Modelowe ujęcie procesu zarządzania zmianą w organizacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowe ujęcie procesu zarządzania zmianą w organizacji."

Transkrypt

1 Modelowe ujęcie procesu zarządzania zmianą w organizacji.,,zmiana to celowe i świadome działanie polegające na przejściu organizacji ze stanu obecnego do stanu innego, jednoznacznie odmiennego, 1 które to powinno odbywać się w sposób zaplanowany i odpowiednio skoordynowany. Białystok B. Kożuch, Wstęp do teorii zarządzania., Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa 1999, s

2 Wstęp. Proces zmian w organizacji zachodzi w czasie całego okresu jej istnienia i jest ściśle sprzężony ze zmianami zachodzącymi w jej otoczeniu, wśród których największe znaczenie odgrywają przemiany o charakterze: psychologicznym, społecznym, kulturalnym, politycznym, technologicznym i ekonomicznym oraz czynniki o charakterze wewnętrznym - poczynając od fazy cyklu życia organizacji, poprzez przyjęte normy i wartości aż po zachowania uczestników organizacji. 2 Zmiany mogą zachodzić na poziomie indywidualnym, grupowym czy też organizacyjnym, mogą dotyczyć całej organizacji lub tylko wybranych jej obszarów. Najczęściej zakres zmian odnosi się do następujących części organizacji tj.: techniki i technologii (sprzęt, procesy robocze, systemy informacyjne i kontrolne), procesów, struktury (stosunki podległościowe, rozkład władzy formalnej, projekty stanowisk pracy), strategii (cele strategiczne, portfel jednostek strategicznych, strategie funkcjonalne), kultury, ludzi (umiejętności, postaw, wartości). 3 Niezależnie jednak od przyczyny zaistnienia zmiany i obszaru, do którego się ona odnosi jest postrzegana jako sekwencja kilku następujących po sobie zdarzeń i tym samym jej wdrożenie, czy też w szerszym ujęciu zarządzanie nią wymaga podejścia procesowego. Zatem zarządzanie procesem zmian wymaga wyznaczenia konkretnych etapów, udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania oraz przestrzegania określonych zasad. Literatura prezentuje bogactwo podejść w zakresie wyznaczania etapów procesu zarządzania zmianą, poszczególni autorze przedstawiają własny punkt widzenia w tym zakresie, formułowane są ogólne modele, jak również szczegółowe wytyczne, w jaki sposób postępować w danej sytuacji. Poniżej zostaną zaprezentowane wybrane modele i podejścia w zakresie szeroko rozumianego procesu zarządzania zmianą, które najczęściej pojawiają się w źródłach literaturowych. 2 M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004, s J. Żbikowski, Teoria organizacji i zarządzania. Zarys wykładów., Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 66 oraz R.W. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

3 Metody zarządzania zmianą, w tym poszczególne fazy procesu ujęcie modelowe. Korzeni metod zarządzania zmianą należy szukać w historii metod i narzędzi zarządzania w rozumieniu ogólnym, przy czym ich formalizacja nastąpiła dopiero po rewolucji przemysłowej po wprowadzeniu maszyny parowej, zaś za kolebkę metod zarządzania zmianą uważa się Stany Zjednoczone. 4 Tyle słowem wstępu. Podstawowym problemem w procesie zarządzania zmiana jest wyznaczenie kolejnych, logicznych, następujących po sobie etapów tzw. postępowanie metodyczne. Wielu autorów wskazuje, iż w wyznaczeniu,,prawidłowej ścieżki postępowania pomocne mogą być następujące zalecenia: 5 określenie celów organizacji zarówno tych głównych, jak i tych podrzędnych; analiza sieci interakcji wzajemnych wpływów w obecnej sytuacji, w której znajduje się organizacja; dokonanie analizy mocnych i słabych stron organizacji; analiza możliwych scenariuszy zmian; opracowanie strategii działania; wdrożenie wybranego rozwiązania. Są to oczywiście tylko i wyłącznie zalecenia, co do zakresu i kierunku przebiegu procesu zarządzania zmianą w organizacji, jednak zastosowanie się do nich daje pewną gwarancję osiągnięcia sukcesu w zakresie wdrażanej zmiany. Najpopularniejszym modelem planowania i wdrażania zmiany, traktowanym jako sztandarowy model, jest model stworzony przez K. Lewina, obejmujący trzy kolejno następujące po sobie etapy, które zostały wymienione poniżej: 6 rozmrożenie doprowadzenie do tego, by potrzeba zmiany stała się oczywista dla organizacji, a przede wszystkim jej członków. Bazuje na wytworzeniu w ludziach potrzeby zmian. Może zostać osiągnięte albo w wyniku zwiększenia sił napędowych, 4 Z. Mikołajczyk, Metody zarządzania zmianami w organizacji., w: red. W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s R. Mrówka, Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001, s

4 albo poprzez ograniczenie działania sił hamujących lub poprzez zastosowanie kombinacji wcześniej wymienionych sposobów. zmiana (transformacja) oznacza przejście ze stanu obecnego, do nowego, pożądanego. Etap ten obejmuje następujące działania: komunikowanie wizji, zdobywanie poparcia dla zmian, planowanie zmian, wdrażanie określonych projektów, likwidowanie oporów wobec zmian. ponowne zamrożenie obejmuje stabilizację i integrowanie przekształceń oraz instytucjonalizację zmian i ich ocenę. Organizacja musi wypracować nowe praktyki działania, politykę postępowania i nowe postawy wśród swych członków. Każdy z powyżej przedstawionych etapów odgrywa kluczową rolę w procesie skutecznego zarządzania zmianą oraz spełnia określoną funkcję, w związku z tym żaden z nich nie może zostać pominięty. Wszystkie natomiast, łącznie tworzą spójną i logiczną całość. Takie podejście w zakresie procesu zarządzania zmianą prezentuje K. Lewin, stojąc na stanowisku, iż taki model najlepiej dostosowuje się do istoty procesu zmian. Inni zaś autorzy wskazują na odmienne podejście, odmienne w rozumieniu tylko i wyłącznie ilości etapów, ich nazewnictwa, czy też obranie za katalizator zmian innego punktu odniesienia. I tak na przykład wszechstronne podejście do zamian przyjmuje systemowy punkt widzenia i polega na wytyczeniu konkretnych kroków, które zapewniają procesowi zmian sukces. Wśród tych kroków należy wymienić m.in.: 7 uznanie potrzeby zmiany; określenie celów zmian; diagnoza istotnych zmiennych; wybór odpowiedniej metody zmian; planowanie procesu wdrażania zmian; faktyczne wprowadzenie; ocena i kontynuacja. 7 R.W. Griffin R.W., Podstawy zarządzania, s

5 Natomiast długookresowy, rozbudowany model zmian E. Nevis a składający się z sześciu powiązanych ze sobą kolejnych faz, wśród których w szczególny sposób podkreślona została rola osób decyzyjnych w organizacji (naczelnego kierownictwa) obejmuje następujące etapy: 8 nacisk na naczelne kierownictwo; interwencja kierownictwa; diagnoza obszarów problemowych; interwencja w zakresie propozycji nowych rozwiązań; eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami; wzmocnienie pozytywnych rezultatów nowych rozwiązań; akceptacja nowych, skutecznych działań. B. Burnes wymienia sześć etapów procesu zmian organizacyjnych, wśród których są: 9 rozpoznanie źródła (potrzeby) zmiany oraz jej rodzaju; planowanie procesu zmian; wdrożenie zmiany (w tym: stworzenie wizji, tworzenie strategii postępowania, budowanie warunków do zmian oraz odpowiedniej kultury, określenie charakteru zmian, planowanie i realizacja powziętych działań); zaangażowanie niezbędnych zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich; podtrzymanie tempa i kierunku zmian; stałe doskonalenie działań. Jest to kolejna propozycja konstrukcji procesu zarządzania zmianą w organizacji, która może przyczynić się do osiągnięcia pozytywnych efektów w zakresie wdrażanej zmiany, pod warunkiem oczywiście dostosowania się do wymagań każdej z faz procesu. M.Beer a i R.A. Eisenstat a wymieniają sześć działań metodycznego modelu procesu zmian i są to następujące działania: 10 zaangażowanie się w zmianę poprzez wspólną diagnozę sytuacji; opracowanie wspólnej wizji nowej struktury organizacyjnej; 8 K. Krupa, Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje., Łódź 2003, s K. Krupa, Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje., Łódź 2003, s Tamże, s. 41 5

6 stworzenie i pozyskanie: akceptacji dla przyjętej wizji, niezbędnych kompetencji i umiejętności oraz gotowości do realizacji dalszych działań; rozpowszechnienie nowych rozwiązań w organizacji; umocnienie zmian poprzez przyjęcie formalnych struktur, systemów i strategii; kontrola przebiegu procesu zmian i rozwiązywanie wszelkich pojawiających się problemów. Model ten zwraca uwagę na inne aspekty procesu zarządzania zmianą, dzięki podnosi wartość poznawczą omawianego zagadnienia wskazuje potrzebę analizy sytuacji, stworzenia wspólnej wizji oraz pozyskania niezbędnych zasobów. W źródłach literaturowych pojawia się również siedmioetapowa metodyka procesu zmian wg L. Clarke, której to nie należy pomijać, a wręcz nie powinno się, głównie z uwagi na fakt, iż wskazuje na problem pojawiającego się oporu w odniesieniu do zmian. Model ten obejmuje kolejne etapy: 11 antycypowanie i przezwyciężanie oporów w odniesieniu do zmian; realizacja wizjonerskiego przywództwa; destabilizacja status quo; intensywny i szeroki proces komunikowania się; wybór właściwego momentu i oczekiwanie na realizację zmiany; wdrożenie zmiany; wzmocnienie wdrożonych zmian. Natomiast etapy wdrażania zmian wg J. Kottera różnią się od już zaprezentowanych tym, iż zwracają uwagę na aspekt stworzenia koalicji osób kierujących zmianą oraz konieczność delegowania uprawnień decyzyjnych poszczególnym członkom organizacji. Są to następujące etapy: 12 wypracowanie poczucia konieczności zmiany; stworzenie koalicji kierującej procesem zmian; opracowanie wizji oraz strategii; 11 L. Clarke, Zarządzanie zmianą., Wydawnictwo Gobethner&Sha, Warszawa 1997, s Cannon J.A., McGee R., Rozwój i zmiana organizacji., Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 92 6

7 poinformowanie o nowej wizji uczestnikom organizacji; nadanie członkom organizacji uprawnień do podejmowania działań o szerokim zakresie decyzyjności; wypracowanie krótkoterminowych korzyści; skonsolidowanie początkowych korzyści, przy jednoczesnym zachęcaniu do dalszych zmian; ugruntowanie nowych zmian w kulturze organizacyjnej. W literaturze prócz ogólnych modeli i metod zarządzania zmianą pojawiają się również,,specjalistyczne modele i metody, czyli takie, które odnoszą się do określonych obszarów organizacji działalności operacyjnej, kultury organizacyjnej. I tak na przykład wśród operacyjnych metod zmian struktur organizacyjnych można wymienić następujące podejścia: 13 metoda Briff a i Malloc a (wskazuje na celowość minimalizacji zmian wynikających z powodu wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych); model zmian struktur Murdocha i Espinosa (bazuje na narzędziach statystycznych i zakłada jedynie wykorzystanie w niewielkim stopniu źródeł informacji w procesie zarządzania zmianami organizacyjnymi); system modelowania zmian organizacyjnych Vergnesa (wychodzi z założenia aktywnego udziału partnerów rynkowych, przy tylko i wyłącznie lewarowaniu struktur organizacyjnych); model Coada (punktem wyjścia są obiekty postrzegane jako,,oryginalne ); schemat Świerzowicza (koncentruje się na procedurach cyfrowych, dotyczy wyboru systemu informatycznego); metodyka Nalepki (opiera się na funkcjach wewnętrznych organizacji, ma za zadanie pomiar oceny poziomu struktury organizacyjnej i ułatwienie procesów zmian); syntetyczny schemat postępowania w badaniu i prognozowaniu zmian organizacyjnych Z. Mikołajczyk; koncepcja ewolucyjnej formy reorganizacyjnej prowadzącej do organizacji wirtualnej K. Perechudy. 13 K. Krupa, Ewolucja procesu zmian, s. 40 7

8 Zaś metodyka zmian M. Davis a, bazująca na kluczowej roli kultury organizacyjnej w procesie wdrażania zmian i wskazuje na konieczność przejścia przez kolejne fazy: 14 opracowanie mapy kulturowej organizacji przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi diagnostycznych; ocena kultury i określenie potrzeby jej zmiany, głównie pod kątem tego, w jakim zakresie istniejąca kultura wspomaga a na ile utrudnia wprowadzenie zmiany; kalkulacja ryzyka kulturowego (ryzyka błędów oraz negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą); odmrożenie istniejących wzorców; pozyskanie poparcia osób zarządzających organizacją dla powziętych zmian; selekcja i wybór strategii interwencyjnych; kontrola i ocena wdrożonych zmian. Proces zmian w organizacji przebiega wg określonych faz, etapów i tym samym bardzo często w literaturze podkreśla się sformułowanie cyklu zarządzania zmianą. Prawidłowo skonstruowany cykl zarządzania zmianą odpowiada na następujące pytania: dlaczego? (wskazanie przyczyny zmiany), co? (określenie celu i zakresu zmiany), jak? (opracowanie planu działania w zakresie zmiany). 15 Natomiast przykładowy cykl zarządzania zmianą może przebiegać wg następujących ośmiu etapów: 16 identyfikacja potrzeb i przyczyny zmiany; formalna akceptacja potrzeby zmiany poprzez zaangażowanie się osób decyzyjnych w organizacji w proces zmian; analiza organizacji oraz jej otoczenia, zarówno bliższego, jak i dalszego w celu określenia stanu bieżącego; 14 K. Grzesiuk, Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania człowieka w biznesie., w: red. K. Machowicz, Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s K. Dziekoński, A. Jurczuk, Zarządzanie zmianą w procesach inicjatyw klastrowych., w: red. A. Wasiluk, Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s K. Kmiotek, T. Piecuch, Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s

9 sformułowanie wizji przyszłego stanu organizacji poprzez wyznaczenie celów zgodnie z zasadą SMART oraz określenie pożądanych rezultatów; uzgodnienie struktury organizacji, z uwzględnieniem konieczności dokonania modyfikacji obecnie funkcjonującej; opracowanie planu zmian przy wykorzystaniu dostępnych technik i narzędzi; wdrożenie i koordynacja planu zmian; ugruntowanie wdrożonej zmiany w organizacji. Reasumując zatem rozważania dotyczące procesu zmian w organizacji, należy podkreślić, iż proces planowania i wdrażania zmian powinien uwzględniać przynajmniej cztery podstawowe fazy, tj.: 17 określenie kierunku zmiany poprzez analizę organizacji i jej otoczenia, wyodrębnienie struktur uczestniczących w procesie zmian; projektowanie procesu zmian, tzn. przekształcenie wizji zmiany na szczegółowe cele realizacyjne; realizacja zmiany; zinstytucjonalizowanie i,,ukorzenienie zmiany w organizacji. Znając już możliwe podejścia w zakresie procesu zarządzania zmianą w organizacji, warto zwrócić również uwagę na sposób podejścia do przygotowania i wprowadzenia zmiany, który to zależy w głównej mierze od jej rodzaju oraz podejścia osób zaangażowanych w proces zarządzania tą że zmianą. Sposób podejścia można sprowadzić do trzech podstawowych modeli: 18 model czynnych badań, wychodzi z założenia, że proces uczenia się jest podstawą zmian zachowań towarzyszących wdrożeniu zmiany, zaś efektywność procesu zmian wymaga wielu systematycznych i racjonalnych analiz, ale przede wszystkim uwarunkowana jest wykształceniem potrzeby zmiany wśród uczestników organizacji; model trzystopniowy, bazuje na standardowym podejściu K. Lewina do zmian odmrożenie, zmiana, zamrożenie, z tym tylko, że zakłada, że zachowania jednostek są 17 A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s B. Kożuch, Wstęp do teorii, s

10 podporządkowane normom i wartościom uznanym przez grupę oraz że warunkiem wdrożenia zmiany jest wprowadzenie i utrwalenie nowych wzorców zachowań. wielofazowy model zaplanowanej zmiany opisuje zmianę w dwóch kategoriach: fazy zmiany wyrażającej etap przemian zachodzących w organizacji i metod stosowanych w trakcie wdrażania zmian przy przejściu z jednej fazy do drugiej, a ponad to zakłada, że proces wprowadzania zmian powinien przejść przez następujące fazy: poszukiwanie, planowanie, działanie, integracja. Metoda wdrażania zmian organizacyjnych jest pochodną przyjętego modelu procesu zmian. W związku z tym tak szczególnie ważne jest racjonalne podejście do omawianego zagadnienia. Możliwe są cztery metody wdrażania zmian organizacyjnych wg C. Sikorski, B. Kaczmarek, H. Mrela, są to: 19 odcinkowo - stopniowa ( etapami, po kolei w każdym obszarze i każdej komórce organizacyjnej objętej zmianą); odcinkowo uderzeniowa ( jednorazowa zmian w kolejnych obszarach i kolejnych komórkach organizacyjnych); kompleksowo stopniowa ( etapami, ale we wszystkich obszarach i wszystkich komórkach organizacyjnych); kompleksowo uderzeniowa ( jednorazowa w całej organizacji, czyli we wszystkich obszarach i we wszystkich komórkach organizacyjnych). Zakończenie. Jak wynika z powyżej zaprezentowanych informacji, literatura obfituje w szereg modeli i metod procesu zarządzania zmianą od trzy -, cztero - etapowych po nawet ośmio, uwzględniając oczywiście najważniejsze działania niezbędne do osiągnięcia pożądanego rezultatu. Nie należy jednak zapominać, iż proces zmian, a w szczególności faza wdrożeniowa, nie jest oparta na sztywnych regułach, mechanizmach, odgórnych modelach i metodach, lecz po prostu na prawdopodobieństwie zaistnienia określonych zdarzeń. 20 I wraz z 19 K. Krupa, Ewolucja procesu zmian, s Tamże, s

11 rozwojem zainicjowanego procesu zmian wymaga elastycznego dopasowywania się do stawianych wyzwań. 11

12 Bibliografia: 1. Bachman M., Mierzwa T., Nowiński P., Zarządzanie zmianą w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw., Szybkobieżne pojazdy gąsienicowe nr 1, Ośrodek Rozwoju Urządzeń Mechanicznych OBRUM, Gliwice Baugier J.M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda., Wydawnictwo Poltex, Warszawa Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania., Wydawnictwo TNOiK, Toruń Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bridges W., Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Cannon J.A., McGee R., Rozwój i zmiana organizacji., Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa Clarke L., Zarządzanie zmianą., Wydawnictwo Gobethner&Sha, Warszawa Dembowska M., Gawron M., Trzy-ing, czyli wybrane metody zarządzania zmianami w organizacji: reengineering, benchmarking i outsourcing., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe Lider 10. Glinka B., Kostera M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania., Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grzesiuk K., Zarządzanie zmianą w aspekcie funkcjonowania człowieka w biznesie., w: red. K. Machowicz, Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady., Wydawnictwo Difin, Warszawa Kożuch B., Wstęp do teorii zarządzania., Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krupa K., Ewolucja procesu zmian organizacyjnych. Wybrane poglądy i koncepcje., Łódź

13 17. Mrówka R., Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujecie teoretyczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole Spector B., Wprowadzenie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce., Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Żbikowski J., Teoria organizacji i zarządzania. Zarys wykładów., Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Magdalena BACHMAN Tomasz MIERZWA Piotr NOWIŃSKI ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: W artykule przedstawiono tematykę

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Ewa Mazur-Wierzbicka ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Wprowadzenie Konsekwencją postępującej globalizacji, komercjalizacji i poszukiwaniem a następnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany

Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska. Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany 4 Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny w perspektywie zarządzającego procesem zmiany Nowa Praca Socjalna Barbara Kowalczyk Jacek Kowalczyk Alina Karczewska Pracownik socjalny

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM

ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ROLA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM Katarzyna TUBIELEWICZ Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia kluczowych kompetencji w kreowaniu przyszłości firmy oraz budowaniu

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji KAZIMIERZ KRUPA Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia) NR 76 2004 Liczba znaków/stron = 783 732 zn. / 356 stron 18.07.2005 do I korekty 31.08.2005 do

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo