty ponownego podjęcia pracy przez pracownika. Jeżeli pracownik nie jest w stanie podjąć pracy w ustalonym terminie, powiadamia niezwłocznie o tym fakcie biuro VKVE. Konsultacje Pracownik może skontaktować się z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst) z własnej inicjatywy w sprawie stanu zdrowia i pracy, np. Przychodząc na konsultacje w godzinach ogolnie otwartych.dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik nie jest chory, bądź niezdolny do pracy. Pracodawca nie musi być informowany o tego typu kontaktach. Wakacje Jeżeli pracownik chce wyjechać na wakacje w czasie trwania choroby, jest on zobowiązany do poinformania o tym fakcie swojego pracodawcę. Formularz urlopowy musi zostać dostarczony co najmniej dwa tygodnie wcześniej do oddziału biura VKVE, w którym pracownik jest zarejestrowany. Za okres urlopu pracownikowi przysługują dni urlopowe na podstawie wypracowanych godzin wakacyjnych, zamiast zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy pracownik nie wypracował wystarczającej ilości dni urlopowych, wtedy mamy do czynienia z urlopem bezpłatnym. Zgłaszanie choroby podczas pobytu za granicą Jeżeli pracownik zachoruje podczas pobytu za granicą, fakt ten musi zostać niezwłocznie zgłoszony do oddziału biura VKVE, zgodnie z wyżej opisanym sposobem postępowania. Ponadto lokalny lekarz musi zostać włączony celem wydania oświadczenia medycznego. W oświadczeniu tym należy przynajmniej ująć informacje, takie jak: przewidywana długość trwania choroby, rodzaj choroby, jej przebieg, podjętej terapii oraz ewentualne oświadczenie o niezdolności do podróżowania z natury medycznej. Po powrocie pracownik jest zobowiązany przekazać informacje medyczne urzędowi ds. medycyny pracy (arbodienst). Pracownikowi, który jest niezdolny do wykonywania pracy i wyjeżdża za granicę bez konkretnego powodu czy pozwolenia, zostanie zatrzymana wypłata wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, gdyż Ustawa o powrocie do pracy nie może zostać wykonana (Wet verbetering Poortwachter). Zażalenia i skargi Jeśli pracownik nie zgadza się z poradami lub orzeczeniami arbodienst, lub propozycjami pracodawcy i czynnościami z nimi związanymi, może on zażądać Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 10

12 przeprowadzenia oceny sytuacji (second opinion) przez biegłego UWV. Koszty powyższej oceny ponosi wnioskujący. Sankcje Sytuacja, w której pracownik nie przestrzega ustaleń z protokołu lub nie współpracuje w wystarczającym stopniu celem całkowitego powrotu do zdrowia, może doprowadzić do ostrzeżenia pracownika. Gdy nie nastąpi poprawa sytuacji, pracodawca ma prawo do odstąpienia od wypłacania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub nawet całkowitego jego wstrzymania. Polityka prywatności Dostęp do informacji medycznych mają wyłącznie pracownicy urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst), którzy zobowiązani są do dochowania tajemnicy zawodowej oraz pełnienia funkcji na rzecz tegoż organu. W określonych sytuacjach lekarz zakładowy może przekazać pracodawcy pewne informacje, np. w celu podania ograniczeń na potrzeby dostosowania pracy do zdrowia pracownika. W takim przypadku, pracownik zostanie zawsze najpierw poproszony o zezwolenie. 4.2 Ubezpieczenie zdrowotne W Holandii posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest ustawowym obowiązkiem dla osób, które pracują lub mieszkają w tym kraju. Van Koppen & Van Eijk Projectservice zawarł zbiorowe ubezpieczenie na wypadek choroby z towarzystwem ubezpieczeniowym Holland Zorg, z którego mogą korzystać nasi pracownicy. Ubezpieczeniem tym mogą zostać objęci wyłącznie pracownicy, którzy nie mieszkają na stałe w Holandii. Jeżeli wybieracie państwo ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem Holland Zorg, macie możliwość utrzymania ubezpieczenia zdrowotnego podczas urlopu. Okres ten nie może przekroczyć 4 tygodni. Po upływie 4 tygodni urlopu lub przerwy w pracy, pracownik musi sprawdzić osobiście, czy nadal jest ubezpieczony. Może to odczytać na pasku wynagrodzenia. Możecie państwo zasięgnąć obszerniejszych informacji na temat zgłoszenia oraz kosztów w siedzibie pracodawcy, w której jesteście zarejestrowani. 4.3 Bezpieczeństwo & Zdrowie Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie oraz dobro naszych pracowników jest dla nas priorytetem. Macie bowiem państwo prawo do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Kierujemy naszą politykę dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia w stronę bezpiecznego wykonywania pracy i w ten sposób zapobiegania obrażeniom cielesnym i szkodom materialnym. Dlatego też pracownik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa wspomnianych w listach kontrolnych nadzoru pracy Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 11

13 przedsiębiorstwa, w którym pracujecie oraz zasad i przepisów obowiązujących w miejscu pracy. Ponadto należy korzystać z udostępnianych środków ochrony indywidualnej. Jeżeli państwa zdaniem udostępnione środki ochrony indywidualnej są zepsute, uszkodzone bądź nie spełniają już swojej funkcji, zgłoście swoje spostrzeżenia i uwagi przełożonemu w miejscu pracy oraz w siedzibie, w której jesteście zarejestrowani. Wtedy możliwa będzie wymiana albo naprawa. 4.4 Zgłaszanie wypadków, incydentów i sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo Pragniemy, aby państwa miejsce pracy było jak najbezpieczniejsze. Dokonaliśmy ustaleń w tej sprawie z przedsiębiorstwem, w którym państwo pracujecie, zawsze jednak może zdarzyć się coś nieprzewidzianego. Jeżeli jesteście uczestnikami lub świadkami wypadku, incydentu lub sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo, zgłoście ten fakt niezwłocznie przełożonemu w miejscu pracy oraz w siedzibie, w której jesteście zarejestrowani. 4.5 Okresowe badania lekarskie Informacji na temat okresowych badań lekarskich możecie państwo zasięgnąć w siedzibie, w której jesteście zarejestrowani. Rozdział 5. Wakacje/urlop Zleceniodawca oraz VKVE PS powinni udzielić pisemnego zezwolenia w sprawie wakacji i dni wolnych (patrz załącznik 2). O dni urlopu należy prosić wraz z uzupełnionym formularzem dotyczącym wakacji u zleceniodawcy. Po uzyskaniu zgody, wspomniany formularz powinien zostać zatwierdzony przez VKVE. Inne formy wnioskowania o urlop nie będą akceptowane. W sytuacji gdy nie wpłynie wniosek o urlop a państwo jesteście nieobecni, będzie to potraktowane jako niedozwolona nieobecność. Powtarzające się nieobecności, na które nie wyrażono zgody, mogą być powodem do zwolnienia pracownika. Pracownicy mogą maksymalnie wziąć 3 tygodnie nieprzerwanego urlopu lub, w porozumieniu z pracodawcą urlop ten może być dłuższy, pod warunkiem zachowania pisemnej formy. W przypadku gdy pracownik nie dysponuje wystarczającą ilością dni urlopu, może pisemnie poprosić o urlop bezpłatny. Pracodawca ma prawo odmowy udzielenia urlopu pracownikowi, jeżeli w grę wchodzi interes przedsiębiorstwa, któremu interes pracownika musi ustąpić. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 12

14 Jeżeli jesteście państwo ubezpieczeni za pośrednictwem HollandZorg i chcecie, aby wasze ubezpieczenie obowiązywało nieprzerwanie podczas państwa urlopu, patrz rozdział 4.2 celem zapoznania się z warunkami. Rozdział 6. Polityka dotycząca personelu 6.1 Rozmowy podsumowujące osiągnięcia Co najmniej raz do roku przełożony przeprowadzi z pracownikiem rozmowę oceniającą. W rozmowie tej omówione zostanie działanie pracownika w przedsiębiorstwie. Rozmowa dotyczyć będzie osiągnięć, zachowania w pracy oraz własności. W związku z powyższym ocenie podlegać będzie funkcjonowanie pracownika wewnątrz organizacji oraz zachowanie w pracy. Przełożony wskazuje silne punkty jak też aspekty wymagające zwiększonej pracy. Podczas rozmowy dąży się do tego, aby również pracownik miał szansę i możliwość przedstawić punkty (wymagające poprawy), które dla niego są istotne. Za pomocą tego typu rozmów dążymy do osiągnięcia następujących celów: poprawa funkcjonowania; optymalne wykorzystanie zdolności indywidualnych; wzmocnienie współpracy; poprawa osiąganych wyników; utrzymanie i tworzenie bezpiecznego otoczenia pracy. 6.2 Szkolenie VKVE PS chętnie inwestuje w pracowników, dlatego też proponuje im uczestnictwo w szkoleniach z zakresu języka niderlandzkiego jak również ewentualne kursy związane z wykonywaną pracą. W celu uzyskania informacji dotyczących ewentualnych szkoleń/kursów, warunków i kosztów z tym związanych możecie państwo zwrócić się bezpośrednio do siedziby, w której wykonujecie prace. Rozdział 7. Zasady ogólne przedsiębiorstwa 7.1 Czystość miejsca pracy oraz własność pracodawcy Każdy pracownik odpowiada za pozostawianie w czystości i ładzie miejsca pracy na zakończenie czasu pracy. Należy obchodzić się ostrożnie z własnością pracodawcy. W przypadku szkód celowo wyrządzonych, pracownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za popełniony czyn oraz szkody, które spowodował. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 13

15 7.2 Zasady zachowania Oczekujemy od państwa przestrzegania określonych zasad zachowania zgodnie z artykułem 10 Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego dla pracowników delegowanych do pracy z ramienia agencji pośrednictwa pracy. W przypadku poniższych zachowań stosowane będą środki dyscyplinarne (łącznie z natychmiastowym zwolnieniem): kradzież; bójki, (seksualne) zastraszanie, używanie gróźb słownych wobec współpracowników oraz przełożonych; łamanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia; werkweigering en gezagsondermijning; umyślne spowodowanie szkody własności zleceniodawcy; nieobecność w pracy bez podania konkretnej przyczyny; zażywanie narkotyków w czasie pracy, które wpływają na funkcjonowanie pracownika i jego zachowanie; spożywanie alkoholu w czasie pracy; uprawianie hazardu i posiadanie broni na terenie zleceniodawcy; niedozwolona nieobecność w miejscu pracy nie przestrzeganie obowiązującego czasu pracy (zbyt późne przybywanie lub opuszczanie miejsca pracy przed zakończeniem czasu pracy bez pozwolenia); brak dbałości o narzędzia, materiały, itd. Zasady ogólne przedsiębiorstwa mają zastosowanie dla pracowników, którzy korzystają z zakwaterowania zapewnionego przez VKVE PS. 7.3 Sankcje Wobec pracownika, który nie wykonuje wcale lub tylko częściowo wykonuje obowiązki wynikające z umowy o pracę, potwierdzenia oddelegowania do pracy, Układu zbiorowego pracy oraz przewodnika dla personelu mogą zostać wyciągnięte, konsekwencje wykroczenia w postaci zastosowania jednego bądź kilku środków dyscyplinarnych. Natychmiastowe zwolnienie ma zastosowanie jedynie w przypadku poważnych przesłanek w rozumieniu artykułu 7:678 Kodeksu cywilnego. Formy sankcji a. ustne ostrzeżenie; b. pisemne ostrzeżenie; c. pozbawienie pełnionej funkcji; d. przeniesienie; e. zawieszenie wypłaty wynagrodzenia; f. zwolnienie. Udanie się na urlop bez pisemnego zezwolenia wydanego przez pracodawcę i zleceniodawcę lub otrzymanie trzeciego oficjalnego pisemnego ostrzeżenia oznacza automatyczne przejście do rozwiązania umowy o pracę. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 14

16 7.4 Potrącenia z wynagrodzenia do wypłaty (dotyczy pracowników nie mieszkających na stałę w Holandii) Potrącenia te mogą m.in. oznaczać mandat na podstawie regulacji dotyczącej mandatów zgodnie z artykułem 44a Układu zbiorowego pracy dla pracowników delegowanych do pracy z ramienia agencji pośrednictwa pracy (artykuł 7:650 ustęp 2 kodeksu cywilnego). VKVE PS stosuje system potrąceń w przypadku powstania szkody albo nie przestrzegania obowiązujących zasad. Wysokość potrąceń zostanie określona na podstawie stopnia szkody i/lub naruszenia zasad i nie może przekraczać w 1 tygodniu pracy w pełnym wymiarze czasi pracy połowy dnia pracy. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 15

17 Rozdział 8. Dane kontaktowe Van Koppen & Van Eijk Projectservice Numer przeznaczony do zgłaszania katastrof jest codziennie dostępny pomiędzy a Numer alarmowy NL/ENG: 0800 BEL VKVE ( ) Numer alarmowy PL/ENG: 0800 SOS VKVE ( ) Dane kontaktowe siedzib Helpdesk Tel: Rijn BG Den Haag Siedziba Bleiswijk Tel: Albert van t Hartweg 13a Fax: LJ Bleiswijk Siedziba Den Haag Tel: De Stede 1 Fax: BG Den Haag Siedziba Aalsmeer Tel: Cotoneaster 11 Fax: LB De Kwakel Siedziba Goes Tel: Nearboutsstraat 20 Fax: GT Goes Siedziba Roosendaal Tel: Gastelseweg 144 D-E Fax: Roosendaal Siedziba Harderwijk Tel: Zandlaan 15 Fax: NA Harderwijk Inhouse vestiging Waterdrinker Tel: Sierteeltstraat GM Aalsmeer Inhouse vestiging Flora Holland Tel: Middelbroekweg AE Honselersdijk/Naaldwijk Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 16

18 Załącznik I OŚWIADCZENIE OTRZYMANIA PRZEWODNIKA PRACOWNIKA Van Koppen & Van Eijk Projectservice Podpisując niniejszy przewodnik dla personelu oświadczacie państwo, że go otrzymaliście, przeczytaliście i zrozumieliście. Oświadczacie również, że będziecie przestrzegać zawartych w nim zasad. Otrzymano i zaakceptowano w: Nr wersji przewodnika dla Personelu : Data : Nazwisko, imię pracownika : Podpis pracownika : Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 17

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017

Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Streszczenie Układu Zbiorowego Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych na lata 2012-2017 Wydanie z listopada 2012 r. Spis treści Strona 1 Status prawny 1.1 Faza A 1.1.1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA SPIS TREŚCI: Rozdział I. Zasady i definicje Rozdział II. Przepisy Ogólne 1. Przedmiot Umowy Ubezpieczenia 2. Przedmiot i zakres ochrony w ramach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII 34 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten 1 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA W HOLANDII Balthazar Houtappel Boonk Van Leeuwen Advocaten SPIS TREŚCI Układ zbiorowy pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Wersja: czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. WORKSHOP JAKO strona 4 PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości 1.2 Nasze zasady etyczne 1.3 Ochrona danych osobowych 1.4 Polityka

Bardziej szczegółowo

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA NAZWISKO: IMIONA: ADRES: THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA Nr listy płac: TEL: Komórka: Data urodzenia: Kontakt awaryjny: Dodaj zdjęcie tutaj Kod pocztowy: Kontakt e-mail: NARODOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE POLAKÓW W NIEMCZECH

ZATRUDNIENIE POLAKÓW W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji ZATRUDNIENIE POLAKÓW W NIEMCZECH Stan prawny od 1. maja 2011 r. Berlin, styczeń 2011 Wydawca: Ambasada

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo