Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30."

Transkrypt

1 Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminalu płatniczego z fakturowaniem w ramach projektu systemowego pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1.) W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zadanie opisane w załączniku nr 2 Formularz ofertowy Termin realizacji zamówienia: od 2 marca 2015 roku do 13 marca 2015 roku. Warunki płatności: 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury Inne informacje: Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim tel osoba do kontaktu: Danuta Rassek, Ewa Płowaś. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy: 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia. 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia. 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy 4. W okresie ostatnich trzech lat Wykonawca przeprowadził minimum dwa szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej i terminalu płatniczego z fakturowaniem, (wykaz szkoleń stanowi załącznik nr 1 do Formularza ofertowego) 5. Osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą przeprowadzać szkolenie muszą posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych szkoleń.( Wykaz osób stanowi załącznik nr 2 do Formularza ofertowego) Kryteria wyboru oferty: 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa). 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 18 lutego 2015 roku do godziny: 10:00 Dopuszcza się złożenie oferty:

2 w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kubsza 28, Wodzisław Śląski. - osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie za pośrednictwem faksu: nr lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

3 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem. Szkolenie przeznaczone jest dla 5 uczestników projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 60 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut. Na jedną godzinę zegarową powinno przypadać 10 minut przerwy, natomiast na jeden dzień szkolenia jedna przerwa 20 minutowa na spożycie ciepłego posiłku. Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze, 7 dni po 8 godzin dziennie i jeden dzień 4 godziny i kończyć się najpóźniej o godzinie 20:00. Miejsce realizacji szkolenia: Wodzisław Śląski, w przypadku realizacji szkolenia poza terenem miasta Wodzisław Śląski Wykonawca zapewnia dojazd na miejsce szkolenia i z powrotem. Szkolenie powinno być przeprowadzone w następującym terminie : od 2 marca 2015 roku do 13 marca 2015 roku. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i programów do fakturowania, co umożliwi uczestnikom szkolenia podjęcie pracy w handlu. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania sali wykładowej dla grupy 5 osobowej b) zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych oraz konieczny sprzęt szkoleniowy na czas trwania szkolenia, każdy uczestnik musi otrzymać materiały niezbędne do robienia notatek (np. zeszyt, notatnik, długopis) - przez konieczny sprzęt Zamawiający rozumie różnego typu kasy fiskalne, terminal płatniczy w ilości wystarczającej dla 5 osobowej grupy. c) wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania szkolenia, d) zapewnienie wyżywienia w formie 1 ciepły posiłek w postaci wydzielonego tzw. drugiego dania oraz dostępu w trakcie 10 minutowej przerwy do kawy, herbaty, ciastek, zimnych napoi dla 5 beneficjentów oraz przygotowania osobnego wydzielonego pomieszczenia z przeznaczeniem na posiłek oraz poczęstunek kawowy, e) wystawienia uczestnikom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu w zakresie obsługi kas fiskalnych w ramach projektu systemowego pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, f) prowadzenia list obecności uczestników szkolenia i rejestru wydanych zaświadczeń, oraz listy odbioru posiłków, g) zapewnienia odpowiedniej kadry do przeprowadzenia w/w- osoby wskazane przez wykonawcę muszą posiadać trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych kursów/szkoleń.

4 h) stosowania logowania materiałów szkoleniowych i wydanych dokumentów logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, i) oznaczenia miejsca realizacji szkolenia w informację iż odbywa się szkolenie pn. Szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem w ramach projektu systemowego pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, j) zarejestrowania w internetowej bazie ofert szkoleniowych szkolenia pn. Szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem i aktualizowania informacji o szkoleniu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5 OFERTA - FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 Formularz ofertowy ( pieczęć adresowa firmy / Wykonawcy NIP... REGON... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kubsza Wodzisław Śląski Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz : ( pełna nazwa ( firmy ) dokładny adres Wykonawcy telefon, fax i adres ) składam/y ofertę na : Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem w ramach projektu systemowego pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zapoznałem/liśmy się z postanowieniami załączonej do zapytania ofertowego umowy i przyjmuję/jemy ją bez zastrzeżeń, przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia, w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. przeprowadziłem/liśmy w okresie ostatnich trzech minimum dwa szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych z fakturowaniem, dysponuje/my osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

6 1. Cena ofertowa zamówienia Cena jednostkowa za godzinę szkolenia grupowego wynosi... brutto w tym...% VAT; tzn. cena łączna (cena jednostkowa za godzinę razy 60 godzin. )...zł brutto w tym...% VAT Cena za jeden poczęstunek kawowy wynosi:... brutto w tym...% VAT; tzn. cena łączna (40 poczęstunków)...zł brutto w tym... % VAT Cena za jeden ciepły posiłek w postaci wydzielonego drugiego dania wynosi:... brutto w tym...% VAT; tzn cena łączna (35 posiłków)...zł brutto w tym...% VAT Pozostałe koszty (wynajem sali... zł/brutto, materiały biurowe...zł/brutto, ewentualne koszty dojazdu...zł/brutto, itp. - proszę wymienić jednostkowo) wynoszą łącznie:... zł brutto w tym...% VAT Cena za szkolenie wynosi łącznie:... brutto w tym...% VAT 3. Niniejsza oferta jest ważna do dnia... włącznie i przestaje wiązać Strony jeśli do upływu tego terminu Zamawiający nie złoży oświadczenia o jej przyjęciu. 4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.... dnia podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy ZAŁĄCZNIKI: 1. Wykaz szkoleń 2. Wykaz osób

7 Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego (pieczęć wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH DWÓCH USŁUG O TEMATYCE BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT Lp. Nazwa i miejsce przeprowadzonego kursu/szkolenia Odbiorca (nazwa zamawiającego) Termin przeprowadzonego kursu/ szkolenia (data wykonania i odbioru) Ogólna wartość przeprowadzonego kursu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane z należytą starannością (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodne z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę).... data Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do występowania w imieniu pracodawcy

8 Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego... (pieczęć firmy)... (miejscowość, data) WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie stopień naukowy, specjalność, ukończone kursy itp) Doświadczenie zawodowe (min. 3 letnie) Podstawy dysponowania * niepotrzebne skreślić W przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował osobami uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia musi dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

9 Załącznik nr 3 Umowa Wzór umowy: U M O W A nr../2015 zawarta w dniu... w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 28, reprezentowanym przez: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elwirę Palarczyk zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą. 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem w ramach projektu Razem przeciw wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1. Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie przeznaczone jest dla 5 uczestników. 2. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 60 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa szkolenia liczy 60 minut. Na jedną godzinę zegarową powinno przypadać 10 minut przerwy oraz na jeden dzień szkolenia jedna przerwa 20 minutowa na spożycie ciepłego posiłku. 3. Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze, 7 dni po 8 godzin dziennie jeden dzień 4 godziny i będzie się kończyć najpóźniej o godzinie 20, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom szkolenia dojazdu na miejsce i z powrotem w przypadku realizacji szkolenia poza miastem Wodzisław Śląski. 5. Zamówienie dotyczy realizacji szkolenia obejmującego zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych, terminali płatniczych i programów do fakturowania, co umożliwi uczestnikom szkolenia podjęcie pracy w handlu. 6. Szkolenie zostanie przeprowadzone w następującym terminie : od 2 marca 2015 roku do 13 marca 2015 roku. 3. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, koniecznego sprzętu szkoleniowego na czas trwania szkolenia oraz materiałów niezbędnych do robienia notatek (np. zeszyt, notatnik, długopis). Przez konieczny sprzęt Zamawiający rozumie różnego typu kasy fiskalne, terminal płatniczy w ilości wystarczającej dla 5 osobowej grupy. b) zapewnienia uczestnikom w trakcie trwania szkolenia warunków zgodnych z przepisami bhp, c) przygotowania sali wykładowej dla grupy 5 osobowej,

10 - 2 - d) zapewnienia wyżywienia w formie 1 ciepłego posiłku w postaci wydzielonego tzw. drugiego dania oraz dostępu w trakcie 10 minutowej przerwy do kawy, herbaty, ciastek, zimne napoje dla 5 osób a także przygotowania osobnego wydzielonego pomieszczenia z przeznaczeniem na posiłek oraz poczęstunek kawowy, e)wystawienia uczestnikom szkolenia zaświadczeń/certyfikatów potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu w zakresie obsługi kas fiskalnych w ramach projektu systemowego pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, f) prowadzenia list obecności uczestników szkolenia i rejestru wydanych zaświadczeń, g) zapewnienia odpowiedniej kadry do przeprowadzenia w/w szkolenia - osoby wskazane przez wykonawcę muszą posiadać trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych kursów/szkoleń. h) logowania materiałów szkoleniowych i wydanych dokumentów logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, i) oznaczenia miejsca realizacji szkolenia w informację, iż odbywa się szkolenie pn. Szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem w ramach projektu systemowego pt. Razem przeciw wykluczeniu społecznemu w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, j) zarejestrowania w internetowej bazie ofert szkoleniowych szkolenia pn. Szkolenie zawodowe w zakresie obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem i aktualizowania informacji o szkoleniu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem umowy. 5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nie przedstawienia stosownych wyjaśnień Łączna kwota brutto za w/w kurs nie może przekroczyć kwoty.. zł brutto (słownie złotych:.). 2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. 3. Podstawą zapłaty za przeprowadzenie szkolenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura. 4. Do faktury Wykonawca załączy następujące dokumenty: - oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników szkolenia, - ksero kart przeprowadzonych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia, - harmonogram realizacji zajęć teoretycznych szkolenia, - kserokopie zaświadczeń o udziale w szkoleniu, wraz z zakresem tematycznym i godzinowym,

11 imienne listy osób wraz z podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i pomocniczych oraz posiłku. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 6. Zapłata za rachunek nastąpi w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w rachunku. 7. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w kwestiach dotyczących wykonywania umowy będzie.. 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego. 10. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym dla jego rozpoznania będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:......

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Podkarpacie stawia na zawodowców Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Gmina

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniu

Informacja o zamówieniu Informacja o zamówieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Kursu komputerowego dla 54 osób niepełnosprawnych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo