Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia Usługi Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r.

2 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia Usługi prawnej 6 5. Realizacja świadczenia Usługi prawnej 6 6. Języki 7. System prawny Opis sprawy przez Klienta 7 9. Okres obowiązywania i terminy świadczenia Usługi Zakres ilościowo materialny Usługi Korzystanie z Usługi prawnej Rozwiązanie Umowy Zakres odpowiedzialności Availo Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia Postanowienia końcowe 10 3

3 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do świadczenia usług Prawnik Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. od dnia jego wejścia w życie. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Definicje Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 1. Availo Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce. 2. Prawnik współpracujący z Availo adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy wpisany odpowiednio na listę adwokatów, radców prawnych lub doradców podatkowych prowadzoną przez właściwe organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. 3. Usługa organizacja świadczenia Usługi prawnej na zasadach określonych w Regulaminie i poszczególnych Pakietach usług. 4. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z PGE Obrót S.A. umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji umowę kompleksową w ramach oferty Prawnik z Energią. Przez Klienta rozumie się również osobę, na rzecz której PGE Obrót S.A. zawarła umowę o organizację świadczenia Usługi prawnej, a w szczególności: 1) przedsiębiorca posiadający prawo korzystania z Usługi Prawnik Direct. Za przedsiębiorcę uważa się: a. osoby, które są jednoosobowym przedsiębiorca, b. wspólnika spółki osobowej, c. osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, d. prokurenta przedsiębiorcy, e. osoby uprawnionej do zarządzania, w tym sprawującej stanowiska kierownicze. f. Inne osoby wskazane przez osoby wymienione w pkt. a-e. 5. Call center centrum odbioru zlecenia od Klienta, którego zadaniem jest przekazać sprawę do właściwego Prawnika w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i życzenia Klienta. Call center to także system porozumiewania się prawników z Klientem, 6. Pakiet usług wariant usług pakietowych określających liczbę usług, ich zakres oraz formę świadczenia; 1) Usługa Prawna udzielane przez Prawnika Prawnik Direct dla klientów określonych w pkt. 4 ppkt 1), szczegółowy zakres pakietu został określony w niniejszym regulaminie 7. Porady prawne lub inne usługi prawne, świadczone zgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych, ustawy prawo o adwokaturze lub ustawy o doradztwie podatkowym, w zakresie określonym w Regulaminie i załączniku do Regulaminu, których organizację, w ramach Usługi, zapewnia Availo, 8. Porada prawna wskazanie zgodnego z polskim prawem postępowania w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym (okolicznościach). Przez poradę prawną rozumie się ponadto, miedzy innymi: sporządzenie pisma przedprocesowego, albo projektu umowy, projektu pisma urzędowego, analizę dokumentów oraz inne usługi prawne zgodne z katalogiem określonym w ustawach o adwokaturze, o radcach prawnych oraz o doradztwie podatkowym, 9. Indywidualne Konto Klienta prowadzone w systemie informatycznym i dostępne za pośrednictwem strony internetowej po podaniu przez Klienta przyznanego mu loginu i hasła, indywidualne konto przypisane do każdego Klienta, służące w szczególności do: 1) korzystania przez Klienta z Usługi, w tym zapisywania historii korzystania z Usług prawnych, 2) kontaktów Klienta z Availo, w tym przesyłania dokumentów związanych ze świadczoną Usługą prawną. 3. Zakres Usługi 1. Usługa obejmuje zapewnienie Usługi prawnej świadczonej przez współpracujących z Availo Prawników. W zakres Usługi wchodzi ponadto: 1) apewnienie infrastruktury umożliwiającej kontakt z Prawnikiem (linia telefoniczna, strona internetowa umożliwiająca utworzenie Indywidualnego Konta Klienckiego), 2) pokrycie i rozliczenie kosztów porady prawnej świadczonej przez Prawnika w zakresie określonym w Regulaminie i Pakiecie usług, 3) koordynowanie udzielenia porady prawnej przez Prawnika. 2. Zapewnienie świadczenia Usługi prawnej obejmuje zakres, formę świadczenia usługi i liczbę usług określone w Pakiecie usług przysługujących Klientowi. 4 5

4 4. Sposób świadczenia Usługi prawnej 1. W zależności od Pakietu usług, Availo organizuje świadczenie Usługi prawnej w następujący sposób: 1) udzielenie telefonicznej porady prawnej obejmującej: a. analizę umów i innych dokumentów otrzymanych od klienta, potrzebnych do udzielenia prawidłowej porady, b. wskazanie podstawy prawnej wraz z przekazaniem treści aktu prawnego, c. przekazanie wzoru umowy lub pisma procesowego, d. informację o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie, e. informacje o sądach i innych organach właściwych dla sprawy, 2) opracowanie umowy, pisma urzędowego lub pisma odwoławczego; 3) pieczęć prewencyjna - prawo posługiwania się pieczęcią prewencyjną na wszystkich fakturach wystawianych w okresie obowiązywania usługi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku niedotrzymania przez kontrahentów Klienta terminów płatności wynikających z faktur oznaczonych pieczęcią prewencyjną, Availo na wniosek Klienta zgłoszony w formie elektronicznej na adres lub poprzez Indywidualne Konto Klienta oraz po udzieleniu stosownych umocowań, sporządza i wystosowuje w imieniu Klienta: a. wezwanie do zapłaty należności wynikających z nieopłaconych faktur VAT wystawionych przez Klienta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, b. pozew o wydanie nakazu zapłaty należności wynikających z nieopłaconych faktur VAT wystawionych przez Klienta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wezwanie do zapłaty i/lub pozew o wydanie nakazu zapłaty mogą być wystosowane w stosunku do wierzytelności bezspornej i wynikającej z faktury wystawionej w okresie obowiązywania usługi, której płatność przypada w okresie obowiązywania usługi i pod warunkiem przekazania przez Klienta wymaganych dokumentów Prawnikowi prowadzącemu sprawę. 5. Realizacja świadczenia Usługi prawnej 1. W zależności od zakresu Usługi, Usługa prawna świadczona jest: 1) w przypadku porady telefonicznej niezwłocznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej między Klientem a Prawnikiem, w czasie trwania rozmowy telefonicznej. Jeżeli skomplikowany lub zbyt obszerny zakres porady uniemożliwi niezwłoczne jej udzielenie, porada zostanie udzielona w terminie, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt. 2; 2) w przypadku sporządzenia projektu pisma przedprocesowego, projektu umowy opinii prawnej/projektu umowy i przesłania jej w formie elektronicznej lub faksem na wskazany przez Klienta odpowiednio adres lub numer faksu niezwłocznie po rozwiązaniu problemu przez Prawnika w terminie uzgodnionym z Klientem nie dłuższym niż 72 godziny, chyba że Klient uzgodni z Prawnikiem inny termin 2. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu sprawy, w szczególności przesłania dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi prawnej, świadczenie Usługi prawnej ulega zawieszeniu do momentu otrzymania przez Prawnika odpowiedniego uzupełnienia opisu sprawy i/lub dokumentów niezbędnych do świadczenia Usługi prawnej. 6. Języki Usługa prawna świadczona jest w języku polskim. 7. System prawny Usługa prawna świadczona jest w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Opis sprawy przez Klienta 1. Usługa prawna świadczona jest w oparciu o podany przez Klienta opis sprawy. W sytuacji gdy przedstawiony telefonicznie opis sprawy wymaga uzupełnienia Klient przesyła poprzez Konto Klienta, pocztą elektroniczną lub faxem dokumenty niezbędne do udzielenia porady prawnej. 2. Zmiany stanu faktycznego powodujące konieczność udzielenia nowej porady prawnej traktowane są jako nowa sprawa. 3. W przypadku gdy z opisu sprawy przez Klienta wynika, że dana sprawa wykracza poza zakres Usługi wynikający z Umowy, Regulaminu lub Pakietu usług, Klientowi może zostać przedstawiona propozycja skorzystania z Porady prawnej na indywidualnie określonych warunkach. 4. Availo zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi prawnej do chwili uzyskania od Klienta oświadczenia, że podany przez Klienta opis sprawy lub przedstawione dokumenty stanowią wyczerpujący i pełny obraz stanu faktycznego w sprawie, w której Klient oczekuje świadczenia Usługi prawnej. 6 7

5 Odpowiedzialność Prawnika za prawidłowość świadczonej Usługi prawnej jest ograniczona zakresem opisu sprawy lub przedstawionych dokumentów składających się na obraz stanu faktycznego, który został potwierdzony przez Klienta w oświadczeniu. 9. Okres obowiązywania i terminy świadczenia Usługi 1. Klient ma prawo do korzystania z usługi przez okres 12 miesięcy od dnia aktywowania Usługi, chyba że przed upływem tego okresu wykorzysta wszystkie Usługi. W takim przypadku prawo do korzystania z Usługi wygasa po wykorzystaniu wszystkich Usług przysługujących klientowi. 2. Availo zapewnia dostęp do Usługi w godzinach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Zakres ilościowo materialny Usługi 1. Usługa prawna w ramach Usługi świadczona jest w okresie obowiązywania Usługi określonym w danym Pakiecie usług. 2. Usługa prawna w ramach Usługi, która nie zostanie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym, jest ważna przez 12 miesięcy od daty Zakres ilościowo materialny Usługi prawnej mieszczącej się w zakresie Usług został określony w niniejszym regulaminie. 11. Korzystanie z Usługi prawnej 1. Z chwilą włączenia Usługi prawnej Klientowi przyznawany jest Indywidualny Numer Klienta, do którego przypisane są informacje na temat przysługującego mu Pakietu usług oraz okresu obowiązywania Usługi. 2. Usługa staje się aktywna dla Klienta, pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po dniu zgłoszenia Klienta przez PGE Obrót S.A. 3. Po połączeniu się z numerem telefonu Availo Klient, w celu identyfikacji, obowiązany jest podać posiadany Indywidualny Numer Klienta. 4. W przypadku niepodania przez Klienta Indywidualnego Numeru Klienta, pracownik Call Center może dokonać identyfikacji Klienta poprzez podanie przez niego innych danych identyfikacyjnych (firma, nr NIP lub nr REGON itp.) o ile znajdują się one w posiadaniu Availo. 5. Po dokonanej identyfikacji Klient przedstawia pracownikowi Call Center informację, jakiej dziedziny prawa dotyczy zapytanie. 6. W celu umożliwienia Klientowi skorzystania z pomocy Prawnika,. Klient na prośbę pracownika Call Center podaje dodatkowe informacje niezbędne do przełączenia do odpowiedniego Prawnika. 7. W celu zapewnienia najwyższej jakości Usługi, rozmowy są nagrywane. 12. Rozwiązanie Umowy 1. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek: 1) upływu okresu na który została zawarta, 2) wykorzystania ostatniej limitowanej usługi w Pakiecie usług. 2. Availo może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Usługi. 13. Zakres odpowiedzialności Availo 1. Availo odpowiada za należytą jakość świadczenia Usługi, stosownie do postanowień 2 pkt 3 oraz 3 Regulaminu. 2. Przedmiotem reklamacji nie może być żądanie przez Prawnika przedstawienia dodatkowych danych (informacji i/lub dokumentów) niezbędnych do świadczenia Usługi prawnej. 3. Availo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi w wyniku działania siły wyższej, przerwy w zasilaniu, awarii systemu informatycznego. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody Availo przystępuje do świadczenia Usługi. 14. Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia 1. Reklamacje dotyczące realizacji świadczonej Usługi i Usługi prawnej można wnosić pisemnie lub drogą elektroniczną 2. Reklamacje należy składać na adres korespondencyjny: Availo Sp. z o.o., Jasionka 954, Jasionka, z dopiskiem: Reklamacja Availo lub na adres podając w temacie wiadomości: Reklamacja Availo. 3. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. Availo udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia, z zastrzeżeniem ust.4 W przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych 8 9

6 do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu przekazania przez Klienta odpowiedzi 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, nie mniej na prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez Availo i Klienta. 15. Postanowienia końcowe Zakres ilościowy- materialny usługi Prawnik Direct Pakiet pomocy prawnej dla przedsiębiorcy Forma Usługi Telefoniczna pomoc prawna - korzystanie z profesjonalnej porady prawnej adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego do wartości przedmiotu sporu zł *Pieczęć prewencyjna 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2015 roku i ma zastosowanie do Usług aktywowanych po tej dacie. 2. Availo nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy, w której stroną jest Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest Sąd właściwy miejscowo dla takiego Klienta lub Sąd Rejonowy w Rzeszowie. W pozostałych przypadkach Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie. 4. Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym umową. W przypadku sprzecznych zapisów Regulaminu z umową, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia umowy. Liczba Usług Zakres Merytoryczny Usług 12 2 Liczba faktur/ dokumentów księgowych, na których może być użyta pieczęć Liczba interwencji (na etapie przedprocesowym) w przypadku niewywiązania się przez kontrahentów z zobowiązania do zapłaty Bez limitu W ramach liczby opracowywanych dokumentów Doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz doradztwo podatkowe Okres Obowiązywania 12 miesięcy *Pieczęć prewencyjna jest to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Umieszczenie pieczęci na wystawianych fakturach lub innych dokumentach handlowych jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów, gdyż informuje, że przypadku opóźnienia płatności Availo podejmie natychmiastowe działania. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną firmą prawniczą jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Klient niskim kosztem zabezpiecza się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności

7 Jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości zadzwoń do naszego Contact Center: tel PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca Rzeszów

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik Nr 1 do umowy Nr. z dnia. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik nr... do Umowy nr... SPIS ROZDZIAŁÓW: 1/ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. I. Postanowienia Ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo