UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH"

Transkrypt

1 UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur usług płatniczych wymagane w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz z późn. zmianami). 2. Integralną część niniejszej umowy ubezpieczenia stanowi polisa ubezpieczenia. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisy ustawy o ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zmianami), Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych (Dz. U nr 0, poz.434), zwanego dalej Rozporządzeniem. 2 Strony umowy, ubezpieczony 1. Umowa zawierana jest pomiędzy CONCORDIA POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. Św. Michała 43, Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , zwanym dalej Ubezpieczycielem a podmiotem wymienionym w polisie jako Ubezpieczający. 2. Ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia jest wskazane w polisie biuro usług płatniczych w rozumieniu art. 118 ustawy o usługach płatniczych. 3 Moment zawarcia umowy 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy. 2. Jeżeli Ubezpieczyciel otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za przyjęcie oferty. W takim wypadku umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z piętnastym dniem od dnia otrzymania oferty przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wystawia polisę określając wysokość składki ubezpieczeniowej na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy. 4 Zawarcie umowy na cudzy rachunek 1. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rachunek innej osoby lub podmiotu, niż Ubezpieczający, którego wskazuje się w takim przypadku na polisie.

2 2 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. 5 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkodę powstałą w związku z niewykonaniem przez ubezpieczonego transakcji płatniczej wynikającej z umowy o świadczenie usług płatniczych. 2. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, jak również osoby nim kierujące i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu działalności. 3. Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 4. W zakresie określonym w ust. 1 do 3, ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia, chociażby wykonanie transakcji płatniczej nie nastąpiło w tym okresie. 5. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 1) polegających na zapłacie kar umownych, 2) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 6 Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia i jest ustalana zgodnie z zapisami Rozporządzenia. Sumę gwarancyjną wskazuje się w polisie. 7 Regres ubezpieczeniowy 1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób objętych zakresem ubezpieczenia zwrotu wypłaconego odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia jeśli: 1) szkoda została wyrządzona umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa lub 2) szkoda została wyrządzona w stanie po użyciu alkoholu albo po użyciu odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 2. Za dopłatą dodatkowej składki Ubezpieczający może wyłączyć prawo Ubezpieczyciela do dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek rażącego niedbalstwa. 3. Jeżeli za szkodę, do naprawienia której zobowiązany jest Ubezpieczony, odpowiada osoba trzecia, która nie jest objęta zakresem niniejszego ubezpieczenia, z dniem wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania. 4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 3, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że osoby te wyrządziły szkodę z winy umyślnej. 5. W razie zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przysługujących mu do osób trzecich z tytułu szkód Ubezpieczyciel może skierować roszczenie, o którym mowa w ust. 1 do Ubezpieczonego. 8 Okres ubezpieczenia

3 3 1. Okres ubezpieczenia oznacza się w polisie. 2. Początek okresu ubezpieczenia jest datą uzgodnioną przez strony umowy. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się bez względu na fakt opłacenia składki, z zastrzeżeniem postanowień 9 ust Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczeniowy wygasł przed tym terminem. 9 Składka ubezpieczeniowa 1. Składka płatna jest przy zawarciu umowy ubezpieczenia bądź w terminie wskazanym w polisie. Składka może zostać rozłożona na raty. 2. Niezapłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi należy się w takim wypadku składka za okres, w którym ponosił odpowiedzialność. 3. Niezapłacenie innej niż pierwsza raty składki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela nie ma wpływu na odpowiedzialność Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia. Umowa rozwiązuje się z końcem okresu na jaki została zawarta a Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do dochodzenia od Ubezpieczającego zapłaty zaległej raty składki wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie. 4. Zapłata składki w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego jest uznana za dokonaną w chwili złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem posiadania przez Ubezpieczającego na rachunku wystarczającej ilości wolnych środków, przy czym za zapłatę składki lub raty składki uznaje się wyłącznie zapłatę takiej kwoty, która jest nie niższa od kwoty składki lub raty składki wynikającej z umowy ubezpieczenia. 5. W razie wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed zakończeniem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki dokonywany jest bez potrąceń, za każdy niewykorzystany dzień okresu ubezpieczenia. 6. Zwrot składki, o którym mowa w ust. 5 nie należy się w przypadku wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej. Za wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej uważa się wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego wyczerpującego sumę gwarancyjną. 10 Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego 1. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w stosowanych przez siebie formularzach albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ciąży także na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 3. Odmiennie niż to zostało określone w 4 ust. 1, obowiązek wskazany w ust.1 nie spoczywa na ubezpieczonym jeśli ten nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 4. Na osobach, o których mowa w ust. 1 do 3 spoczywa także obowiązek niezwłocznego zgłaszania Ubezpieczycielowi wszelkich zmian okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku. Obowiązek ten dotyczy w szczególności wszystkich okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w stosowanym przez siebie formularzu albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 5. Jeżeli na skutek niewykonania obowiązków, o których mowa w ustępach poprzedzających dojdzie do skalkulowania składki w wysokości niższej niż składka, która powinna zostać naliczona, Ubezpieczyciel będzie uprawniony do żądania dopłaty składki wraz z należnymi odsetkami.

4 4 11 Obowiązki Ubezpieczającego związane z zajściem wypadku ubezpieczeniowego 1. W razie zgłoszenia roszczenia o naprawienie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczony ma obowiązek zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, uznania jego roszczeń bądź zawarcia z nim ugody, do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela. 2. Jeżeli przeciwko sprawcy wypadku wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Ubezpieczyciela. Ubezpieczony obowiązany jest doręczyć Ubezpieczycielowi wszelkie dokumenty i informacje dotyczące zgłaszanych roszczeń oraz wszczętych postępowań a także informacje o ewentualnych orzeczeniach sądu w terminie umożliwiającym Ubezpieczycielowi zajęcie stanowiska odnośnie do podjęcia kroków procesowych. 3. Uchybienie przez Ubezpieczonego obowiązkom, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje skutków prawnych dla odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Istnienie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i jej rozmiar ustalane jest zgodnie z ogólnymi regułami dotyczącymi odpowiedzialności odszkodowawczej. 4. W razie uzyskania informacji o zajściu wypadku ubezpieczeniowego bądź wystąpieniu szkody mogącej powodować odpowiedzialność z niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony powinien: 1) niezwłocznie nie później jednak niż w terminie siedmiu dni powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela, 2) użyć wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie bądź zmniejszenia jej rozmiarów, 3) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, w szczególności dostarczając Ubezpieczycielowi wszelkie wiadomości i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela. 5. W trakcie postępowania w sprawie likwidacji szkody Ubezpieczony powinien: 1) podjąć z Ubezpieczycielem aktywną współpracę celem wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku ubezpieczeniowego, powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 2) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela oraz udzielać mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw. 6. W razie gdy Ubezpieczony z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków wymienionych w ust. 4 i 5, co skutkowało zwiększeniem szkody, brakiem możliwości jej odwrócenia czy brakiem możliwości dochodzenia bądź zabezpieczenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela wobec osoby odpowiedzialnej za szkodę, Ubezpieczyciel ma prawo do dochodzenia od Ubezpieczonego zwrotu odpowiedniej części wypłaconego z umowy ubezpieczenia odszkodowania. 12 Wypłata odszkodowania 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem, zawartej z uprawnionym ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku lub - jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia

5 5 odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania, mimo zachowania należytej staranności okazało się niemożliwe - w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. 3. Bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 4. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub ustawie Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części. 5. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. Sprzeciw wobec ustaleń Ubezpieczyciela w zakresie odmowy zaspokojenia roszczenia albo wysokości odszkodowania, uprawniony może zgłosić na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Wniosek taki skutkuje ponownym rozpatrzeniem sprawy przez zarząd Ubezpieczyciela. 14 Oświadczenia związane z umową ubezpieczenia Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia związane z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy ubezpieczenia muszą być: 1) składane na piśmie za pokwitowaniem, lub 2) przesłane listem poleconym. 15 Spory 1. Strony umowy ubezpieczenia bądź Ubezpieczyciel i osoba zgłaszająca roszczenie z umowy ubezpieczenia mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spór z umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku bezskutecznej próby polubownego rozstrzygnięcia sporu, powództwo z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia Podpis Ubezpieczającego Podpis przedstawiciela Ubezpieczyciela

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych

Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej księgowych - dla użytkowników serwisu internetowego podatki.biz Niniejsze ubezpieczenie skierowane jest wyłącznie do osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Szyb Samochodowych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących Zawód Medyczny OWU ochrwzm xx/2013 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Osób Wykonujących

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytu Kupieckiego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia kredytu kupieckiego, zwanych dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autoszyby (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM Kod: I-ocŻP-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr VL-2013-41 z dnia 23.04.2013 r. UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S SPIS TREŚCI Strona 1. Wyjaśnienie definicji

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo