Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubelskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/6.1.2/ Tytuł projektu: Profesjonalna kadra 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Lubelskie Powiat: Gmina: Powiat hrubieszowski 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat hrubieszowski/powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 2.2 Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 5 Nr lokalu: - Miejscowość: Łazienna Hrubieszów Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Sławomir Marciniuk 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Renata Puchalska Numer telefonu: w Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie należy do Publicznych Służb Zatrudnienia. Do jego zadań należy między innymi: - udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; - inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy; - organizowanie i finansowanie usług i aktywnych form wsparcia osób bezrobotnych; - inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; - realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym czynnikiem uzasadniającym potrzebę realizacji projektu jest wysoki poziom bezrobocia w powiecie hrubieszowskim. Według danych PUP Hrubieszów liczba bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie w sierpniu 2010 roku wyniosła 4766 osób (2406 kobiet i 2360 mężczyzn), co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 15,3 % i przewyższa tym samym średnią stopę bezrobocia dla województwa lubelskiego o 3,5 %. Zapewnienie tak licznej grupie bezrobotnych, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dostępu do podstawowych usług rynku pracy na profesjonalnym poziomie wymaga zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach, które są stale doskonalone. Sprawna i efektywna administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój powiatu hrubieszowskiego. Wyzwania, które stoją przed publicznymi służbami zatrudnienia, wzrost oczekiwań bezrobotnych skutkują koniecznością dostosowania struktur oraz sposobu pracy administracji publicznej do nowych standardów i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Podstawowym obowiązkiem jest profesjonalne, rzetelne, bezstronne i neutralne wykonywanie zadań urzędu, a więc większą uwagę należy poświęcić fachowości, umiejętnościom oraz predyspozycjom personalnym. Głównym problemem do rozwiązania jest niewystarczający poziom kwalifikacji zawodowych posiadanych przez pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, który pozwalałby na prawidłowe wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku. Podstawową przyczyną tego problemu jest zbyt mała liczba szkoleń odbywanych przez pracowników oraz brak możliwości pokrycia stosunkowo wysokich kosztów kształcenia na studiach podyplomowych ze środków prywatnych. Przyczyny te uwidaczniają się tak samo u kobiet jak i u mężczyzn co znajduje odzwierciedlenie w takich samych działaniach. W chwili obecnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie na stanowiskach kluczowych (z wyłączeniem osób zajmujących sie obsługą projektów współfinansowanych z EFS) zatrudnionych jest 19 pracowników (13 kobiet i 6 mężczyzn). W tym: 9 pośredników pracy (5 kobiet i 4 mężczyzn), 3 doradców zawodowych (2 kobiety i 1 mężczyzna), 4 specjalistów ds. programów (3 kobiety i 1 mężczyzna), 1 specjalista ds. rozwoju zawodowego (kobieta), 2 liderów Klubu Pracy(kobiety). Z przeprowadzonej analizy ilościowej pod kątem płci wynika brak istniejących nierówności w obszarze problemowym projektu. CELEM OGÓLNYM projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych przez 19 Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 2

3 pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Cele szczegółowe to: 1) pobudzenie aktywności zawodowej pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, 2) poprawa przepływu informacji i współpracy pomiędzy pracownikami kluczowymi, 3) wzrost motywacji do pracy u pracowników kluczowych, 4) poprawa jakości wykonywanej pracy. Projekt jest zgodny z: *PO KL odnośnie celu szczegółowego I w zakresie oczekiwanych efektów oraz zakładanych rezultatów, *SzOP PO KL Poddziałanie w zakresie zakładanych celów i osiąganych efektów, typu realizowanych operacji (projektów), typu beneficjentów oraz wyboru grup docelowych, *Planem działania na rok 2010 PO KL dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie w zakresie zakładanych celów, typów projektów przewidzianych do realizacji w 2010 roku, grup docelowych oraz oczekiwanych rezultatów. Projekt jest również spójny z Programem promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Hrubieszowskiego w pkt: 3.1 Cel: pośrednictwo pracy 3.2 Cel: poradnictwo zawodowe 3.3 Cel: aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą 3.4 Cel: aktywizacja długotrwale bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy 3.5 Cel: aktywizacja bezrobotnych osób powyżej 50 tego roku życia 3.6 Cel: aktywizacja pozostałych bezrobotnych osób zarejestrowanych w PUP Hrubieszów, zwłaszcza pochodzących z terenów wiejskich 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 19 osób - pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Grupa ta jest zgodna z grupą docelową wskazaną przez SzOP PO KL dla Poddziałania oraz Dokumentacją konkursową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Lubelskiego dla Konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.2/2010. Wsparcie w ramach omawianego projektu będzie dotyczyło personelu kluczowego Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie obejmującego: * pośredników pracy, * doradców zawodowych, * specjalistów ds. rozwoju zawodowego, * specjalistów ds. programów (z wyłączeniem osób zajmujących się wyłącznie obsługą projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) * liderów klubu pracy. Osoby te odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie kreowania ścieżki zawodowej bezrobotnego, a tym samym ich działania mają decydujące znaczenie w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W związku z tym istotne jest, aby działania pracowników kluczowych odpowiadały na potrzeby zarówno osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak i pracodawców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie na stanowiskach kluczowych zatrudnionych jest 19 osób (13 kobiet i 6 mężczyzn). Prawie 67 % pracowników kluczowych to kobiety. Dodatkowo ponad 84 % pracowników kluczowych posiada wykształcenie wyższe, jednak w 78 % są to osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia i dla których jest to niejednokrotnie pierwsza praca w życiu. Pomimo dobrego wykształcenia osobom młodym brakuje często dostatecznej wiedzy i umiejętności związanych bezpośrednio ze specyfiką wykonywanej przez nich pracy. Dodatkowo osoby te wykazują się brakiem dostatecznych umiejętności komunikacyjnych, nierzadko też nie posiadają wystarczających umiejętności organizacji czasu pracy, co negatywnie odbija się na pracy całego Urzędu. Ponadto pracownicy kluczowi często pracują pod presją czasu oraz mają bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi - niejednokrotnie z tzw. trudnym klientem, w związku z czym ich pracy bardzo często towarzyszy stres oraz zagrożenie zjawiskiem zwanym wypaleniem zawodowym, co skutkuje zmniejszeniem motywacji do pracy oraz spadkiem efektywności wykonywanych zadań. Zakres tematyczny projektu stanowi odpowiedź na potrzeby rozwoju zawodowego pracowników PUP w Hrubieszowie. Pozwoli na profesjonalizację kadry, a tym samym zapewni lepsze dostosowanie oferty usługowej PUP do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Proces rekrutacji uczestników projektu będzie polegał na zorganizowaniu spotkania informacyjnego z pracownikami kluczowymi tutejszego Urzędu, mającego na celu zapoznanie ich z założeniami projektu oraz możliwością wzięcia w nim Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 3

4 udziału. Kolejnym etapem będzie przyjmowanie i weryfikacja przez Koordynatorkę zgłoszeń na podstawie których zostanie opracowana lista uczestników projektu. Przy wyborze grupy docelowej znaczenie będzie mieć kryterium podstawowe i bezwarunkowe - zatrudnienie na stanowisku kluczowym. Podczas realizacji całego projektu zostanie zachowana zasada równości szans i zasada równości płci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne 0 Osoby nieaktywne zawodowo 0 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 19 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 19 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 19 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 0 w tym osoby z terenów wiejskich 0 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie W projekcie zostaną podjęte następujące działania: 1.SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE obejmą 19 osób pracowników kluczowych PUP w Hrubieszowie. Każdy z beneficjentów ostatecznych projektu weźmie udział dwukrotnie w tego typu szkoleniach. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie zagadnień typowych dla stanowisk kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Pierwsze ze szkoleń dotyczyć będzie wybranych zagadnień z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy natomiast drugie szkolenie tematyką obejmie standardy usług rynku pracy. Szkolenia odbywać się będą wyjazdowo, w trybie dwudniowym, w czasie wolnym od pracy (w weekendy). Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe w postaci skryptów przygotowanych przez wykładowców oraz niezbędne materiały piśmiennicze. Organizacja usług szkoleniowych realizowanych w ramach tego zadania zostanie zlecona podwykonawcom. Podwykonawcy usług zleconych w ramach zadania zostaną wybrani zgodnie z ustawą z dn r. Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego zdobytą wiedzę. 2. SZKOLENIE INTERPERSONALNE - obejmie 19 osób - pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Zakres szkolenia dotyczyć będzie zagadnień tematyki interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzania czasem. Szkolenie odbędzie się wyjazdowo w czasie wolnym od pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne materiały szkoleniowe przygotowane przez wykonawcę. Podwykonawcy usług szkoleniowych w ramach zadania zostaną wybrani zgodnie z ustawą z dn r. Prawo zamówień publicznych. Szkolenie zostanie zakończone uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego zdobytą wiedzę. 3. STUDIA PODYPLOMOWE - obejmą 11 osób - pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 4

5 Kierunki studiów deklarowane na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez osoby zainteresowane dotyczą poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, a także zamówień publicznych. Skierowanie na studia podyplomowe opierać sie będzie na zasadzie wydania skierowania na kształcenie w formie pozaszkolnej, a nastepnie zawarcia umowy pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, a pracownikiem o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych. W umowie określone będą wzajemne prawa i obowiązki stron. Pracownik zostanie skierowany na studia podyplomowe po dokonaniu wyboru uczelni oraz kierunku studiów ściśle związanego z wykonywanymi przez niego obowiązkami na zajmowanym stanowisku pracy. Nauka na studiach podyplomowych trwać będzie dwa semestry, odbywać się będzie w trybie zaocznym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Oprócz pokrycia kosztów czesnego dodatkowo skierowani pracownicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania. 4. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM prowadzone przez cały okres realizacji projektu, zostało szczegółowo opisane w pkt W ramach zarządzania zostanie przeprowadzona akcja promocyjno-informacyjna obejmująca: - przygotowanie ogłoszeń promocyjnych w mediach. W trakcie realizacji projektu dwukrotnie zostaną zamieszczone ogłoszenia na stronie - informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu. 3.4 Rezultaty i Produkty 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu W ramach niniejszego projektu wsparciem zostanie objętych 19 osób pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: REZULTATY TWARDE: * 19 pracowników podniesie kwalifikacje zawodowe dzięki uczestnictwu w szkoleniach specjalistycznych - zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (38 szt.), listy obecności na szkoleniach; * 19 pracowników uzupełni wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki interpersonalnej poprzez udział w szkoleniu - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (19 szt.), listy obecności na szkoleniu; * 11 pracowników podniesie poziom wykształcenia poprzez ukończenie studiów podyplomowych - dyplomy ukończenia studiów (11 szt.). Rezultaty te będą badane po zakończonych etapach poszczególnych działań. Podstawą uzyskania wyników będzie analiza wyżej wymienionych dokumentów. REZULTATY MIĘKKIE: * wzmocnienie kompetencji pracowników kluczowych (90%), * wzrost poczucia własnej wartości (85,7 %), * zwiększenie poziomu aspiracji zawodowych (71,4%), * podniesienie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych (90%), * poprawa samopoczucia (100%). Rezultaty miękkie będą badane przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Ankiety zostaną wypełnione przez uczestników na początku oraz na końcu ich udziału w projekcie, jak również po szkoleniach, w których wezmą udział. Ponadto kierownik działu dokona oceny postępów poszczególnych uczestników projektu w zakresie osiąganych rezultatów. Wyniki pomiaru będą podstawą do podjęcia ewentualnych działań naprawczych. PRODUKTY: * 24 godziny szkoleniowe przypadające na jednego uczestnika (szkolenie specjalistyczne); * 12 godzin szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika (szkolenie interpersonalne); * 200 godzin wykładów i ćwiczeń wysłuchanych przez uczestnika korzystającego ze wsparcia w ramach zadania "studia podyplomowe"; * 11 prac dyplomowych napisanych na zakończenie studiów podyplomowych. Pomiaru i oceny rezultatów i produktów dokona Koordynatorka projektu podczas spotkań z uczestnikami w biurze projektu. Rezultaty i produkty dotyczące szkoleń specjalistycznych oraz studiów podyplomowych przyczynią się bezpośrednio do realizacji celu głównego projektu jakim jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Natomiast szkolenie interpersonalne zapewni osiągnięcie celów szczegółowych dot. poprawy przepływu informacji pomiędzy pracownikami oraz wzrost motywacji do pracy. WARTOŚCIĄ DODANĄ projektu będzie niewątpliwie objęcie wsparciem większej liczby osób zatrudnionych na stanowiskach kluczowych, niż byłoby to możliwe bez dodatkowych środków pochodzących z EFS. Ponadto wartość dodaną projektu stanowić będzie poprawa sytuacji zawodowej uczestników oraz zlecenie usług szkoleniowych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem dla uczestników. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 5

6 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Projektodawca posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami. W ramach POKL Poddziałanie realizowany jest projekt systemowy pt. Z bierności do zatrudnienia program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego, w którym w 2008 roku wzięły udział 803 osoby, a w osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne. Natomiast w 2010 roku planowane jest objęcie wsparciem 547 osób. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Okres realizacji: Wartość projektu na 2008 rok wynosi ,35 zł, na 2009 rok ,88 zł, natomiast środki zaplanowane na 2010 rok wynoszą ,00 zł. Rezultaty zakładane w 2008 i 2009 roku zostały osiągnięte, natomiast w 2010 roku osiągnięte zostały w znacznej części pomimo niezakończenia realizacji projektu. W okresie od r. do r. realizowany jest projekt Praca, Profesjonalizm, Skuteczność wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie w ramach Poddziałania PO KL. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów podjęto następujące działania: zatrudniono 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, ponadto przeprowadzono szkolenia dla pracowników kluczowych prowadzące do wzrostu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Projekt wsparciem obejmuje 24 osoby wszyscy beneficjenci należą do grupy pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Budżet projektu wynosi ,55 zł. 1 lipca 2010 r. rozpoczęto realizację projektu "Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie" również w ramach Poddziałania PO KL. Celem ogólnym projektu jest rozwój pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w zakresie kompleksowego obsługiwania osób bezrobotnych i pracodawców. Aby osiągnąć założony cel zaplanowano zatrudnienie nowych pracowników kluczowych, kontynuację zatrudnienia pracowników z poprzedniej edycji projektu oraz szkolenia specjalistyczne. Projekt wsparciem obejmie 7 osób - pracowników kluczowych PUP w Hrubieszowie. Budżet projektu wynosi ,40 zł. W ramach Działania 6.2 PO KL Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie od dnia 1 sierpnia 2009 roku realizuje projekt pt. Kreatywna przedsiębiorczość Przedsięwzięcie to ma na celu promocję przedsiębiorczości oraz wsparcie 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Budżet projektu wynosi ,75 zł. Projektami, które mają największe znaczenie jeżeli chodzi o doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć są projekty dotychczas realizowane w ramach Poddziałania PO KL ponieważ przedmiotowy projekt jest ich swoistą kontynuacją. Doświadczenie zdobyte w ramach ich realizacji będzie niewątpliwie przydatne. Pozostałe projekty dotyczyły co prawda udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, jednakże z uwagi na charakter oferowanego wsparcia w ramach niniejszego projektu oraz specyfikę projektów współfinansowanych z EFS, doświadczenie zdobyte w poprzednich projektach będzie miało zastosowanie także w przypadku przedmiotowego projektu. Omawiany projekt będzie realizowany przez pracownicę Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie (Koordynatorkę). KOORDYNATORKA zatrudniona w ramach projektu na umowę o pracę - 3/5 etatu (posiadająca doświadczenie w realizacji projektów w ramach Poddziałania PO KL) - będzie odpowiadać za całość działań podejmowanych w projekcie, w tym za zarządzanie projektem, monitoring (informowanie DYREKTORA PUP o postępach w realizacji projektu na comiesięcznych spotkaniach, a w razie potrzeby częściej), ewaluację, sprawozdawczość (część merytoryczna wniosku o płatność), promocję projektu, rekrutację, organizację szkoleń zawodowych w oparciu o zapisy ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych - przy współpracy z Kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego. W zarządzanie projektem dodatkowo zostaną zaangażowane następujące osoby: DYREKTOR PUP do jego zadań będzie należało podejmowanie ostatecznych decyzji w projekcie, m.in. zawierania umów z podwykonawcami, itp. KSIĘGOWA - odpowiedzialna będzie za obsługę finansowo-księgową projektu, rozliczanie faktur i rachunków, prawidłowe wykorzystanie środków finansowych, sporządzanie wniosków o płatność (część finansowa), archiwizowanie dokumentów finansowych projektu. Księgowa będzie wykonywać swoje obowiązki w ramach dodatkowo powierzonych zadań dlatego też otrzyma dodatek specjalny do wynagrodzenia, zgodnie z Rozporz. Rady Min. z dnia r. (Dz.U.Nr 73, poz.430) na czas realizacji powierzonych obowiązków. Zarządzanie projektem uwzględnia zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku zarządzania nie planuje się ingerencji w życie rodzinne koordynatorki i księgowej. Będą one wykonywać swoje obowiązki w godzinach pracy. Organizacja prac w ramach projektu wspiera godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Realizacja projektu odbywać się będzie w pomieszczeniach tut. Urzędu przy wykorzystaniu odpowiedniego zaplecza: sprzętów użytkowych, technicznych i komputerowych. Biuro projektu (właściwie oznakowane na terenie woj. lubelskiego, w stolicy powiatu, mieście Hrubieszów siedziba PUP Hrubieszów) w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji projektu, tj. komputer z pełnym oprogramowaniem oraz łączem internetowym, ponadto dostęp do telefonu, faksu, ksero i drukarki, jak również szafy przeznaczonej do przechowywania wszystkich dokumentów wygenerowanych na potrzeby realizacji projektu. Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 6

7 Sprawny system zarządzania projektem w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą i odpowiednim zapleczem technicznym zapewni sukces realizacji omawianego projektu. Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 7

8 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,72 zł ,72 zł ,44 zł Koszty bezpośrednie Zadanie 1: Szkolenia specjalistyczne Zadanie 2: Szkolenia interpersonalne ,00 zł ,00 zł Zadanie 3: Studia podyplomowe Zadanie 4: Zarządzanie projektem ,00 zł ,00 zł Koszty pośrednie 3 476,72 zł 2 603,72 zł 6 080,44 zł rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 3,40 % 3,40 % 3,40 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny ,51 zł ,06 zł ,57 zł w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] ,21 zł ,66 zł ,87 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 9 731,07 zł Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 8

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych l ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora: 5.3 9

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2011/ Łącznie Kwartał II III liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Szkolenia specjalistyczne Etap 1 - Wybór wykonawcy usługi Etap 2 - Realizacja usługi szkoleniowej Etap 3 - Rozliczenie usługi szkoleniowej Liczba uczestników Zadanie 2 - Szkolenia interpersonalne Etap 1 - Wybór wykonawcy usługi Etap 2 - Realizacja usługi szkoleniowej Etap 3 - Rozliczenie usługi szkoleniowej Liczba uczestników Zadanie 3 - Studia podyplomowe Etap 1 - Rekrutacja na studia podyplomowe Etap 2 - Skierowanie pracowników na studia podyplomowe Etap 3 - Realizacja usługi edukacyjnej Etap 4 - Rozliczenie usługi edukacyjnej Liczba uczestników Zadanie 4 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Zarządzanie merytoryczne Etap 2 - Zarządzanie finansowe Etap 3 - Przygotowanie i archiwizacja dokumentów Etap 4 - Monitoring projektu Liczba uczestników Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora:

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Szkolenia specjalistyczne 1. Wybrane zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,72 zł NIE NIE osoba Standardy usług rynku pracy NIE NIE osoba 0 Zadanie 2: Szkolenia interpersonalne 3. Trening umiejętności interpersonalnych Zadanie 3: Studia podyplomowe ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł Czesne NIE NIE osoba Koszty dojazdu na studia podyplomowe 6. Zakwaterowanie w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych Zadanie 4: Zarządzanie projektem 7. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5 etatu) 8. Dodatek specjalny dla księgowej zgodn. z Rozp. RM z dn (Dz.U. Nr 73, poz.430) NIE NIE osoba NIE NIE osoba ,00 zł NIE NIE osobomiesiąc ,00 zł ,00 zł NIE NIE osobomiesiąc KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 3 476,72 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 3,40 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,72 zł Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora:

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Szkolenia specjalistyczne 1. Wybrane zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,72 zł NIE NIE osoba 0 2. Standardy usług rynku pracy NIE NIE osoba Zadanie 2: Szkolenia interpersonalne 3. Trening umiejętności interpersonalnych Zadanie 3: Studia podyplomowe NIE NIE osoba Czesne NIE NIE osoba Koszty dojazdu na studia podyplomowe 6. Zakwaterowanie w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych Zadanie 4: Zarządzanie projektem 7. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5 etatu) 8. Dodatek specjalny dla księgowej zgodn. z Rozp. RM z dn (Dz.U. Nr 73, poz.430) NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE osobomiesiąc ,00 zł NIE NIE osobomiesiąc KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 2 603,72 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 3,40 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,72 zł Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora:

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Szkolenia specjalistyczne 1. Wybrane zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,44 zł NIE NIE osoba Standardy usług rynku pracy NIE NIE osoba Zadanie 2: Szkolenia interpersonalne 3. Trening umiejętności interpersonalnych Zadanie 3: Studia podyplomowe ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł Czesne NIE NIE osoba Koszty dojazdu na studia podyplomowe 6. Zakwaterowanie w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych Zadanie 4: Zarządzanie projektem 7. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5 etatu) 8. Dodatek specjalny dla księgowej zgodn. z Rozp. RM z dn (Dz.U. Nr 73, poz.430) NIE NIE osoba 8 80 NIE NIE osoba ,00 zł NIE NIE osobomiesiąc ,00 zł NIE NIE osobomiesiąc 6 80 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 6 080,44 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 3,40 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 % 0,00 % ,44 zł Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora:

14 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich: I. Koszty zarządu, koszty personelu obsługowego oraz koszty materiałów i usług związanych z bieżącą obsługą jednostki = łącznie: 2 003,12 złotych. Przyjęta metoda bazuje na obrotach jednostki z okresu r r., który to okres jest równy, co do długości, okresowi realizacji projektu tj. 17 miesięcy. Obroty wynoszą ,00 złotych. Współczynnik kosztów bezpośrednich projektu w odniesieniu do obrotów za podany okres: ,00/ ,00 *100% = 0,73 % 0 Na podstawie współczynnika zostały określone koszty pośrednie w odniesieniu do następujących kategorii kosztów: *koszty zarządu (83 826,00 złotych (faktyczne wynagrodzenie brutto Dyrektora PUP wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę w podanym okresie) * 0,73 % = 611,93 złotych), *koszty personelu obsługowego (55 795,14 złotych (faktyczne wynagrodzenie Kierownika Działu Organizacyjno Administracyjnego wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę w podanym okresie) * 0,73% = 407,30 złotych), *materiały biurowe (11 645,92 złotych * 0,73% = 85,02 złotych), *koszty telefonów (24 260,87 złotych * 0,73% = 177,10 złotych), *koszty pocztowe (98 872,96 złotych * 0,73% = 721,77 złotych). II. Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie = łącznie: 4 077,32 złotych W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie, wyliczony został stosunek powierzchni pomieszczeń (wskazanych w pkt. 3.5) udostępnionych dla potrzeb realizacji projektu (13,6 m2) w stosunku do powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez beneficjenta na prowadzoną działalność ( 413 m2 ) = 3,29 % *koszty czynszu (10 045,22 złotych * 3,29 % = 330,49 złotych), *energia elektryczna (63 437,74 złotych * 3,29 % = 2 087,10 złotych), *woda (1 246,80 złotych * 3,29 % = 41,02 złotych), *sprzątanie pomieszczeń (42 603,26 złotych * 3,29 % = 1 401,65 złotych), *amortyzacja budynku (6 597,65 złotych * 3,29 % = 217,06 złotych). RAZEM KOSZTY POŚREDNIE wynikające z wyliczeń: 6 080,44 złotych Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: EA6-F Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU PROFESJONALISTA RYNKU PRACY WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Podsumowanie działań w roku 2011 Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność.

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. Szkolenie z zakresu podstaw rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL Zielona Góra, październik 2009 rok Szczegółowa charakterystyka wsparcia Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. ANNA HERZOG

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 październik

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Wzór 1 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY!

Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Młodzi przedsiębiorczy to MY! Załącznik nr 1 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia WYPEŁNIA BENEFICJENT: Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-080/12-00

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY /09/ 2010r. (data złożenia kwestionariusza-wypełnia ACZE) Beneficjent Tytuł projektu Centrum Szkoleniowe ACZE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Bardziej szczegółowo