Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: podlaskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: nie dotyczy 1.7 Tytuł projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW GMINY PIĄTNICA Województwo: Podlaskie Powiat: Gmina: Powiat łomżyński Piątnica 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: GMINA PIĄTNICA/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY 2.2 Status prawny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 10 Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: STAWISKOWSKA Telefon: Fax: PIĄTNICA PODUCHOWNA 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Elżbieta Surawska - Kierownik OPS 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Małgorzata Kozicka Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: PIĄTNICA PODUCHOWNA UL. STAWISKOWSKA Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) 2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. 3. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) Projekt "Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica" jest odpowiedzią na sytuację problemową, która dotyczy osób korzystających z pomocy OPS w Piątnicy. W gminie Piątnica, która liczy mieszkańców, z czego 5274 to kobiety, a 5261 to mężczyźni, głównym problemem społecznym jest bezrobocie. W 2009 r liczba bezrobotnych wynosiła 375 osób, z czego 203 to kobiety i 172 to mężczyźni. Bezrobotni z gminy Piątnica stanowią 6,8% ogólnej liczby osób zarejestrowanych w PUP w Łomży. Zgodnie ze sprawozdaniem OPS w Piątnicy wg stanu na r. pomocą społeczną objęto ogółem 205 rodzin, w tym z tytułu bezrobocia 42 rodziny,z czego 35 to kobiety, a 7 mężczyźni, natomiast z tyt. niepełnosprawności 43 rodziny, z których 29 stanowiło kobiety a 14 mężczyźni. Wśród bezrobotnych i niepełnosprawnych klientów objętych wsparciem OPS, dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Pozostawanie tych ludzi bez pracy, co często jest długotrwałe, powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudność odnalezienia się na rynku pracy, co wpływa na zagrożenie wykluczeniem społecznym. Powyższe zachowania generują trudności finansowe osób bezrobotnych i ich rodzin, a to powoduje stałe korzystanie z pomocy finansowej ośrodka, które przeobraża się niejednokrotnie w wielopokoleniowe uzależnienie się od pomocy materialnej OPS. Chęć przystąpienia i wzięcia udziału w projekcie wyraziło 15 osób bezrobotnych, z czego 3 to osoby długotrwale bezrobotne oraz 3 osoby posiadające stopień niepełnosprawności korzystające ze świadczeń OPS. Spośród ankietowanych po 4 osoby chcą uczestniczyć w kursach: organizacja przyjęć okolicznościowych, fryzjerstwo i prawo jazdy kat. B, z kolei 3 osoby chcą uczestniczyć w kursie obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej. Z analizy dokumentów zainteresowanych osób wynika, iż największą barierą dla nich w polepszeniu swojej sytuacji socjalno-bytowej jest: -brak kwalifikacji; -brak uprawnień do wykonywania jakiejkolwiek pracy; -brak doświadczenia zawodowego; -brak umiejętności w poszukiwaniu pracy, zaprezentowania siebie potencjalnemu pracodawcy. Po analizie problemów zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej) realizowanej poprzez pracownika socjalnego, psychologa, doradcę zawodowego, prawnika, wykładowców. Zastosowanym narzędziem będzie kontrakt socjalny. CELEM OGÓLNYM projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia jak również niepełnosprawności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. CELE SZCZEGÓŁOWE -zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły; -zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu; -zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu; -zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy; -uniezależnienie od OPS; -ukierunkowanie zainteresowań; -podniesienie kwalifikacji beneficjentów (otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zawodowego, co umożliwi wejście na rynek pracy oraz prawa jazdy, których uzyskanie przyczyni się do aktywnego poszukiwania pracy jak również ułatwi dojazd Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 2

3 do zakładu pracy.) Działania w ramach projektu są zgodne z właściwą polityką i zasadami wspólnotowymi: równość szans (wyrównanie szans na rynku pracy), rozwój lokalny (zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego i wzrostu poziomu wykształcenia), innowacyjność (aktywna integracja), rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy). Cele szczegółowe naszego projektu wpisują się w założenia zawarte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia wspierające rozwój gospodarczy i zatrudnienie (MRR Warszawa kwiecień 2009 r.), które zakładają, że integracja społeczna oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu będzie następować poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń i edukacji. Polityka spójności będzie się skupiała na osobach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na długi okres braku aktywności zawodowej. Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające ze świadczeń OPS będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej, przez co również ich rodziny otrzymają pomoc. Zgodnie z założeniami Poddziałania PO KL, typ realizowanego projektu zapewni: - rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakt socjalny; aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych; wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej pracodawcy, a także usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności i przezwyciężenie barier stanowiących przeszkodę w powrocie na rynek pracy. Cel jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r., która zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, oraz wsparcie i integrację społeczną grup szczególnego ryzyka. Zakłada również zgodność z Planem działania na rok 2011 POKL Województwa Podlaskiego. Projekt wpisuje się w cele i założenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Piątnica na lata przyjętej Uchwałą Nr 56/IX/07 Rady Gminy z dnia r., której jednym z ważnych celów jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych świadczeniobiorców pomocy społecznej o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz opracowanie i realizacja programów dla tej kategorii osób. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, z czego 3 to osoby długotrwale bezrobotne oraz 3 osoby posiadające stopień niepełnosprawności korzystające ze świadczeń OPS. Osoby biorące udział w projekcie będą w nim uczestniczyć po raz pierwszy, niemniej jednak brana jest pod uwagę możliwość kontynuowania udziału w projekcie osób, które brały już udział w projekcie w poprzednim roku projektowym. Wybrano te osoby, gdyż wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy. Kategorie osób objętych wsparciem w projekcie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w Szczegółowym Opisie POKL , Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne są często odbiorcami pomocy finansowej Ośrodka, ponieważ problemy które je dotykają powodują bierność i niezaradność życiową a w rezultacie problemy finansowe, które przeobrażają się niejednokrotnie w wielopokoleniowe uzależnienie się od pomocy materialnej OPS. W związku z powyższym istnieje konieczność projektu, który zaoferuje tym osobom wszechstronne wsparcie. Uczestnicy projektu zostali poddani rekrutacji na podstawie przeprowadzonej ankiety, która wykazała, że nasi klienci są zainteresowani szkoleniami tematycznymi typu: organizacja przyjęć okolicznościowych, fryzjerstwo, obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej oraz prawo jazdy kat.b. Według przeprowadzonej ankiety wśród klientów, właśnie ta grupa wymaga wsparcia w zdobyciu umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, zwiększenia poczucia własnej wartości społecznej, które pomogą przywrócić zdolność zatrudnienia. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne posiadające niskie wykształcenie nie odnajdują się na rynku pracy samodzielnie, co oznacza, że należy im pomóc poprzez uczestnictwo w różnych formach wsparcia podnoszących kwalifikacje. Z chwilą przystąpienia klientów OPS do projektu zostanie podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz kontrakt socjalny, który będzie pisemną umową pomiędzy uczestnikami projektu a pracownikiem socjalnym mającym na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów dotyczących trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Zostanie również stworzona lista rezerwowa spośród klientów OPS spełniających kryteria doboru, ponieważ brana jest pod uwagę możliwość rezygnacji osób z udziału w projekcie. Proces rekrutacji jest zgodny z polityką równych szans ponieważ zapewnia jednakowy dostęp i możliwość udziału w projekcie obu płci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 3

4 Status uczestnika Liczba osób Bezrobotni 12 w tym osoby długotrwale bezrobotne 3 Osoby nieaktywne zawodowo 3 w tym osoby uczące lub kształcące się 0 Zatrudnieni 0 w tym rolnicy 0 w tym samozatrudnieni 0 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0 w tym zatrudnieni w administracji publicznej 0 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 0 w tym pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji 0 Ogółem 15 w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0 w tym migranci 0 w tym osoby niepełnosprawne 3 w tym osoby z terenów wiejskich 15 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe i średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Działania 1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zadanie 1 Zarządzanie projektem - stanowi szereg etapów współgrających ze sobą w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Pierwszym zasadniczym etapem w zadaniu jest wyłonienie kadry merytorycznej, podział zadań między personel projektu, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań projektu. Kolejnym etapem jest wyłonienie wykonawców usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (materiały, promocja poprzez gadżety, catering, szkolenia, kursy), monitoring i ewaluacja. Zadanie 2 Promocja projektu odbywać się będzie poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych dla BO, bieżącą aktualizację strony internetowej, informacje w prasie lokalnej oraz oznakowanie na stałe sprzętu, wyposażenia i dokumentacji w wymagane symbole i logotypy. Zadanie 3 Praca socjalna zatrudniony zostanie pracownik socjalny, który przygotuje i przeprowadzi rekrutację BOw oparciu o regulamin rekrutacyjny. Na podstawie zebranych danych osobowych BO zostaną sporządzone kontrakty socjalne, które będą pisemną umową pomiędzy uczestnikami projektu, a pracownikiem socjalnym określające sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów dotyczących trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Pracownik przygotuje odpowiednie dokumenty służące prawidłowej realizacji założeń projektu (wywiady, harmonogramy spotkań, ewidencja w PEFS). Na bieżąco monitorował będzie przebieg spotkań, szkoleń i kursów co umożliwi eliminację potencjalnych zagrożeń. Zadanie 4 Rozwój form aktywnej integracji: - poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe indywidualne jak i grupowe będzie prowadzone ze wszystkimi BO, tj. 15 osobami, z tym, że 90 godzin przewidziane jest na poradnictwo psychologiczne, natomiast na spotkania z doradcą zawodowym godzin. Ponadto zaplanowano również poradnictwo prawne w sumie 45 godzin, które będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb BO. Zarówno poradnictwo psychologiczne jak i doradztwo zawodowe będzie prowadzone przez okres 3 miesięcy, natomiast poradnictwo prawne przez okres 4 miesięcy. Spotkania z psychologiem będą miały za zadanie ukazanie sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zmianę nastawienia do życia, wypracowanie umiejętności podejmowania decyzji i gospodarowania własnym czasem, natomiast poradnictwo zawodowe prowadzone będzie w zakresie odkrywania predyspozycji do wykonywania określonych prac zawodowych, poznawania nowych technik i metod poszukiwania pracy. Dzięki poradnictwu zawodowemu będzie ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu. Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 4

5 - szkolenia zawodowe: 1) fryzjerstwo - Szkoleniem zostaną objęte 4 osoby, które przez 3 m-ce będą zdobywać umiejętności fryzjerskie, niezbędne do wykonywania zawodu fryzjer. Przewidziana liczba godzin szkolenia max 200 godzin. Szkolenie zakończy się wydaniem zaświadczenia; 2) obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej - Szkolenie przewidziane jest dla 3 osób, które przez 2 m-ce będą przygotowywać się do wykonywania zawodu, gdzie niezbędną umiejętnością jest obsługa wózka jezdniowego oraz wymiana butli gazowej. Szkolenie to będzie trwało 60 godzin i zakończy się egzaminem; 3) prawo jazdy kat. B - Szkoleniem zostaną objęte 4 osoby, które przez 2 m-ce będą uczestniczyć w kursie przygotowującym do zdobycia uprawnień. Zdobycie prawo jazdy przyczyni się do aktywnego poszukiwania pracy jak również posłuży jako najtańszy sposób przemieszczania się z domu do pracy. Kurs będzie trwał 60 godzin i zakończy się zdobyciem prawo jazdy. 4) organizacja przyjęć okolicznościowych Szkolenie przewidziane jest dla 4 osób, które przez 2 m-ce będą przygotowywać się do zdobycia umiejętności w zakresie organizacji przyjęć okolicznościowych. Szkolenie będzie trwało max. 54 godziny i zakończy się wydaniem zaświadczenia. - catering w czasie trwania spotkań grupowych z psychologiem oraz z doradcą zawodowym. Zad. 5 Zasiłki i pomoc w naturze przez cały okres realizacji projektu BO otrzymają pomoc finansową. Zad.6 Działania o charakterze środowiskowym. W ramach tego zadanie zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne w plenerze. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewnimy 15 osobom diagnozę potencjału zawodowego. Dzięki poradnictwu zawodowemu będzie ułatwiony wybór wsparcia, odpowiedniego zawodu - możliwość odbycia kursuuzupełnienie kwalifikacji potwierdzone stosownym zaświadczeniem, przez co zostanie podniesiona ich konkurencyjność na rynku pracy. Innowacyjność i kompleksowość to: sfinansowanie projektu dla bezrobotnych zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy, promocji i wdrażania zasad kształcenia ustawicznego. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego, efektywnego poszukiwania pracy, zostaną wytyczone im cele zawodowe. Rozwiną umiejętności społeczne. Aby w/w działania przyniosły pożądane efekty - uczestnicy projektu będą objęci wsparciem ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika na czas trwania projektu. 3.4 Rezultaty i Produkty 1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań 2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane 3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu REZULTATY TWARDE: - liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi - 15; - liczba osób, które spotkają się z psychologiem - 15; - liczba osób, które spotkają się z doradcą zawodowym - 15; - liczba osób, które spotkają się z prawnikiem - 15; - liczba osób, które ukończą kurs prawo jazdy kat. B - 4; - liczba osób, które otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu: organizacja przyjęć okolicznościowych 4; - liczba osób, które otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu: obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej - 3; - liczba osób, które otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu: fryzjerstwo 4; - liczba osób, którym zostanie określony profil zawodowy- 15; - liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji Zakładamy, iż rezultaty twarde zostaną zrealizowane w 80%. REZULTATY MIĘKKIE: 15 osób: - pozna swoje preferencje zawodowe; - zwiększy zdolność komunikacyjną; - nabędzie umiejętności autoprezentacji; - rozwinie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych; - nabędzie wiedzę z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych; - zwiększy świadomość swojej sytuacji rodzinnej i społecznej; - zwiększy motywację i rozbudzi ambicje zawodowe; - zwiększy poczucie bezpieczeństwa; - poprawi samoocenę; - zwiększy umiejętność rozwiązywania problemów; - zwiększy umiejętności praktyczne (umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego) W celu zdiagnozowania oceny realizacji założonych celów, będzie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, którą planujemy przeprowadzać po zakończeniu wszystkich warsztatów oraz na początku i końcu realizacji projektu. Na bieżąco będą prowadzone dzienniki obecności uczestników. Monitoring będzie procesem ciągłym, wykonywanym przez cały zespół zarządzający projektem (sprawozdania, ankiety). Nowo zatrudniony pracownik socjalny będzie przeciwdziałać możliwości rezygnacji klientów OPS przez wsparcie psychologiczne i pracę socjalną. Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 5

6 Rezultaty projektu przyczynią się do realizacji celów: -kursy i szkolenia podniosą kwalifikacje zawodowe uczestników projektu, przez co zwiększy się ich atrakcyjność na rynku pracy; -doradztwo indywidualne ze specjalistami przyczyni się do aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz zwiększenia ich zdolności komunikacyjnej, motywacji do działania i zaufania we własne siły. Sukcesem projektu będzie wyposażenie 15 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania zatrudnienia, zmianę postawy utrudniającą dotychczas znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do podejmowania samodzielnych działań w kierunku poprawy swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Praca socjalna prowadzona z BO spowoduje przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy oraz pozytywne nastawienie do życia. Wartością dodaną projektu jest to, że projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, korzystających z pomocy Ośrodka i obejmuje działania ponadprogramowe, nie występujące dotychczas w ofercie pomocy OPS. Bez wsparcia EFS-u nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego projektu. Ponadto Kierownik Projektu będzie przeprowadzał kontrolę prowadzonych zajęć przez trenerów i firmy szkoleniowe. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem 1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów 2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany 3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) 4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy 5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Pracownicy OPS-u mają doświadczenie w realizacji projektów systemowych, gdyż w 2009 r. i 2010 r. były realizowane projekty pod nazwą "Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica" w ramach którego w 2009 r. objeliśmy wsparciem 12 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast w 2010 r. wsparciem objęto 15 osób. Celem projektów było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących długotrwale klientami OPS. Projekty zostały zrealizowane i rozliczone w całości. Za zarządzanie projektem odpowiada Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, który współpracując z Kadrą Zarządzającą Projektu i Kadrą Merytoryczną Projektu realizuje założenia projektu. Kadra Zarządzająca Projektu: - Kierownik Projektu na zlecenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy koordynuje projekt w ramach umowy o pracę (zmiana zakresu obowiązków). Kierownik Projektu sprawuje nadzór organizacyjno-merytoryczny nad projektem. Dba o odpowiednie zgranie i wewnętrzną komunikację między Kadrą Zarządzającą i Kadrą Merytoryczną Projektu. Przygotowuje umowy cywilnoprawne i dokumenty projektowe. Zapewnia organizację i monitoring przebiegu szkoleń, kursów, konferencji i poradnictwa. Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na dostawy i usługi wynikające z realizacji projektu. Odpowiedzialny jest za organizację cateringu, promocję projektu, ewaluację i sprawozdawczość. - Księgowa Projektu na zlecenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy koordynuje projekt w ramach umowy o pracę (zmiana zakresu obowiązków). Odpowiada za budżet projektu, gospodarowanie pieniędzmi, wszelkie rozliczenia z tytułu wydatków, sprawozdania finansowe. Nalicza wynagrodzenia, składki ZUS, PIT. Sprawdza dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym, wprowadza dane do programu finansowo księgowego i prowadzi stałą weryfikację rozliczeń. Kadra merytoryczna: - Pracownik Socjalny zostanie zatrudniony na umowę o pracę, który finansowany będzie w całości ze środków projektu. Będzie On wykonywał pracę socjalną na którą w szczególności składa się: rekrutacja i selekcja uczestników projektu, sporządzanie kontraktów socjalnych, sprawne kontaktowanie się z BO w celu informowania ich o podjętych działaniach, monitoring i ewaluacja podczas trwania spotkań, kursów i szkoleń BO oraz ewidencja uczestników w systemie PEFS. - Psycholog zostanie zatrudniony na umowę zlecenia w celu przeprowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych; - Doradca zawodowy zatrudniony na umowę zlecenia w celu przeprowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych; - Prawnik zostanie zatrudniony na umowę zlecenia w celu przeprowadzenia spotkań indywidualnych według potrzeb BO; - Instytucje szkolące wyłonione w trybie zamówień publicznych będą przeprowadzać szkolenia i kursy, które sfinansowane zostaną po przedłożeniu odpowiednich dokumentów. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji założeń projektu będą odbywały się cykliczne spotkania monitorujące Kadry Zarządzającej i Kadry Merytorycznej z BO, które będą spełniały funkcję kontrolną. Rozliczenia finansowe dokonywane będą przez wydzielone subkonto bankowe OPSbez ponoszenia kosztów zgodnie z umową z bankiem. Nasz projekt zakłada zawarcie porozumienia z PUP oraz przeszkolenie osób niepełnosprawnych (20% grupy doc) Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2011 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) Koszty bezpośrednie ,00 zł ,00 zł Zadanie 1: Zarządzanie projektem ,00 zł ,00 zł Zadanie 2: Promocja projektu Zadanie 3: Praca socjalna ,00 zł ,00 zł Zadanie 4: Rozwój form aktywnej integracji ,00 zł ,00 zł Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym Koszty pośrednie ,00 zł ,00 zł rozliczane ryczałtem 4.1.2/( ) 0,00 % 0,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 1,38 % 1,38 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 ( )] Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,66 zł Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych l ub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2011 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Wybór kadry merytorycznej Etap 2 - Wybór wykonawców usług Etap 3 - Zakup materiałów biurowych Etap 4 - Przejazdy służbowe Etap 5 - Wynagrodzenia Etap 6 - Monitoring i ewaluacja Etap 7 - Sprawozdawczość Liczba uczestników Zadanie 2 - Promocja projektu Etap 1 - Aktualizacja strony internetowej Etap 2 - Zlecenie wykonania materiałów promocyjnych Etap 3 - Promocja przez materiały promocyjne (gadżety) Etap 4 - Promocja w prasie Etap 5 - Konferencja inauguracyjna projekt Etap 6 - Konferencja kończąca projekt Liczba uczestników Zadanie 3 - Praca socjalna Etap 1 - wynagrodzenie pracownika socjalnego Etap 2 - Przejazdy służbowe Etap 3 - Zakup materiałów biurowych Etap 4 - Zakup sprzętu i mebli Liczba uczestników Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora: 5.3 9

10 Zadanie 4 - Rozwój form aktywnej integracji Etap 1 - Realizacja kontraktów socjalnych Etap 2 - Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego przez psychologa Etap 3 - Prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego przez doradcę zawodowego Etap 4 - Szkolenia dla beneficjentów Ostatecznych Etap 5 - Catering w czasie poradnictwa psychologicznego Etap 6 - Catering w czasie doradztwa zawodowego Etap 7 - Prowadzenie poradnictwa prawnego Etap 8 - Wycieczka plenerowa Liczba uczestników Zadanie 5 - Zasiłki i pomoc w naturze Etap 1 - Zasiłki okresowe i celowe Liczba uczestników Zadanie 6 - Działania o charakterze środowiskowym Etap 1 - Liczba uczestników Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora:

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. Wynagrodzenie kierownika projektu-dodatek specjalny (do 40%) do wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł NIE NIE miesiąc 10 7,50 zł 75,00 zł 3. Przejazdy służbowe NIE NIE sztuki 5 136,00 zł Zakup materiałów biurowych NIE NIE miesiąc ,30 zł 1 423,00 zł Zadanie 2: Promocja projektu Aktualizacja strony internetowej NIE NIE usługa Zakup kompletu - długopis + ołówek w etui 7. Zakup notesu wraz z kalendarzem NIE NIE sztuki NIE NIE sztuki Zakup filiżanki z podstawką NIE NIE sztuki 50 15,00 zł Zakup torby z nadrukiem NIE NIE sztuki 50 5,00 zł Promocja w prasie NIE NIE usługa Konferencja inauguracyjna i kończąca projekt (Wynajem sali, catering) Zadanie 3: Praca socjalna 12. Wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi, realizującego zadania wynikające z założeń projektu NIE NIE usługa ,00 zł NIE NIE miesiąc ,10 zł ,00 zł 13. Przejazdy służbowe NIE NIE miesiąc Zakup materiałów biurowych NIE NIE miesiąc Ubezpieczenie sprzętu komputerowego 16. Zakup programu antywirusowego NIE NIE miesiąc 10 7,50 zł 75,00 zł NIE NIE sztuka Zakup niszczarki TAK NIE sztuka Zakup szafek pod biurko na dokumenty Zadanie 4: Rozwój form aktywnej integracji 19. Poradnictwo psychologiczne - spotkania indywidualne i grupowe 20. Poradnictwo zawodowe - spotkania indywidualne i grupowe 21. Szkolenie zawodowe i egzamin - fryzjerstwo 22. Szkolenie zawodowe i egzamin - wózki jezdniowe i wymiana butli 23. Szkolenie zawodowe i egzamin - prawo jazdy kat. B 24. Szkolenie zawodowe i egzamin - organizacja przyjęć TAK NIE sztuka ,00 zł NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE osoba NIE NIE osoba Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora:

12 okolicznościowych 25. Catering podczas grupowego poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego NIE NIE osoba ,00 zł 1 664,00 zł 26. Poradnoctwo prawne NIE NIE osoba Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze 27. Zasiłki celowe i okresowe dla 15 osób (wkład własny) Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym 28. Spotkanie integracyjne w plenerze NIE NIE osoba NIE NIE osoba KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,00 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,38 % 0,00 % Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora:

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. Wynagrodzenie kierownika projektu-dodatek specjalny (do 40%) do wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,00 zł ,00 zł NIE NIE miesiąc NIE NIE miesiąc 75,00 zł 3. Przejazdy służbowe NIE NIE sztuki Zakup materiałów biurowych NIE NIE miesiąc 1 423,00 zł Zadanie 2: Promocja projektu Aktualizacja strony internetowej NIE NIE usługa Zakup kompletu - długopis + ołówek w etui 7. Zakup notesu wraz z kalendarzem NIE NIE sztuki 1 00 NIE NIE sztuki Zakup filiżanki z podstawką NIE NIE sztuki Zakup torby z nadrukiem NIE NIE sztuki Promocja w prasie NIE NIE usługa 11. Konferencja inauguracyjna i kończąca projekt (Wynajem sali, catering) Zadanie 3: Praca socjalna 12. Wynagrodzenie pracownika socjalnego wraz z pochodnymi, realizującego zadania wynikające z założeń projektu NIE NIE usługa ,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 13. Przejazdy służbowe NIE NIE miesiąc Zakup materiałów biurowych NIE NIE miesiąc Ubezpieczenie sprzętu komputerowego 16. Zakup programu antywirusowego NIE NIE miesiąc 75,00 zł NIE NIE sztuka Zakup niszczarki TAK NIE sztuka Zakup szafek pod biurko na dokumenty Zadanie 4: Rozwój form aktywnej integracji 19. Poradnictwo psychologiczne - spotkania indywidualne i grupowe 20. Poradnictwo zawodowe - spotkania indywidualne i grupowe 21. Szkolenie zawodowe i egzamin - fryzjerstwo 22. Szkolenie zawodowe i egzamin - wózki jezdniowe i wymiana butli 23. Szkolenie zawodowe i egzamin - prawo jazdy kat. B 24. Szkolenie zawodowe i egzamin - organizacja przyjęć TAK NIE sztuka ,00 zł NIE NIE osoba 7 20 NIE NIE osoba 9 60 NIE NIE osoba 8 00 NIE NIE osoba 2 40 NIE NIE osoba 6 40 NIE NIE osoba 4 00 Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora:

14 okolicznościowych 25. Catering podczas grupowego poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego NIE NIE osoba 1 664,00 zł 26. Poradnoctwo prawne NIE NIE osoba 3 60 Zadanie 5: Zasiłki i pomoc w naturze 27. Zasiłki celowe i okresowe dla 15 osób (wkład własny) Zadanie 6: Działania o charakterze środowiskowym 28. Spotkanie integracyjne w plenerze NIE NIE osoba NIE NIE osoba 2 25 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,00 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny ,38 % 0,00 % Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora:

15 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: W kosztach cross-financingu ujęto: Zadanie 3. Praca socjalna: do realizacji tego zadania zakupiona zostanie niszczarka do dokumentów oraz szafki pod biurko na dokumenty. Zakup tego sprzętu poprawi zaplecze techniczne projektu i usprawni pracę personelu obsługującego realizację projektu. Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w posiadaniu ww sprzętu, a jest on konieczny do realizacji projektu, stąd chcemy go zakupić. 0 Koszty pośrednie: Koszty pośrednie rozliczane będą fakturami. Koszty przewidziane na realizację działań tego projektu, będą poniesione w sposób najbardziej optymalny i oszczędny. Kosztami pośrednimi o łącznej kwocie zł będą: 1. Koszty Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy - dodatek specjalny do wynagrodzenia kierownika OPS (do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) wraz z pochodnymi tj ,00 zł x 10 miesięcy = Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych średnio 88,00 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 88. Razem Obsługa księgowa - dodatek specjalny do wynagrodzenia księgowej OPS (do 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wraz z pochodnymi tj ,00 zł x 10 miesięcy = zł); Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych średnio 88,00zł miesięcznie x 10 miesięcy = 880 zł. Razem zł. 3. Artykuły biurowe i eksploatacyjne niezbędne do realizacji projektu średnio 158,20 zł x 8 miesięcy = zł; Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: AB20-151F-BB4F-91A7 Wersja Generatora:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Przed ożeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo