2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę zł, co stanowi 94,19% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu (Załącznik nr 2): Lp. Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok w % (4:3) Struktura wykonania 6 1 Rolnictwo i łowiectwo ,99 10,48 2 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,90 3 Transport i łączność ,05 33,39 4 Turystyka ,61 0,17 5 Gospodarka mieszkaniowa ,33 0,21 6 Działalność usługowa ,98 0,80 7 Nauka Administracja publiczna ,20 6,70 9 Bezpieczeństwo publiczne i ,81 0,10 ochrona przeciwpożarowa 10 Obsługa długu publicznego ,00 1,19 11 Różne rozliczenia ,10 0,01 12 Oświata i wychowanie ,96 7,80 13 Szkolnictwo wyższe ,26 0,18 14 Ochrona zdrowia ,25 11,90 15 Pomoc społeczna ,30 0,57 16 Pozostałe zadania w zakresie ,86 3,57 polityki społecznej 17 Edukacyjna opieka ,81 1,52 wychowawcza 18 Gospodarka komunalna i ochrona ,95 1,05 środowiska 19 Kultura i ochrona dziedzictwa ,21 18,03 narodowego 20 Kultura fizyczna i sport ,98 1,43 Razem: ,19 100,00 56

2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkpolskiego za 2004 rok plan wykonanie Transport i łączność Kult. i ochr. dz. narod. Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wychowanie Administracja publiczna Ochrona zdrowia Kultura fizyczna i sport Obsługa długu publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza

3 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2004 roku Poz.zad.w.zakr.pol.społ 3,57% Ochrona zdrowia 11,90% Pozostałe działy 6,70% Kultura fizyczna i sport 1,43% Transport i łączność 33,39% Administracja publiczna 6,70% Oświata i wychowanie 7,80% Rolnictwo i łowiectwo 10,48%. Kult. i ochr. dz.narod 18,03%

4 W ww. wydatkach w budżecie województwa można wyodrębnić środki na: zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (szerzej omówiono w części 3 niniejszego sprawozdania), zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania), inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania), zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania), inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania). Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok % (3:2) Tabela Nr 1 Struktura wykonania Wydatki budżetu, w tym: ,19 100,00 Na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 2,09 Na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Na inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa Na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa ,97 6, ,00 0, ,48 6, ,00 4,55 59

5 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów. ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Wydatki ogółem, z tego: ,97 100,00 Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne ,97 99,96 99,17 80,88 od wynagrodzeń Wydatki majątkowe ,00 0,83 Na planowane wydatki budżetowe w wysokości zł wykonanie na koniec 2004 r. wyniosło zł co stanowi 99,97 %. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w roku 2004 oraz stan na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie średnioroczny stan etatów Stan na r. Plan Wykonanie Średnie wynagrodzenie (brutto) ogółem na 1 etat wyniosło zł., a po odjęciu wynagrodzenia dyrekcji zł. W stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.XII.2003r. zatrudnienie na koniec 2004r. zmniejszyło się o 23 etaty. 60

6 Podkreślić należy, że pomimo zmniejszenia zatrudnienia w 2004r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w szerokim zakresie przyjął do wykonania w latach nowe zadania związane z realizacją programu Rowy tj. zatrudnienia bezrobotnych do robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych. W 2004 r. od 30 kwietnia w ramach ww. programu pracowały 964 osoby na terenie 32 powiatów i 150 gmin. Pełen nadzór nad ich pracą prowadził Zarząd w ramach planowanych wydatków budżetowych. Ponadto Zarząd prowadził dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad realizowanymi i finansowanymi ze środków FOGRu zbiornikami małej retencji łącznie 49 szt. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł zostały wydatkowane m.in. na: utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe, konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych. W układzie tabelarycznym poniesione wydatki bieżące na poszczególne usługi przedstawia poniższe zestawienie: Wydatki Struktura w zł wykonania Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 0, wynagrodzeń 4140 Składki PFRON ,12 Zakup materiałów biurowych, paliwo, olej, 4210 ogumienie, części samochodowe, wyposażenie biur ,22 oraz inne 4240 Zakup czasopism fachowych i biuletynów , Zakup energii i innych nośników cieplnych , Zakup usług remontowych i konserwacyjnych ,21 Zakup usług pozostałych telefony, usługi komunalne, 4300 czynsze, ekspertyzy, opinie, przeglądy samochodowe, badania okresowe, usługi poligraficzne, obsługa ,68 bankowa i inne Delegacje służbowe krajowe ,75 Różne opłaty i składki w tym 4430 ubezpieczenia majątkowe jednostki, ubezpieczenia ,28 samochodów, opłaty skarbowe 4440 Odpisy na ZFŚS , Podatek od nieruchomości , Opłata za zarząd nieruchomości ,53 Razem: ,00 Na zakupy inwestycyjne w 2004 r. wydatkowano zł. W związku z planowanym rozpoczęciem w 2005r. programu unijnego SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich gdzie beneficjentem 61

7 realizacji programu będzie WZMiUW, wydatki na zakupy inwestycyjne były konieczne, celowe i pilne w realizacji. Zobowiązania wg stanu na dzień r. wynoszą zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2005 roku. ROZDZIAŁ Melioracje wodne zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 30,22 Wydatki majątkowe ,00 69,78 Kwoty powyższe wydatkowane zostały na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych: 1. z zakresu administracji rządowej ( 4270 kwota zł oraz 6050 kwota zł) szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania, 2. z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych kwota zł, z tego zł z WFOŚiGW oraz zł pochodzące z pomocy finansowej z gmin Książ Wielkopolski, Śrem, Dolsk, Brodnica w ramach Programu aktywizacji bezrobotnych Rowy z terenów wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem, 3. na podstawie umów z funduszami celowymi ( 6050 kwota zł), w tym: a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł. Otrzymane środki wykorzystano na zadaniach inwestycyjnych: 1. Zbiornik małej retencji Murowniec w gm. Koźminek 300,0 tys. zł. 2. Polder Powiercie podwyższenie wału rzeki Rgilewki w m. Powiercie Skobielice 100,0 tys. zł. 3. Rzeka Orla 2 modernizacja rzeki 400,0 tys. zł. 4. Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap I 150,0 tys. zł. 5. Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rzece Powie 2 297,0 tys. zł. 6. Remont rzeki Rudnik gm. Września i Niechanowo 100,0 tys. zł. 7. Remont rzeki Męciny gm Kostrzyń, Kleszczewo 100,0 tys. zł. 8. Modern. wałów p.pow. Zwola Józefowo Kępa Mała Etap I 1000,0 tys. zł. 9. Odbudowa wału Motylewo II pow. pilski 70,0 tys. zł. 10. Polder Majdany podw. wału prawostr. rzeki Ner i Warty 700,0 tys. zł. 11. Odbudowa kanału Augustowskiego 50,0 tys. zł. 12. Modern. wałów p.pow. Zwola Józefowo Kępa Mała Etap II 900,0 tys. zł. 13. Dokumentacja projektowa 14,6 tys. zł. b) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł Kwota zł. /ostatnia rata w 2004 r./ zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem, była przeznaczona na finansowanie budowy zbiornika małej retencji 62

8 Murowaniec w gm. Koźminek. Otrzymanie dotacji pozwoliło na zakończenie inwestycji w 2004r. i uzyskanie 1.47 mln m3 pojemności retencyjnej zbiornika. W 2004 roku wartość wykonanych robót budowlanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wyniosła ogółem zł. Stanowiło to 100 % wartości przyznanych środków. Ponadto w ramach rozdziału 01008, 6050 wydatkowano kwotę zł na wykup nieruchomości pod zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. Wykonanie finansowe inwestycji za 2004 rok Lp. Rozdz Źródła finansowania Plan na 2004 rok Wykonanie po zmianach za 2004 rok % Budżet wojewody Rezerwa celowa Program Odra Rezerwa celowa Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi Rezerwa celowa towarzysząca EBIbis Razem budżet państwa Pozostałe nakłady EBI bis IV transza środków kredytowych NFOŚiGW WFOŚiGW Ogółem plan i wykonanie Wykonanie rzeczowe inwestycji za 2004 rok Rodzaj inwestycji Plan na 2004 rok Wykonanie za po zmianach 2004 rok % Melioracje szczegółowe użytków rolnych, w tym: 8,0 ha 8,0 ha 100,0 melioracje gruntów ornych wraz z drenowaniem 8,0 ha 8,0 ha 100,0 w tym drenowanie gruntów ornych 8,0 ha 8,0 ha 100,0 Odbudowa i modernizacja rzek na potrzeby rolnictwa 12,15 km 12,15 km 100,0 Melioracje podstawowe 100,0 1. Odbudowa i modernizacja kanałów 0,55 km 0,55 km 100,0 2. Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych 19,13 km 19,13 km 100,0 3. Budowle na rzekach i wałach /odbudowa i modernizacja/ 28 obiektów 28 obiektów 100,0 4. Pompownia 1 szt. 1 szt. 100,0 5.Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny 1 obiekt 1 obiekt 100,0 6. Zbiornik małej retencji Murowaniec 1 obiekt/ 1,47 1 obiekt/ 1,47 mln.m 3 mln.m 3 100,0 63

9 Zamówienia publiczne W 2004 roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotował i przeprowadził szereg postępowań, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, które weszło w życie 2 marca 2004 r. Przeprowadzone postępowania obejmowały różne formy zamówień na roboty związane z budową urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, a także na specjalistyczne usługi projektowe. Wartość zawartych umów na roboty budowlane i prace projektowe wyniosła w 2004 r. ogółem ,71 zł. Inwestycje zakończone w 2004 r. Zgodnie z zawartymi umowami, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 13 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej ,4 tys. zł. Lp. Nazwa zadania gmina powiat Okres realizacji zadania Efekt końcowy Koszt inwestycji 1 Zbiornik wodny Murowaniec na rz. Swędrni ,0 tys , tys. m3. gm. Koźminek powiat: Kalisz m3 2 Modernizacja wału przeciwpowodziowego ,6 km 4 929,4 ZwolaJózefowoKępa Mała Etap I /8,6 km/ gmina: Zaniemyśl powiat: Środa Wlkp. 3 Remont wieży zbiornika Gołuchów gmina: Gołuchów powiat: Pleszew ob ,5 4 Rzeka Orla II modernizacja rzeki w km 22,68027,500 oraz od km 21,45521,655 gmina: Rawicz powiat: Rawicz 5 Odbudowa wału Motylewo II 0,8 km gmina: Piła powiat: Piła 6 Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap I gmina: Kaźmierz, Szamotuły powiat: Szamotuły 7 Remont Strugi Rudnik od km 14.5 do km 28,4 gm: Września i Niechanowo powiat: Września, Gniezno 8 Remont rzeki Męciny na odcinku 22 km gm: Kleszczewo i Kostrzyń powiat: Poznań 9 Polder Powierciepodwyższenie wału rz. Rgilewki w m. PowiercieSobielice gmina: Koło powiat: Koło ,02 km /10,04km/15 szt , ,8 km 473, ob.. 557, ,852km/12 szt.przep ,28 km/18 szt.przep ,32 km 1 szt. 823, ,7 892,8 64

10 10 Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap II gmina: Kaźmierz, Szamotuły powiat: Szamotuły 11 Odbudowa kanału Augustowskiego gmina: Krajenka powiat: Złotów 12 Polder Majdanypodwyższenie wału prawostronnego rz. Ner i Warty Etap I gmina: Dąbie powiat: Koło 13 Modernizacja budowli hydrotechnicznej zapora zbiornika Gołuchów gmina: Gołuchów powiat: Pleszew obiekt 102, ,55 km 243, ,9 km 1 909, obiekt 2142 m2 280,0 Razem: ,4 ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w rozdziale Melioracje wodne oraz w części 5 sprawozdania. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Wydatki majątkowe

11 W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 2570 kwota zł dofinansowanie podstawowego kursu rolnictwa ekologicznego dla pracowników (trenerów) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w ramach Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wielkopolsce kwota zł organizacja cyklu szkoleń rolników przez Wielkopolskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w zakresie stosowania dobrej praktyki rolniczej, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe oraz przekwalifikowania ludności wiejskiej i małych miast 3020 kwota zł ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych hodowców bydła (1.000 zł) i koni (1.000 zł) podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku kwota zł, w tym m.in.: organizacja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizacja dożynek, promocja rolnictwa ekologicznego, dofinansowanie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, organizacja Święta Pieczarki, opracowanie broszury Na wsi odnowa, promocja polskiej żywności na II Kongresie Rolnictwa Polskiego, dofinansowanie konkursów: Zielone Lato, Nasze kulinarne dziedzictwo, X Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Goraj, Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu. 2.2 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł ROZDZIAŁ Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Wydatki majątkowe Wydatki w ww. rozdziale związane były z zajęciem komorniczym z dnia 26 sierpnia 2004r. i 29 września 2004r. z powództwa pracownika zlikwidowanego Zakładu Techniki Medycznej w Poznaniu. 66

12 ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki w wysokości zł pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego przekazane zostały w całości na Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2.3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,66 100,00 Wydatki bieżące ,00 96,56 Wydatki majątkowe ,16 3,44 Wydatki w ramach tego rozdziału poza kwotą przeznaczoną na zakupy inwestycyjne finansowane są z dochodów własnych województwa. Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich 2580 Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową z dnia roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Wielkopolskim wraz z aneksami nr 1 z dnia roku oraz nr 2 z dnia roku do tejże umowy, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Łącznie przewozy realizowane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. dofinansowane były kwotą: zł Oprócz tego na podstawie umów dofinansowano przewozy pasażerskie: 1. Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej: zł 2. Śmigielskiej Kolei Dojazdowej zł 67

13 Pozostałe wydatki bieżące zakup usług pozostałych 4300 Środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup programów komputerowych m.in. Analiza przewozów, Mapinfo Professional. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 Środki w wysokości zł miały być wykorzystane na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego Koleje Wielkopolskie, gdyż Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierzał wspólnie z PKP powołać w roku 2004 spółkę dla wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa. Wobec rozbieżności stanowisk umowy o utworzeniu spółki w roku 2004 nie podpisano. Kwota zł Uchwałą NR XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia r. została uznana jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2005 r. Zakupy inwestycyjne 6060 Na zakupy te przeznaczona była w 2004 roku kwota zł, pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego. W tym środki w wysokości zł przeznaczone zostały na dokończenie zadania pn Przeciwdziałanie marginalizacji osób na rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001/2003. Powyższą kwotę umieszczono w wykazie wydatków, które w 2003 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego. Z kwoty tej wydatkowano zł (91,2%) na uregulowanie należności za wykonanie ostatniego z 5 autobusów szynowych, wykonywanych przez ZNTK S.A. w Poznaniu na podstawie umowy z dnia r. Pozostała kwota zł nie została wykorzystana wskutek umniejszenia należności wykonawcy szynobusów o karne odsetki za nieterminowe dostawy pojazdów. Środki te nie mogły być wykorzystane na inne wydatki, gdyż pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i zostały zwrócone do budżetu. Środki w wysokości zł (mieszczące się w kwocie zł) pochodzą z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 i przeznaczone zostały na zadanie pn. Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych zakup autobusów szynowych. Umowa o dofinansowaniu tego zadania między Wojewodą Wielkopolskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana dnia 25 listopada 2004r. a umowę z wykonawcą, po przeprowadzonym przetargu, zawarto 17 grudnia 2004r. W tej sytuacji środki te nie mogły być wykorzystane w roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. zostały one umieszczone w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2006r. 68

14 ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,95 100,00 Wydatki bieżące ,95 100,00 Wydatki majątkowe Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Od początku 2004 roku finansowane są z dochodów własnych Województwa Wielkopolskiego. Dopłaty reguluje artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (tj. z 2002r. Dz. U. nr 145, poz ze zm.). Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych w myśl zasad określonych w umowach zawartych przez Województwo Wielkopolskie z czterdziestoma trzema przewoźnikami na rok W budżecie województwa w roku 2004 na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe pozostawało do dyspozycji zł pochodzących z dochodów własnych. Kwotę zł zapisaną w 2630 wydatkowano w całości na dopłaty (100%). Środki w wysokości zł zapisane w budżecie jako pozostałe wydatki bieżące wydano zgodnie z przeznaczeniem na koszty sądowe w sprawie z powództwa przewoźnika PKS Koło o zapłatę przeterminowanych i niezrealizowanych dopłat za lata Kwota zł została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania. Wykorzystanie ww. kwoty przedstawiono w poniższym zestawieniu. Podział środków finansowych dla przewoźników autobusowych w 2004 r. Lp. Przewoźnik środki własne na dopłaty 2004 r. środki z budżetu państwa na zaległości 2003 r. śr. z budżetu państwa na wykonanie wyroku sądowego koszty sądowe z śr. własnych zwrot do budżetu państwa razem 1 Przeds. PKS w Gnieźnie , , ,81 2 Przeds. PKS w Koninie , , ,12 3 Przeds. PKS w Turku , , ,73 4 PKS sp. z o.o.w Pile , , ,59 5 Przeds. PKS w Poznaniu , , ,20 6 Przeds. PKS w Ostrowie Wlkp , , ,47 7 Przeds. PKS w Kaliszu , , ,90 8 Przeds. PKS w Kole , , , , , ,96 9 PKS Leszno sp. z o.o , , ,59 Krajowa Spóldzielnia 10 Komunikacyjna Poznań Spółdzielcze Centrum 11 Rolnicze "Centrol" , , , , , ,89 69

15 "Autotrans" Firma Transportowa Jacek Przybył Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik Rososzyca Auto Handel Transport Publiczny B.StrzelecŚrem Przewóz Osób Al..Fornalska CzaplaŚniaty Publiczny Transport Osobowy Janina Kopańska Transregion Przedsiebiorstwo TransportowoUsługowe Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostrów Wlkp. Transport Osobowy Maciej Orczykowski Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski PHU "Grześ", Grzegorz Janicki "Polturist" Przedsiębiorstwo Przewozowe, Andrzej Jarentowski Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las sp.z o.o. EuroBus Anna Banaszczyk Kaźmierz Wlkp. Rokbus sp. z o.o. w Rokietnicy Towarzystwo Przewozowe "BetaBus" sc, Piła Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Komorniki Kórnickie Przedsiębiorstwo Przewozowe sp. z o.o. KOMBUS FHU "KaRyS" Ryszard Kasperczak,Sierzchów Transport Osobowy Mirosław Litwa, Tymianek Przeds. Handlowo Usługowe "Starpol", M. Waszak Transport Osobowy, Olszewski Jacek, Osuchów Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.c. Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" sp. z o.o. Transport Osobowy "TRANSCEK", Ceków Przewóz Osób Ryszard Zimniak PHU "Beta" Beata Małuch, Piła Przeds. Wielobranżowe "Transkom" sp.z o.o. Koziegłowy "Autotrans" Jacek Kąkol, Niedźwiady "Mistral". Jerzy Markowsi, Poznań Pr. Transport Osobowy i Ciężarowy, B. Waszak, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 0, , ,50 0, , ,55 0, , ,67 0, ,67 70

16 43 44 Koźminek "Wiktoria" Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Eko Rondo", Puszczykowo ,95 0, , ,33 0, ,33 Razem , , , , , ,41 Wykaz zawiera 44 przewoźników, z których 43 było objętych dopłatami w 2004r. Przewoźnikowi wykazanemu w pozycji 19 uregulowano zaległość z roku ROZDZIAŁ Drogi publiczne wojewódzkie zł Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz realizacją jego zadań. Wydatki ogółem, z tego: ,76 100,00 Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,65 100,00 46,67 13,71 Wydatki majątkowe ,86 53,33 Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło zł, a po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów zł. Zatrudnienie Średnioroczny stan etatów Stan na r. Plan Wykonanie pozostałe wydatki bieżące wydatków Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok Pozostałe wydatki bieżące, z tego: a. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych c. Wydatki związane z działalnością statutową jednostki, z tego:

17 zimowe utrzymanie dróg i mostów letnie utrzymanie dróg i mostów remonty ( zł wydatki niewygasające) zobowiązania roku d. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego do zadań remontowych na drogach zakupy inwestycyjne Plan na 2004 Wykonanie za rok po zmianach 2004 rok Ogółem, w tym m.in.: Rębaki do gałęzi Skorpion 120 SD Samochody ciężarowe Ford Transit 330 MWB Zobowiązania na dzień r. kwota zł Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na dzień r. posiada zobowiązanie w stosunku do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Czarnkowie w kwocie zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych z tytułu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej. Zobowiązania w wysokości zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok, które zostaną wypłacone w I kwartale 2005 roku. Opis działań merytorycznych jednostki W roku 2004 wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie: zł, z tego: środki własne województwa zł, środki PHARE zł, Bank Światowy zł, środki EFRR zł. Z uwagi na przedłużające się procedury zadania zaplanowane do realizacji przy udziale środków PHARE Budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl inwestycja współfinansowana ze środków PHARE w kwocie zł oraz środków EFRR Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł nie zostały zrealizowane w roku 2004 i zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004r. zostały uznane za wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 z terminem realizacji r. Ponadto z uwagi na przyznanie w drugiej połowie roku dodatkowych środków na realizację zadań wydatkami niewygasającymi zgodnie z ww. uchwałą z terminem realizacji r. zostały objęte również: Przebudowa drogi nr 269 na odc. SzczerkowoIzbica w kwocie zł oraz pozostałe wydatki bieżące (odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich) w kwocie zł. 72

18 Dział / Rozdział 600/60013 Wydatki inwestycyjne Plan Wykonanie Lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Z budżetu WW Z innych źródeł Z budżetu WW Z innych źródeł Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Procedura zamówień publicznych 1. Zadania zamieszczone w Wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich, z tego: Droga nr 187 Pniewy Murowana Goślina m. Pniewy ul. Lwówecka i ul. Wolności Przebudowa drogi nr 269 na odc. SzczerkowoIzbica Przebudowa drogi nr 196 na odc. CzerwonakOwińska Wykonanie i ustawienie 8 znaków identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego Budowa chodników Opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego pod istniejącymi drogami Budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl (inwestycja współfinansowana ze środków PHARE) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Banku Światowego) Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: Droga Nr 308 obwodnica m. Grodzisk Wlkp. Droga Nr 434 obwodnica m. Śrem i m. Zbrudzewo (I etap) Droga Nr 470 Kościelec Skarszew odc. Skarszew Ceków Kolonia Droga Nr 307 PoznańBuk odc. ZakrzewoBuk Droga Nr 184 Szamotuły Przeźmierowo odc. SzamotułyPamiątkowo Droga Nr 241 odc. WągrowiecRogoźno Droga Nr 306 odc. Lipnica Pólko Droga Nr 196 odc. CzerwonakBolechowo m. Pniewy ul.lwówecka i ul.wolności odc. Sczerkowo Izbica odc. Czerwonak Owińska przebudowa drogi na dł. 1,10 km przebudowa drogi na dł. 2,79 km remont drogi na dł 2,27 km wykonanie 8 znaków identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny budowa chodników przetarg nieograniczo ny Opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego pod istniejącymi drogami m. Nowy Tomyśl budowa obwodnicy o dł. 4,33 km zgodnie z wymogami Programu PHARE budowa chodników zgodnie z wymogami Banku Światowego Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: , , m. Grodzisk Wlkp. m. Srem i m. Zbrudzewo odc.skarszew Ceków Kolonia odc. Zakrzewo Buk odc. Szamotuły Pamiątkowo odc. Wągrowiec Rogoźno odc. Lipnica Pólko odc. Czerwonak Bolechowo budowa obwodnicy o dł. 2,97 km budowa I etapu obwodnicy o dł. 5,13 km przebudowa drogi na dł. 19,34 km przebudowa drogi na dł. 14,9 km przebudowa drogi na dł. 9,12 km przebudowa drogi na dł. 11,5 km remont drogi na dł. 6,1 km remont drogi na dł. 2,27 km termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową 73

19 Droga Nr 306 m. Duszniki ul. Świerczewskiego Droga Nr 190 m. Mieścisko Droga Nr 442 m. Kołaczkowo Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska Droga Nr 432 m. Krzywiń IImost (Kanał Kościański) Droga Nr 160 m. Międzychódmost (koryto ulgi rz. Warta) Droga Nr 188 m. Piła IImost pd (rz. Gwda) Droga Nr 182 m. Zatom Starymost (Potok Wartelnik) Droga Nr 177 m. Wieleń IImost (rz. Noteć) Droga Nr 312 m. Zieminmost (Północny Kanał Obry) m,.duszniki ul. Świerczewskieg o przebudowa drogi na dł. 1,4 km termin zakończenia m. Mieścisko przebudowa termin drogi na dł. 1 zakończenia km m. Kołaczkowo przebudowa drogi na dł. 1,4 km m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska przebudowa drogi na dł. 2,4 km m. Krzywiń remont mostu m. Międzychód remont mostu m. Piła przebudowa mostu m. Zatom Stary przebudowa mostu m. Wieleń remont mostu m. Ziemin przebudowa mostu 2. Pozostałe zadania (nie ujęte w Wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich), z tego: Zobowiązania roku 2003, w termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową zobowiązania roku 2003 tym: Droga Nr 178 WałczOborniki zobowiązania roku 2003 odc. CzarnkówRadosiew Budowa chodników zobowiązania roku 2003 Przygotowanie inwestycji zobowiązania roku 2003 (dokumentacja, grunty) Droga Nr 305 obwodnica N zobowiązania roku 2003 Tomyśla PHARE Dopłata do zadań zobowiązania roku 2003 zrealizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Dofinansowanie Miasta m. Rogoźno wykonanie sygnalizacji świetlnej Rogoźno Dofinansowanie Powiatu m. Rogoźno wykonanie sygnalizacji świetlnej Obornickiego Dofinansowanie Miasta i m. Szamotuły wykonanie sygnalizacji świetlnej Gminy Szamotuły Dofinasnowanie Powiatu m. Szamotuły wykonanie sygnalizacji świetlnej Szamotulskiego Razem 1+2 : Niewykonanie w stosunku do planu w pozycji Budowa chodników spowodowane jest faktem, że do dnia r. Gmina Rychwał nie przekazała do budżetu Województwa Wielkopolskiego środków na dofinansowanie budowy chodnika. 74

20 ROZDZIAŁ Drogi publiczne powiatowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 4 sprawozdania. ROZDZIAŁ Drogi publiczne gminne zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 4 sprawozdania. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki w kwocie zł zaplanowane były na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin Grabów w m. Mikstat wraz z budową kanalizacji deszczowo sanitarnej oraz budową wodociągu, które będzie realizowane wspólnie przez Województwo Wielkopolskie oraz Miasto i Gminę Mikstat (inwestora zadania). Obowiązkiem Urzędu Miasta i Gminy Mikstat było przygotowanie zadania do realizacji tj. opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast Województwo Wielkopolskie zobowiązało się sfinansować roboty budowlane. Zgodnie 75

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zdań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku w kwocie 666.058.433 zł wydatkowano kwotę 583.554.336 zł, co stanowi 87,61 % planu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r.

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r. Uchwała Nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo