2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie zł wydatkowano kwotę zł, co stanowi 94,19% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań zapisanych w następujących działach budżetu (Załącznik nr 2): Lp. Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok w % (4:3) Struktura wykonania 6 1 Rolnictwo i łowiectwo ,99 10,48 2 Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,90 3 Transport i łączność ,05 33,39 4 Turystyka ,61 0,17 5 Gospodarka mieszkaniowa ,33 0,21 6 Działalność usługowa ,98 0,80 7 Nauka Administracja publiczna ,20 6,70 9 Bezpieczeństwo publiczne i ,81 0,10 ochrona przeciwpożarowa 10 Obsługa długu publicznego ,00 1,19 11 Różne rozliczenia ,10 0,01 12 Oświata i wychowanie ,96 7,80 13 Szkolnictwo wyższe ,26 0,18 14 Ochrona zdrowia ,25 11,90 15 Pomoc społeczna ,30 0,57 16 Pozostałe zadania w zakresie ,86 3,57 polityki społecznej 17 Edukacyjna opieka ,81 1,52 wychowawcza 18 Gospodarka komunalna i ochrona ,95 1,05 środowiska 19 Kultura i ochrona dziedzictwa ,21 18,03 narodowego 20 Kultura fizyczna i sport ,98 1,43 Razem: ,19 100,00 56

2 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkpolskiego za 2004 rok plan wykonanie Transport i łączność Kult. i ochr. dz. narod. Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wychowanie Administracja publiczna Ochrona zdrowia Kultura fizyczna i sport Obsługa długu publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza

3 Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2004 roku Poz.zad.w.zakr.pol.społ 3,57% Ochrona zdrowia 11,90% Pozostałe działy 6,70% Kultura fizyczna i sport 1,43% Transport i łączność 33,39% Administracja publiczna 6,70% Oświata i wychowanie 7,80% Rolnictwo i łowiectwo 10,48%. Kult. i ochr. dz.narod 18,03%

4 W ww. wydatkach w budżecie województwa można wyodrębnić środki na: zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (szerzej omówiono w części 3 niniejszego sprawozdania), zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania), inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego (szerzej omówiono w części 4 niniejszego sprawozdania), zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania), inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa (szerzej omówiono w części 5 niniejszego sprawozdania). Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok % (3:2) Tabela Nr 1 Struktura wykonania Wydatki budżetu, w tym: ,19 100,00 Na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 2,09 Na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Na inwestycje realizowane przez samorząd województwa w ramach udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa Na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa ,97 6, ,00 0, ,48 6, ,00 4,55 59

5 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł ROZDZIAŁ Biura geodezji i terenów rolnych zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Poznaniu z siedzibą w Chodzieży na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów. ROZDZIAŁ Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Wydatki ogółem, z tego: ,97 100,00 Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne ,97 99,96 99,17 80,88 od wynagrodzeń Wydatki majątkowe ,00 0,83 Na planowane wydatki budżetowe w wysokości zł wykonanie na koniec 2004 r. wyniosło zł co stanowi 99,97 %. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w roku 2004 oraz stan na dzień r. przedstawia poniższe zestawienie: Zatrudnienie średnioroczny stan etatów Stan na r. Plan Wykonanie Średnie wynagrodzenie (brutto) ogółem na 1 etat wyniosło zł., a po odjęciu wynagrodzenia dyrekcji zł. W stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 31.XII.2003r. zatrudnienie na koniec 2004r. zmniejszyło się o 23 etaty. 60

6 Podkreślić należy, że pomimo zmniejszenia zatrudnienia w 2004r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w szerokim zakresie przyjął do wykonania w latach nowe zadania związane z realizacją programu Rowy tj. zatrudnienia bezrobotnych do robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych. W 2004 r. od 30 kwietnia w ramach ww. programu pracowały 964 osoby na terenie 32 powiatów i 150 gmin. Pełen nadzór nad ich pracą prowadził Zarząd w ramach planowanych wydatków budżetowych. Ponadto Zarząd prowadził dodatkowo bezpośredni nadzór inwestorski nad realizowanymi i finansowanymi ze środków FOGRu zbiornikami małej retencji łącznie 49 szt. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie zł zostały wydatkowane m.in. na: utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urządzeń melioracyjnych, magazyny przeciwpowodziowe i budynki biurowe), zabezpieczenie środków na wyjazdy terenowe, konieczne remonty i konserwacje zapleczy, środków transportowych i innych urządzeń technicznych. W układzie tabelarycznym poniesione wydatki bieżące na poszczególne usługi przedstawia poniższe zestawienie: Wydatki Struktura w zł wykonania Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 0, wynagrodzeń 4140 Składki PFRON ,12 Zakup materiałów biurowych, paliwo, olej, 4210 ogumienie, części samochodowe, wyposażenie biur ,22 oraz inne 4240 Zakup czasopism fachowych i biuletynów , Zakup energii i innych nośników cieplnych , Zakup usług remontowych i konserwacyjnych ,21 Zakup usług pozostałych telefony, usługi komunalne, 4300 czynsze, ekspertyzy, opinie, przeglądy samochodowe, badania okresowe, usługi poligraficzne, obsługa ,68 bankowa i inne Delegacje służbowe krajowe ,75 Różne opłaty i składki w tym 4430 ubezpieczenia majątkowe jednostki, ubezpieczenia ,28 samochodów, opłaty skarbowe 4440 Odpisy na ZFŚS , Podatek od nieruchomości , Opłata za zarząd nieruchomości ,53 Razem: ,00 Na zakupy inwestycyjne w 2004 r. wydatkowano zł. W związku z planowanym rozpoczęciem w 2005r. programu unijnego SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich gdzie beneficjentem 61

7 realizacji programu będzie WZMiUW, wydatki na zakupy inwestycyjne były konieczne, celowe i pilne w realizacji. Zobowiązania wg stanu na dzień r. wynoszą zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok, które zostanie wypłacone w I kwartale 2005 roku. ROZDZIAŁ Melioracje wodne zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 30,22 Wydatki majątkowe ,00 69,78 Kwoty powyższe wydatkowane zostały na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych: 1. z zakresu administracji rządowej ( 4270 kwota zł oraz 6050 kwota zł) szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania, 2. z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych kwota zł, z tego zł z WFOŚiGW oraz zł pochodzące z pomocy finansowej z gmin Książ Wielkopolski, Śrem, Dolsk, Brodnica w ramach Programu aktywizacji bezrobotnych Rowy z terenów wiejskich i o wysokim zagrożeniu bezrobociem, 3. na podstawie umów z funduszami celowymi ( 6050 kwota zł), w tym: a) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł. Otrzymane środki wykorzystano na zadaniach inwestycyjnych: 1. Zbiornik małej retencji Murowniec w gm. Koźminek 300,0 tys. zł. 2. Polder Powiercie podwyższenie wału rzeki Rgilewki w m. Powiercie Skobielice 100,0 tys. zł. 3. Rzeka Orla 2 modernizacja rzeki 400,0 tys. zł. 4. Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap I 150,0 tys. zł. 5. Zbiornik retencyjny Stare Miasto na rzece Powie 2 297,0 tys. zł. 6. Remont rzeki Rudnik gm. Września i Niechanowo 100,0 tys. zł. 7. Remont rzeki Męciny gm Kostrzyń, Kleszczewo 100,0 tys. zł. 8. Modern. wałów p.pow. Zwola Józefowo Kępa Mała Etap I 1000,0 tys. zł. 9. Odbudowa wału Motylewo II pow. pilski 70,0 tys. zł. 10. Polder Majdany podw. wału prawostr. rzeki Ner i Warty 700,0 tys. zł. 11. Odbudowa kanału Augustowskiego 50,0 tys. zł. 12. Modern. wałów p.pow. Zwola Józefowo Kępa Mała Etap II 900,0 tys. zł. 13. Dokumentacja projektowa 14,6 tys. zł. b) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota zł Kwota zł. /ostatnia rata w 2004 r./ zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem, była przeznaczona na finansowanie budowy zbiornika małej retencji 62

8 Murowaniec w gm. Koźminek. Otrzymanie dotacji pozwoliło na zakończenie inwestycji w 2004r. i uzyskanie 1.47 mln m3 pojemności retencyjnej zbiornika. W 2004 roku wartość wykonanych robót budowlanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wyniosła ogółem zł. Stanowiło to 100 % wartości przyznanych środków. Ponadto w ramach rozdziału 01008, 6050 wydatkowano kwotę zł na wykup nieruchomości pod zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. Wykonanie finansowe inwestycji za 2004 rok Lp. Rozdz Źródła finansowania Plan na 2004 rok Wykonanie po zmianach za 2004 rok % Budżet wojewody Rezerwa celowa Program Odra Rezerwa celowa Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi Rezerwa celowa towarzysząca EBIbis Razem budżet państwa Pozostałe nakłady EBI bis IV transza środków kredytowych NFOŚiGW WFOŚiGW Ogółem plan i wykonanie Wykonanie rzeczowe inwestycji za 2004 rok Rodzaj inwestycji Plan na 2004 rok Wykonanie za po zmianach 2004 rok % Melioracje szczegółowe użytków rolnych, w tym: 8,0 ha 8,0 ha 100,0 melioracje gruntów ornych wraz z drenowaniem 8,0 ha 8,0 ha 100,0 w tym drenowanie gruntów ornych 8,0 ha 8,0 ha 100,0 Odbudowa i modernizacja rzek na potrzeby rolnictwa 12,15 km 12,15 km 100,0 Melioracje podstawowe 100,0 1. Odbudowa i modernizacja kanałów 0,55 km 0,55 km 100,0 2. Odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych 19,13 km 19,13 km 100,0 3. Budowle na rzekach i wałach /odbudowa i modernizacja/ 28 obiektów 28 obiektów 100,0 4. Pompownia 1 szt. 1 szt. 100,0 5.Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny 1 obiekt 1 obiekt 100,0 6. Zbiornik małej retencji Murowaniec 1 obiekt/ 1,47 1 obiekt/ 1,47 mln.m 3 mln.m 3 100,0 63

9 Zamówienia publiczne W 2004 roku Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotował i przeprowadził szereg postępowań, zgodnie z nowym Prawem zamówień publicznych, które weszło w życie 2 marca 2004 r. Przeprowadzone postępowania obejmowały różne formy zamówień na roboty związane z budową urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, a także na specjalistyczne usługi projektowe. Wartość zawartych umów na roboty budowlane i prace projektowe wyniosła w 2004 r. ogółem ,71 zł. Inwestycje zakończone w 2004 r. Zgodnie z zawartymi umowami, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 13 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej ,4 tys. zł. Lp. Nazwa zadania gmina powiat Okres realizacji zadania Efekt końcowy Koszt inwestycji 1 Zbiornik wodny Murowaniec na rz. Swędrni ,0 tys , tys. m3. gm. Koźminek powiat: Kalisz m3 2 Modernizacja wału przeciwpowodziowego ,6 km 4 929,4 ZwolaJózefowoKępa Mała Etap I /8,6 km/ gmina: Zaniemyśl powiat: Środa Wlkp. 3 Remont wieży zbiornika Gołuchów gmina: Gołuchów powiat: Pleszew ob ,5 4 Rzeka Orla II modernizacja rzeki w km 22,68027,500 oraz od km 21,45521,655 gmina: Rawicz powiat: Rawicz 5 Odbudowa wału Motylewo II 0,8 km gmina: Piła powiat: Piła 6 Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap I gmina: Kaźmierz, Szamotuły powiat: Szamotuły 7 Remont Strugi Rudnik od km 14.5 do km 28,4 gm: Września i Niechanowo powiat: Września, Gniezno 8 Remont rzeki Męciny na odcinku 22 km gm: Kleszczewo i Kostrzyń powiat: Poznań 9 Polder Powierciepodwyższenie wału rz. Rgilewki w m. PowiercieSobielice gmina: Koło powiat: Koło ,02 km /10,04km/15 szt , ,8 km 473, ob.. 557, ,852km/12 szt.przep ,28 km/18 szt.przep ,32 km 1 szt. 823, ,7 892,8 64

10 10 Baza eksploatacyjna zbiornika Radzyny Etap II gmina: Kaźmierz, Szamotuły powiat: Szamotuły 11 Odbudowa kanału Augustowskiego gmina: Krajenka powiat: Złotów 12 Polder Majdanypodwyższenie wału prawostronnego rz. Ner i Warty Etap I gmina: Dąbie powiat: Koło 13 Modernizacja budowli hydrotechnicznej zapora zbiornika Gołuchów gmina: Gołuchów powiat: Pleszew obiekt 102, ,55 km 243, ,9 km 1 909, obiekt 2142 m2 280,0 Razem: ,4 ROZDZIAŁ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały opisane w rozdziale Melioracje wodne oraz w części 5 sprawozdania. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Wydatki majątkowe

11 W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 2570 kwota zł dofinansowanie podstawowego kursu rolnictwa ekologicznego dla pracowników (trenerów) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Wielkopolskiej Izby Rolniczej w ramach Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wielkopolsce kwota zł organizacja cyklu szkoleń rolników przez Wielkopolskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych w zakresie stosowania dobrej praktyki rolniczej, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe oraz przekwalifikowania ludności wiejskiej i małych miast 3020 kwota zł ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych hodowców bydła (1.000 zł) i koni (1.000 zł) podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku kwota zł, w tym m.in.: organizacja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, organizacja dożynek, promocja rolnictwa ekologicznego, dofinansowanie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, organizacja Święta Pieczarki, opracowanie broszury Na wsi odnowa, promocja polskiej żywności na II Kongresie Rolnictwa Polskiego, dofinansowanie konkursów: Zielone Lato, Nasze kulinarne dziedzictwo, X Wielkopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Goraj, Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa w Rawiczu. 2.2 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zł ROZDZIAŁ Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące ,00 100,00 Wydatki majątkowe Wydatki w ww. rozdziale związane były z zajęciem komorniczym z dnia 26 sierpnia 2004r. i 29 września 2004r. z powództwa pracownika zlikwidowanego Zakładu Techniki Medycznej w Poznaniu. 66

12 ROZDZIAŁ Rozwój przedsiębiorczości zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki w wysokości zł pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego przekazane zostały w całości na Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2.3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,66 100,00 Wydatki bieżące ,00 96,56 Wydatki majątkowe ,16 3,44 Wydatki w ramach tego rozdziału poza kwotą przeznaczoną na zakupy inwestycyjne finansowane są z dochodów własnych województwa. Dofinansowanie regionalnych przewozów pasażerskich 2580 Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z umową z dnia roku o wykonywanie i dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Wielkopolskim wraz z aneksami nr 1 z dnia roku oraz nr 2 z dnia roku do tejże umowy, zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Łącznie przewozy realizowane przez PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. dofinansowane były kwotą: zł Oprócz tego na podstawie umów dofinansowano przewozy pasażerskie: 1. Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej: zł 2. Śmigielskiej Kolei Dojazdowej zł 67

13 Pozostałe wydatki bieżące zakup usług pozostałych 4300 Środki z tego paragrafu przeznaczone zostały na zakup programów komputerowych m.in. Analiza przewozów, Mapinfo Professional. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6010 Środki w wysokości zł miały być wykorzystane na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego Koleje Wielkopolskie, gdyż Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierzał wspólnie z PKP powołać w roku 2004 spółkę dla wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa. Wobec rozbieżności stanowisk umowy o utworzeniu spółki w roku 2004 nie podpisano. Kwota zł Uchwałą NR XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia r. została uznana jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2005 r. Zakupy inwestycyjne 6060 Na zakupy te przeznaczona była w 2004 roku kwota zł, pochodząca z Kontraktu Wojewódzkiego. W tym środki w wysokości zł przeznaczone zostały na dokończenie zadania pn Przeciwdziałanie marginalizacji osób na rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2001/2003. Powyższą kwotę umieszczono w wykazie wydatków, które w 2003 roku nie wygasały z upływem roku budżetowego. Z kwoty tej wydatkowano zł (91,2%) na uregulowanie należności za wykonanie ostatniego z 5 autobusów szynowych, wykonywanych przez ZNTK S.A. w Poznaniu na podstawie umowy z dnia r. Pozostała kwota zł nie została wykorzystana wskutek umniejszenia należności wykonawcy szynobusów o karne odsetki za nieterminowe dostawy pojazdów. Środki te nie mogły być wykorzystane na inne wydatki, gdyż pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i zostały zwrócone do budżetu. Środki w wysokości zł (mieszczące się w kwocie zł) pochodzą z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 i przeznaczone zostały na zadanie pn. Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych zakup autobusów szynowych. Umowa o dofinansowaniu tego zadania między Wojewodą Wielkopolskim a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana dnia 25 listopada 2004r. a umowę z wykonawcą, po przeprowadzonym przetargu, zawarto 17 grudnia 2004r. W tej sytuacji środki te nie mogły być wykorzystane w roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. zostały one umieszczone w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2006r. 68

14 ROZDZIAŁ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,95 100,00 Wydatki bieżące ,95 100,00 Wydatki majątkowe Wydatki wykonane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich. Od początku 2004 roku finansowane są z dochodów własnych Województwa Wielkopolskiego. Dopłaty reguluje artykuł 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (tj. z 2002r. Dz. U. nr 145, poz ze zm.). Realizacja dopłat następuje w ratach miesięcznych w myśl zasad określonych w umowach zawartych przez Województwo Wielkopolskie z czterdziestoma trzema przewoźnikami na rok W budżecie województwa w roku 2004 na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe pozostawało do dyspozycji zł pochodzących z dochodów własnych. Kwotę zł zapisaną w 2630 wydatkowano w całości na dopłaty (100%). Środki w wysokości zł zapisane w budżecie jako pozostałe wydatki bieżące wydano zgodnie z przeznaczeniem na koszty sądowe w sprawie z powództwa przewoźnika PKS Koło o zapłatę przeterminowanych i niezrealizowanych dopłat za lata Kwota zł została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej szczegółowe omówienie w części 5 sprawozdania. Wykorzystanie ww. kwoty przedstawiono w poniższym zestawieniu. Podział środków finansowych dla przewoźników autobusowych w 2004 r. Lp. Przewoźnik środki własne na dopłaty 2004 r. środki z budżetu państwa na zaległości 2003 r. śr. z budżetu państwa na wykonanie wyroku sądowego koszty sądowe z śr. własnych zwrot do budżetu państwa razem 1 Przeds. PKS w Gnieźnie , , ,81 2 Przeds. PKS w Koninie , , ,12 3 Przeds. PKS w Turku , , ,73 4 PKS sp. z o.o.w Pile , , ,59 5 Przeds. PKS w Poznaniu , , ,20 6 Przeds. PKS w Ostrowie Wlkp , , ,47 7 Przeds. PKS w Kaliszu , , ,90 8 Przeds. PKS w Kole , , , , , ,96 9 PKS Leszno sp. z o.o , , ,59 Krajowa Spóldzielnia 10 Komunikacyjna Poznań Spółdzielcze Centrum 11 Rolnicze "Centrol" , , , , , ,89 69

15 "Autotrans" Firma Transportowa Jacek Przybył Przewóz Osób Autokarami Stanisław Maik Rososzyca Auto Handel Transport Publiczny B.StrzelecŚrem Przewóz Osób Al..Fornalska CzaplaŚniaty Publiczny Transport Osobowy Janina Kopańska Transregion Przedsiebiorstwo TransportowoUsługowe Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. Ostrów Wlkp. Transport Osobowy Maciej Orczykowski Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak i H.Kobierski PHU "Grześ", Grzegorz Janicki "Polturist" Przedsiębiorstwo Przewozowe, Andrzej Jarentowski Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las sp.z o.o. EuroBus Anna Banaszczyk Kaźmierz Wlkp. Rokbus sp. z o.o. w Rokietnicy Towarzystwo Przewozowe "BetaBus" sc, Piła Transport Osobowy Julian Jaszek, Koźminek Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., Komorniki Kórnickie Przedsiębiorstwo Przewozowe sp. z o.o. KOMBUS FHU "KaRyS" Ryszard Kasperczak,Sierzchów Transport Osobowy Mirosław Litwa, Tymianek Przeds. Handlowo Usługowe "Starpol", M. Waszak Transport Osobowy, Olszewski Jacek, Osuchów Wałeckie Towarzystwo Przewozowe s.c. Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" sp. z o.o. Transport Osobowy "TRANSCEK", Ceków Przewóz Osób Ryszard Zimniak PHU "Beta" Beata Małuch, Piła Przeds. Wielobranżowe "Transkom" sp.z o.o. Koziegłowy "Autotrans" Jacek Kąkol, Niedźwiady "Mistral". Jerzy Markowsi, Poznań Pr. Transport Osobowy i Ciężarowy, B. Waszak, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 0, , ,50 0, , ,55 0, , ,67 0, ,67 70

16 43 44 Koźminek "Wiktoria" Paweł Waleriańczyk, Piotrkowice Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Eko Rondo", Puszczykowo ,95 0, , ,33 0, ,33 Razem , , , , , ,41 Wykaz zawiera 44 przewoźników, z których 43 było objętych dopłatami w 2004r. Przewoźnikowi wykazanemu w pozycji 19 uregulowano zaległość z roku ROZDZIAŁ Drogi publiczne wojewódzkie zł Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz realizacją jego zadań. Wydatki ogółem, z tego: ,76 100,00 Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,65 100,00 46,67 13,71 Wydatki majątkowe ,86 53,33 Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło zł, a po odjęciu wynagrodzeń Dyrektorów zł. Zatrudnienie Średnioroczny stan etatów Stan na r. Plan Wykonanie pozostałe wydatki bieżące wydatków Plan na 2004 rok po zmianach Wykonanie za 2004 rok Pozostałe wydatki bieżące, z tego: a. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych c. Wydatki związane z działalnością statutową jednostki, z tego:

17 zimowe utrzymanie dróg i mostów letnie utrzymanie dróg i mostów remonty ( zł wydatki niewygasające) zobowiązania roku d. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego do zadań remontowych na drogach zakupy inwestycyjne Plan na 2004 Wykonanie za rok po zmianach 2004 rok Ogółem, w tym m.in.: Rębaki do gałęzi Skorpion 120 SD Samochody ciężarowe Ford Transit 330 MWB Zobowiązania na dzień r. kwota zł Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na dzień r. posiada zobowiązanie w stosunku do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Czarnkowie w kwocie zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych z tytułu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej. Zobowiązania w wysokości zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2004 rok, które zostaną wypłacone w I kwartale 2005 roku. Opis działań merytorycznych jednostki W roku 2004 wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie: zł, z tego: środki własne województwa zł, środki PHARE zł, Bank Światowy zł, środki EFRR zł. Z uwagi na przedłużające się procedury zadania zaplanowane do realizacji przy udziale środków PHARE Budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl inwestycja współfinansowana ze środków PHARE w kwocie zł oraz środków EFRR Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł nie zostały zrealizowane w roku 2004 i zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/474/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004r. zostały uznane za wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2004 z terminem realizacji r. Ponadto z uwagi na przyznanie w drugiej połowie roku dodatkowych środków na realizację zadań wydatkami niewygasającymi zgodnie z ww. uchwałą z terminem realizacji r. zostały objęte również: Przebudowa drogi nr 269 na odc. SzczerkowoIzbica w kwocie zł oraz pozostałe wydatki bieżące (odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich) w kwocie zł. 72

18 Dział / Rozdział 600/60013 Wydatki inwestycyjne Plan Wykonanie Lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Z budżetu WW Z innych źródeł Z budżetu WW Z innych źródeł Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Procedura zamówień publicznych 1. Zadania zamieszczone w Wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich, z tego: Droga nr 187 Pniewy Murowana Goślina m. Pniewy ul. Lwówecka i ul. Wolności Przebudowa drogi nr 269 na odc. SzczerkowoIzbica Przebudowa drogi nr 196 na odc. CzerwonakOwińska Wykonanie i ustawienie 8 znaków identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego Budowa chodników Opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego pod istniejącymi drogami Budowa obwodnicy m. Nowy Tomyśl (inwestycja współfinansowana ze środków PHARE) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Banku Światowego) Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: Droga Nr 308 obwodnica m. Grodzisk Wlkp. Droga Nr 434 obwodnica m. Śrem i m. Zbrudzewo (I etap) Droga Nr 470 Kościelec Skarszew odc. Skarszew Ceków Kolonia Droga Nr 307 PoznańBuk odc. ZakrzewoBuk Droga Nr 184 Szamotuły Przeźmierowo odc. SzamotułyPamiątkowo Droga Nr 241 odc. WągrowiecRogoźno Droga Nr 306 odc. Lipnica Pólko Droga Nr 196 odc. CzerwonakBolechowo m. Pniewy ul.lwówecka i ul.wolności odc. Sczerkowo Izbica odc. Czerwonak Owińska przebudowa drogi na dł. 1,10 km przebudowa drogi na dł. 2,79 km remont drogi na dł 2,27 km wykonanie 8 znaków identyfikacji wizualnej Województwa Wielkopolskiego przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny przetarg nieograniczo ny budowa chodników przetarg nieograniczo ny Opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz regulacja stanu prawnego pod istniejącymi drogami m. Nowy Tomyśl budowa obwodnicy o dł. 4,33 km zgodnie z wymogami Programu PHARE budowa chodników zgodnie z wymogami Banku Światowego Udział własny inwestycji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: , , m. Grodzisk Wlkp. m. Srem i m. Zbrudzewo odc.skarszew Ceków Kolonia odc. Zakrzewo Buk odc. Szamotuły Pamiątkowo odc. Wągrowiec Rogoźno odc. Lipnica Pólko odc. Czerwonak Bolechowo budowa obwodnicy o dł. 2,97 km budowa I etapu obwodnicy o dł. 5,13 km przebudowa drogi na dł. 19,34 km przebudowa drogi na dł. 14,9 km przebudowa drogi na dł. 9,12 km przebudowa drogi na dł. 11,5 km remont drogi na dł. 6,1 km remont drogi na dł. 2,27 km termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową 73

19 Droga Nr 306 m. Duszniki ul. Świerczewskiego Droga Nr 190 m. Mieścisko Droga Nr 442 m. Kołaczkowo Droga Nr 445 m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska Droga Nr 432 m. Krzywiń IImost (Kanał Kościański) Droga Nr 160 m. Międzychódmost (koryto ulgi rz. Warta) Droga Nr 188 m. Piła IImost pd (rz. Gwda) Droga Nr 182 m. Zatom Starymost (Potok Wartelnik) Droga Nr 177 m. Wieleń IImost (rz. Noteć) Droga Nr 312 m. Zieminmost (Północny Kanał Obry) m,.duszniki ul. Świerczewskieg o przebudowa drogi na dł. 1,4 km termin zakończenia m. Mieścisko przebudowa termin drogi na dł. 1 zakończenia km m. Kołaczkowo przebudowa drogi na dł. 1,4 km m. Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska przebudowa drogi na dł. 2,4 km m. Krzywiń remont mostu m. Międzychód remont mostu m. Piła przebudowa mostu m. Zatom Stary przebudowa mostu m. Wieleń remont mostu m. Ziemin przebudowa mostu 2. Pozostałe zadania (nie ujęte w Wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich), z tego: Zobowiązania roku 2003, w termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia termin zakończenia przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową przed procedurą przetargową zobowiązania roku 2003 tym: Droga Nr 178 WałczOborniki zobowiązania roku 2003 odc. CzarnkówRadosiew Budowa chodników zobowiązania roku 2003 Przygotowanie inwestycji zobowiązania roku 2003 (dokumentacja, grunty) Droga Nr 305 obwodnica N zobowiązania roku 2003 Tomyśla PHARE Dopłata do zadań zobowiązania roku 2003 zrealizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Dofinansowanie Miasta m. Rogoźno wykonanie sygnalizacji świetlnej Rogoźno Dofinansowanie Powiatu m. Rogoźno wykonanie sygnalizacji świetlnej Obornickiego Dofinansowanie Miasta i m. Szamotuły wykonanie sygnalizacji świetlnej Gminy Szamotuły Dofinasnowanie Powiatu m. Szamotuły wykonanie sygnalizacji świetlnej Szamotulskiego Razem 1+2 : Niewykonanie w stosunku do planu w pozycji Budowa chodników spowodowane jest faktem, że do dnia r. Gmina Rychwał nie przekazała do budżetu Województwa Wielkopolskiego środków na dofinansowanie budowy chodnika. 74

20 ROZDZIAŁ Drogi publiczne powiatowe zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 4 sprawozdania. ROZDZIAŁ Drogi publiczne gminne zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały omówione w części 4 sprawozdania. ROZDZIAŁ Pozostała działalność zł Wydatki ogółem, z tego: ,00 100,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ,00 100,00 Środki w kwocie zł zaplanowane były na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Antonin Grabów w m. Mikstat wraz z budową kanalizacji deszczowo sanitarnej oraz budową wodociągu, które będzie realizowane wspólnie przez Województwo Wielkopolskie oraz Miasto i Gminę Mikstat (inwestora zadania). Obowiązkiem Urzędu Miasta i Gminy Mikstat było przygotowanie zadania do realizacji tj. opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast Województwo Wielkopolskie zobowiązało się sfinansować roboty budowlane. Zgodnie 75

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zdań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku w kwocie 666.058.433 zł wydatkowano kwotę 583.554.336 zł, co stanowi 87,61 % planu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI MAJĄTKOWE 5250000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5250000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 5 250 000,00 OGÓŁEM 5250000,00 Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Warszawa, 28 czerwca 2002 r. Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa w roku 2001 w części 22 - Gospodarka wodna Ustawa budżetowa na 2001 r. została opracowana zgodnie z nową klasyfikacją

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 2938/2013. z dnia 4 stycznia 2013 r. UCHWAŁA Nr 2938/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII /179/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 października 2004 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII /179/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 października 2004 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XVII /179/2004 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kaliskiego na 2004 rok. Dochody zwiększa się o kwotę 220.284 zł, w tym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa I półrocze 2012 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" I półrocze 2012 roku. Budżet Związku w roku 2012 realizowany był w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/72/2012

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo