Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami"

Transkrypt

1 Rafał Zbyrowski * Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Wstęp Nieruchomości uznawane są za jedno z podstawowych dóbr, leżących w docelowym zainteresowaniu większości jednostek, które systematycznie dążą do posiadania własnych mieszkań lub gruntów. W licznych publikacjach z zakresu literatury finansowej nieruchomości zaliczane są również do kategorii klasycznych przedmiotów inwestycji wraz z obligacjami oraz akcjami *Isaac, 1994, s. 2+. Działalność gospodarcza człowieka często związana jest bezpośrednio z nieruchomościami, które stanowią podstawę produkcji dóbr i usług niematerialnych (usługi finansowe, handel, ochrona zdrowia, sfera usług publicznych, itp.) oraz materialnych (rolnictwo, przemysł, usługi mieszkaniowe). Nieruchomości zatem, spełniają funkcję czynnika produkcji; ich rentowność i popyt odpowiadać może rentowności określonych przedsięwzięć ekonomicznych [Kucharska-Stasiak, 2006, s Stąd niesłychanie istotną kwestią staje się problem wyceny nieruchomości jako dóbr w pewnym stopniu niepowtarzalnych (tj. oznaczonych co do tożsamości). Celem głównym artykułu jest ukazanie problematyki wyceny jako zagadnienia prognozowania bądź estymacji przyszłej wartości rynkowej w krótkoterminowej perspektywie przeprowadzanych transakcji. Wartość rynkowa może być rozumiana jako najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku z uwzględnieniem cen transakcyjnych [Kucharska-Stasiak, 2006, s Różnorodność badanych obiektów oraz mnogość scenariuszy zachowań uczestników rynku sprawia, że wartość tę można jedynie szacować. W rzeczywistości precyzyjną wartość danej nieruchomości ustala jedynie potencjalny nabywca, który gotowy jest nabyć ją za określoną cenę. Trudno jest zatem mówić o precyzyjnym określaniu wartości danej nieruchomości, a poszukiwanie właściwego oszacowania porównać można do procesu prognozowania zjawisk ekonomicznych. Zawarta w opracowaniu część empiryczna zawiera przykład modelowania ekonometrycznego wartości nie- * Dr, Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Szturmowa 1/3,

2 534 Rafał Zbyrowski ruchomości mieszkaniowych zlokalizowanych w jednej z dzielnic Warszawy w okresie dobrej koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Przedstawiona analiza stanowi próbę ujęcia problemu wyceny z punktu widzenia ilościowego, która może znaleźć zastosowanie jako narzędzie pomocnicze w działalności zawodowej ekspertów lub podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości. Jak już wspomniano modelowanie zostało skoncentrowane na badaniu zmienności wartości nieruchomości mieszkaniowych, które stanowią dość liczną grupę, szczególnie w dużych metropoliach takich jak stolica naszego kraju. Powszechnie stosowana w literaturze klasyfikacja nieruchomości według celu wykorzystania dzieli nieruchomości na mieszkalne i komercyjne *Wiśniewska, 2011, s Właśnie w obrębie nieruchomości mieszkalnych wyróżnia się nieruchomości mieszkaniowe. Dostęp do danych liczbowych dotyczących nieruchomości komercyjnych jest relatywnie niewielki, trudno jest więc prowadzić badania ilościowe w obrębie tej podgrupy nieruchomości, zwłaszcza jeśli cele analizy dotyczą szczegółowych hipotez wymagających niewielkiego stopnia agregacji materiału badawczego. Zgodnie z postawionym na wstępie celem głównym opracowania sformułowano następującą hipotezę badawczą: wartość nieruchomości mieszkaniowej w Warszawie można oszacować za pomocą modelu ekonometrycznego, który stanowić może istotne wsparcie dla działalności ekspertów związanych z wyceną nieruchomości. Autor w części empirycznej artykułu podejmie się próby budowy modelu ekonometrycznego, którego zadaniem będzie opisanie zmienności ceny nieruchomości mieszkaniowej w jednej z wybranych dzielnic Warszawy. Ocena otrzymanego modelu pod względem statystycznym i merytorycznym pozwoli na zweryfikowanie sformułowanej wcześniej hipotezy badawczej. Wycena wartości rynkowej konkretnej nieruchomości mieszkaniowej przypomina de facto oszacowanie obarczone mniejszym lub większym błędem podobnie jak szacuje się wartość teoretyczną lub wartość prognozowaną w ujęciu typowo ekonometrycznym. 1. Istota nieruchomości w rozumieniu prawa polskiego Nieruchomość definiowana jest jako wydzielony obszar ziemi wraz z wzniesionymi na nim budynkami i urządzeniami *Hoesli, Macgregor, 2000, s. 1+. Definicję tę można poszerzyć także o przestrzeń nad owym

3 Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu 535 obszarem oraz szereg zasobów naturalnych zawartych pod warstwą wierzchnią gruntu lub wody. Polskie prawo określa natomiast nieruchomość w następujący sposób: część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności [Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.+. W związku z powyższą definicją, polskie ustawodawstwo dopuszcza również podział nieruchomości na trzy rodzaje: gruntowe, budynkowe oraz części budynków, czyli tzw. nieruchomości lokalowe (rysunek 1). Rysunek 1. Podział nieruchomości według prawa polskiego Nieruchomości Gruntowe Budynkowe Lokalowe Źródło: *Wiśniewska, 2011, s. 12]. Pierwsza kategoria nieruchomości, czyli nieruchomości gruntowe, zaliczana jest do fundamentalnego rodzaju nieruchomości z racji fizycznego aspektu, będącego podstawą dla dwóch kolejnych wyróżnianych rodzajów. Część powierzchni ziemskiej, która jest odrębnym przedmiotem własności jest traktowana jako integralna całość wraz z związanymi z nią budynkami, urządzeniami oraz szatą roślinną. Naturalnie, wyjątki od tej zasady stanowią dwie kolejne kategorie podziałowe. Nieruchomość budynkowa jest rodzajem odrębnej własności, powstającej na skutek wdrożenia przepisu prawnego, który musi określać szereg relacji własnościowych dotyczących budynku oraz gruntu na jakim się on znajduje. Natomiast nieruchomość lokalowa to część budynku (stale związana z gruntem) prawnie wyodrębniona w osobny przedmiot własności. Nieruchomość lokalowa jest zatem samodzielnym lokalem mieszkalnym, utworzonym na mocy umowy, jednostronnej czynności prawnej lub orzeczenia sądowego *Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.]. Nieruchomość mieszkaniowa stanowi przykład nieruchomości lokalowej.

4 536 Rafał Zbyrowski 2. Determinanty wartości nieruchomości mieszkaniowej w dzielnicy Bielany Badanie empiryczne zostało oparte na próbie badawczej, która obejmuje oferty sprzedaży mieszkań w dzielnicy Bielany z okresu od stycznia 2006 roku do 10 stycznia 2008 roku. Źródłem niniejszej bazy danych jest jedna z działających na terenie Warszawy agencji obrotu nieruchomościami. Zbiór potencjalnych zmiennych egzogenicznych został wyszczególniony poniżej wraz z umownymi oznaczeniami. 1. Win_Biel występowanie windy w budynku. 2. Parter_Biel mieszkanie zlokalizowane na parterze. 3. Pok_Biel liczba pokoi w danym mieszkaniu. 4. Pietro_Biel piętro na którym położone jest mieszkanie. 5. Liczpieter_Biel liczba pięter w budynku, w którym zlokalizowane jest mieszkanie. 6. Aneks_Biel występowanie aneksu kuchennego w mieszkaniu. 7. Przedwoj_Biel mieszkanie położone w budynku zbudowanym przed II wojną światową. 8. Wielkaplyt_Biel budulec typu wielka płyta. 9. Rama_Biel budulec typu rama H. 10. Hip_Biel hipoteczna forma własności. 11. Nowe_Biel mieszkanie nowe. 12. Spwlas_Biel mieszkanie spółdzielcze własnościowe. 13. Ws_Biel mieszkanie o wysokim standardzie. 14. Met_Biel liczba metrów kwadratowych powierzchni. 15. Llat_Biel liczba lat mieszkania. Rolę zmiennej endogenicznej w badaniu pełni cena całkowita mieszkania oznaczona jako Cena_Biel.

5 Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu 537 Tablica 1. Macierz korelacyjna zbudowana dla zmiennych dzielnicy Bielany Źródło: Opracowanie własne. W dzielnicy Bielany można zaobserwować silny dodatni związek ceny nieruchomości mieszkaniowych z liczbą metrów kwadratowych i liczbą pokoi (tablica 1). Zjawisko to obrazują stosunkowo wysokie współczynniki korelacji, które przyjmują odpowiednio wartości (r = 0,81) oraz (r = 0,61). Jednak silna korelacja pomiędzy powierzchnią, a liczbą pokoi (r = 0,81) znowu jest dowodem współliniowości. Na Bielanach uwagę przyciąga jeszcze liczba lat, której związek ze zmianami cen mieszkań opisany jest przez współczynnik korelacji r = -0,33. Zatem słusznie oczekiwać należy, iż cena powinna zmniejszać się wraz z większą liczbą lat danej nieruchomości. Około 30% osiąga także ujemna korelacja budulca wielkiej płyty z ceną, co oznacza że nieruchomości mieszkaniowe tego typu są na Bielanach stosunkowo tańsze. 3. Model wartości mieszkania dla dzielnicy Bielany Dalsza weryfikacja zmiennych egzogenicznych pozwoliła na estymację modelu, który opisuje zmienność ceny całkowitej hipotetycznej nieruchomości mieszkaniowej z niespodziewanie dużą dokładnością (tablica 2). Prawdopodobnie ma to związek z dużą próbą badawczą oraz stosunkowo korzystną koniunkturą gospodarczą na rynku obrotu nieruchomościami w Polsce.

6 538 Rafał Zbyrowski Tablica 2. Model opisujący cenę mieszkania dla dzielnicy Bielany Źródło: Opracowanie własne. Zapis analityczny modelu zbudowanego dla dzielnicy Bielany. log( cena_ biel ) 3,8015 0,0697 log( liczpieter _ biel ) 0,0642 wielkaplyta _ biel t t 0,017 met_ biel t 0,0018 llat _ biel t t 0,1368 log( t) Model dla dzielnicy Bielany posiada bardzo wysoką wartość skorygowanego współczynnika determinacji (88%). Tak znaczne dopasowanie wartości teoretycznych do empirycznych wskazuje na bardzo niewielki stopień oddziaływania czynników nieujętych w modelu. Wartość odchylenia standardowego składnika resztowego ( 0,138), stanowi tu tylko 2% średniej arytmetycznej zlogarytmowanego szeregu cen mieszkań w badanej dzielnicy (tablica 2). Bielany dzięki funkcjonującej od kilku już lat podziemnej kolejce stają się sukcesywnie coraz bardziej atrakcyjną dzielnicą Warszawy. Z tego powodu deweloperzy chętnie kupują grunty w tej części miasta, ponieważ dobre połączenie z centrum przyciąga uwagę nabywców. Na Bielanach w pobliżu metra sfinalizowano kilka dużych inwestycji mieszkaniowych. Najwięcej nowych inwestycji pojawiło się w okolicy stacji Młociny, która stała się dużym węzłem komunikacyjnym. Oprócz przystanku metra znajdą się tu także pętla tramwajowa, pętla autobu-

7 Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu 539 sów miejskich, a także podmiejskich i regionalnych. Atrakcyjność analizowanego obszaru została również wydatnie zwiększona dzięki powstaniu dużych parkingów przesiadkowych (park and ride) oraz połączenia z trasą nowopowstałego mostu Północnego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Stąd z metra niewątpliwie coraz częściej korzystają mieszkańcy podmiejskich miejscowości, a dzięki powstaniu mostu Północnego, także warszawiacy z Białołęki. Ceny nieruchomości mieszkaniowych w gorzej zurbanizowanych częściach Bielan, stosunkowo długo utrzymywały się na niezbyt wygórowanym poziomie szczególnie tam, gdzie niebawem pojawiły się wspomniane nowe inwestycje. W starszej części Bielan spotkać można wiele kamienic i otoczonych zielenią bloków. Wyrastają pośród nich niekiedy bardziej ekskluzywne budynki odświeżając wizerunek dzielnicy. Jednak cena za metr położonych w nich nowych mieszkań jest bardzo wysoka ze względu na bogate w zieleń otoczenie i wspomniane już korzystne połączenia komunikacyjne. Oszacowania parametrów przy zmiennych objaśniających posiadają znaki zgodne z rzeczywistością ekonomiczną rynku obrotu nieruchomościami. Zgodnie z oszacowanym równaniem zwiększenie powierzchni mieszkania o 1 metr kwadratowy powoduje średnio zwiększenie jego ceny o 1,69% (ceteris paribus). Wzrost liczby lat mieszkania na Bielanach obniża jego wartość rynkową. Każdy dodatkowy rok powoduje zmniejszenie ceny o 0,18% (ceteris paribus). Stosunkowo tańsze są tu również mieszkania zlokalizowane w budynkach o większej liczbie kondygnacji, lecz pamiętać należy, iż nie jest to zależność liniowa. Istotną zmienną okazał się tu także rodzaj budulca typu wielka płyta. Mieszkania zbudowane z wielkiej płyty są średnio o 6,2% tańsze od tych powstałych zgodnie z innymi technologiami. Wszystkie parametry oszacowanego równania są istotnie różne od zera dla niskiego poziomu istotności. Autokorelacja składnika resztowego nie potwierdziła się według testu Breusch-Godfrey a *Lipiec- Zajchowska i inni, 2001].

8 540 Rafał Zbyrowski Tablica 3. Test LM w modelu dla dzielnicy Bielany Źródło: Opracowanie własne. Hipotezy testu Breusch-Godfrey a: H0: 0 (brak autokorelacji do 2 rzędu dla modelu w dzielnicy 1 2 Bielany); HA: istnieje takie i, że 0. i Test LM został przeprowadzony w oparciu o model pomocniczy z drugim rzędem opóźnienia składnika resztowego. Empiryczne poziomy istotności podane dla rozkładu Fishera-Snedecora oraz 2 w modelu dla dzielnicy Bielany wskazują na brak autokorelacji składnika resztowego do drugiego rzędu opóźnienia (tablica 3). Zatem należy mieć nadzieję, że estymator metody najmniejszych kwadratów pozostaje efektywny, a wariancja estymatora nieobciążona. Ze względu na dość znaczną agregację jaką reprezentuje próba skupiająca nieruchomości mieszkaniowe z całej dzielnicy Bielany, warto zastanowić się nad spełnieniem założenia homoskedastyczności składnika resztowego. Własność stałości wariancji reszt zweryfikowano testem White a [Lipiec-Zajchowska i inni, 2001]. Tablica 4. Test White a w modelu dla dzielnicy Bielany Źródło: Opracowanie własne. Hipotezy testu White a: 2 2 H0: dla n = 1, 2,..., N; e n e 2 2 e n e HA: istnieje takie n, że. Przeprowadzony test White a wskazuje jednoznacznie na stałość wariancji składnika resztowego w zbudowanym modelu (tablica 4). Zarówno wartość testu F jak i 2 prowadzi do braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej rozpatrywanego testu. Stąd uznać należy, że

9 Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu 541 jednostka administracyjna jaką jest dzielnica Bielany odznacza się wystarczającą jednorodnością badanych obiektów dla potrzeb budowy modelu ekonometrycznego. Prawdopodobnie badania prowadzone dla bardziej zawężonego obszaru stolicy pozwoliłyby uzyskać dokładniejsze oszacowania modelu, to jednak wymagałoby dostępu do bardziej szczegółowych danych wejściowych. Podsumowując należy zauważyć, że model opisujący zmienność cen nieruchomości mieszkaniowych w badanej dzielnicy posiada własności, które nie budzą zastrzeżeń ze statystycznego punktu widzenia. Ocena merytoryczna znaków parametrów przy zmiennych objaśniających również pozostaje w zgodności z podstawowymi zależnościami ekonomicznymi. Zakończenie Zamieszczone w opracowaniu badanie empiryczne stanowi kontynuację prowadzonych przez autora statystyczno-ekonometrycznych analiz warszawskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jak się okazuje Bielany to dzielnica Warszawy, która charakteryzuje się dynamicznymi przemianami w sferze infrastruktury. W szczególności zmiany te uwidaczniały się poprzez rozwój połączeń komunikacyjnych, które zachęcały deweloperów do lokalizowania swoich inwestycji właśnie w tej dzielnicy. Warto podkreślić zatem, że pomimo niniejszych uwarunkowań specyficznych dla badanej dzielnicy zaprezentowany model odznacza się zaskakująco dużą precyzją opisu zmienności cen. Jest to interesujący wniosek zwłaszcza w świetle trudnych do zmierzenia ilościowo czynników specyficznych dla danej lokalizacji nawet w obrębie jednej wybranej dzielnicy. Z pewnością niektóre własności jakościowe badanych obiektów (tj. nieruchomości mieszkaniowych) można dodatkowo uwzględnić w modelowaniu, jednak ze względu na brak dostępu do bardziej szczegółowych danych stało się to niemożliwe. W tej sytuacji zbiór oddziaływania czynników pominiętych w badaniu został odwzorowany przez tak zwaną zmienną losową, której realizacja może być rozumiana jako różnica pomiędzy wartościami rzeczywistymi i teoretycznymi modelu. W kontekście niedokładności przeprowadzonego modelowania godzi się nadmienić, że współczynnik indeterminacji wyniósł tylko około 12%, czyli jest naprawdę niewielki. Wyjątkowo wysoki współczynnik determinacji w modelu dla dzielnicy Bielany można tłumaczyć w następujący sposób.

10 542 Rafał Zbyrowski 1. Duża próba badawcza, która obejmuje 738 obiektów wpłynęła na wzrost precyzji opisu zmienności cen w badanej dzielnicy (zwykle dopasowanie modelu zwiększa się dużo wolniej niż liczebność próby). 2. Ograniczenie analizy do wyłącznie nieruchomości mieszkaniowych sprawiło, że próba składała się z obiektów w pewnym sensie jednorodnych. 3. Objęcie badaniem zaledwie jednej dzielnicy Warszawy, która okazuje się na tyle homogeniczna, że zbiór zmiennych objaśniających w dużym stopniu opisuje zmienność cen. Pominięte zostały tutaj ze względu na rozmiary opracowania rozważania dotyczące różnego stopnia współliniowości niektórych zmiennych egzogenicznych. Zwykle jednak współliniowość regresorów można logicznie tłumaczyć specyfiką rynku nieruchomości. W modelowaniu zdecydowano się jedynie na prostą eliminację niektórych współliniowych regresorów. Co ciekawe, wzajemne powiązanie ze sobą określonych zmiennych objaśniających może niekiedy na rynku nieruchomości pomagać w identyfikacji całych grup obiektów. Takie zjawisko może występować, gdy pewne zbiory cech budynków jednoznacznie dadzą się powiązać np. z młodszym lub starszym budownictwem itd. Przykładowo, istnieją dzielnice w Warszawie, w których fakt występowania windy w budynku nie tylko oznacza udogodnienie dla jego mieszkańców, ale również identyfikuje budynek należący do relatywnie młodszej zabudowy. 4. Analiza została przeprowadzona dla okresu dokładnie przed pojawieniem się pierwszych symptomów ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Model powstał dla przedziału lat, w którym panował prawdziwy boom na rynku nieruchomości w Warszawie. Rynek charakteryzował się znaczną liczbą transakcji, które dotyczyły zwłaszcza nieruchomości mieszkaniowych najczęściej w pewnym sensie typowych. Prowadzenie badań w okresie późniejszym tj. w czasie kryzysu nie prowadzi do uzyskania tak wysoko dopasowanych modeli z wielu przyczyn (tak mikro jak i makroekonomicznych). Podsumowując należy zaznaczyć, że możliwość posługiwania się narzędziami, które służą pomocniczej wycenie nieruchomości niesie ze sobą wiele korzyści dla osób i instytucji związanych pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem nieruchomości. Oczywiście nie każdy okres anali-

11 Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu 543 zy może stanowić podstawę takiego podejścia podobnie jak nie każdy okres jest właściwy dla prognozowania. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w kontekście wyceny nieruchomości, która w przypadku poszukiwania wartości rynkowej zwiera element przewidywania ceny, która najprawdopodobniej wystąpiłaby podczas transakcji kupna-sprzedaży. Zgodnie z obowiązującym prawem wycena nieruchomości w Polsce w rozumieniu ustawy może być sporządzona wyłącznie przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem z tak zwanej listy regulowanej i pomimo licznych dyskusji na ten temat najprawdopodobniej takim zawodem pozostanie (choć pojawiają się głosy za deregulacją np. zawodu zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami). Pamiętać należy jednak, że również oceny dokonywane przez ekspertów będą narażone na znaczne rozbieżności w okresach niestabilnych gospodarczo. Zaprezentowany model ekonometryczny wydaje się stanowić przydatne narzędzie pomocnicze, ale oprócz wspomnianych zalet, pamiętać należy o jego wadach. Z pewnością posługiwanie się modelem jest uprawnione dla nieruchomości typowych np. mieszkań powstałych z wielkiej płyty itd. Z drugiej strony, zupełnie niewłaściwym byłoby zastosowanie takiego podejścia dla obiektów nietypowych lub o wartości historycznej. Zaprezentowany w części empirycznej model koresponduje z postawioną wcześniej hipotezą badawczą. Jego własności statystyczne i merytoryczne pozwalają uznać hipotezę za prawdziwą, zwłaszcza że obliczenia zostały wykonane dla dzielnicy podlegającej znacznym przeobrażeniom komunikacyjnym. Można zauważyć także, że wszelkiego rodzaju zmiany jakościowe w poszczególnych dzielnicach stolicy zostają uwzględnione na rynku nieruchomości z dużym wyprzedzeniem. Dobrym przykładem jest tutaj nie tylko tworzenie nowych węzłów komunikacyjnych na Bielanach, ale również projekt drugiej linii metra, która przebiega przez inne dzielnice. Z uwagi na naturalną długookresowość inwestycji na rynku nieruchomości, jego uczestnicy nastawieni są na dyskontowanie korzyści związanych z przyszłymi zmianami. Stąd także w aspekcie efektywnego funkcjonowania na rynku obrotu nieruchomościami należy podkreślić wagę pozyskiwania informacji związanych z przyszłymi zmianami lub nawet prognozowania.

12 544 Rafał Zbyrowski Literatura 1. Błaszczak G. (2009), Ceny z hossy, a oczekiwania z bessy, Rzeczpospolita z dnia Green W. H. (2002), Econometric analysis, Prentice Hall, New Jersey. 3. Hoesli M., Macgregor B. D. (2000), Property Investment, Principles and Practice of Portfolio Management, Longman, Harlow. 4. Isaac D. (1994), Property Finance, Macmillan, London. 5. Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyka banku w zakresie określania wartości nieruchomości dla celów kredytowych w Polsce na tle trendów Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa. 6. Lipiec-Zajchowska M., Sikora E., Zajchowski J., Koślacz P. (2001), Optymalizacja procesów decyzyjnych cz. I. Analiza i prognozy, WN W.Z.U.W, Warszawa. 7. Maddala G. S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa. 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 9. Wiśniewska M. A. (2011), Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych. Analiza komparatywna efektywności, WN PWN, Warszawa. Streszczenie Artykuł stanowi próbę wykorzystania narzędzi ilościowych jako wsparcia wyceny obiektów na rynku nieruchomości. W szczególności autor skoncentrował swoją uwagę na modelowaniu ekonometrycznym wartości nieruchomości mieszkaniowych w jednej z wybranych dzielnic Warszawy. Badaniem został objęty okres od stycznia 2006 do stycznia Wstępną selekcję zmiennych egzogenicznych przeprowadzono na podstawie macierzy korelacji. Następnie zbudowano model regresji, którego zadaniem jest możliwie najbardziej dokładne wyjaśnienie zmienności cen nieruchomości mieszkaniowych w wybranej dzielnicy Warszawy. Model zaprezentowany w części empirycznej został poddany wnikliwej ocenie zarówno z punktu widzenia statystycznego jak i merytorycznego. W artykule zostały zawarte również rozważania dotyczące aplikacji zaprezentowanego narzędzia do praktycznych problemów związanych z wyceną. Wnioski z badań podkreślają zmaganie się ekspertów z niepewnością w procesie wyceny oraz ogromną rolę ich wiedzy i doświadczenia. Niepewność procesu wyceny wartości rynkowej autor rozpatruje w kontekście szacowania wartości teoretycznych w modelu ekonometrycznym lub nawet prognozowania krótkookresowego. W podsumowaniu wspomniano także o trudnościach pojawiających się w procesie wyceny dla okresów niestabilnych

13 Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu 545 gospodarczo oraz innych uwarunkowaniach aplikacji modeli ekonometrycznych. Słowa kluczowe AVM, wycena nieruchomości The econometric valuation as a forecast of price in the real estate market (Summary) The main purpose of this article is to present the utility of quantitative methods to valuating. Especially the author had focused on an econometrical modeling for a particular district of Warsaw. The research had been based on a statistical data from the beginning of January 2006 to the beginning of January The pre-selection of exogenous variables had been made using a correlation matrix. The next step was making a regression between a price of a flat in district Bielany and a group of exogenous variables. Then the author had commented statistical and essential features of the econometrical model for valuating in the real estate market. The article also presents how to use the model in practical problems with valuation. Also it had been mentioned how important is the knowledge and experience of experts. Moreover the process of valuation made by an expert is always connected with probability, so it is similar to statistical estimating or sometimes even to forecasting. It is also mentioned about problems during a valuation process and about other circumstances of econometrical models application. Keywords AVM, valuation of dwellings

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk

Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek. Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Recenzenci prof. dr hab. Stanisław Belniak, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. SGH, dr hab. Gabriel Główka, prof. dr hab. Halina Henzel, prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski, Nicola Livingstone Ph.D., prof.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 3 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 3 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej

Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Artur Zimny Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej Konin 2008 Tytuł Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 1 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 20 N U M B E R 1 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 20 N U M B E R 1 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

NADUŻYCIA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

NADUŻYCIA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Miedziński NADUŻYCIA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW Zawartość NADUŻYCIA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW... 1 1. Znaczenie tematu... 2 2. Podstawy teoretyczne wyceny przedsiębiorstw... 6 3. Metody wyceny przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXV) 2010 Dominik Skopiec* PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW W ostatnich latach wzrosło znaczenie ryzyka operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU

DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA POCZĄTKU XXI WIEKU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH KATEDRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. DETERMINANTY WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI NA

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie analiza danych zastanych

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie analiza danych zastanych 0 Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie analiza danych zastanych Instytut Prawa i Społeczeństwa Warszawa 2012 r. 1 Spis treści Analiza Danych Zastanych - wnioski... 5 I. Poradnictwo prawne i obywatelskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo