PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, NIP reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym dalej zleceniodawcą a repreze ntowaną przez., zwaną dalej zleceniobiorcą 1 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna firmy Biotech Poland Sp. z o.o. świadczona w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 146, poz z późn.zm.), obejmująca świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa polskiego, w celu ochrony interesów firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Wykonawca w szczególności będzie odpowiedzialny za świadczenie usług polegających na: 1.1. Udzielaniu porad prawnych z zakresu 1) prawo i postępowanie cywilne, 2) prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe, 3) prawo, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, 4) prawo i postępowanie karne, 5) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (indywidualne i zbiorowe) 6) prawo i postępowanie podatkowe oraz postępowanie przed organami i sądami administracyjnymi w tym zakresie, 7) prawo zamówień publicznych Zakres obsługi będzie obejmował w szczególności: a) Wydawanie pisemnych lub ustnych opinii oraz porad prawnych dotyczących bieżącej działalności Zamawiającego. b) Współpracę z właściwymi dla prawidłowego rozpoznania i przygotowania spraw komórkami merytorycznymi Zamawiającego. c) Udział w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach z kontrahentami Zamawiającego i innymi podmiotami, których celem jest nawiązanie, zmiana stosunku prawnego lub obrona interesów Zamawiającego. d) Opiniowanie wzorów umów, ugód i porozumień, aneksów do nich oraz projektów aktów prawnych.

2 e) Opiniowanie oraz prowadzenie wszelkich postępowań sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych na terenie całej Polski. f) Występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym i sądowo administracyjnym oraz przed organami państwowymi i sądowymi. Przygotowywaniu opinii prawnych; g) Analizie i opiniowaniu umów; h) Przygotowywaniu projektów umów; i) Przygotowywaniu aktów wewnętrznych; j) Parafowanie umów, pism oraz innych dokumentów powodujących skutki prawne co ma wskazywać na ich sprawdzenie pod względem formalno-prawnym w tym zwłaszcza w aspekcie mogących powstać naruszeń (umyślnych lub nieumyślnych) skutkujących odpowiedzialnością wg ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; k) Pisemnym informowaniu Zamawiającego o bieżących zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności bez zbędnej zwłoki. 3. Wykonawca będzie wykonywał w/w czynności w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usługi i z należytą troską o finanse publiczne oraz interes prawny Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w ramach realizacji umowy będzie świadczyć obsługę prawną w sposób następujący: 4.1. Wykonawca zapewni świadczenie obsługi prawnej na każdą prośbę Zleceniodawcy w siedzibie Zleceniodawcy W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest zobowiązany świadczyć obsługę prawną poza siedzibą Zamawiającego. Nie zwalnia to jednak ze świadczenia obsługi prawnej w wymiarze określonym w pkt Wykonawca zapewni ciągłość obsługi prawnej w okresie realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający w trakcie pobytu Wykonawcy w jego siedzibie zapewni mu pomieszczenie, dostęp do telefonu, faksu, kserokopiarki, drukarki i Internetu Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny w pozostałych godzinach urzędowania Zamawiającego pod wskazanymi numerami telefonów Zmiana radców prawnych wykazanych przez Wykonawcę w harmonogramie pracy do obsługi firmy jest możliwa po złożeniu pisemnego wniosku i wymaga wyrażenia zgody przez Zamawiającego

3 2 1. Przy wykonywaniu umowy zleceniobiorca będzie używał wszelkich środków przewidzianych przez przepisy polskiego prawa. Przy wykonywaniu zlecenia zleceniobiorca w razie konieczności może posłużyć się innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach tj. radcą prawnym lub adwokatem lub też aplikantem radcowskim (prawo substytucji). W przypadku takim Zleceniobiorca ponosi koszty związane z udziałem osób trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy radcowskiej. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że z mocy ustawy o radcach prawnych zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje, o których Zleceniobiorca dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia usług dla zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące wyniknąć z jego działań dla zleceniodawcy Opłaty i koszty związane z dochodzeniem roszczeń pokrywał będzie zleceniodawca. Zleceniobiorca każdorazowo uprzedzi zleceniodawcę o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli zleceniodawca oświadczy, że nie chce ponosić kosztów, czynność nie będzie dokonana. 2. Zleceniobiorca w toku spraw sądowych lub administracyjnych poinformuje Zleceniodawcę o przysługujących środkach zaskarżenia i wyrazi opinię o zasadności ich wnoszenia. 4 Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy wykonanie czynności technicznych związanych ze zleceniem np. kserowania dokumentów, wysłania listów poleconych Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów źródłowych związanych z aktualnie prowadzoną sprawą. 2. Zleceniobiorca w miarę potrzeby może żądać innych dokumentów od zleceniodawcy. To samo dotyczy dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii lub aktu prawnego. 3. Zleceniodawca odpowiada za prawdziwość i rzetelność oraz terminowość przekazanych zleceniobiorcy dokumentów. 4. Zleceniodawca w przypadku zlecenia Zleceniobiorcy prowadzenia sprawy przed sądem o zapłatę zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zleceniobiorcę o każdej wpłacie dokonanej

4 przez dłużnika lub komornika, który egzekwuje od dłużnika należność. W przypadku zaniechania tego obowiązku zobowiązany będzie do zwrotu już poniesionych przez zleceniobiorcę kosztów. 6 Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia zleceniobiorcy: 1. Zleceniodawca za opisane w 1 umowy czynności lub też za gotowość do ich świadczenia będzie płacił kwotę. brutto za każdą godzinę wykonywania usługi. 2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie do 14 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury VAT. 3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Faktura będąca podstawą zapłaty może być również przesłana pocztą - listem poleconym na adres siedziby zleceniodawcy, co uznane będzie za skuteczne doręczenie. 4. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 7 Umowa zostaje zawarta na czas od.. -. z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego 8 1. Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać zleceniobiorcy wszelkie informacje dotyczące dłużników i mające wpływ na możliwość prowadzenia przeciw niemu egzekucji. 2. Zleceniobiorca będzie informował Zleceniodawcę o stanie spraw w toku sporządzając na życzenie Zleceniodawcy okresowe raporty o stanie spraw sądowych i egzekucyjnych. Po zakończeniu umowy zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy wszelkie dokumenty związane z jej wykonywaniem. 1 0 Strony zobowiązują się ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać w drodze polubownej.

5 1 1 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 1 2 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. Zleceniodawca Zleceniobiorca

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH EGZEKUCJA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: 1..., adres/ siedziba..., NIP..., REGON..., Tel...., e-mail:..., zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN JÓZEFIAK Niniejsze Ogólne Warunki zostały wydane na podstawie art. 384 1 i 2 Kodeksu cywilnego i określają treść umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

U M O W A Nr. Zawarta w dniu..., pomiędzy: U M O W A Nr O PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu..., pomiędzy: Biurem Rachunkowym GAMA Maria Grabowska, 03-134 Warszawa ul. Książkowa 7E/ 101 reprezentowanym przez Marię

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla członków PSPD

UMOWA dla członków PSPD UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej

UMOWA. o prowadzenie księgi handlowej ABS Wydawnictwo Andrzej Samborowski - Biuro Rachunkowe Ul. Rechniewskiego 8 m. 11 03-980 Warszawa, NIP 1130062721 UMOWA o prowadzenie księgi handlowej Zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy:, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 26 (kod poczt. 02-611),

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/.../2013/...

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/.../2013/... UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/..../2013/... zawarta dnia.....r., w......., pomiędzy........., legitymującym/ą się dowodem osobistym serii... nr... zwanym/ą w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo