KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka Praktischer Deutschunterricht. Phonetik Filologia Dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne (wg wykazu) nauki humanistyczne (wg wykazu) językoznawstwo (wg wykazu) Barbara Jackowska 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Rok studiów, semestr: I, 2 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: 3. Bilans punktów niemiecki/polski ćw. praktyczne 30 h, brak Całkowita liczba punktów 3 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Ćwiczenia praktyczne W sumie: stacjonarne niestacjonar ne

2 B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów (ta przygotowanie ogólne praca w bibliotece praca w sieci w sumie: ćwiczenia praktyczne przygotowanie ogólne praca w bibliotece praca w sieci w sumie: Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Kurs ma na celu zapoznanie studentów z metodami oceny, analizowania, różnicowania, interpretowania oraz w efekcie końcowym tworzenia tekstów; z pojęciami tekstologii przy wykorzystaniu nauk pomocniczych tekstologii, jak wiedza o języku, stylistyka, bibliografia itp. ; nabycie znajomości zasad tworzenia tekstów zgodnie z wymaganym ich charakterem; zróżnicowanie języka w zależności od przekazu. Kurs bazuje na znajomości współczesnej normy w zakresie poprawności języka niemieckiego, pisowni i interpunkcji jako punktu odniesienia w przygotowaniu redakcji tekstu, jednocześnie rozwija i utrwala u studenta poprawnościowe normy językowe. Metody dydaktyczne: 1. Praca z tekstem fachowym 2. Metody podające: objaśnienia, opis. 3. Metody praktyczne: ćwiczenia w laboratorium językowym Treści kształcenia: Ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu wymowy i intonacji j. niemieckiego, jej rolą w porozumiewaniu się w języku niemieckim, ze zjawiskami koartykulacyjnymi oraz i interferencją j. polskiego w zakresie wymowy niemieckiej. 1. Fonetyka i jej gałęzie (pojęcie, przedmiot badań). 2. Rola poprawnej wymowy w nauczaniu i uczeniu się j. niemieckiego. Podstawowe słownictwo. Sposoby nauczania i uczenia się wymowy. 3. Transkrypcja fonetyczna i jej rola w nauce poprawnej wymowy. Analiza i objaśnienia znaków transkrypcyjnych stosowanych dla niemieckiej wymowy ortofonicznej. 4. Pojęcie bazy artykulacyjnej i jej cech charakterystycznych dla j. niemieckiego. 5. Sylaba. 6. Ogólne reguły artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek. 7. Narządy mowy człowieka i ich działanie. 8. Klasyfikacja głosek niemieckich, kryteria klasyfikacji. 9. Rola prawidłowego oddychania w procesie mówienia. 10. Koartykulacja (pojęcie, rodzaje upodobnień). 11. Fonologia (definicja, pojęcie fonemu, alofonu). Spółgłoskowe i samogłoskowe fonemy i alofony j. niemieckiego. 12. Cechy prozodyczne mowy (akcent, akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm, intonacja, ich funkcje, typy intonacji j. niemieckim). 13.Ogólne wiadomości na temat interferencji językowej. Interferencja j. polskiego w nauce niemieckiej wymowy standardowej. 14. Niemiecka wymowa ortofoniczna. 15. Wyjątki - wyrazy niemieckie będące w częstym użyciu, których wymowa nie jest zgodna z ogólnymi regułami artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek

3 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Kierunkowy Wiedza: ma uporządkowaną wiedzę podstawową z fonetyki języka K_W04 niemieckiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej tematyce wyrażonych w standardowej odmianie języka niemieckiego Umiejętności potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł dotyczących fonetyki języka niemieckiego K_U01 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny poprawności fonetycznej tekstu czytanego lub słyszanego w języku niemieckim K_U06 potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w K_U14 trakcie trwania kursu Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1 K_W04 zadania w trakcie zajęć ocena aktywności na zajęciach 2 K_W04 K_U01 K_U06 K_U14 K_W04 praca kontrolna ocena z pracy kontrolnej Ocena wypowiedzi ustnych Kryteria oceny w zakresie wiedzy Na ocenę 3,0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o fonetyce j. niemieckiego; Na ocenę 5,0 posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wiadomości o fonetyce j. niemieckiego w celu jej praktycznego zastosowania w generowaniu wypowiedzi w j. niemieckim; w zakresie umiejętności Na ocenę 3,0 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł dotyczących fonetyki języka niemieckiego posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny poprawności fonetycznej tekstu czytanego lub słyszanego kształcenia K_W04 K_U01 K_U06 K_U14

4 w języku niemieckim potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu Na ocenę 5,0 potrafi skutecznie zdobyć i właściwie weryfikować informacje na temat określony wymogami poprawności wymowy w języku niemieckim posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie oceny poprawności fonetycznej tekstu czytanego lub słyszanego w języku niemieckim potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty, zarówno te poznane w trakcie trwania kursu jak i te poznane w inny sposób, np. na innych kursach, we własnym zakresie w zakresie kompetencji społecznych Na ocenę 3,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 Na ocenę 5,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwija swoją wiedzę i umiejętności również we własnym zakresie Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta) - obecność na min 80% zajęć + systematyczne przygotowanie się i aktywny udział w zajęciach 30% ocena pracy pisemnej - ocena pracy kontrolnej 60% - wypowiedzi ustne 40% Zalecana literatura Podstawowa: 1. Hirschfeld, U, Reinke, K., Phonetik Simsalabim, Ein Übungskurs für Deutschlernende, Langenscheidt KG MORCINIEC, N., PRĘDOTA, S.: Podręcznik wymowy niemieckiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994 Uzupełniająca: 3. OSTASZEWSKA, D., TAMBOR, J.: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa DIELING, H. : Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Langenscheidt RAUSCH, R., RAUSCH, I.: Deutsche Phonetik für Ausländer. Langenscheidt 6. DIELING, H., HIRSCHFELD, U. : Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit XX. GROßES WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN AUSSPRACHE. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1982 Informacje dodatkowe Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Indywidualne konsultacje 5 godzin Poprawa ćwiczeń i prac końcowych 10 godzin W sumie: 15 godzin

5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Fonetyka praktyczna z fonologią Practical Phonetics and Phonology Filologia Dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Teresa Przyprawa 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: angielski Rok studiów, semestr: I, 1-2 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne - ćw. warsztatowe 45 h - - 1

6 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów 2 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów Ćwiczenia warsztatowe Konsultacje W sumie: Praca ze słownikiem podręcznikiem i nagraniem w sumie: Ćwiczenia, praca w laboratorium językowym, konsultacje Stacjonarne Niestacjonarne 4. Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykształceniu u studentów umiejętności poprawnej wymowy w języku angielskim (British English RP/BBC English), wyeliminowanie niepoprawnych nawyków fonetycznych, zapoznanie studentów z transkrypcją fonetyczną, z podstawowymi różnicami pomiędzy polskim i angielskim systemem fonetycznym oraz z podstawowymi akcentami używanymi w krajach angielskiego obszaru językowego. Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie, wprowadzenie), praktyczne (ćwiczenia), aktywizujące (analiza przypadków) Treści kształcenia Ćwiczenia 1. Transkrypcja fonetyczna 2. Artykulacja dźwięków (z uwzględnieniem różnic między systemem fonetycznym polskim i angielskim) 3. Rozwijanie praktycznej kompetencji studentów, ze szczególnym uwzględnieniem: - spółgłosek, samogłosek, dwudźwięków - form mocnych i słabych - akcentowania wyrazów - wymowy słów pułapek - procesów asymilacji i elizji - frazowania, pauzowania i logicznego interpretowania tekstu 4. Akcenty w wybranych krajach angielskiego obszaru językowego 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) kierunkowy 2

7 Wiedza: ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą fonetykę języka angielskiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych o różnorodnej tematyce Umiejętności 1. potrafi samodzielnie wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i użytkować informację dotyczącą wymowy z wykorzystaniem różnych źródeł 2. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu oraz potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów i sytuacji komunikacyjnych Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_W03 K_U01 K_U14 K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej 1 K_W03 np. test pisemny np. ocena z testu pisemnego Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej np. ocena z testu pisemnego 2 K_U01 K_U14 np. ćwiczenia ze słownikiem np. test ustny np. ocena ćwiczeń ze słownikiem np. ocena zadania domowego np. ocena z testu ustnego np. ocena z testu ustnego 3 K_K01 np. zadanie domowe np. opinia dotycząca przygotowania do zajęć np. ocena końcowa oparta o przygotowanie do zajęć Kryteria oceny Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 w zakresie wiedzy Wiedza: ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą fonetykę języka angielskiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych o różnorodnej tematyce Wiedza: ma dobrze uporządkowaną wiedzę podstawową i rozszerzoną obejmującą fonetykę języka angielskiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych o różnorodnej tematyce w zakresie umiejętności 1. potrafi samodzielnie wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i użytkować informację dotyczącą wymowy z wykorzystaniem różnych źródeł 2. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu oraz potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów kształcenia K_W03 K_W03 K_U01 K_U14 3

8 Na ocenę 5,0 i sytuacji komunikacyjnych 1. potrafi w sposób sprawny i skuteczny samodzielnie wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i użytkować informację dotyczącą wymowy z wykorzystaniem różnych źródeł 2. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty (zarówno te poznane w trakcie trwania kursu jak i te poznane w inny sposób, np. na innych kursach, we własnym zakresie) oraz potrafi porozumiewać się płynnie w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów i sytuacji komunikacyjnych w zakresie kompetencji społecznych K_U13 K_U01 K_U14 Na ocenę 3,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 Na ocenę 5,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwija swoją wiedzę i umiejętności również we własnym zakresie K_K01 Kryteria oceny końcowej: testy ustne: 80% testy pisemne: 20% Zalecana literatura: Podstawowa: 1. Mańkowska, A.Nowacka, M. Kłoczowska, M How Much Wood Would a Woodchuck Chuck, English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie 2. Ponsonby, M How Now, Brown Cow? Prentice Hall Uzupełniająca: 1. Roach, P English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP 2. Sobkowiak, W English Phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. 3. Słowniki wymowy Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Indywidualne konsultacje 5 godzin Przygotowanie i poprawa testów 5 godzin Przygotowanie materiałów dla studentów - 5 godzin W sumie: 15 godzin 4

9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego gramatyka Practical English Grammar filologia dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne (wg wykazu) nauki humanistyczne (wg wykazu) językoznawstwo (wg wykazu) Ewa Rusek 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Angielski Rok studiów, semestr: I, II; 1, 2, 3, 4 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne ćwiczenia warsztatowe 60 h brak 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów 5 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Ćwiczenia warsztatowe Konsultacje przed testami podsumowującymi : W sumie: stacjonarne niestacjonarne 1

10 B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów (ta przygotowanie ogólne praca w bibliotece praca w sieci praca na platformie e-learningowej przygotowanie do testów podsumowujących w sumie: Ćwiczenia oraz przygotowanie ogólne plus praca na platformie i przygotowanie do testów podsumowujących (wraz z konsultacjami) Opis przedmiotu Zajęcia poświęcone są zdobywaniu wiedzy z zakresu praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego i mają na celu zapewnienie uzyskania szerokiej kompetencji językowej umożliwiającej zarówno swobodną komunikację z użytkownikami języka jak i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. Przykłady wybranych technik testujących: transformacja zdania z podanym wyrazem lub narzuconym początkiem, uzupełnianie luk w tekście lub pojedynczych zdaniach, transformacja wyrazów (np. zmiana kategorii gramatycznej lub użycie właściwej formy czasownika), test wielokrotnego wyboru służący sprawdzeniu znajomości związków składniowych i frazeologicznych, rozsypanki wyrazowe. Metody dydaktyczne: praktyczne (studiowanie zagadnień w kontekście, ćwiczenia pisemne, praca indywidualna i w grupach). Treści kształcenia: Ćwiczenia 1) Czasy teraźniejsze. 2) Czasy przeszłe. 3) Sposoby wyrażania przyszłości. 4) Zdania warunkowe. 5) Struktury typu unreal past. 6) Czasowniki modalne. 7) Typy zdań. 8) Mowa zależna. 9) Strona bierna. 10) Wzory łączenia czasowników (verb patterns). 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. student posiada uporządkowany zasób środków językowych koniecznych do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych; 2. student posługuje się słownictwem specjalistycznym w opisie zjawisk gramatycznych Kierunkowy K_W03 K_W05 Umiejętności student potrafi rozpoznawać struktury gramatyczne i stosować je w K_U14 2

11 odpowiednich kontekstach, zgodnie z wymaganiami poziomu na poszczególnych latach studiów Kompetencje społeczne Student rozumie konieczność samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1 wiedza ćwiczenia praktyczne ocena aktywności studenta (transformacje, uzupełnianie i poprawności odpowiedzi test gramatyczny luk, testy wyboru, do- pasowywanie funkcji gramatycznej) 2 umiejętności praca własna studenta przygotowanie zadanych do domu materiałów, praca w parach 3 kompetencje Postawa studenta na zajęciach i jego postępy w nauce porównanie i komentarz wyników pracy studentów informacja zwrotna nauczyciela odnośnie postępów poczynionych w trakcie zajęć Ocena radzenia sobie z różnymi typami ćwiczeń sprawdzających umiejętności studenta (test) -- Kryteria oceny Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 w zakresie wiedzy posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu struktur i form gramatycznych; płynnie posługuje się terminologią dotyczącą zagadnień gramatycznych. posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu struktur i form gramatycznych; osiąga poziom opanowania gramatyki języka angielskiego zapewniający nie tylko sprawną komunikację w mowie i piśmie ale też wysoką precyzyjność stosowanych form w zakresie umiejętności potrafi rozwiązywać wszelkie typy zadań z zakresu wymaganych struktur gramatycznych, przy czym dopuszczalne są pewne trudności w przypadku bardziej skomplikowanych, analitycznych zadań. potrafi wyszukać i wskazać konkretne informacje w literaturze przedmiotu. - twórczo wykorzystuje poznane reguły i struktury gramatyczne - potrafi zadbać o utrwalenie nabytej wiedzy np. poprzez rozpoznawanie struktur gramatycznych w czytanych tekstach. - wykorzystuje poznane struktury w tworzonych przez siebie wypowiedziach. w zakresie kompetencji społecznych Osiąga samodzielność w zdobywaniu wiedzy gramatycznej. Potrafi zidentyfikować problemy, dokonać samooceny i naprawić własne błędy. Wykazuje się zaradnością w zastąpieniu nie opanowanych jeszcze przez siebie struktur tymi dobrze znanymi przez co zachowuje płynność komu- kształcenia K_W03 K_W05 K_U14 K_K01 3

12 nikacji. Na ocenę 5,0 Rozumie konieczność nabywania coraz to nowych struktur gramatycznych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi (formalnymi i nieformalnymi). Ma silnie rozwinięta postawę ciekawości językowej i otwartości na nowy materiał językowy. Podejmuje autonomiczne działania w kierunku doskonalenia znajomości zagadnień gramatycznych. Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta) Obecność na min. 80% zajęć. Aktywność na zajęciach, zaliczenie dwóch testów w semestrze. Zalecana literatura Podstawowa: Foley, M., Hall, D., Longman Advanced Learners' Grammar. Pearson Education Ltd., Vince, M., Advanced Language Practice. Macmillan, Side, R., Wellman, G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Cambridge, 2000 Uzupełniająca Evans, V., FCE Use of English 1. Express Publishing, Evans, V., FCE Use of English 2. Express Publishing, Hewings, M., Advanced Grammar in Use. Cambridge, 2005 Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Indywidualne konsultacje 20 godzin Przygotowanie testów i egzaminów 10 godzin Poprawa testów i egzaminów 15 godzin W sumie: 45 godzin 4

13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego rozumienie ze słuchu i konwersacja Practical English Listening and Speaking Filologia Dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Christopher Brighton 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: angielski Rok studiów, semestr: I, II, III sem.1-6 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne ćwiczenia warsztatowe 105 h - - 1

14 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów 5 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów ćwiczenia warsztatowe w sumie: praca w bibliotece (listening lab) praca w sieci praca na platformie e-learningowej w sumie: ćwiczenia warsztatowe plus praca w bibliotece (listening lab), praca w sieci, praca na platforformie e-learningowej stacjonarne niestacjonarne 4. Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Kurs rozwija umiejętność wyrażania się w języku angielskim poprzez mówienie(dyskusje, prezentacje, międzynarodowa komunikacja) oraz umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Metody dydaktyczne: praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe) Ćwiczenia audytoryjne: 1. słuchanie nagrań o różnorodnej tematyce na poziomie B2-C1 2. ćwiczenia w mówieniu obejmującą między innymi następujące tematy: rodzina, praca, dom, pogoda, środowisko, stereotypy, zdrowie, jedzenie, czas wolny itd. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego. Umiejętności 1. potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystując meryto- kierunkowy K_W03 K_U11 K_U10 2

15 ryczne argumentowanie. 2. potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej analizę wybranego problemu językowego, kulturowego, historycznego czy dydaktycznego dokonać streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł. Kompetencje społeczne 1. Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania nowej wiedzy w swojej dziedzinie. Potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, poszukiwać optymalnych rozwiązań. Rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez całe życie. Potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe. K_U13 K_U01 K_KU01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji 1 K_W03 testy aktywność/udział w dyskusji na zajęciach 2 K_U11 K_U10 K_U13 K_U01 testy aktywność/udział w dyskusji na zajęciach 3 K_K01 testy aktywność/udział w dyskusji na zajęciach Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej np. ocena z prezentacji ustnej np. wstępna ocena umiejętności Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej np. ocena projektu końcowego np. ocena umiejętności Kryteria oceny (oceny 3,0 powinny być równoważne z efektami kształcenia, choć mogą być bardziej szczegółowo opisane): w zakresie wiedzy kształcenia Na ocenę 3,0 Posiada znajomość słownictwa potrzebną do zrozumienia tekstu słuchanego i tworzenia wypowiedzi ustnych na danym poziomie K_W03 Na ocenę 5,0 Posiada dobrą znajomość słownictwa potrzebną do zrozumienia tekstu słuchanego i tworzenia wypowiedzi ustnych na danym poziomie Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 w zakresie umiejętności Posiada umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego jak również prowadzenia konwersacji na codzienne tematy oraz tworzenia spójnych i gramatycznie poprawnych wypowiedzi ustnych według wymogów poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Posiada umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego o wyższym stopniu trudności jak również prowadzenia płynnej konwersacji na codzienne tematy oraz tworzenia spójnych i gramatycznie poprawnych wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem bogatego słownictwa i różnorodnych struktur gramatycznych według wymogów poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U11 K_U10 K_U13 K_U01 3

16 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 w zakresie kompetencji społecznych Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności Potrafi pracować w grupie Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie i rzetelnie je pogłębiając. Potrafi pracować w grupie i skutecznie przyczyniać się do jej efektywnej pracy K_K01 Kryteria oceny końcowej: Ocena z testów rozumienia ze słuchu 40% Ocena z testów ustnych 40% Ocena z prezentacji 20% Zalecana literatura Ćwiczenia w słuchaniu na poziomie B2-C1 oraz materiały opracowane przez nauczyciela Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Konsultacje 20 godzin Poprawa prac projektowych 10 godzin Przygotowanie ćwiczeń e-learningowych - 5 godzin Przygotowanie i poprawa egzaminu 5 godzin W sumie: 40 godzin 4

17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego rozumienie tekstu pisanego Practical English Reading Comprehension filologia dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne (wg wykazu) nauki humanistyczne (wg wykazu) językoznawstwo Marek Kisała 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego lub specjalnościowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: angielski Rok studiów, semestr: I, II, III; 1, 2, 3,4, 5, 6 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne ćwiczenia warsztatowe 90 h brak 1

18 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów (wg planu studiów; 1 punkt =25-30 godzin pracy studenta, w tym praca na zajęciach i poza zajęciami): 5 (A + B) sta cj on ar ne ni est ac jo na rn e A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (kontaktowych, w czasie rzeczywistym, w tym testy, egzaminy etc) z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Ćwiczenia warsztatowe Indywidualne konsultacje W sumie: B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą (np. praca w bibliotece, w sieci, na platformie e-learningowej, w laboratorium, praca nad projektem końcowym, przygotowanie ogólne; suma poszczególnych godzin powinna zgadzać się z liczbą ogólną) Samodzielna praca z tekstami Opracowanie słownictwa i terminologii Praca na platformie e-learningowej Przygotowanie do dyskusji na zajęciach w sumie: C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów (ta liczba nie musi być powiązana z liczbą godzin kontaktowych, niektóre zajęcia praktyczne/laboratoryjne mogą odbywać się bez udziału nauczyciela): 80 godzin ćwiczeń plus praca na platformie (wraz z konsultacjami) Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Kurs pozwala studentom rozwijać umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz pomaga rozbudować zasób słownictwa. Opiera się on o teksty autentyczne, pochodzące z aktualnych gazet i magazynów oraz o zadania testowe z podręczników do egzaminów certyfikujących na poziomie od B2 do C2. Metody dydaktyczne: eksponujace (różne rodzaje tekstów), praktyczne (ćwiczenia warsztatowe) Treści kształcenia (w rozbiciu na formę zajęć (jeśli są różne formy) i najlepiej w punktach): Ćwiczenia (warsztatowe): I rok Obcowanie z tekstami na poziomie FCE oraz częściowo CAE w drugim semestrze. Praca z tekstami autentycznymi pod kątem zrozumienia treści i wydobycia słownictwa używanego na co dzień w mediach. Podejmowanie prób przekładu pojedynczych słów i zwrotów w kontekście danego tekstu. Próba podjęcia dyskusji na tematy zawarte w tekstach w celu zachęcenia studenta do samodzielnego krytycznego myślenia i wyrażania opinii. II rok Praca z tekstami testowymi z poziomu CAE. Praca z tekstami autentycznymi pod kątem zrozumienia treści i wydobycia słownictwa używanego na co dzień w mediach przeznaczonych dla wykształconego czytelnika anglojęzycznego. Wyszukiwanie informacji odpowiadających na zadawane pytania otwarte. Interpretacja typu tekstu oraz intencji autora pod kątem potencjalnego tłumaczenia materiału. III rok 2

19 Praca z tekstami testowymi z poziomu CPE. Praca z tekstami autentycznymi pod kątem zrozumienia treści i wydobycia słownictwa używanego na co dzień w mediach przeznaczonych dla wykształconego czytelnika anglojęzycznego. Wprowadzanie tekstów obejmujących tematykę specjalistyczną z zakresu między innymi ekonomii, technologii informacyjnych, prawa, medycyny, edukacji, sztuki, itp. Wyszukiwanie informacji odpowiadających na zadawane pytania otwarte. Formułowanie własnych wniosków dotyczących przeczytanych informacji. Interpretacja typu tekstu oraz intencji autora oraz próba tłumaczenia materiału. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. zna leksykę umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w różnych odmianach języka angielskiego 2. posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów filologicznych np. z dziedziny literatury, historii, językoznawstwa, dydaktyki, itp Umiejętności 1. potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje 2. syntetyzować informację, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach, także nieakademickich 3. ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami dla poziomu C1 Kompetencje społeczne 1. prowadzi autorefleksję i formułuje wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, poszukuje optymalnych rozwiązań 2. potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe kierunkowy K_W03 K_W03 K_U01 K_U01 K_U14 K_K01 K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu 1 K_W03 K_U01 Sposób weryfikacji Kolokwium Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej Ocena znajomości nowego słownictwa. Ocena stopnia rozumienia tekstu 2 K_U14 Dyskusja warsztatowa Ocena syntezy tekstu i jego omówienia. Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej Wykazywanie się wzbogaconym słownictwem podczas zajęć. Umiejętne przyswajanie tekstu. Ocena umiejętności krytycznego podejścia do tekstu i prezentacja własnego punktu widzenia. 3

20 3 K_K01 Dyskusja Ocena postępów w zdobywaniu nowego słownictwa Kryteria oceny: - Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 w zakresie wiedzy Student zna ponad połowę nowego słownictwa zarówno codziennego jak i specjalistycznego, rozumie jego znaczenie w zależności od kontekstu Student zna prawie całość nowego słownictwa zarówno codziennego jak i specjalistycznego, rozumie jego znaczenie w zależności od kontekstu, wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych w zakresie umiejętności Student potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje aby odpowiedzieć na szczegółowe pytania. Student potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje aby odpowiedzieć na szczegółowe pytania, potrafi syntetyzować informacje i wnioskować na podstawie informacji nie podanych wprost. w zakresie kompetencji społecznych Posiada podstawowe zrozumienie konieczności poszerzania słownictwa i znajomości rodzajów tekstów Bardzo dobrze rozumie konieczność poszerzania słownictwa i znajomości rodzajów tekstów ich funkcje oraz różne sposoby podejścia do danego tekstu kształcenia K_W03 K_U01 K_U14 K_K01 Kryteria oceny końcowej 1) Obecność na min. 80% zajęć 2) Zaliczenie = Kolokwia 70% + Aktywność (30%) Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą): 1) Cambridge First Certificate in English 1-4, Cambridge University Press, ) Cambridge Certificate in Advanced English 1-5, Cambridge University Press, ) Cambridge Certificate of Proficiency in English 1-5, Cambridge University Press, ) Czasopisma anglojęzyczne: The Spectator, The Guardian, Wired i inne. Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Konsultacje 10 godzin Wyszukiwanie tekstów o aktualnej tematyce i przygotowanie ćwiczeń bazujących na tych tekstach 50 godzin Przygotowanie ćwiczeń e-learningowych - 10 godzin Przygotowanie i poprawa egzaminu 10 godzin W sumie: 80 godzin 4

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja ASYSTENT JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Język obcy lektor wyznaczony przez Studium Języków Obcych 4.

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV

8. Poziom/kategoria przedmiotu przedmiot: kształcenia kierunkowego (pkk) semestr III-IV ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Filologiczny 2. Nazwa kierunku studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo