Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynku nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynku nieruchomości"

Transkrypt

1 Rafał Zbyrowski * Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynku nieruchomości Wstęp Funkcjonowanie podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości bardzo często związane jest z koniecznością wyceny nieruchomości. Dobrym przykładem mogą być nie tylko agencje obrotu nieruchomościami, ale również instytucje ubezpieczeniowe, podatkowe lub banki udzielające kredytów hipotecznych. Wycena stanowi w wielu przypadkach podstawę decyzji, które mają wpływ na efektywność tego rodzaju podmiotów. Nierzadko efektywność przekłada się na przyszłe zyski przedsiębiorstw, ich pozycje konkurencyjną, a zatem stanowi przesłankę uczestnictwa w rynku w przyszłości. Celem głównym artykułu jest ukazanie potencjalnych możliwości usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem nieruchomości, dzięki zastosowaniu pomocniczej wyceny opartej na narzędziach ilościowych. Podejście ilościowe do procesu wyceny nieruchomości wydaje się coraz bardziej powszechne w praktyce działalności gospodarczej ze względu na rosnący dostęp do danych liczbowych. Obecnie bazy danych o nieruchomościach często powstają automatycznie lub prawie automatycznie, ponieważ oferty gromadzone są za pomocą sieci internetowej. Zaletą takiego podejścia jest również bieżąca aktualizacja i standaryzacja informacji. Serwisy internetowe (np. Zillow w USA lub Snajp w Polsce), stosują tzw. automatyczne wyceny (Automated Valuation Models) głównie w oparciu o regresję rdzeniową (tj. regresją Shepparda) opartą na średniej ważonej najbardziej podobnych nieruchomości [por. Działalność serwisów wywiera presję na rzeczoznawcach majątkowych w USA ponieważ stosują ceny 10-krotnie niższe niż rzeczoznawcy lub nawet oferują wyceny darmowe [Kenneth, 007]. Sytuacja ta dotyczy głównie środkowych stanów Ameryki. W Polsce szacowanie wartości na rynku nieruchomości za pomocą takich narzędzi jest nadal bardzo nierównomierne geograficznie ze względu na koncentrację informacji o nieruchomościach wokół największych miast (np. Kraków, Warszawa i Poznań). W dobie globalizacji można się jednak spodziewać podobnych trendów również w naszym kraju. W USA metody AVM są uważane za użyteczne głównie do wyceny wstępnej. Serwis Zillow-Zestimates spotkał się z krytyką w związku z częstymi niedokładnościami, również zgłaszanymi przez National Community Reinvestment Coalition. Uderzający w banki związane z rynkiem nieruchomości kryzys finansowy zdaje się poddawać w rozwagę znaczenie szacowania wartości jako kategorii o wielu wymia- * Dr, Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,

2 348 Rafał Zbyrowski rach tj. użytkowym, ekonomicznym i rynkowym [Hopfer, 1997, s ]. Stąd wedle obowiązującego w naszym kraju prawa tj. Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 1 sierpnia 1997 roku, w celu uzyskania ostatecznej wyceny należy zgłosić się do doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego. W części empirycznej przedstawione zostaną przykłady badań ilościowych. W szczególności przeprowadzona zostanie wstępna analiza korelacji oraz próba budowy modelu ekonometrycznego, który mógłby opisać zmienność cen nieruchomości mieszkaniowych w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 1. Rynek nieruchomości i wartość nieruchomości Rynek jest kategorią złożoną, która przeszła dość dużą ewolucję od znaczenia czysto technicznego jako miejsce wymiany, na którym spotykali się nabywcy i sprzedawcy, do znaczenia ekonomicznego. E. Kucharska-Stasiak [005, str. 9] definiuje rynek nieruchomości jako:...ogół warunków, w których odbywa się transfer praw dotyczących nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami.. Przytoczona definicja rynku nieruchomości wskazuje wyraźnie na jego wewnętrzną niejednolitość. Przeto w ramach rynku nieruchomości można wyróżnić: rynek lokat (gdzie dokonuje się transfer praw do nieruchomości) oraz rynek najmu (na którym zawierane są umowy określające wzajemne prawa i obowiązki związane z władaniem nieruchomościami). W przypadku rynku nieruchomości stronami reprezentującymi popyt są głównie użytkownicy i inwestorzy. Natomiast podaż rynkową tworzą głównie deweloperzy, dostarczający nowej powierzchni, powierzchni zmodernizowanej oraz właściciele, którzy decydują się na sprzedaż gruntów niezabudowanych lub zabudowanych. Istotnym elementem rynku nieruchomości jest wartość, którą zazwyczaj reprezentuje cena. Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami w art. 151 rozróżnia i określa poszczególne rodzaje wartości nieruchomości: rynkową, odtworzeniową, katastralną, inne rodzaje wartości. Najczęściej jednak przedmiotem zainteresowania uczestników rynku jest wartość rynkowa. Ten rodzaj wartości nieruchomości jest definiowany na kilka sposobów [Kucharska-Stasiak, 005, str ], których istotnym elementem jest wprowadzenie prawdopodobieństwa. Wartość rynkowa oznacza bowiem dla sprzedającego najbardziej prawdopodobną cenę, za jaką może on sprzedać daną nieruchomość dla kupującego jest to najbardziej prawdopodobna cena, jaką może on za nią zapłacić. Wydaje się prawdziwe zatem stwierdzenie, że wartość rynkową należy ustalać w oparciu o bogate zbiory danych, najlepiej oparte na cenach transakcyjnych. Stąd pomocne mogą okazać się w tym aspekcie analizy statystyczne, które zazwyczaj oparte są na dość dużych próbach badawczych.

3 Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności 349. Identyfikacja zmiennych kształtujących wartość nieruchomości mieszkaniowych dla dzielnicy Mokotów w Warszawie Dane liczbowe zostały zgromadzone przez jedną z działających na terenie Warszawy agencji obrotu nieruchomościami, a następnie dostosowane do potrzeb badania. Próba badawcza obejmuje oferty sprzedaży mieszkań dla dzielnicy Mokotów z okresu od 1 stycznia 006 roku do 10 stycznia 008 roku. W badaniu uwzględniono szeroki zbiór potencjalnych zmiennych objaśniających: 1. Cena_mok - cena mieszkania,. Win_mok - występowanie windy w budynku, 3. Parter_mok mieszkanie zlokalizowane na parterze, 4. Pok_mok liczba pokoi w danym mieszkaniu, 5. Pietro_mok piętro na którym położone jest mieszkanie, 6. Liczpieter_mok liczba pięter w budynku w którym zlokalizowane jest mieszkanie, 7. Aneks_mok występowanie aneksu kuchennego w mieszkaniu, 8. Przedwoj_mok mieszkanie położone w budynku zbudowanym przed II wojną światową, 9. Wielkaplyt_mok budulec typu wielka płyta, 10. Rama_mok budulec typu rama H, 11. Hip_mok hipoteczna forma własności, 1. Nowe_mok mieszkanie nowe, 13. Spwlas_mok mieszkanie spółdzielcze własnościowe, 14. Ws_mok mieszkanie o wysokim standardzie, 15. Met_mok liczba metrów kwadratowych powierzchni, 16. Llat_mok liczba lat mieszkania. Tablica 1. Macierz korelacyjna zbudowana dla zmiennych dzielnicy Mokotów Źródło: Opracowanie własne w programie Eviews 3.1

4 350 Rafał Zbyrowski Na Mokotowie potencjalną zmienną objaśniającą obok powierzchni (r = 0,84) może być zmienna WS_MOK, która obrazuje przynależność danej oferty do grupy o wysokim standardzie. Oba współczynniki korelacji są dodatnie i wskazują na silną zależność korelacyjną z ceną mieszkania w tejże dzielnicy. Mokotów jest jedną z dzielnic Warszawy, gdzie udział budownictwa o wysokim standardzie, czyli głównie apartamentów i penthouse ów jest relatywnie duży. Stąd zapewne pojawiał się w tej dzielnicy współczynnik o wysokiej wartości (r = 0,74). Niestety zmienna obrazująca wysoki standard jest wyraźnie powiązana zależnością z liczbą metrów (r = 0,61), co stwarza możliwość wystąpienia współliniowości tych regresorów. Na Mokotowie wielkość ceny nieruchomości może zwiększać się w umiarkowanym zakresie w związku z występowaniem mieszkania hipotecznego (r = 0,33). Pojawia się w tej dzielnicy współliniowość pomiędzy liczbą metrów kwadratowych i liczbą pokoi oraz faktem występowania windy w budynku, a liczbą pięter dodatni współczynnik korelacji równy 0,71. Obliczone na podstawie próby współczynniki korelacji pomiędzy ceną mieszkania i jego głównymi charakterystykami zostały poddane wnioskowaniu statystycznemu pod względem ich istotności statycznej w populacji generalnej. Nie wszystkie badane cechy posiadają jednakowo liczny zbiór obserwacji (np. wysoki standard). Nieco inne wartości krytyczne rozkładu t-studenta w poszczególnych testach mogą zadecydować, więc o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy zerowej testu dla danej pary zmiennych. W badaniu przyjęto niski poziom istotności równy 0,05 oraz posłużono się statystyką weryfikacyjną t obl według wzoru [Zajchowska-Lipiec, 1999, s. 70]: t obl N r (1) xy 1 ( r ) gdzie: N to liczebność próby, r xy to współczynnik korelacji H 0 : r xy = 0, cechy nie są skorelowane w populacji generalnej H 1 : r xy 0, współczynnik korelacji dla danej pary zmiennych jest istotnie różny od zera w populacji generalnej xy Rysunek 1. Testowanie istotności współczynnika korelacji Źródło: Opracowanie własne na podstawie [J. Żyżyński, 1999].

5 Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności 351 Odrzucenie hipotezy zerowej na korzyść hipotezy alternatywnej następuje, w przypadku, gdy wartość statystyki t obl znajdzie się w obszarze krytycznym. Zamieszczone poniżej poszczególne wartości statystyki oraz wartości krytyczne rozkładu t-studenta dla liczby stopni swobody (r = N ) i poziomu istotności równego 0,05. W tablicy pogrubiono wszystkie statystyki t obl oraz odpowiadające im wartości krytyczne, które wskazują na odrzucenie hipotezy zerowej testu. Tablica. Badanie istotności statystycznej korelacji pomiędzy ceną mieszkania i poszczególnymi jego charakterystykami. Dzielnica Mokotów t obliczone t z tablic WINDA PARTER POKOJE PIETRO LICZ.PIĘTER ANEKS 1..0 PRZEDWOJEN WIELKAPLYTA RAMA H HIPOTECZNE 3..0 NOWE SP.WLAS WYS. STD METRY LICZ. LAT Źródło: Opracowanie własne w programie Eviews 3.1 Z powyższej analizy wynika, że liczba metrów kwadratowych wraz z liczbą pokoi posiadają wyjątkowo wysokie wartości testu (tj. są bez cienia wątpliwości związane istotną statystycznie zależnością z ceną). Obie zmienne są jednak silnie skorelowane. Ponadto aż osiem zmiennych (tj. WINDA, PARTER, PIĘTRO, ANEKS, PRZEDWOJENNE, RAMA H, NOWE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE) jest bardzo słabo powiązanych z poziomem cen mieszkań w badanej dzielnicy Warszawy. W obrębie badanej próby wyróżnienie mieszkania jako nowego nie powoduje znaczącej zmiany ceny (tj. zmienna NOWE jest słabo skorelowana z ceną). Prawdopodobnie mieszkania używane posiadają wiele zalet takich jak lepsza lokalizacja, budulec lub lepsze rozwiązania komunikacyjne, które wydatnie konkurują z atrakcyjniejszą architekturą i wzornictwem mieszkań nowych.

6 35 Rafał Zbyrowski W badanym okresie mieszkania spółdzielcze własnościowe w dużej mierze występowały w obrocie. Jest to forma własności, która pozwala na użytkowanie mieszkania, jednak ze względu na brak księgi wieczystej uniemożliwia zaciąganie kredytów pod zastaw nieruchomości. W zakresie badanej próby jest to powszechna na rynku cecha prawna, która jak widać nie powoduje korekty ceny mieszkania. Choć zdawało by się, iż zajmowanie mieszkania na parterze niesie za sobą wiele uciążliwości takich jak np. zwiększone ryzyko włamania, hałaśliwość, czasami brak balkonu to w praktyce cecha ta nie rzutuje na wartość. Można uznać, że nabywców bardziej interesują inne informacje dotyczące lokalu, które wydatniej wpływają na komfort życia w danym miejscu. Z drugiej strony dla wielu osób starszych mieszkania na parterze mogą wydawać się bardziej atrakcyjne zwłaszcza w budynkach bez windy lub z powodu chęci posiadania przydomowych ogródków. Stanowią oni dość nieliczną grupę nabywców, ponieważ zazwyczaj niechętnie zmieniają miejsce zamieszkania, a ich potrzeby mieszkaniowe zostały już zaspokojone dużo wcześniej. Dość zaskakujący jest brak przełożenia na wartość mieszkania faktu występowania aneksu kuchennego. W większości transakcji potencjalny nabywca zainteresowany jest posiadaniem samodzielnej kuchni. W badanym okresie w Warszawie notowano szczególne zainteresowanie mieszkaniami o niewielkiej powierzchni tj. kawalerkami, w których często spotyka się aneksy kuchenne. Być może ogólnie większy popyt na mieszkania tego typu spowodował, iż kupujący zdążyli już zaakceptować fakt występowania aneksów kuchennych. Z drugiej strony pomoce mogło okazać się tu również nowe wzornictwo i aranżacja wnętrz, które potrafią sprawić iż współczesne aneksy kuchenne wyglądają bardzo estetycznie. Wyszczególnione powyżej zmienne (tj. WINDA, PARTER, PIĘTRO, ANEKS, PRZEDWOJENNE, RAMA H, NOWE, SPÓŁDZIELCZE WŁA- SNOŚCIOWE) niewystarczająco oddziałują na zmienność cen mieszkań na Mokotowie. Jednak zbiór zmiennych potencjalnie możliwych do wykorzystania w analizie jest znaczący. Na podstawie tablicy nr można wyróżnić 7 zmiennych egzogenicznych, które wydatnie kształtują wartość lokali mieszkalnych na Mokotowie (tj. POKOJE, LICZBA PIĘTER, WIELKA PŁYTA, HIPOTECZ- NE, WYSOKI STANDARD, METRY, LICZBA LAT). Można wstępnie wnioskować o uzależnieniu tejże wartości od pewnych czynników mierzalnych. Istnieje zatem nadzieja na stworzenie modelu, który może być potraktowany jako narzędzie pomocnicze dla szacowania wartości mieszkań w dzielnicy Mokotów.

7 Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności Modelowanie wartości nieruchomości mieszkaniowych dla dzielnicy Mokotów w Warszawie Tablica 3. Model opisujący cenę mieszkania dla dzielnicy MOKOTÓW Źródło: Opracowanie własne w programie Eviews 5.1 Zapis analityczny modelu zbudowanego dla dzielnicy Mokotów: LOG(CENA_MOK t ) = *LOG(LICZPIETER_MOK t ) *WIELKAPLYTA_MOK t *HIP_MOK t *MET_MOK t *LLAT_MOK t Model w 8%-ach wyjaśnia zmienność cen mieszkań w dzielnicy Mokotów. Wartość odchylenia standardowego składnika resztowego wynosi w modelu 0,0. Wydaje się, że jest to niewiele w odniesieniu do średniej arytmetycznej zlogarytmowanego szeregu cen mieszkań (6,01). Stąd stosunek tej miary do wartości średniej wynosi około 3%. Dzielnice Mokotów i Śródmieście to obszary największego zróżnicowania cen mieszkań w Warszawie. Zastosowanie zależności nieliniowej pozwoliło zwiększyć dobroć dopasowania wartości teoretycznych do empirycznych o około 5%. Mokotów to według wielu ekspertów rynku obrotu nieruchomościami najpopularniejsza dzielnica Warszawy. Oczywistym efektem tejże popularności jest wysoka cena - około 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic stolicy. Ze względu na swoje ukształtowanie, rozległe tereny zielone i bezpośrednie sąsiedztwo centrum, Mokotów jest wprost idealny jako miejsce do zamieszkania. Choć w południowo-zachodniej części Mokotowa znajduje się Służewiec Przemysłowy to dziś już tylko nazwa świadczy o tym że niegdyś były to tereny przemysłowe. Współcześnie nawet Służewiec stał się skupiskiem coraz większej liczby ośrodków handlowo-usługowych i centrów biurowo-biznesowych. Warszawiacy ko-

8 354 Rafał Zbyrowski chają Mokotów i od tej dzielnicy bardzo często zaczynają swoje poszukiwania mieszkania. Pomimo, że jest to dzielnica droga to jednak notuje się w niej dużą liczbę transakcji. Może to wynikać z popularności relatywnie tanich projektów deweloperskich powstających na obrzeżach dzielnicy, a także z zakupu używanych mieszkań w budynkach o niższym standardzie. Wszystkie znaki oszacowań parametrów przy zmiennych objaśniających okazały się merytorycznie poprawne. Zwiększenie powierzchni mieszkania o 1 metr kwadratowy powoduje średnio zwiększenie jego ceny o 1,5 procent (ceteris paribus). Wzrost liczby lat mieszkania przekłada się nieznacznie na zmniejszenie jego wartości rynkowej. Każdy dodatkowy rok zmniejsza cenę na Mokotowie o 0,19% (ceteris paribus). Relatywnie tańsze są tu mieszkania zlokalizowane w budynkach o większej liczbie kondygnacji. Na Mokotowie także nie jest to zależność liniowa. Obecność wielkiej płyty jako rodzaju budulca ujemnie warunkuje poziom ceny. Mieszkania zbudowane z wielkiej płyty są średnio o 11,86% tańsze od podobnych mieszkań powstałych zgodnie z innymi technologiami. Zmienna binarna HIP_MOK t posiada dla Mokotowa istotnie różne od zera oszacowanie parametru (0,0786). Wynika stąd, iż pojawienie się tej formy własności dla danego mieszkania w tej dzielnicy powoduje średnio zwiększenie jego ceny o 8,17% przy spełnieniu założenia stałości pozostałych elementów modelu (ceteris paribus). Parametry oszacowanego równania się istotnie różne od zera dla poziomu istotności bliskiego zeru. Możliwość wystąpienia autokorelacji składnika resztowego została wykluczona z niniejszego modelu przeprowadzonym poniżej testem Breusch-Godfrey a. Tablica 4. Test LM w modelu dla dzielnicy Mokotów Źródło: Opracowanie własne w programie Eviews 5.1 Hipotezy testu Breusch-Godfrey a : H 0 : 1 0 H A : istnieje takie i, że 0 i Relatywnie niskie wartości testów F oraz wskazują jednoznacznie na brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakłada brak autokorelacji składnika resztowego do rzędu drugiego w zbudowanym modelu dla dzielnicy Mokotów.

9 Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności 355 Możliwość wystąpienia w modelu heteroskedastyczności składnika resztowego została wykluczona na podstawie testu White a. Tablica 5. Test White a w modelu dla dzielnicy Mokotów Źródło: Opracowanie własne w programie Eviews 3.1 Hipotezy testu White a : H 0 : dla n = 1,,...,N e n e H A : istnieje takie n, że e n e Wartości testów F oraz wskazują na brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakłada stałość wariancji składnika resztowego. Zatem model opisujący zmienność cen nieruchomości mieszkaniowych w dzielnicy Mokotów odznacza się własnościami, które potwierdzają jego poprawność ze statystycznego punktu widzenia. Podobnie ocena merytoryczna znaków parametrów przy zmiennych objaśniających zdaje się nie budzić wątpliwości. Zakończenie Przeprowadzone badanie ukazuje potencjalne zastosowanie modelowania ekonometrycznego do wstępnej wyceny nieruchomości mieszkaniowych. Zazwyczaj należy spodziewać się, że precyzja wyceny zwiększa się, gdy nieruchomość jest bardziej standardowa, a otoczenie makroekonomiczne stabilne. Wycena nieruchomości stanowi ważny obszar funkcjonowania przedsiębiorstw i wielu podmiotów gospodarczych. Stąd usprawnienie bądź wsparcie procesu wyceny prowadzi do zwiększenia ich efektywności. Modele ekonometryczne mogą stanowić również istotne usprawnienie działalności ekspertów od wyceny. Niestety wielu z nich podchodzi bardzo sceptycznie do aplikacji narzędzi ilościowych nawet w szeroko pojętym badaniu rynku nieruchomości. Eksperci pozostają jednak zgodni co do trudności związanych ze sporządzeniem wyceny w czasie kryzysu finansowego. W czasie załamania koniunktury gospodarczej wiarygodność i precyzja opisu cen za pomocą modeli została zmniejszona ze względu na dużo mniejszą liczbę transakcji realizowanych na rynku. Ponadto zwiększone rozbieżności pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi utrudniają wycenę zarówno w wykonaniu licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych jak i statystyków lub użytkowników gotowych narzędzi ilościowych. Według opinii rzeczoznawców majątkowych w nowych realiach gospodarczych pojawił się tzw. brak kupujących, który nie przyczynia się do negocjowania cen. Właściciele mieszkań często kierują się informacjami z przeszłości, które

10 356 Rafał Zbyrowski częściowo zostały zafałszowane przez wyjątkowo korzystną koniunkturę, sprzyjającą spekulacjom na nieruchomościach [Błaszczak, 009]. Wiele nieruchomości zostało nabytych właśnie w oczekiwaniu na dalszy wzrost ich wartości często za kredyty, których odsetki muszą być spłacane pomimo nieoczekiwanego załamania koniunktury. Wymienione przesłanki wydawać by się mogło hamują proces dostosowawczy cen ofertowych. Pewnym jest, że kryzys zwiększył wspomnianą już wcześniej rozbieżność pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi utrudniając wycenę i monitorowanie wartości nieruchomości przez banki hipoteczne, instytucje ubezpieczeniowe, agencje obrotu nieruchomościami, deweloperów i instytucje podatkowe. Literatura 1. Baranowski L. (009) Największe wzięcie mają najmniejsze mieszkania, Rzeczypospolita 6 lipca Błaszczak G. (009) Ceny z hossy, a oczekiwania z bessy, Rzeczypospolita 6 lipca Green William H. (00) Econometric analysis, Prentice Hall, New 4. Hopfer A., Cellmer R. (1997), Rynek nieruchomości, Wydawnictwo ART., Olsztyn. 5. Kenneth R. Harney (007) Reprisals on Appraisals, Washington Post, June. 6. Lipiec Zajchowska M., Sikora E., Zajchowski J., Koślacz P., Optymalizacja procesów decyzyjnych - cz.i Analiza i prognozy, Wydawnictwo Naukowe W.Z.U.W, Warszawa (001). 7. Lipiec-Zajchowska M. (red.) Cele i instrumenty polityki gospodarczej ilościowa analiza zależności,, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa (00). 8. Maddala G.S. (006), Ekonometria, PWN, Warszawa. Streszczenie Niniejszy artykuł ukazuje potencjalne szerokie zastosowanie modelowania ekonometrycznego w obszarze wstępnej wyceny nieruchomości mieszkaniowych. Stąd modele ekonometryczne jak również inne narzędzia statystyczne wydają się użyteczne z punktu widzenia podnoszenia efektywności działania firm i podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości. Warto podkreślić, że im bardziej standardowe są nieruchomości podlegające wycenie, tym bardziej wiarygodne i precyzyjne są ich wyceny dotyczy to zarówno działalności ekspertów od wyceny jak i zastosowania narzędzi statystycznych. Niestety wraz z pojawieniem się kryzysu finansowego precyzja sporządzanych wycen uległa pogorszeniu. Oczywiście przedstawiony w opracowaniu przykład modelowania wymaga dostępu do odpowiednich baz danych o nieruchomościach. Modele ekonometryczne oparte na znacznej próbie badawczej mogą stanowić istotne wsparcie w procesie wyceny wstępnej nieruchomości dokonywanej przez ekspertów. Ponadto wspomniane narzędzia pomagają zbliżyć proces wyceny wartości rynkowej nieruchomości do jej przyjętej definicji tj. uwzględnić element prawdopodobieństwa wyniku.

11 Narzędzia ilościowe jako wsparcie działalności 357 Zaprezentowane badanie pozwala jednoznacznie wyłonić grupę obiektywnych czynników determinujących cenę nieruchomości mieszkaniowej w Warszawie oraz określić ich znaczenie w kształtowaniu poszukiwanej wartości. Zdolność stosunkowo szybkiej i wiarygodnej wyceny wstępnej nieruchomości może przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania wielu podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości, choć z drugiej strony nigdy nie należy zapominać o stochastyczności wyniku. Proces poszukiwania wartości nieruchomości można porównać do prognozowania, ponieważ w rzeczywistości to rynek kształtuje wartość, natomiast człowiek może ją tylko w sposób mniej lub bardziej dokładny oszacować. Słowa kluczowe modelowanie, wycena nieruchomości, AVM Statistic methods and company effectiveness in real estate market (Summary) The empirical part of the research shows that econometric models appear to have significant potential on the basis of the estimated valuation of dwellings. Therefore econometric models can support effectiveness of companies activity in real estate market and mortgage market. There is a good idea to say - that in the majority cases the more standard measured object is, the most narrowly this type of estimate is. It has been mentioned that the precision of modelling decreased because of the recession in real estate market. Of course, building a model requires access to relevant databases, but let us to identify the group of vital factors that determines the real market value of dwellings. Moreover when it comes to the question of stochastic aspects of valuation, econometric and statistic modelling seems to be terribly important. Keywords modeling, valuation, AVM

Rafał Zbyrowski. Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych

Rafał Zbyrowski. Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych E q u i l i b r i u m 1 (4) 2010 ISSN 1689-765X Rafał Zbyrowski Szacowanie wartości nieruchomości na podstawie modeli ekonometrycznych Słowa kluczowe: wycena masowa, modelowanie ekonometryczne Abstrakt:

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami

Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Rafał Zbyrowski * Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Wstęp Nieruchomości uznawane są za jedno z podstawowych dóbr, leżących w docelowym zainteresowaniu większości

Bardziej szczegółowo

APROKSYMACJA ZJAWISK RYNKOWYCH NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI

APROKSYMACJA ZJAWISK RYNKOWYCH NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI APROKSYMACJA ZJAWISK RYNKOWYCH NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI Łukasz MACH Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aspekty prognozowania czynników istotnie określających sytuację na

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Artykuł M. Widłak [Instytut Ekonomiczny NBP], E. Tomczyk (2010) Measuring price dynamics: evidence from

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami Załącznik nr 1 do raportu końcowego z wykonania pracy badawczej pt. Handel zagraniczny w województwach (NTS2) realizowanej przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej z siedzibą w Jachrance na podstawie

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR NNN FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR FF 2013 Adam Barembruch Wpływ wag cech rynkowych na szacowaną wartość rynkową nieruchomości w podejściu porównawczym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Badanie współzależności zmiennych Uwzględniając ilość zmiennych otrzymamy 4 odmiany zależności: Zmienna zależna jednowymiarowa oraz jedna

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości za pomocą wyboru wielokryterialnego w warunkach niepewności rozmytej oraz klasycznie: metodą pp i kcś

Wycena nieruchomości za pomocą wyboru wielokryterialnego w warunkach niepewności rozmytej oraz klasycznie: metodą pp i kcś Wycena nieruchomości za pomocą wyboru wielokryterialnego w warunkach niepewności rozmytej oraz klasycznie: metodą pp i kcś Materiały reklamowe ZAWAM-Marek Zawadzki Wybór wielokryterialny jako jadna z metod

Bardziej szczegółowo

Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki

Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki Pierwszy indeks polskiego rynku sztuki Kaja Retkiewicz-Wijtiwiak XI Warszawskie Targi Sztuki 12 października 2013 Współczesny rynek sztuki w Polsce Młody rynek: Pierwsze aukcje miały miejsce w 1988 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński Analiza wariancji dr Janusz Górczyński Wprowadzenie Powiedzmy, że badamy pewną populację π, w której cecha Y ma rozkład N o średniej m i odchyleniu standardowym σ. Powiedzmy dalej, że istnieje pewien czynnik

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 21.06.2005 r. 4. Planowanie eksperymentów symulacyjnych Podczas tego etapu ważne jest określenie typu rozkładu badanej charakterystyki. Dzięki tej informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Jasińska Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Elżbieta Jasińska Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ZASTOSOWANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W SZACOWANIU NIERUCHOMOŚCI Elżbieta Jasińska Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1 WPROWADZENIE Niezależnie od przyjętego sposobu wyceny,

Bardziej szczegółowo

oferta raportów specjalistycznych Centrum AMRON

oferta raportów specjalistycznych Centrum AMRON oferta raportów specjalistycznych Centrum AMRON wrzesień 2014 Centrum AMRON jest jednostką organizacyjną Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. powołaną do obsługi i administrowania Systemem Analiz

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEGO RYNKU

STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECIŃSKIEGO RYNKU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Iwona Foryś Uniwersytet Szczeciński STABILNOŚĆ WYBRANYCH PRAWIDŁOWOŚCI OPISUJĄCYCH OBRÓT MIESZKANIAMI W WYBRANYM SEGMENCIE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się cen m 2 mieszkania we Wrocławiu w krótkim okresie

Kształtowanie się cen m 2 mieszkania we Wrocławiu w krótkim okresie Kształtowanie się cen m 2 mieszkania we Wrocławiu w krótkim okresie Projekt prognostyczny ElŜbieta Bulak Piotr Olszewski Michał Tomanek Tomasz Witka IV ZI gr. 13. Wrocław 2007 I. Sformułowanie zadania

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków I. Wprowadzenie Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Stolica województwa małopolskiego leży

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Budowa praktycznego modelu regresji opisującego zależności występujące na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Budowa praktycznego modelu regresji opisującego zależności występujące na rynku nieruchomości mieszkaniowych 291 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Politechnika Opolska Budowa praktycznego modelu regresji opisującego zależności występujące na rynku nieruchomości mieszkaniowych Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w państwach Unii Europejskiej

Czynniki determinujące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w państwach Unii Europejskiej Andrzej Karpowicz Doctoral Studies in Management and Economics Kolegium Gospodarki Światowej SGH Promotor: Prof. zw. dr hab. Jerzy Żyżyński Czynniki determinujące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć:

1. Opis tabelaryczny. 2. Graficzna prezentacja wyników. Do technik statystyki opisowej można zaliczyć: Wprowadzenie Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych (np. środowiskowych) uzyskanych podczas badania statystycznego (np. badań terenowych, laboratoryjnych).

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Sebastian Kokot Sebastian Gnat Uniwersytet Szczeciński PROPOZYCJA METODOLOGII OKREŚLANIA WARTOŚCI BUDOWLI NA POTRZEBY USTALENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Prognoza średnich cen transakcyjnych kupna/sprzedaży nieruchomości w układzie wojewódzkim na 2011 rok.

Prognoza średnich cen transakcyjnych kupna/sprzedaży nieruchomości w układzie wojewódzkim na 2011 rok. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych 10.03.2011 Prognoza średnich cen transakcyjnych kupna/sprzedaży nieruchomości w układzie wojewódzkim na 2011 rok. Spis treści 1. Uwagi wstępne 2 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 Zadanie 1 a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 b) W naszym przypadku populacja są inżynierowie w Tajlandii. Czy można jednak przypuszczać, że na zarobki kobiet-inżynierów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład-26.02.07. Przedmiot statystyki

Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład-26.02.07. Przedmiot statystyki Przedmiot statystyki. Graficzne przedstawienie danych. Wykład-26.02.07 Statystyka dzieli się na trzy części: Przedmiot statystyki -zbieranie danych; -opracowanie i kondensacja danych (analiza danych);

Bardziej szczegółowo

Analiza Współzależności

Analiza Współzależności Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Analiza Współzależności Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej 7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej Definicja 1 n-elementowa losowa próba prosta nazywamy ciag n niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania analizy wariancji w opracowywaniu wyników badań empirycznych Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki -

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Poznań

Rynek mieszkaniowy - Poznań Rynek mieszkaniowy - Poznań W minionym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się ponad 10 tys. aktualnych ofert sprzedaży mieszkań z Poznania, które pochodziły głównie z rynku wtórnego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Joanna Chrabołowska Joanicjusz Nazarko PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO TYPU CASH & CARRY Wprowadzenie Wśród wielu prognoz szczególną rolę w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIE DLA MŁODYCH

MIESZKANIE DLA MŁODYCH MIESZKANIE DLA MŁODYCH RAPORT O PROGNOZOWANYM NIEWYKORZYSTANIU ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROGRAM MDM W 2014 ROKU Wobec nisko ustawionych limitów cenowych, w 2014 roku zabraknie gotowych mieszkań spełniających

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004 RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W GŁÓWNYCH MIASTACH POLSKI Kwiecień 2004 W ciągu ostatniego półrocza sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce zmieniła się znacznie. W największych miastach ceny mieszkań

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie i rozkład t

Oszacowanie i rozkład t Oszacowanie i rozkład t Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Oszacowanie i rozkład t 1 / 31 Oszacowanie 1 Na podstawie danych z próby szacuje się wiele wartości w populacji, np.: jakie jest poparcie

Bardziej szczegółowo

Test lewostronny dla hipotezy zerowej:

Test lewostronny dla hipotezy zerowej: Poznajemy testowanie hipotez statystycznych w środowisku R Zajęcia z dnia 11 maja 2011 roku Najpierw teoria TESTY ISTOTNOŚCI WARTOŚCI ŚREDNIEJ W POPULACJI GENERALNEJ gdy znana jest wariancja!!! Test prawostronny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com

Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych. Raport portalu RynekPierwotny.com INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 1 grudnia 2011 Podsumowanie III kwartałów 2011 roku na rynku nowych nieruchomości mieszkaniowych Raport portalu RynekPierwotny.com Choć obecnie wydawanych jest coraz mniej

Bardziej szczegółowo

Małe znów jest piękne

Małe znów jest piękne 0 Smart Investments Małe znów jest piękne Analiza: w strukturze wielkości nowobudowanych mieszkań Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa POLSKA Rentowność projektów

Bardziej szczegółowo

Marcin Błażejowski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Marcin Błażejowski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Laboratorium III: Testy statystyczne. Inżynieria biomedyczna, I rok, semestr letni 2013/2014 Analiza danych pomiarowych

Spis treści. Laboratorium III: Testy statystyczne. Inżynieria biomedyczna, I rok, semestr letni 2013/2014 Analiza danych pomiarowych 1 Laboratorium III: Testy statystyczne Spis treści Laboratorium III: Testy statystyczne... 1 Wiadomości ogólne... 2 1. Krótkie przypomnienie wiadomości na temat testów statystycznych... 2 1.1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 1: Terminologia badań statystycznych dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka (1) Statystyka to nauka zajmująca się zbieraniem, badaniem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Natalia Krejckant Nr albumu: 355294 Piotr Pomichowski Nr albumu: 356125

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Natalia Krejckant Nr albumu: 355294 Piotr Pomichowski Nr albumu: 356125 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Natalia Krejckant Nr albumu: 355294 Piotr Pomichowski Nr albumu: 356125 Metoda Największej Wiarygodności w analizie wpływu czynników kształtujących cenę

Bardziej szczegółowo

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym

Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Zmiany na warszawskim rynku mieszkaniowym Na koniec grudnia 2011 r. w serwisie Domiporta.pl znajdowało się ponad 144 000 aktualnych ogłoszeń sprzedaży mieszkań z Warszawy, w tym 76% z rynku wtórnego i

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI Korelacja między zmiennymi X i Y jest miarą siły liniowego związku między tymi zmiennymi.

ANALIZA KORELACJI Korelacja między zmiennymi X i Y jest miarą siły liniowego związku między tymi zmiennymi. ANALIZA KORELACJI Większość zjawisk w otaczającym nas świecie występuje nie samotnie a w różnorodnych związkach. Odnosi się to również do zjawisk biologiczno-medycznych. O powiązaniach między nimi mówią

Bardziej szczegółowo

Rynek lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego Warszawy w 2013 r.

Rynek lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego Warszawy w 2013 r. Statystycznego. Powyższe dane przeanalizowano oraz zaprezentowano w formie liczbowej oraz w ujęciu procentowym. Wstęp lokali mieszkalnych w wybranych powiatach wchodzących w skład tzw. Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO

ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 006 Bogusław GUZIK ŚREDNI BŁĄD PROGNOZOWANIA DLA METODY EKSTRAPOLACJI PRZYROSTU EMPIRYCZNEGO W artykule sformułowano standardowy układ założeń stochastycznych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO. Wykład 2

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO. Wykład 2 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład Parametry przedziałowe rozkładów ciągłych określane na podstawie próby (przedziały ufności) Przedział ufności dla średniej s X t( α;n 1),X + t( α;n 1) n s n t (α;

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI monografia Praca zbiorowa pod red. Magdaleny Cicharskiej WSPÓŁCZESNE TRENDY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Recenzja Prof. dr hab. Anna Górczyńska Redakcja naukowa dr Magdalena Cicharska Projekt okładki Mirosław

Bardziej szczegółowo

Czy możliwa jest prognoza. wartości nieruchomości?

Czy możliwa jest prognoza. wartości nieruchomości? Prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa Czy możliwa jest prognoza wartości nieruchomości? Warszawa, 19 marca 2012 r. Prognozowanie wartości, łączy się prognozowaniem ryzyka związanego z nieruchomością.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU

OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU OCENA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2014 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI Zgodnie z Zasadą III

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych

Program Mieszkanie dla młodych Program Mieszkanie dla młodych CO TO JEST? Program Mieszkanie dla młodych to nowy program polegający na dopłatach do kredytów udzielonych na zakup pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Ma on w pewnym

Bardziej szczegółowo

LOKALNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA NIEPOŁOMICE

LOKALNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYBRANE CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA NIEPOŁOMICE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 7 18 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Krzysztof Gawroński, Barbara Prus LOKALNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU

OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYBRANYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2005 ROKU Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych sektorów... STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 2 249 WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA Uniwersytet Szczeciński OCENA KONDYCJI

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości Damian Kleczewski Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości PRZEDMOWA WSTĘP ROZDZIAŁ I Najważniejszy jest cel ROZDZIAŁ II Dlaczego inwestować w mieszkania? Dlaczego inwestowanie w mieszkania się opłaca?

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007 Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie Paweł Cibis pawel@cibis.pl 1 kwietnia 2007 1 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności wzory Współczynnik zmienności funkcje 2 Korelacja

Bardziej szczegółowo