Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej 1.2 Numer i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: mazowieckie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE MYSZKÓW GÓRNY 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: Powiat wyszkowski 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2.2 Status prawny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 1

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 1 Nr lokalu: Miejscowość: SZKOLNA Kod pocztowy: MYSZKÓW GÓRNY Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: EWA LIS 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: ANNA GRZYB Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) W gminie Myszków Górny /5000 mieszkańców/ gł. problemem społ. jest bezrobocie. Od I 2004r do XII 2007 r. liczba bezrobotnych w gminie wzrosła z 150 do 165, to 10% wzrost, gdy w skali woj. nastąpił 10% spadek z do osób (w analogicznym okresie). Liczba długotrwale bezrobotnych />12 m-cy/ w gminie wzrosła, od I 2004 r. do XII 2007 r. z 75 do 82 osób - 10% wzrost., w skali woj. - 10% spadek, z do osób /dane z Urzędu Pracy/. Wyniki analizy dokumentacji 50 bezrobotnych objętych wsparciem OPS, wskazują na trudną sytuację osób bez pracy, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Mamy diagnozę sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin korzystających z usług OPS. Mamy deklarację udziału w projekcie 6 bezrobotnych długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 m-cy). Z analizy dokumentów tych osób wynika, że dla nich dominującymi barierami są: % - niskie wykształcenie /podstawowe i zawodowe/, % - brak specjalistycznych umiejętności zawodowych i umiejętności /kwalifikacje zawodowe nie odpowiadające oczekiwaniom pracodawców/, - 66 % brak doświadczenia zawodowego, - 66 % - brak umiejętności "poruszania się na rynku pracy". Brak pracy dla bezrobotnych OPS (osoby w wieku lat), jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Ww. czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od OPS. Wyżej opisywane bariery wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano - zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej) realizowane przez pracowników socjalnych, psychologa i doradcę zaw., wykonawców i pracodawców. Zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego. Istotne jest: - zorganizowanie, sfinansowanie treningów umiejętności społ. oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, - przeszkolenie w zakresie stosowania technik komputerowych, - sfinansowanie biletu na treningi/szkolenia i zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy, - sfinansowanie badań w zakresie medycyny pracy, - przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie/podwyższenie kwalifikacji zaw., - umożliwienie odbycia zajęć reintegracji zaw. u pracodawcy. Uwzględniono naukę odbiorców projektu, plan. życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia dochodów z podjęcia pracy najemnej. Przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjal. m. in. zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (doradca zaw. i psycholog). Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Cele szczegółowe: Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 2

3 - zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, - zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, - zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, - doskonalenie umiejętności zaw. i podjęcie zatrudnienia. Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: - równość szans (wyrównywanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społ. i zaw.), - rozwój lokalny (zmniejszenie obszaru wykluczenia społ. i wzrost poziomu wykszt.), - innowacyjność (aktywna integracja), - rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifikacji i dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy). Cele projektu są zgodnie z zapisami Priorytetu VII PO KL. Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społ. będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy za pośrednictwem OPS. Projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII PO KL /cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społ./, gdyż ukierunkowany jest na udzielenie wielostronnego wsparcia na rynku pracy bezrobotnym, klientom pomocy społ.. Pomoc w trakcie realizowania projektu będzie kierowana do osób korzystających z pomocy społ. - długotrwale bezrobotnych. Występuje zgodność z Planem Działania. Zgodnie z założeniami Poddziałania PO KL - typ realizowanego projektu: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia poprzez szkolenia oraz zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy a także usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest wsparcie mobilności na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. Ponadto występuje spójność z zapisami Krajowego Programu - Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne , Priorytet 2: Integracja poprzez aktywizację. Działania w ramach projektu są zgodne z prawem lokalnym w zakresie polityki społ., projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego lata , w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społ.-zaw. m. in. osób bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społ., o niskich kwalifikacjach zaw. i wymaga opracowania i realizacji programów dla tej kategorii osób. 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Występuje zgodność z Opisem Priorytetów PO KL Poddziałania 7.1.1, które jako grupy docelowe wskazują osoby korzystające pomocy społ., które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zaw. W projekcie wezmą udział osoby w wieku lat, spełniające ww. kryteria. Wybrano te osoby, ponieważ wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy. Bazując na literaturze przedmiotu - "dobre praktyki" w realizacji projektów społecznych SPO RZL, planujemy rekrutację - na podstawie analizy dokumentacji OPS. Zaprosimy do udziału 6 osób, które zgłosiły swój akces /wywiad środowiskowy -deklaracje w XII 2007r./. W przypadku rezygnacji osób, deklarujących udział, zaplanowano nabór przez złożenie propozycji innym korzystającym z pomocy OPS /lista rezerwowa - 4/. Zostanie wyłoniona gr. spełniająca kryteria projektu. Rekrutację przeprowadzi kierownik OPS /projektu/, zadecyduje o zakwalifikowaniu do projektu, zostanie podpisany kontrakt socjalny. Opisany sposób rekrutacji jest sprawdzony - eliminujemy przypadkowy wybór, ponieważ: - bazując na zgromadzonej dokumentacji socjalnej i 6 deklaracjach, trafimy do właściwych osób, które "współtworzyły" projekt i spełnimy ich oczekiwania /zawarte w wywiadach środ./,opierając się na dokumentacji socjalnej mamy wgląd w sytuację życiową klientów OPS, -rozmowa przed podpisaniem kontraktu socjal. przysporzy informacji o bezrobotnym i jego udziale w projekcie. Ww. proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci /jednakowy dostęp/ Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Ilość osób Bezrobotni 6 w tym osoby długotrwale bezrobotne 6 Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 3

4 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 6 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie Zad.1 -zarządzanie projektem /opis/ przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika i koordynacja realizacji projektu, w tym rekrutacji 6 osób, monitoring, bieżąca realizacja, Zad.2 - promocja projektu /opis/ przygotowanie mat. promocyjnych, bieżąca informacja o projekcie w prasie lokalnej i Internecie, Zad.3 - praca socjalna /opis/ podpisanie i dodatkowa realizacja 6 kontraktów socjalnych, które poprowadzi 2 etatowych prac. socjalnych, Zad.4 - wsparcie dochodowe /opis/ zasiłki okresowe i celowe dla 6 osób, Zad.5 - aktywna integracja /opis/ -miesięczne szkolenie dla jednej sześcioosobowej grupy w OPS prowadzone przez psychologa /trening umiejętności psychospołecznych -24 godz. i na bieżąco konsultacje - 4 godz. dla każdego uczestnika, - miesięczne szkolenia dla jednej sześcioosobowej grupy w OPS prowadzone przez doradcę zawodowego - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podstawy obsługi komputera 36 godz./i na pośrednictwo zawodowe, bieżąco konsultacje- 4 godz. dla każdego uczestnika, - badanie ofert pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności/kwalifikacje zaw., określenie potrzeb szkoleniowych dla 6 osób przez doradcę zaw., - przed skierowaniem na szkolenie zawodowe badania w zakresie medycyny pracy, aby sprawdzić czy będą mogli pracować po zakończonym szkoleniu w zawodzie, w którym planują się szkolić, - szkolenia zawodowe dla 6 osób, średnio 4 m-ce, - dla 6 osób zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy, - pośrednictwo pracy dla 6 osób i podjęcie zatrudnienia - 4 osoby. Przy wyborze planowanego wsparcia bazujemy na "dobrych praktykach" w realizacji projektów w ramach SPO RZL. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zapewniamy 6 osobom: diagnozę potencjału zaw., szkol. uwzględniające potrzeby lokalnego rynku pracy, kontakt z pracodawcą, monitoring w okresie zajęć reintegracji zaw. i podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki poradnictwu zaw. będzie ułatwiony wybór odpowiedniego zawodu - możliwość odbycia kursu - uzupełnianie kwalifikacji potwierdzonych stosownym dyplomem. Innowacyjność i kompleksowość to: sprofilowanie projektu dla bezrobotnych zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy, promocja i wdrażanie zasad kształcenia ustawicznego, zajęcia reintegracji zaw./średnio 4 m-ce/, zdobycie doświadczenia zaw. i zaprezentowanie się pracodawcy, pośrednictwo pracy przy wsparciu Urzędu Pracy. Zapewniamy udziału w miesięcznym intensywnym szkol. w OPS- uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dot. intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, zostaną wytyczone cele zawod., rozwiną umiejętności społeczne. Aby ww. działania przyniosły pożądany efekt - przewidujemy konsultacje psychologa i doradcy zaw. na czas trwania kontraktu. Personel merytoryczny będzie miał duży wpływ na zmianę postaw, aktywność i zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zawodowej uczestników. Kompleksowość wsparcia w projekcie - wyposażenie bezrobotnych w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości konieczności stałego inwestowania w wiedzę i w podnoszenie kwalifikacji zaw. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 4

5 Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu "Twarde" rezultaty: 6 osób uzyska zaświadczenia o odbyciu szkolenia w OPS, w zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, podstaw obsługi komputera i warsztatów psychologiczne oraz aktywnego poszukiwania pracy /łączne 60 godz. oraz konsultacje 8 godz. na osobę, ukończenie średnio 300 godz. szkoleń zaw. /podniesienie kwalifikacji zaw. potwierdzonych dyplomem/ -6 osób, odbycie średnio 640 godz. zajęć reintegracji zaw. u pracodawcy, potwierdzonych zaświadczeniem z opinią- 6 osób, podjęcie pracy - 4 osoby. "Miękkie" rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie 66%: - osobiste predyspozycje (wskaźniki: poprawienie autoprezentacji, zwiększenie koncentracji na wynikach pracy, radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych), - zdolności motywacyjne (wskaźniki: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje), - umiejętności praktyczne (wskaźniki: umiejętność napisania listu motywacyjnego i życiorysu), - kluczowe umiejętności pracownicze (wskaźniki: umiejętność pracy w zespole i korzyst. z komputera). Ww. rezultaty będą mierzone przez kierownika - bad. ankietowe /ex ante, ex post/. Wartość dodana - tworzymy projekt profilowany dla bezrobotnych (korzystających długotrwale z pomocy społecznej), z działaniami ponadprogramowymi, nie występującymi dotychczas w ofercie OPS. Bez wsparcia EFS-u nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań, ma charakter długofalowy, gdyż zaktualizowana wiedza /intensywne zajęcia warsztatowe oraz kursy zaw./, ugruntowana doświadczeniem zaw. /zajęcia reintegracji zaw./, które zdobędzie każdy uczestnik średnio godz., zwiększy ich potencjał i szanse na powrót na rynek pracy. Monitoring będzie procesem ciągłym, będą wizytacje w miejscach realizacji projektu, sporządzane spr. okresowe, roczne/końcowe. Celem monitorowania będzie bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowanie. Sukcesem projektu /wskaźnik rezultatu/ będzie: wyposażenie 6 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzym. zatrudnienia, podjęcie pracy przez 4 osób, zmiana postaw dotychczas utrudniających znalezienie pracy, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej i zaw. Uczestnicy zostaną objęte wsparciem indywid.(psycholog, doradca zaw. pracownik socjal.) oraz warsztatami (w małej sześcioosobowej grupie) w zakresie: poszukiwania pracy, korzystania z komputera i Internetu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zostaną objęci różnego typu szkoleniami zaw. w zależności od ich predyspozycji, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą przez lidera/doradcę zaw., odbędą zajęcia reintegracji zawodowej /640 godz./ Przewidziano zakup biletów na dojazdy na warsztaty, szkolenia, zajęcia reintegracji zaw., wypłacanie zasiłków okresowych i celowych oraz świadczeń związanych z zajęciami reintegracji zaw. Pracownicy realizujący projekt będą przeciwdziałać możliwości rezygnacji klientów OPS poprzez wsparcie psychologiczne oraz pracę socjalną. W związku z tym, iż zaplanowano małą grupę, będzie większa możliwość monitorowania uczestników. Personel szkol. będzie prowadził, dziennik zajęć, stanowiącej rejestr aktywności każdej osoby obejmującą m.in. wykaz obecności uczestnika na zajęciach, aktywność, realizowane zajęcia, itp. Dodatkowo pojawiające się problemy będą omawiane podczas konsultacji. Z pracodawcami, którzy zorganizują zajęcia reintegracji zaw. zaplanowano wspólne działania. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Za projekt odpowiada kierownik OPS, który to będzie osobiście koordynował działania w ramach projektu (dodatkowe wynagrodzenie - dodatek)- prowadzi sprawy organizacyjno-merytoryczne, szkolenia zaw. przez wykonawców, przygotowanie zajęć reintegracji zaw. Odpowiada za promocję w tym stronę internetową projektu, sprawozdawczość, monitoring. Koordynuje pracę: - księgowej(1 etat na dotychczasowych war., dodatkowe wynagrodzenie /premia/za prowadzenie finansów projektu, naliczanie wynagrodzeń personelu i świadczeń dla osób uczestniczących w zajęciach reintegracji zaw. - doradcy zaw., dodatkowe zatrudnienie na zlecenie (36 godz/m-c x 1 miesiąc, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w wyborze zawodu i zatrudnienia, kier. na szkolenia zawod., uwzględniające potencjał bezrobotnych i potrzeby rynku pracy, pośrednictwo zaw. i konsultacje w projekcie w wymiarze średnio 4 godz. x 6 osób /24 godz./ w trakcie projektu), - pracowników socjalnych (2 etaty na dotychczasowych warunkach, dodatkowo premia miesięczna /dodatek/ za prowadzenie każdego indywidualnego przypadku /1 bezrobotnego/ wsparcie socjalne realizowane w ramach kontraktów, - psychologa, dodatkowe zatrudnienie na zlecenie (24 godz/m-c x 1 miesiąc - treningi umiejętności psychospołecznych i konsultacje w projekcie w wymiarze średnio 4 godz. x 6 osób /24 godz./ w trakcie projektu. Planuje się comiesięczne spotkania personelu projektu. Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 5

6 Zarządzanie finansami: -rozlicz. finansowe - przez wydzielone subkonto bankowe OPS, system płatności co 3-m-ce, -spr. fin., wnioski o płatność /postęp finansowy/ przygot. księgowa projektu, zastosuje się wew. weryfikację rozliczeń wydatków przez kier. projektu, kontrolę wew. prowadzi księgowa i kierownik OPS. Dział. Program. /szkol. wew./ będzie realizowana w 2 pomieszczeniach OPS o pow. całk. 40 m2, przy ul. Szkolnej 1,poniedziałk-piątek. Są to w znacznym stopniu umeblowane lokale: sala szkoleniowa (30 m2) na zajęcia gr. i mniejsza na konsultacje - zaplecze admin. OPS ma sprzęt i wyposażenie, do realizacji szkoleń w projekcie. Konieczny jest zakup: zestawu komputerowego z oprogramowaniem,drukarki laser. Projekt jest zgodny z przepisami Prawo zamówień publicznych - zakup sprzętu i usług szkoleniowych - poza ustawą - kwota nie przekracza 14 euro. Podwykonawcy /szkol. zaw./ - firmy szkol. z rejestru WUP. Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 6

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria 2008 Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,97 zł ,97 zł Koszty bezpośrednie ,97 zł ,97 zł Zadanie 1 : zarządzanie projektem 9 785,00 zł 9 785,00 zł w tym koszty personelu 4 800,00 zł 4 800,00 zł Zadanie 2 : promocja projektu 445,00 zł 445,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 3 : praca socjalna 2 999,97 zł 2 999,97 zł w tym koszty personelu 2 999,97 zł 2 999,97 zł Zadanie 4 : wsparcie dochodowe ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Zadanie 5 : aktywna integracja ,00 zł ,00 zł w tym koszty personelu 0,00 zł 0,00 zł Koszty pośrednie 7 440,00 zł 7 440,00 zł jako % kosztów bezpośrednich % % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem 4 625,00 zł 4 625,00 zł jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 7.46 % 7.46 % 4.2 Przychód projektu 0,00 zł 0,00 zł 4.3 Wkład własny ,00 zł ,00 zł w tym wkład niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł w tym wkład prywatny 0,00 zł 0,00 zł 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,97 zł ,97 zł 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,99 zł Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 7

8 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 1 Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 8

9 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008 Łącznie Kwartał liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - zarządzanie projektem Etap 1 - przygotowanie organizacyjne, podział zadań przez kierownika i koordynacja realizacji projektu, w tym rekrutacji Etap 2 - monitoring Etap 3 - bieżąca realizacja, m.in. koordynacja szkoleń i zaj. reintegracji zaw. Zaangażowany personel kierownik OPS/projektu Liczba uczestników Zadanie 2 - promocja projektu Etap 1 - przygotowanie mat. promocyjnych Etap 2 - informacja o projekcie w prasie lokalnej i internecie Zaangażowany personel kierownik OPS/projektu Liczba uczestników Zadanie 3 - praca socjalna Etap 1 - podpisanie i realizacja 30 kontraktów socjalnych Zaangażowany personel 2 pracowników socjalnych Liczba uczestników Zadanie 4 - wsparcie dochodowe Etap 1 - zasiłki okresowe i celowe Zaangażowany personel pracownicy socjalni Liczba uczestników Zadanie 5 - aktywna integracja Etap 1 - trening umiejętności psychospołecznych i konsultacje Etap 2 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i podstawy obsługi komputera i konsultacje Etap 3 - badanie ofert pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności/kwalifikacje zaw.,określenie potrzeb szkoleniowych Etap 4 - badania w zakresie medycyny pracy Etap 5 - szkolenia zawodowe Etap 6 - zajęcia reintegracji zaw. u pracodawcy Etap 7 - pośrednictwo pracy/podjęcie zatrudnienia Zaangażowany personel psycholog doradca zawodowy Liczba uczestników Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 9

10 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: zarządzanie projektem 1. prowadzenie rach. bankowego i opłaty bankowe 2. koordynacja projektu - kierownik OPS/projektu dodatek /10%/ do wynagrodzenia z pochodnymi 3. zakupienie zestawu komputerowego/jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura/z systemem operacyjnym Windows Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,97 zł ,97 zł 9 785,00 zł NIE NIE miesiąc 12 30,00 zł 360,00 zł NIE NIE miesiąc ,00 zł 4 800,00 zł TAK NIE sztuka ,00 zł 2 850,00 zł 4. zakupienie drukarki laserowej TAK NIE sztuka 1 800,00 zł 800,00 zł 5. zakupienie programu Office TAK NIE sztuka 1 975,00 zł 975,00 zł Zadanie 2: promocja projektu 445,00 zł 6. tablica informacyjna projektu NIE NIE szt ,00 zł 150,00 zł 7. piecząttki z logo EFS NIE NIE szt. 1 75,00 zł 75,00 zł 8. długopisy z logo EFS NIE NIE szt. 60 2,00 zł 120,00 zł 9. aktówki z logo EFS NIE NIE szt. 20 5,00 zł 100,00 zł Zadanie 3: praca socjalna 2 999,97 zł 10. dodatk. wynagrodzenie dla 2 NIE NIE miesiąc 9 333,33 zł 2 999,97 zł prac. sojalnych za kontrakty socjal. Zadanie 4: wsparcie dochodowe ,00 zł 11. zasiłki okresowe i celowe z OPS na okres udziału w projekcie - NIE do 9 m-cy; średnio zł na NIE osoba ,00 zł ,00 zł osobę Zadanie 5: aktywna integracja 12. realizacja kontaktów socjalnych KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł ,00 zł 7 440,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich % w tym jako cross-financing Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00zł 4 625,00zł 7.46 % ,97 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 10

11 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: zarządzanie projektem 1. prowadzenie rach. bankowego i opłaty bankowe 2. koordynacja projektu - kierownik OPS/projektu dodatek /10%/ do wynagrodzenia z pochodnymi 3. zakupienie zestawu komputerowego/jednostka centralna, monitor, myszka, klawiatura/z systemem operacyjnym Windows Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,97 zł ,97 zł 9 785,00 zł NIE NIE miesiąc 360,00 zł NIE NIE miesiąc 4 800,00 zł TAK NIE sztuka 2 850,00 zł 4. zakupienie drukarki laserowej TAK NIE sztuka 800,00 zł 5. zakupienie programu Office TAK NIE sztuka 975,00 zł Zadanie 2: promocja projektu 445,00 zł 6. tablica informacyjna projektu NIE NIE szt. 150,00 zł 7. piecząttki z logo EFS NIE NIE szt. 75,00 zł 8. długopisy z logo EFS NIE NIE szt. 120,00 zł 9. aktówki z logo EFS NIE NIE szt. 100,00 zł Zadanie 3: praca socjalna 2 999,97 zł 10. dodatk. wynagrodzenie dla 2 NIE NIE miesiąc 2 999,97 zł prac. sojalnych za kontrakty socjal. Zadanie 4: wsparcie dochodowe ,00 zł 11. zasiłki okresowe i celowe z OPS na okres udziału w projekcie - NIE do 9 m-cy; średnio zł na NIE osoba ,00 zł osobę Zadanie 5: aktywna integracja 12. realizacja kontaktów socjalnych KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) ,00 zł NIE NIE osoba ,00 zł 7 440,00 zł koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich % w tym jako cross-financing Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny 0,00 zł 4 625,00 zł 7.46 % ,97 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 11

12 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing) Uzasadnienie dla cross-financing'u w projekcie: Niezbędny jest zakup: zestawu komputerowego z oprogramowaniem Office, drukarki laserowej. Niezbędne jest uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia techicznego OPS - z przeznaczeniem dla personelu projektu. Uzasadnienie: Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich - ryczałt. 1.księgowa projektu - 12 miesięcy x 300 zł = 3600 /dodatkowe wynagodzenie z pochodnymi, zwiększenie pensji /dodatek/ o 10%; 2. opłaty za media /prąd, woda, ścieki/- 12 miesięcy x 200 zł = % dotychczasowych kosztów /projekt zajmuje 20% dotychczasowej powierzchni OPS/. 3. opłaty pocztowe - 12 miesięcy x 10 zł = opłaty tel miesięcy x 30 zł/na podstawie wykazu rozmów/ = opłaty za Internet - 12 miesięcy x 30 zł/20% wartości rach./ = materiały biurowe i eksploatacyjne - 12 miesięcy x 50 zł = 600 Ww. stawki określono na podstawie aktalnie ponoszonych wydatków, uwzgledniono również średnio 5% wzrost cen w okresie najbliższych 12. miesięcy. Razem: 7440 zł. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: ACA1-11A2-7E60-05D7 12

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt na rok SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza

Projekt na rok SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/08 Rady Gminy w Nędzy z dnia 30 czerwca 2008 roku Projekt na rok 2008 SZANSA - Program aktywnej integracji w Gminie Nędza Nędza, Maj 2008 Wstęp 3 Problem główny i problemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych. Znak OPS 8110/POKL/ZP/ 6 /14 Kamionka Wielka, 2014-11-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej zaprasza Państwa do złożenia oferty na przeprowadzenie w ramach umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo