Prawnik na telefon dla Twojej rodziny!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawnik na telefon dla Twojej rodziny!"

Transkrypt

1 Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z życiem prywatnym, w tym m.in.: Prawo rodzinne Prawo spadkowe Prawo lokalowe i spółdzielcze Prawo pracy Prawo ubezpieczeniowe Prawo administracyjne Prawo karne Prawo cywilne Telefoniczne porady prawne Przekazanie wzorów umów, pism oraz treści aktualnych i archiwalnych aktów prawnych 10 porad prawnych w okresie 12 miesięcy Bez limitu Szczegóły: usługa jest dostępna od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożysz deklarację przystąpienia do pakietu Prawo Direct Centrum Prawne pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach i jest dostępne pod numerem (48)

2 REGULAMIN OFERTY PRAWO DIRECT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ENERGIA DLA FIRM SPÓŁKA AUKCYJNA Rozdział I Definicje Terminom użytym w Regulaminie nadano następujące znaczenia: Klient osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na objęcie usługą Prawo Direct dla Klientów Indywidualnych; Deklaracja deklaracja przystąpienia do skorzystania z usługi Prawo Direct dla Klientów Indywidualnych; Opłata miesięczna opłata za usługę Prawo Direct dla Klientów Indywidualnych, jaką Klient jest zobowiązany uiścić na rzecz EDF; Usługa usługa w ramach oferty Prawo Direct dla Klientów Indywidualnych, udostępniona Klientowi przez EDF na podstawie złożonej przez Klienta Deklaracji, świadczona na warunkach i zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usługi Pomocy Prawnej Prawo Direct ; EDF Energia dla firm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Rozdział II Skorzystanie z Usługi 1. Uprawnionym do skorzystania z Usługi jest Klient, który zawarł z EDF umowę sprzedaży energii elektrycznej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej. 2. Do skorzystania z Usługi dochodzi poprzez podpisanie (lub złożenie w formie ustnej podczas rozmowy z konsultantem EDF) przez Klienta Deklaracji skutkującej objęciem Klienta usługą Prawo Direct dla Klientów Indywidualnych jako świadczenia dodatkowego do umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Klientem a EDF. Rozdział III Czas świadczenia Usługi 1. Usługa rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient złożył Deklarację, jeżeli została ona dostarczona EDF do 20. dnia tego miesiąca. 2. W ciągu 10 dni od dnia złożenia Deklaracji, Klient może odstąpić od zamówionej Usługi bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie i przesyłając na adres pocztowy: Energia dla firm S.A., ul. Domaniewska 37, Warszawa. 3. Złożenie Deklaracji skutkuje zobowiązaniem do realizacji świadczeń w ramach oferty Prawo Direct dla Klientów Indywidualnych przez czas określony 12 (dwunastu) miesięcy liczonych od momentu objęcia Usługą. Jeżeli żadna ze Stron (EDF, Klient) nie złoży oświadczenia o braku woli kontynuowania świadczenia Usługi na rzecz Klienta na co najmniej 90 dni przed upływem tego okresu, Usługa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. 4. Klient przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od rozpoczęcia świadczenia Usługi może ją wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia świadczenia Usługi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz EDF opłaty jednorazowej w wysokości 25% sumy Opłat za każdy miesiąc pozostały do upływu 12-miesięcznego okresu objęcia Usługą. 5. W przypadku świadczenia Usługi na czas nieokreślony, każda ze Stron (EDF, Klient) może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie. 6. Klient zobowiązany jest regulować Opłaty w terminach określonych przez EDF, wskazanych na odbieranych fakturach. W przypadku nieotrzymania faktury, Klient jest zobowiązany do poinformowania EDF o takiej sytuacji, do końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność. 7. EDF naliczać będzie Opłaty za Usługę z góry, za kolejne okresy rozliczeniowe korzystania z Usługi. 8. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty w całości lub w części, EDF zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych. 9. W przypadku zalegania przez Klienta z uiszczeniem Opłaty za co najmniej 2 (dwa) okresy rozliczeniowe i nieuregulowania tych opłat pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego 14 (czternasto-) dniowego terminu do zapłaty, EDF jest uprawniony do odstąpienia od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klient, niezależnie od obowiązku uregulowania zaległych należności, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty jednorazowej w wysokości 25% sumy Opłat za każdy miesiąc okresu w którym ochrona ubezpieczeniowa (świadczenie Usługi) byłaby zapewniona, gdyby nastąpiło wypowiedzenie świadczenia Usługi w trybie opisanym w ust. 2 lub 4 powyżej. 10. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz EDF, EDF zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów współpracujących z EDF w zakresie dochodzenia należności. Rozdział IV Ochrona Danych 1. EDF oraz Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka, są administratorami danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku ze świadczoną Usługą. W celu realizacji Usługi dane są udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz EDF usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z realizacją Usługi. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany za pisemnym wnioskiem Klienta. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 2. Strony (EDF, Klient) zobowiązują się do aktualizowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszelkich danych związanych ze świadczeniem Usługi mających wpływ na jej realizację, w szczególności Klient zobowiązany jest poinformować pisemnie EDF o zmianie adresu korespondencyjnego. Rozdział V Postanowienia końcowe 1. Skargi lub zażalenia powinny zostać przesłane na następujący adres: Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka, z dopiskiem Reklamacja Availo lub na adres podając w temacie wiadomości: Reklamacja Availo. 2. Świadczenie Usługi wygasa wskutek: a) śmierci Klienta; b) rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy EDF i Klientem. 3. Zmiana niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Świadczenia Usługi Pomocy Prawnej Prawo Direct lub wysokości Opłat wymaga przesłania nowej treści na adres korespondencyjny Klienta, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed wejściem zmian w życie. 4. W razie zmiany niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Świadczenia Usługi Pomocy Prawnej Prawo Direct lub wysokości Opłat, postanowienia podlegające zmianie wchodzą w życie jeśli Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu świadczenia Usługi w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty ich otrzymania. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2013 roku

3 SPIS ROZDZIAŁÓW: 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 3. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUGI 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POMOCY PRAWNEJ PRAWO DIRECT DLA KLIENTÓW ENERGIA DLA FIRM S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi zwane dalej OWŚU dotyczą świadczenia usługi pomocy prawnej Prawo Direct dla Klientów Energia Dla Firm S.A. którzy zawarli umowę o dostawę energii elektrycznej. OWŚU zawierają postanowienia odnoszące się do warunków, na których usługa pomocy prawnej Prawo Direct jest świadczona. 2. Usługa pomocy prawnej Prawo Direct jest realizowana przez Spółkę Availo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jasionce 954, Jasionka, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiotem usługi pomocy prawnej Prawo Direct jest pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego przy pomocy nowoczesnych narzędzi komunikowania. 4. Terminom i wyrażeniom zaznaczonym w niniejszych warunkach nadaje się znaczenie określone w 14 niniejszych warunków. ROZDZIAŁ II WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 2 1. Uprawniony do skorzystania z Usługi jest Klient Energia Dla Firm, który wykupi Usługę jako opcję dodatkową do usługi dostarczania energii elektrycznej. 2. Usługa będzie realizowana na rzecz wskazanych przez Energia Dla Firm Klientów, którzy wyrazili zgodę na objęcie umową o jej świadczenie. 3. Do objęcia umową o świadczenie Usługi dochodzi poprzez podpisanie przez Klienta Deklaracji Przystąpienia Dniem, w którym Klient uzyskuje możliwość skorzystania z Usługi, jest pierwszy roboczy dzień miesiąca następującego po miesiącu w którym wyraził on zgodę na objęcie umową o jej świadczenie. 2. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi przez okres obowiązywania umowy na sprzedaż energii elektrycznej, począwszy od miesiąca, w którym uzyskał taką możliwość. 3. Zgoda Klienta na objęcie umową o świadczenie Usługi ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, jeżeli nie zostanie ona cofnięta na co najmniej 30 dni przed upływem pierwszego 12 miesięcznego okresu w którym Klient miał możliwość skorzystania z Usługi. 4. Klient, którego zgoda na objęcie umową o świadczenie Usługi uległa przedłużeniu, może ją w każdym czasie cofnąć, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia Usługa Prawo Direct jest odpłatna. 2. Zobowiązanym do opłaty za korzystanie z usługi jest Klient. 3. Zapłata za możliwość korzystania z Usługi jest realizowana poprzez doliczenie kwoty określonej w Deklaracji przystąpienia, do comiesięcznego rachunku za korzystanie z energii elektrycznej wystawianego klientowi przez Energia Dla Firm. 4. Brak opłaty za Usługę oznacza, że Klient nie może korzystać z Usługi Usługa Prawo Direct jest oferowana w dwóch wariantach: 1) PRAWO DIRECT DLA RODZINY 2) PRAWO DIRECT DLA PRZEDSIĘBIORCY 2. Klient wybiera określony wariant usługi w Deklaracji Przystąpienia. 3. Pomoc prawna w ramach usługi jest świadczona przez adwokatów i radców prawnych w formie rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną. 4. W celu zapewnienia najwyższej jakości Usługi rozmowy mogą być nagrywane Zakres realizacji Usługi PRAWO DIRECT DLA RODZINY obejmuje: 1) telefoniczne porady prawne- 10 porad prawnych w okresie 12 miesięcy, 2) przekazanie wzorów umów, pism oraz treści aktualnych i archiwalnych aktów prawnych a także informowanie o właściwości sądów i innych organów bez limitu. 2. Zakres przedmiotowy Usługi PRAWO DIRECT DLA RODZINY obejmuje wszystkie dziedziny prawa związane z życiem prywatnym, w tym między innymi: prawo rodzinne, spadkowe, lokalowe, spółdzielcze, prawo pracy, ubezpieczeniowe, prawo administracyjne, karne, procedurę cywilną, karną i administracyjną, prawo cywilne (rękojmia za wady, gwarancja). 3. Z zakresu Usługi PRAWO DIRECT DLA RODZINY wyłączone są: 1) sprawy dotyczące sporów zaistniałych lub mogących zaistnieć pomiędzy Klientem a Energia Dla Firm, 2) sprawy z zakresu prawa podatkowego Zakres realizacji Usługi PRAWO DIRECT DLA PRZEDSIĘBIORCY obejmuje: 1) telefoniczne porady prawne 12 porad prawnych w okresie 12 miesięcy, 2) opiniowanie i opracowanie umów, pism, pism procesowych z wyjątkiem środków zaskarżenia do wartości zł (sto tysięcy złotych) ich przedmiotu 4 dokumenty w okresie 12 miesięcy, 3) przekazanie wzorów umów, pism oraz treści aktualnych i archiwalnych aktów prawnych a także informowanie o właściwości sądów i innych organów bez limitu. 2. Zakres przedmiotowy Usługi PRAWO DIRECT DLA PRZEDSIĘBIORCY obejmuje wszystkie dziedziny prawa związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym miedzy innymi: prawo podatkowe, prawo cywilne (rękojmia za wady, gwarancja), prawo budowlane, lokalowe, spółdzielcze, pracy, ubezpieczeniowe, prawo administracyjne, zamówień publicznych, obrotu gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawo karne, procedurę cywilną, karną i administracyjną,. 3. Z zakresu Usługi PRAWO DIRECT DLA PRZEDSIĘBIORCY wyłączone są sprawy dotyczące sporów zaistniałych lub mogących zaistnieć pomiędzy Klientem a Energia Dla Firm.

4 8 1. Usługa jest świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach Usługa jest świadczona tylko i wyłącznie w języku polskim. 3. Usługa jest świadczona tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ROZDZIAŁ III SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUGI 9 1. Chcąc skorzystać z usługi, Klient łączy się z numerem telefonu , pod którym prawnicy Availo świadczą usługi a następnie proszony jest przez pracownika Call Center Availo o podanie danych umożliwiających identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi. 2. Dane umożliwiające identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi Klient otrzymuje przy podpisaniu Deklaracji Przystąpienia. 3. Po pozytywnej identyfikacji Klient przedstawia pracownikowi Call Center Availo informację, jakiej dziedziny prawa dotyczy jego pytanie. 4. W celu umożliwienia Klientowi skorzystania z pomocy Prawnika zajmującego się daną dziedziną prawa Klient na prośbę pracownika Call Center Availo podaje dodatkowe informacje niezbędne do połączenia go z odpowiednim Prawnikiem. 5. Po ustaleniu wszystkich niezbędnych informacji pracownik Call Center Availo przełączy rozmowę do odpowiedniego Prawnika, którego zadaniem jest świadczenie usługi. 6. W rozmowie z Prawnikiem Klient podaje szczegóły sprawy, której dotyczy problem prawny oraz wskazuje, w jakiej formie oczekuje porady prawnej Podstawową formą skorzystania z Usługi jest telefoniczna porada prawna, która udzielana jest niezwłocznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej między Klientem a Prawnikiem, w czasie trwania rozmowy telefonicznej; jeżeli problem wymaga szerszej analizy prawnej lub konieczności analizy dokumentów przekazanych przez klienta, prawnik oddzwania do klienta niezwłocznie po rozwiązaniu problemu. W przypadku porady prawnej telefonicznej niezwłocznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej między Klientem a Prawnikiem, w czasie trwania rozmowy telefonicznej; jeżeli problem wymaga szerszej analizy prawnej lub konieczności analizy dokumentów przekazanych przez klienta, prawnik oddzwania do klienta niezwłocznie po rozwiązaniu problemu, nie dłużej jednak niż w terminie 2 dni roboczych; 2. W przypadku opracowania pisma procesowego lub przedprocesowego, umowy i przesłania przez klienta kompletu niezbędnych informacji i dokumentów do ich opracowania usługa jest realizowana niezwłocznie po opracowaniu dokumentu przez Prawnika, w terminie uzgodnionym z klientem, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni roboczych. 3. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu sprawy, w szczególności przesłania dokumentów niezbędnych do świadczenia pomocy prawnej, ulega zawieszeniu do momentu otrzymania przez Prawnika odpowiedniego uzupełnienia opisu sprawy/dokumentów. 4. W sprawach określonych w ust. 2 dokumenty przekazywane są drogą elektroniczną poprzez Konto Klienta na stronie internetowej lub na życzenie Klienta na wskazany przez niego adres mailowy; Dopuszcza się także przekazanie dokumentu faksem na wskazany przez klienta numer. 5. W sprawach określonych w ust. 2 Klientowi przysługuje prawo dodatkowej jednej konsultacji telefonicznej z prawnikiem opracowującym dokument. Jeżeli sprawa wymaga kolejnego wsparcia prawnika, traktowana jest jako nowa sprawa i realizowana jest w ramach limitu telefonicznych konsultacji prawnych określonych w 7 ust. 1 pkt Usługa prawna świadczona jest w oparciu o podany przez Klienta opis sprawy. W sytuacji, gdy przedstawiony telefonicznie opis sprawy wymaga uzupełnienia, Klient przesyła faxem lub pocztą elektroniczną dokumenty niezbędne do udzielenia porady prawnej. 7. Zmiany stanu faktycznego powodujące konieczność udzielenia nowej porady prawnej traktowane są, jako nowa sprawa. 8. W przypadku, gdy z opisu sprawy przez Klienta wynika, że dana sprawa wykracza poza zakres wynikający z Umowy, Regulaminu lub Cennika, Klientowi może zostać przedstawiona propozycja skorzystania usługi prawniczej na indywidualnie określonych warunkach, do takiej usługi nie mają zastosowania postanowienia niniejszych ogólnych warunków świadczenia usługi. ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA KOŃCOWE Klient może wnieść reklamację w przedmiocie realizacji Usługi. 2. Reklamacje dotyczące Usługi Klient może wnieść pisemnie lub drogą elektroniczną. 3. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny Availo tj.: Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka, z dopiskiem: Reklamacja Availo lub na adres podając w temacie wiadomości: Reklamacja Availo. 4. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. 5. Availo udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu przekazania przez Klienta potrzebnych informacji. 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, jednakże na wyraźną prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez Availo i Klienta. 12 Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Availo powinny być: 1) Składane na piśmie za potwierdzeniem, 2) przesyłane w formie elektronicznej na adres 3) przesłane listem poleconym na adres Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka. 13 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Użyte w niniejszych OWŚU pojęcia oznaczają: 14 1) Energia Dla Firm dostawca energii elektrycznej - Energia dla firm S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37, Warszawa, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , kapitał zakładowy zł (opłacony w całości).

5 2) Availo Availo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w w Jasionce 954, Jasionka, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ) Prawo Direct Dla Rodziny usługa pomocy prawnej oferowana klientom indywidualnym Energi Dla Firm, w zakresie określonym w 6 4) Prawo Direct Dla Przedsiębiorcy usługa pomocy prawnej oferowana klientom Energi Dla Firm będących przedsiębiorcami w zakresie określonym w 7 5) Usługa - Usługa pomocy prawnej Prawo Direct realizowana i świadczona na zasadach określonych w niniejszych OWŚU. 6) Deklaracja Przystąpienia pisemne oświadczenie podpisane przez Klienta, wyrażające jego zgodę na objęcie umową o świadczenie Usługi, które w swojej treści zawiera ponadto dane Klienta, wysokość opłaty, oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszych OWŚU, zgodę Klienta na doliczanie przez Energia Dla Firm opłaty z tytułu świadczenia Usługi do comiesięcznego rachunku za korzystanie z energii elektrycznej oraz dane umożliwiające identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi 7) Klient - Klient Energi Dla Firm, który podpisał Deklarację Przystąpienia. 8) Prawnik - adwokat lub radca prawny wykonujący swój zawód zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik Nr 1 do umowy Nr. z dnia. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik nr... do Umowy nr... SPIS ROZDZIAŁÓW: 1/ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. I. Postanowienia Ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi,

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU

Umowa o świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach oferty DROPSS. x LLU nr 4 0 3 0 / 1 0 / G D A / Z J A 2 HOME Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo