Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, Iława, tel./fax. (89) INFORMACJE OGÓLNE: UMOWY CYWILNOPRAWNE Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło) jest regulowana Kodeksem Cywilnym, a nie Kodeksem Pracy. Strony umowy nazywa się zleceniodawcą, czyli osoba zlecająca wykonanie określonych czynności (pracodawca) oraz zleceniobiorcą, czyli osoba wykonująca zlecenie. Umowy cywilnoprawne NIE DAJĄ pracownikowi tyle samo przywilejów co umowa o pracę tj.: - gwarancji minimalnego wypowiedzenia, - urlopu wypoczynkowego, - urlopu wychowawczego, - dnia wolnego na szukanie pracy, - okresu wypowiedzenia, - dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, - wynagrodzenia za czas choroby, - ochrony przed zwolnieniem z pracy w wieku przedemerytalnym(4 lata), - odprawy emerytalnej lub rentowej, - ochrony kobiet w ciąży przed wypowiedzeniem umowy. Pułapką dla umów cywilnoprawnych jest sytuacja, gdy wykonywana praca, ma cechy charakterystyczne dla nawiązania stosunku pracy: - stałe miejsce pracy, - stały czas pracy, - podporządkowanie organizacyjne i służbowe, - konieczność osobistego wykonywania obowiązków, - ciągłość wynagrodzenia. W przypadku, gdy nawiązany został stosunek pracy, a osoba jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej pracodawca popełnia wykroczenie. W tej sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę karę grzywny, obowiązku zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę oraz nakazać opłacenia zaległych składek ZUS. Umowy cywilnoprawne mogą być wypowiedziane w trybie natychmiastowym.

2 UMOWA ZLECENIE Umowa zlecenie tym różni się od umowy o dzieło, że ważna w niej jest wykonana, określona w umowie praca, a nie rezultat, który jest ważny w umowie o dzieło. Warunki umowy zależą tylko od tego, co zostało określone w umowie np. urlop. Umowa zlecenie nie musi, choć powinna być wykonana pisemnie. Pracownik przyjmując umowę zlecenie zobowiązuje się wykonać określoną w umowie pracę. W umowie powinno się znaleźć również wynagrodzenie za wykonaną pracę, ponieważ umowa zlecenie może być również wykonana bezpłatnie. Osoba pracująca na umowę zlecenie: - nie jest pracownikiem firmy, - nie musi wykonywać swojej pracy pod kontrolą pracodawcy czy w siedzibie firmy, równie dobrze może wykonywać swoje obowiązki np. w domu, o ile rodzaj pracy na to pozwala, - nie ma też ściśle ustalonych godzin pracy, przez co zarówno pracodawca jak i pracownik ma większą elastyczność, - o ile umowa na to pozwala, zleceniobiorca może wyznaczyć osobę, która go zastąpi lub jeśli w umowie nie ma takiego zapisu, po uprzednim uzyskaniu zgody pracodawcy, - wynagrodzenie jest wypłacane po zakończeniu wykonywania zlecenia lub jeśli zlecenie trwa dłużej, ważne by zapisać w umowie, że wynagrodzenie będzie wypłacane w określonych odstępach czasu lub po wykonaniu części zlecenia. Ważne! To, czy pracodawca (zleceniodawca) odprowadza składki społeczne zależy od tego, czy zleceniobiorca (pracownik) posiada ubezpieczenie z innego tytułu (z innej umowy, renty, emerytury). Pracodawca odprowadza takie same składki ZUS u osoby pracującej na umowie zlecenie (gdy jest to jej jedyne źródło utrzymania), natomiast gdy osoba pracuje na więcej niż jednej umowie zlecenie od pozostałych umów odprowadzana jest tylko składka zdrowotna.

3 Przykłady poniżej. SKŁADKI PRZY UMOWIE ZLECENIE: Emerytalna Rentowa Chorobowa Wypadkowa Zdrowotna Zleceniobiorca, którego jedynym źródłem wynagrodzenia jest umowa zlecenie lub jest zatrudniony w innej firmie z wynagrodzeniem niższym od najniższej krajowe(1600 zł brutto, od r zł) Osoba zatrudniona w innej firmie z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od najniższej krajowej (1600 zł brutto) lub zleceniobiorca jest zatrudniony na więcej niż jedną umowę zlecenie w tym samym czasie Własny pracownik (osoba pracująca w tej samej firmie na umowę o prace i umowę zlecenie) Student (dzienny, wieczorowy, zaoczny) do 26 roku życia lub uczeń Dobrowolne Gdy praca jest wykonywana w siedzibie firmy Dobrowolne Dobrowolne Nie lub NIE gdy są składki rentowe i emeryt. ( Takjeśli praca jest w siedzibie firmy, Nie-poza siedzibą) NIE-gdy nie ma składek emeryt. i rent. NIE NIE NIE NIE NIE

4 Emeryt, rencista Dobrowolne -gdy praca jest wykonywana w siedzibie firmy Co daje umowa zlecenie: - emeryturę, z tytułu opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne, - rentę, z tytułu opłacania ubezpieczenia rentowego, - płatne zwolnienie lekarskie oraz świadczenie rehabilitacyjne, z tytułu ubezpieczenia chorobowego, - zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka (18, 20 lub 28 tygodni w zależności od sytuacji), z tytułu ubezpieczenia chorobowego, - zasiłek opiekuńczy na dziecko (60 dni w roku) oraz innego chorego członka rodziny (14 dni w roku), z tytułu ubezpieczenia chorobowego, - bezpłatną opiekę zdrowotną, z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, - odszkodowanie za utracone zdrowie, z tytułu ubezpieczenia wypadkowego (w procentach). Poniższe przywileje przysługują pracownikowi, gdy pracodawca odprowadza od umów składki społeczne STOPY PROCENTOWE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE NA UMOWIE ZLECENIE SĄ IE SAME JAK NA UMOWIE O PRACĘ,

5 UMOWA O DZIEŁO Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umów cywilnoprawnych, regulowanych Kodeksem Cywilnym. Główną różnicą pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło jest przedmiot umowy. O ile w umowie zlecenie ważna jest sama wykonana praca na rzecz zleceniodawcy, to w umowie o dzieło liczy się rezultat tej pracy tj. skończone dzieło w postaci np. przetłumaczenia tekstu na język angielski czy stworzenia programu komputerowego. Gdyby jednak osoba w sposób ciągły tłumaczyła teksty dla pracodawcy, powinien on podpisać ze zleceniobiorcą umowę zlecenie. Znaczy to, że nie każda czynność może być objęta umową o dzieło, a jedynie ta w której możemy wyróżnić końcowy efekt, jaki ma być osiągnięty. Umowa o dzieło jest płatna, chyba że w umowie zawarto inaczej, a wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, czyli po skończonej pracy. Można jednak umówić się na wypłatę zaliczki lub części wynagrodzenia tak samo, jak w umowie zleceniu. Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi typami umów jest fakt, iż NIE SĄ odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne ani chorobowe, z wyjątkiem osób, które pracują w tej samej firmie na umowę o pracę i umowę zlecenie. Umowa o dzieło nie daje zleceniobiorcy takich samych przywilejów jak umowa o pracę! PRACA TYMCZASOWA: Jest to rodzaj pracy nawiązywany pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracownikiem i pracodawcą. Z tym, że pracownik może jednocześnie współpracować z więcej niż jedną agencją pracy. Charakter pracy pracownika tymczasowego ma postać sezonową, okresową bądź doraźną. Pracownik zawiera umowę z agencją pracy (umowę na czas określony, umowę na czas wykonywania określonej pracy). Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc. Jeśli pracownik pracuje co najmniej 6 miesięcy, przysługuje mu również urlop na żądanie. W wypadku niewykorzystania urlopu w trakcie obowiązywania umowy, pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent za urlop. Kobieta zatrudniona jako pracownik tymczasowy nie będzie miała przedłużonej umowy do dnia porodu, jeśli zajdzie w ciążę. Okres wypowiedzenia umowy z pracownikiem tymczasowym wynosi tydzień (jeśli umowa była zawarta na dłużej niż 2 tygodnie), bądź 3 dni (jeśli krócej niż 2 tygodnie). Wynagrodzenie musi być wypłacone, najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Praca na czas określony

Praca na czas określony Praca na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony to najbardziej kosztowna i mało elastyczna forma zatrudnienia. Tak postrzegają tego rodzaju umowy nie tylko pracodawcy, ale coraz częściej - pracownicy.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Stosunek pracy. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Stosunek pracy Nawiązanie stosunku pracy Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Nawiązanie stosunku pracy Prawne podstawy świadczenia pracy można najogólniej podzielić na dwie grupy: zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego

Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego Obowi zuj cy od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wł cznie Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa Szklarniowego De CAO voor de glastuinbouw is afgesloten tussen: Ondernemersorganisatie Glastuinbouw

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo