Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: pomorskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: Krok do przodu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Pomorskie Powiat: Gmina: Powiat słupski Kobylnica 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Kobylnica / Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy 2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 20 Nr lokalu: 3 Miejscowość: Wodna Kobylnica Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Kierownik Ośrodka - Anna Łabik 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Anna Łabik Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Kobylnica ul. Wodna 20/3 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Poważnym problemem na terenie g. Kobylnica jest niepełnosprawność. Zjawisko to rodzi wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim związane jest z ograniczoną aktywnością zawodową, co z jednej strony wpływa na zagrożenie wykluczeniem społecznym, z drugiej zaś na pogorszenie sytuacji materialno-bytowej. Niepełnosprawność wiąże się z licznymi trudnościami w życiu codziennym. To, co dla sprawnych osób jest banalnie proste, niepełnosprawnym może sprawiać wiele problemów. Zjawisko niepełnosprawności jest niezależne od przynależności społecznej, zawodowej, czy miejsca zamieszkania i głównie jest efektem konieczności ponoszenia znacznych wydatków na leczenie i rehabilitację. Połączenie niepełnosprawności z trudną sytuacją bytową, niezaradnością i brakiem umiejętności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi powoduje, iż osoba niepełnosprawna znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Dowodem na trudną sytuację osób niepełnosprawnych są dane statystyczne dot. powodów korzystania z pomocy społecznej w gminie Kobylnica. W roku 2009 na 587 osób korzystających z pomocy społecznej aż 172 osoby to osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, otrzymujące pomoc z tego tytułu ok. 30% (wg danych OPS Kobylnica za 2009 r.). W tej grupie osób, dotkniętych dysfunkcją niepełnosprawności, kobiet było 84 (49%), mężczyzn 88 (51%). Społeczny wizerunek osób niepełnosprawnych jest stereotypowy.osoby te przedstawiane są jako: słabe, lękliwe, samotne, skryte, nerwowe, niepewne siebie i ubogie. Takie postrzeganie osób niepełnosprawnych wpływa na ich dalsze funkcjonowanie, a głównie na odizolowanie od życia społecznego. Dlatego też zjawisko niepełnosprawności uderza przede wszystkim w sferę emocjonalną. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna wymaga zindywidualizowanych form wsparcia, dostosowanych do jej potrzeb, a przede wszystkim ukierunkowanych na rozwój jej kompetencji społecznych. Zdobycie podstawowych umiejętności interpersonalnych, zwiększenie poczucia własnej wartości, jak i samoświadomości, umożliwi swobodne poruszanie się we współczesnej cywilizacji stąd propozycja zajęć warsztatowych i szkoleniowych. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 14 osób (10 kobiet, 4 mężczyzn) w g. Kobylnica przez okres 8 m-cy za pomocą form aktywnej integracji i pracy socjalnej, co w konsekwencji ograniczy zagrożenie wykluczeniem społecznym. Cele szczegółowe: -zwiększenie zdolności interpersonalnych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy; poprzez wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, -wyposażenie uczestników projektu w umiejętności podstawowej obsługi komputera oraz poruszanie się po Internecie - przeciwdziałanie stereotypowi podejściu do roli kobiety i mężczyzny - zwiększenie zaufania we własne siły, wzrost motywacji, podniesienie samooceny OPS w Kobylnicy spełnia wymogi merytoryczne tj. posiada Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którą wpisuje się niniejszy projekt. Zapisy projektu zgodne są z Strategią Wojewódzką w zakresie priorytetu Spójności województwa 1 cel strategiczny tj. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej. Projekt wpisuje się również w założenia PO KL dla priorytetu VII, poddziałania tj. zmierza do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt systemowy zgodny z Planem działania dla Priorytetu VII w województwie pomorskim, z zasadą równości szans płci oraz z Powiatowym Programem na rzecz Spójności i Zatrudnienia wpisując się w cel: Pomoc osobom wykluczonym społecznie. Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 2

3 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników W projekcie wsparciem zostanie objętych 14 osób niepełnosprawnych (10 kobiet, 4 mężczyzn) z terenu g.kobylnica (osoby te zostaną objęte kontraktami socjalnymi)w wieku aktywności zawodowej, jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy OPS. Projekt skierowany jest do grupy osób niepełnosprawnych, gdyż jest to jedna z grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na ogół osób korzystających ze świadczeń pomocy OPS w Kobylnicy, tj. 587, aż 172 osoby to osoby niepełnosprawne(w tym 84 kobiety, 88 mężczyzn). Grupę tę charakteryzuje bardzo niki poziom wykształcenia, bądź jego brak, tj. 90%. Kategorie osób objętych wsparciem w projekcie zgodne są z wytycznymi dot. kategorii beneficjentów w SzOP PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1. Ciężka sytuacja życiowa tych osób powoduje,że mają problem w odnalezieniu się w życiu społecznym i przede wszystkim nie podejmują żadnych działań aby we własnym zakresie poprawić swoją sytuację. Bez specjalistycznej pomocy nie są w stanie zmienić swojego położenia. Ze względu na swoją bierność życiową wymagają intensywnej aktywizacji społecznej, podniesienia lub uzupełnienia umiejętności interpersonalnych. Rekrutacja projektu przeprowadzona zostanie zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie przez 3 pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu przez okres jednego miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji projektu. Ostateczni uczestnicy projektu zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych ankiet rekrutacyjnych i rozmów z pracownikami socjalnymi, w trakcie których zostaną oni poinformowani o założeniach, celach i zaplanowanych w projekcie działaniach. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i powszechny, dostępny dla wszystkich zainteresowanych.w wyniku przeprowadzonych rozmów i ankiet stworzona zostanie lista 14 osób niepełnosprawnych, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach kontraktu socjalnego (10 kobiet, 4 mężczyzn) wraz z listą rezerwową. Informacja o projekcie zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń OPS i UG Kobylnica w formie plakatów Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 14 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 14 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 14 w tym osoby z terenów wiejskich 14 Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 3

4 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zadanie 1 Aktywna integracja W ramach zadania planuje się finansowanie zadań związanych z kontraktami socjalnymi zawartymi z 14 osobami niepełnosprawnymi rozpoczynającymi udział w projekcie (10 kobiet,4 mężczyzn).w ramach kontraktu socjalnego dla wszystkich 14 osób realizowane będą następujące działania: - warsztaty doradcy zawodowego dot. autoprezentacji, ukazania możliwości jakie stwarza rynek pracy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w łącznym wymiarze 20 godz. Dyd. w okresie czerwiec-lipiec 2011 (instr. akt. zaw.-f) - warsztaty umiejętności psychospołecznych-trening umiejętności interpersonalnych,emocjonalnych, zajęcia dot. budowanie poczucia własnej wartości,asertywność. Warsztaty odbędą się w łącznym wymiarze 20 godz. Dyd. w okresie lipiec-wrzesień 2011 (instr. akt. społ. - k) - indywidualne zajęcia z psychologiem, które dotyczyć będą przede wszystkim rozwiązywania indywidualnych problemów emocjonalnych. Łączny wymiar zajęć na osobę: 3 h, co stanowi 42 godz. łącznie w okresie lipiec-grudzień 2011(instr. akt. społ. - k) - warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz świadomości roli jaką odgrywa mężczyzna i kobieta w rodzinie w łącznym wymiarze 20 godz. Dyd. w pkresie lipiec-wrzesień 2011(instr. akt. społ. - j) - warsztaty z zakresu budowania własnego wizerunku w łącznym wymiarze 20 godz. Dyd. w okresie wrzesień-październik Warsztaty dotyczyć będą zasad savoir viver, zasad odpowiedniego ubioru oraz utrzymywania higieny osobistej, kreowania wizerunku (instr. akt. społ l) - szkolenie z podstaw obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie (czas realizacji 50 godz. w okresie październik-listopad 2011) - instr. akt. edukac. - (c) - szkolenie ABC domowe gospodarowanie w łącznym wymiarze 30 godz. w okresie listopad-grudzień 2011 (instr. akt. społ - j) W ramach zajęć dokonywane będą zakupy materiałów piśmienniczych i szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i spotkań. Przewidziany jest również catering oraz finansowanie kosztów dojazdu. W przypadku zaistnienia potrzeby wszyscy uczestnicy i uczestniczki objęci będą ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatkowo zakłada się zapewnienie opieki dzieciom i osobom zależnym w trakcie udziału w zajęciach co ułatwi im udział w tych zajęciach, a w szczególności kobietom. Zadanie 2. Praca socjalna Zadania wynikające z projektu będą wykonywane przez 3 pracowników socjalnych dotychczas zatrudnionych w OPS w Kobylnicy za co otrzymają dodatki specjalne. Przez pierwszy miesiąc realizacji projektu odpowiedzialni będą za wyłonienie ostatecznej grupy beneficjentów, a w kolejnych miesiącach zajmą się realizacją zadań w ramach aktywnej integracji oraz świadczeniem pracy socjalnej. OPS w Kobylnicy spełnia wymóg organizacyjny,gdyż zatrudnia 5 pracowników socjalnych na mieszkańców. Zadanie 3. zasiłki i pomoc w naturze Do uczestników i uczestniczek projektu skierowana zostanie pomoc w postaci zasiłków celowych. Zadanie 4. Zarządzanie i promocja projektu Za promocję i monitoring odpowiedzialny będzie koordyntor projektu zatrudniony na umowę zlecenie. Informacja o projekcie zostanie umieszczona w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń OPS Kobylnica i UG Kobylnica. Na bieżąco prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna w ramach poszczególnych działań, która zaprezentowana zostanie na podsumowaniu projektu. W ramach zadania planuje się także zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt. Przewiduje się, że wezmą w nim udział wszyscy uczestnicy i uczestniczki,z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne, oraz osoby zaangażowanych do pracy w projekcie.zostaną zaproszeni również przedstawiciele władz gminy (udział około 40 osób). Podczas spotkania przedstawiona zostanie prezentacja z realizacji całego projektu. Beneficjenci otrzymają płyty CD z prezentacją z realizacji projektu, fotografiami poszczególnych zdarzeń projektowych, a także informacjami PO KL, co będzie stanowić trwałą promocję zrealizowanego projektu. Zadanie 5. Działania środowiskowe Zaplanowane w projekcie działania środowiskowe mają na celu integrację osób uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenia, poznawanie nowych alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także propagowanie nowatorskiego podejścia do pracy socjalnej w środowisku. Przede wszytskim mają na celu intensywną aktywizację społeczną osób Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 4

5 niepełnosprawnych. W związku z czym przyczyni się to do osiągnięcia zakładanego celu projektu, jakim jest aktywizacji społeczna i zawodowa 14 osób niepełnosprawnych.przede wszystkim ważnym jest fakt,iż zarówno spotkanie,jak i wycieczka uwzględniają udział najbliższego otoczenia co wpłynie na pogłębienie ich wzajemnych więzi. W ramach tego zadania planuje się następujące działania: -spotkanie integracyjne wraz z najbliższym otoczeniem (członkowie rodziny, najbliżsi znajomi) przy ognisku, udział około 50 osób -wycieczka na Kaszuby (Szymbark) - wycieczka krajoznawcza wraz z najbliższym otoczeniem (rodzina), udział weźmie 14 os. niepełnosprawnych w ramach KS oraz 14 os. z najbliższego otoczenia, a także 2 opiekunów. W ramach wycieczki sfinansowane zostaną wszystkie bilety wstępu, dowóz, prowiant. W ramach każdego działania środowiskowego zakłada się finansowanie posiłków. 3.4 Rezultaty i Produkty 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu Rezultaty twarde: - 14 osób niepełnosprawnych zakończy udział w działaniach aktywnej integracji i otrzyma zaświadczenia (10 kobiet, 4 mężczyzn) -14 osób niepełnosprawnych zostanie objętych kontraktami socjalnymi (10 kobiet, 4 mężczyzn) -14 osób niepeł. ukończy warsztaty doradcy zawodowego (lista obecności) -14 osób niepeł. ukończy warsztaty umiejętności psychospołecznych (lista obecności) -14 osób niepeł. ukończy indywidualne zajęcia z psychologiem (lista obecności) -14 osób niepeł. ukończy warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz świadomości roli jaką odgrywa kobieta i mężczyzna w rodzinie (lista obecności) -14 osób niepeł. ukończy warsztaty z zakresu budowania własnego wizerunku (lista obecności) -14 osób niepeł. ukończy szkolenie z podstaw obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie (zaświadczenie) -14 osób niepeł. ukończy szkolenie ABC domowe gospodarowanie (lista obecności) Rezultaty miękkie (zakłada się że zostaną osiągnięte w 60%): - zwiększenie zdolności komputerowych u wszystkich BO - poprawa umiejętności interpersonalnych u wszystkich BO - zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy u wszystkich BO - poprawa wizerunku u wszystkich BO Produkty - 20 godz. warsztatów z doradcą zawodowym - 20 godz. warsztatów umiejętności psychospołecznych - 42 godz. indywidualnych zajęć z psychologiem - 20 godz. warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz świadomości roli jaką odgrywa mężczyzna i kobieta w rodzinie - 20 godz. warsztatów z zakresu budowania własnego wizerunku - 50 godz. z zakresu obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie - 30 godz. szkolenia ABC domowe gospodarowanie - 1 spotkanie podsumowujące Twarde rezultaty i produkty monitorowane będą za pomocą następujących narzędzi: dziennik zajęć, listy obecności, podpisane umowy, potwierdzenie odbioru materiałów,natomiast miękkie za pomocą ankiet oceniających, opinii wydanych przez psychologa. Za monitoring projektu odpowiadać będzie koordynator projektu. Osiągnięcie zakładanych rezultatów w projekcie przyczyni się do realizacji celu ogólnego oraz celów szczegółowych projektu. Wartością dodaną projektu będą nowe usługi, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia środków finansowych z EFS. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 5

6 Projektodawca posiada pewne doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. W ramach poddziałania realizuje projekt systemowy od 2009 r. -rok 2009 z udziałem 15 BO na kwotę łączną ,87 zł (w tym cross financing na kwotę 5931,00 zł - laptop,oprogramowanie,drukarka,aparat fotograficzny) -rok 2010 z udziałem 15 BO na kwotę łączną ,39 zł Ww. projektach wszystkie osoby ukończyły zajęcia w ramach aktywnej integracji oraz ukończyły udział w projekcie. Projekt będzie zarządzany przez zespół projektowy. Jego skład,potencjał i zadania: -koordynator projektu (um. zlecenie:szacunkowa ilość godz w m-cu: 50) promocja projektu,ewaluacja i monitoring projektu,nadzór nad realizacją projektu oraz kooordynanowanie pracy pozostałych osób zatrudnionych do projektu,praca adm.-biurowa,kontakt z IP;- osoba zatrudniona na stanowisko koordynatora projektu nie jest związana stosunkiem pracy w OPS w Kobylnicy. - głównego księgowego (dodatek specjalny, szacunkowa ilość godzin w m-cu: 15 godz.),który odpowiedzialny będzie za przygotowanie wniosków o płatność, księgowanie wydatków, prowadzenie konta projektu, kontrola wydatków, - 3 pracowników socjalnych(dodatki specjalne, szacunkowa ilość godzin na osobę w m-cu: 12 godzin) - przeprowadzenie rekrutacji, wybór grupy docelowej, sporządzenie raportów z rekrutacji projektu, prowadzenie i realizacja 14 kontraktów socjalnych, realizacja działań w ramach aktywnej integracji, utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z grupą ostatecznych beneficjentów Ponadto do prowadzenia zajęć w ramach aktywnej integracji zostaną zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych m.in. psycholog, doradca zawodowy,do realizacji szkoleń zostanie wynajęta firma szkoleniowa.w ramach działań o charakterze środowiskowym wynajęta zostanie firma przewozowa. Zarządzanie projektem odbywać się będzie w siedzibie OPS w Kobylnicy. Projekt jest zgodny z przepisami Prawa Zamówień Publicznych,bowiem wartość zamówienia tj. zakup usług szkoleniowych nie przekracza euro. Koszty związane z utrzymaniem biura projektu (energia elektryczna, ogrzewanie, media, sprzątanie pomieszczeń) projektodawca ponosi we własnym zakresie nie uwzględniając ich we wniosku. Do bieżącej pracy związanej z realizacją projektu wykorzystany zostanie sprzęt będący w dyspozycji realizatora projektu (faksy, drukarki, komputery). Zajęcia warsztatowe w ramach aktywnej integracji odbywać się będą w sali szkoleniowej Centrum Kulturalno-Promocyjnego w Kobylnicy. Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2011 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,36 zł ,36 zł Koszty bezpośrednie ,68 zł ,68 zł Zadanie 1: Aktywna integracja Zadanie 2: Praca socjalna ,00 zł ,00 zł Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze ,68 zł ,68 zł Zadanie 4: Zarządzanie i promocja projektu Zadanie 5: Działania środowiskowe Koszty pośrednie ,68 zł ,68 zł rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny ,68 zł ,68 zł w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] ,68 zł ,68 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,16 zł Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych l ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2011 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Aktywna integracja Etap 1 - Nabór uczestników projektu Etap 2 - Zawarcie kontraktów socjalnych Etap 3 - Warsztaty z doradcą zawodowym Etap 4 - Warsztaty umiejętności psychospołecznych Etap 5 - Indywidualne zajęcia z psychologiem Etap 6 - Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem Etap 7 - warsztaty z zakresu budowania własnego wizerunku Etap 8 - Szkolenie z podstaw obsługi komputera Etap 9 - Szkolenie "ABC domowe gospodarowanie" Liczba uczestników Zadanie 2 - Praca socjalna Etap 1 - Realizacja zadań przez pracowników socjalnych Liczba uczestników Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze Etap 1 - Wypłata zasiłków celowych Liczba uczestników Zadanie 4 - Zarządzanie i promocja projektu Etap 1 - Koordynacja projektem Etap 2 - Obsługa finansowa projektu Etap 3 - Promocja i monitoring projektu Etap 4 - Obsługa rachunku bankowego Etap 5 - Spotkanie podsumowujące projekt Liczba uczestników Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora: 5.3 9

10 Zadanie 5 - Działania środowiskowe Etap 1 - Spotkanie integracyjne Etap 2 - Wycieczka na Kaszuby (Szymbark) Liczba uczestników Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora:

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Aktywna integracja Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,36 zł ,68 zł Kontrakty socjalne NIE NIE osoba Zadanie 2: Praca socjalna 2. Dodatki do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne (3 osoby)- ok. 12 godz. w m-cu na osobę 3. Koszt wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla trzech prac. socjalnych z tyt.otrzymanego dodatku specjalnego za realizację KS w roku 2010 Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł NIE NIE miesiąc NIE NIE osoba 3 306,00 zł 918,00 zł ,68 zł 4. Zasiłki celowe NIE NIE sztuka ,68 zł ,68 zł Zadanie 4: Zarządzanie i promocja projektu 5. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu (um.zlecenie - ok. 50 godz. w m-cu) 6. Obsługa rachunku bankowego-przelewy bankowe 7. Konferencja podsumowująca projekt (catering) dla ok. 40 os. Zadanie 5: Działania środowiskowe 8. Wycieczka na Kaszuby (Szymbark),koszty obejmują posiłek,bilety wstępu,wynajem firmy przewozowej, prowiant NIE NIE miesiąc NIE NIE sztuka 8 25,00 zł 20 NIE NIE sztuka NIE NIE sztuka Spotkanie integracyjne dla ok. 50 os., koszty obejmują posiłek dla NIE 50 osób oraz koszty związane z NIE sztuka dojazdem we wskazane miejsce KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,68 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,36 zł Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora:

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Aktywna integracja Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,36 zł ,68 zł Kontrakty socjalne NIE NIE osoba Zadanie 2: Praca socjalna 2. Dodatki do wynagrodzenia dla 3 pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne (3 osoby)- ok. 12 godz. w m-cu na osobę 3. Koszt wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla trzech prac. socjalnych z tyt.otrzymanego dodatku specjalnego za realizację KS w roku 2010 Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł NIE NIE miesiąc NIE NIE osoba 918,00 zł ,68 zł 4. Zasiłki celowe NIE NIE sztuka ,68 zł Zadanie 4: Zarządzanie i promocja projektu 5. Koszt wynagrodzenia koordynatora projektu (um.zlecenie - ok. 50 godz. w m-cu) 6. Obsługa rachunku bankowego-przelewy bankowe 7. Konferencja podsumowująca projekt (catering) dla ok. 40 os. Zadanie 5: Działania środowiskowe 8. Wycieczka na Kaszuby (Szymbark),koszty obejmują posiłek,bilety wstępu,wynajem firmy przewozowej, prowiant NIE NIE miesiąc NIE NIE sztuka 20 NIE NIE sztuka NIE NIE sztuka Spotkanie integracyjne dla ok. 50 os., koszty obejmują posiłek dla NIE 50 osób oraz koszty związane z NIE sztuka 1 20 dojazdem we wskazane miejsce KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,68 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,36 zł Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora:

13 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: 1. Koszt zarządu -dodatek specjalny dla kierownika OPS w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 50,poz 398 oraz regulaminem wynagradzania pracowników OPS w Kobylnicy) 6878,08 zł x 20% x 8m-cy = 11004,93 szacunkowa ilość godzin w m-cu: 15 godzin - koszt wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia od dodatku specjalnego przyznanego w roku 2010: 1759,50 zł 0 2. Obsługa finansowa -dodatek specjalny dla głównej księgowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 50,poz 398 oraz regulaminem wynagradzania pracowników OPS w Kobylnicy) 8 m-cy x 130 = 10400,00zł szacunkowa ilość godzin w m-cu: 15 godzin - koszt wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia od dodatku specjalnego przyznanego w roku 2010: 918,00 zł 3. Koszt obsługi kasowej -dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych czynności związanych z projektem w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 50,poz 398 oraz regulaminem wynagradzania pracowników OPS w Kobylnicy) 2630,69 x 15% x 8 m-cy = 3156,83 szacunkowa ilość godzin w m-cu: 10 godz. - koszt wypłacenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia od dodatku specjalnego przyznanego w roku 2010: 384,42 zł 4. matriały biurowe: 8 m-cy x 16 = 128 Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną. Suma kontrolna: CA42-CC8B-8F1A-1B76 Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis projektu:

Szczegółowy opis projektu: W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Projekt systemowy realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w oparciu o Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Wpłynęło: Proszę wypełnić drukowanymi literami FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KS I Dn.... Nr... Do kogo:... Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania PESEL Telefon kontaktowy, e-mail

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY!

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! Załącznik nr 1 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WYPEŁNIA BENEFICJENT: Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo