PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PRACOWNIKA PRZEZNACZONY DLA STRON ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna 1.2 Ważność 2. Stosunek pracy 2.1. Umowa o pracę 2.2. Identyfikacja i dane osobowe 2.3. Instrukcje dotyczące pracy 2.4. Brak pracy 2.5. Wypowiedzenie 3. Wynagrodzenie, koszty eksterytorialne i emerytura 3.1. Wypłacanie wynagrodzenia i pasek wynagrodzenia 3.2. Koszty eksterytorialne 3.3. Emerytura 4. Absencja (chorobowa), opieka i bezpieczeństwo 4.1. Protokół dotyczący niezdolności do pracy 4.2. Ubezpieczenie zdrowotne 4.3. Bezpieczeństwo & Zdrowie 4.4. Zgłaszanie wypadków, incydentów i sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo 4.5. Okresowe badania lekarskie 5. Wakacje/urlop 6. Polityka dotycząca personelu 6.1. Rozmowy podsumowujące osiągnięcia 6.2. Szkolenie 7. Ogólne zasady przedsiębiorstwa 7.1. Czystość miejsca pracy i własność pracodawcy 7.2. Zasady zachowania 7.3. Sankcje 7.4. Potrącenia 8. Dane kontaktowe Van Koppen & Van Eijk Projectservice Załącznik I. Oświadczenie otrzymania przewodnika dla personelu Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 1

3 Rozdział 1. Wprowadzenie 1.1 Podstawa prawna (Sfera działania) Podstawy prawa pracy znajdują się w Kodeksie cywilnym. Postanowienia wspomnianego kodeksu mają charakter powszechnie obowiązujący (nie ma możliwości odstąpienia od nich) a w tym znaczeniu są również obowiązujące w odniesieniu do stosunku pracy w strukturach wewnętrznych Van Koppen & Van Eijk Projectservice, nazywanych poniżej VKVE PS. Jeżeli Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Tymczasowych Związku Agencji Pracy Tymczasowej uznano za ogólnie wiążący, ma on zastosowanie w odniesieniu do umowy o pracę zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W Układzie Zbiorowym Pracy znajdują się podstawowe postanowienia, pracownik zaś jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ich treścią. Postanowienia te można znaleźć na stronie Jeden egzemplarz do wglądu znajduje się w również w siedzibie, w której pracownik wykonuje swoją pracę. Część dodatkowych ustaleń ujęto w przewodniku dla personelu w postaci przepisów. Ponadto wspomniany przewodnik zawiera obowiązujące zasady zachowania w strukturach VKVE PS. 1.2 Ważność Treść niniejszego przewodnika dla personelu stanowi integralną część indywidualnej umowy o pracę i ma zastosowanie, chyba, że w tekście podano inaczej, w odniesieniu do wszystkich pracowników, z którymi zawarto umowy o pracę na czas (nie)określony wewnątrz VKVE PS. W odniesieniu do postanowień w przewodniku dla personelu nie można w przyszłości wysuwać jakichkolwiek roszczeń. Pracodawca zastrzega sobie prawo do wycofania postanowień z przewodnika dla personelu w całości lub części, do ich zmiany i/lub dodawania. Egzemplarz niniejszego przewodnika dla personelu zostanie doręczony każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę na czas (nie)określony. Rozdział 2. Stosunek pracy 2.1 Umowa o pracę Pracownicy zatrudniani w VKVE PS otrzymują umowę o pracę na czas określony z okresem próbnym wynoszącym jeden miesiąc. Okres próbny umożliwia stronom przekonanie się, czy rozpoczęcie współpracy było właściwą decyzją. Podczas okresu próbnego zarówno pracodawca jak i pracownik może zakończyć stosunek pracy z dnia na dzień bez konieczności podawania konkretnych przyczyn podjęcia takiej właśnie decyzji. Przed zatrudnieniem pracownika, otrzymuje on indywidualną umowę o pracę sporządzoną w dwóch egzemplarzach oraz potwierdzenie oddelegowania, Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 2

4 w którym zostały określone poczynione ustalenia. Pracownik powinien ją podpisać i zwrócić jeden egzemplarz. 2.2 Identyfikacja i dane osobowe Począwszy od 1 stycznia 2005 obowiązuje Ustawa o obowiązku wykazania tożsamości. Ustawa ta zobowiązuje pracowników do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości, którym mogą się wylegitymować tak podczas procedur związanych z ich zatrudnianiem jak również w czasie pracy. Pracownicy holenderscy mogą legitymować się przedstawiając: ważny paszport; ważne prawo jazdy; ważny dowód osobisty. Pracownicy, którzy nie są Holendrami, ale pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej mogą legitymować się przedstawiając: ważny paszport; ważny dowód osobisty; dokument dla cudzoziemców z UE/EOG. Pracownicy, którzy nie są Holendrami i pochodzą z kraju, który nie wchodzi w skład Unii Europejskiej mogą legitymować się przedstawiając: holenderski dokument dla cudzoziemców (karta pobytu). Identyfikacja w czasie pracy Każdy z państwa jest zobowiązany do wykazania swojej tożsamości na podstawie ważnego dokumentu również w czasie wykonywania swoich obowiązków, jeżeli zachodzi taka konieczność. Kontrolerzy z Urzędu Skarbowego i Inspekcji Pracy są uprawnieni do zażądania dowodu tożsamości. Z uwagi na to, że niemożność lub odmowa wykazania tożsamości w miejscu pracy jest karalna, policja jest uprawniona do tego, aby zabrać pracownika z miejsca pracy w celu wszczęcia dochodzenia w sprawie jego tożsamości. Taka sytuacja może skutkować mandatem. Prosimy państwa o absolutne przestrzeganie tego obowiązku. Przed upływem terminu ważności dokumentu tożsamości, powinniście państwo okazać nowy w siedzibie, w której pracujecie. W przypadku gdy nie dopełnicie państwo tego obowiązku i nie okażecie ważnego dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość, państwa wynagrodzenie zostanie zablokowane do czasu przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości. Zmiana sytuacji osobistej Pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o wszelkich zmianach, które nastąpiły w jego sytuacji osobistej, np. zmiana numeru telefonu, przeprowadzka, ślub, itd. Informację dotyczącą jakiejkolwiek zmiany należy przekazać bezpośrednio do siedziby, w której jesteście Państwo zarejestrowani. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 3

5 2.3 Instrukcje dotyczące pracy Pracownik jest zobowiązany wykonywać najlepiej jak potrafi wszelkie czynności podlegające funkcji, którą pełni. Pracownik jest zobowiązany zachować ostrożność oraz staranność podczas wykonywania pracy oraz postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami, by w ten sposób uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych pracowników. 2.4 Brak pracy W przypadku gdy w czasie obowiązywania umowy o pracę, bez wyłączenia ciagłości wypłaty wynagrodzenia pracy zabraknie i z tego powodu udostępnianie wygaśnie, VKVE PS zobowiązuje się, tak długo, jak długo trwa jeszcze umowa, szukać odpowiedniej, zastępczej pracy. Pracownik jest zobligowany, zgodnie z postanowieniami artykułu 31 Układu Zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych, przyjąć rozsądną propozycję pracy. Odpowiada on również za to, aby być gotowym do podjęcia pracy. Pracowników nie pozostających w Holandii uważamy za niedyspozycyjnych. Pod pojęciem odpowiedniej pracy rozumie się w ramach niniejszego artykułu: że pracownik zobowiązuje się przyjąć pracę wewnątrz tej samej grupy funkcyjnej lub pracę wewnątrz grupy funkcyjnej niższej maksymalnie o 2 poziomy. Pracę o średnim czasie pracy tygodniowo/miesięcznie/okresowo, który odpowiada ustalonemu czasowi pracy. Pracownik jest też zobowiązany przyjąć proponowaną mu pracę w przypadku gdy: Zlecenie znajduje się w odległości, która może zostać pokonana w czasie około 1,5 godz. w jedną stronę licząc od miejsca zamieszkania oraz niezależnie od rodzaju transportu. Pracodawca oceni rozsądnie i sprawiedliwie, jakie możliwości stwarzają powyższe pojęcia. 2.5 Wypowiedzenie Umowa o pracę może zostać zakończona drogą wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę. W przypadku wypowiedzenia, obowiązują następujące zasady: 1. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej lub ustnej; 2. Wypowiadając umowę o pracę należy zachować termin wypowiedzenia; 3. Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie trwania okresu próbnego może nastąpić natychmiast, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika, bez dalszych formalności. Ponadto stosunek pracy zostaje zakończony bez wypowiedzenia w przypadku: 1. Pierwszego dnia miesiąca, w którym pracownik osiągnął wiek emerytalny; 2. Upłynięcia terminu ważności umowy o pracę zawartej na czas określony; Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 4

6 3. Natychmiastowego zakończenia umowy z ważnych powodów; 4. Rozwiązania umowy przez sędziego; 5. Śmierci pracownika; 6. Zakończenia umowy za obopólną zgodą. Rozdział 3. Wynagrodzenie, pasek wynagrodzenia, koszty eksterytorialne i emerytura 3.1 Wypłacanie wynagrodzenia i pasek wynagrodzenia Wynagrodzenie tygodniowe zostanie wypłacone najpóźniej w piątek, po zakończeniu tygodnia pracy i przelane na numer rachunku bankowego lub numer konta żyrowego podany przez pracownika. Specyfikacja wynagrodzenia jest dla państwa dostępna za pośrednictwem ( lub przy użyciu danych niezbędnych do zalogowania się. Można o nie poprosić w siedzibie, w której jesteście państwo zarejestrowani. Na początku każdego roku kalendarzowego, otrzymacie państwo rozliczenie roczne. 3.2 Koszty eksterytorialne (jeżeli mają zastosowanie) Koszty eksterytorialne (ET-kosten) dotyczą ulgi podatkowej dla pracowników, którzy tymczasowo wykonują prace poza terytorium państwa, z którego pochodzą. W takim przypadku chodzi np. o podwójne zakwaterowanie, koszty podróży z i do kraju rodzinnego oraz dodatkowe koszty związane z utrzymaniem. Oznacza to, że alternatywne warunki zatrudnienia/stawka godzinowa brutto (tj. opodatkowane części wynagrodzenia, jak np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, uzgodniona tygodniowa zapłata za nie ujęte w prawie dni urlopu wakacyjnego oraz kwoty rezerwowane na świadczenie wakacyjne) zostaną zastosowane, o ile będzie to możliwe, w celu stosowania wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku (np. dotyczące ale nie wyłącznie kosztów eksterytorialnych). W stosunku do pracownika chodzi o koszty zakwaterowania Van Koppen & Van Eijk Projectservice, czy też koszty własnego zakwaterowania (regularna składka własna ad. 2,25 / 2,10 brutto za przepracowaną godzinę, tygodniowo maksymalnie 96,75 / 90,30 może przepaść a pracownik otrzymuje zwrot najmu) w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej umowy o pracę. W przypadku własnego zakwaterowania kwota w wysokości 0,07 tytułem kosztów administracyjnych za każdą przepracowaną godzinę zostanie doliczona. Pracownik tymczasowy został poinformowany, że zamiana taka może mieć wpływ na pozostałe ustalenia dotyczące wynagrodzenia i dochodu (jak np. świadczenie wakacyjne, emerytura, ubezpieczenie społeczne, dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontynuacja wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby). Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 5

7 3.3 Emerytura Pracownikowi (pod warunkiem, że ma 21 lat lub więcej) przysługuje prawo do wypracowania emerytury za pośrednictwem systemu emerytalno-rentowego STIPP. System emerytalno-rentowy, któremu podlegają pracownicy Van Koppen & Van Eijk Projectservice przedstawia się następująco: 0-26 przepracowanych tygodni - brak prawa do wypracowywania emerytury przepracowanych tygodni - System podstawowy < 79 przepracowanych tygodni - Rozbudowane przepisy Pracownik ma możliwość przeniesienia wcześniej (za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy) wypracowanej emerytury STIPP oraz praw na rzecz Van Koppen & Van Eijk Projectservice B.V. Pracownik ponosi osobiście odpowiedzialność za poinformowanie o wyżej wspomnianym fakcie Van Koppen & Van Eijk Projectservice i złożenie wniosku. W tym celu należy wykazać, że pracownik korzystał już z systemu STIPP. W przypadku braku wniosku w formie pisemnej, dopiero po upływie 26 przepracowanych tygodni będzie mowa o wypracowywaniu prawa do emerytury. Rozdział 4. Absencja (chorobowa), opieka i bezpieczeństwo 4.1 Protokół dotyczący niezdolności do pracy Zgłaszanie choroby W przypadku choroby pracownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt telefonicznie w pierwszym dniu niedyspozycji, co najmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy, za pośrednictwem numeru telefonu 0800-BELVKVE (NL) lub 0800-SOSVKVE (PL). Następnie pomiędzy 8.30 a 9.00 pracownik zobowiązany jest skontaktować się z oddziałem biura VKVE, w którym jest zarejestrowany. Zgłaszając chorobę pracownik podaje: Przyczynę i dolegliwości (nieobowiązkowe) oraz czy ma ona związek z wykonywaną pracą; przypuszczalny okres trwania choroby; czy i kiedy uda się po poradę do lekarza pierwszego kontaktu; co pracodawca może zrobić dla pracownika, aby mu pomóc; adres pobytu i numer telefonu, pod którym jest dostępny; czy chodzi o sytuację wyjątkową. Pod tym pojęciem rozumie się: niezdolność do pracy spowodowana ciążą, ograniczonymi możliwościami funkcjonowania (w przeszłości kalectwo będące skutkiem wykonywanej pracy) lub oddaniem organów (zgłoszanie nie jest obowiązkowe); czy pracownik moze wykonywac jakas inna prace podczas swojej choroby czy chodzi o niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem, którego sprawcą jest osoba trzecia. Jeżeli pracownik zachoruje w czasie pracy, zgłasza się on osobiście do swojego bezpośredniego przełożonego w miejscu pracy oraz w oddziale biura VKVE. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 6

8 Prawo chorobowe VKVE PS stosuje umowy roczne. Osoby pracujące na umowach rocznych, dotyczy obowiązek podjecia pracy re-integracyjnej (przejściowej). Re-integracja oznacza, że pracownik wraz z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst) określi, które prace pracownik może wykonywać podczas okresu choroby, biorąc pod uwagę ograniczenia z niej wynikające. W ten sposób pracownik pozostaje aktywny w procesie pracy. Pracownik jest zobowiązany wykonywać dopasowane prace reintegracyjne/przejściowe. Pracodawca zaś odpowiada za kontrolę, opiekę i powrót pracownika do pracy. Pracodawca i Arbodienst/urzad ds. Medycyny pracy wspólnie sprawują kontrole nad chorym pracownikiem. Jeżeli chory pracownik wykonuje strukturalnie swoją pracę, która została dopasowana do jego stanu zdrowia, bądź inną pracę dopasowaną, może on zostać zgłoszony jako zdrowy i otrzymać wartość wynagrodzenia za ilość przepracowanych godzin. Po upływie maksymalnie 6 tygodni pracy przejściowej (re-integracyjnej) w formie pracy terapeutycznej, mającej na celu powrót do pracy, pracownik musi zostać zgłoszony jako osoba częściowo zdrowa i otrzymywać wynagrodzenie za przepracowane godziny. Jeżeli pracownik nie zgadza się z powyższym, może odwołać się do opinii biegłego w UWV (Instytut Ubezpieczeń Pracowniczych). Koszty podróży Jeżeli pracodawca, stosując się do porad udzielanych przez urząd ds. medycyny pracy (arbodienst), znalazł dla pracownika pracę dopasowaną do aktualnego stanu jego zdrowia, wtedy pracownik zobowiązany jest ją podjąć i wykonywać. Wszelkie koszty podróży, które pracownik poniósł podczas choroby nie zostaną zwrócone. Gdy pracownik jest częściowo lub całkowicie zdrowy, pracodawca zwróci część lub całość kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu dojazdu z domu do pracy i pracy do domu. Prawo do wypłaty wynagrodzenia podczas choroby Pracownicy podlegają obowiązkowi nieprzerwanej wypłaty wynagrodzenia, jak podano w Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników pracujących za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy. Wyjatek stanowi pierwszy dzień chcoroby, tzw. dzień oczekiwania, który jest dniem bezpłatnym. Jeśli umowa zostanie zakończona, pracownik podlegać będzie bezpośrednio ustawie o prawie chorobowym (Ziektewet) i zostanie zgłoszony jako chory w UWV (Instytut Ubezpieczeń Pracowniczych). Pracownik ma prawo do maksymalnie 104 tygodni zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że spełni wszelkie formalności i zobowiązania dotyczące jego choroby. Choroba spowodowana ciążą/porodem/adopcją, kalectwem będącym skutkiem wykonywanej pracy lub oddaniem organów podlega odpowiedzialności UWV. W czasie trwania pierwszych 52 tygodni niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje prawo do 91% średniego wynagrodzenia godzinowego(minimum WML,minimum socialne), a począwszy od 53 tygodnia, wynagrodzenie maleje do 80% średniego wynagrodzenia godzinowego(minimum WML, minimum socialne). Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 7

9 Dostępność pracownika w czasie choroby W czasie choroby pracownik musi być dostępny dla biura VKVE oraz dla urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst), pod podanym wcześniej numerem telefonu oraz adresem pobytu. Istnieje bowiem możliwość, że VKVE lub urząd ds. medycyny pracy (arbodienst), zadzwoni do niego w celu uzyskania dokładniejszych informacji lub pojawi się na wizycie domowej pracownika. Jeżeli pracownik nie jest obecny pod podanym adresem, inna osoba pod tym adresem powinna móc powiedzieć, gdzie pracownika można zastać. Przebywanie pod innym adresem, stałe bądź tymczasowe, musi byc w ciągu 24 godzin zgłoszone do biura VKVE oraz urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). Pracownik może opuścić miejsce pobytu w celu udania się do lekarza zakładowego, lekarza pierwszego kontaktu, fizjoterapeuty lub innego specjalisty. Pracownik może także opuścić miejsce pobytu w celu ponownego podjęcia pracy lub gdy posiada pozwolenie przełożonego. Kontakt z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst) W przypadku, gdy urząd ds. medycyny pracy (arbodienst) zwraca się do pracownika z prośbą o udzielenie dokładniejszych (medycznych) informacji dotyczących powodu jego choroby, pracownik jest zobowiązany do ich udzielenia. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, np. z powodu pobytu w szpitalu, wtedy ktoś inny musi dostarczyć żądanych informacji. Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). W przypadku danych przeznaczonych dla urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst) zastosowane są zasady takie jak: tajemnica zawodowa, Ustawa o ochronie danych osobowych (WBO) oraz regulamin wewnętrzny urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). Żadna inna organizacja nie otrzyma tych danych bez pisemnego zezwolenia pracownika. Kontakt z pracodawcą Po zgłoszeniu choroby przez pracownika, pracodawca kontaktuje się z nim w pierwszych kilku dniach nieobecności celem uzyskania informacji dotyczących jego sytuacji oraz omówienia ewentualnych środków związanych z nieobecnością pracownika. W razie konieczności pracownik zostanie również wezwany do siedziby biura pracy na spotkanie. Pracodawca do momentu calkowitego wyzdrowienia pracownika, będzie regularnie utrzymywał z nim kontakt, w celu monitorowania jego sytuacji zdrowotnej. Pracownik jest zobowiązany w czasie choroby być zawsze osiągalnym dla pracodawcy. Konsultacje urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst) Każdy chory pracownik zostanie wezwany na konsultację do urzędu ds. medycyny pracy(arbodienst). W przypadku przeszkód, które uniemożliwią odbycie konsultacji, pracownik informuje o tym urząd ds. medycyny pracy oraz biuro VKVE przynajmniej 24 godziny przed zaplanowanym spotkaniem. Jeżeli pracownik bez podania powodu nie pojawi się na umówionym spotkaniu z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst), zostanie obciążony kosztami, które pracodawca bedzie zobowiązany ponieść na rzecz arbodienst. W przypadku pierwszej nieobecności, pracownik poniesie 50% kosztów. W przypadku drugiej nieobecności i kolejnych na umówionych spotkaniach z urzędem ds. medycyny pracy, pracownik będzie zobligowany do zwrotu 100% poniesionych kosztów. W przypadku ponownego podjęcia pracy w pełnym zakresie wcześniej wykonywanych obowiązków, pracownik Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 8

10 nie jest zobowiązany pojawiać się na konsultacjach, ale musi w tej sprawie jak najszybciej skontaktować się z arbodienst oraz biurem VKVE. Organ nadzoru pracy przedłoży pracodawcy rezultat dokonanych w czasie odbytych konsultacji ustaleń. Badanie lekarskie Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia badania lekarskiego celem orzeczenia o (nie)zdolności do pracy, pracownik jest zobowiązany mu się poddać. Badanie to zostanie przeprowadzone przez lub na zlecenie lekarza ds. medycyny pracy (lekarza zakładowego). Analiza problemu i porada W ciągu sześciu tygodni od momentu zgłoszenia choroby, arbodienst sporządza, na podstawie wszelkich posiadanych informacji, analizę problemu osoby chorej i udziela porad zarówno pracodawcy jak i pracownikowi na temat działań w celu ponownego podjęcia pracy. Informacja ta zostanie przekazana obydwu stronom. Naturalnie zasady dotyczące udzielania właściwych informacji właściwej stronie, zostaną wzięte pod uwagę. Plan działania Na podstawie analizy problemu i udzielonej porady, pracodawca i pracownik sporządzają wspólnie plan działania, którego celem jest całkowity powrót pracownika do zdrowia. Jak tylko plan ten zostanie ustalony przez obydwie strony, urząd ds. medycyny pracy (arbodienst) otrzyma jego kopię. Dokumentacja dotycząca re-integracji i wniosek WIA Ustawa Wet verbetering Poortwachter) zobowiązuje pracodawcę oraz urząd ds. medycyny pracy (arbodienst) do określenia w dokumentacji dotyczącej powrotu pracownika do pracy wszelkich działań podjętych celem przywrócenia pracownika do pracy. Mogą to być raporty z rozmów, rozważania (ewaluacje) odbytych konsultacji oraz modyfikacja ustalonego planu działania, jak również ewaluacji dotyczącej pierwszego roku choroby. W bardzo niewielkim procencie wszystkich przypadków, powrót do pracy w ciągu dwóch lat nie jest możliwy. W takim przypadku pracodawca, pracownik oraz arbodienst mają do czynienia z wnioskiem WIA. Pracodawca korzysta z danych zawartych w dokumentacji dotyczącej powrotu do zdrowia, aby móc stworzyć protokół dotyczący powrotu do pracy, który niezbędny jest podczas wnioskowania przez pracownika o WIA. Współpraca w zakresie czynności mających na celu powrót do pracy Pracownik i pracodawca ponoszą wspólnie odpowiedzialność za powrót pracownika do zdrowia oraz jak najszybszy powrót do pracy. Współpracują w zakresie opieki oraz działań, które mają doprowadzić do wyzdrowienia pracownika, np. treningi, szkolenia, częściowy powrót do wykonywanych obowiązków i dostosowanie rodzaju pracy do stanu zdrowia pracownika. Pracownik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w tym procesie. Nie utrudnianie procesu leczenia Podczas okresu niezdolności do pracy, pracownik współpracuje w sposób aktywny i optymalny w procesie powrotu do pracy i dotrzymuje dokonanych ustaleń z Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 9

11 lekarzem zakładowym oraz pracodawcą. Podczas trwania choroby pracownik nie może pracować, z wyjątkiem sytuacji, w których praca ta (przejsciowa, dopasowana) ma przyczynić się do powrotu pracownika do zdrowia lub gdy pracownik otrzymał pozwolenie urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst). Powrót do zdrowia Jeśli tylko pracownik jest w stanie ponownie podjąć pracę, zgłasza on niezwłocznie poprawę stanu zdrowia w oddziale biura VKVE, w którym jest zarejestrowany. Lekarz zakładowy może również udzielać porad dotyczących prawdopodobnej daty ponownego podjęcia pracy przez pracownika. Jeżeli pracownik nie jest w stanie podjąć pracy w ustalonym terminie, powiadamia niezwłocznie o tym fakcie biuro VKVE. Konsultacje Pracownik może skontaktować się z urzędem ds. medycyny pracy (arbodienst) z własnej inicjatywy w sprawie stanu zdrowia i pracy, np. Przychodząc na konsultacje w godzinach ogolnie otwartych.dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik nie jest chory, bądź niezdolny do pracy. Pracodawca nie musi być informowany o tego typu kontaktach. Wakacje Jeżeli pracownik chce wyjechać na wakacje w czasie trwania choroby, jest on zobowiązany do poinformania o tym fakcie swojego pracodawcę. Formularz urlopowy musi zostać dostarczony co najmniej dwa tygodnie wcześniej do oddziału biura VKVE, w którym pracownik jest zarejestrowany. Za okres urlopu pracownikowi przysługują dni urlopowe na podstawie wypracowanych godzin wakacyjnych, zamiast zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy pracownik nie wypracował wystarczającej ilości dni urlopowych, wtedy mamy do czynienia z urlopem bezpłatnym. Zgłaszanie choroby podczas pobytu za granicą Jeżeli pracownik zachoruje podczas pobytu za granicą, fakt ten musi zostać niezwłocznie zgłoszony do oddziału biura VKVE, zgodnie z wyżej opisanym sposobem postępowania. Ponadto lokalny lekarz musi zostać włączony celem wydania oświadczenia medycznego. W oświadczeniu tym należy przynajmniej ująć informacje, takie jak: przewidywana długość trwania choroby, rodzaj choroby, jej przebieg, podjętej terapii oraz ewentualne oświadczenie o niezdolności do podróżowania z natury medycznej. Po powrocie pracownik jest zobowiązany przekazać informacje medyczne urzędowi ds. medycyny pracy (arbodienst). Pracownikowi, który jest niezdolny do wykonywania pracy i wyjeżdża za granicę bez konkretnego powodu czy pozwolenia, zostanie zatrzymana wypłata wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, gdyż Ustawa o powrocie do pracy nie może zostać wykonana (Wet verbetering Poortwachter). Zażalenia i skargi Jeśli pracownik nie zgadza się z poradami lub orzeczeniami arbodienst, lub propozycjami pracodawcy i czynnościami z nimi związanymi, może on zażądać Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 10

12 przeprowadzenia oceny sytuacji (second opinion) przez biegłego UWV. Koszty powyższej oceny ponosi wnioskujący. Sankcje Sytuacja, w której pracownik nie przestrzega ustaleń z protokołu lub nie współpracuje w wystarczającym stopniu celem całkowitego powrotu do zdrowia, może doprowadzić do ostrzeżenia pracownika. Gdy nie nastąpi poprawa sytuacji, pracodawca ma prawo do odstąpienia od wypłacania wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub nawet całkowitego jego wstrzymania. Polityka prywatności Dostęp do informacji medycznych mają wyłącznie pracownicy urzędu ds. medycyny pracy (arbodienst), którzy zobowiązani są do dochowania tajemnicy zawodowej oraz pełnienia funkcji na rzecz tegoż organu. W określonych sytuacjach lekarz zakładowy może przekazać pracodawcy pewne informacje, np. w celu podania ograniczeń na potrzeby dostosowania pracy do zdrowia pracownika. W takim przypadku, pracownik zostanie zawsze najpierw poproszony o zezwolenie. 4.2 Ubezpieczenie zdrowotne W Holandii posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest ustawowym obowiązkiem dla osób, które pracują lub mieszkają w tym kraju. Van Koppen & Van Eijk Projectservice zawarł zbiorowe ubezpieczenie na wypadek choroby z towarzystwem ubezpieczeniowym Holland Zorg, z którego mogą korzystać nasi pracownicy. Ubezpieczeniem tym mogą zostać objęci wyłącznie pracownicy, którzy nie mieszkają na stałe w Holandii. Jeżeli wybieracie państwo ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem Holland Zorg, macie możliwość utrzymania ubezpieczenia zdrowotnego podczas urlopu. Okres ten nie może przekroczyć 4 tygodni. Po upływie 4 tygodni urlopu lub przerwy w pracy, pracownik musi sprawdzić osobiście, czy nadal jest ubezpieczony. Może to odczytać na pasku wynagrodzenia. Możecie państwo zasięgnąć obszerniejszych informacji na temat zgłoszenia oraz kosztów w siedzibie pracodawcy, w której jesteście zarejestrowani. 4.3 Bezpieczeństwo & Zdrowie Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie oraz dobro naszych pracowników jest dla nas priorytetem. Macie bowiem państwo prawo do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Kierujemy naszą politykę dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia w stronę bezpiecznego wykonywania pracy i w ten sposób zapobiegania obrażeniom cielesnym i szkodom materialnym. Dlatego też pracownik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa wspomnianych w listach kontrolnych nadzoru pracy Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 11

13 przedsiębiorstwa, w którym pracujecie oraz zasad i przepisów obowiązujących w miejscu pracy. Ponadto należy korzystać z udostępnianych środków ochrony indywidualnej. Jeżeli państwa zdaniem udostępnione środki ochrony indywidualnej są zepsute, uszkodzone bądź nie spełniają już swojej funkcji, zgłoście swoje spostrzeżenia i uwagi przełożonemu w miejscu pracy oraz w siedzibie, w której jesteście zarejestrowani. Wtedy możliwa będzie wymiana albo naprawa. 4.4 Zgłaszanie wypadków, incydentów i sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo Pragniemy, aby państwa miejsce pracy było jak najbezpieczniejsze. Dokonaliśmy ustaleń w tej sprawie z przedsiębiorstwem, w którym państwo pracujecie, zawsze jednak może zdarzyć się coś nieprzewidzianego. Jeżeli jesteście uczestnikami lub świadkami wypadku, incydentu lub sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo, zgłoście ten fakt niezwłocznie przełożonemu w miejscu pracy oraz w siedzibie, w której jesteście zarejestrowani. 4.5 Okresowe badania lekarskie Informacji na temat okresowych badań lekarskich możecie państwo zasięgnąć w siedzibie, w której jesteście zarejestrowani. Rozdział 5. Wakacje/urlop Zleceniodawca oraz VKVE PS powinni udzielić pisemnego zezwolenia w sprawie wakacji i dni wolnych (patrz załącznik 2). O dni urlopu należy prosić wraz z uzupełnionym formularzem dotyczącym wakacji u zleceniodawcy. Po uzyskaniu zgody, wspomniany formularz powinien zostać zatwierdzony przez VKVE. Inne formy wnioskowania o urlop nie będą akceptowane. W sytuacji gdy nie wpłynie wniosek o urlop a państwo jesteście nieobecni, będzie to potraktowane jako niedozwolona nieobecność. Powtarzające się nieobecności, na które nie wyrażono zgody, mogą być powodem do zwolnienia pracownika. Pracownicy mogą maksymalnie wziąć 3 tygodnie nieprzerwanego urlopu lub, w porozumieniu z pracodawcą urlop ten może być dłuższy, pod warunkiem zachowania pisemnej formy. W przypadku gdy pracownik nie dysponuje wystarczającą ilością dni urlopu, może pisemnie poprosić o urlop bezpłatny. Pracodawca ma prawo odmowy udzielenia urlopu pracownikowi, jeżeli w grę wchodzi interes przedsiębiorstwa, któremu interes pracownika musi ustąpić. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 12

14 Jeżeli jesteście państwo ubezpieczeni za pośrednictwem HollandZorg i chcecie, aby wasze ubezpieczenie obowiązywało nieprzerwanie podczas państwa urlopu, patrz rozdział 4.2 celem zapoznania się z warunkami. Rozdział 6. Polityka dotycząca personelu 6.1 Rozmowy podsumowujące osiągnięcia Co najmniej raz do roku przełożony przeprowadzi z pracownikiem rozmowę oceniającą. W rozmowie tej omówione zostanie działanie pracownika w przedsiębiorstwie. Rozmowa dotyczyć będzie osiągnięć, zachowania w pracy oraz własności. W związku z powyższym ocenie podlegać będzie funkcjonowanie pracownika wewnątrz organizacji oraz zachowanie w pracy. Przełożony wskazuje silne punkty jak też aspekty wymagające zwiększonej pracy. Podczas rozmowy dąży się do tego, aby również pracownik miał szansę i możliwość przedstawić punkty (wymagające poprawy), które dla niego są istotne. Za pomocą tego typu rozmów dążymy do osiągnięcia następujących celów: poprawa funkcjonowania; optymalne wykorzystanie zdolności indywidualnych; wzmocnienie współpracy; poprawa osiąganych wyników; utrzymanie i tworzenie bezpiecznego otoczenia pracy. 6.2 Szkolenie VKVE PS chętnie inwestuje w pracowników, dlatego też proponuje im uczestnictwo w szkoleniach z zakresu języka niderlandzkiego jak również ewentualne kursy związane z wykonywaną pracą. W celu uzyskania informacji dotyczących ewentualnych szkoleń/kursów, warunków i kosztów z tym związanych możecie państwo zwrócić się bezpośrednio do siedziby, w której wykonujecie prace. Rozdział 7. Zasady ogólne przedsiębiorstwa 7.1 Czystość miejsca pracy oraz własność pracodawcy Każdy pracownik odpowiada za pozostawianie w czystości i ładzie miejsca pracy na zakończenie czasu pracy. Należy obchodzić się ostrożnie z własnością pracodawcy. W przypadku szkód celowo wyrządzonych, pracownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za popełniony czyn oraz szkody, które spowodował. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 13

15 7.2 Zasady zachowania Oczekujemy od państwa przestrzegania określonych zasad zachowania zgodnie z artykułem 10 Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego dla pracowników delegowanych do pracy z ramienia agencji pośrednictwa pracy. W przypadku poniższych zachowań stosowane będą środki dyscyplinarne (łącznie z natychmiastowym zwolnieniem): kradzież; bójki, (seksualne) zastraszanie, używanie gróźb słownych wobec współpracowników oraz przełożonych; łamanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia; werkweigering en gezagsondermijning; umyślne spowodowanie szkody własności zleceniodawcy; nieobecność w pracy bez podania konkretnej przyczyny; zażywanie narkotyków w czasie pracy, które wpływają na funkcjonowanie pracownika i jego zachowanie; spożywanie alkoholu w czasie pracy; uprawianie hazardu i posiadanie broni na terenie zleceniodawcy; niedozwolona nieobecność w miejscu pracy nie przestrzeganie obowiązującego czasu pracy (zbyt późne przybywanie lub opuszczanie miejsca pracy przed zakończeniem czasu pracy bez pozwolenia); brak dbałości o narzędzia, materiały, itd. Zasady ogólne przedsiębiorstwa mają zastosowanie dla pracowników, którzy korzystają z zakwaterowania zapewnionego przez VKVE PS. 7.3 Sankcje Wobec pracownika, który nie wykonuje wcale lub tylko częściowo wykonuje obowiązki wynikające z umowy o pracę, potwierdzenia oddelegowania do pracy, Układu zbiorowego pracy oraz przewodnika dla personelu mogą zostać wyciągnięte, konsekwencje wykroczenia w postaci zastosowania jednego bądź kilku środków dyscyplinarnych. Natychmiastowe zwolnienie ma zastosowanie jedynie w przypadku poważnych przesłanek w rozumieniu artykułu 7:678 Kodeksu cywilnego. Formy sankcji a. ustne ostrzeżenie; b. pisemne ostrzeżenie; c. pozbawienie pełnionej funkcji; d. przeniesienie; e. zawieszenie wypłaty wynagrodzenia; f. zwolnienie. Udanie się na urlop bez pisemnego zezwolenia wydanego przez pracodawcę i zleceniodawcę lub otrzymanie trzeciego oficjalnego pisemnego ostrzeżenia oznacza automatyczne przejście do rozwiązania umowy o pracę. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 14

16 7.4 Potrącenia z wynagrodzenia do wypłaty (dotyczy pracowników nie mieszkających na stałę w Holandii) Potrącenia te mogą m.in. oznaczać mandat na podstawie regulacji dotyczącej mandatów zgodnie z artykułem 44a Układu zbiorowego pracy dla pracowników delegowanych do pracy z ramienia agencji pośrednictwa pracy (artykuł 7:650 ustęp 2 kodeksu cywilnego). VKVE PS stosuje system potrąceń w przypadku powstania szkody albo nie przestrzegania obowiązujących zasad. Wysokość potrąceń zostanie określona na podstawie stopnia szkody i/lub naruszenia zasad i nie może przekraczać w 1 tygodniu pracy w pełnym wymiarze czasi pracy połowy dnia pracy. Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 15

17 Rozdział 8. Dane kontaktowe Van Koppen & Van Eijk Projectservice Numer przeznaczony do zgłaszania katastrof jest codziennie dostępny pomiędzy a Numer alarmowy NL/ENG: 0800 BEL VKVE ( ) Numer alarmowy PL/ENG: 0800 SOS VKVE ( ) Dane kontaktowe siedzib Helpdesk Tel: Rijn BG Den Haag Siedziba Bleiswijk Tel: Albert van t Hartweg 13a Fax: LJ Bleiswijk Siedziba Den Haag Tel: De Stede 1 Fax: BG Den Haag Siedziba Aalsmeer Tel: Cotoneaster 11 Fax: LB De Kwakel Siedziba Goes Tel: Nearboutsstraat 20 Fax: GT Goes Siedziba Roosendaal Tel: Gastelseweg 144 D-E Fax: Roosendaal Siedziba Harderwijk Tel: Zandlaan 15 Fax: NA Harderwijk Inhouse vestiging Waterdrinker Tel: Sierteeltstraat GM Aalsmeer Inhouse vestiging Flora Holland Tel: Middelbroekweg AE Honselersdijk/Naaldwijk Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 16

18 Załącznik I OŚWIADCZENIE OTRZYMANIA PRZEWODNIKA PRACOWNIKA Van Koppen & Van Eijk Projectservice Podpisując niniejszy przewodnik dla personelu oświadczacie państwo, że go otrzymaliście, przeczytaliście i zrozumieliście. Oświadczacie również, że będziecie przestrzegać zawartych w nim zasad. Otrzymano i zaakceptowano w: Nr wersji przewodnika dla Personelu : Data : Nazwisko, imię pracownika : Podpis pracownika : Personeelsgids voor contractanten Van Koppen & Van Eijk Projectservice 17

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa o oddelegowanie faza A

Umowa o oddelegowanie faza A Strony: Umowa o oddelegowanie faza A i A. N2people, z siedzibą w Venray, prowadząca biuro przy Microstraat 6, 5804 CM w Venray, niniejszym prawnie reprezentowana i podpisana przez Petera Nabbe, w dalszej

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276

NESOD: 2015-58974 2/5 Przyg.: E-I/276 Or.0050.361.2015 Dokument : 2015-58974 Załącznik nr 3 do Załącznika do Zarządzenia 361/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.06.2015 r. UMOWA ZLECENIA NR. /.. O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa nr / / o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Czechach 2015-06-19 11:18:25

Jeśli chcesz pracować w Czechach 2015-06-19 11:18:25 Jeśli chcesz pracować w Czechach 2015-06-19 11:18:25 2 Pracownika z innego kraju UE, wysłanego do pracy w Czechach w ramach świadczenia usług, obowiązują czeskie przepisy prawa pracy m.in. w zakresie maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia tłumaczenie : I.Vaclav Alfreðsson, Dóróthea D. Tómasdóttir konsultacje: Björn Snæbjörnsson Rozdział 12. Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy o pracę oraz ponownego zatrudnienia 12.1. Wezwanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU W PROCHOWICACH Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V.

Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V. Instrukcja pracy Payroll Select Services B.V. Witamy! Otrzymują Państwo niniejszą instrukcję pracy, ponieważ zapisali się Państwo do nas (Payroll Select Diensten B.V., zwana dalej: Payroll Select) w charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 8 tel. (0-58) 620-49-54, 621-11-61 fax (0-58) 621-06-95 www.pupgdynia.pl e-mail: pup@pupgdynia.pl Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 2 Stosunki pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami na terytorium RCz reguluje Kodeks pracy (Zákoník práce; ustawa Nr 262/2006, kp) oraz pozostałe przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Pracowników

Przewodnik dla Pracowników Przewodnik dla Pracowników Witamy! Otrzymał(a) Pan(i) niniejszy podręcznik, ponieważ zarejestrowała się Pan(i) jako pracownik w naszej firmie (Payroll Select Services B.V., zwanej dalej: Payroll Select).

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Definicja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA MENTORINGU nr../czas/...

UMOWA MENTORINGU nr../czas/... UMOWA MENTORINGU nr../czas/... zawarta w Pile w dniu... pomiędzy: 1. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile NIP 764-22-77-132, reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. Donata

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Procedury pytania-komentarze

Procedury pytania-komentarze Procedury pytania-komentarze Sprawdź, czy nauczyciel jest zatrudniony w Twojej szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Sprawdź, czy nauczyciel korzystał już z takiego urlopu. Jeżeli tak, to

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) 2. Adres siedziby... 3. Adres prowadzonej działalności... 4. Telefon...fax...e-mail... 5. NIP..REGON...

(miejscowość, data) 2. Adres siedziby... 3. Adres prowadzonej działalności... 4. Telefon...fax...e-mail... 5. NIP..REGON... ... (Pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Obrońców Helu 10 59-700 Bolesławiec WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 5

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 5 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 5 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 1. Dzieci są przyprowadzane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15

Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu. Czas ruszyć z miejsca! nr POWR /15 Regulamin wypłaty dodatku relokacyjnego w ramach projektu Czas ruszyć z miejsca! nr POWR.01.02.01-30-0001/15 W projekcie Czas ruszyć z miejsca! nr POWR.01.02.01-30-0001/15 7 UP Uczestnikom Projektu przysługuje

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 GOPS.271.8.2013 Masłów, dn. 16.12.2013 ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów tel. 41/ 311-08-70

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 6 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE U M O W A Nr SZ-5800/ /ALG/2012 zawarta w Iławie w dniu.08.2013 r. pomiędzy: Starostą Iławskim - Maciejem Rygielskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28.06.2007 r. działa Walerian

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2

Postanowienia szczegółowe Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę 2 Załącznik Nr 2 do Szczegółowych Materiałów Konkursowych Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia w Poradni Specjalistycznej ( wzór ) Gminne Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY. Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko Asystent Rodziny w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego. Żłobka i Przedszkola Kraina Malucha w Krubinie.

REGULAMIN. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego. Żłobka i Przedszkola Kraina Malucha w Krubinie. REGULAMIN Przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Kraina Malucha w Krubinie. 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę. 1. LITOPLO... z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez...

Umowa o pracę. 1. LITOPLO... z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez... Umowa o pracę W dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. LITOPLO... z siedzibą w Warszawie przy ulicy Conrada 30, zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez... a 2. Panią... zamieszkałą w... zwaną w dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi Na podstawie art. 31 i art.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE UGŁUG TRENINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE UGŁUG TRENINGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE UGŁUG TRENINGOWYCH zawarta w dniu 2014 r., pomiędzy Michałem Gronowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PERSONAL FITNESS ADVISER - Michał Gronowski z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do Zarządzenia NR SE.0050.36.2014.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 marca 2014 r. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, Urząd Miejski w Lidzbarku

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015

UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015 Załącznik nr 4 UMOWA O STAŻ nr /NAZWA WYDZIAŁU/S/2015 Zawarta w dniu... r. w Poznaniu, pomiędzy: Politechniką Poznańską z siedzibą przy pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo