na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o."

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska ŚWIĘTOCHŁOWICE NIP: , REGON: KRS: Sąd Rej. w K-cach, Wydz. VIII Gosp. KRS, Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 58/ZA/12 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia r. /miejscowość, data/ /podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/ 1

2 Rozdział I. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi polegającej na obsłudze prawnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach świadczonej przez radcę prawnego Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: usługi prawnicze Rozdział II. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro. Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Ofertę należy przygotować na formularzu FORULARZ OFERTOWY stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Rozdział V. Związanie ofertą Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: 1) kryterium cena 30% 2) kryterium doświadczenie wykonawcy 70%: - obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego -40% - obsługa prawna innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego 20% - okres wykonywania zawodu radcy prawnego 10% Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: Kryterium cena = cena badanej oferty/cena najtańszej oferty x 100 x 30% Kryterium doświadczenie wykonawcy = ilość lat doświadczenia przedstawionego w badanej oferty/ilość lat doświadczenia oferty o najwyższej ilości punktów x 100 x 70% Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: - jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, - została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 2

3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających staż pracy oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą. 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w formie drogą elektroniczną: 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Konkursu Ofert jest Jolanta Krowicka tel. (32) Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert: 1. Formularz ofertowy Załącznik nr 1, 2. Warunki udziału Wykonawcy Załącznik nr 2, 3. Wzór umowy Załącznik nr 3. 3

4 FORMULARZ OFERTOWY dotyczący obsługi prawnej Zespołu Opieki zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Wykonawca: Dane Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Numer telefonu:.numer Fax/mail : Oferujemy wykonanie zamówienia za miesięczną cenę ryczałtową: Cena ofertowa netto zł (słownie: ) Stawka VAT..%, wartość podatku VAT. zł Cena ofertowa brutto zł (słownie: ) Do oferty dołączamy formularz: WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY załącznik nr 2 1. okres wykonywania obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego.. 2. okres wykonywania obsługi prawnej innych jednostek niż jednostki samorządu terytorialnego. 3. okres wykonywania zawodu radcy prawnego.. Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert: Załącznik Nr 1 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prosimy o odpowiedź do dnia r. r. do godziny

5 ... pieczątka firmowa wykonawcy Załącznik nr 2 WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. LP Imię i nazwisko osoby Okres wykonywania zawodu radcy prawnego Kwalifikacje zawodowe (data uzyskania uprawnień radcy prawnego) Wykształcenie Doświadczenie w zakresie wymaganym SIWZ a) ilość lat pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, b) ilość lat pracy w innych podmiotach.... dnia

6 Załącznik Nr 3 WZÓR UMOWY zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) w dniu 2012 r. w Świętochłowicach pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, NIP: , KRS: reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Dariusza Skłodowskiego Wiceprezesa Zarządu Ilonę Tkocz-Furman zwaną dalej Zamawiający a zwanym dalej Wykonawcą W rezultacie wyboru oferty w konkursie ofert na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca stałe świadczenie obsługi prawnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonywać je z należytą starannością, rzetelnością, a także zasadami etyki zawodowej Wykonawca będzie świadczył pomoc prawną w zakresie zleconym przez Zamawiającego, w systemie dyżurów w siedzibie Zamawiającego w wskazanym przez niego pomieszczeniu z dostępem do mediów, dwa dni w tygodniu w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym nie mniej niż 6 godzin tygodniowo 2. Obsługa prawna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności 1) udzielanie porad prawnych związanych z działalnością Zamawiającego 2) sporządzanie opinii prawnych oraz pomoc w sporządzaniu i weryfikowaniu przygotowanych przez pracowników Zamawiającego aktów prawnych / umów, zarządzeń itp/ od strony formalno - prawnej, opiniowanie dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującym 6

7 prawem. 3) opiniowanie, pomoc i ocena od strony formalno-prawnej sporządzanych umów 4) reprezentację Zamawiającego przed sądami i organami administracji, zgodnie z ustawą o radcach prawnych. 3. Strony ustalają, iż czynności, o których mowa w ust 1 i 2 będą wykonywane w siedzibach Zamawiającego oraz Wykonawcy według uzasadnionych potrzeb, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, w szczególności telefonu... i poczty elektronicznej: adres Wykonawcy: Zlecenie wykonania konkretnej czynności w ramach niniejszej umowy winno być dokonane na piśmie. W sprawach nie cierpiących zwłoki dopuszcza się wydanie ustnego polecenia. 5. Termin wykonania konkretnego zlecenia wiąże Wykonawcę wyłącznie w przypadku jego pisemnego potwierdzenia. 6. Wykonawca ma prawo odmowy przyjęcia konkretnego zlecenia, o ile uzna je za nie mieszczące się w profilu jego działania Wykonawca w związku z niniejszą umową ma obowiązek przekazania wszelkich dokumentów i udzielania Zamawiającymi, informacji i danych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Zlecenia Wykonawca a nie odpowiada za konsekwencje naruszenia przez Zamawiającego tego obowiązku jak również za przekazanie informacji niekompletnej lub niezgodnej ze stanem faktycznym. 2. Wykonawca wykonywać będzie zlecenie osobiście oraz przy pomocy osób przez siebie wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie zlecenia, posiadających uprawnienia radcy prawnego. 3. Naruszenie postanowień ust. 1 stanowi podstawę rozwiązania umowy przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu informacje o przebiegu prowadzonych spraw niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego. 5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy Niniejsza umowa nie stanowi pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć pełnomocnictwo Zamawiającego do działania w jego imieniu i reprezentowania Zamawiającego przed wskazanymi w pełnomocnictwie podmiotami. 3. Pełnomocnictwo każdorazowo określi zakres umocowania. Pełnomocnictwo udzielone zostanie z prawem substytucji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Zamawiającego, co nie ma wpływu na wykonanie innych usług objętych przedmiotową umową. Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w 1 ust. 6 niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podstawowej przy sumie gwarancyjnej wynoszącej euro. 2. Za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu z winy Wykonawcy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy Wykonawca odpowiada do wysokości ,00 zł ubezpieczenia zastrzeżonej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego Zamawiający z tytułu wykonywanej obsługi prawnej zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 2. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie obowiązywania umowy, kwota wynagrodzenia brutto 7

8 ulegnie zmianie zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w dniu wystawiania faktury. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 3. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy - na podstawie faktury VAT wystawionej na koniec danego miesiąca w którym wykonywana była usługa, 3. Wykonawcy y przysługuje również wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego. Koszty zastępstwa procesowego netto wyliczane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu na podstawie odrębnej faktury VAT po uprawomocnieniu się orzeczenia 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT, o których mowa w ustępach poprzedzających, bez podpisu Zamawiającego. 5. Wykonawcy przysługuje w trakcie trwania umowy prawo do 15 dni roboczych nieobecności w siedzibie Zamawiającego bez obowiązku ustanawiania zastępstwa pod warunkiem umożliwienia kontaktu ze sobą mailowego lub telefonicznego. 6. Obowiązek zapłaty kosztów i opłat sądowych, a także opłat egzekucyjnych oraz skarbowych oraz kosztów korespondencji w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy obciąża Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany przedłożyć Wykonawcy dowód ich uiszczenia w terminie umożliwiającym dochowanie przez Wykonawcę określonych terminów procesowych Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, od dnia roku do dnia roku. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. Jednakże umowa niniejsza może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym oświadczeniem Stron. 3. Wypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z wypowiedzeniem udzielonych pełnomocnictw. 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 8

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-ach,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo