Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: lubelskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/6.1.2/ Tytuł projektu: Praca, Profesjonalizm, Skuteczność - wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Lubelskie Powiat: Gmina: Powiat hrubieszowski 1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Powiat/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie 2.2 Status prawny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Nr domu: 5 Nr lokalu: - Miejscowość: Łazienna Hrubieszów Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Sławomir Marciniuk 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Barbara Lachowska Numer telefonu: wew Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: 2.8 Partnerzy: NIE 3.1 Cel projektu III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać) Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu. Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi) PUP w Hrubieszowie wchodzi w skład PSZ. Do jego zadań należy m.in. *udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, *inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy, *organizowanie i finansowanie usług i aktywnych form wsparcia osób bezrobotnych, *inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy, *realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rynek pracy zaczął się dynamicznie zmieniać, spadła stopa bezrobocia oraz liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotnych. Jednakże wymiar tego zjawiska nie ma tak dużego odzwierciedlenia na terenie funkcjonowania PUP w Hrubieszowie. W tutejszym Urzędzie na dzień 31 maja 2008 roku było zarejestrowanych 4771 osób, natomiast w okresie r r., za który oblicza się minimalną liczbę etatów pracowników kluczowych stosownie do standardów rynku pracy, łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 5493 osób, łączna liczba wyrejestrowanych bezrobotnych to 6192 osób, zaś liczba przyjętych ofert pracy to 572. Zgodnie ze standardami usług rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie minimalna liczba pośredników pracy wynosi 5 etatów, doradców zawodowych - 2 i 1/2 etatu, liderów Klubu Pracy - 1 i 1/2 etatu, specjalistów ds. rozwoju zawodowego - 1 i 1/2 etatu oraz 1 etat dla asystenta EURES. W chwili obecnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie zatrudniony jest 1 doradca zawodowy, 4 pośredników pracy (w tym jedna osoba na 1/2 etatu), 1 lider klubu pracy, 1 osoba spośród pośredników pracy wykonuje zadania jako asystent EURES. Ponadto 7 osób z Działu Ewidencji i Świadczeń wykonuje część zadań z zakresu pośrednictwa pracy w wymiarze 1/2 etatu. Dodatkowo w Urzędzie zatrudnionych jest 5 specjalistów ds. programów oraz 1 specjalista ds. rozwoju zawodowego. Ogółem liczba zatrudnionych pracowników na stanowiskach kluczowych wynosi 21 osób, co stanowi 51,22% wszystkich pracowników PUP w Hrubieszowie. Głównym problemem do rozwiązania jest niewystarczająca zdolność instytucjonalna do prawidłowego obsługiwania osób bezrobotnych i pracodawców. Podstawowe przyczyny tego problemu to: *niewystarczająca liczba zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych w stosunku do liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, skutkujące nadmiernym obciążeniem pracowników obowiązkami służbowymi, brakiem możliwości indywidualnego podejścia do problemów osób bezrobotnych, trudnościami z dopasowaniem odpowiednich usług i instrumentów rynku pracy do umiejętności i kwalifikacji bezrobotnego, *niewłaściwa współpraca między działami Powiatowego Urzędu Pracy przy realizacji usług i instrumentów rynku pracy, spowodowana niedostatecznymi umiejętnościami komunikacyjnymi zarówno pomiędzy członkami poszczególnych działów, jak i pomiędzy działami, oraz niewystarczającymi umiejętnościami organizacji czasu pracy, co skutkuje trudnościami w Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

3 prawidłowym dopasowaniu udzielanego wsparcia do potrzeb osoby bezrobotnej, *niska motywacja do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, spowodowana w znacznym stopniu pracą w sytuacjach stresowych oraz wypaleniem zawodowym, co skutkuje spadkiem efektywności wykonywanych zadań, chęcią zmiany pracy oraz fluktuacją kadr. Dlatego też celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Cele szczegółowe to: zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, lepszy przepływ informacji i współpraca między działami oraz wzrost motywacji do pracy u pracowników kluczowych. Aby osiągnąć te cele zostaną podjęte następujące działania: *zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych, *szkolenia prowadzące do wzrostu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Projekt jest zgodny z: *PO KL odnośnie celu szczegółowego I w zakresie oczekiwanych efektów oraz zakładanych rezultatów. *SzOP PO KL Poddziałanie w zakresie zakładanych celów i osiąganych efektów, typu realizowanych operacji (projektów), typu beneficjentów oraz wyboru grup docelowych, *Planem działania na lata PO KL dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie w zakresie zakładanych celów, typów projektów przewidzianych do realizacji w 2008 roku, grup docelowych oraz oczekiwanych rezultatów. Projekt jest również spójny z Programem promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Hrubieszowskiego w sposób bezpośredni w pkt: 3.1 Cel: pośrednictwo pracy 3.2 Cel: poradnictwo zawodowe 3.9 Cel: Klub Pracy a pośrednio w pkt: 3.3 Cel: aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą 3.4 Cel: aktywizacja długotrwale bezrobotnych za szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy 3.5 Cel: aktywizacja bezrobotnych osób powyżej 50 - tego roku życia 3.6 Cel: aktywizacja pozostałych bezrobotnych osób zarejestrowanych w PUP Hrubieszów, zwłaszcza pochodzących z terenów wiejskich 3.7 Cel: obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych) Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 26 osób (w tym co najmniej 50 % kobiet) - pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. Grupa ta jest zgodna z grupą docelową wskazaną przez SzOP PO KL dla Poddziałania oraz Dokumentacją konkursową zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Lubelskiego dla Konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.2/2008. Wsparcie w ramach omawianego projektu będzie dotyczyło personelu kluczowego obejmującego: *pośredników pracy, *doradców zawodowych, *specjalistów ds. rozwoju zawodowego, *specjalistów ds. programów, *liderów klubu pracy, *asystentów EURES. Osoby te odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie kreowania ścieżki zawodowej bezrobotnego, a tym samym ich działania mają decydujące znaczenie w zwiększaniu szans na zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W związku z tym istotne jest, aby działania pracowników kluczowych odpowiadały na potrzeby zarówno osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jak i pracodawców. W PUP w Hrubieszowie na stanowiskach kluczowych jest zatrudnionych 21 osób. Prawie 77 % pracowników kluczowych to kobiety. Dodatkowo ponad 70 % pracowników kluczowych posiada wykształcenie wyższe, 60 % to osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia i dla których jest to niejednokrotnie pierwsza praca w życiu. Pomimo dobrego wykształcenia osobom młodym brakuje często dostatecznych umiejętności komunikacyjnych, nierzadko też nie posiadają wystarczających umiejętności organizacji czasu pracy, co negatywnie odbija się na pracy całego Urzędu. Ponadto pracownicy kluczowi nierzadko pracują pod presją czasu oraz mają bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi - niejednokrotnie z tzw. trudnym klientem, w związku z czym ich pracy bardzo często towarzyszy stres oraz zagrożenie zjawiskiem zwanym wypaleniem zawodowym, co skutkuje zmniejszeniem motywacji do pracy oraz spadkiem Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

4 efektywności wykonywanych zadań. Proces rekrutacji uczestników będzie podzielony na dwie fazy: Faza pierwsza (odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem projektu) - przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko pośrednika pracy (dla 3 osób) i doradcy zawodowego (dla 2 osób). Umowa o pracę będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia projektu. Proces rekrutacji na stanowiska kluczowe będzie zgodny z przepisami ustawy z dn r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U ze zm.) oraz ustawy z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U ze zm.). Postępowanie to zostanie przeprowadzone przez Kierownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego oraz Komisję ds. naboru w ramach obowiązków służbowych. Jak wskazano w pkt 3.1 wniosku istnieje paląca potrzeba zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach pośrednika i doradcy, a zatrudnienie takie ze względu na dyscyplinę finansów publicznych jest możliwe tylko w ramach niniejszego projektu. Faza druga - rekrutacja uczestników projektu spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych. Zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z pracownikami tutejszego Urzędu, mające na celu zapoznanie ich z założeniami projektu oraz możliwością wzięcia w nim udziału. Kolejnym etapem będzie przyjmowanie i weryfikacja przez Koordynatora zgłoszeń, na podstawie których zostanie opracowana lista uczestników projektu. Przy wyborze grupy docelowej znaczenie będzie mieć kryterium podstawowe i bezwarunkowe - zatrudnienie na stanowisku kluczowym. Podczas realizacji całego projektu zostanie zachowana zasada równości szans i zasada równości płci Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Ilość osób Zatrudnieni 26 w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym pracownicy w gorszym położeniu Ogółem 26 w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Ilość 3.3 Działania Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie W projekcie zostaną podjęte następujące działania: 1.ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - zostało opisane w pkt. 3.5 niniejszego wniosku; 2.PROMOCJA PROJEKTU - w ramach promocji zostaną opracowane materiały promocyjne w postaci ulotek, plakatów oraz kubków, następnie materiały te zostaną zamówione u podwykonawcy i rozpowszechnione. Ponadto w ramach akcji informacyjno - promocyjnej informacje o projekcie zostaną zamieszczone w lokalnych mediach, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu; 3.REKRUTACJA UCZESTNIKÓW - została opisana w pkt. 3.2 niniejszego wniosku; 4.ZATRUDNIENIE POŚREDNIKÓW PRACY ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH - w ramach podjętych działań zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 pośredników pracy i 2 doradców Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

5 zawodowych (patrz pkt faza pierwsza rekrutacji); 5.SZKOLENIA INTERPERSONALNE - obejmą 26 osób - pracowników kluczowych PUP w Hrubieszowie. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie zagadnień komunikacji interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz zarządzania czasem. Udział poszczególnych osób w szkoleniach o określonej tematyce będzie uzależniony od dwóch dodatkowych kryteriów: *wymiaru czasu pracy - pierwszeństwo będą miały osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, *kolejności zgłoszeń. Usługi szkoleniowe realizowane w ramach tego zadania zostaną zlecone podwykonawcom. Podwykonawcy usług zleconych zarówno ramach zadania PROMOCJA PROJEKTU, jak i zadania SZKOLENIA INTERPERSONALNE zostaną wybrani zgodnie z ustawą z dn r. - Prawo zamówień publicznych. 3.4 Rezultaty Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu W ramach niniejszego projektu wsparciem zostanie objętych 26 osób - pracowników kluczowych PUP w Hrubieszowie. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty: REZULTATY TWARDE: *zatrudnienie 3 pośredników pracy - umowa o pracę (3 szt.) *zatrudnienie 2 doradców zawodowych - umowa o pracę (2 szt.) *ukończenie przez 26 osób szkoleń interpersonalnych - zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (min. 60 szt.), listy obecności na szkoleniach. Rezultaty te będą badane po zakończonych etapach poszczególnych działań. Podstawą uzyskania wyników będzie analiza wyżej wymienionych dokumentów. REZULTATY MIĘKKIE: *podniesienie umiejętności komunikacyjnych, *nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, *zwiększenie motywacji do pracy, *wzrost umiejętności organizacyjnych, *wzrost efektywności pracy pracowników kluczowych. Rezultaty miękkie będą badane przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Ankiety zostaną wypełnione przez uczestników na początku oraz na końcu ich udziału w projekcie, jak również po każdym szkoleniu tematycznym, w którym brali udział. Ponadto kierownik działu dokona oceny postępów poszczególnych uczestników projektu w zakresie osiąganych rezultatów. Wyniki pomiaru będą podstawą do podjęcia ewentualnych działań naprawczych. Osiągnięcie planowanych rezultatów projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, usprawnienia przepływu informacji i współpracy między działami, wzrostu motywacji do pracy i jej jakości u pracowników kluczowych, a tym samym zostanie wzmocniona zdolność instytucjonalna Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie. WARTOŚCIĄ DODANĄ projektu będzie niewątpliwie objęcie wsparciem większej liczby osób zatrudnionych na stanowiskach kluczowych, niż byłoby to możliwe bez dodatkowych środków pochodzących z EFS. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie) Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt Projektodawca posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami. W ciągu 3 ostatnich lat zrealizował 7 projektów współfinansowanych z EFS, z czego 6 już zakończonych, a 1 w trakcie realizacji. W okresie programowania w ramach Działania 1.2 SPO RZL zrealizowano projekty: *"Dobry start - pewna przyszłość - powiatowy program aktywizacji zawodowej młodzieży" objął wsparciem 171 osób do lat 25 oraz do 27. r.ż. Cel projektu: zwiększenie mobilności oraz możliwości podjęcia i utrzymania pracy przez uczestników. Okres realizacji: Wartość projektu: ,29 zł. *"Kariera od podstaw-powiatowy program aktywizacji zawodowej młodzieży"skierowany do 308 bezrobotnych do 25. r.ż. i do Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

6 27 lat, jeśli ukończyli szkołę wyższą. Cel projektu: zwiększenie aktywności na rynku pracy oraz szans zdobycia zatrudnienia przez młodzież wszystkich typów szkół. Czas realizacji: Wartość projektu: ,33 zł. *"Rozwiń skrzydła-program aktywizacji zawodowej młodzieży ziemi hrubieszowskiej" skierowany do 416 osób bezrobotnych w wieku 25 i 27 lat, jeśli byli absolwentami szkoły wyższej. Cel projektu: aktywizacja osób młodych poprzez zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Czas realizacji: Wartość projektu: ,56 zł. W ramach Działania 1.3 SPO RZL zrealizowano projekty: *"Nadzieja na pracę-reintegracja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie" skierowany do 145 osób osób długotrwale bezrobotnych. Cel projektu: ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz przyczyn jego powstawania poprzez wsparcie osób z tej grupy bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej. Czas realizacji: Wartość projektu: ,16 zł. *"Szansa na sukces-powrót z bierności zawodowej"skierowany do 193 osób osób długotrwale bezrobotnych. Cel projektu to ograniczenie długotrwałego bezrobocia i przeciwdziałanie jego powstawaniu poprzez wsparcie przeciwdziałające wypadaniu z rynku pracy oraz zwiększenie mobilności na nim. Okres realizacji: Wartość projektu : ,37 zł. *"Skończ z apatią, zacznij działać-program reintegracji zawodowej bezrobotnych" skierowany do 326 osób długotrwale bezrobotnych. Cel projektu: ograniczenie przyczyn długotrwałego bezrobocia, poprzez wsparcie osób bezrobotnych do 12 m-cy oraz do 24 m-cy, w zakresie reintegracji zawodowej. Czas realizacji: Wartość projektu: ,08 zł. Wszystkie zakładane rezultaty wyżej omówionych projektów zostały osiągnięte. W ramach PO KL Poddziałania realizowany jest projekt systemowy pt. "Z bierności do zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego", skierowany do 557 osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotnych. Cel projektu: poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Okres realizacji: Wartość projektu: ,35 zł. Zakładane rezultaty w znacznej części już zostały osiągnięte, pomimo niezakończenia realizacji projektu. Powyższe projekty dotyczyły co prawda udzielania wsparcia osobom bezrobotnym, jednakże z uwagi na charakter oferowanego wsparcia w ramach niniejszego projektu (zatrudnienie pośredników pracy i doradców zawodowych oraz szkolenia skierowane do pracowników kluczowych) oraz specyfikę projektów współfinansowanych z EFS, doświadczenie zdobyte w poprzednich projektach będzie miało zastosowanie także w przypadku przedmiotowego projektu. W zarządzanie projektem zostaną zaangażowane następujące osoby: DYREKTOR PUP - do jego zadań będzie należało podejmowanie ostatecznych decyzji w projekcie, m.in. odnośnie zawierania umów o pracę z wyłonionymi w drodze konkursu kandydatami na pośredników pracy i doradców zawodowych, zawierania umów z podwykonawcami, itp. KOORDYNATOR - będzie odpowiadać za całość działań podejmowanych w projekcie, w tym za zarządzanie projektem, monitoring (informowanie DYREKTORA PUP o postępach w realizacji projektu na comiesięcznych spotkaniach, a w razie potrzeby częściej), ewaluację, sprawozdawczość, promocję projektu, rekrutację, organizację szkoleń zawodowych. Decyzje finansowe podejmowane będą przy współpracy z GŁÓWNYM KSIĘGOWYM GŁÓWNY KSIĘGOWY - odpowiedzialny będzie za zarządzanie finansowe projektem. Projektodawca posiada odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do realizacji projektu. Na potrzeby projektu udostępni: *6 stanowisk pracy (1 dla Koordynatora, 3 dla pośredników pracy oraz 2 dla doradców zawodowych) wyposażonych w komputery z pełnym, niezbędnym do wykonywania zadań na pełnionych stanowiskach, oprogramowaniem oraz dostępem do internetu, *pomieszczenia, w których będą pracowały wyżej wymienione osoby, *właściwe publikacje przydatne do realizacji zadań na pełnionych stanowiskach, *ponadto faks, telefon, drukarkę i ksero, *w razie potrzeby - pomieszczenie na przeprowadzenie szkoleń przez podwykonawcę. Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

7 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,56 zł ,98 zł ,58 zł ,12 zł Koszty bezpośrednie ,16 zł ,36 zł ,96 zł ,48 zł Zadanie 1 : Zarządzanie 2 823,36 zł ,16 zł ,16 zł ,68 zł projektem w tym koszty personelu 2 823,36 zł ,16 zł ,16 zł ,68 zł Zadanie 2 : Promocja projektu w tym koszty personelu Zadanie 3 : Rekrutacja uczestników w tym koszty personelu Zadanie 4 : Zatrudnienie pracowników ,80 zł ,80 zł ,80 zł ,40 zł kluczowych w tym koszty personelu Zadanie 5 : Organizacja szkoleń ,40 zł ,40 zł interpersonalnych w tym koszty personelu Koszty pośrednie 1 593,40 zł 9 560,62 zł 9 560,62 zł ,64 zł jako % kosztów bezpośrednich 5.48 % 4.62 % 6.80 % 5.50 % (4.1.2/4.1.1) Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.2 Przychód projektu 4.3 Wkład własny 1 593,40 zł ,45 zł 9 560,62 zł ,47 zł w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - ( )] ,16 zł ,53 zł ,96 zł ,65 zł Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

8 4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: ,50 zł Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

9 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta. Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne 3 Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

10 Harmonogram realizacji projektu Rok 2008/ Łącznie Kwartał IV I II III IV liczba uczestników Miesiąc Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Etap 1 - Zarządzanie merytoryczne Etap 2 - Zarządzanie finansowe Etap 3 - Przygotowanie i archiwizacja dokumentów Etap 4 - Monitoring i ewaluacja projektu Zaangażowany personel Koordynator projektu - umowa o pracę (3/5 etatu) Liczba uczestników Zadanie 2 - Promocja projektu Etap 1 - Przygotowanie materiałów promocyjnych Etap 2 - Zamówienie materiałów promocyjnych Etap 3 - Dystrybucja materiałów promocyjnych Etap 4 - Opracowanie i aktualizacja informacji na stronie internetowej Etap 5 - Ogłoszenia w prasie lokalnej Etap 6 - Ogłoszenia w telewizji kablowej Zaangażowany personel Kooordynator projektu Podwykonawstwo Liczba uczestników Zadanie 3 - Rekrutacja uczestników Etap 1 - Spotkanie z pracownikami Etap 2 - Przyjmowanie zgłoszeń Etap 3 - Weryfikacja zgłoszeń Etap 4 - Sporządzenie listy Zaangażowany personel Koordynator Liczba uczestników Zadanie 4 - Zatrudnienie pracowników kluczowych Etap 1 - Zatrudnienie pośredników pracy Etap 2 - Zatrudnienie doradców zawodowych Zaangażowany personel Liczba uczestników Zadanie 5 - Organizacja szkoleń interpersonalnych Etap 1 - Przygotowanie oferty szkoleniowej Etap 2 - Zlecenie organizacji szkoleń Zaangażowany personel Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

11 Koordynator Podwykonawstwo Liczba uczestników Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

12 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5) etatu Zadanie 2: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,56 zł ,16 zł 2 823,36 zł NIE NIE osobomiesiąc ,68 zł 2 823,36 zł Wydruk ulotek NIE NIE szt 200 1,00 zł Wydruk plakatów NIE NIE szt 100 5,40 zł Ogłoszenia w telewizji kablowej NIE NIE szt Ogłoszenia w lokalnej prasie NIE NIE szt Kubki promocyjne NIE NIE szt 40 45,00 zł 1 80 Zadanie 3: Rekrutacja uczestników 7. Rekrutacja uczestników NIE NIE osoby 0 Zadanie 4: Zatrudnienie pracowników kluczowych 8. Wynagrodzenie pośredników pracy - umowa o pracę - 1/1 etat 9. Wynagrodzenie doradców zawodowych - umowa o pracę - 1/1 etat Zadanie 5: Organizacja szkoleń interpersonalnych ,80 zł NIE NIE osobomiesiąc ,88 zł ,28 zł NIE NIE osobomiesiąc ,88 zł 7 999,52 zł 10. Szkolenia NIE NIE osoby wrot kosztów dojazdu na szkolenie NIE NIE osoby NIE NIE osoby 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 1 593,40 zł 5.48 % 0,00zł 0.00 % ,56 zł Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5) etatu Zadanie 2: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,98 zł ,36 zł ,16 zł NIE NIE osobomiesiąc ,68 zł ,16 zł Wydruk ulotek NIE NIE szt 0 3. Wydruk plakatów NIE NIE szt 0 4. Ogłoszenia w telewizji kablowej NIE NIE szt 2 45,00 zł 9 5. Ogłoszenia w lokalnej prasie NIE NIE szt Kubki promocyjne NIE NIE szt 0 Zadanie 3: Rekrutacja uczestników 7. Rekrutacja uczestników NIE NIE osoby 0 Zadanie 4: Zatrudnienie pracowników kluczowych 8. Wynagrodzenie pośredników pracy - umowa o pracę - 1/1 etat 9. Wynagrodzenie doradców zawodowych - umowa o pracę - 1/1 etat Zadanie 5: Organizacja szkoleń interpersonalnych ,80 zł NIE NIE osobomiesiąc ,88 zł ,68 zł NIE NIE osobomiesiąc ,88 zł ,12 zł ,40 zł 10. Szkolenia NIE NIE osoby ,34 zł ,40 zł 11. wrot kosztów dojazdu na szkolenie NIE NIE osoby NIE NIE osoby 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 9 560,62 zł 4.62 % 0,00zł 0.00 % ,98 zł Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

14 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5) etatu Zadanie 2: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m Ilość Cena jednost. Łącznie ,58 zł ,96 zł ,16 zł NIE NIE osobomiesiąc ,68 zł ,16 zł Wydruk ulotek NIE NIE szt 0 3. Wydruk plakatów NIE NIE szt 0 4. Ogłoszenia w telewizji kablowej NIE NIE szt Ogłoszenia w lokalnej prasie NIE NIE szt Kubki promocyjne NIE NIE szt 0 Zadanie 3: Rekrutacja uczestników 7. Rekrutacja uczestników NIE NIE osoby 0 Zadanie 4: Zatrudnienie pracowników kluczowych 8. Wynagrodzenie pośredników pracy - umowa o pracę - 1/1 etat 9. Wynagrodzenie doradców zawodowych - umowa o pracę - 1/1 etat Zadanie 5: Organizacja szkoleń interpersonalnych ,80 zł NIE NIE osobomiesiąc ,88 zł ,68 zł NIE NIE osobomiesiąc ,88 zł ,12 zł 10. Szkolenia NIE NIE osoby wrot kosztów dojazdu na szkolenie NIE NIE osoby NIE NIE osoby 0 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich 9 560,62 zł 6.80 % 0,00zł 0.00 % ,58 zł Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1: Zarządzanie projektem 1. Wynagrodzenie koordynatora - umowa o pracę (3/5) etatu Zadanie 2: Promocja projektu Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna (T/N) j.m. Razem ,12 zł ,48 zł ,68 zł NIE NIE osobomiesiąc ,68 zł Wydruk ulotek NIE NIE szt Wydruk plakatów NIE NIE szt Ogłoszenia w telewizji kablowej NIE NIE szt Ogłoszenia w lokalnej prasie NIE NIE szt Kubki promocyjne NIE NIE szt 1 80 Zadanie 3: Rekrutacja uczestników 7. Rekrutacja uczestników NIE NIE osoby Zadanie 4: Zatrudnienie pracowników kluczowych 8. Wynagrodzenie pośredników pracy - umowa o pracę - 1/1 etat 9. Wynagrodzenie doradców zawodowych - umowa o pracę - 1/1 etat Zadanie 5: Organizacja szkoleń interpersonalnych ,40 zł NIE NIE osobomiesiąc ,64 zł NIE NIE osobomiesiąc ,76 zł ,40 zł 10. Szkolenia NIE NIE osoby ,40 zł 11. wrot kosztów dojazdu na szkolenie NIE NIE osoby NIE NIE osoby KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną Wkład prywatny koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich ,64 zł 5.50 % 0.00 % ,12 zł Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

16 L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich) Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie: Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich: I.Koszty zarządu, koszty obsługi księgowej oraz koszty materiałów i usług związanych z bieżącą obsługą jednostki = łącznie: 7 743, 56 złotych. Przyjęta metoda bazuje na obrotach jednostki z okresu , który to okres jest równy, co do długości, okresowi realizacji projektu tj. 26 miesięcy. Obroty wynoszą złotych. Współczynnik kosztów bezpośrednich projektu w odniesieniu do obrotów za podany okres: 2,4 % 0 Na podstawie współczynnika zostały określone koszty pośrednie w odniesieniu do następujących kategorii kosztów: *koszty zarządu (107520,49 złotych (faktyczne wynagrodzenie brutto Dyrektora PUP wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę w podanym okresie) * 2,4 % = 2580,49 złotych), *koszty głównego księgowego (67424,08 złotych (faktyczne wynagrodzenie brutto Głównego Księgowego wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę w podanym okresie) * 2,4% = 1618,18 złotych), *materiały biurowe (16805,93 złotych * 2,4% = 403,34 złotych), *koszty telefonów (35141,73 złotych * 2,4% = 843,40 złotych), *koszty pocztowe ( 95756,41 złotych * 2,4% = 2298,15 złotych). II.Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie = łącznie: 12971,08 złotych W celu wyliczenia kosztów wykorzystania i utrzymania pomieszczeń w projekcie, wyliczony został stosunek powierzchni pomieszczeń (wskazanych w pkt. 3.5) udostępnionych dla potrzeb realizacji projektu (44,03 m2) w stosunku do powierzchni użytkowej wykorzystywanej przez beneficjenta na prowadzoną działalność ( 413 m2 ) = 10,66 % *koszty czynszu ( 2936,76 złotych * 10,66 % = 313,06 złotych) *energia elektryczna ( 24738,27 złotych * 10,66 % = 2637,10 złotych) *woda ( 681,65 złotych * 10,66 % = 72,66 złotych) *ogrzewanie ( 27464,22 złotych * 10,66 % = 2927,69 złotych) *sprzątanie pomieszczeń ( 51564,04 złotych * 10,66 % = 5496,73 złotych) *amortyzacja budynku ( 14294,91 złotych * 10,66 % = 1523,84 złotych) RAZEM KOSZTY POŚREDNIE wynikające z wyliczeń: 20714,64 złotych 6 Uzasadnienie: Wysoki koszt jednostkowy wynika z faktu, że planowany zakup będzie dotyczył niewielkiej ilości kubków promocyjnych. Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna. Suma kontrolna: C88B-A81F-1D

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Załącznik nr 5.1. - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat WdraŜania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną Wniosek o dofinansowanie naleŝy wypełnić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM

Wersja robocza. A. Dane projektu. Rozwój rynku pracy A1.1. Nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM Numer naboru: RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 Numer wniosku: P011080 A. Dane projektu A1. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Rozwój rynku pracy A1.1. Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

Powiat Kłobucki położony jest na północy województwa śląskiego, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinie Białej Okszy. W jego skład wchodzi 9

Powiat Kłobucki położony jest na północy województwa śląskiego, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinie Białej Okszy. W jego skład wchodzi 9 Projekty realizowane w latach 2004-2006 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 1.2 oraz Działania 1.3

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy)

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Załącznik - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.01 (luty 2007)

PROJEKT 2.01 (luty 2007) PROJEKT 2.01 (luty 2007) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek Maksymalna ilość znaków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Wzór 1 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność.

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. Szkolenie z zakresu podstaw rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL Zielona Góra, październik 2009 rok Szczegółowa charakterystyka wsparcia Załącznik nr 2 do wniosku o płatność. ANNA HERZOG

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17 Wzór 1 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 październik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS

Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Kwestionariusz osobowy zakres danych osobowych przekazywanych do systemu PEFS Załącznik nr 2 Lp. Nazwa 1 Tytuł Wzrost potencjału dydaktycznego WISBIOP w Radomiu w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

(POWIATOWY URZĄD PRACY)

(POWIATOWY URZĄD PRACY) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (POWIATOWY URZĄD PRACY) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo