Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4"

Transkrypt

1 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: Wydawca: Wydawnictwo AGH

2 Wstęp Urzędy są organizacjami zaufania społecznego, pełnią funkcje informacyjne, doradcze oraz integracyjne. W dzisiejszych czasach obowiązkiem struktur rządowych jest nie tylko wykonywanie zadań publicznych zgodnie z wytyczonymi przez prawo zasadami. Administracja powinna świadczyć obywatelom usługi odpowiadające zarówno standardom prawnym, jak i społecznym oczekiwaniom [1, s. 190]. Jakość zarządzania i świadczonych usług oraz przejrzystość procedur działania mają coraz większe znaczenie dla klientów oraz potencjalnych inwestorów, którzy chcą urzędy traktować jak firmy usługowe. Jakość usług świadczonych przez administrację może być zdefiniowana jako wartość, która przyczynia się do podnoszenia jakości naszego życia i kultury. Jest to także stopień zaspokajania potrzeb zbiorowych i indywidualnych [2, s. 29]. Współczesna administracja odchodzi powoli od biurokratycznych mechanizmów na korzyść podejścia procesowego oraz realizacji programów i projektów. Nie oznacza to jednak, że strategie zarządzania mogą być identyczne jak te stosowane w świecie biznesu. Na rzecz wyjątkowości sektora świadczą takie argumenty jak [1, s. 190]: brak konkurencji, a więc motywów do podnoszenia efektywności i redukcji kosztów; rezultaty działania są często niemierzalne i niedochodowe, trudno określić ich efektywność, ale mają znaczenie społeczne i ich realizacja jest konieczna; zasoby finansowe są zależne od stanu finansów publicznych, nie od jakości zarządzania i świadczonych usług; usługi są dostarczane przez państwo, nie można ich poddać działaniom rynku; planowanie długoterminowe podlega zakłóceniom przez rotację i działania polityków. 2

3 Stan zarządzania w polskiej administracji Pierwszym działaniem w celu określenia obszarów do wdrażania usprawnień jest pełna identyfikacja potencjału, ograniczeń i problemów, a także szans i zagrożeń [4, s. 19]: Podział pracy stosowany w urzędach sprawia, że zasady podejścia procesowego są trudne w stosowaniu. Proces przebiega przez zbyt wiele funkcjonalnych komórek i/lub stanowisk, przez co jego pełna identyfikacja i integracja są niełatwym zadaniem. Właśnie brak podejścia procesowego jest główna przyczyną niskiej jakości świadczonych usług [3, s. 31]. W opinii społeczeństwa sposób funkcjonowania urzędów (m.in. szybkość i terminowość działania, dostępność pracowników) ulega ciągłej poprawie. Jednostki wdrażają innowacyjne rozwiązania informatyczne (np. podpis elektroniczny), wydłużają godziny pracy, kładą większy nacisk na jakość obsługi oraz działania antykorupcyjne. Ocena jakości kierowania wskazuje zwłaszcza na potrzeby szkoleniowe urzędników na najwyższych stanowiskach. Za priorytetowe uznaje się: szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania i zarządzania projektami. Pracownicy niższych szczebli zauważają jednak, że coraz częściej uprawnienia i odpowiedzialności są delegowane, co znacząco podnosi satysfakcję z wykonywanych zadań. Z kolei kultura organizacyjna panująca w samych urzędach nie sprzyja rozwojowi zawodowemu pracowników, podejmowane decyzje zazwyczaj mają charakter autorytarny, rzadko partycypacyjny. Systemowe zarządzanie środkami publicznymi na zasadzie budżetów zadaniowych nie jest wykorzystywane, a systemy motywacyjne pracowników oceniane są jednoznacznie negatywnie. 3

4 System zarządzania jakością w administracji Doświadczenia polskie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością wskazują, że jesteśmy na początku drogi, która ma zaprowadzić naszą administrację samorządową do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych. W Polsce moda na jakość rozpoczęła się po reformie administracji samorządowej w 1999 r. Dane z 2006 r. pokazują, że SZJ wg normy ISO 9001:2000 posiadało 9% wszystkich starostw powiatowych i 6% urzędów miast i gmin oraz 8 z 16 urzędów marszałkowskich [4, s. 22]. Decyzje o wprowadzeniu SZJ podejmowali zazwyczaj prezydenci, burmistrzowie oraz rady gmin i powiatów. Najczęstszymi argumentami były: chęć polepszenia funkcjonowania organizacji, możliwość uzyskania dofinansowania, poprawa wizerunku urzędu i władz oraz konkurencyjności (pozycje w rankingach oraz szanse u inwestorów). Częstym zjawiskiem jest fakt, że urzędy bez wdrożonego systemu funkcjonują prawidłowo, są dobrze zarządzane, dysponują kompetentną kadrą i odpowiednią infrastrukturą, potrzebują jedynie potwierdzenia od niezależnej jednostki certyfikującej, że spełniają wysokie standardy światowe. Niezależnie od motywów, aby proces doskonalenie funkcjonowania SZJ w polskiej administracji przebiegał pomyślnie, powinien w pierwszej kolejności skoncentrować się na następujących obszarach [4, s. 23]: określenie misji i wizji oraz systemu nadrzędnych wartości jednostki administracji; pomiar i monitorowanie działań urzędu, zarządzanie poprzez rezultaty; stosowanie podejścia procesowego, budżetów zadaniowych i ewaluacji działań; rozwój sfery zarządzania wiedzą i procesami uczenia się; rozwój kompetencji kierowniczych. Nie należy zapominać, że funkcjonowanie systemu silnie uzależnione jest od postaw pracowniczych, ich przekonania, co do słuszności implementacji SZJ, przede wszystkim zaś od autentycznego zaangażowania najwyższego kierownictwa. Dużą rolę odgrywa niewątpliwie pełnomocnik jakości, który jest odpowiedzialny za kształtowanie świadomości pracowników [2, s. 68]. 4

5 Norma serii ISO 9000 definiuje osiem zasad zarządzania jakością, które pozwalają doskonalić sposób funkcjonowania organizacji. Są to [1, s. 204]: 1. Orientacja na klienta; 2. Przywództwo; 3. Zaangażowanie ludzi; 4. Podejście procesowe; 5. Podejście systemowe do zarządzania; 6. Ciągłe doskonalenie; 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów; 8. Wzajemne korzystne relacje z dostawcami. Zasady te czynią z systemu przydatne narzędzie wspierające pożądane kierunki rozwoju administracji, który oparty będzie na zarządzaniu strategicznym, budowaniu konkurencyjności w sektorze i zdecentralizowaniu struktur. Korzyści z wdrożenia SZJ w jednostce administracji publicznej System zarządzania jakością w administracji to część zarządzania organizacją, której dążeniem jest osiąganie wyników powiązanych z celami dotyczącymi jakości spełniającymi oczekiwania i wymagania obywateli. Od poprawy jakości zarządzania i świadczonych usług zależy też awans cywilizacyjny kraju, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a także lepsze wykorzystanie szans, jakie stwarza członkostwo Polski w UE [3, s ]. Korzyści dla organizacji płynące ze stosowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 są następujące [1, s. 204]: przygotowanie polityki organizacji, ukierunkowanie strategii i działań; diagnoza stanu zarządzania otrzymanie całościowego obrazu istniejących procesów, procedur i uprawnień; bieżąca analiza szczegółowa funkcjonowania organizacji, możliwa dzięki auditom wewnętrznym; 5

6 identyfikacja wymagań i oczekiwań klientów organizacji, systematyczne badania satysfakcji; działania wg zasady PDCA stałe monitorowanie realizowanych działań; zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i usystematyzowanie szkoleń; ustanowienie właściwych i sprawnych kanałów komunikacyjnych wewnątrz organizacji, koordynacja działań jednostek funkcjonalnych. Do dodatkowych korzyści wynikających z wdrożenia SZJ zaliczyć można też m.in. efekty promocyjne jednostki wzrost zaufania klientów i inwestorów, rozwój pracy zespołowej wewnątrz organizacji i lepsze przygotowanie do wykorzystania funduszy UE. Podsumowanie Podstawowym i najważniejszym celem urzędów administracji samorządowej jest podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jako, że zasadniczą rolą tych organizacji jest świadczenie usług, można stwierdzić, że głównym celem zarządzania powinno być stałe podnoszenie ich jakości [5, s. 19]. W administracji publicznej wyodrębnić można trzy fazy rozwoju jakości usług [3, s. 34]: I Normatywna odnosi się do opracowania szczegółowych procedur jakości. II Efektywna w urzędach badana jest skuteczność i efektywność funkcjonującego systemu. III Satysfakcjonująca gwarantująca wysoki poziom świadczonych usług. W Polsce obecnie jesteśmy świadkami przechodzenia urzędów z fazy pierwszej do drugiej. Podstawą funkcjonowania każdej organizacji, a zarazem fundamentem jakości, powinien być wspólnie uzgodniony system wartości, który należy zdefiniować po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dotychczasowego systemu. Jakość wynika bowiem z wartości podstawowych i uniwersalnych, jak: zaufanie, solidarność, sprawiedliwość [2, s. 46]. 6

7 Literatura: Buchacz T., Wysoki S., 1. Zarządzanie jakością w administracji europejskie wzorce, polskie doświadczenia, w: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. Czaputowicz J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bugdol M., 2. Systemy zarządzania jakością w administracji samorządowej. Podejście procesowe, w: Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, red. Sikora T.,, Kraków Bugdol M., 3. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa Kozera I., 4. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa Skierniewski T.,5. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport z I etapu badania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Barbara Bobińska Uniwersytet Szczeciński Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Streszczenie Transformacja systemu społeczno gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja w zarządzaniu

Aktualna sytuacja w zarządzaniu Wykład 3 Aktualna sytuacja w zarządzaniu ISO- International Standard Organization European Fundation for Quality Management M.Baldrige Quality Award /Fundation E. Demnig QA/F Zarządzanie wiedzą, TQM, reenginnering

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Agnieszka Sałek Imińska Katedra Makroekonomii Politechnika Koszalińska ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji samorządowej

System zarządzania jakością determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji samorządowej System zarządzania jakością determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji samorządowej Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka W prezentowanym artykule uwidacznia się zależność zachodzącą

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORM ACYJNY

BIULETYN INFORM ACYJNY BIULETYN INFORM ACYJNY Nr 1/2009 Szanowni Panowie! Szanowne Panie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego, którego celem jest zapoznanie Państwa z projektem ISO

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni

Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Człowiek najlepsza inwestycja Wdrażanie zarządzania jakością na uczelni Plan prezentacji 1. Przepisy prawne a zarządzanie jakością na uczelni 2. Jakość i jej definicje w uczelni 3. Cele istnienia systemu

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo