Podstawy zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy zarządzania"

Transkrypt

1 Podstawy zarządzania Opracowała dr Grażyna Królik

2 Cel przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie Zapoznanie studentów z instrumentarium pojęciowym i metodycznym zarządzania Ramowy program: Zajęcia dydaktyczne (wykład) 18 godzin Samodzielna praca studenta 12 godzin 1.Wprowadzenie do problematyki przedmiotu: Przedmiot nauk o zarządzaniu. Wyjaśnienie pojęć podstawowych. Cechy współczesnego zarządzania. Typy współczesnych organizacji. 2.Rozwój kierunków i koncepcji zarządzania: Kierunek naukowego zarządzania. Kierunek administracyjny. Kierunek Human Relations. Szkoła matematyczna. Podejście systemowe i sytuacyjne. Polscy klasycy myśli organizatorskiej. 3. Planowanie jako funkcja zarządzania: Istota i rodzaje planowania. Cechy współczesnych procesów planistycznych. Zasady planowania strategicznego. Rodzaje planów. Przeszkody w skutecznym planowaniu. 4. Organizowanie jako funkcja zarządzania: Treść pojęcia organizowanie. Struktura organizacyjna, czynniki strukturotwórcze. Wielowymiarowa koncepcja struktury organizacyjnej. Typy struktur organizacyjnych i ich charakterystyka. 66

3 5. Podstawowe zasady i narzędzia motywowania: Motywowanie, jego istota i podstawowe składniki. Wybrane teorie motywacji. Instrumenty motywowania. Zasady skutecznego motywowania pracowników do pracy. 6. Miejsce i rola kontroli w procesie zarządzania: Istota i typy kontroli. Czynniki określające stopień szczegółowości i kontroli. Etapy procesu kontroli. Obszary kontroli. Cechy skutecznych systemów kontroli. 7. Charakterystyka procesów podejmowania decyzji: Istota i typy decyzji. Etapy procesu decyzyjnego. Wybrane techniki podejmowania decyzji. Czynniki wpływające na skuteczność decyzji kierowniczych. 8. Władza organizacyjna i przywództwo /style kierowania style przywództwa/: Pojęcie, typy władzy i jej źródła. Teoretyczny model stylów zarządzania. Siatka stylów zarządzania. Przywódca a kierownik różnice. 9. Konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania: Istota i typy konfliktów organizacyjnych. Rola konfliktów w funkcjonowaniu organizacji. Metody kierowania konfliktem; stymulowanie, ograniczanie i rozwiązywanie konfliktów. 10. Zarządzanie zmianami we współczesnych organizacjach. Istota i typy zmian. Modele wprowadzania zmian. Zjawisko oporu wobec zmian, jego źródła. Metody przezwyciężania oporów wobec zmian. 67

4 11. Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL): Istota ZZL. Funkcje ZZL i ich charakterystyka 12. Kultura organizacyjna: Definiowanie kultury organizacyjnej. Poziomy kultury organizacyjnej według E. Sheina. Zalety i wady kultur organizacyjnych. Tworzenie kultury organizacji. Kultura organizacji a paradoks różnorodności. Różnice kulturowe w zarządzaniu organizacjami. Literatura: Podstawowa: 1. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (część I i II), praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice J.A.F. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992 i wydania następne. 3. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbreth Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997 i wydania następne. Zalecana: 1. R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996 i wydania następne. 2. S.P. Robbins, D.A. Decenzo: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa Warunki zaliczenia przedmiotu Egzamin pisemny. egzaminacyjne w postaci pytań testowych oraz pytań opisowych. 68

5 II. Problematyka zajęć dydaktycznych 1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu słowa klucze: organizacja, cechy organizacji, mierniki efektywności organizacji, typy współczesnych organizacji, kierowanie zarządzanie, funkcje kierowania. Wyjaśnij istotę, rodzaje i cechy organizacji. Co to jest efekt organizacyjny? Scharakteryzuj mierniki efektywności organizacji. Wyjaśnij i porównaj zalety oraz wady głównych form koncentracji i integracji organizacyjnej przedsiębiorstw. Jak można uzasadnić rozróżnianie pojęć kierowanie i zarządzanie? Wymień współczesne funkcje kierowania. 2. Rozwój kierunków i koncepcji zarządzania słowa klucze kierunek naukowego zarządzania, kierunek administracyjny, model organizacji biurokratycznej, szkoła behawioralna, stosunki współdziałania, efekt Hawthorne, synergia, teoria X i Y, badania operacyjne, szkoła ilościowa, kierunek systemowy, kierunek sytuacyjny, polscy klasycy myśli organizatorskiej. W jakim stopniu założenia F.W. Taylora są dzisiaj trafne? Wymień zasady wydajności pracy H. Emmersona. Omów fazy cyklu organizatorskiego. 69

6 Co zainspirowało japoński przemysł samochodowy do studiowania i zastosowania rozwiązań H. Forda? Które z zasad zarządzania H. Fayola są aktualne i dlaczego? Wskaż pozytywne i negatywne cechy modelu organizacji biurokratycznej Co to jest efekt Hawthorne? Co to jest teoria X i Y? Gdzie dzisiaj możemy zaobserwować w organizacjach praktyczne zastosowanie teorii ilościowej? Co to jest synergia? Jakie są główne założenia podejścia sytuacyjnego w kontekście władzy i struktury organizacyjnej? Omów dorobek K. Adamieckiego. 3. Podstawowe zasady i narzędzia motywowania słowa klucze motywowanie, motywacja, motywacja do pracy, teorie treści, teorie procesu, teorie wzmocnienia, podejście integrujące, instrumenty motywowania, wytyczne skutecznej motywacji. Co to jest istotą motywacji i dlaczego jest ważna? Jakie czynniki wpływają na Twoją motywację? Co składa się na kategorie potrzeb według A. Maslowa? Jakie są główne założenia teorii hierarchii potrzeb? Czym są czynniki motywujące i czynniki higieniczne według teorii F. Herzberga? Na jakich założeniach oparto teorię oczekiwań? Jakie działania według teorii oczekiwań V. Vrooma musi podjąć kierownik w celu motywacji pracownika? 70

7 Jakie są etapy motywowania pracowników według teorii oczekiwań L. Portera i E. Lawlera? Jakie są zasady motywowania według teorii wzmocnienia? Wymień wytyczne skutecznej motywacji. 4. Władza organizacyjna i przywództwo słowa klucze władza, style zarządzania, siatka kierownicza, przywództwo, teorie cech, teorie zachowań, teorie sytuacyjne, teoria ścieżki do celu, inteligencja emocjonalna, przywódcy transakcyjni przywódcy transformacyjni, najmniej lubiany współpracownik (NLW) Czym przywództwo różni się od kierowania? Wymień sześć cech wyróżniających przywódców. Omów style kierowania według koncepcji J.A.C. Browna. Omów style kierowania według koncepcji R. Tannenbauma i W.H. Schmidta. Scharakteryzuj koncepcję stylów zarządzania W.J. Reddin a. Przedstaw podstawową teorię siatki kierowniczej. Jaki styl przywództwa w tej siatce jest według Blake a i Mounton najskuteczniejszy? Omów istotę i składniki inteligencji emocjonalnej. Jakie są podstawowe założenia modelu Fiedlera? Co to jest wskaźnik NLW? Jakie zmienne według teorii ścieżki do celu umożliwiają określenie najskuteczniejszego stylu przywództwa? 5. Konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania słowa klucze: konflikt, typy konfliktów organizacyjnych, źródła konfliktów w organizacjach, pozytywne i negatywne skutki 71

8 konfliktów, metody stymulowania konfliktów, metody ograniczania konfliktów, metody rozwiązywania konfliktów, intryga, plotka, zarządzanie przez konflikt. Zdefiniuj pojęcie konflikt i wymień rodzaje konfliktów. Wymień główne źródła potencjalnych konfliktów w organizacji. Scharakteryzuj pozytywne i negatywne skutki konfliktów. Omów metody stymulowania konfliktów. Omów metody ograniczania konfliktów. Omów metody rozwiązywania konfliktów. Czym różni się plotka od intrygi? Jakie są cele i założenia zarządzania przez konflikt? 6. Zarządzanie zmianami we współczesnych organizacjach. słowa klucze zmiana planowa, rozmrożenie, wprowadzenie zmiany, agent zmiany, ponowne zamrożenie, doskonalenie organizacji (OD), opór wobec zmian. Co to jest zmiana planowa i dlaczego jest potrzebna? Opisz trójetapowy proces zmian według K. Lewina. Wyjaśnij koncepcje teorii pola sił K. Lewina. Jakie są główne źródła oporów wobec zmian? Jakie są metody postępowania z oporami wobec zmiany? Opisać istotę i najczęściej stosowane techniki OD. 7. Kultura organizacyjna słowa klucze kultura, kultura organizacji, artefakty, uznawane wartości, podstawowe założenia, typy kultur organizacyjnych, 72

9 wielokulturowość, syndrom szklanego pułapu, syndrom obrotowych drzwi. Jakie są główne elementy kultury organizacji? Jaka jest zależność między efektywnością organizacji a jej kulturą? Omów zalety i wady kultur organizacyjnych. Co to jest wielokulturowość i skąd powstała? Co to jest syndrom szklanego pułapu? Co to jest syndrom obrotowych drzwi? III. Program pracy samodzielnej Planowanie jako funkcja zarządzania słowa klucze planowanie, plany operacyjne, plany strategiczne, misja, strategia, zarządzanie strategiczne Literatura: R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (część I), praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s S.P. Robbins, D.A. Decenzo: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s J.A.F. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbreth Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s

10 Opisz podstawowe etapy procesu planowania Jakie są rodzaje planów? Jakie są ramy czasowe planów? Co to jest strategia i jakie są jej poziomy? Wymień trzy zalety i trzy wady planowania strategicznego. Wymień przeszkody w skutecznym planowaniu. Organizowanie jako funkcja zarządzania słowa klucze struktura organizacyjna, czynniki strukturotwórcze, typy struktur organizacyjnych, schemat organizacyjny, rozpiętość kierowania, hierarchia, podział pracy. Literatura: R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (część I), praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbreth Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s oraz Wyjaśnij pojęcie struktura organizacyjna i schemat organizacyjny. W jaki sposób rozpiętość kierowania wpływa na konfigurację struktury organizacyjnej? Porównaj wady i zalety struktury liniowej funkcjonalnej 74

11 sztabowo liniowej macierzowej Omów wielowymiarową koncepcję struktury organizacyjnej. Jaka jest podstawowa zasada konstrukcji struktury dywizjonalnej? Jakie są związki między strategią a strukturą organizacyjną? Miejsce i rola kontroli w procesie zarządzania słowa klucze kontrola, system kontroli, kluczowe obszary efektywności, strategiczne punkty kontroli, formy i rodzaje kontroli, etapy procesu kontroli Literatura: R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (część I), praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s J.A.F. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbreth Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s S.P. Robbins, D.A. Decenzo: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s Na czym polega znaczenie i potrzeba funkcji kontroli? Omów podstawowe etapy procesu kontroli. Wyjaśnij dlaczego kluczowe obszary efektywności i strategiczne punkty kontroli są ważne przy projektowaniu systemu kontroli? 75

12 Jakie są cechy skutecznych systemów kontroli? Kiedy stosuje się kontrolę bieżącą? Dlaczego tak popularna jest kontrola po fakcie? Charakterystyka procesów podejmowania decyzji słowa klucze podejmowanie decyzji, decyzje programowane, decyzje nieprogramowane, racjonalny model podejmowania decyzji, pewność, ryzyka, niepewność Literatura: R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s J.A.F. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbreth Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s Omów istotę podejmowania decyzji. Porównaj decyzje programowane i nieprogramowane. Scharakteryzuj podstawowe etapy racjonalnego modelu podejmowania decyzji. Wyjaśnij różnice między podejmowaniem decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności. Jakie są zalety i wady grupowego podejmowania decyzji? Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) słowa klucze proces zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór, wprowadzenie do pracy, 76

13 szkolenie pracowników, ocenianie pracowników, awansowanie i zwalnianie pracowników, outplacement. Literatura: R. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000, s Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem (część I), praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s S.P. Robbins, D.A. Decenzo: Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s J.A.F. Stoner, Ch. Wankel: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbreth Jr.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s Jakie są etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi? Wymień cztery aspekty planowania zasobów ludzkich. Jakie są zalety i wady rekrutacji wewnętrznej? Jakie są wady pogłębionych rozmów kwalifikacyjnych? Jakie są powszechnie stosowane metody selekcji? Jakie problemy wiążą się z awansowaniem pracowników? Kiedy stosuje się przeniesienia w organizacjach? Co to jest outplacement? 77

14

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret

Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret Podstawy marketingu Opracowała: Dr Izabela Sztangret I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Podstawy marketingu to przedmiot będący odpowiedzią na szereg procesów zachodzących na rynku, który

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1999 ISBN 83-910869-4-1 Wydanie trzecie Druk: Wydawnictwo Diecezji

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH Program specjalności Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie projektami Opiekun specjalności:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo