RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 25

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Małgorzata Lachtara, Kanicka Elżbieta. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor przedszkola Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu lokalnego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 10 "Przedszkole, w którym pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 10 zogniskowany (FGI) względem stażu i pracy w zespołach zadaniowych oraz psycholog Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Pracownicy inni niż nauczyciele: woźne oddziałowe, pracownicy techniczni Przedstawiciele najstarszej grupy Przedstawiciele rady rodziców i rad grupowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Rodzice obecni w trakcie badania na terenie przedszkola Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 5 Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd Analiza danych zastanych / 25

4 Informacja o placówce Nazwa placówki PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica MALI ARTYŚCI Przedszkole Stargard Szczeciński MIESZKA I Numer 2 Kod pocztowy Urząd pocztowy STARGARD SZCZECIŃSKI Telefon Fax Www profil na facebook - Przedszkole Miejskie Mali Art Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 302 Oddziały 12 Nauczyciele pełnozatrudnieni 17 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 9 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy ZACHODNIOPOMORSKIE stargardzki Stargard Szczeciński gmina miejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 25

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, który Państwu przedstawiamy, prezentuje wyniki problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Stargardzie Szczecińskim. Placówka ta istnieje od 1971r. Najważniejszym elementem jej koncepcji jest promowanie działań twórczych i pobudzanie kreatywności wychowanków. Z tego powodu nauczyciele podejmują przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie bezpośredniego kontaktu dzieci z różnymi dziedzinami sztuki, wyrabiają nawyk uczestnictwa w życiu kulturalnym jako sposobu na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, a także zachęcają dzieci do uprawiania własnej twórczości. Z uwagi na powyższe założenia placówce nadano imię Mali Artyści, które współgra z istniejącym i rozpoznawalnym logo placówki. Podejmowane przez dyrektora i nauczycieli działania, w tym wdrażanie nowatorskich rozwiązań programowych, zapewniają wychowankom możliwość wszechstronnego rozwoju, podnoszą jakość pracy przedszkola i służą aktywizacji środowiska lokalnego, w szczególności rodzicielskiego. Obok programu wychowania przedszkolnego w placówce realizowane są programy autorskie, w tym m.in. Wychowania przez Twórczość, Profilaktyki Antynikotynowej, Wstępnej Adaptacji do warunków przedszkolnych oraz Program Komunikacyjny. W ramach współpracy międzynarodowej przedszkole nawiązało kontakt z niemieckim przedszkolem Uckis Spatzenhaus. Dziewięcioletnia współpraca zaowocowała realizacją wielu projektów i wzajemnych wizyt dzieci oraz personelu polskiego i niemieckiego. Zrealizowano m.in. projekt pt. Ja, Mój Świat, Moi Przyjaciele. Polska - Niemcy, a także liczne projekty współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Dzięki temu wychowankowie integrują się z ich niemieckimi kolegami, przełamują stereotypy i bariery kulturowe oraz uprzedzenia. Innym ciekawym przedsięwzięciem jest realizacja we współpracy z AIESEC projektu edukacyjnego International Kindegarden wspierającego edukację i aktywizację dzieci i młodzieży. Placówka od lat realizuje również program fundacji ABC XXI pn. Cała Polska Czyta Dzieciom, Kubusiowi Przyjaciele Natury i Program Edukacji Ekologicznej REBA. Współpracuje w tym zakresie z wieloma instytucjami użyteczności publicznej. Na życzenie rodziców organizowane są zajęcia dodatkowe, które nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach standardowej pracy wychowawczo-dydaktycznej placówki. Wychowankowie przedszkola uczestniczą w konkursach plastycznych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Są laureatami wielu przeglądów piosenki, kolęd i pastorałek, konkursów muzycznych i przeglądów teatralnych. Liczni z nich kontynuują naukę w Państwowej Szkole Muzycznej w Stargardzie Szczecińskim. Placówka organizuje międzyprzedszkolne konkursy, spośród których najbardziej znanymi są konkurs wiedzy o Stargardzie Stargard Moje Miasto, Konkurs Wiedzy o Bajkach i Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy. Najbardziej prestiżową imprezą środowiskową organizowaną przez przedszkole jest Festyn Rodzinny, który na trwałe wpisał się w kalendarz imprez Stargardu Szczecińskiego. Tradycją przedszkola jest organizowanie przedstawień teatralnych z okazji Dnia Dziecka. O całym przedstawieniu - wyborze tekstu, reżyserii, scenografii, a, co najważniejsze, grze aktorskiej decydują rodzice. Z tego powodu impreza ta traktowana jest jako wielkie wydarzenie zarówno przez dzieci jak i rodziców. Wśród tradycyjnych imprez organizowanych stale przez przedszkole znalazły się pasowanie na przedszkolaka i starszaka, jasełka, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Festyn Rodzinny, teatr z okazji Dnia Dziecka oraz pożegnanie starszaków. Przedszkole Miejskie nr 2 w Stargardzie Szczecińskim jest placówką rozwijającą się, dążącą do poprawy jakości usług edukacyjnych i wprowadzającą korzystne zmiany i modyfikacje. W latach podjęto działania, które zaowocowały poprawą bazy przedszkola. Aby usprawnić jej funkcjonowanie, zainstalowano system wideodomofonów, ułatwiający rodzicom odbieranie dzieci i poprawiający bezpieczeństwo placówki. 5 / 25

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy Komentarz: Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, analizowaną i modyfikowaną stosownie do potrzeb. Podejmowane działania nastawione są na rozwój dzieci, przy wykorzystaniu pobudzających do aktywności form i metod pracy. Jest ona znana i akceptowana przez rodziców. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Koncepcja pacy przedszkola W przedszkolu istnieje zatwierdzona przez radę pedagogiczną koncepcja pracy, co stwierdzili jednomyślnie w wywiadach nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i dyrektor. Funkcjonuje w formie dokumentu dostępnego w przedszkolu i na stronie internetowej. Najważniejsze założenia koncepcji pracy przedszkola to: dbanie o bezpieczeństwo dzieci, wychowanie twórczego, kreatywnego dziecka, sprawnego fizycznie, rozwijającego swoje zainteresowania i talenty, tolerancyjnego, otwartego na inne kultury, zapewnienie każdemu dziecku możliwości rozwijania zainteresowań i pasji, promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia w zgodzie ze sobą i środowiskiem, stworzenie placówki przyjaznej dziecku, rodzicom, środowisku, które jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata oraz gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość, dobre przygotowanie dzieci do dalszej edukacji, promowanie wartości edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym, zapewnienie rodzicom partnerstwa w tworzeniu klimatu działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Dbanie o to, by nauczyciele byli twórczy, aktywni, zaangażowani w pracę, współpracujący z zespołem, ze środowiskiem lokalnym, doskonalący swoją wiedzę i umiejętności, podnoszący kwalifikacje zawodowe, chętnie dzielący się swoją wiedzą z innymi. Pracownicy niepedagogiczni w wywiadzie zwracają uwagę na to, że przedszkole kładzie szczególny nacisk na: bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówki, na współpracę z rodzicami wychowanków, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz kształcenie kultury osobistej dzieci, zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia, a także na ścisłą współpracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W opinii dyrektora i nauczycieli przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy. Do stałych działań należą: wspieranie dzieci poprzez wdrażanie programów autorskich oraz innych dodatkowych programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wybieranie odpowiednich metod i form pracy, stałe doposażanie bazy przedszkola, stwarzanie dzieciom możliwości korzystania z dodatkowych zajęć i kół zainteresowań, włączenie w proces edukacyjny wolontariuszy z całego świata, promowanie aktywnego trybu życia poprzez dodatkowe zawody sportowe ( organizacja I Stargardzkiego Biegu Przedszkolaka ), bieg rodzica z dzieckiem, uczestniczenie rodziców w planowaniu życia przedszkolnego, organizacja imprez przedszkolnych, zajęć otwartych, uroczystości, wycieczek, pieczenie pierników, wykonywanie kartek świątecznych, organizowanie Jasełek, dni kultury innych narodów, zajęć kulinarnych, wspólnych z rodzicami przygotowań poczęstunku na Dzień Babci i Dziadka, prowadzenie diagnozy umiejętności dzieci we współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- 6 / 25

7 Pedagogicznej, współpraca z wieloma partnerami lokalnymi: Przedszkolem Uckis Spatsenhaus w Schwedt (realizacja wieloletniej współpracy, realizacja licznych projektów, wymiany dzieci i kadry pedagogicznej), Muzeum (plan współpracy obejmuje szereg spotkań z muzeum, które odbywają się w zależności od ekspozycji wystaw. Książnicą Stargardzką (plan współpracy obejmuje upowszechnianie czytelnictwa, spotkania dla dzieci, przybliżające wiedzę o teatrze), Domem Dziecka Nr 2 (plan współpracy ma na celu kształtowanie empatii, solidaryzmu, kształtowanie wrażliwości społecznej a także wyrównywanie szans ), Stowarzyszeniem Stargardzkich Artystów Sztuk Plastycznych,,Brama (udział dzieci i rodziców w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystów- plastyków, poznawanie różnych technik plastycznych. Przygotowanie wystaw prac plastycznych. Kształtowanie przyszłych twórców i odbiorców kultury ), Zespołem Szkół Specjalnych (organizowanie zabaw, zajęć, imprez dla dzieci z obu placówek. Uczenie się tolerancji wobec innych, nabywanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych. Przygotowanie upominków dla dzieci niepełnosprawnych), Placówką Terapii Zajęciowej (organizowanie warsztatów plastycznych z gliną dla dzieci w przedszkolu, wspólnych warsztatów z rodzicami, przygotowanie stanowiska z gliną na Festynie Rodzinnym prowadzonym przez nauczyciela terapii), współtworzenie przez rodziców imprez przedszkolnych: Festynu Rodzinnego, Andrzejek, przedstawień, cyklicznego czytania bajek. Przedszkole posiada własną grupę rockową "Smerfy oraz grupę teatralną przygotowującą przedstawienie teatralne na Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z przedszkola, stały udział nauczycieli w szkoleniach, śledzenie przez nich nowych trendów edukacyjnych, otwarcie się na współpracę z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego, prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, ale także zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, udział przedszkola w zbiórce baterii, zbiórce darów dla schroniska,, Psy i koty też mają swoje kłopoty, zbiórce odzieży dla potrzebujących, organizowanie wycieczek do ciekawych miejsc oraz zakładów pracy rodziców: Urzędu Miejskiego, Starostwa, Muzeum, na Pocztę, do Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej, gospodarstwa agroturystycznego, apteki, sklepów spożywczych i przemysłowych, Zakładu Zegarmistrzowskiego, Pogotowia Ratunkowego, Fryzjera, Drukarni, Salonu Piękności dla Psów, Salonu Kosmetycznego, Gabinetu Weterynaryjnego. Nowe działania realizujące koncepcję pracy przedszkola to: wdrożenie programu żywieniowego VitaMenu we współpracy z HelpFood, spotkanie ze sportowcami koszykarzami klubu sportowego,,spójnia, pogadanka, wspólne zajęcia sportowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi: SWIP, Polites i AIESEC realizacja projektów: Wolontariat Europejski Młodzież w Działaniu, Intrnacional Kindegarden, przygotowanie i zaprezentowanie poloneza na Rynku Staromiejskim podczas II Miejskiego Poloneza Maturzystów pod patronatem Prezydenta Miasta i Starosty, w wykonaniu dzieci grup starszych, pozyskanie nowego partnera do realizacji kolejnych zadań- Stargardzką Szkołę Wyższą,,Stargardinum : rozwijanie zainteresowań dzieci we wszystkich możliwych formach poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (spotkanie z przedstawicielami interaktywnej wystawy Eureka Cuda nauki i techniki czyli przez zabawę do wiedzy, spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej, spotkanie z opiekunami zwierząt, warsztaty plastyczne prowadzone przez specjalistów, nauka budowy i programowania pojazdów z cyku,,mały konstruktor, chętni nauczyciele zostali objęci nauką j. angielskiego, aby ułatwić komunikację z wolontariuszami. W opinii dyrektora, wyrażonej podczas wywiadu oraz zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli koncepcja pracy przedszkola jest systematycznie analizowana (podczas posiedzeń rady pedagogicznej) i modyfikowana. Podjęte, na podstawie analizy wniosków, zmiany dotyczyły m.in. nawiązania ścisłej współpracy ze Stargardzką Szkołą Wyższą Stargardinum", wprowadzenia metod aktywnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. Pracownicy niepedagogiczni mają poczucie współuczestniczenia w życiu przedszkola, co stwierdzili podczas wywiadu. Mają wpływ m.in. na estetykę i warunki higieny budynku i placu zabaw, na tematykę wiodącą spotkań polsko - niemieckich, na pracę z zagranicznymi wolontariuszami oraz na organizację imprez i festynów. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola, co stwierdzili wszyscy badani. Zdaniem dyrektora rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy przedszkola co roku na zebraniu organizacyjnym i na zebraniach 7 / 25

8 grupowych. Koncepcja jest również udostępniona na tablicy ogłoszeń i opublikowana na profilu Facebook przedszkola. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (94 na 97) zgadzają się z wartościami promowanymi w przedszkolu, a 93 na 97 badanych rodziców zgadza się z działaniami podejmowanymi przez placówkę. W wywiadzie rodzice podają, na co w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk. Podają tu: bezpieczeństwo i zdrowie dziecka, właściwą, przyjazną atmosferę w placówce i dobry kontakt z nauczycielami, rozwijanie zainteresowań dzieci - szczególnie plastycznych, kształcenie ich logicznego myślenia. Przedszkole dba o przygotowanie dzieci do nauki w szkole oraz kształci umiejętność pracy w grupie, poczucie akceptacji samego siebie i innych ludzi. W opinii rodziców kierunki pracy przedszkola są właściwe. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Komentarz: Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest spójna z podstawą programową wychowania przedszkolnego i odpowiada potrzebom dzieci. Jest sukcesywnie modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań wychowanków. Działania placówki poszerzane są o rozwiązania programowe i metodyczne, w których realizację zaangażowane jest środowisko lokalne. Poniższe argumenty świadczą o wysokim poziomie spełniania wymagania. Według badanych (dyrektora i nauczycieli) oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Ogół ankietowanych nauczycieli deklaruje, że układając programy nauczania zwraca uwagę na wszystkie obszary podstawy programowej oraz warunki jej realizacji. We wszystkich grupach stosowana jest zasada proporcjonalnego podziału czasu między różnymi rodzajami aktywności (1/5). W grupach młodszych większy nacisk kładzie się na zagadnienia z podstawy dotyczące adaptacji do warunków przedszkolnych, poczucia bezpieczeństwa, samoobsługi, rozwoju mowy i uspołecznienia. Ważne jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Rodzice są informowani o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączani do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają. Szczególny nacisk położono w przedszkolu na obszary: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 7.Wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem. 8.Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne. Zdaniem rodziców i nauczycieli, wyrażonym w ankiecie i wywiadzie, oferta edukacyjna przedszkola jest zgodna z potrzebami dzieci. W grupach młodszych (3-4 latki) większy nacisk kładzie się na zagadnienia z podstawy programowej dotyczące adaptacji do warunków przedszkolnych, poczucia bezpieczeństwa, samoobsługi, rozwoju mowy i uspołecznienia, wprowadzenia zasad moralnych, rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie motoryki małej i dużej, doskonalenia procesów poznawczych, zasad współdziałania społecznego oraz rozwijania tolerancji i szacunku wobec innych, kontakt ze sztuką (teatr, kino, muzeum), rozwijanie uzdolnień dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. W grupach starszych (5 latki) najważniejsze potrzeby to: zainteresowanie treściami edukacyjnymi, motywowanie do wysiłku intelektualnego, rozwijanie zdolności do obdarzania innych uwagą i komunikowaniu się w sposób zrozumiały dla wszystkich, rozwijanie wiedzy z zakresu kultury i dziedzictwa własnego narodu i regionu, rozwijanie umiejętności do radzenia sobie w trudnych oraz nowych sytuacjach, kontakt ze sztuką (teatr, kino, muzeum), rozwijanie uzdolnień dzieci oraz przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Do najważniejszych działań przedszkola z punktu widzenia potrzeb dzieci nauczyciele zaliczyli: realizowanie programu adaptacyjnego dla dzieci nowoprzybyłych. Przedszkole posiada opracowany przewodnik dla rodziców dzieci nowoprzybyłych ze wskazówkami w celu łatwiejszej adaptacji dzieci, zajęcia integrujące grupę, dostosowanie bazy przedszkola do możliwości i potrzeb wiekowych dzieci, plac zabaw ma podzielone urządzenia oraz jest dostosowany do grup wiekowych, oferta zajęć dostosowana jest do grupy wiekowej, sprzyjająca rozwijaniu zdolności i zainteresowań oraz umożliwiająca dobre przygotowanie do dojrzałości szkolnej, 8 / 25

9 wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zajęcia logopedyczne, korekcyjne, praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia rozwijające różnorodne aktywności (ruchową, matematyczną, techniczną, plastyczną, przyrodniczą), zajęcia adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 Stargardzie Szczecińskim, mają na celu przybliżenie szkoły, przełamanie lęków i uprzedzeń, poznanie bazy, nauczycieli, uczniów. Rodzice w ankiecie oraz w wywiadzie podają, że ich dziecko powinno nauczyć się w przedszkolu: samodzielności, uspołecznienia, dyscypliny, kreatywności, funkcjonowania w grupie, szanowania rówieśników i nauczycieli, kultury osobistej, tolerancji, zachowań społecznych oraz wierszyków, piosenek, literek, cyfr, malowania i rysowania. Dzieci w wywiadzie podają, że podoba im się to, co robią w przedszkolu, a zwłaszcza zabawy w kącikach zainteresowań i na placu zabaw oraz ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania. W opinii respondentów (dyrektora, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego) oferta programowa przedszkola jest modyfikowana. Przykłady zmian podanych przez uczestników badania, to: wprowadzenie programu Mali odkrywcy - rozwijającego zainteresowania zjawiskami fizycznymi i chemicznymi w otaczającym świecie, zajęcia Koła Plastycznego - programem zostały objęte wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, w oparciu o autorski program " Wychowanie przez Twórczość - program wspierający aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym", przygotowywanie dzieci do licznych przeglądów przedszkolnych n.in do przeglądu teatralnego "Kryształowa Maska ", Archidiecezjalnego Przeglądu Teatrzyków o Tematyce Religijnej, - dzieci zainteresowane i z predyspozycjami aktorskimi przygotowują przedstawienia na przeglądy teatralne, nawiązanie współpracy przedszkola z organizacją AIESEK, co daje możliwość przybliżenia innych kultur dzięki prezentacjom wolontariuszy; w przedszkolu wprowadzono program rozwijania zainteresowania czytelnictwem dzięki bliskości Książnicy Stargardzkiej. Dzieci uczestniczą tam także w warsztatach teatralnych i zajęciach przyrodniczych, poznają historię miasta, jego liczne zabytki, rozwijają zainteresowania historyczne, wprowadzony program współpracy z Help Food i realizacja programu "Wiem co jem" umożliwia rozwijanie zainteresowania dzieci zdrowiem, kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe i zasady zdrowego stylu życia dzięki organizacji w przedszkolu licznych konkursów i zawodów sportowych nie tylko dla dzieci ale i dla rodziców; realizacja programu współpracy z SSW Stargardinum - "Mali Artyści na Uniwersytecie", program nauki języka niemieckiego "Język niemiecki w przedszkolu", program profilaktyczny "Czyste powietrze wokół nas", realizacja szwajcarskiego programu promocji zdrowia "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej", wdrożono projekt nauki języka angielskiego, wprowadzenie szkoły tańca i szkółki piłkarskiej. W opinii badanych (dyrektora i nauczycieli) przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Wśród przykładów prowadzonych działań uznanych za innowacyjne wymieniają: Realizacja programu współpracy ze Stargardzką Szkołą Wyższą Stargardinum "Mali Artyści na Uniwersytecie" - możliwość zorganizowania ciekawych zajęć w formie warsztatów, wykładów, spotkań z ciekawymi ludźmi, rozbudzanie zainteresowania nauką, ciekawości świata a także przybliżenie dzieciom placówek kształcenia wyższego, motywowanie do permanentnego nauczania; - Współpraca przedszkola z organizacja AIESEK. Przedszkole współpracuje z POLITES organizacją zajmującą się międzynarodową wymianą wolontariuszy wychowanie interkulturowe, przybliżenie języka, zwyczajów i kultury wolontariuszy, upowszechnianie idei wolontariatu praca na rzecz przedszkola bez pobierania wynagrodzenia; Uczestnictwo w programie Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej, realizacja programu żywieniowego Vita Menu i programu "Wiem co jem " kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych i świadomości dbania o zdrowie; Realizacja innowacyjnego programu nauki języka niemieckiego " Bilingualność w przedszkolu " dzieci uczą się języka w naturalnych sytuacjaćch przedszkolnych najczęściej podczas zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, matematycznych. Wspólne lekcje przedszkolaków z uczniami szkoły podstawowej gra na flażoletach, wspólne koncerty. Poziom spełniania wymagania: B 9 / 25

10 Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Komentarz: Organizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiega zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Działania przedszkola są planowane i monitorowane. Uzyskane z badania wnioski są wykorzystywane do konstruowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Zdaniem dyrektora, w przedszkolu wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, co stwierdzono również podczas obserwacji. Zajęcia planuje się zgodnie z zasadą: co najmniej po 1/5 czasu przeznacza się na zabawę, pobyt na powietrzu i zajęcia dydaktyczne, a pozostałe 2/5 na dowolne zagospodarowanie przez nauczyciela (czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne itp.) Przy realizacji treści programowych uwzględniane są wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb wychowanków, analiza stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole dba o adaptację dzieci do warunków przedszkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. Sale przedszkolne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Nauczyciele pracują nad odkrywaniem i rozwijaniem uzdolnień dzieci. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarza się im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych. Odpowiednio do istniejących potrzeb przedszkole organizuje: zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo oraz zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci zdolnych, a także mających trudności w nauce. Wspomaganie rozwoju dziecka odbywa się poprzez: zajęcia logopedyczne, korekcyjne i rozwijające różnorodne aktywności (ruchową, matematyczną, techniczną, plastyczną, przyrodniczą). Nauczyciele troszczą się o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach. Stwarzają warunki do jednolitych oddziaływań wychowawczych z rodzicami, zachęcają do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz informują ich o zadaniach wychowawczych, kształcących, sukcesach i kłopotach dzieci. Według nauczycieli w przedszkolu nie ma ograniczeń w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej. W opinii dyrektora i nauczycieli, procesy edukacyjne są planowane na podstawie, m.in. aktualnych przepisów prawa oświatowego. Planowanie procesów edukacyjnych uwzględnia obowiązujące programy wychowania przedszkolnego. Procesy edukacyjne są planowane zespołowo i indywidualnie. W planowaniu tych procesów uwzględnia się celowość, integralność oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych oraz indywidualizację. Procesy edukacyjne planowane są w oparciu o Roczny Plan Pracy Przedszkola, Program Wychowania Przedszkolnego, Program Wychowawczy, Profilaktyczny. Wpływ na planowanie pracy edukacyjnej mają ponadto wyniki analizy pracy dydaktycznej i wychowawczej, indywidualne potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców oraz sugestie pracowników niepedagogicznych. Procesy edukacyjne planuje się poprzez opracowanie miesięcznych planów pracy w oparciu o podstawę programową, rozmowy z rodzicami, analizę kart naboru dziecka do przedszkola. Nauczyciele opracowują kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych oraz środowiskowych, konkursów, a także akcji charytatywnych. Według dyrektora monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci prowadzony jest poprzez: obserwację dzieci w każdej grupie wiekowej podczas zajęć i zabaw z rówieśnikami, bezpośrednich rozmów z dziećmi, obserwację pedagogiczną, diagnozę i analizę efektów pracy kompensacyjno - korekcyjnej, wyniki prowadzenia przesiewowych badań mowy dzieci przez logopedę. Monitoring wspomagania edukacji dzieci odbywa się poprzez diagnozę przedszkolną, analizę wytworów i prac dzieci, obserwację wychowanków w czasie zajęć i zabaw, dokonywanie analizy osiągnięć podczas organizowanych zajęć otwartych, obserwację i analizę wyników uczestnictwa w konkursach zawodach, imprezach, przedstawieniach Na tej podstawie nauczyciele tworzą plany pracy i wyciągają wnioski do dalszej pracy. Dyrektor w trybie nadzoru pedagogicznego monitoruje procesy wspomagania wynikające z tych planów. Procesy edukacyjne są badane w procesie ewaluacji wewnętrznej. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz do do konstruowania planów pracy, do ukierunkowania indywidualnej pracy z dzieckiem. Wnioski z kart obserwacji dzieci służą do prowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci, które mają takie potrzeby. W celu usprawnienia mowy dzieci wprowadzono przesiewowe badania dzieci, co pomaga w diagnozowaniu dzieci i kierowaniu ich na zajęcia indywidualne. Dyrektor i nauczyciele podają przykłady wykorzystania wniosków 10 / 25

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo