Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r."

Transkrypt

1 UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41; Szczecin, NIP ; REGON , reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Przewodę Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, zwanym dalej Zamawiającym, a., Zwanych dalej Wykonawcą, niniejsza umowa zostaje zawarta z wybranym Wykonawcą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług eksperckich w zakresie metodologii, recenzji i oceny, mających na celu zapewnienie wysokiej jakości prac badawczych w ramach badania dotyczącego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez podmiot zewnętrzny w roku 2014, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniki nr 1 do umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 2. W okresie obowiązywania umowy przewiduje się maksymalnie 200 godzin wsparcia eksperckiego ds. metodologii, recenzji i oceny zgodnie z Załącznikiem nr 1. 3 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest realizacji zadań zgodnie z poniżej przedstawionymi etapami: a) Konstrukcji procesu badawczego: określeniu celu badania, problemów badawczych; (uszczegółowieniu problemów badawczych, wyboru i uzasadnieniu hipotez badawczych), konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć, wyboru metod badawczych wraz z uzasadnieniem; b) Wsparcia merytorycznego przy tworzeniu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia; c) Określeniu wymagań względem wyboru najkorzystniejszej oferty w kontekście przedmiotu badania i zapewnieniu wysokiej jakości badania; d) Udziału jako biegły, na wniosek Zamawiającego lub komisji przetargowej w pracach komisji przetargowej związanych z wyborem Wykonawcy na badania ewaluacyjne;

2 e) Recenzji/analiz raportu metodologicznego i narzędzi badawczych; f) Doradztwa w zakresie metod rozwiązywania ewentualnych problemów i zwalczania zagrożeń wynikających z realizacji badania; g) Analizy/ekspertyz poszczególnych części/rozdziałów raportu w kontekście założeń badania oraz ocena wiarygodności i poprawności baz danych i wykorzystanych metod i technik badawczych; h) Analizy/oceny wstępnego raportu końcowego; i) Sporządzenia recenzji naukowej do raportu końcowego. 2. Na potrzeby wykonania niniejszej umowy, ustala się następujące adresy poczty elektronicznej: a) dla Wykonawcy: b) dla Zamawiającego: 5 1. Całkowita wartość za realizację przedmiotu zamówienia określonego w 1 wynosi.. zł brutto (słownie:.. 00/100). 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł brutto, za każdą godzinę pracy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/rachunku za świadczenie przedmiotowej usługi. W przypadku osób fizycznych innych niż przedsiębiorcy, wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust. 2, wypłacane będzie na konto bankowe Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz przedłożenia Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy. 3. W przypadku osób fizycznych innych niż przedsiębiorcy kwota brutto zostanie pomniejszona o zobowiązania publiczno-prawne do potrącenia których, zobligowany będzie Zamawiający. Ponadto wszelkie zgłaszanie przez Wykonawcę dodatkowe koszty dotyczące zakupu niezbędnych materiałów związanych z realizacją usługi, w pierwszej kolejności muszą być konsultowane z Zamawiającym. 4. Zapłata wynagrodzenia będzie płatna po wykonaniu każdego etapu prac zgodnie z 4 umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, na podstawie podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru. 5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie każdorazowo podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, którego druk Wykonawca sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego po zrealizowaniu każdego etapu pracy zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy. 7. Podstawą wystawienia faktur/rachunków będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru o których mowa w 5 ust. 4 umowy. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w 5 ust. 2 zostanie przelane na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur/rachunku. 9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 10. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego jest następujący: Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia oraz dokonującymi odbioru przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są: 6 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% należnego wynagrodzenia okresowego wynikającego z załącznika nr W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający potrąci karę umowną w wysokości 0,2% należnego wynagrodzenia okresowego wynikającego z umowy, za każdy dzień zwłoki.

3 3. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w 6 ust. 1 nie pokryją w całości powstałej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości. 4. W przypadku naruszenia postanowień zawartej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w 6 ust. 1 umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszania w zakreślonym terminie z zagrożeniem odstąpienia od umowy w tym trybie. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W kwestiach nie uregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Oferta cenowa. 3. Wzór rachunku. 4. Oświadczenie wykonawcy Wykonawca Zamawiający

4 Załącznik nr 3 do umowy (Miejscowość, data) Imię i nazwisko Zleceniobiorcy: Adres zamieszkania:... Urząd Skarbowy (dokładny adres):.. Numer konta wystawcy rachunku: RACHUNEK NR... DLA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Za wykonanie umowy zlecenia..... z dnia... dotyczącej. Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi Zleceniodawcy:.. zł (słownie: ) Oświadczenie: 1. Praca nie wchodzi w zakres moich obowiązków służbowych. 2. Pracę wykonaną w umowie wykonałem osobiście. Stwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.... Miejscowość, data Podpis Zleceniobiorcy Potwierdzenie wykonania zlecenia/dzieła: Zleceniodawcy Podpis Kwota brutto wraz z pochodnymi Zleceniodawcy ZUS-51 Zleceniodawcy Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 6,50% Ubezpieczenie wypadkowe 0,84% ZUS-53 - Zleceniodawca 2,45% Wynagrodzenie brutto ZUS-51 Zleceniobiorcy Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,50% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Koszty uzyskania przychodu 20% Podstawa opodatkowania Podatek od wynagrodzeń 18% Ubezpieczenie zdrowotne 9% Ubezpieczenie zdrowotne do odlicz. 7,75% Podatek do odprowadzenia Kwota do wypłaty

5 Słownie do wypłaty:.. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Podpis Zleceniobiorcy Załącznik nr 4 do umowy OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DO UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO *) Ja, niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) Zamieszkały/a... (adres) Zameldowany/a... Adres do korespondencji: Nazwisko rodowe:... PESEL Data i miejsce urodzenia:. Kod oddziału NFZ:..... Wnoszę o ubezpieczenie społeczne (niepotrzebny punkt skreślić) 1. emerytalne i rentowe 2. chorobowe Nie wnoszę o ubezpieczenie społeczne ponieważ: (niepotrzebne punkty skreślić) 1. Jestem studentem / uczniem szkoły ponadpodstawowej* i nie mam ukończonych 26 lat. 2. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy i moje wynagrodzenie miesięczne, które jest podstawą naliczania składek jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia tj. kwoty 1 600,00 zł. 3. Jestem zatrudniony od dnia do dnia... na podstawie umowy zlecenie u własnego pracodawcy / w innym zakładzie,* od której to umowy odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne. TAK/NIE * 4. Jestem emerytem / rencistą * i jednocześnie jestem zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie. 5. Jestem emerytem / rencistą * i jednocześnie jestem zatrudniony od. do dnia... na umowę zlecenie u własnego pracodawcy (lub wykonuję zlecenie na rzecz własnego pracodawcy) / w innej firmie. * Od umowy zlecenia są odprowadzane składki emerytalno-rentowe TAK/NIE*. Podstawą naliczania składek jest kwota wyższa od kwoty 1 600,00 zł TAK/NIE* 6. Prowadzę działalność gospodarczą, od której odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne.

6 Inne.. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności TAK/ NIE * - o lekkim stopniu - o znacznym stopniu - o umiarkowanym stopniu - wydane osobom do 16 roku życia Jestem / nie jestem* zarejestrowany w Urzędzie Pracy (podać nazwę i adres Urzędu Pracy).... W przypadku jakiejkolwiek zmiany w wysokości dochodu oraz danych osobowych (tj. nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania) zobowiązuję się niezwłocznie złożyć Zleceniodawcy stosowne oświadczenie. *) niepotrzebne skreślić... Data i podpis Zleceniobiorcy

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE realizowana ze środków. zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 034/356-32-57 e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 034/356-32-57 e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl Nasz znak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Data: PE.421.1.15 11.05.2015 r. Sprawa: Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Na przekór.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo