Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS kapitał zakładowy ,00 zł, NIP , Regon , zwaną dalej AF ODSZKODOWANIA w imieniu, której działa:. 2. Panią/em zam. w przy ul. legitymującą/cym się dowodem osobistym seria nr wydanym przez posiadającą/cym PESEL zwaną/ym dalej KLIENT w dalszej części zwana Umową, o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie Klient powierza AF ODSZKODOWANIA dochodzenie w jego imieniu i na jego rzecz wszelkich roszczeo należnych mu od (dalej zwanego Dłużnikiem ) w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia polegającą na., a AF ODSZKODOWANIA przedmiotowe zlecenie przyjmuje do realizacji. 2 Zobowiązania i oświadczenia AF ODSZKODOWANIA 1. W celu właściwej realizacji Umowy AF ODSZKODOWANIA zobowiązuje się do: a) rozpoczęcia świadczenia usługi o której mowa w 1 niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta pełnomocnictwa i dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy, b) działania z należytą starannością w celu wyegzekwowania dochodzonych roszczeo. 2. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3, wykonanie przez AF ODSZKODOWANIA poszczególnych czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy, nie wymaga odrębnej akceptacji (zgody) KLIENTA.

2 3. W przypadku skierowania roszczeo na drogę postępowania sądowego AF ODSZKODOWANIA zobowiązuje się wskazad Klientowi pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcę prawnego), z zastrzeżeniem postanowienia ust Skierowanie przez AF ODSZKODOWANIA dochodzenia roszczeo na drogę postępowania sądowego wymaga wcześniejszej pisemnej zgody KLIENTA oraz zawarcia przez KLIENTA z wskazanym przez AF ODSZKODOWANIA pełnomocnikiem (adwokatem lub radcą prawnym) Umowy o świadczenie pomocy prawnej, udzielenia i opłacenia przez KLIENTA pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego lub adwokata. 5. AF ODSZKODOWANIA nie ponosi odpowiedzialności za wynik podejmowanych czynności oraz za treśd decyzji, orzeczeo i zarządzeo wydawanych przez podmioty zajmujące się rozstrzyganiem kwestii związanych z przedmiotem Umowy. 6. AF ODSZKODOWANIA nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez KLIENTA materiałów, o których mowa w 3 ust 1, przekazanie ich z opóźnieniem, jak również za skutki przekazania przez KLIENTA informacji niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym. 3 Zobowiązania i oświadczenia Klienta 1. KLIENT zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy w celu umożliwienia właściwego świadczenia usługi przez AF ODSZKODOWANIA, w tym do udostępnienia AF ODSZKODOWANIA wszelkich materiałów ( dokumentów oraz informacji) potrzebnych do należytego wykonania Umowy, nawet gdyby AF ODSZKODOWANIA nie zwracała się o ich udostępnienie. 2. KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznego informowania AF ODSZKODOWANIA o wszelkich zdarzeniach mogących mied wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy, a także do nie podejmowania bez porozumienia z AF ODSZKODOWANIA działao i czynności procesowych i pozaprocesowych mogących mied bezpośredni lub pośredni wpływ na zasadnośd dochodzenia roszczeo objętych niniejszą Umową oraz ich wysokośd. 3. KLIENT zobowiązany jest do dostarczenia AF ODSZKODOWANIA wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji niezbędnych dla procedury dochodzenia roszczeo objętych niniejszą Umową i mogących mied bezpośredni lub pośredni wpływ na zasadnośd dochodzenia tychże roszczeo oraz ich wysokośd. 4. Rozwiązanie Umowy przez KLIENTA, po podjęciu przez AF ODSZKODOWANIA pierwszej czynności zmierzającej do dochodzenia należnego KLIENTOWI roszczenia wskazanego w 1 skutkuje obowiązkiem pokrycia przez KLIENTA poniesionych przez AF ODSZKODOWANIA kosztów przewidzianych Umową i wynikających z jej realizacji oraz do zapłaty wynagrodzenia AF ODSZKODOWANIA w należnej wysokości odpowiedniej w stosunku do nakładu pracy AF ODSZKODOWANIA. 5. KLIENT w okresie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia AF ODSZKODOWANIA o każdym przypadku udzielenia umocowania do dochodzenia przedmiotowego odszkodowania innej osobie lub osobom. 6. KLIENT z wyegzekwowanego lub otrzymanego w inny sposób przy udziale AF Odszkodowania, odszkodowania (świadczenia) zobowiązany będzie do zapłaty w pierwszej kolejności

3 wynagrodzenia AF ODSZKODOWANIA, a w przypadku gdy strony pisemnie umówiły się na pokrycie przez AF ODSZKODOWANIA całości lub części kosztów dochodzenia roszczeo objętych niniejszą umową, także do zwrotu takich kosztów. 7. KLIENT oświadcza, że wszelkie informacje przekazane AF ODSZKODOWANIA w celu realizacji Umowy są zgodne z prawdą. 8. W celu uniknięcia wątpliwości, zasady dotyczące ponoszenia opłat opłaty oraz kosztów związanych z postępowaniem sądowym, zostaną określone w stosownej umowie zawartej pomiędzy KLIENTEM a pełnomocnikiem procesowym. AF ODSZKODOWANIA nie ponosi odpowiedzialności za terminowe uiszczanie takich opłat i kosztów. 4 Wynagrodzenie 1. Z tytułu świadczenia określonego 1, AF ODSZKODOWANIA przysługuje wynagrodzenie w wysokości równowartości % (słownie procent ) uzyskanych należności brutto. Wynagrodzenie wskazane w zdaniu poprzednim obejmuje podatek od towarów i usług. 2. Strony ustalają, iż w przypadku dochodzenia świadczeo na drodze postępowania sądowego, należnośd przysługująca AF ODSZKODOWANIA, określona w ust 1, jest niezależna od wynagrodzenia pełnomocnika procesowego, które zostanie ustalone odrębnie przez KLIENTA z pełnomocnikiem procesowym. 3. KLIENT zobowiązuje się do bieżącego informowania AF ODSZKODOWANIA o zakresie uzyskanych od pełnomocnika procesowego informacji o stanie sprawy i jej przebiegu. W miarę potrzeb AF ODSZKODOWANIA zobowiązuje się udzielad merytorycznego wsparcia ustanowionemu przez KLIENTA pełnomocnikowi procesowemu. 4. KLIENT upoważnia AF ODSZKODOWANIA do odebrania w jego imieniu wszelkich uzyskanych od Dłużnika należności. 5. AF ODSZKODOWANIA zobowiązuje się przekazad KLIENTOWI należności otrzymane od Dłużnika w wyniku realizacji Umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków na konto AF ODSZKODOWANIA, po uprzednim potrąceniu z w/w środków wynagrodzenia oraz innych należności przysługujących AF ODSZKODOWANIA zgodnie z niniejsza Umową, w tym należności określonych w 3 ust Poufnośd 1. KLIENT wyraża zgodę na przekazanie przez AF ODSZKODOWANIA niezbędnych informacji otrzymanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, współpracującym z nią podmiotom trzecim: np. rzeczoznawcom, prawnikom. 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) KLIENT oświadcza, że: a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Autofederacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A w celu realizacji Umowy, danych

4 osobowych zawartych w Umowie oraz przekazanych AF ODSZKODOWANIA w toku jej realizacji w celu wykonania niniejszej Umowy, b) dane osobowe podał dobrowolnie i został poinformowany zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o administratorze danych osobowych, celu przetwarzania, prawie wglądu do swoich danych oraz prawie do ich poprawiania. 6 Rozwiązanie Umowy, Odstąpienie od Umowy 1. Umowa może byd rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 2. KLIENT ma prawo rozwiązania Umowy za 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem. 3. AF ODSZKODOWANA ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej w poniżej wskazanych ważnych przyczyn: a) KLIENT nie uiścił co najmniej jednej z wymaganych opłat, do uiszczenia których jest on zobowiązany z godnie z niniejszą Umową lub zawartym aneksem; b) KLIENT udzielił umocowania do dochodzenia roszczeo objętych niniejsza Umową na rzecz osoby trzeciej lub osób trzecich; c) KLIENT nie przekazuje AF ODSZKODOWANIA dokumentów, informacji lub materiałów, od przekazania których uzależnione jest dochodzenie roszczeo objętych niniejsza Umową; d) KLIENT odmówił zawarcia umowy z wskazanym przez AF ODSZKODOWANIA pełnomocnikiem procesowym, a dochodzenie roszczeo objętych niniejszą Umową wymaga wystąpienia na drogę sądową. 4. Zgodnie z dyspozycją art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22/2000, poz. 271 z póź. zm.) KLIENT ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie w AF ODSZKODOWANIA stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy. KLIENT podpisem na niniejszym dokumencie potwierdza, że o powyższym uprawnieniu został poinformowany oraz że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu. 5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub odstąpienia od niej przez KLIENTA zgodnie z 6 ust. 4, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty na rzecz AF ODSZKODOWANIA wynagrodzenia, w wysokości odpowiedniej do faktycznie wykonanej pracy przez AF ODSZKODOWANIA. 6. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z odwołaniem pełnomocnictw udzielonych w celu jej realizacji z dniem rozwiązania Umowy. 7 Postanowienia koocowe 1. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Wszelkie powiadomienia i oświadczenia Strony będą dostarczały sobie wyłącznie pisemnie w formie listu poleconego lub za poświadczeniem odbioru na adresy wskazane w Umowie. Oświadczenia uważa się za skutecznie dokonane w momencie nadania listu poleconego lub za poświadczeniem odbioru w polskiej placówce pocztowej. 5. W razie gdyby któreś z postanowieo Umowy było lub miało stad się nieważne, ważnośd całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym zapisem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel tego postanowienia. 6. Dla celów realizacji Umowy, Strony wskazują następujące dane: a) AF ODSZKODOWANIA adres do korespondencji telefon/fax b) Klient adres do korespondencji telefon/fax nr rachunku bankowego 7. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o każdej zmianie adresu lub siedziby. W przypadku nie dochowania powyższego obowiązku doręczenie na adres wskazany w Umowie uważa się za skuteczne. 8. Zmiana w/w danych nie wymaga zmiany Umowy, ale wymaga poinformowania drugiej strony na piśmie z potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zmianie powyższych danych pod rygorem nieważności. 9. Następcy prawni stron Umowy przejmują prawa i obowiązki wynikające z Umowy. 10. Strony oświadczają, że zapoznały się treścią Umowy, akceptują ją i przyjmują do realizacji. AF ODSZKODOWANIA Sp. z o.o. KLIENT

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo