RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 25

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Małgorzata Lachtara, Kanicka Elżbieta. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor przedszkola Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu lokalnego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 10 "Przedszkole, w którym pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 10 zogniskowany (FGI) względem stażu i pracy w zespołach zadaniowych oraz psycholog Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Pracownicy inni niż nauczyciele: woźne oddziałowe, pracownicy techniczni Przedstawiciele najstarszej grupy Przedstawiciele rady rodziców i rad grupowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Rodzice obecni w trakcie badania na terenie przedszkola Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 5 Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd Analiza danych zastanych / 25

4 Informacja o placówce Nazwa placówki PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica MALI ARTYŚCI Przedszkole Stargard Szczeciński MIESZKA I Numer 2 Kod pocztowy Urząd pocztowy STARGARD SZCZECIŃSKI Telefon Fax Www profil na facebook - Przedszkole Miejskie Mali Art Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 302 Oddziały 12 Nauczyciele pełnozatrudnieni 17 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 9 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy ZACHODNIOPOMORSKIE stargardzki Stargard Szczeciński gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 25

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, który Państwu przedstawiamy, prezentuje wyniki problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Placówka ta istnieje od 1971r. Najważniejszym elementem jej koncepcji jest promowanie działań twórczych i pobudzanie kreatywności wychowanków. Z tego powodu nauczyciele podejmują przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie bezpośredniego kontaktu dzieci z różnymi dziedzinami sztuki, wyrabiają nawyk uczestnictwa w życiu kulturalnym jako sposobu na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, a także zachęcają dzieci do uprawiania własnej twórczości. Z uwagi na powyższe założenia placówce nadano imię Mali Artyści, które współgra z istniejącym i rozpoznawalnym logo placówki. Podejmowane przez dyrektora i nauczycieli działania, w tym wdrażanie nowatorskich rozwiązań programowych, zapewniają wychowankom możliwość wszechstronnego rozwoju, podnoszą jakość pracy przedszkola i służą aktywizacji środowiska lokalnego, w szczególności rodzicielskiego. Obok programu wychowania przedszkolnego w placówce realizowane są programy autorskie, w tym m.in. Wychowania przez Twórczość, Profilaktyki Antynikotynowej, Wstępnej Adaptacji do warunków przedszkolnych oraz Program Komunikacyjny. W ramach współpracy międzynarodowej przedszkole nawiązało kontakt z niemieckim przedszkolem Uckis Spatzenhaus. Dziewięcioletnia współpraca zaowocowała realizacją wielu projektów i wzajemnych wizyt dzieci oraz personelu polskiego i niemieckiego. Zrealizowano m.in. projekt pt. Ja, Mój Świat, Moi Przyjaciele. Polska - Niemcy, a także liczne projekty współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki temu wychowankowie integrują się z ich niemieckimi kolegami, przełamują stereotypy i bariery kulturowe oraz uprzedzenia. Innym ciekawym przedsięwzięciem jest realizacja we współpracy z AIESEC projektu edukacyjnego International Kindegarden wspierającego edukację i aktywizację dzieci i młodzieży. Placówka od lat realizuje również program fundacji ABC XXI pn. Cała Polska Czyta Dzieciom, Kubusiowi Przyjaciele Natury i Program Edukacji Ekologicznej REBA. Współpracuje w tym zakresie z wieloma instytucjami użyteczności publicznej. Na życzenie rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe, które nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach standardowej pracy wychowawczo-dydaktycznej placówki. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach plastycznych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Są laureatami wielu przeglądów piosenki, kolęd i pastorałek, konkursów muzycznych i przeglądów teatralnych. Liczni z nich kontynuują naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Stargardzie Szczecińskim. Placówka organizuje międzyprzedszkolne konkursy, spośród których najbardziej znanymi są konkurs wiedzy o Stargardzie Stargard Moje Miasto, Konkurs Wiedzy o Bajkach i Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy. Najbardziej prestiżową imprezą środowiskową organizowaną przez przedszkole jest Festyn Rodzinny, który na trwałe wpisał się w kalendarz imprez Stargardu Szczecińskiego. Tradycją przedszkola jest organizowanie przedstawień teatralnych z okazji Dnia Dziecka. O całym przedstawieniu - wyborze tekstu, reżyserii, scenografii, a, co najważniejsze, grze aktorskiej decydują rodzice. Z tego powodu impreza ta traktowana jest jako wielkie wydarzenie zarówno przez dzieci jak i rodziców. Wśród tradycyjnych imprez organizowanych stale przez przedszkole znalazły się pasowanie na przedszkolaka i starszaka, jasełka, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Festyn Rodzinny, teatr z okazji Dnia Dziecka oraz pożegnanie starszaków. Przedszkole Miejskie nr 2 w Stargardzie Szczecińskim jest placówką rozwijającą się, dążącą do poprawy jakości usług edukacyjnych i wprowadzającą korzystne zmiany i modyfikacje. W latach podjęto działania, które zaowocowały poprawą bazy przedszkola. Aby usprawnić jej funkcjonowanie, zainstalowano system wideodomofonów, ułatwiający rodzicom odbieranie dzieci i poprawiający bezpieczeństwo placówki. 5 / 25

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy Komentarz: Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, analizowaną i modyfikowaną stosownie do potrzeb. Podejmowane działania nastawione są na rozwój dzieci, przy wykorzystaniu pobudzających do aktywności form i metod pracy. Jest ona znana i akceptowana przez rodziców. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Koncepcja pacy przedszkola W przedszkolu istnieje zatwierdzona przez radę pedagogiczną koncepcja pracy, co stwierdzili jednomyślnie w wywiadach nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i dyrektor. Funkcjonuje w formie dokumentu dostępnego w przedszkolu i na stronie internetowej. Najważniejsze założenia koncepcji pracy przedszkola to: dbanie o bezpieczeństwo dzieci, wychowanie twórczego, kreatywnego dziecka, sprawnego fizycznie, rozwijającego swoje zainteresowania i talenty, tolerancyjnego, otwartego na inne kultury, zapewnienie każdemu dziecku możliwości rozwijania zainteresowań i pasji, promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem, stworzenie placówki przyjaznej dziecku, rodzicom, środowisku, które jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata oraz gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość, dobre przygotowanie dzieci do dalszej edukacji, promowanie wartości edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym, zapewnienie rodzicom partnerstwa w tworzeniu klimatu działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dbanie o to, by nauczyciele byli twórczy, aktywni, zaangażowani w pracę, współpracujący z zespołem, ze środowiskiem lokalnym, doskonalący swoją wiedzę i umiejętności, podnoszący kwalifikacje zawodowe, chętnie dzielący się swoją wiedzą z innymi. Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie zwracają uwagę na to, że przedszkole kładzie szczególny nacisk na: bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówki, na współpracę z rodzicami wychowanków, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz kształcenie kultury osobistej dzieci, zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia, a także na ścisłą współpracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W opinii dyrektora i nauczycieli przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy. Do stałych działań należą: wspieranie dzieci poprzez wdrażanie programów autorskich oraz innych dodatkowych programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wybieranie odpowiednich metod i form pracy, stałe doposażanie bazy przedszkola, stwarzanie dzieciom możliwości korzystania z dodatkowych zajęć i kół zainteresowań, włączenie w proces edukacyjny wolontariuszy z całego świata, promowanie aktywnego trybu życia poprzez dodatkowe zawody sportowe ( organizacja I Stargardzkiego Biegu Przedszkolaka ), bieg rodzica z dzieckiem, uczestniczenie rodziców w planowaniu życia przedszkolnego, organizacja imprez przedszkolnych, zajęć otwartych, uroczystości, wycieczek, pieczenie pierników, wykonywanie kartek świątecznych, organizowanie Jasełek, dni kultury innych narodów, zajęć kulinarnych, wspólnych z rodzicami przygotowań poczęstunku na Dzień Babci i Dziadka, prowadzenie diagnozy umiejętności dzieci we współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- 6 / 25

7 Pedagogicznej, współpraca z wieloma partnerami lokalnymi: Przedszkolem Uckis Spatsenhaus w Schwedt (realizacja wieloletniej współpracy, realizacja licznych projektów, wymiany dzieci i kadry pedagogicznej), Muzeum (plan współpracy obejmuje szereg spotkań z muzeum, które odbywają się w zależności od ekspozycji wystaw. Książnicą Stargardzką (plan współpracy obejmuje upowszechnianie czytelnictwa, spotkania dla dzieci, przybliżające wiedzę o teatrze), Domem Dziecka Nr 2 (plan współpracy ma na celu kształtowanie empatii, solidaryzmu, kształtowanie wrażliwości społecznej a także wyrównywanie szans ), Stowarzyszeniem Stargardzkich Artystów Sztuk Plastycznych,,Brama (udział dzieci i rodziców w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystów- plastyków, poznawanie różnych technik plastycznych. Przygotowanie wystaw prac plastycznych. Kształtowanie przyszłych twórców i odbiorców kultury ), Zespołem Szkół Specjalnych (organizowanie zabaw, zajęć, imprez dla dzieci z obu placówek. Uczenie się tolerancji wobec innych, nabywanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych. Przygotowanie upominków dla dzieci niepełnosprawnych), Placówką Terapii Zajęciowej (organizowanie warsztatów plastycznych z gliną dla dzieci w przedszkolu, wspólnych warsztatów z rodzicami, przygotowanie stanowiska z gliną na Festynie Rodzinnym prowadzonym przez nauczyciela terapii), współtworzenie przez rodziców imprez przedszkolnych: Festynu Rodzinnego, Andrzejek, przedstawień, cyklicznego czytania bajek. Przedszkole posiada własną grupę rockową "Smerfy oraz grupę teatralną przygotowującą przedstawienie teatralne na Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z przedszkola, stały udział nauczycieli w szkoleniach, śledzenie przez nich nowych trendów edukacyjnych, otwarcie się na współpracę z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego, prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, ale także zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, udział przedszkola w zbiórce baterii, zbiórce darów dla schroniska,, Psy i koty też mają swoje kłopoty, zbiórce odzieży dla potrzebujących, organizowanie wycieczek do ciekawych miejsc oraz zakładów pracy rodziców: Urzędu Miejskiego, Starostwa, Muzeum, na Pocztę, do Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej, gospodarstwa agroturystycznego, apteki, sklepów spożywczych i przemysłowych, Zakładu Zegarmistrzowskiego, Pogotowia Ratunkowego, Fryzjera, Drukarni, Salonu Piękności dla Psów, Salonu Kosmetycznego, Gabinetu Weterynaryjnego. Nowe działania realizujące koncepcję pracy przedszkola to: wdrożenie programu żywieniowego VitaMenu we współpracy z HelpFood, spotkanie ze sportowcami koszykarzami klubu sportowego,,spójnia, pogadanka, wspólne zajęcia sportowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi: SWIP, Polites i AIESEC realizacja projektów: Wolontariat Europejski Młodzież w Działaniu, Intrnacional Kindegarden, przygotowanie i zaprezentowanie poloneza na Rynku Staromiejskim podczas II Miejskiego Poloneza Maturzystów pod patronatem Prezydenta Miasta i Starosty, w wykonaniu dzieci grup starszych, pozyskanie nowego partnera do realizacji kolejnych zadań- Stargardzką Szkołę Wyższą,,Stargardinum : rozwijanie zainteresowań dzieci we wszystkich możliwych formach poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (spotkanie z przedstawicielami interaktywnej wystawy Eureka Cuda nauki i techniki czyli przez zabawę do wiedzy, spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej, spotkanie z opiekunami zwierząt, warsztaty plastyczne prowadzone przez specjalistów, nauka budowy i programowania pojazdów z cyku,,mały konstruktor, chętni nauczyciele zostali objęci nauką j. angielskiego, aby ułatwić komunikację z wolontariuszami. W opinii dyrektora, wyrażonej podczas wywiadu oraz zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli koncepcja pracy przedszkola jest systematycznie analizowana (podczas posiedzeń rady pedagogicznej) i modyfikowana. Podjęte, na podstawie analizy wniosków, zmiany dotyczyły m.in. nawiązania ścisłej współpracy ze Stargardzką Szkołą Wyższą Stargardinum", wprowadzenia metod aktywnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Pracownicy niepedagogiczni mają poczucie współuczestniczenia w życiu przedszkola, co stwierdzili podczas wywiadu. Mają wpływ m.in. na estetykę i warunki higieny budynku i placu zabaw, na tematykę wiodącą spotkań polsko - niemieckich, na pracę z zagranicznymi wolontariuszami oraz na organizację imprez i festynów. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola, co stwierdzili wszyscy badani. Zdaniem dyrektora rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola co roku na zebraniu organizacyjnym i na zebraniach 7 / 25

8 grupowych. Koncepcja jest również udostępniona na tablicy ogłoszeń i opublikowana na profilu Facebook przedszkola. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (94 na 97) zgadzają się z wartościami promowanymi w przedszkolu, a 93 na 97 badanych rodziców zgadza się z działaniami podejmowanymi przez placówkę. W wywiadzie rodzice podają, na co w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk. Podają tu: bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, właściwą, przyjazną atmosferę w placówce i dobry kontakt z nauczycielami, rozwijanie zainteresowań dzieci - szczególnie plastycznych, kształcenie ich logicznego myślenia. Przedszkole dba o przygotowanie dzieci do nauki w szkole oraz kształci umiejętność pracy w grupie, poczucie akceptacji samego siebie i innych ludzi. W opinii rodziców kierunki pracy przedszkola są właściwe. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Komentarz: Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest spójna z podstawą programową wychowania przedszkolnego i odpowiada potrzebom dzieci. Jest sukcesywnie modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań wychowanków. Działania placówki poszerzane są o rozwiązania programowe i metodyczne, w których realizację zaangażowane jest środowisko lokalne. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Według badanych (dyrektora i nauczycieli) oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Ogół ankietowanych nauczycieli deklaruje, że układając programy nauczania zwraca uwagę na wszystkie obszary podstawy programowej oraz warunki jej realizacji. We wszystkich grupach stosowana jest zasada proporcjonalnego podziału czasu między różnymi rodzajami aktywności (1/5). W grupach młodszych większy nacisk kładzie się na zagadnienia z podstawy dotyczące adaptacji do warunków przedszkolnych, poczucia bezpieczeństwa, samoobsługi, rozwoju mowy i uspołecznienia. Ważne jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Rodzice są informowani o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączani do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają. Szczególny nacisk położono w przedszkolu na obszary: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 7.Wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem. 8.Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne. Zdaniem rodziców i nauczycieli, wyrażonym w ankiecie i wywiadzie, oferta edukacyjna przedszkola jest zgodna z potrzebami dzieci. W grupach młodszych (3-4 latki) większy nacisk kładzie się na zagadnienia z podstawy programowej dotyczące adaptacji do warunków przedszkolnych, poczucia bezpieczeństwa, samoobsługi, rozwoju mowy i uspołecznienia, wprowadzenia zasad moralnych, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie motoryki małej i dużej, doskonalenia procesów poznawczych, zasad współdziałania społecznego oraz rozwijania tolerancji i szacunku wobec innych, kontakt ze sztuką (teatr, kino, muzeum), rozwijanie uzdolnień dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. W grupach starszych (5 latki) najważniejsze potrzeby to: zainteresowanie treściami edukacyjnymi, motywowanie do wysiłku intelektualnego, rozwijanie zdolności do obdarzania innych uwagą i komunikowaniu się w sposób zrozumiały dla wszystkich, rozwijanie wiedzy z zakresu kultury i dziedzictwa własnego narodu i regionu, rozwijanie umiejętności do radzenia sobie w trudnych oraz nowych sytuacjach, kontakt ze sztuką (teatr, kino, muzeum), rozwijanie uzdolnień dzieci oraz przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Do najważniejszych działań przedszkola z punktu widzenia potrzeb dzieci nauczyciele zaliczyli: realizowanie programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzybyłych. Przedszkole posiada opracowany przewodnik dla rodziców dzieci nowoprzybyłych ze wskazówkami w celu łatwiejszej adaptacji dzieci, zajęcia integrujące grupę, dostosowanie bazy przedszkola do możliwości i potrzeb wiekowych dzieci, plac zabaw ma podzielone urządzenia oraz jest dostosowany do grup wiekowych, oferta zajęć dostosowana jest do grupy wiekowej, sprzyjająca rozwijaniu zdolności i zainteresowań oraz umożliwiająca dobre przygotowanie do dojrzałości szkolnej, 8 / 25

9 wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia logopedyczne, korekcyjne, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia rozwijające różnorodne aktywności (ruchową, matematyczną, techniczną, plastyczną, przyrodniczą), zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 Stargardzie Szczecińskim, mają na celu przybliżenie szkoły, przełamanie lęków i uprzedzeń, poznanie bazy, nauczycieli, uczniów. Rodzice w ankiecie oraz w wywiadzie podają, że ich dziecko powinno nauczyć się w przedszkolu: samodzielności, uspołecznienia, dyscypliny, kreatywności, funkcjonowania w grupie, szanowania rówieśników i nauczycieli, kultury osobistej, tolerancji, zachowań społecznych oraz wierszyków, piosenek, literek, cyfr, malowania i rysowania. Dzieci w wywiadzie podają, że podoba im się to, co robią w przedszkolu, a zwłaszcza zabawy w kącikach zainteresowań i na placu zabaw oraz ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania. W opinii respondentów (dyrektora, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego) oferta programowa przedszkola jest modyfikowana. Przykłady zmian podanych przez uczestników badania, to: wprowadzenie programu Mali odkrywcy - rozwijającego zainteresowania zjawiskami fizycznymi i chemicznymi w otaczającym świecie, zajęcia Koła Plastycznego - programem zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, w oparciu o autorski program " Wychowanie przez Twórczość - program wspierający aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym", przygotowywanie dzieci do licznych przeglądów przedszkolnych n.in do przeglądu teatralnego "Kryształowa Maska ", Archidiecezjalnego Przeglądu Teatrzyków o Tematyce Religijnej, - dzieci zainteresowane i z predyspozycjami aktorskimi przygotowują przedstawienia na przeglądy teatralne, nawiązanie współpracy przedszkola z organizacją AIESEK, co daje możliwość przybliżenia innych kultur dzięki prezentacjom wolontariuszy; w przedszkolu wprowadzono program rozwijania zainteresowania czytelnictwem dzięki bliskości Książnicy Stargardzkiej. Dzieci uczestniczą tam także w warsztatach teatralnych i zajęciach przyrodniczych, poznają historię miasta, jego liczne zabytki, rozwijają zainteresowania historyczne, wprowadzony program współpracy z Help Food i realizacja programu "Wiem co jem" umożliwia rozwijanie zainteresowania dzieci zdrowiem, kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe i zasady zdrowego stylu życia dzięki organizacji w przedszkolu licznych konkursów i zawodów sportowych nie tylko dla dzieci ale i dla rodziców; realizacja programu współpracy z SSW Stargardinum - "Mali Artyści na Uniwersytecie", program nauki języka niemieckiego "Język niemiecki w przedszkolu", program profilaktyczny "Czyste powietrze wokół nas", realizacja szwajcarskiego programu promocji zdrowia "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej", wdrożono projekt nauki języka angielskiego, wprowadzenie szkoły tańca i szkółki piłkarskiej. W opinii badanych (dyrektora i nauczycieli) przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Wśród przykładów prowadzonych działań uznanych za innowacyjne wymieniają: Realizacja programu współpracy ze Stargardzką Szkołą Wyższą Stargardinum "Mali Artyści na Uniwersytecie" - możliwość zorganizowania ciekawych zajęć w formie warsztatów, wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, rozbudzanie zainteresowania nauką, ciekawości świata a także przybliżenie dzieciom placówek kształcenia wyższego, motywowanie do permanentnego nauczania; - Współpraca przedszkola z organizacja AIESEK. Przedszkole współpracuje z POLITES organizacją zajmującą się międzynarodową wymianą wolontariuszy wychowanie interkulturowe, przybliżenie języka, zwyczajów i kultury wolontariuszy, upowszechnianie idei wolontariatu praca na rzecz przedszkola bez pobierania wynagrodzenia; Uczestnictwo w programie Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej, realizacja programu żywieniowego Vita Menu i programu "Wiem co jem " kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i świadomości dbania o zdrowie; Realizacja innowacyjnego programu nauki języka niemieckiego " Bilingualność w przedszkolu " dzieci uczą się języka w naturalnych sytuacjaćch przedszkolnych najczęściej podczas zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, matematycznych. Wspólne lekcje przedszkolaków z uczniami szkoły podstawowej gra na flażoletach, wspólne koncerty. Poziom spełniania wymagania: B 9 / 25

10 Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Komentarz: Organizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiega zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Działania przedszkola są planowane i monitorowane. Uzyskane z badania wnioski są wykorzystywane do konstruowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Zdaniem dyrektora, w przedszkolu wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, co stwierdzono również podczas obserwacji. Zajęcia planuje się zgodnie z zasadą: co najmniej po 1/5 czasu przeznacza się na zabawę, pobyt na powietrzu i zajęcia dydaktyczne, a pozostałe 2/5 na dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne itp.) Przy realizacji treści programowych uwzględniane są wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb wychowanków, analiza stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole dba o adaptację dzieci do warunków przedszkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. Sale przedszkolne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Nauczyciele pracują nad odkrywaniem i rozwijaniem uzdolnień dzieci. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarza się im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych. Odpowiednio do istniejących potrzeb przedszkole organizuje: zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo oraz zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci zdolnych, a także mających trudności w nauce. Wspomaganie rozwoju dziecka odbywa się poprzez: zajęcia logopedyczne, korekcyjne i rozwijające różnorodne aktywności (ruchową, matematyczną, techniczną, plastyczną, przyrodniczą). Nauczyciele troszczą się o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach. Stwarzają warunki do jednolitych oddziaływań wychowawczych z rodzicami, zachęcają do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz informują ich o zadaniach wychowawczych, kształcących, sukcesach i kłopotach dzieci. Według nauczycieli w przedszkolu nie ma ograniczeń w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. W opinii dyrektora i nauczycieli, procesy edukacyjne są planowane na podstawie, m.in. aktualnych przepisów prawa oświatowego. Planowanie procesów edukacyjnych uwzględnia obowiązujące programy wychowania przedszkolnego. Procesy edukacyjne są planowane zespołowo i indywidualnie. W planowaniu tych procesów uwzględnia się celowość, integralność oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych oraz indywidualizację. Procesy edukacyjne planowane są w oparciu o Roczny Plan Pracy Przedszkola, Program Wychowania Przedszkolnego, Program Wychowawczy, Profilaktyczny. Wpływ na planowanie pracy edukacyjnej mają ponadto wyniki analizy pracy dydaktycznej i wychowawczej, indywidualne potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców oraz sugestie pracowników niepedagogicznych. Procesy edukacyjne planuje się poprzez opracowanie miesięcznych planów pracy w oparciu o podstawę programową, rozmowy z rodzicami, analizę kart naboru dziecka do przedszkola. Nauczyciele opracowują kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych oraz środowiskowych, konkursów, a także akcji charytatywnych. Według dyrektora monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci prowadzony jest poprzez: obserwację dzieci w każdej grupie wiekowej podczas zajęć i zabaw z rówieśnikami, bezpośrednich rozmów z dziećmi, obserwację pedagogiczną, diagnozę i analizę efektów pracy kompensacyjno - korekcyjnej, wyniki prowadzenia przesiewowych badań mowy dzieci przez logopedę. Monitoring wspomagania edukacji dzieci odbywa się poprzez diagnozę przedszkolną, analizę wytworów i prac dzieci, obserwację wychowanków w czasie zajęć i zabaw, dokonywanie analizy osiągnięć podczas organizowanych zajęć otwartych, obserwację i analizę wyników uczestnictwa w konkursach zawodach, imprezach, przedstawieniach Na tej podstawie nauczyciele tworzą plany pracy i wyciągają wnioski do dalszej pracy. Dyrektor w trybie nadzoru pedagogicznego monitoruje procesy wspomagania wynikające z tych planów. Procesy edukacyjne są badane w procesie ewaluacji wewnętrznej. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz do do konstruowania planów pracy, do ukierunkowania indywidualnej pracy z dzieckiem. Wnioski z kart obserwacji dzieci służą do prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci, które mają takie potrzeby. W celu usprawnienia mowy dzieci wprowadzono przesiewowe badania dzieci, co pomaga w diagnozowaniu dzieci i kierowaniu ich na zajęcia indywidualne. Dyrektor i nauczyciele podają przykłady wykorzystania wniosków 10 / 25

11 wypływających z monitorowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci: zwiększono liczbę organizowanych zajęć otwartych, imprez plenerowych, konkursów przedszkolnych oraz szkoleń i zajęć z udziałem rodziców (ze względu na stwierdzony niewystarczający udział rodziców w procesach wspomagania dzieci), podjęto wspólne działania logopedy z nauczycielami, np. zwracanie uwagi na utrwalanie w mowie potocznej wywołanych głosek ( ze względu na stwierdzenie, że działania logopedy wspomagają rozwój mowy dziecka), wprowadzona została terapia sensoryczna w pracy z dzieckiem z ADHD (terapia wyciszająca pomaga w pracy z takim dzieckiem), zainicjowano działania teatralne wspomagające rozwój dziecka, zwiększono liczbę zabaw ruchowych, ćwiczeń i zabaw logorytmicznych, zajęć plastycznych twórczych a nie odtwórczych, wprowadzono dodatkowe zajęcia integracji sensorycznej, zorganizowano kąciki badawcze w salach (po stwierdzeniu, że różnorodność działań wspomaga rozwój zespołów dziecięcych), ujednolicono oddziaływania wychowawcze poprzez współpracę nauczycieli z psychologiem i pedagogiem oraz prowadzenie terapii. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz wspierają się w ich organizowaniu i realizacji. Deklarują otrzymywanie wystarczającego wsparcia od innych pracowników. Stawiają wiele pytań, aby doskonalić wzajemną współpracę, tym samym jak najlepiej realizować zaplanowane działania. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Tworząc procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, nauczyciele współpracują ze sobą w zespołach samokształceniowych i zadaniowych powołanych na terenie przedszkola (zespół ds. diagnoz, ewaluacji wewnętrznej). Wśród wielu przykładów wspólnych działań respondenci (nauczyciele i dyrektor) wymienili: prowadzenie diagnoz i opracowywanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci, planowanie (roczne, miesięczne) i uzgadnianie działań do realizacji w grupie, działań wspierających wychowanków, kalendarza uroczystości, planowanie prac zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej, konstruowanie narzędzi diagnostycznych, analizowanie wyników badań, przygotowanie we współpracy z dyrektorem raportu, określanie wniosków do dalszej pracy, rozwiązywanie problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci, organizowanie imprez przedszkolnych, uroczystości, festynów, akcji, konkursów, wycieczek, spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wzbogacanie warsztatu pracy (scenariusze zajęć, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, wymiana pomocy dydaktycznych, tworzenie dekoracji, gromadzenie ciekawej literatury z zakresu pedagogiki i psychologii). Jako najczęściej wykorzystywane przez nauczycieli sposoby współdziałania przy analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji, dyrektor wymienia m.in.: obserwację, analizę dokumentów i wytworów dzieci, rozmowy z rodzicami, dziećmi, badania przesiewowe. 11 / 25

12 Wyznacznikiem prowadzonej przez wszystkich nauczycieli (samodzielnie - 10/10 bądź z innymi - 10) i dyrektora analizy procesów wspomagania edukacji dzieci są pytania dotyczące: zachowania właściwych proporcji między poznawaniem wiedzy a opanowaniem umiejętności i nabywaniem postaw przez dzieci, planowania liczby godzin na procesy wspomagania, doboru różnorodnych metod pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb dzieci, partnerstwa rodziców w procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci (jak wspomagać rodziców, jakie działania podejmować, aby włączyć rodziców w proces wspomagania rozwoju dziecka w celu zwiększenia efektywności tych działań). Nauczyciele analizują procesy poprzez obserwacje zajęć i zabaw, analizę prac i wytworów dziecięcych, analizę osiągnięć prezentowanych przez dzieci podczas zajęć otwartych, obserwacje dokonań podczas imprez przedszkolnych, konkursów, zawodów oraz prowadzonej diagnozy przedszkolnej. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Przedszkole prowadzi systematyczną diagnozę potrzeb i możliwości dzieci, dostosowuje swoje działania do uzyskanych wyników oraz indywidualizuje proces wspomagania ich rozwoju i edukacji. W wyniku prowadzonych badań placówka podejmuje przedsięwzięcia wyrównujące szanse edukacyjne, w tym zajęcia specjalistyczne w zakresie terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Rodzice wyrażają przekonanie, że w przedszkolu pracuje się z ich dzieckiem w sposób uwzględniający jego indywidualne predyspozycje. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Zgodnie z założeniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola w placówce prowadzona jest przez nauczycieli i dyrektora diagnoza i potrzeb i możliwości wszystkich dzieci. Nauczyciele zbierają ogólne informacje o dziecku, jego zachowaniu, umiejętnościach, wzajemnych relacjach z innymi dziećmi oraz jego potrzebach rozwojowych. Informacje te pozyskują od rodziców oraz poprzez prowadzone obserwacje dziecka w przedszkolu. Czynności te powtarzane są dwa razy w grupach młodszych i trzy razy w ciągu roku w grupach starszych. Obserwacje prowadzone są w czasie zajęć, podczas posiłków, zabaw, spacerów, imprez i uroczystości przedszkolnych. Swoje spostrzeżenia wychowawcy dokumentują w Arkuszach obserwacji dziecka. Zgodnie z zaleceniami podstawy programowej nauczyciele 5-latków i 6- latków prowadzą dwa razy w roku udokumentowane obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci a następnie w razie potrzeby opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju. Nauczyciele korzystają ze standaryzowanych, obowiązujących narzędzi diagnostycznych. Przekazują zgromadzone informacje o dziecku rodzicom, aby mogli wspomagać pracę nauczyciela. Pod koniec kwietnia nauczyciele przekazują rodzicom pisemną informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole diagnozuje również potrzeby i możliwości dzieci poprzez ankietowanie rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Na podstawie tych diagnoz stwierdzono,że najczęstszą potrzebą jest zadbanie o rozwój mowy i korygowanie wad wymowy dziecka (praca logopedy), przeciwdziałanie nadpobudliwości, agresji, nieśmiałości i problemom emocjonalnym, a także korekta wad postawy i praca nad sprawnością manualną. Analiza dokumentów wykazała, że 131 dzieci zostało objętych w poprzednim roku szkolnym diagnozą potrzeb i możliwości. W przedszkolu dostosowuje się działania do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele podają zmiany jakie wprowadzili w pracy z dziećmi w wyniku przeprowadzonych diagnoz: wprowadzenie cyklicznych spotkań z logopedą i pedagogiem ze szkoły podstawowej, zwiększenie ilości zabaw ruchowych, zwiększenie liczby ćwiczeń i zabaw logorytmicznych, powiększenie liczby zajęć plastycznych twórczych a nie odtwórczych, wprowadzenie dodatkowych zajęć integracji sensorycznej, 12 / 25

13 zorganizowanie kącików badawczych w salach. Dyrektor w ankiecie wymienia także objęcie zdiagnozowanych dzieci zajęciami logopedycznymi, zajęciami z zakresu wyrównywania deficytów rozwojowych, zajęciami wyrównawczymi i indywidualnymi programami edukacyjnymi. Dzieci ze stwierdzoną potrzebą ćwiczeń korekcyjnych uczęszczają na zajęcia korekcyjne. Prowadzona jest praca kompensacyjno-wyrównawcza w zakresie wspomagania rozwoju mowy i myślenia dzieci, słuchu fonemowego umiejętności graficzno- manualnych oraz społeczno-emocjonalnych. Prowadzone są programy o charakterze profilaktycznym ze wszystkimi dziećmi : "Czyste powietrze wokół nas, Wiem co jem ; Mamo Tato wolę wodę Kubusiowi przyjaciele Natury". Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Świadczą o tym, następujące działania nauczycieli: objęcie niektórych dzieci indywidualnym programem wspomagania (zarówno nad wyrównaniem deficytów, jak i rozwojem zauważonych zdolności); opracowywanie indywidualnych planów działań, dostosowywanie form pracy do potrzeb i możliwości dzieci: prowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny (zgodnie ze wskazówkami logopedy), prowadzenie zajęć logopedycznych i korekcyjnych oraz zajęć profilaktyki wad wymowy we wszystkich grupach. Nauczyciele prowadzą ćwiczenia w zakresie: analizy i syntezy wzrokowej (4 dzieci), analizy i syntezy słuchowej (12 dzieci), rozwoju logicznego myślenia (7 dzieci), graficzno manualnym (7 dzieci), zaburzeń społeczno emocjonalnych (4 dzieci). Zajęciami logopedycznymi objęto 25 dzieci, a gimnastyką korekcyjną 54. Większość rodziców ankiecie (92 na 97) wyraża poczucie, że w przedszkolu pracuje się z dzieckiem w sposób uwzględniający jego indywidualne możliwości i potrzeby. Obserwacja zajęć pokazała, że dzieci wykonują te same niezróżnicowane zadania, a nauczyciele prowadzą zajęcia z całym zespołem i pomagają tym dzieciom, które nie nadążają z wykonaniem zadań lub nie potrafią go wykonać. Poziom spełniania wymagania: B 13 / 25

14 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Przedszkole w wysokim stopniu korzysta z możliwości, jakie stwarza lokalne środowisko, współpracując z różnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi placówkami edukacyjnymi. Współpraca ta polega m.in. na realizacji projektów edukacyjnych, organizacji imprez środowiskowych i uczestnictwie w życiu kulturalnym i codziennym Stargardu Szczecińskiego. Placówka podejmuje inicjatywy na poziomie międzynarodowym, uzyskując prestiżowe nagrody. Współpraca z szeroko pojętym otoczeniem przedszkola wpływa korzystnie na rozwój dzieci i na wewnętrzśrodowiskowe opinie dotyczące jakości usług oferowanych przez przedszkole. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Z informacji uzyskanych z wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami i dyrektorem wynika, że przedszkole realizuje szereg przedsięwzięć dla otoczenia, w którym funkcjonuje. Należą do nich m.in.: organizacja Festynu Rodzinnego, zbieranie darów dla zwierząt ze schroniska oraz baterii, udział w akcjach charytatywnych i w akcji Sprzątanie świata, organizacja wspólnych zajęć we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych, uczestnictwo w lokalnych imprezach, organizacja przedstawień teatralnych, prezentowanie środowisku umiejętności dzieci podczas lokalnych imprez. Ponadto z analizy dokumentów wynika, że przedszkole zapewnia osobom z zewnątrz możliwość uczestnictwa w: praktykach gastronomicznych, stażach absolwenckich, pracach społecznie użytecznych (program dla bezrobotnych MOPS). Dyrekcja umożliwia szkołom propagowanie swoich działań poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w konkursach. Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Dyrektor, nauczyciele oraz przedstawiciele partnerów i samorządu wymienili szereg różnorodnych podmiotów, z którymi przedszkole współpracuje. Lokalne środowisko przedszkola stanowią: 1. Instytucje kulturalno-oświatowe - Stargardzka Szkoła Wyższa,,Stargardinum, Muzeum Historyczne w Stargardzie Szczecińskim etc. 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim - prowadzenie poradnictwa, prelekcji, pogadanek, spotkań warsztatowych i konsultacji dla rodziców. 3. Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim - współpraca z organem prowadzącym. 4. Instytucje samorządowe - Powiatowa Komenda Policji, Straż Pożarna i Powiatowy Urząd Pracy. 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim - umożliwienie osobom długotrwale bezrobotnym powrotu na rynek pracy. 6. Stargardzkie Centrum Kultury - uczestnictwo w Stargardzkich Spotkaniach Scenicznych i w imprezie Musicalowa jazda bez trzymanki oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 14 / 25

15 7. Inne przedszkola i placówki edukacyjne - przedszkole partnerskie w Schwedt, Dom Dziecka Nr 2, Zespół Szkół Specjalnych, Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, uczelnie wyższe, Ośrodek Pedagogiczny INDEKS i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim. 8. Książnica Stargardzka - spotkania prezentujące wiedzę o teatrze, uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, lekcjach przyrodniczych, organizowanie wystaw i prac plastycznych przedszkolaków. 9. Organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Stargardzkich Artystów Sztuk Plastycznych,,Brama, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Stowarzyszenie AIESEC i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinie. 10. Firmy prywatne HelpFood, Galeria Handlowa STARÓWKA etc. 11. Inne instytucje publiczne Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim i inne. 12. Lokalne media - STAR TV, Dziennik Stargardzki i Dzieciaki. Najważniejszą inicjatywą podejmowaną na rzecz środowiska jest coroczna organizacja Festynu Rodzinnego, którego program obejmuje występy grupy rockowej rodziców Smerfy, warsztaty, konkursy i aukcje plastyczne, loterie fantowe, w których można wygrać ciekawe nagrody. Największym osiągnięciem jest realizacja międzykulturowego programu International Kindergarden, mającego na celu promowanie idei wolontariatu, nagrodzonego w konkursie "Otwarta Szkoła" organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Specyfiką przedszkola jest skuteczne wdrożenie dietetycznego programu żywieniowego VITAMenu. Z zasobów przedszkola na zasadach non-profit korzystały podmioty: Książnica Stargardzka i Zespół Szkół Specjalnych oraz firma budująca drogę i remontująca muzeum. Zdaniem partnerów i przedstawicieli samorządu przedszkole jest otwarte w szczególności na propozycje działań, w których mogą uczestniczyć dzieci. Cechą charakterystyczną PM nr 2 w Stargardzie Szczecińskim jest skuteczne pozyskiwanie rodziców do współpracy, którzy od lat śpiewają na scenie, wymyślają potrawy i uczestniczą w różnych przedsięwzięciach. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska. Zdaniem przedstawicieli partnerów i samorządu przedszkole może zaspokajać potrzeby: edukacyjne w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, edukacji ekologicznej i prozdrowotnej, kulturalne dotyczące upowszechniania i promocji kultury, społeczne w obszarze integracji społecznej, integracji środowiskowej, a także dotyczące rozwoju współpracy międzynarodowej. Rodzice - oprócz wymienionych wyżej potrzeb społecznych i edukacyjnych wskazali potrzeby: psychologiczne, w tym dotyczące pomocy pedagogiczno-psychologicznej, artystyczne, wychowawcze w zakresie opieki nad zwierzętami i dbałości o środowisko naturalne, a także związane z zapewnieniem właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom w godzinach pracy. W opinii dyrektora i nauczycieli przedszkole powinno zaspokajać również potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych, zapewnić możliwość odbywania staży absolwenckich, praktyk studenckich, zawodowych i dla bezrobotnych. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby badana placówka umożliwia rodzicom korzystanie z konsultacji specjalistów, współuczestnictwo w organizacji imprez środowiskowych oraz uczestniczenie w występach artystycznych. Placówka zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska (źródło: wywiad z dyrektorem), w którym funkcjonuje, m.in. poprzez ankietowanie rodziców na temat godzin pracy przedszkola oraz prowadzenie wywiadów mających na celu pozyskanie informacji o możliwościach, jakimi dysponują rodzice w kontekście współpracy z przedszkolem. Przedszkole prowadzi również w tym zakresie rozmowy z partnerami. Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Dla zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska przedszkole zdaniem przedstawicieli partnerów, samorządu, nauczycieli, dyrektora i rodziców pojęło następujące kierunkowe działania: 15 / 25

16 organizacja imprez kulturalnych, w tym środowiskowych, promowanie kultury i zabytków Stargardu Szczecińskiego wśród dzieci, ich rodziców i wolontariuszy, uczestnictwo w akcjach charytatywnych i ekologicznych, wdrażanie programów profilaktycznych (np.: Mamo, tato - wolę wodę ), organizowanie różnych konkursów i spotkań z ciekawymi ludźmi, realizowanie, monitorowanie i ewaluacja programu żywieniowego VITAMenu, organizowanie praktyk gastronomicznych i prac społecznie użytecznych na rzecz MOPS, organizacja zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, współpraca z Książnicą Stargardzką i Muzeum Historycznym, integracja społeczna osób niepełnosprawnych, realizacja programu Cała Polska czyta dzieciom, uczestnictwo w przedsięwzięciach oferowanych przez różne instytucje, organizacja staży absolwenckich, praktyk zawodowych i dla bezrobotnych. Wykorzystanie zasobów środowiskowych w procesie edukacji dzieci Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania. Zdaniem partnerów, samorządu i rodziców (źródła: wywiady) przedszkole wykorzystuje wszelkie możliwe zasoby, w tym ofertę Książnicy Stargardzkiej i Muzeum, a także policji i straży pożarnej. W opinii tej grupy aktywność placówki w tym zakresie jest bardzo wysoka. Przykładowo rodzice prezentują dzieciom instytucje i przedsiębiorstwa, w których pracują. Dzieci odwiedziły budynek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, lokalne szkoły, sklepy, zakład fryzjerski, pocztę, a nawet salon piękności dla psów i zwierząt. Dzieci z kolei (źródło: wywiad grupowy) zapamiętały spacer w parku, spotkanie z niepełnosprawnymi na stadionie oraz wyprawę do Muzeum Historycznego. W opinii dyrektora (źródło: wywiad) trzy kluczowe działania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola prowadzone z pomocą podmiotów środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym to upowszechnianie lokalnych instytucji kulturalno oświatowych, zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej oraz organizacja Festynu Rodzinnego. Inne działania to między innymi: uczestnictwo dzieci i rodziców w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystów-plastyków oraz poznawanie różnych technik plastycznych, rozwijanie różnorodnych zainteresowań w szczególności artystycznych, w tym poprzez program Mali Artyści na Uniwersytecie, współpraca z Muzeum Historycznym i Książnicą Stargardzką, upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań literackich poprzez realizację akcji Fundacji ABC XXI wieku Cała Polska Czyta Dzieciom dzięki współpracy z Gimnazjum nr 1, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego spędzania czasu, promocja zdrowego odżywiania i przybliżenie wiedzy na temat zdrowia, poznanie kultury i zwyczajów niemieckiego sąsiada, przełamywanie barier i stereotypów, kształcenie tolerancji, przybliżanie idei wspólnej Europy, motywowanie dzieci do nauki języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania podczas realizacji wspólnych projektów w związku z wymianą polsko-niemiecką dzięki współpracy z przedszkolem w Schwedt, podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie dojrzałości szkolnej we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, podejmowanie działań w celu szerzenia idei integracji społecznej - współpraca z Domem Dziecka, Zespołem Szkół Specjalnych i Zespołem Szkół Integracyjnych nr 2, realizowanie we współpracy z Sanepidem programów: Czyste powietrze wokół nas, Wizyta u stomatologa fajna przygoda i Stop meningokokom. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja projektów: Wolontariat Europejski, Młodzież w Działaniu i International Kindegarden dzięki dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym SWIP, Polites i AIESEC. Za uczestnictwo w jednym z nich przedszkole otrzymało III miejsce w Konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej Otwarta szkoła. Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci. Dyrektor i nauczyciele (źródło: wywiady) wymienili najważniejsze korzyści, jakie odnoszą dzieci dzięki współpracy przedszkola z podmiotami działającymi w lokalnym środowisku: 16 / 25

17 rozwijanie talentów i zainteresowań, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (straż, policja, straż miejska), rozwój umiejętności społecznych, poznawanie zagadnień zawodoznawczych, poznawanie roli sztuki i wartości uniwersalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno, poznawanie praw dziecka, ról społecznych i działania systemu prawnego, kształtowanie postaw patriotycznych, proekologicznych i prorodzinnych oraz rozwijanie wartości, takich jak partnerstwo, przywiązanie, uczciwość, kształtowanie nawyków w zakresie higieny i zdrowego stylu życia, a w szczególności odżywiania, rozpoznawanie, rozwijanie i prezentowanie talentów na szerszym forum, poznawanie różnych instytucji, rozwój mowy i słownictwa. Dla rodziców cenne jest to (źródło: wywiad), że placówka stwarza dzieciom możliwość uczestniczenia w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, w tym w szczególności z wolontariuszami pochodzącymi z różnych, nawet egzotycznych, krajów oraz z dziećmi z przedszkola w Niemczech. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Komentarz: Przedszkole poddaje analizie informacje zwrotne dotyczące kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Informacje te wykorzystywane są w celu modyfikowania działań podejmowanych przez placówkę. Absolwenci przedszkola nie mają trudności adaptacyjnych po rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej. Do kontynuacji nauki przygotowuje kompleksowa oferta zajęć, szerokie wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, kształcenie umiejętności językowych oraz edukacja prozdrowotna. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Analiza losów absolwentów Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych. Zdaniem dyrektora i nauczycieli (źródło: wywiady) przedszkole systematycznie zbiera informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola. Każdy rocznik absolwentów spotyka się w placówce w rok po jej zakończeniu w celu dostarczenia informacji o szkole, w której dzieci kontynuują naukę oraz o przebiegu szkolnej edukacji. Nauczyciele prowadzą badania ankietowe, wywiady z rodzicami i nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, do których uczęszczają absolwenci przedszkola. Kadra pedagogiczna PM nr 2 analizuje przygotowane przez metodyka dane o wynikach diagnozy w klasie I. Zebrane w ten sposób informacje dają wyobrażenie o tym, jak przebiegał proces adaptacji dzieci do warunków szkolnych, jakie były ich osiągnięcia i ewentualne trudności. Na podstawie tych informacji zwrotnych ustalane są wnioski do dalszej pracy. Charakterystyczne dla przedszkola jest to, że absolwenci chętnie uczestniczą w imprezach przedszkolnych, takich jak festyn i jubileusz przedszkola. Biorą też udział w realizacji programu Cała Polska czyta dzieciom i organizują na terenie przedszkola koncerty muzyczne. Wykorzystuje się informacje o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej. W opinii dyrektora i nauczycieli (źródło: ankiety) informacje o losach byłych wychowanków wykorzystywane są w celu modyfikowania prowadzonych działań, planowania pracy, oceny jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej przedszkola oraz przekazywania informacji pomiędzy przedszkolem a szkołą. Przygotowanie przedszkolaków do edukacji szkolnej Przedszkole przygotowuje do funkcjonowania społecznego. Nauczyciele i dyrektor powiedzieli (źródło: ankiety), że żadne dziecko, które ukończyło przedszkole nie miało problemów adaptacyjnych na kolejnym etapie kształcenia. 17 / 25

18 Przedszkole przygotowuje do dalszego kształcenia. Rodzice uważają (źródło: wywiad), że przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do nauki w szkole podstawowej. W szczególności rozwija sprawność manualną i ruchową, samodzielność i samoobsługę. Umożliwia konsultacje ze specjalistami i zajęcia terapeutyczne. Kładzie nacisk na rozwijanie słownictwa, mowy, pamięci i koncentracji, umiejętności współdziałania w grupie i posługiwania się językami obcymi. U dzieci kształtowany jest nawyk kończenia tego, co się zacznie, rozwijana jest ciekawość poznawcza, spostrzegawczość wzrokowa i słuchowa. Przedszkolaki rozwijają wiedzę ogólną - poznają pojęcia matematyczne, ćwiczą elementy działań, dzielą wyrazy na głoski. W opinii partnerów i samorządu (źródło: wywiad) z oferty przedszkola dzieci do dalszej edukacji najbardziej przygotowuje: kompleksowy pakiet zajęć, edukacja w środowisku ("dzieci są obyte, nie boją się korzystać z usług różnych instytucji oświatowo-kulturalnych"), kształcenie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, edukacja w zakresie zdrowego żywienia, kształcenie umiejętności językowych i tych, które są niezbędne w dalszym życiu. Zdaniem tej grupy respondentów dobre przygotowanie dzieci do kontynuacji nauki na kolejnym etapie kształcenia jest możliwe dzięki systematycznemu doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Komentarz: Placówka informuje o swoich działaniach oraz promuje osiągnięcia wychowanków, wykorzystując zróżnicowane środki masowego przekazu. Podejmowane działania wpływają korzystnie na postrzeganie przez środowisko przedszkola jako placówki dbającej o poziom kształcenia, co skutkuje wysoką aktywnością rodziców. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Promocja przedszkola Przedszkole prowadzi różnorodne działania informacyjne dotyczące przedszkola i osiągnięć jego wychowanków. Zdaniem 95 z 97 badanych metodą ankietową rodziców informacje na temat osiągnięć przedszkola są wystarczające. Dyrektor (źródło: ankieta) powiedział, że ostatnio przedszkole upowszechniło informacje o zajęciu m.in.: I miejsca w konkursie Teatralnym Kryształowa Maska, II miejsca w IV Archidiecezjalnym Przeglądzie Teatralnym o Tematyce Religijnej, III miejsca w Miedzyprzedszkolnym Konkursie "Słowne potyczki". Poza tym placówka informowała o uzyskaniu indywidualnych nagród w przeglądzie "Pocztówka z Powiatu Stargardzkiego - Mój powiat w przyszłości", uczestnictwie dzieci w miejskim polonezie, powołaniu Uniwersytetu Dziecięcego oraz organizacji Festynu Rodzinnego. W opinii dyrektora przedszkole podejmuje działania promocyjno-informacyjne dotyczące działalności lub osiągnięć wychowanków przynajmniej raz w miesiącu. O swojej ofercie i działaniach przedszkole informuje (źródło: analiza dokumentów) poprzez: upowszechnianie informatorów i ulotek dotyczących działalności przedszkola, umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń, cykliczne prezentowanie działań przedszkola w lokalnych mediach. Ciekawym przedsięwzięciem jest poradnik dla rodziców dzieci nowo przyjętych opracowany przez nauczycieli. Zdaniem partnerów, samorządu i rodziców (źródło: wywiad) przedszkole w lokalnym środowisku upowszechniło: 18 / 25

19 ofertę, koncepcję, wizję i misję oraz bieżące newsy w serwisie Facebook, sprawozdanie z Festynu w TV kablowej, wzmianki o osiągnięciach dzieci w konkursach i bannery na temat imprez na stronie UM, prezentację działań związanych z wolontariatem w programach TV i prasie, relację z zajęć Stargardinum w telewizji lokalnej, prezentację wyników różnych konkursów na stronie MEN i platformie HelpFood. Bieżące wiadomości zamieszczane są również na tablicach ogłoszeń, w szatniach i na drzwiach wejściowych do placówki. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków. Zdaniem respondentów (przedstawicieli partnerów, samorządu i rodziców) przedszkole upowszechnia osiągnięcia wychowanków, np. w "Informatorze Samorządowym" ujęto informację o zajęciu przez Przedszkole III miejsca w konkursie MEN "Otwarta Szkoła". Zdaniem tej grupy badawczej przedszkole systematycznie zamieszcza wszystkie informacje bieżące o całej działalności przedszkola na portalu społecznościowym Facebook. Dzięki temu rodzice wiedzą, jakie są osiągnięcia dzieci. Dyrektor wymienił trzy najważniejsze w ostatnim czasie osiągnięcia przedszkola: uczestnictwo w działaniach Uniwersytetu Dziecięcego Mali Artyści, realizacja programu żywieniowego VITAMenu, realizacja projektu we współpracy ze stowarzyszeniem AIESEC i Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Szczecinie pn. International Kindergarden. Przedszkole prowadzi działania mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego. Z przeprowadzonego wśród rodziców badania ankietowego wynika, że 95 z 97 rodziców było informowanych o korzyściach wynikających z faktu uczęszczania przez ich dziecko do przedszkola. Badani nauczyciele (źródło: wywiad grupowy) powiedzieli, że w środowisku, w którym działa placówka, można promować edukację przedszkolną poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi mediami tj. z telewizją lokalną (STAR TV) i stargardzkimi portalami informacyjnymi (www.stargard.pl, i innymi). Dzięki współpracy z prasą lokalną ( Dziennikiem stargardzkim i Dzieciakami ) stale ukazują się artykuły dotyczące działań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wydawany jest folder informacyjny. Nauczyciele organizują zajęcia otwarte, festyny, konkursy, występy oraz dni drzwi otwartych. Zdaniem dyrektora (źródło: ankieta) przedszkole próbowało dotrzeć ze swoją ofertą do rodzin, które nie posyłały swoich dzieci do przedszkola, poprzez organizację imprez środowiskowych (Festynu Rodzinnego i Teatru Rodziców z okazji Dnia Dziecka). Na portalu Facebook funkcjonuje przedszkolna strona internetowa, na której można znaleźć wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności wychowawczej przedszkola. Z analizy zawartości strony wynika, że m.in. zamieszczono informacje na temat japońskiej wolontariuszki, wycieczki do fryzjera, zajęć w Książnicy oraz form teatralnych, w których uczestniczyły dzieci. Wewnątrzśrodowiskowe opinie Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o jakość kształcenia. 95 z 97 rodziców (źródło: ankieta) jest przekonanych, że przedszkole dba o jakość kształcenia. Podobnie sądzą przedstawiciele samorządu (źródło: wywiady). Wyrazem dbałości o wysoki standard kształcenia jest szeroka oferta zajęć dodatkowych, w tym nauka tańca, j. angielskiego i niemieckiego i koło plastyczne. W związku z tym każde dziecko może się rozwijać. Cechą charakterystyczną proponowanej oferty jest organizowanie zajęć angażujących nie tylko dziecko, lecz również jego rodziców. Skutkuje to wysokim wskaźnikiem aktywności rodzicielskiej w przedszkolu. Zdaniem badanych na dobrym poziomie przygotowywana jest analiza gotowości szkolnej. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają przedszkole jako placówkę dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem. Zdaniem 95 z 97 rodziców (źródło: ankieta) pracownikom przedszkola zależy na współpracy z nimi. Podobnie sądzą partnerzy i samorząd. Świadczą o tym systematycznie odbywające się próby rodzicielskiego zespołu Smerfy oraz powszechny udział rodziców w imprezach, na których rodzice grają i śpiewają. W przedszkolu z powodzeniem organizowane są spotkania dla absolwentów, ponieważ placówka kładzie nacisk na budowanie trwałych więzi. Z tego powodu dzieci po ukończeniu przedszkola odwiedzają swoje wychowawczynie. Zaangażowanie rodziców zostało wykorzystane w organizowanie przepięknego placu zabaw. 19 / 25

20 Ponadto rodzice służą pomocą konserwatorską w naprawie sprzętu. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Rodzice są partnerami Komentarz: Zdecydowana większość rodziców ma poczucie posiadania realnego wpływu na to, co dzieje się w przedszkolu. Nauczyciele prowadzą zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, w tym wspólnie przygotowywane imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny środowiskowe oraz zajęcia, w czasie których rodzice współdziałają z dziećmi. Rodzice są skutecznie motywowani do podejmowania działań edukacyjnych na rzecz dzieci: czytania dzieciom bajek w ramach programu Cała Polska czyta dzieciom, prezentowania własnych zakładów pracy i występowania w przedstawieniach teatralnych. Wiele przedsięwzięć w sferze organizacyjnej i edukacyjnej rodzice podejmują z własnej inicjatywy. Od lat w placówce działa rodzicielski zespół rockowy Smerfy. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim poziomie spełniania wymagania. Współpraca z rodzicami Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. 57 z 97 rodziców (źródło: ankieta) informowało nauczycieli lub dyrekcję przedszkola o swoich opiniach na temat pracy przedszkola podczas indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców, 54 z 97 - na zebraniach rodziców, 33 z 97 - przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych lub grupowych, 20 z 97 - podczas indywidualnych rozmów w ramach wyznaczonych godzin spotkań dla rodziców, 2 z 97 - indywidualnie podczas odbioru dziecka. Zdaniem 94 z 97 badanych nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na opinie rodziców dotyczące działalności przedszkola. 66 z 97 było poinformowanych o dniach i godzinach, w których można porozmawiać indywidualnie z wychowawcami grup, 21 z 97 takiej informacji nie otrzymało. W opinii 91 z 97 nauczyciele przedszkolni poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami Dyrektor (źródło: ankieta) powiedział, że rodzice mogą dzielić się z nim swoimi opiniami na temat działalności przedszkola na zebraniach rodziców, podczas indywidualnych rozmów poza wyznaczonymi godzinami spotkań dla rodziców, przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych/grupowych i w trakcie indywidualnych rozmów. Z analizy dokumentów wynika, że nie są ustalone stałe godziny, w których nauczyciele lub dyrektor udzielają indywidualnych informacji rodzicom. Rodzice i nauczyciele umawiają się samodzielnie na spotkania lub korzystają z innych kanałów kontaktowych, takich jak telefon i . Pracownicy pedagogiczni (źródło: wywiad) powiedzieli, że w celu pozyskania informacji od rodziców na temat jakości pracy przedszkola prowadzą badania ankietowe. Przedszkole prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. 72 z 97 badanych metodą ankietową rodziców powiedziało, że nauczyciele regularnie i z własnej inicjatywy informowali ich o tym, jak rozwija się ich dziecko. 9 z 97 twierdziło, że nauczyciele wspomniane czynności wykonują nieregularnie. 14 z 97 jest przekonanych, że nauczyciele udzielali informacji na ich prośbę. 77 z 97 rodziców sądzi, że pracownicy badanej placówki przekazywali, w jaki sposób mogą wspierać rozwój swojego dziecka, 15 z 97 jest przeciwnego zdania. Zdaniem rodziców dominującą formą wsparcia są wskazówki od nauczycieli (75 z 97), następnie pomoc pedagoga lub psychologa na terenie przedszkola (40 z 97), pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (39 z 97) i warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze (10 z 97). Odpowiednio 73 z 97 rodziców korzystało ze wskazówek nauczycieli, 11 z 97 z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 9 z 97 z pomocy pedagoga lub psychologa na terenie przedszkola. Ogółem w opinii 91 z 97 badanych wsparcie, jakiego udziela przedszkole rodzicom, jest wystarczające. Nauczyciele (źródło: wywiad grupowy) powiedzieli, że przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez konsultacje ze specjalistami, zajęcia psychologa i logopedy organizowane dla wytypowanych dzieci. Ponadto kadra pedagogiczna udostępnia materiały edukacyjne na tablicy dla rodziców. Przekazuje informacje na zebraniach ogólnych i grupowych. W zależności od potrzeb prowadzone są zebrania, rozmowy indywidualne i porady. Zdaniem rodziców (źródło: wywiad) przedszkole wspiera ich w wychowaniu dzieci. Nauczyciele informują na bieżąco o wszystkim, co dotyczy dziecka. Udzielają porad w zakresie rozwoju dziecka oraz podjęcia przez nie nauki w szkole. Organizują zajęcia otwarte (szczególnie w okresie adaptacyjnym), wspólne warsztaty, na których 20 / 25

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności dzieci

zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności dzieci RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ROGOWIE CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Cele ewaluacji : zdiagnozowanie działań przedszkola w zakresie rozwoju aktywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Opracował Zespół d/s promocji w składzie: mgr Aneta Licznerska mgr Ewa Rosińska mgr Dorota Włodkowska Włocławek, 2012r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie

Koncepcja pracy. Przedszkola Publicznego Nr 32. w Tarnowie. Promującego Zdrowie Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie Promującego Zdrowie Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Tarnowie została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 7 w Orzeszu Orzesze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16 Koncepcja pracy na lata 2011/12 2015/16 Wizja przedszkola Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Nasze przedszkole:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: Nie wszystkie kwiaty

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLA PRACY PRZEDSZKOLA A ROK SZKOLY 2013/2014 Lp. Zadanie Sposoby realizacji Termin 1. Wyrabianie nawyków kulturalnych oraz umiejętności wyrażania uczuć i emocji u dzieci 1. Wykorzystywanie bajek w nazywaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21 W JASTRZĘBIU-ZDROJU PODSTAWA PRAWNA: *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny. Nauczyciel i pomoc dziecka w Koncepcja pracy przedszkola str. 1 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Adaptacja Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W GORLICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Cele koncepcji pracy przedszkola: 1. Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4

PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 PROGRAM WYCHOWACZY PRZEDSZKOLA NR 24, PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 4 Opracowanie : Justyna Marcisz Anna Żegleń I. Cele ogólne programu Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne

FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 1. Zasady ogólne FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo