REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski styczeń 2012 rok

2 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt pt.: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski Nr POKL /08/00 realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul.29 Listopada 10, Tomaszów Lubelski, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul.29 Listopada 10, czynne od poniedziałku do piątku w godz Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Tomaszów Lubelski. 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 5. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy. 6. Okres realizacji projektu: od r. do r. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w IV edycji Projektu: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski zwanym dalej Projektem 2. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w IV edycji Projektu 30 uczestników, tj.beneficjentów ostatecznych Projektu. 3 Warunki uczestnictwa 1. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszt uczestnictwa w Projekcie pokrywany jest w całości ze środków EFS i budżetu państwa. 2. Uczestnik Projektu nie może korzystać z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział. 3. Uczestnik Projektu musi spełniać następujące warunki formalne: a) jest mieszkańcem gminy Tomaszów Lubelski, b) należy do kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, c) jest w wieku lata d) posiada status osoby:

3 - bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej, - nieaktywnej zawodowo w tym: uczący się lub kształcący oraz nieaktywnej zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną, - zatrudnionej we własnym gospodarstwie rolnym i podlegającej ubezpieczeniu w KRUS-ie, Ponadto grupa beneficjentów ostatecznych będzie składała się z osób z orzeczoną niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz z osób z bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków wymienionych w 3 pkt 3 niniejszego regulaminu jest zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w celu wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 5. Będą przyjmowane jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze rekrutacyjne opatrzone datą i podpisem. 6. Komplet dokumentów powinien zawierać: a) formularz rekrutacyjny, b) deklaracje uczestnictwa w Projekcie c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 7. Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim przy ul.29 Listopada Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane a potencjalni uczestnicy Projektu będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 9. Za moment zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów. 4 Zasady rekrutacji uczestników Projektu 1. Proces rekrutacji będzie się odbywał przez cały okres realizacji, tj.od stycznia do grudnia 2012r. 2. Rekrutację osób do uczestnictwa w Projekcie prowadzi Grupa Sterująca w składzie: a) Kierownik Projektu b) Księgowy projektu c) Koordynator Projektu d) 5 pracowników socjalnych. 3. Sposób rekrutowania uczestników Projektu: a) informacja telefoniczna, b) informacja elektroniczna, c) informacja ustna za pośrednictwem pracowników socjalnych. 4. W przypadku nie zebrania się grupy docelowej w w/w terminie przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 5.Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników Projektu. 6.Zgłoszenia które wpłynął po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej. 7.Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

4 Etap I.Analiza dokumentacji GOPS w Tomaszowie Lubelskim oraz wstępne rozmowy prowadzone przez pracowników socjalnych z potencjalnymi uczestnikami Projektu. Etap II. Wypełnienie, czytelne podpisanie i dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Etap III. Zorganizowanie spotkania promocyjno-rekrutacyjnego ma na celu upowszechnianie informacji o Projekcie, zapoznanie kandydatów m.in. z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Etap IV. Sporządzenie przez pracowników socjalnych kwestionariuszy wywiadów środowiskowych oraz podpisanie kontraktów socjalnych z potencjalnymi uczestnikami Projektu. Etap V. Sporządzenie ostatecznej listy uczestników Projektu. 8.Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 5 Kwalifikacje uczestników Projektu 1.O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały następujące kryteria: a) kryteria formalne b) złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego c) złożenie w biurze projektowym wymaganych dokumentów d) spełnienie kryteriów wymienionych w 3 niniejszego Regulaminu e) kryterium kolejności zgłoszeń f) wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 2.Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wyłonienie grupy 30 uczestników, którzy wezmą udział w Projekcie. 3.W przypadku większej liczby osób chętnych do udziału w Projekcie niż przewiduje limit określony we wniosku o dofinansowanie projektu, zostanie utworzona lista rezerwowa o liczbie pięciu osób. 4.W przypadku nie spełniania wymagań rekrutacji kandydat zostanie poproszony o uzupełnienie braków formalnych. W przypadku nie złożenia uzupełnionych dokumentów kandydat zostanie skreślony z listy uczestników projektu. Na miejsce skreślonego kandydata wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. 5.O zakwalifikowaniu do Projektu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. 6.Informacja o rekrutacji a także lista uczestników Projektu oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej 7.Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i będą przechowywane w archiwum GOPS w Tomaszowie Lubelskim. 8.Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn.

5 6 Zasady uczestnictwa w Projekcie 1.Uczestnicy Projektu mają prawo do: a) bezpłatnego udziału w Projekcie, b) zgłaszania wszelkich uwag i oceny zajęć realizowanych w ramach Projektu, c) otrzymania materiałów promujących projekt, d) opuszczenia maksymalnie 20 % godzin zajęć i pisemnego uzasadnienie nieobecności na zajęciach. e) otrzymania świadczenia pieniężnego przysługującego w ramach Projektu jako wzmocnienie uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z art.8 ustawy o pomocy społecznej. 2.Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów b) podpisania KONTRAKTU SOCJALNEGO oraz deklaracji uczestnictwa w Projekcie d) zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu e) aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach zaplanownych w ramach projektu, f) potwierdzania swojego uczestnictwa na zajęciach każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności, g)wypełniania w trakcie trwania Projektu ankiet ewaluacyjnych h)udziału w wymiarze co najmniej 80 % godzin na zajęciach w ramach Projektu. Absencja na zajęciach powyżej 20 % spowoduje skreślenie z listy uczestników Projektu. W przypadku absencji w działaniach projektowych złożenie pisemnego wyjaśnienia i)bieżącego informowania pracowników socjalnych o każdej zmianie danych teleadresowych lub innych zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie j)przystąpienia do egzaminów w ramach kursów zawodowych. 3.Wszystkie obowiązki uczestnicy Projektu wykonują osobiście bez prawa przekazywania ich innym osobom 7 Działania projektowe 1.Wszystkie działania projektowe będą łączyć w sobie instrumenty aktywizacji: społecznej, zawodowej, zdrowotnej i edukacyjnej. 2.Działania w ramach Aktywnej Integracji będą skierowane do 30 Uczestników projektu, i będą obejmować: 2.1.Realizację KONTRAKTÓW SOCJALNYCH zawartych z 15 Uczestnikami Projektu w ramach których przewiduje się: a) zajęcia w Klubie Integracji Społecznej funkcjonującym przy GOPS w Tomaszowie Lubelskim b) szkolenia/ kursy zawodowe c) skierowanie do spółdzielni socjalnej d) sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi zwiazanych, e) zajęcia rehabilitacyjne / zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

6 2.2.Realizację PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ przez 15 Uczestników Projektu skupionych wokół działalności Świetlicy Środowiskowej w Majdanku, w ramach którego zaplanowano: a) zajęcia w Klubie Integracji Społecznej funkcjonującym przy GOPS w Tomaszowie Lubelskim b) szkolenia/ kursy zawodowe c) sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych. 3.Wobec 15 Uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz osób z ich otoczenia skupionych wokół działalności Świetlicy Środowiskowej w Majdanku zaplanowano działania o charakterze środowiskowym, które obejmują: a) wyjazdowe warsztaty interpersonalne, b) organizowanie i inspirowanie imprez i spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym, c) inne działania o charakterze integracyjnym. 4.Uczestnicy Projektu dodatkowo otrzymają : a) wsparcie finansowe w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych zgodnie z przepisami zawartymi w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, b) wsparcie w postaci ASYSTENTA RODZINY. 4.Grupy szkoleniowe liczyć będą określoną liczbę osób w zależności od rodzaju zajęć ( indywidualne i grupowe). 5.Plan działań projektowych będzie indywidualnie opracowany do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika Projektu i zawarty w WYWIADZIE ŚRODOWISKOWYM i KONTRAKCIE SOCJALNYM 6.Harmonogramy wszelkich zajęć zaplanowanych w Projekcie będą dostępne w siedzibie GOPS w Tomaszowie Lubelskim oraz na stronie internetowej 7.Uczestnicy Projektu będą na bieżąco informowani o terminach zaplanowanych zajęć telefonicznie lub za pośrednictwem poczty. 8.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem przyczyny rezygnacji. 9.W przypadku przerwania uczestnictwa w Projekcie z winy Uczestnika lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić materiały szkoleniowe i promocyjne z Logo Projektu. 8 Postanowienia końcowe 1.Regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim,ul.29 Listopada 10, Tomaszów Lubelski. 2.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. 3.Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także

7 pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów i instytucji uprawnionych do dokonywania oceny i kontroli realizacji Projektu. 4.Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą. 5.W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 6.Każdy uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem na kwestionariuszu rekrutacyjnym. 7..Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013r.

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM"

REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Połączeni sportem realizowany jest przez działających w partnerstwie: Dolnośląską Federację Sportu (DFS) - lidera projektu, Gminę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo