REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez działającej jako pion przy Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 68, zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , oddział przy Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, ul. Newelska 6, Warszawa. 2 Definicje Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym Regulaminie: 1. Uczestnik osoba, która zgłosiła swój udział w indywidualnym kursie komputerowym organizowanym przez i dopełniła wymogów uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem, 2. Organizator, 3. Trener osoba wyznaczona przez CATENA TC do realizacji indywidualnego kursu komputerowego, 4. Oferta informacja, zamieszczona na stronie dotycząca indywidualnych kursów komputerowych oferowanych przez (nie dotyczy CATENA trening on-the-job). 3 Miejsce udostępnienia Regulaminu Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikowi za pośrednictwem strony Internetowej Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem zlecenia. Strona 1 z 6

2 4 Uczestnik 1. W indywidualnych kursach komputerowych organizowanych przez Organizatora może wziąć udział każda zainteresowana osoba, pod warunkiem dopełnienia wszelkich obowiązków Uczestnika szkolenia, wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu, chyba że Oferta stanowi inaczej. 2. Uczestnikiem indywidualnych kursów komputerowych może być tylko jedna osoba jednocześnie, chyba że Oferta stanowi inaczej, za wyjątkiem sytuacji zgłoszenia się na szkolenie grupy dwu lub trzyosobowej. 5 Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w indywidualnych kursach komputerowych jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, dotyczącego odpowiedniej Oferty, zamieszczonego na stronie Internetowej lub podpisanie umowy z Organizatorem, a następnie dokonanie płatności najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że treść Oferty stanowi inaczej. 2. Możliwe jest przyjęcie zgłoszenia od Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem indywidualnego kursu komputerowego, na warunkach ustalanych indywidualnie z Organizatorem. 3. Płatność, o której mowa w 5 pkt. 1, Uczestnik powinien dokonać poprzez przelew/wpłatę kwoty podanej w Ofercie na konto bankowe nr (BRE Bank S.A.) lub, po uzgodnieniu z Organizatorem, bezpośrednio u Organizatora. 6 Oferta 1. Ceny podane przez Organizatora w Ofercie zawierają: a. Koszt uczestnictwa w indywidualnym kursie komputerowym; b. Raport z postępów nauki Uczestnika wraz z radami na przyszłość; c. Materiały szkoleniowe, jeśli są one przewidziane programem szkolenia, chyba że Oferta stanowi inaczej; d. Dyplom - poświadczający udział w kursie oraz zdobycie nowych umiejętności; Strona 2 z 6

3 e. Jedną godzinę dodatkowych konsultacji z trenerem on-line, poprzez , telefon lub komunikator Skype, w przypadku zamówienia minimum 6 godzin kursu, chyba, że Oferta stanowi inaczej. 2. Ceny podane w Ofercie nie obejmują ewentualnych kosztów związanych z parkingiem, wyżywieniem, noclegiem Uczestnika, chyba że Oferta stanowi inaczej. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów wynajmu sali szkoleniowej i sprzętu, chyba że Oferta stanowi inaczej. 3. W skład usługi szkoleniowej zawartej w realizowanej przez Organizatora wchodzi przeprowadzenie przez Trenera indywidualnego kursu komputerowego dla Uczestnika, a w szczególności: a. Zebranie informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym wypełnionym przez Uczestnika, którego celem jest przygotowanie wstępnego programu szkolenia; b. Przeprowadzenie przez Trenera rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem, której celem jest przygotowanie szczegółowego programu szkolenia; c. Ustalenie programu i terminów spotkań; d. Przekazanie przez Trenera Uczestnikowi materiałów dydaktycznych w postaci skryptu, lub w postaci pliku przesłanego pocztą elektroniczną, w zależności od formy szkolenia (patrz 10 pkt. 2); e. Przeprowadzenie przez Trenera indywidualnego kursu komputerowego z Uczestnikiem, w miejscu i terminie wybranym przez Uczestnika, z zastrzeżeniem w 9 pkt. 1; f. Przygotowanie Dyplomu poświadczającego udział w kursie oraz zdobycie nowych umiejętności; g. Przygotowanie raportu z realizacji szkolenia zawierającego podsumowanie jego przebiegu i rekomendacje dalszych działań. 7 Realizacja 1. Organizator zobowiązany jest do zrealizowania indywidualnego kursu komputerowego dla Uczestnika w zakresie i terminie podanym w ofercie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, z zastrzeżeniem, że jest wówczas zobowiązany do uzgodnienia z Uczestnikiem nowego terminu szkolenia. Strona 3 z 6

4 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek i innych kosztów. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty za indywidualny kurs komputerowy, jeśli szkolenie zostało odwołane lub przerwane z winy Uczestnika. 4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu w umówionym terminie spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. Zwrot kosztów jest możliwy jedynie w przypadku wycofania zgłoszenia w terminie nie przekraczającym 10 dni przed rozpoczęciem indywidualnego kursu komputerowego. 5. Odwołanie udziału w indywidualnym kursie komputerowym po terminie określonym w 7 pkt. 4. powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. 6. Uczestnik, który nie może uczestniczyć w indywidualnym kursie komputerowym ma prawo wyznaczyć osobę, która weźmie udział w szkoleniu zamiast Uczestnika, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi pisemnej deklaracji zawierającej dane osoby wyznaczonej do Uczestnika najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem szkolenia. 7. Realizacja indywidualnego kursu komputerowego przeprowadzana jest przez kompetentnego Trenera z zespołu lub Trenera współpracującego, spełniającego standardy merytoryczne wymagane przez. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Trenera wyznaczonego do przeprowadzenia indywidualnego kursu komputerowego w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że wyznaczona przez Organizatora osoba musi posiadać kompetencje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. 9. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Organizatora lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać usunięty przez Organizatora. W przypadku realizacji indywidualnego kursu komputerowego w domu lub firmie Uczestnika, Trener ma w takim przypadku prawo przerwać szkolenie i opuścić miejsce szkolenia. Uczestnikowi takiemu nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za szkolenie. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń wobec Uczestnika, o którym mowa w 7 pkt. 9 niniejszego Regulaminu na drodze sądowej. Strona 4 z 6

5 8 Program 1. Program indywidualnego kursu komputerowego realizowanego przez Organizatora jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem przez Trenera. 2. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi realizacji zaproponowanego przez Uczestnika programu indywidualnego kursu komputerowego, jeśli stwierdzi, że nie jest w stanie zagwarantować Uczestnikowi realizacji programu indywidualnego kursu komputerowego w czasie lub zakresie oczekiwanym przez Uczestnika, a także w sytuacji kiedy zaproponowany przez Uczestnika program indywidualnego kursu komputerowego zakłada naukę działań niezgodnym z prawem. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w programie, z zastrzeżeniem, że wprowadzając te zmiany kierować się będzie interesem Uczestnika, według swojej najlepszej wiedzy. 9 Miejsce 1. Miejsce indywidualnego kursu komputerowego zostaje wybrane przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, że miejsce to znajduje się w granicach administracyjnych miast wymienionych w aktualnej Ofercie. Uczestnik zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki i bezpieczeństwo przeprowadzenia szkolenia. Termin indywidualnego kursu komputerowego zostaje wybrany przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, że szkolenia odbywać się mogą w godzinach 7:00 22:00 w dni robocze, soboty i niedziele. Trener może odmówić przeprowadzenia indywidualnego kursu komputerowego w przypadku braku wolnego terminu, zobowiązany jest jednak zaproponować Uczestnikowi inne możliwe terminy realizacji usługi. 2. Dopuszcza się możliwość realizacji indywidualnego kursu komputerowego poza granicami miasta wymienionego w aktualnej Ofercie, pod warunkiem pokrycia przez Uczestnika kosztów dojazdu i noclegu Trenera, na drodze indywidualnych ustaleń z Organizatorem. 10 Sprzęt i oprogramowanie 1. Indywidualne kursy komputerowe odbywają się przy wykorzystaniu komputera i oprogramowania zapewnionego przez Uczestnika. Uczestnik potwierdza, iż został o tym poinformowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeprowadzenia indywidualnego kursu komputerowego wynikający z niezapewnienia przez Uczestnika narzędzi niezbędnych do realizacji programu szkolenia. Strona 5 z 6

6 2. Indywidualny kurs komputerowy może zostać na życzenie Uczestnika zrealizowany zdalnie, bez konieczności spotkania z Trenerem, za pośrednictwem komunikatora Skype i innego niezbędnego oprogramowania. 3. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z indywidualnego kursu komputerowego w wersji zdalnej, Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych do przeprowadzenia indywidualnego kursu komputerowego narzędzi oraz dostępu do Internetu, umożliwiającego kontakt z Trenerem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w komunikacji wynikające ze złej jakości połączenia lub przerwanie szkolenia w skutek utraty połączenia Internetowego. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do wykorzystania pozostałego czasu indywidualnego kursu komputerowego w innym, ustalonym z Trenerem terminie, w ciągu najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia szkolenia. 11 Prawo właściwe i spory 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszego regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Organizatora, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej Strona 6 z 6

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN z dnia 30 sierpnia 2013 roku

REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN SZKOLEŃ ICAN z dnia 30 sierpnia 2013 roku ustalony w dniu 30 sierpnia 2013 roku przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych

REGULAMIN. pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych REGULAMIN pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisu educover.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bogusława Godlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rett-Pol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl. obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl. obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego elstilo.com.pl obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r. I Wstęp 1. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: 45-117 Opole, ul.św.anny 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo