2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę zł, co stanowi 94,19% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu (Załącznik nr 2): Lp. Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok w % (4:3) Struktura wykonania 6 1 Rolnictwo i łowiectwo ,99 10,48 2 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,90 3 Transport i łączność ,05 33,39 4 Turystyka ,61 0,17 5 Gospodarka mieszkaniowa ,33 0,21 6 Działalność usługowa ,98 0,80 7 Nauka Administracja publiczna ,20 6,70 9 Bezpieczeństwo publiczne i ,81 0,10 ochrona przeciwpożarowa 10 Obsługa długu publicznego ,00 1,19 11 Różne rozliczenia ,10 0,01 12 Oświata i wychowanie ,96 7,80 13 Szkolnictwo wyższe ,26 0,18 14 Ochrona zdrowia ,25 11,90 15 Pomoc społeczna ,30 0,57 16 Pozostałe zadania w zakresie ,86 3,57 polityki społecznej 17 Edukacyjna opieka ,81 1,52 wychowawcza 18 Gospodarka komunalna i ochrona ,95 1,05 środowiska 19 Kultura i ochrona dziedzictwa ,21 18,03 narodowego 20 Kultura fizyczna i sport ,98 1,43 Razem: ,19 100,00 56

2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkpolskiego za 2004 rok plan wykonanie Transport i łączność Kult. i ochr. dz. narod. Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wychowanie Administracja publiczna Ochrona zdrowia Kultura fizyczna i sport Obsługa długu publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza

3 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2004 roku Poz.zad.w.zakr.pol.społ 3,57% Ochrona zdrowia 11,90% Pozostałe działy 6,70% Kultura fizyczna i sport 1,43% Transport i łączność 33,39% Administracja publiczna 6,70% Oświata i wychowanie 7,80% Rolnictwo i łowiectwo 10,48%. Kult. i ochr. dz.narod 18,03%

4 W ww. wydatkach w budżecie województwa można wyodrębnić środki na: zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (szerzej omówiono w części 3 niniejszego sprawozdania), zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania), inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania), zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania), inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania). Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok % (3:2) Tabela Nr 1 Struktura wykonania Wydatki budżetu, w tym: ,19 100,00 Na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 2,09 Na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Na inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa Na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa ,97 6, ,00 0, ,48 6, ,00 4,55 59

5 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów. ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Wydatki ogółem, z tego: ,97 100,00 Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne ,97 99,96 99,17 80,88 od wynagrodzeń Wydatki majątkowe ,00 0,83 Na planowane wydatki budżetowe w wysokości zł wykonanie na koniec 2004 r. wyniosło zł co stanowi 99,97 %. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w roku 2004 oraz stan na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie średnioroczny stan etatów Stan na r. Plan Wykonanie Średnie wynagrodzenie (brutto) ogółem na 1 etat wyniosło zł., a po odjęciu wynagrodzenia dyrekcji zł. W stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.XII.2003r. zatrudnienie na koniec 2004r. zmniejszyło się o 23 etaty. 60

6 Podkreślić należy, że pomimo zmniejszenia zatrudnienia w 2004r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w szerokim zakresie przyjął do wykonania w latach nowe zadania związane z realizacją programu Rowy tj. zatrudnienia bezrobotnych do robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych. W 2004 r. od 30 kwietnia w ramach ww. programu pracowały 964 osoby na terenie 32 powiatów i 150 gmin. Pełen nadzór nad ich pracą prowadził Zarząd w ramach planowanych wydatków budżetowych. Ponadto Zarząd prowadził dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad realizowanymi i finansowanymi ze środków FOGRu zbiornikami małej retencji łącznie 49 szt. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł zostały wydatkowane m.in. na: utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe, konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych. W układzie tabelarycznym poniesione wydatki bieżące na poszczególne usługi przedstawia poniższe zestawienie: Wydatki Struktura w zł wykonania Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 0, wynagrodzeń 4140 Składki PFRON ,12 Zakup materiałów biurowych, paliwo, olej, 4210 ogumienie, części samochodowe, wyposażenie biur ,22 oraz inne 4240 Zakup czasopism fachowych i biuletynów , Zakup energii i innych nośników cieplnych , Zakup usług remontowych i konserwacyjnych ,21 Zakup usług pozostałych telefony, usługi komunalne, 4300 czynsze, ekspertyzy, opinie, przeglądy samochodowe, badania okresowe, usługi poligraficzne, obsługa ,68 bankowa i inne Delegacje służbowe krajowe ,75 Różne opłaty i składki w tym 4430 ubezpieczenia majątkowe jednostki, ubezpieczenia ,28 samochodów, opłaty skarbowe 4440 Odpisy na ZFŚS , Podatek od nieruchomości , Opłata za zarząd nieruchomości ,53 Razem: ,00 Na zakupy inwestycyjne w 2004 r. wydatkowano zł. W związku z planowanym rozpoczęciem w 2005r. programu unijnego SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich gdzie beneficjentem 61

7 realizacji programu będzie WZMiUW, wydatki na zakupy inwestycyjne były konieczne, celowe i pilne w realizacji. Zobowiązania wg stanu na dzień r. wynoszą zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2005 roku. ROZDZIAŁ Melioracje wodne zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 30,22 Wydatki majątkowe ,00 69,78 Kwoty powyższe wydatkowane zostały na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych: 1. z zakresu administracji rządowej ( 4270 kwota zł oraz 6050 kwota zł) szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania, 2. z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych kwota zł, z tego zł z WFOŚiGW oraz zł pochodzące z pomocy finansowej z gmin Książ Wielkopolski, Śrem, Dolsk, Brodnica w ramach Programu aktywizacji bezrobotnych Rowy z terenów wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem, 3. na podstawie umów z funduszami celowymi ( 6050 kwota zł), w tym: a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł. Otrzymane środki wykorzystano na zadaniach inwestycyjnych: 1. Zbiornik małej retencji Murowniec w gm. Koźminek 300,0 tys. zł. 2. Polder Powiercie podwyższenie wału rzeki Rgilewki w m. Powiercie Skobielice 100,0 tys. zł. 3. Rzeka Orla 2 modernizacja rzeki 400,0 tys. zł. 4. Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap I 150,0 tys. zł. 5. Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rzece Powie 2 297,0 tys. zł. 6. Remont rzeki Rudnik gm. Września i Niechanowo 100,0 tys. zł. 7. Remont rzeki Męciny gm Kostrzyń, Kleszczewo 100,0 tys. zł. 8. Modern. wałów p.pow. Zwola Józefowo Kępa Mała Etap I 1000,0 tys. zł. 9. Odbudowa wału Motylewo II pow. pilski 70,0 tys. zł. 10. Polder Majdany podw. wału prawostr. rzeki Ner i Warty 700,0 tys. zł. 11. Odbudowa kanału Augustowskiego 50,0 tys. zł. 12. Modern. wałów p.pow. Zwola Józefowo Kępa Mała Etap II 900,0 tys. zł. 13. Dokumentacja projektowa 14,6 tys. zł. b) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł Kwota zł. /ostatnia rata w 2004 r./ zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem, była przeznaczona na finansowanie budowy zbiornika małej retencji 62

8 Murowaniec w gm. Koźminek. Otrzymanie dotacji pozwoliło na zakończenie inwestycji w 2004r. i uzyskanie 1.47 mln m3 pojemności retencyjnej zbiornika. W 2004 roku wartość wykonanych robót budowlanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wyniosła ogółem zł. Stanowiło to 100 % wartości przyznanych środków. Ponadto w ramach rozdziału 01008, 6050 wydatkowano kwotę zł na wykup nieruchomości pod zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. Wykonanie finansowe inwestycji za 2004 rok Lp. Rozdz Źródła finansowania Plan na 2004 rok Wykonanie po zmianach za 2004 rok % Budżet wojewody Rezerwa celowa Program Odra Rezerwa celowa Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi Rezerwa celowa towarzysząca EBIbis Razem budżet państwa Pozostałe nakłady EBI bis IV transza środków kredytowych NFOŚiGW WFOŚiGW Ogółem plan i wykonanie Wykonanie rzeczowe inwestycji za 2004 rok Rodzaj inwestycji Plan na 2004 rok Wykonanie za po zmianach 2004 rok % Melioracje szczegółowe użytków rolnych, w tym: 8,0 ha 8,0 ha 100,0 melioracje gruntów ornych wraz z drenowaniem 8,0 ha 8,0 ha 100,0 w tym drenowanie gruntów ornych 8,0 ha 8,0 ha 100,0 Odbudowa i modernizacja rzek na potrzeby rolnictwa 12,15 km 12,15 km 100,0 Melioracje podstawowe 100,0 1. Odbudowa i modernizacja kanałów 0,55 km 0,55 km 100,0 2. Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych 19,13 km 19,13 km 100,0 3. Budowle na rzekach i wałach /odbudowa i modernizacja/ 28 obiektów 28 obiektów 100,0 4. Pompownia 1 szt. 1 szt. 100,0 5.Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny 1 obiekt 1 obiekt 100,0 6. Zbiornik małej retencji Murowaniec 1 obiekt/ 1,47 1 obiekt/ 1,47 mln.m 3 mln.m 3 100,0 63

9 Zamówienia publiczne W 2004 roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotował i przeprowadził szereg postępowań, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, które weszło w życie 2 marca 2004 r. Przeprowadzone postępowania obejmowały różne formy zamówień na roboty związane z budową urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, a także na specjalistyczne usługi projektowe. Wartość zawartych umów na roboty budowlane i prace projektowe wyniosła w 2004 r. ogółem ,71 zł. Inwestycje zakończone w 2004 r. Zgodnie z zawartymi umowami, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 13 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej ,4 tys. zł. Lp. Nazwa zadania gmina powiat Okres realizacji zadania Efekt końcowy Koszt inwestycji 1 Zbiornik wodny Murowaniec na rz. Swędrni ,0 tys , tys. m3. gm. Koźminek powiat: Kalisz m3 2 Modernizacja wału przeciwpowodziowego ,6 km 4 929,4 ZwolaJózefowoKępa Mała Etap I /8,6 km/ gmina: Zaniemyśl powiat: Środa Wlkp. 3 Remont wieży zbiornika Gołuchów gmina: Gołuchów powiat: Pleszew ob ,5 4 Rzeka Orla II modernizacja rzeki w km 22,68027,500 oraz od km 21,45521,655 gmina: Rawicz powiat: Rawicz 5 Odbudowa wału Motylewo II 0,8 km gmina: Piła powiat: Piła 6 Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap I gmina: Kaźmierz, Szamotuły powiat: Szamotuły 7 Remont Strugi Rudnik od km 14.5 do km 28,4 gm: Września i Niechanowo powiat: Września, Gniezno 8 Remont rzeki Męciny na odcinku 22 km gm: Kleszczewo i Kostrzyń powiat: Poznań 9 Polder Powierciepodwyższenie wału rz. Rgilewki w m. PowiercieSobielice gmina: Koło powiat: Koło ,02 km /10,04km/15 szt , ,8 km 473, ob.. 557, ,852km/12 szt.przep ,28 km/18 szt.przep ,32 km 1 szt. 823, ,7 892,8 64

10 10 Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap II gmina: Kaźmierz, Szamotuły powiat: Szamotuły 11 Odbudowa kanału Augustowskiego gmina: Krajenka powiat: Złotów 12 Polder Majdanypodwyższenie wału prawostronnego rz. Ner i Warty Etap I gmina: Dąbie powiat: Koło 13 Modernizacja budowli hydrotechnicznej zapora zbiornika Gołuchów gmina: Gołuchów powiat: Pleszew obiekt 102, ,55 km 243, ,9 km 1 909, obiekt 2142 m2 280,0 Razem: ,4 ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w rozdziale Melioracje wodne oraz w części 5 sprawozdania. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Wydatki majątkowe

11 W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 2570 kwota zł dofinansowanie podstawowego kursu rolnictwa ekologicznego dla pracowników (trenerów) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w ramach Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wielkopolsce kwota zł organizacja cyklu szkoleń rolników przez Wielkopolskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w zakresie stosowania dobrej praktyki rolniczej, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe oraz przekwalifikowania ludności wiejskiej i małych miast 3020 kwota zł ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych hodowców bydła (1.000 zł) i koni (1.000 zł) podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku kwota zł, w tym m.in.: organizacja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizacja dożynek, promocja rolnictwa ekologicznego, dofinansowanie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, organizacja Święta Pieczarki, opracowanie broszury Na wsi odnowa, promocja polskiej żywności na II Kongresie Rolnictwa Polskiego, dofinansowanie konkursów: Zielone Lato, Nasze kulinarne dziedzictwo, X Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Goraj, Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu. 2.2 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł ROZDZIAŁ Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Wydatki majątkowe Wydatki w ww. rozdziale związane były z zajęciem komorniczym z dnia 26 sierpnia 2004r. i 29 września 2004r. z powództwa pracownika zlikwidowanego Zakładu Techniki Medycznej w Poznaniu. 66

12 ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki w wysokości zł pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego przekazane zostały w całości na Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2.3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,66 100,00 Wydatki bieżące ,00 96,56 Wydatki majątkowe ,16 3,44 Wydatki w ramach tego rozdziału poza kwotą przeznaczoną na zakupy inwestycyjne finansowane są z dochodów własnych województwa. Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich 2580 Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową z dnia roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Wielkopolskim wraz z aneksami nr 1 z dnia roku oraz nr 2 z dnia roku do tejże umowy, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Łącznie przewozy realizowane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. dofinansowane były kwotą: zł Oprócz tego na podstawie umów dofinansowano przewozy pasażerskie: 1. Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej: zł 2. Śmigielskiej Kolei Dojazdowej zł 67

13 Pozostałe wydatki bieżące zakup usług pozostałych 4300 Środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup programów komputerowych m.in. Analiza przewozów, Mapinfo Professional. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 Środki w wysokości zł miały być wykorzystane na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego Koleje Wielkopolskie, gdyż Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierzał wspólnie z PKP powołać w roku 2004 spółkę dla wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa. Wobec rozbieżności stanowisk umowy o utworzeniu spółki w roku 2004 nie podpisano. Kwota zł Uchwałą NR XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia r. została uznana jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2005 r. Zakupy inwestycyjne 6060 Na zakupy te przeznaczona była w 2004 roku kwota zł, pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego. W tym środki w wysokości zł przeznaczone zostały na dokończenie zadania pn Przeciwdziałanie marginalizacji osób na rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001/2003. Powyższą kwotę umieszczono w wykazie wydatków, które w 2003 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego. Z kwoty tej wydatkowano zł (91,2%) na uregulowanie należności za wykonanie ostatniego z 5 autobusów szynowych, wykonywanych przez ZNTK S.A. w Poznaniu na podstawie umowy z dnia r. Pozostała kwota zł nie została wykorzystana wskutek umniejszenia należności wykonawcy szynobusów o karne odsetki za nieterminowe dostawy pojazdów. Środki te nie mogły być wykorzystane na inne wydatki, gdyż pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i zostały zwrócone do budżetu. Środki w wysokości zł (mieszczące się w kwocie zł) pochodzą z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 i przeznaczone zostały na zadanie pn. Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych zakup autobusów szynowych. Umowa o dofinansowaniu tego zadania między Wojewodą Wielkopolskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana dnia 25 listopada 2004r. a umowę z wykonawcą, po przeprowadzonym przetargu, zawarto 17 grudnia 2004r. W tej sytuacji środki te nie mogły być wykorzystane w roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. zostały one umieszczone w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2006r. 68

14 ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,95 100,00 Wydatki bieżące ,95 100,00 Wydatki majątkowe Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Od początku 2004 roku finansowane są z dochodów własnych Województwa Wielkopolskiego. Dopłaty reguluje artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (tj. z 2002r. Dz. U. nr 145, poz ze zm.). Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych w myśl zasad określonych w umowach zawartych przez Województwo Wielkopolskie z czterdziestoma trzema przewoźnikami na rok W budżecie województwa w roku 2004 na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe pozostawało do dyspozycji zł pochodzących z dochodów własnych. Kwotę zł zapisaną w 2630 wydatkowano w całości na dopłaty (100%). Środki w wysokości zł zapisane w budżecie jako pozostałe wydatki bieżące wydano zgodnie z przeznaczeniem na koszty sądowe w sprawie z powództwa przewoźnika PKS Koło o zapłatę przeterminowanych i niezrealizowanych dopłat za lata Kwota zł została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania. Wykorzystanie ww. kwoty przedstawiono w poniższym zestawieniu. Podział środków finansowych dla przewoźników autobusowych w 2004 r. Lp. Przewoźnik środki własne na dopłaty 2004 r. środki z budżetu państwa na zaległości 2003 r. śr. z budżetu państwa na wykonanie wyroku sądowego koszty sądowe z śr. własnych zwrot do budżetu państwa razem 1 Przeds. PKS w Gnieźnie , , ,81 2 Przeds. PKS w Koninie , , ,12 3 Przeds. PKS w Turku , , ,73 4 PKS sp. z o.o.w Pile , , ,59 5 Przeds. PKS w Poznaniu , , ,20 6 Przeds. PKS w Ostrowie Wlkp , , ,47 7 Przeds. PKS w Kaliszu , , ,90 8 Przeds. PKS w Kole , , , , , ,96 9 PKS Leszno sp. z o.o , , ,59 Krajowa Spóldzielnia 10 Komunikacyjna Poznań Spółdzielcze Centrum 11 Rolnicze "Centrol" , , , , , ,89 69

15 "Autotrans" Firma Transportowa Jacek Przybył Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik Rososzyca Auto Handel Transport Publiczny B.StrzelecŚrem Przewóz Osób Al..Fornalska CzaplaŚniaty Publiczny Transport Osobowy Janina Kopańska Transregion Przedsiebiorstwo TransportowoUsługowe Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostrów Wlkp. Transport Osobowy Maciej Orczykowski Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski PHU "Grześ", Grzegorz Janicki "Polturist" Przedsiębiorstwo Przewozowe, Andrzej Jarentowski Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las sp.z o.o. EuroBus Anna Banaszczyk Kaźmierz Wlkp. Rokbus sp. z o.o. w Rokietnicy Towarzystwo Przewozowe "BetaBus" sc, Piła Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Komorniki Kórnickie Przedsiębiorstwo Przewozowe sp. z o.o. KOMBUS FHU "KaRyS" Ryszard Kasperczak,Sierzchów Transport Osobowy Mirosław Litwa, Tymianek Przeds. Handlowo Usługowe "Starpol", M. Waszak Transport Osobowy, Olszewski Jacek, Osuchów Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.c. Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" sp. z o.o. Transport Osobowy "TRANSCEK", Ceków Przewóz Osób Ryszard Zimniak PHU "Beta" Beata Małuch, Piła Przeds. Wielobranżowe "Transkom" sp.z o.o. Koziegłowy "Autotrans" Jacek Kąkol, Niedźwiady "Mistral". Jerzy Markowsi, Poznań Pr. Transport Osobowy i Ciężarowy, B. Waszak, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 0, , ,50 0, , ,55 0, , ,67 0, ,67 70

16 43 44 Koźminek "Wiktoria" Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Eko Rondo", Puszczykowo ,95 0, , ,33 0, ,33 Razem , , , , , ,41 Wykaz zawiera 44 przewoźników, z których 43 było objętych dopłatami w 2004r. Przewoźnikowi wykazanemu w pozycji 19 uregulowano zaległość z roku ROZDZIAŁ Drogi publiczne wojewódzkie zł Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz realizacją jego zadań. Wydatki ogółem, z tego: ,76 100,00 Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,65 100,00 46,67 13,71 Wydatki majątkowe ,86 53,33 Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło zł, a po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów zł. Zatrudnienie Średnioroczny stan etatów Stan na r. Plan Wykonanie pozostałe wydatki bieżące wydatków Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok Pozostałe wydatki bieżące, z tego: a. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych c. Wydatki związane z działalnością statutową jednostki, z tego:

17 zimowe utrzymanie dróg i mostów letnie utrzymanie dróg i mostów remonty ( zł wydatki niewygasające) zobowiązania roku d. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego do zadań remontowych na drogach zakupy inwestycyjne Plan na 2004 Wykonanie za rok po zmianach 2004 rok Ogółem, w tym m.in.: Rębaki do gałęzi Skorpion 120 SD Samochody ciężarowe Ford Transit 330 MWB Zobowiązania na dzień r. kwota zł Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na dzień r. posiada zobowiązanie w stosunku do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Czarnkowie w kwocie zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych z tytułu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej. Zobowiązania w wysokości zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok, które zostaną wypłacone w I kwartale 2005 roku. Opis działań merytorycznych jednostki W roku 2004 wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie: zł, z tego: środki własne województwa zł, środki PHARE zł, Bank Światowy zł, środki EFRR zł. Z uwagi na przedłużające się procedury zadania zaplanowane do realizacji przy udziale środków PHARE Budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl inwestycja współfinansowana ze środków PHARE w kwocie zł oraz środków EFRR Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł nie zostały zrealizowane w roku 2004 i zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004r. zostały uznane za wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 z terminem realizacji r. Ponadto z uwagi na przyznanie w drugiej połowie roku dodatkowych środków na realizację zadań wydatkami niewygasającymi zgodnie z ww. uchwałą z terminem realizacji r. zostały objęte również: Przebudowa drogi nr 269 na odc. SzczerkowoIzbica w kwocie zł oraz pozostałe wydatki bieżące (odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich) w kwocie zł. 72

18 Dział / Rozdział 600/60013 Wydatki inwestycyjne Plan Wykonanie Lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Z budżetu WW Z innych źródeł Z budżetu WW Z innych źródeł Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Procedura zamówień publicznych 1. Zadania zamieszczone w Wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich, z tego: Droga nr 187 Pniewy Murowana Goślina m. Pniewy ul. Lwówecka i ul. Wolności Przebudowa drogi nr 269 na odc. SzczerkowoIzbica Przebudowa drogi nr 196 na odc. CzerwonakOwińska Wykonanie i ustawienie 8 znaków identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego Budowa chodników Opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego pod istniejącymi drogami Budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl (inwestycja współfinansowana ze środków PHARE) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Banku Światowego) Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: Droga Nr 308 obwodnica m. Grodzisk Wlkp. Droga Nr 434 obwodnica m. Śrem i m. Zbrudzewo (I etap) Droga Nr 470 Kościelec Skarszew odc. Skarszew Ceków Kolonia Droga Nr 307 PoznańBuk odc. ZakrzewoBuk Droga Nr 184 Szamotuły Przeźmierowo odc. SzamotułyPamiątkowo Droga Nr 241 odc. WągrowiecRogoźno Droga Nr 306 odc. Lipnica Pólko Droga Nr 196 odc. CzerwonakBolechowo m. Pniewy ul.lwówecka i ul.wolności odc. Sczerkowo Izbica odc. Czerwonak Owińska przebudowa drogi na dł. 1,10 km przebudowa drogi na dł. 2,79 km remont drogi na dł 2,27 km wykonanie 8 znaków identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny budowa chodników przetarg nieograniczo ny Opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego pod istniejącymi drogami m. Nowy Tomyśl budowa obwodnicy o dł. 4,33 km zgodnie z wymogami Programu PHARE budowa chodników zgodnie z wymogami Banku Światowego Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: , , m. Grodzisk Wlkp. m. Srem i m. Zbrudzewo odc.skarszew Ceków Kolonia odc. Zakrzewo Buk odc. Szamotuły Pamiątkowo odc. Wągrowiec Rogoźno odc. Lipnica Pólko odc. Czerwonak Bolechowo budowa obwodnicy o dł. 2,97 km budowa I etapu obwodnicy o dł. 5,13 km przebudowa drogi na dł. 19,34 km przebudowa drogi na dł. 14,9 km przebudowa drogi na dł. 9,12 km przebudowa drogi na dł. 11,5 km remont drogi na dł. 6,1 km remont drogi na dł. 2,27 km termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową 73

19 Droga Nr 306 m. Duszniki ul. Świerczewskiego Droga Nr 190 m. Mieścisko Droga Nr 442 m. Kołaczkowo Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska Droga Nr 432 m. Krzywiń IImost (Kanał Kościański) Droga Nr 160 m. Międzychódmost (koryto ulgi rz. Warta) Droga Nr 188 m. Piła IImost pd (rz. Gwda) Droga Nr 182 m. Zatom Starymost (Potok Wartelnik) Droga Nr 177 m. Wieleń IImost (rz. Noteć) Droga Nr 312 m. Zieminmost (Północny Kanał Obry) m,.duszniki ul. Świerczewskieg o przebudowa drogi na dł. 1,4 km termin zakończenia m. Mieścisko przebudowa termin drogi na dł. 1 zakończenia km m. Kołaczkowo przebudowa drogi na dł. 1,4 km m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska przebudowa drogi na dł. 2,4 km m. Krzywiń remont mostu m. Międzychód remont mostu m. Piła przebudowa mostu m. Zatom Stary przebudowa mostu m. Wieleń remont mostu m. Ziemin przebudowa mostu 2. Pozostałe zadania (nie ujęte w Wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich), z tego: Zobowiązania roku 2003, w termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową zobowiązania roku 2003 tym: Droga Nr 178 WałczOborniki zobowiązania roku 2003 odc. CzarnkówRadosiew Budowa chodników zobowiązania roku 2003 Przygotowanie inwestycji zobowiązania roku 2003 (dokumentacja, grunty) Droga Nr 305 obwodnica N zobowiązania roku 2003 Tomyśla PHARE Dopłata do zadań zobowiązania roku 2003 zrealizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Dofinansowanie Miasta m. Rogoźno wykonanie sygnalizacji świetlnej Rogoźno Dofinansowanie Powiatu m. Rogoźno wykonanie sygnalizacji świetlnej Obornickiego Dofinansowanie Miasta i m. Szamotuły wykonanie sygnalizacji świetlnej Gminy Szamotuły Dofinasnowanie Powiatu m. Szamotuły wykonanie sygnalizacji świetlnej Szamotulskiego Razem 1+2 : Niewykonanie w stosunku do planu w pozycji Budowa chodników spowodowane jest faktem, że do dnia r. Gmina Rychwał nie przekazała do budżetu Województwa Wielkopolskiego środków na dofinansowanie budowy chodnika. 74

20 ROZDZIAŁ Drogi publiczne powiatowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 4 sprawozdania. ROZDZIAŁ Drogi publiczne gminne zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 4 sprawozdania. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki w kwocie zł zaplanowane były na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin Grabów w m. Mikstat wraz z budową kanalizacji deszczowo sanitarnej oraz budową wodociągu, które będzie realizowane wspólnie przez Województwo Wielkopolskie oraz Miasto i Gminę Mikstat (inwestora zadania). Obowiązkiem Urzędu Miasta i Gminy Mikstat było przygotowanie zadania do realizacji tj. opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast Województwo Wielkopolskie zobowiązało się sfinansować roboty budowlane. Zgodnie 75

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2008 roku w kwocie 1.513.795.069 zł wydatkowano kwotę 962.739.129,03 zł, co stanowi 63,60%

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Plan na 2007 rok po zmianach 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku w kwocie 908.567.666 zł wydatkowano kwotę 791.338.060,23 zł, co stanowi 87,10%

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. Załącznik do Zarządzenia Nr 297/2004 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2004 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2003 ROK. DANE OGÓLNE Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk.

1.1.WPROWADZENIE. Realizacja dochodów ogółem Gminy Ustronie Morskie w latach 2003-2005. Tabela nr 1. Plan. Plan. Plan. Wyk. Wyk. 1.1.WPROWADZENIE Budżet Gminy Ustronie Morskie na 25 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 24 r. uchwałą nr XXV/152/24 Rady Gminy Ustronie Morskie. Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r.

PREZYDENT MIASTA. z wykonania budżetu miasta za 2008 rok. Tczew 10 marca 2009r. PREZYDENT MIASTA SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Tczew 10 marca 2009r. Spis treści strona I.Wykonanie budżetu miasta za 2008 rok 2 I.1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne

W Y D A T K I. Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne W Y D A T K I DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach - 173 520,13 zł Wykonanie - 173 278,88 zł % wykonania - 99,86 Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach - 164 500,00 zł Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3

Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 1 2 Spis treści Lp. Nazwa Str. I Informacja ogólna-część opisowa 3 II Realizacja zadań zleconych Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2 4 III Wykonanie dochodów i przychodów-część opisowa 7 IV Wykonanie wydatków i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo