OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do umowy Nr. z dnia. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik nr... do Umowy nr... SPIS ROZDZIAŁÓW: 1/ POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2/ WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 3/ SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUGI 4/ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Czego dotyczą Ogólne Warunki Świadczenia Usługi? 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi zwane dalej OWŚU dotyczą świadczenia usług pomocy prawnej Mecenas Firmowy Direct i Mecenas Rodzinny Direct dla klientów Security Office Sp. z o.o. w Rzeszowie, będącymi aktualnymi lub przyszłymi klientami Security Office Sp. z o.o. w Rzeszowie w zakresie umów o ochronę mienia. OWŚU zawierają postanowienia odnoszące się do warunków, na których usługi pomocy prawnej Mecenas Firmowy Direct i Mecenas Rodzinny Direct są świadczone. 2. Usługi pomocy prawnej Mecenas Firmowy Direct i Mecenas Rodzinny Direct są realizowane przez Spółkę Availo Sp. z o.o., z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954, Jasionka, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Przedmiotem usług pomocy prawnej Mecenas Firmowy Direct i Mecenas Rodzinny Direct jest pomoc prawna świadczona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego przy pomocy nowoczesnych narzędzi komunikowania się na odległość. 4. Terminom i wyrażeniom zaznaczonym w niniejszych warunkach nadaje się znaczenie określone w 13 niniejszych warunków. ROZDZIAŁ II WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI 2 Kto jest uprawniony do skorzystania z Usługi? 1. Uprawniony do skorzystania z Usługi jest Klient Security Office, który zawarł umowę o świadczenie Usługi jako opcję dodatkową do usługi ochrony mienia. 2. Usługa będzie realizowana na rzecz Klientów Security Office którzy zawarli umowę o świadczenie Usługi, w okresie obowiązywania umowy o ochronę mienia zawartej pomiędzy Security Office a Klientem. 3

2 Jaka jest opłata za skorzystanie z Usługi? 1. Możliwość skorzystania z Usługi jest płatna. 2. Zobowiązanym do opłaty za możliwość skorzystania z usługi jest Klient, z tym że zapłata może pochodzić ze środków finansowych Security Office. 3. Zapłata jest warunkiem możliwości skorzystania z Usługi. 4. Zapłata za możliwość skorzystania z Usługi jest realizowana poprzez pobranie kwoty do zapłaty, wg ceny określonej w umowie o świadczenie Usługi, która ujęta będzie w kwocie do zapłaty z tytułu świadczenia usługi ochrony mienia. 5. Brak opłaty za Usługę oznacza, że Klient nie może skorzystać Usługi. 4 W jakim czasie Usługa jest świadczona? 1. Dniem, w którym Klient uzyskuje możliwość skorzystania z Usługi, jest pierwszy roboczy dzień miesiąca następującego po dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Klienta, na którego rzecz Security Office świadczy usługę ochrony mienia. 2. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi w czasie trwania umowy Klienta z Security Office o ochronę mienia, począwszy od miesiąca, w którym uzyskał taką możliwość. 3. Klient, którego umowa o świadczenie usługi ochrony mienia uległa przedłużeniu, zachowuje możliwość odpłatnego skorzystania z Usługi na dotychczasowych zasadach. 4. Klient, którego umowa o świadczenie usługi ochrony mienia uległa przedłużeniu, może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi, z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 5. Termin wypowiedzenia biegnie od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Klient wypowiedział umowę o świadczenie Usługi. 5 W jaki sposób Usługa jest świadczona? 1. Pomoc prawna w ramach usługi jest świadczona przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych w formie rozmowy telefonicznej lub drogą elektroniczną. 2. W celu zapewnienia najwyższej jakości Usługi rozmowy mogą być nagrywane. 6 W jakim zakresie Usługa jest świadczona? 1. Usługa obejmuje: a) w ramach Usługi Mecenas Firmowy Direct : i. telefoniczne porady prawne bez limitu, ii. analizę i zgłaszanie uwag do umów, pism i pism procesowych do wartości ,00 zł bez limitu, iii. opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego do wartości przedmiotu sprawy ,00 zł - 3 w rocznym okresie obowiązywania Usługi, iv. przekazanie wzorów umów, pism procesowych, treści aktualnych i archiwalnych aktów prawnych, informacji o wysokości kosztów sądowych w poszczególnych sprawach, informacji o właściwości sądów i innych organów w poszczególnych sprawach bez limitu. b) w ramach Usługi Mecenas Rodzinny Direct : i. telefoniczne porady prawne bez limitu, ii. analiza i zgłaszanie uwag do umów, pism i pism procesowych do wartości ,00 zł bez limitu,

3 iii. przekazanie wzorów umów, pism procesowych, treści aktualnych i archiwalnych aktów prawnych, informacji o wysokości kosztów sądowych w poszczególnych sprawach, informacji o właściwości sądów i innych organów w poszczególnych sprawach bez limitu. 2. Z zakresu Usługi wyłączone są sprawy dotyczące spraw spornych między klientem a Security Office. 7 Jakie są ograniczenia w możliwości skorzystania z Usługi? 1. Usługa jest świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach Usługi jest świadczona tylko i wyłącznie w języku polskim. 3. Usługa jest świadczona tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ROZDZIAŁ III SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUGI 8 W jaki sposób można skorzystać z Usługi: 1. Chcąc skorzystać z usługi, Klient łączy się z numerem telefonu Availo , a następnie proszony jest przez pracownika Call Center Availo o podanie danych umożliwiających identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi. 2. Dane umożliwiające identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi zawarte są na Karcie Klienta, którą Klient otrzymuje zawierając umowę o świadczenie Usługi. 3. Po pozytywnej identyfikacji Klient przedstawia pracownikowi Call Center Availo informację, jakiej dziedziny prawa dotyczy jego pytanie. 4. W celu umożliwienia Klientowi skorzystania z pomocy Prawnika zajmującego się daną dziedziną prawa Klient na prośbę pracownika Call Center Availo podaje dodatkowe informacje niezbędne do połączenia go z odpowiednim Prawnikiem. 5. Po ustaleniu wszystkich niezbędnych informacji pracownik Call Center Availo przełączy rozmowę do odpowiedniego Prawnika, którego zadaniem jest świadczenie usługi. 6. W rozmowie z Prawnikiem Klient podaje szczegóły sprawy, której dotyczy problem prawny oraz wskazuje, w jakiej formie oczekuje porady prawnej. 9 W jakiej formie można skorzystać z Usługi? 1. Podstawową formą skorzystania z Usługi jest telefoniczna porada prawna, która udzielana jest niezwłocznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej między Klientem a Prawnikiem, w czasie trwania rozmowy telefonicznej. 2. W przypadku gdy Klient korzysta z Usługi w zakresie opiniowania umowy lub pisma, przygotowania wzoru umowy, pisma procesowego lub innego prawnego dokumentu, świadczenie Usługi rozpoczyna zgłoszenie problemu prawnego przez Klienta w formie telefonicznej. Zgłoszony przez Klienta problem prawny jest następnie rozwiązywany przez Prawnika, w terminie uzgodnionym z Klientem, nie dłuższym niż 72 godziny, a jeżeli problem wymaga analizy dokumentów Klienta, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od ich otrzymania i otrzymania pełnej informacji od Klienta o zakresie merytorycznym sprawy. Wynik pracy Prawnika przesyłany jest Klientowi w formie elektronicznej lub faksem na

4 wskazany przez Klienta odpowiednio adres , lub numer faksu. 3. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta informacji dotyczących sprawy, w szczególności przesłania dokumentów niezbędnych do świadczenia pomocy prawnej, termin świadczenia Usługi ulega zawieszeniu do czasu otrzymania przez Prawnika potrzebnych informacji lub dokumentów. ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10 Reklamacje. 1. Klient może wnieść reklamację w przedmiocie realizacji Usługi. 2. Reklamacje dotyczące Usługi Klient może wnieść pisemnie lub drogą elektroniczną. 3. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny Availo tj.: Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka, z dopiskiem: Reklamacja Availo lub na adres podając w temacie wiadomości: Reklamacja Availo. 4. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację uprawnień do skorzystania z Usługi oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. 5. Availo udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu przekazania przez Klienta potrzebnych informacji. 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, jednakże na wyraźną prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez Availo i Klienta. 11 Zawiadomienia i oświadczenia. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Availo powinny być: a) składane na piśmie za potwierdzeniem, b) przesyłane w formie elektronicznej na adres c) przesłane listem poleconym na adres Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka. 12 Właściwe przepisy W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 13 Definicje Użyte w niniejszych SWŚW pojęcia oznaczają: a) Security Office - Security Office Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jałowego 29, Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , REGON: b) Availo - Availo Sp z o.o., z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954, Jasionka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON c) Usługa - Usługa pomocy prawnej Mecenas Firmowy Direct i usługa pomocy prawnej Mecenas Rodzinny Direct realizowana i świadczona na zasadach określonych w niniejszych OWŚU. d) Karta Klienta Druk ścisłego zarachowania przypisany do konkretnego Klienta, oznaczony indywidualnym numerem będącym identyfikatorem Klienta uprawniającym do

5 skorzystania z Usługi. e) Klient - Klient Security Office, będący strona umowy o świadczenie usługi ochrony mienia, który zawarł umowę o świadczenie Usługi jako opcję dodatkową do usługi ochrony mienia. f) Prawnik adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wykonujący swój zawód zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SHOWROOM I Wstęp 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Akcja ) jest Hypermedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, NIP: 118-07-46-060,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. I. Postanowienia Ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo