Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubelskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/6.1.2/ Tytuł projektu: Kadra Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Lubelskie Powiat: Gmina: Powiat hrubieszowski 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat hrubieszowski/powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 2.2 Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 5 Nr lokalu: - Miejscowość: Łazienna Hrubieszów Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Sławomir Marciniuk 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Renata Puchalska Numer telefonu: w Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Partnerzy: NIE Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 2

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie należy do Publicznych Służb Zatrudnienia. Do jego zadań należy między innymi: - udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; - inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy; - organizowanie i finansowanie usług i aktywnych form wsparcia osób bezrobotnych. Według danych PUP Hrubieszów liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie we wrześniu 2011 roku wyniosła osób (2827 kobiet i 2591 mężczyzn), co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 17,3 % i przewyższa tym samym średnią stopę bezrobocia dla województwa lubelskiego o 5 %. Zapewnienie tak licznej grupie bezrobotnych, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dostępu do podstawowych usług rynku pracy na profesjonalnym poziomie wymaga zatrudniania odpowiednej liczby pracowników na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych. Sprawna i efektywna administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój powiatu hrubieszowskiego. Wyzwania, które stoją przed publicznymi służbami zatrudnienia, wzrost oczekiwań bezrobotnych skutkują koniecznością dostosowania struktur oraz sposobu pracy administracji publicznej do nowych standardów i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Podstawowym obowiązkiem jest profesjonalne, rzetelne, bezstronne i neutralne wykonywanie zadań urzędu. W tutejszym Urzędzie w okresie od 1 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku, za który oblicza sie minimalną liczbę etatów pracowników kluczowych stosownie do standardów rynku pracy, łaczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła osób, łaczna liczba wyrejestrowanych bezrobotnych to osób, zaś liczba przyjętych ofert pracy to Zgodnie ze standardami usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie minimalna liczba pośredników pracy na 2012 rok wynosi 7 etatów, a doradców zawodowych 4. W chwili obecnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie zatrudnionych jest 4 doradców zawodowych (1 meżczyzna i 3 kobiety) z czego wynagrodzenie trzech osób (kobiet) współfinansowane jest w ramach projektu "Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie" do dnia r. oraz 9 pośredników pracy (6 kobiet i 3 mężczyzn) z czego 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) również zatrudniane są w ramach w/w projektu do końca 2011 roku. Głównym problemem do rozwiązania jest słaba zdolność instytucjonalna Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie do prawidłowego obsługiwania osób bezrobotnych i Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 3

4 pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Podstawową przyczyną tego problemu jest niewystarczająca liczba zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych ze środków własnych Urzędu w stosunku do liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, skutkująca nadmiernym obciążeniem pracowników obowiązkami służbowymi, brakiem możliwości indywidualnego podejścia do problemów osób bezrobotnych, trudnościami z dopasowaniem odpowiednich usług i instrumentów rynku pracy do umiejętności i kwalifikacji bezrobotnego. Przyczyny te uwidaczniają się tak samo u kobiet jak i u mężczyzn co znajduje odzwierciedlenie w takich samych działaniach. Jednocześnie nadmiar obowiązków spoczywających na jednym pracowniku uniemożliwia indywidualne podejście do problemu osoby bezrobotnej, a tym samym budzi niezadowolenie klienta oraz niską efektywność pracy. Tutaj widzimy konieczność ciągłego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, a co za tym idzie wsparcie rozwoju potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Z przeprowadzonej analizy ilościowej pod kątem płci wynika brak istniejących nierówności w obszarze problemowym projektu. Zapotrzebowanie na działania projektowe potwierdzaja badania własne (wywiady z zatrudnionymi pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi), wystąpienia Powiatowej Rady Zatrudnienia, jak również rozmowy Dyrektora PUP Hrubieszów z lokalnymi władzami samorządowymi i przedsiębiorcami jak również osobami bezrobotnymi wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na grupę docelową (utrzymanie zatrudnienia przez pięciu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie) ale również na otoczenie, a głównie na "klientów" tut. Urzędu Pracy (zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, a w efekcie podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa wiekszej liczby osób bezrobotnych). Projekt jest zgodny z: * PO KL odnośnie celu szczegółowego I w zakresie oczekiwanych efektów oraz zakładanych rezultatów, * SzOP PO KL Poddziałanie w zakresie zakaładanych celów i osiąganych efektów, typu realizowanych operacji (projektów), typu beneficjentów oraz wyboru grup docelowych, * Planem działania na rok 2011 PO KL dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie w zakresie zakładanych celów, typów projektów przewidzianych do realizacji w 2010 roku, grup docelowych oraz oczekiwanych rezultatów. Projekt jest równiez spójny z Programem promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Hrubieszowskiego w pkt.: 3.1 Cel: pośrednictwo pracy 3.2 Cel: poradnictwo zawodowe 3.3 Cel: aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz do 27 roku życia, które ukonczyły szkołę wyższą 3.4 Cel: aktywizacja długotrwale bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy 3.5 Cel: aktywizacja bezrobotnych osób powyżej 50 - tego roku życia 3.6 Cel: aktywizacja pozostałych bezrobotnych osób zarejestrowanych w PUP Hrubieszów, zwłaszcza pochodzących z terenów wiejskich Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Wsparcie rozwoju potencjału instytucjonalnego Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2012 roku. Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Liczba utworzonych stanowisk pracy Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: Liczba podpisanych umów o pracę w ramach projektu konkursowego PO KL, listy obecności pracowników zatrudnionych, listy płac pracowników zatrudnionych; CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: Na początku realizacji projektu oraz comiesięczny monitoring Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 4

5 3.1.3 Cele szczegółowe projektu Zwiększenie liczby pośredników pracy Zwiększenie liczby doradców zawodowych Wskaźnik pomiaru celu Liczba zatrudnionych pośredników pracy Liczba zatrudnionych doradców zawodowych Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: Liczba podpisanych umów o pracę, listy obecności pracowników zatrudnionych, listy płac pracowników zatrudnionych w ramach projektu. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: na początku realizacji projektu oraz comiesięczny monitoring. ŹRÓDŁO WERYFIKACJI: Liczba podpisanych umów o pracę,listy obecności pracowników zatrudnionych, listy płac pracowników zatrudnionych w ramach projektu. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU: na początku realizacji projektu oraz comiesięczny monitoring. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta instytucja Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie oraz sześciu jej pracowników kontynuujących udział z poprzedniej edycji projektu. Grupa ta jest zgodna z grupą docelową wskazaną przez SzOP PO KL dla Poddziałania oraz Dokumentacją konkursową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Lubelskiego dla Konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.2/2011. Wsparcie w ramach omawianego projektu będzie dotyczyło części personelu kluczowego Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie obejmującego: * 3 pośredników pracy, * 3 doradców zawodowych. Osoby te odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie kreowania ścieżki zawodowej bezrobotnego, a tym samym ich działania mają decydujące znaczenie w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W związku z tym istotne jest, aby działania pośredników pracy i doradców zawodowych odpowiadały na potrzeby zarówno osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak i pracodawców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie na stanowisku pośrednika pracy w ramach poprzednich edycji projektu zatrudniono 4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn), a na stanowisku doradcy zawodowego zatrudniono 3 kobiety. Proces rekrutacji uczestników projektu będzie polegał na wyborze spośród 7 osób dotychczas zatrudnionych w ramach poprzednich edycji projektu sześciu pracowników z którymi zostaną podpisane umowy o pracę na okres kolejnych dwunastu miesięcy tj. do dnia r. Decyzja o tym, które z osób otrzymają kontynuację umów o pracę będzie należała do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie po konsultacjach z Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej na temat jakości wykonywanej pracy przez dotychczas zatrudniane osoby. Umowy o pracę będą obowiązywać od dnia rozpoczęcia projektu. Proces rekrutacji na stanowiska kluczowe będzie zgodny z przepisami ustawy z dn r. o samorządzie powiatowym (Dz.U ze zm.) oraz ustawy z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U ze zm.). Umowy o pracę zostaną sporządzone przez Kierownika Działu Organizacyjno Administracyjnego w ramach obowiązków służbowych. Jak wskazano w pkt 3.1 wniosku istnieje paląca potrzeba kontynuacji zatrudnienia na stanowiskach pośrednika pracy i doradcy zawodowego, a zatrudnienie takie ze względu na dyscyplinę finansów publicznych na dzień dzisiejszy jest możliwe tylko w ramach niniejszego projektu. Podczas realizacji całego projektu zostanie zachowana zasada równości szans i zasada równości płci. Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 5

6 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa 0 Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 6

7 3.3 Zadania 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji 1 Zatrudnienie pośredników pracy Zadanie obejmie podpisanie umów o pracę z zatrudnionymi w ramach poprzedniej edycji projektu pośrednikami pracy (3 osoby) na okres kolejnych 11 miesięcy od dnia 1 stycznia 2012 r. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego w ramach obowiązków służbowych. Produkty wytworzone w ramach realizacji zadania obejmą 6000 godzin udzielanych informacji w zakresie pośrednictwa pracy przez zatrudnionych pośredników pracy. 2 Zatrudnienie doradców zawodowych Zadanie obejmie podpisanie umów o pracę z zatrudnionymi w ramach poprzedniej edycji projektu doradcami zawodowymi (3 osoby) na okres kolejnych 11 miesięcy od dnia 1 stycznia 2012 r. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Kierownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego w ramach obowiązków służbowych. Produkty wytworzone w ramach realizacji zadania obejmą 6000 godzin doradztwa zawodowego udzielonego przez zatrudnianych doradców zawodowych. 3 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 4 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie 3.7 Cel szczegółowy projektu Zwiększenie liczby pośredników pracy Zwiększenie liczby doradców zawodowych 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Realizacja celu głównego projektu tj.: Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2012 roku przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. Zwiększenie dostępu do świadczonych usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców jest niewątpliwie konsekwencją realizacji niniejszego projektu. Jednocześnie podnoszenie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych w okresie realizacji projektu pośrednio przyczyni się do osiagnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu VI PO KL Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 7

8 WARTOŚCIĄ DODANĄ PROJEKTU będzie niewątpliwie objęcie wsparciem większej liczby osób zatrudnionych na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych niż byłoby to możliwe bez dodatkowych środków pochodzących z EFS. Ponadto wartość dodaną projektu stanowić będzie poprawa sytuacji zawodowej uczestników. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Projektodawca posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami. W ramach POKL Poddziałanie realizowany jest projekt systemowy pt. Z bierności do zatrudnienia program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego, w którym w 2008 roku wzięły udział 803 osoby, w osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, natomiast w 2010 roku wsparciem objęto 547 osób. Na rok 2011 planuje się zakwalifikować do udziału w projekcie 220 osób. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Okres realizacji: Wartość projektu na 2008 rok wynosi ,35 zł, na 2009 rok ,88 zł, na 2010 rok ,00 zł, natomiast środki zaplanowane na 2011 rok wynoszą Rezultaty zakładane w 2008, 2009 i 2010 roku zostały osiągnięte, natomiast w 2011 roku osiągnięte zostały w znacznej części pomimo niezakończenia realizacji projektu. W okresie od r. do r. realizowany był projekt Praca, Profesjonalizm, Skuteczność wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie w ramach Poddziałania PO KL. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów podjęto następujące działania: zatrudniono 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników kluczowych prowadzące do wzrostu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Projekt wsparciem objął 24 osoby wszyscy beneficjenci należeli do grupy pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Budżet projektu wynosił ,55 zł. 1 lipca 2010 r. rozpoczęto realizację projektu "Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie" również w ramach Poddziałania PO KL. Celem ogólnym projektu jest rozwój pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w zakresie kompleksowego obsługiwania osób bezrobotnych i pracodawców. Aby osiągnąć założony cel zaplanowano zatrudnienie nowych pracowników kluczowych, kontynuację zatrudnienia pracowników z poprzedniej edycji projektu oraz szkolenia specjalistyczne. Projekt wsparciem objął 7 osób - pracowników kluczowych PUP w Hrubieszowie. Realizacja projektu trwa do roku. Wszystkie założone rezultaty projektu zostały osiągnięte mimo niezakończenia realizacji projektu. Budżet projektu wynosi ,40 zł. W ramach Działania 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie od dnia 1 sierpnia 2009 roku do 30 kwietnia 2011 roku realizował projekt pt. Kreatywna przedsiębiorczość. Przedsięwzięcie to miało na celu promocję przedsiębiorczości oraz wsparcie 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Hrubieszów zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach projektu przeszkolono wszystkich uczestników projektu, udzielono im wsparcia w postaci doradztwa dotyczącego założenia działalności gospodarczej, 40 osobom wypłacono środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości zł oraz 38 osób otrzymało wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy od momentu otworzenia działalności gospodarczej. Wszystkie założone w projekcie zadania zostały zrealizowane, a rezultaty i produkty osiągnięte. Budżet projektu wyniósł ,75 zł. W okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku realizowany jest projekt "Profesjonalna kadra" w ramach Poddziałania PO KL. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych przez pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Działania przewidziane do realizacji obejmują szkolenia specjalistyczne, szkolenie interpersonalne oraz studia podyplomowe dla uczestników projektu. Planowane rezultaty i produkty zostały częściowo osiągnięte mimo niezakończenia realizacji projektu. Projekt wsparciem obejmuje 22 osoby, a budżet projektu wynosi ,44 zł. Projektami, które mają największe znaczenie jeżeli chodzi o doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć są projekty dotychczas realizowane w ramach Poddziałania PO KL. Doświadczenie zdobyte w ramach ich realizacji będzie niewątpliwie przydatne. Pozostałe projekty dotyczyły co prawda udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, jednakże z uwagi na charakter oferowanego wsparcia w ramach niniejszego projektu oraz specyfikę projektów współfinansowanych z EFS, doświadczenie zdobyte w poprzednich projektach będzie miało zastosowanie także w przypadku przedmiotowego projektu. Obroty Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie za poprzedni zamknięty rok obrotowy tj wynoszą ,71 zł. Kwota ta ukazuje potencjał tut. PUP dotyczący kwestii realizacji niniejszego projektu w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczenie projektu. Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 8

9 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników Omawiany projekt będzie realizowany przez pracownicę Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie (Koordynatorkę), posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz czteroletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego głównie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KOORDYNATORKA swoje obowiązki będzie wykonywać w ramach zadań służbowych. Osoba ta posiadająca doświadczenie w realizacji projektów w ramach Poddziałania PO KL będzie odpowiadać za całość działań podejmowanych w projekcie, w tym za zarządzanie projektem, ewaluację, sprawozdawczość (część merytoryczna wniosku o płatność), promocję projektu, rekrutację, nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu. Zadaniem koordynatorki będzie również bieżący monitoring projektu polegający na comiesięcznych pomiarach rezultatów projektu tj. kontrola list obecności i list płac pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz informowaniu DYREKTORA PUP o postępach w realizacji projektu na comiesięcznych spotkaniach, a w razie potrzeby częściej. W ramach zarządzania projektem zostanie przeprowadzona akcja promocyjno - informacyjna obejmująca przygotowanie ogłoszeń promocyjnych. Informacja o realizacji projektu zostanie umieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Jednocześnie biuro projektu, stanowiska pracy utworzone w ramach projektu oraz wszystkie dokumenty generowane w jego ramach zostaną oznaczone logami Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zarządzanie projektem dodatkowo zostaną zaangażowane następujące osoby: DYREKTOR PUP do jego zadań będzie należało podejmowanie ostatecznych decyzji w projekcie, m.in. wyboru pracowników z poprzednich edycji projektu z którymi zostaną podpisane umowy na kontynuację zatrudnienia, itp. KSIĘGOWA - posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiedzialna będzie za obsługę finansowo-księgową projektu, rozliczanie list płac, prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, sporządzanie wniosków o płatność (część finansowa), archiwizowanie dokumentów finansowych projektu. Księgowa będzie wykonywać swoje zadania w ramach obowiązków służbowych. Zarządzanie projektem uwzględnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku zarządzania nie planuje się ingerencji w życie rodzinne koordynatorki i księgowej. Będą one wykonywać swoje obowiązki w godzinach pracy. Organizacja prac w ramach projektu wspiera godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Realizacja projektu odbywać się będzie w pomieszczeniach tut. Urzędu przy wykorzystaniu odpowiedniego zaplecza: sprzętów użytkowych, technicznych i komputerowych. Biuro projektu (właściwie oznakowane na terenie woj. lubelskiego, w stolicy powiatu, mieście Hrubieszów siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie) w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji projektu, tj. komputer z pełnym oprogramowaniem oraz łączem internetowym, ponadto dostęp do telefonu, faksu, ksero i drukarki, jak również szafy przeznaczonej do przechowywania wszystkich dokumentów wygenerowanych na potrzeby realizacji projektu. Sprawny system zarządzania projektem w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą i odpowiednim zapleczem technicznym zapewni sukces realizacji omawianego projektu. Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora: 6.4 9

10 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2012 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,00 zł ,00 zł Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł w tym stawki jednostkowe w tym kwoty ryczałtowe Zadanie 1: Zatrudnienie pośredników pracy ,00 zł ,00 zł Zadanie 2: Zatrudnienie doradców zawodowych ,00 zł ,00 zł Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie projektem w tym koszty personelu Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny ,90 zł ,90 zł w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.3 Wnioskowane dofinansowanie ( ) ,10 zł ,10 zł 4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,00 zł Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora:

11 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora:

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Zatrudnienie pośredników pracy 1. Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy - umowa o pracę - 1/1 etat Zadanie 2 - Zatrudnienie doradców zawodowych 2. Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy - umowa o pracę - 1/1 etat Cross-financing Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2012 Cena jednost. NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 33, ,00 zł NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc 33, ,00 zł Łącznie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 3. NIE NIE NIE NIE 0,00 4. Zadanie - Zarządzanie projektem 4. - NIE NIE NIE NIE - 0,00 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,00 zł Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora:

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Zatrudnienie pośredników pracy 1. Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy - umowa o pracę - 1/1 etat Zadanie 2 - Zatrudnienie doradców zawodowych 2. Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy - umowa o pracę - 1/1 etat Cross-financing Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE osobomiesiąc ,00 zł 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 3. NIE NIE NIE NIE 4. Zadanie - Zarządzanie projektem 4. - NIE NIE NIE NIE - KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,00 zł Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora:

14 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing u i kosztów rozliczanych ryczałtem) 0 Uzasadnienie dla cross-financing u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis. Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora:

15 Harmonogram realizacji projektu Rok 2012 Kwartał Miesiąc Zadanie 1 - Zatrudnienie pośredników pracy Etap 1 - Umowa o pracę Zadanie 2 - Zatrudnienie doradców zawodowych Etap 1 - Umowa o pracę ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: Etap 1 - Zarządzanie merytoryczne Etap 2 - Zarządzanie finansowe Etap 3 - Przygotowanie i archiwizacja dokumentów Etap 4 - Monitoring projektu Suma kontrolna: DCD-28DF-921C Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Wzór 1 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 Wzór 1 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu Numer

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przedstawia informacje o zrealizowanym projekcie Nowe możliwości II, który był współfinansowany ze środków Unii

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przedstawia informacje o zrealizowanym projekcie Nowe możliwości II, który był współfinansowany ze środków Unii Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy przedstawia informacje o zrealizowanym projekcie Nowe możliwości II, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia)

Informacje wypełniane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia uczelnia) Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! 2.0. Oferta złożona w związku z Zaproszeniem Ministra Nauki i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

(POWIATOWY URZĄD PRACY)

(POWIATOWY URZĄD PRACY) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (POWIATOWY URZĄD PRACY) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Bardziej szczegółowo