Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: wielkopolskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 1.7 Tytuł projektu: Razem w przyszłość 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gmina: Powiat wolsztyński Wolsztyn 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej 2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 47 Nr lokalu: 0 Miejscowość: 5-go Stycznia Wolsztyn Kod pocztowy: Telefon: (068) Fax: (068) Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: mgr Barbara Szramka - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Sylwia Kusior Numer telefonu: (068) Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: (068) Adres: Wolsztyn, ul. 5-go Stycznia Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Gmina Wolsztyn swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje miasto Wolsztyn oraz 31 wsie. Łączna liczba mieszkańców gminy wynosi (stan na dzień ). Z tego , to mieszkańcy miasta Wolsztyn, natomiast , to mieszkańcy okolicznych wsi. Gmina Wolsztyn położona jest w zachodnio-południowej części województwa wielkopolskiego na pograniczu Pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego. Wraz z gminami Przemęt i Siedlec współtworzy powiat wolsztyński. Z uwagi na położenie geograficzne obserwujemy znaczny rozwój turystyki. Odpowiedzią dla turystów jest bogata baza turystyczno wypoczynkowa, stąd liczne restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe. Pomocą finansową Ośrodka w 2008 roku zostało objętych 512 rodzin. Liczba ta z roku na rok maleje, jednak wśród przyczyn korzystania z pomocy wciąż dominuje problem bezrobocia (176 rodzin). Wśród podopiecznych zauważamy grupę osób, które same nie radzą sobie na rynku pracy. Niskie wykształcenie, brak kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia, wyuczona bezradność, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy są przyczyną długotrwałego pozostawania bez pracy. Skutki bezrobocia dotyczą sfery materialnej, psychicznej, kondycji fizycznej, a także społecznego funkcjonowania całej rodziny. Wśród społeczności lokalnej dominujący problem stanowią: starzenie się społeczeństwa, wzrastająca liczba rodzin niepełnych, okresowy wzrost liczby osób bezrobotnych. Analizując sytuację osób długotrwale bezrobotnych objętych pomocą zaplanowano działania mające na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej. Istotne jest zorganizowanie i sfinansowanie warsztatów szkoleniowych obejmujących spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenie teoretyczne i praktyczne przyuczające do zawodu. Celem strategicznym projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych chcących powrócić na rynek pracy poprzez: zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zmianę predyspozycji osobistych. Powyższe cele oraz planowane działania naszego projektu dotyczą grupy osób długotrwale bezrobotnych, która wymaga szeregu działań zmierzających do readaptacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te prowadzone są na rzecz osób poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Są zatem zgodne z założeniami Poddziałania PO KL rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cele te są zgodne z zasadą rozwoju lokalnego, wpisują się w Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, która jest spójna z innymi dokumentami strategicznymi oraz spójna z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w szczególności z zasadą równości szans, zrównoważonego rozwoju i rozwoju lokalnego oraz Planem Działania na 2009 rok. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 2

3 Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Grupą osób wybraną do objęcia wsparciem jest 11 osób korzystających z pomocy naszego Ośrodka w przedziale wiekowym od 20 do 43 lat. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, nie pozostające w zatrudnieniu, poszukujące pracy i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które z powodu bezradności, trudnej sytuacji materialno bytowej, barier komunikacyjnych do tej pory nie podjęły zatrudnienia bądź też nie podjęły jakichkolwiek działań zmierzających w kierunku podjęcia pracy. Osoby te wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy w realizacji projektu. Rekrutacja osób odbędzie się na podstawie analizy dokumentacji OPS i indywidualnej rozmowy z osobami zainteresowanymi. Zaprosimy do udziału 11 osób, które wcześniej zdeklarowały chęć udziału (oświadczenie pisemne). W przypadku rezygnacji osób deklarujących swoje uczestnictwo, zaplanowano nabór grupy rezerwowej składającej się z 3 osób. Zostanie wyłoniona grupa osób spełniających kryteria projektu. Rekrutację przeprowadzi komisja kwalifikacyjna w składzie: dyrektor OPS, kierownik sekcji pomocy środowiskowej i pracownik socjalny. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostanie podpisany kontrakt socjalny. Przedstawiony proces rekrutacji eliminuje przypadkowy wybór oraz uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 11 w tym osoby długotrwale bezrobotne 11 Osoby nieaktywne zawodowo 0 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym pracownicy w gorszym położeniu 0 Ogółem 11 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie 1. Promocja projektu organizacja akcji informacyjnej poprzez przygotowanie plakatów i ulotek zawierających informacje na temat celu i zasadności działań podejmowanych na rzecz grupy osób bezrobotnych. Informacje ukażą się również w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej i przez cały okres trwania projektu. 2. Praca socjalna objętych zostanie 11 osób i ich rodzin, z którymi zostaną zawarte kontrakty socjalne. W ramach kontraktu zaproponowano udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, wsparcie finansowe i pracę socjalną oraz określono cele i zadania stron. Zadanie to poprowadzi specjalista pracy socjalnej zatrudniony w Ośrodku. 3. Wsparcie finansowe pomoc finansowa dla 11 osób w formie zasiłków celowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 4. Aktywna integracja - skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową oraz organizacja i sfinanowanie poradnictwa specjalistycznego, które Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 3

4 posłuży powróceniu na rynek pracy. Zadanie to prowadzone będzie przez podwykonawcę - pracownia psychologiczna, doradztwo zawodowe. Warsztaty i szkolenia wraz z cateringiem, materiałami szkoleniowymi dla uczestników i kadry prowadzącej obejmować będą: diagnozę potrzeb uczestników projektu (11 osób, 0,5 godziny), warsztaty psychologiczne obejmujące trening interpersonalny (5 dni, 8 godzin dziennie) i warsztaty z psychologiem (10 dni, 4 godziny dziennie), warsztaty z doradcą zawodowym (4 dni, 6 godzin dziennie), kurs kulinarny składający się z części teoretycznej (15 dni, 2 godziny dziennie) i praktycznej (15 dni, 6 godzin dziennie), zapewnienie produktów spożywczych, odzieży ochronnej, materiałów szkoleniowych, ubezpieczenie uczestników i wynajem sali (kuchnia), konsultacje indywidualne z psychologiem (1 godzina, 3 razy każdy z uczestników) oraz z doradcą zawodowym (1 godzina, 3 razy każdy z uczestników). 5. Zarządzanie projektem: - rekrutacja uczestników projektu. Analiza dokumentacji OPS oraz indywidualne rozmowy Komisji Kwalifikacyjnej z osobami bezrobotnymi zainteresowanymi udziałem w projekcie, zmierzające do wytypowania 11 beneficjentów ostatecznych oraz 3 osobowej grupy rezerwowej, - budowa zespołu projektowego poprzez powołanie kompetentnych osób posiadających umiejętności komunikacyjne, podstawy teoretyczne i doświadczenie w pracy zespołowej. W skład zespołu wchodzą: koordynator zarządzający projektem, specjalista pracy spocjalnej, specjalista do spraw finansowych i zarządzania budżetem oraz osoba nadzorująca i monitorująca realizację projektu, - założenie i prowadzenie rachunku bankowego na potrzeby projektu, - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kamery audiowizualnej i szafki do przechowywania dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją projektu, - monitoring poprzez systematyczne sprawdzanie osiągnięć i efektywności podejmowanych działań zaplanowanych przy realizacji projektu. Monitoring odbywać się będzie na podstawie listy obecności uczestników, planu działania, raportach, ankietach, fotografiach, rachunkach z ponoszonych wydatków i listach płac, - sprawozdawczość poprzez raporty merytoryczne i finansowe z postępów rzeczowo finansowych w realizacji projektu zgodnie z wytycznymi, - ewaluacja, wnioski z analizy i oceny przeprowadzonego projektu i stopnia osiągnięcia założonych celów poprzez ankiety wypełniane przez uczestników szkolenia, określające stopień przydatności przekazanej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz oceniające proces szkolenia, - zamknięcie projektu poprzez generowanie raportu końcowego. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: 1. Wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów ukończenie szkolenia w zawodzie kucharz - wskaźnikiem będzie uzyskanie certyfikatu. 2. Wzrost umiejętności praktycznych takich jak: a) wykorzystanie nowoczesnych technik przy poszukiwaniu pracy, umiejętność przygotowania CV, podania o pracę, listu motywacyjnego - wskaźnikiem będzie opracowanie pism, b) nabycie umiejętności w zakresie gotowania - wskaźnikiem będzie przygotowanie potraw. Rezultaty miękkie: 1. Zmiana osobistych predyspozycji poprawa prezencji, większa dbałość o higienę osobistą, wzrost zadowolenia, nabycie umiejętności zachowań asertywnych, nabycie umiejętności komunikacyjnych. 2. Wzrost zdolności motywacyjnych zwiększenie wiary we własne siły, podniesienie poziomu wartości. 3. Zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej i zawodowej - większa świadomość praw i obowiązków, nabycie umiejętności niezbędnych przy rozmowie wstępnej z pracodawcą. 4. Postęp w integracji społecznej większa otwartość na innych ludzi, zmniejszenie niepewności i poziomu depresji, zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, wzrost pewności siebie w kontaktach z pracodawcą, poprawa umiejętności szukania pracy poprzez uświadomienie popełnianych błędów oraz nauczenie się sposobów ich pokonywania, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy, wzrost samooceny, poprawa relacji w rodzinie. Wartością dodaną projektu jest po raz pierwszy zgromadzenie szeregu działań adresowanych do grupy osób dotkniętych tym samym problemem w celu zmiany ich położenia i wskazania innego sposobu na życie. Źródła weryfikacji rezultatów: monitoring - dzienniki kursów, materiały szkoleniowe, ewaluacja ankiety wypełniane przez uczestników szkolenia określające stopień przydatności przekazywanej wiedzy, umiejętności praktycznych oraz oceniające proces szkolenia, Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 4

5 sprawozdawczość raporty merytoryczne i kasowe z postępów rzeczowo finansowych w realizacji projektu. Kompleksowość i trwałość rezultatu projektu w odniesieniu do udzielonego wsparcia wynikać będzie z połączenia teoretycznych i praktycznych zajęć psychologicznych umożliwiających podniesienie stopnia aktywizacji zawodowej oraz umiejętności interpersonalnych uczestników. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie posiada własny budynek w centrum miasta, zatrudnia 20 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych. Realizuje zadania wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej, a także rządowe programy pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Ponadto podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizację imprez okolicznościowych dla poszczególnych grup (dzień dziecka, spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i bezdomnych, jasełka, świąteczne zbiórki żywności). Ośrodek realizuje projekt konkursowy Nowe życie współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt ten realizowany jest od października 2008 do marca W realizację projektu "Razem w przyszłość" zaangażowane będą osoby, które zarządzać będą projektem pełniąc następujące funkcje w projekcie: osoba do nadzoru i monitorowania projektu - celem działania jest monitoring i ewaluacja, dbałość o osiągnięcie założonych rezultatów - osoba posiadająca wykształcenie wyższe, ukończona specjalizacja z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie, koordynator - celem działania jest zarządzanie projektem, rekrutacja, sprawozdawczość, praca socjalna, zawieranie kontraktów - wykształcenie średnie zawodowe - kierownik sekcji pomocy środowiskowej, w trakcie kontynuacji nauki w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, doświadczenie zawodowe 15 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego, kurs z zakresu nowoczesnych technik w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, warsztaty z zakresu przygotowywania projektów współfinansowanych z EFS, specjalista pracy socjalnej - praca socjalna, zawieranie kontraktów socjalnych - wykształcenie średnie zawodowe - specjalista pracy socjalnej w trakcie kontynuacji nauki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, doświadczenie zawodowe 18 lat pracy w zawodzie pracownika socjalnego, kurs z zakresu "Umiem bronić się sama", kurs z zakresu nowoczesnych technik w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, warsztaty z zakresu przygotowywania projektów współfinansowanych z EFS, specjalista do spraw finansowych i zarządzania budżetem - celem działania jest dokumentacja finansowo-księgowa, prawidłowe rozliczanie projektu, sprawozdawczość - wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek finanse, doświadczenie zawodowe wieloletni staż pracy na stanowisku z-cy głównego księgowego i głównego księgowego, znajomość obsługi programów księgowych, kadrowych - "płatnik ZUS". Podstawowym elementem wpływającym na realizację projektu, jest dobre zaplanowanie działań, poprzedzone analizą potrzeb. Projekt z pewnością zostanie zrealizowany prawidłowo, gdyż jego działania są potrzebne znacznie większej grupie niż założono. Kolejnymi elementami efektywnego i fachowego zarządzania projektem, tak, aby realizacja przedsięwzięcia zakończyła się pełnym sukcesem, są dobry, kompetentny i zgrany zespół realizujący projekt, komunikacja w zespole projektowym, monitoring i ewaluacja, informacja i promocja oraz sprawozdawczość. Zadanie "Aktywna integracja" zlecimy podwykonawcy, ponieważ Ośrodek nie posiada wykwalifikowanych specjalistów mogących prowadzić szkolenia. Firma szkoleniowa posiadać będzie doświadczenie w szkoleniu zawodowym oraz w prowadzeniu warsztatów psychologicznych (psycholog, doradcy zawodowi). Dysponować będzie salą wykładową. Zapewni również warunki lokalowe w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych (sala z zapleczem kuchennym). Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 5

6 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2009 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,23 zł ,23 zł Koszty bezpośrednie ,35 zł ,35 zł Zadanie 1 : Promocja projektu 950,00 zł 950,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 2 : Praca socjalna 8 250,00 zł 8 250,00 zł w tym koszty personelu 8 250,00 zł 8 250,00 zł Zadanie 3 : Wsparcie finansowe dla ,00 zł ,00 zł uczestników projektu w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 4 : Aktywna integracja ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : Zarządzanie projektem ,35 zł ,35 zł w tym koszty personelu ,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie 8 146,88 zł 8 146,88 zł jako % kosztów bezpośrednich 0.00 % 0.00 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem 4 556,35 zł 4 556,35 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 4.54 % 4.54 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny ,59 zł ,59 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] ,64 zł ,64 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 9 113,93 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 6

7 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 7

8 Harmonogram realizacji projektu Rok 2009 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Promocja projektu Etap 1 - Plakaty i ulotki z logo EFS, PO KL Etap 2 - Ogłoszenia w prasie lokalnej Etap 3 - Informacja na stronie internetowj: i Zaangażowany personel koordynator projektu Liczba uczestników Zadanie 2 - Praca socjalna Etap 1 - Praca socjalna Zaangażowany personel Specjalista pracy socjalnej Liczba uczestników Zadanie 3 - Wsparcie finansowe dla uczestników projektu Etap 1 - zasiłki celowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Zaangażowany personel Specjalista pracy socjalnej Liczba uczestników Zadanie 4 - Aktywna integracja Etap 1 - Diagnoza potrzeb uczestników projektu Etap 2 - Warsztaty psychologiczne Etap 3 - Kurs kulinarny Etap 4 - Warsztaty z doradcą zawodowym Etap 5 - Konsultacje indywidualne Zaangażowany personel koordynator projektu Liczba uczestników Zadanie 5 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Rekrutacja uczestników projektu Etap 2 - Budowa zespołu projektowego Etap 3 - Prowadzenie rachunku bankowego Etap 4 - Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, kamery i szafki Etap 5 - Monitoring Etap 6 - Sprawozdawczość Etap 7 - Ewaluacja Etap 8 - Zamknięcie projektu Zaangażowany personel Koordynator projektu Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 8

9 Specjalista do spraw finansowych i zarządzania budżetem Osoba do spraw nadzoru i monitorowania projektu Liczba uczestników Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 9

10 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,23 zł ,35 zł 950,00 zł 1. Plakaty z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 20 10,00 zł 200,00 zł 2. Ulotki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 50 5,00 zł 250,00 zł 3. Ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej częśćiowo finansowane z środków własnych gminy - 76,59zł 4. Informacje na stronach inetrnetowych: NIE NIE sztuka 2 150,00 zł 300,00 zł NIE NIE sztuka 2 0,00 zł 0,00 zł 5. Teczki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 11 10,00 zł 110,00 zł 6. Długopisy z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 30 3,00 zł 90,00 zł Zadanie 2: Praca socjalna 7. Szeroko rozumiana praca socjalna(poradnictwo, rozmowy, wsparcie) 8. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego za kontrakty socjalne w wysokości 15% wartości zadania "Aktywna inegracja" - dodatek specjalny Zadanie 3: Wsparcie finansowe dla uczestników projektu 9. Pomoc w formie zasiłków celowych przez okres 8 m-cy Zadanie 4: Aktywna integracja 10. Realizacja kontraktów socjalnych Zadanie 5: Zarządzanie projektem 11. Rekrutacja uczestników projektu 12. Zakup komputera - laptop z systemem operacyjnym Windows 8 250,00 zł NIE NIE liczba rodzin 11 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE miesiąc ,25 zł 8 250,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł ,35 zł NIE NIE 0 0 0,00 zł 0,00 zł TAK NIE sztuka ,35 zł 2 706,35 zł 13. Zakup programu Office NIE NIE sztuka 1 900,00 zł 900,00 zł 14. Zakup szafki TAK NIE sztuka 1 250,00 zł 250,00 zł 15. Zakup sprzętu wielofunkcyjnego TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 16. Zakup kamery TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 17. Prowadzenie rachunku bankowego 18. Dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu -1100zł/mies. w formie dodatku specjalnego 19. Dodatkowe wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i monitorującej przebieg projektu zł/mies. w formie dodatku specjalnego NIE NIE sztuka 1 0,00 zł 0,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 8 800,00 zł NIE NIE miesiąc 8 400,00 zł 3 200,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 10

11 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 8 146,88 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00zł 0.00 % 4 556,35zł 4.54 % ,23 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 11

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,23 zł ,35 zł 950,00 zł 1. Plakaty z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 200,00 zł 2. Ulotki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 250,00 zł 3. Ogłoszenia informacyjne w prasie lokalnej częśćiowo finansowane z środków własnych gminy - 76,59zł 4. Informacje na stronach inetrnetowych: NIE NIE sztuka 300,00 zł NIE NIE sztuka 0,00 zł 5. Teczki z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 110,00 zł 6. Długopisy z logo EFS, PO KL NIE NIE sztuka 90,00 zł Zadanie 2: Praca socjalna 7. Szeroko rozumiana praca socjalna(poradnictwo, rozmowy, wsparcie) 8. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika socjalnego za kontrakty socjalne w wysokości 15% wartości zadania "Aktywna inegracja" - dodatek specjalny Zadanie 3: Wsparcie finansowe dla uczestników projektu 9. Pomoc w formie zasiłków celowych przez okres 8 m-cy Zadanie 4: Aktywna integracja 10. Realizacja kontraktów socjalnych Zadanie 5: Zarządzanie projektem 11. Rekrutacja uczestników projektu 12. Zakup komputera - laptop z systemem operacyjnym Windows 8 250,00 zł NIE NIE liczba rodzin 0,00 zł NIE NIE miesiąc 8 250,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,35 zł NIE NIE 0 0,00 zł TAK NIE sztuka 2 706,35 zł 13. Zakup programu Office NIE NIE sztuka 900,00 zł 14. Zakup szafki TAK NIE sztuka 250,00 zł 15. Zakup sprzętu wielofunkcyjnego TAK NIE sztuka 800,00 zł 16. Zakup kamery TAK NIE sztuka 800,00 zł 17. Prowadzenie rachunku bankowego 18. Dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora projektu -1100zł/mies. w formie dodatku specjalnego 19. Dodatkowe wynagrodzenie dla osoby nadzorującej i monitorującej przebieg projektu zł/mies. w formie dodatku specjalnego NIE NIE sztuka 0,00 zł NIE NIE miesiąc 8 800,00 zł NIE NIE miesiąc 3 200,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 12

13 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 8 146,88 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 0,00 zł 0.00 % 4 556,35 zł 4.54 % ,23 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 13

14 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) 0 Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Uzasadnienie dla cross-financingu w projekcie: niezbędne jest uzupełnienie braków w wyposażeniu technicznym OPS, stąd konieczny zakup: zestawu komputerowego, sprzętu wielofunkcyjnego, kamery do rejestracji i analizy zachowań uczestników w realizacji projektu (warsztaty psychiologiczne, zajęcia praktyczne), szafki do przechowywania dokumentacji prowadzonej na rzecz projektu. Uzasadnienie: Uzasadnienie kosztów pośrednich: 1.Koszty materiałów biurowych potrzebnych do realizowania zadań wynikających z harmonogramu działań projektu tj. zadań księgowych, sprawozdawczości oraz do dokonywania oceny realizacji projektu w trakcie jego trwania - 8 m-cy X 100 zł = 800 zł. 2. Wynagrodzenie pracownika do spraw obsługi finansowej w formie dodatku specjalnego tj. 8 m-cy X 918,36 zł, którego celem działania jest prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, prawidłowe rozliczenie projektu oraz sprawozdawczość. Metodologia obliczania wynagrodzenia: Koszty funkcjonowania OPS (2008 rok ,86zł. / 12 m-cy X 8 m-cy = ,57 zł. Koszty projektu ,23 zł. Współczynnik - 25,44% Koszty księgowości zł. X 8 m-cy X 25,44% = 7.347,0720 zł. Do projektu przyjmujemy kwotę 918,36 zł. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: 574B-8FB1-1E96-78F6 14

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK

NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK NABÓR DO PROJEKTU NA 2011 ROK Informacja o przedłuŝeniu terminu rekrutacji osób chętnych do udziału w projekcie Aktywna Integracji Społeczna i Zawodowa na terenie Gminy Mszana. na terenie Gminy Mszana

Bardziej szczegółowo

Projekt na rok SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza

Projekt na rok SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/08 Rady Gminy w Nędzy z dnia 30 czerwca 2008 roku Projekt na rok 2008 SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza Nędza, Maj 2008 Wstęp 3 Problem główny i problemy

Bardziej szczegółowo