Ogólne Warunki Ochrony Prawnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ochrony Prawnej"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ochrony Prawnej Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Warunki Ochrony Prawnej III. Sposób korzystania z Polis Prawnej IV. Postanowienia końcowe I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ochrony prawnej zwane dalej OWOP mają zastosowanie do umów ochrony prawnej zawieranych przez Konsorcjum Prawno Finansowe Kiwała i Wspólnicy Sp. z o.o., jako Gwaranta, a Uprawnionymi. 2. Umowa ochrony prawnej zwana dalej umową zawierana jest w oparciu o dokument polisę prawną, postanowienia OWOP oraz obowiązujące przepisy prawa. 3. Użyte w niniejszych OWOP wyrażenia i zwroty należy rozumieć w taki sposób, w jaki są one definiowane w niniejszych OWOP. 5. Postanowienia OWOP mają zastosowanie do wszystkich pakietów ochrony prawnej, polisa prawna, których dotyczy umowa. 6. W sprawach nieuregulowanych w OWOP mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 2 Definicje Terminom użytym w niniejszych OWOP nadaje się następujące znaczenie: 1) adwokat, radca prawny adwokat albo radca prawny zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 2) godzina rozliczeniowa każda rozpoczęta godzina czasu pracy; 3) godzina pracy adwokata lub radcy prawnego każda rozpoczęta godzina pracy merytorycznej adwokata lub radcy prawnego nad przedmiotowym zagadnieniem prawnym przy dochowaniu naszytej staranności i wiedzy prawniczej w oparciu o bieżącą na ten czas ustawę prawną, orzecznictwo i doktrynę; 4) klient indywidualny osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą i podmiotów świadczących usługi prawne; 5) klient biznesowy osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka

2 organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi prawne; 6) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego udzielenie przez adwokata lub radcę prawnego bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego lub spadkowego oraz obrona interesów prawnych w tym zakresie. Stan faktyczny, którego dotyczy porada musi podlegać prawu polskiemu; 7) ochrona prawna i porada prawna w zakresie działalności gospodarczej udzielenie przez adwokata lub radcę prawnego bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły oraz obrona interesów prawnych w tym zakresie; 8) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym karnym i w sprawach o wykroczenia w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia, a także udzielenie bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z tego zakresu; 9) ochrona prawna w sądowych sprawach podatkowych udzielenie przez adwokata lub radcę prawnego bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu prawa podatkowego oraz obrona interesów prawnych w zakresie prawa podatkowego na etapie postępowania sądowego; 10) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych udzielenie przez adwokata lub radcę prawnego bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obrona interesów prawnych ze stosunków pracy oraz ze stosunków zatrudnienia urzędników państwowych i samorządowych, w zakresie odpowiadającym stosunkowi pracy, a także sądowa obrona interesów prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych; 11) ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych udzielenie przez adwokata lub radcę prawnego bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu umów i praw rzeczowych oraz obrona interesów prawnych z tytułu umów i praw rzeczowych dotyczących zakresu ochrony prawnej; 12) osoba uprawniona podmiot uprawniony do świadczeń z tytułu umowy ochrony prawnej; 13) osoby trzecie wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ochrony prawnej (osoby inne niż Gwarant, Zawierający umowę lub Uprawniony); 14) pismo prawne pismo sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego z wyłączeniem pism procesowych i umów; 15) porada prawna w zakresie prawa cywilnego obrona interesów, porady prawne i konsultacje prawne dotyczące wszystkich kwestii prawnych związanych z prawem cywilnym (zagadnienia ogólne, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, spadkowe, rodzinne, konsumenckie), nie wyłączonych z zakresu ochrony ubezpieczeniowej; 16) Uprawniony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zawarto umowę; 17) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, z którego usług korzysta Uprawniony - wysokość wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego nie jest limitowana i wynika z uzgodnień pomiędzy adwokatem, radcą prawnym a Gwarantem; 18) Zawierający Umowę osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

3 posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ochrony prawnej i jest zobowiązana do opłacania składek; 3 Zawarcie umowy 1. Umowa zawierana jest w oparciu o wniosek Zawierającego Umowę. Wniosek ten ma formę elektroniczną (podczas sprzedaży bezpośredniej, konferencja sprzedażowa, może mieć formę papierową) i sporządzany jest poprzez wypełnienie formularza udostępnionego Zawierającemu Umowę po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Gwaranta. 2. Umowa zawierana jest pod warunkiem zaakceptowania przez Gwaranta wniosku Zawierającego Umowę i opłaceniu przez Zawierającego Umowę składki. Gwarant zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia umowy od indywidualnej oceny ryzyka. 3. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, w razie wątpliwości za moment zawarcia umowy uważa się moment, w którym Zawierający Umowę otrzymał od Gwaranta polisę. 5. Umowa może zostać zawarta przez Zawierającego Umowę na rachunek własny bądź na cudzy rachunek. Niniejsze OWOP określają jakie obowiązki związane z umową spoczywają na Zawierającym Umowę, a jakie na Uprawnionym. 6. Postanowienia niniejszych OWOP dotyczące obowiązków i uprawnień, roszczeń Uprawnionego lub wyłączeń ochrony odnoszących się do Uprawnionego mają odpowiednie zastosowanie również do innych osób Uprawnionych. 7. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek poinformowania Uprawnionego o treści umowy (w tym postanowieniach niniejszych OWOP) spoczywa na Zawierającym Umowę. 4 Okres ochrony prawnej 1. Polisa ważna jest przez okres 1 roku, chyba że Uprawniony przed upływem tego terminu wykorzysta objęty umową pakiet o czym zostanie poinformowany przez Gwaranta. W polisie określa się datę i godzinę, od których rozpoczyna się okres ochrony prawnej. Ochrona prawna rozpoczyna się po 24 godzinach od zaksięgowania na rachunku bankowym Gwaranta pełnej wysokości składki opłaconej przez Zawierającego Umowę. 2. Początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać wcześniej niż moment zawarcia umowy i opłacenia składki. 3. Ochrona prawna jest udzielana na okres wskazany w umowie, jednak w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy polisa wygasa z momentem rozwiązania umowy. 5 Rozwiązanie umowy 1. Gwarant może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów polegających na tym, że w trakcie trwania umowy (w tym po zgłoszeniu szkody) okaże się, że umyślnie naruszono obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy. 2. Umowa rozwiązuje się: 1) z dniem, w którym upłynął okres na jaki została zawarta, 2) z dniem, w którym Zawierający Umowę bądź Gwarant wypowiedział umowę z przyczyn określonych niniejszymi OWOP bądź przepisami prawa, 3) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zawierającego Umowę z obowiązku zapłacenia składki w wysokości proporcjonalnie obliczonej za okres, w jakim Gwarant udzielał ochrony prawnej. 5. Jeśli umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ochrony prawnej, Gwarant zwróci Zawierającemu Umowę odpowiednią część składki liczonej proporcjonalnie za każdy miesiąc

4 niewykorzystanego okresu ochrony prawnej. 6 Obowiązki Ubezpieczającego związane z zawarciem umowy 1. Zawierający Umowę ma obowiązek poinformować Gwaranta o wszystkich znanych sobie okolicznościach, o które Gwarant zapytywał w formularzu wniosku albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek określony w ust. 1 spoczywa zarówno na Zawierającym Umowę, jak i na Uprawnionym, chyba że Uprawniony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 7 Obowiązek informowania o zmianach okoliczności w czasie trwania umowy 1. Zawierający Umowę oraz Uprawniony mają obowiązek informowania Gwaranta o zmianach wszelkich okoliczności, o które Gwarant zapytywał w formularzu wniosku albo w innych pismach przed zawarciem umowy. 8 Składka 1. Za udzielenie ochrony prawnej Gwarantowi należy się składka. Zobowiązanym do zapłaty składki jest Zawierający Umowę. 2. Wysokość składki jest ustalana na podstawie aktualnie obowiązującej oferty z uwzględnieniem zniżek w składce wynikających z obowiązującej oferty. Wysokość składki może zostać również ustalona na podstawie indywidualnej oferty przedstawionej przez Gwaranta. 3. Składka opłacana jest jednorazowo. 4. Składka powinna zostać opłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 5. Za zapłatę składki uważa się wyłącznie zapłatę kwoty nie mniejszej niż wynikająca z polisy. II. WARUNKI OCHRONY PRAWNEJ 9 Przedmiot ochrony prawnej. Charakter ochrony prawnej 1. Przedmiotem umowy jest umożliwienie obrony interesów prawnych Uprawnionego. 2. W zakresie polisy Gwarant ponosi przewidziane umową koszty wynagrodzenia pracy adwokata lub radcy prawnego. 3. W zakresie polisy Uprawniony ponosi samodzielnie koszty postępowania sądowego, jednakże w przypadku zasądzenia przez Sąd kosztów sądowych Uprawnionemu od strony przeciwnej Gwarant będzie uprawniony, na podstawie wcześnie udzielonego przez Uprawnionego pisemnego pełnomocnictwa, do pobrania całej tej kwoty, a następnie do zwrotu jej połowy Uprawnionemu w terminie do 7 dni od daty wpływu tej kwoty na konto Gwaranta. 4. Wybrane przez Zawierającego Umowę pakiety ochrony prawnej oznaczone zostają w polisie. 10 Zakres ochrony prawnej 1. Ochrona prawna może być udzielona w następujących pakietach: 1) dla klientów indywidualnych:

5 a. pakiet STANDARD, obejmujący 2 porady prawne, sporządzenie 2 pism prawnych i 2 analizę prawną dokumentu/umów; b. pakiet FAMILY, obejmujący 4 porady prawne, sporządzenie 3 pism prawnych i 3 analizy prawne umów/dokumentów. z możliwością wykorzystania uprawnienia przez Zawierającego Umowę, Uprawnionego lub ich wstępnego, zstępnego lub małżonka; c. pakiet PREMIUM, obejmujący pełną reprezentację w 1 sprawie sądowej (do 2 rozpraw) 2) dla klientów biznesowych w zakresach obejmujących używanie pakietów: I) relacje wewnętrzne firmy, w tym w szczególności: relacje z pracownikami, relacje między udziałowcami i akcjonariuszami, tworzenie, analizowanie i opiniowanie dokumentów firmy; II) relacje zewnętrzne firmy, w tym w szczególności: relacje z dłużnikami, relacje z kontrahentami, tworzenie pism przedprocesowych, postępowanie pojednawcze i ugodowe, mediacje; a. pakiet ECONOMIC, obejmujący 15 godzin pracy, z wyłączeniem reprezentacji sądowej; b. pakiet CLASSIC, obejmujący 30 godzin pracy, z wyłączeniem reprezentacji sądowej; c. pakiet VIP, obejmujący 50 godzin pracy, z wyłączeniem reprezentacji sądowej; 2. Ochrona prawna może obejmować dowolną kombinację pakietów, o których mowa w ust Zakres rekompensowanych kosztów w ramach ochrony prawnej 1. W ramach ochrony prawnej Gwarant refunduje w zakresie zagwarantowanym w warunkach wyłącznie koszty wynagrodzenia pracy adwokata lub radcy prawnego wyznaczonego przez Gwaranta, który realizuje usługę przewidzianą w zakresie usług gwarantowanych w ramach ochrony prawnej. 12 Zakres usług gwarantowanych w ramach ochrony prawnej 1. W ramach ochrony prawnej Uprawniony otrzymuje możliwość skorzystania z zagwarantowanych w umowie usług prawnych. 2. W ramach ochrony prawnej Uprawniony, w zależności od wybranego pakietu ochrony prawnej, posiada prawo do skorzystania z następujących usług świadczonych przez Gwaranta: 1) konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ochrony prawnej, 2) postępowanie pojednawcze, ugodowe, 3) przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu, 4) przesyłanie tekstów aktów prawnych, 5) reprezentacja Uprawnionego w postępowaniu sądowym. 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 są spełniane wyłącznie w przypadku gdy problem prawny, z którym związany jest zagadnienie mieści się w zakresie ochrony prawnej. 4. W odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1) (konsultacje prawne i opinie prawne), w zależności od charakteru zgłaszanego problemu sprawa jest załatwiana w sposób następujący: 1) o ile to możliwe problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych, 2) w przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco Gwarant po upływie czasu niezbędnego do wypracowania rozwiązania zgłoszonego problemu kontaktuje się telefonicznie z Uprawnionym w celu rozwiązania problemu w drodze konsultacji prawnych,

6 3) w przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnej a także na każde życzenie Uprawnionego problem rozwiązywany jest poprzez sporządzenie opinii prawnej przesyłanej Uprawnionemu w formie wiadomości . Na życzenie Uprawnionego rozwiązanie problemu prawnego zaproponowane Uprawnionemu w drodze konsultacji prawnej zostanie potwierdzone sporządzoną przez Gwaranta opinią prawną (w takim przypadku konsultację prawną i stanowiącą jej potwierdzenie opinię prawną uznaje się za jedną usługę). Opinia prawna sporządzana jest przez prawnika posiadającego uprawnienia adwokata bądź radcy prawnego. 5. Konsultacje prawne i opinie prawne świadczone są w oparciu o podany przez Uprawnionego opis problemu prawnego oraz stanu faktycznego. W przypadku takiej konieczności Uprawniony przesyła Gwarantowi w formie elektronicznej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konsultacji prawnej bądź sporządzenia opinii prawnej. 6. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez Uprawnionego stan faktyczny sprawy, o ile otrzymane od Uprawnionego informacje to umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym konieczność skorzystania z usługi konsultacji prawnych bądź opinii prawnej traktowane są jako nowy wypadek ochrony prawnej nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy. 7. Usługi świadczone przez Gwaranta polegające na konsultacjach prawnych bądź sporządzeniu opinii prawnej dotyczą wyłącznie tych problemów prawnych, które spełniają następujące warunki: 1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami/podmiotami niż Uprawniony, 2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z Uprawnionym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 3) podane przez Uprawnionego informacje (opis stanu faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie rozwiązania problemu prawnego. III. SPOSÓB KORZYSTANIA Z POLISY PRAWNEJ 23 Sposób korzystania z usług gwarantowanych w ramach ochrony prawnej 1. Gwarant zapewnia bieżącą obsługę Uprawnionych w dni robocze od godziny 9.00 do Ubezpieczony kontaktuje się z Gwarantem na wskazany w dokumencie ubezpieczenia numer telefonu. 3. W godzinach wskazanych następuje kontakt z dyżurnym prawnikiem Gwaranta, który na podstawie podanych przez Uprawnionego danych weryfikuje istnienie i zakres ochrony prawnej. Następnie w oparciu o zgłoszone przez Uprawnionego żądanie i podany przez niego opis problemu prawnego następuje spełnienie usługi gwarantowanej niniejszymi warunkami ochrony prawnej. 4. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków ochrony prawnej, w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego spełnienia usługi konsultacji prawnych bądź sporządzenia opinii prawnej, Gwarant może zażądać od Uprawnionego przesłania odpowiednich dokumentów w formie elektronicznej na podany adres Usługi z zakresu ochrony prawnej, spełniane są w miarę możliwości niezwłocznie tj. na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub w ciągu 72 godzin od otrzymania zgłoszenia

7 przez Uprawnionego (bądź otrzymania od Uprawnionego dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi). 6. Rozliczenie pakietów biznesowych następuje w pełnych godzinach, według prowadzonego przez Gwaranta wykazu podjętych czynności i czasu pracy. Przez godzinę rozumie się każdą rozpoczętą godzinę pracy. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 24 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy muszą być: 1) składane na piśmie za pokwitowaniem lub 2) przesłane listem poleconym. 2. Zmiana adresu Zawierającego Umowę lub Uprawnionego musi być zgłoszona Gwarantowi w jednej z form wskazanych w ust. 1. W przeciwnym wypadku pismo Gwaranta skierowane na ostatni znany adres Zawierającego Umowę lub Uprawnionego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłoby doręczone, gdyby Zawierający Umowę lub Uprawniony nie zmienił adresu.

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN USŁUGI TANIE FLOTOWANIE ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego w ramach usługi Tanie Flotowanie korzystania

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO partnerleasing ( Regulamin ) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE Regulamin określa szczegółowe zasady zapewnienia Korzystającemu przez Finansującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordia Auto 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela 5 Likwidacja szkody i wypłata

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik Nr 1 do umowy Nr. z dnia. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik nr... do Umowy nr... SPIS ROZDZIAŁÓW: 1/ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1 Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH 1 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NWK) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo