KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j.niem.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego. Fonetyka Praktischer Deutschunterricht. Phonetik Filologia Dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne (wg wykazu) nauki humanistyczne (wg wykazu) językoznawstwo (wg wykazu) Barbara Jackowska 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Rok studiów, semestr: I, 2 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: 3. Bilans punktów niemiecki/polski ćw. praktyczne 30 h, brak Całkowita liczba punktów 3 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Ćwiczenia praktyczne W sumie: stacjonarne niestacjonar ne

2 B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów (ta przygotowanie ogólne praca w bibliotece praca w sieci w sumie: ćwiczenia praktyczne przygotowanie ogólne praca w bibliotece praca w sieci w sumie: Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Kurs ma na celu zapoznanie studentów z metodami oceny, analizowania, różnicowania, interpretowania oraz w efekcie końcowym tworzenia tekstów; z pojęciami tekstologii przy wykorzystaniu nauk pomocniczych tekstologii, jak wiedza o języku, stylistyka, bibliografia itp. ; nabycie znajomości zasad tworzenia tekstów zgodnie z wymaganym ich charakterem; zróżnicowanie języka w zależności od przekazu. Kurs bazuje na znajomości współczesnej normy w zakresie poprawności języka niemieckiego, pisowni i interpunkcji jako punktu odniesienia w przygotowaniu redakcji tekstu, jednocześnie rozwija i utrwala u studenta poprawnościowe normy językowe. Metody dydaktyczne: 1. Praca z tekstem fachowym 2. Metody podające: objaśnienia, opis. 3. Metody praktyczne: ćwiczenia w laboratorium językowym Treści kształcenia: Ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu wymowy i intonacji j. niemieckiego, jej rolą w porozumiewaniu się w języku niemieckim, ze zjawiskami koartykulacyjnymi oraz i interferencją j. polskiego w zakresie wymowy niemieckiej. 1. Fonetyka i jej gałęzie (pojęcie, przedmiot badań). 2. Rola poprawnej wymowy w nauczaniu i uczeniu się j. niemieckiego. Podstawowe słownictwo. Sposoby nauczania i uczenia się wymowy. 3. Transkrypcja fonetyczna i jej rola w nauce poprawnej wymowy. Analiza i objaśnienia znaków transkrypcyjnych stosowanych dla niemieckiej wymowy ortofonicznej. 4. Pojęcie bazy artykulacyjnej i jej cech charakterystycznych dla j. niemieckiego. 5. Sylaba. 6. Ogólne reguły artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek. 7. Narządy mowy człowieka i ich działanie. 8. Klasyfikacja głosek niemieckich, kryteria klasyfikacji. 9. Rola prawidłowego oddychania w procesie mówienia. 10. Koartykulacja (pojęcie, rodzaje upodobnień). 11. Fonologia (definicja, pojęcie fonemu, alofonu). Spółgłoskowe i samogłoskowe fonemy i alofony j. niemieckiego. 12. Cechy prozodyczne mowy (akcent, akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm, intonacja, ich funkcje, typy intonacji j. niemieckim). 13.Ogólne wiadomości na temat interferencji językowej. Interferencja j. polskiego w nauce niemieckiej wymowy standardowej. 14. Niemiecka wymowa ortofoniczna. 15. Wyjątki - wyrazy niemieckie będące w częstym użyciu, których wymowa nie jest zgodna z ogólnymi regułami artykulacji niemieckich samogłosek i spółgłosek

3 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Kierunkowy Wiedza: ma uporządkowaną wiedzę podstawową z fonetyki języka K_W04 niemieckiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej tematyce wyrażonych w standardowej odmianie języka niemieckiego Umiejętności potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł dotyczących fonetyki języka niemieckiego K_U01 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny poprawności fonetycznej tekstu czytanego lub słyszanego w języku niemieckim K_U06 potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w K_U14 trakcie trwania kursu Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1 K_W04 zadania w trakcie zajęć ocena aktywności na zajęciach 2 K_W04 K_U01 K_U06 K_U14 K_W04 praca kontrolna ocena z pracy kontrolnej Ocena wypowiedzi ustnych Kryteria oceny w zakresie wiedzy Na ocenę 3,0 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o fonetyce j. niemieckiego; Na ocenę 5,0 posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wiadomości o fonetyce j. niemieckiego w celu jej praktycznego zastosowania w generowaniu wypowiedzi w j. niemieckim; w zakresie umiejętności Na ocenę 3,0 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł dotyczących fonetyki języka niemieckiego posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny poprawności fonetycznej tekstu czytanego lub słyszanego kształcenia K_W04 K_U01 K_U06 K_U14

4 w języku niemieckim potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu Na ocenę 5,0 potrafi skutecznie zdobyć i właściwie weryfikować informacje na temat określony wymogami poprawności wymowy w języku niemieckim posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie oceny poprawności fonetycznej tekstu czytanego lub słyszanego w języku niemieckim potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty, zarówno te poznane w trakcie trwania kursu jak i te poznane w inny sposób, np. na innych kursach, we własnym zakresie w zakresie kompetencji społecznych Na ocenę 3,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 Na ocenę 5,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwija swoją wiedzę i umiejętności również we własnym zakresie Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta) - obecność na min 80% zajęć + systematyczne przygotowanie się i aktywny udział w zajęciach 30% ocena pracy pisemnej - ocena pracy kontrolnej 60% - wypowiedzi ustne 40% Zalecana literatura Podstawowa: 1. Hirschfeld, U, Reinke, K., Phonetik Simsalabim, Ein Übungskurs für Deutschlernende, Langenscheidt KG MORCINIEC, N., PRĘDOTA, S.: Podręcznik wymowy niemieckiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994 Uzupełniająca: 3. OSTASZEWSKA, D., TAMBOR, J.: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa DIELING, H. : Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Langenscheidt RAUSCH, R., RAUSCH, I.: Deutsche Phonetik für Ausländer. Langenscheidt 6. DIELING, H., HIRSCHFELD, U. : Phonetik lehren und lernen. Fernstudieneinheit XX. GROßES WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN AUSSPRACHE. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1982 Informacje dodatkowe Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Indywidualne konsultacje 5 godzin Poprawa ćwiczeń i prac końcowych 10 godzin W sumie: 15 godzin

5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Fonetyka praktyczna z fonologią Practical Phonetics and Phonology Filologia Dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Teresa Przyprawa 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: angielski Rok studiów, semestr: I, 1-2 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne - ćw. warsztatowe 45 h - - 1

6 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów 2 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów Ćwiczenia warsztatowe Konsultacje W sumie: Praca ze słownikiem podręcznikiem i nagraniem w sumie: Ćwiczenia, praca w laboratorium językowym, konsultacje Stacjonarne Niestacjonarne 4. Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykształceniu u studentów umiejętności poprawnej wymowy w języku angielskim (British English RP/BBC English), wyeliminowanie niepoprawnych nawyków fonetycznych, zapoznanie studentów z transkrypcją fonetyczną, z podstawowymi różnicami pomiędzy polskim i angielskim systemem fonetycznym oraz z podstawowymi akcentami używanymi w krajach angielskiego obszaru językowego. Metody dydaktyczne: podające (objaśnienie, wprowadzenie), praktyczne (ćwiczenia), aktywizujące (analiza przypadków) Treści kształcenia Ćwiczenia 1. Transkrypcja fonetyczna 2. Artykulacja dźwięków (z uwzględnieniem różnic między systemem fonetycznym polskim i angielskim) 3. Rozwijanie praktycznej kompetencji studentów, ze szczególnym uwzględnieniem: - spółgłosek, samogłosek, dwudźwięków - form mocnych i słabych - akcentowania wyrazów - wymowy słów pułapek - procesów asymilacji i elizji - frazowania, pauzowania i logicznego interpretowania tekstu 4. Akcenty w wybranych krajach angielskiego obszaru językowego 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) kierunkowy 2

7 Wiedza: ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą fonetykę języka angielskiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych o różnorodnej tematyce Umiejętności 1. potrafi samodzielnie wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i użytkować informację dotyczącą wymowy z wykorzystaniem różnych źródeł 2. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu oraz potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów i sytuacji komunikacyjnych Kompetencje społeczne rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_W03 K_U01 K_U14 K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej 1 K_W03 np. test pisemny np. ocena z testu pisemnego Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej np. ocena z testu pisemnego 2 K_U01 K_U14 np. ćwiczenia ze słownikiem np. test ustny np. ocena ćwiczeń ze słownikiem np. ocena zadania domowego np. ocena z testu ustnego np. ocena z testu ustnego 3 K_K01 np. zadanie domowe np. opinia dotycząca przygotowania do zajęć np. ocena końcowa oparta o przygotowanie do zajęć Kryteria oceny Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 w zakresie wiedzy Wiedza: ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą fonetykę języka angielskiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych o różnorodnej tematyce Wiedza: ma dobrze uporządkowaną wiedzę podstawową i rozszerzoną obejmującą fonetykę języka angielskiego konieczną do rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych o różnorodnej tematyce w zakresie umiejętności 1. potrafi samodzielnie wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i użytkować informację dotyczącą wymowy z wykorzystaniem różnych źródeł 2. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty poznane w trakcie trwania kursu oraz potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów kształcenia K_W03 K_W03 K_U01 K_U14 3

8 Na ocenę 5,0 i sytuacji komunikacyjnych 1. potrafi w sposób sprawny i skuteczny samodzielnie wyszukiwać, krytycznie oceniać, analizować i użytkować informację dotyczącą wymowy z wykorzystaniem różnych źródeł 2. potrafi poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty (zarówno te poznane w trakcie trwania kursu jak i te poznane w inny sposób, np. na innych kursach, we własnym zakresie) oraz potrafi porozumiewać się płynnie w języku angielskim z wyraźną i naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów i sytuacji komunikacyjnych w zakresie kompetencji społecznych K_U13 K_U01 K_U14 Na ocenę 3,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 Na ocenę 5,0 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwija swoją wiedzę i umiejętności również we własnym zakresie K_K01 Kryteria oceny końcowej: testy ustne: 80% testy pisemne: 20% Zalecana literatura: Podstawowa: 1. Mańkowska, A.Nowacka, M. Kłoczowska, M How Much Wood Would a Woodchuck Chuck, English Pronunciation Practice Book. Konsorcjum Akademickie 2. Ponsonby, M How Now, Brown Cow? Prentice Hall Uzupełniająca: 1. Roach, P English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP 2. Sobkowiak, W English Phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. 3. Słowniki wymowy Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Indywidualne konsultacje 5 godzin Przygotowanie i poprawa testów 5 godzin Przygotowanie materiałów dla studentów - 5 godzin W sumie: 15 godzin 4

9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego gramatyka Practical English Grammar filologia dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne (wg wykazu) nauki humanistyczne (wg wykazu) językoznawstwo (wg wykazu) Ewa Rusek 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: Angielski Rok studiów, semestr: I, II; 1, 2, 3, 4 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne ćwiczenia warsztatowe 60 h brak 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów 5 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Ćwiczenia warsztatowe Konsultacje przed testami podsumowującymi : W sumie: stacjonarne niestacjonarne 1

10 B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów (ta przygotowanie ogólne praca w bibliotece praca w sieci praca na platformie e-learningowej przygotowanie do testów podsumowujących w sumie: Ćwiczenia oraz przygotowanie ogólne plus praca na platformie i przygotowanie do testów podsumowujących (wraz z konsultacjami) Opis przedmiotu Zajęcia poświęcone są zdobywaniu wiedzy z zakresu praktycznej znajomości gramatyki języka angielskiego i mają na celu zapewnienie uzyskania szerokiej kompetencji językowej umożliwiającej zarówno swobodną komunikację z użytkownikami języka jak i przygotowanie do pisania pracy dyplomowej. Przykłady wybranych technik testujących: transformacja zdania z podanym wyrazem lub narzuconym początkiem, uzupełnianie luk w tekście lub pojedynczych zdaniach, transformacja wyrazów (np. zmiana kategorii gramatycznej lub użycie właściwej formy czasownika), test wielokrotnego wyboru służący sprawdzeniu znajomości związków składniowych i frazeologicznych, rozsypanki wyrazowe. Metody dydaktyczne: praktyczne (studiowanie zagadnień w kontekście, ćwiczenia pisemne, praca indywidualna i w grupach). Treści kształcenia: Ćwiczenia 1) Czasy teraźniejsze. 2) Czasy przeszłe. 3) Sposoby wyrażania przyszłości. 4) Zdania warunkowe. 5) Struktury typu unreal past. 6) Czasowniki modalne. 7) Typy zdań. 8) Mowa zależna. 9) Strona bierna. 10) Wzory łączenia czasowników (verb patterns). 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. student posiada uporządkowany zasób środków językowych koniecznych do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych; 2. student posługuje się słownictwem specjalistycznym w opisie zjawisk gramatycznych Kierunkowy K_W03 K_W05 Umiejętności student potrafi rozpoznawać struktury gramatyczne i stosować je w K_U14 2

11 odpowiednich kontekstach, zgodnie z wymaganiami poziomu na poszczególnych latach studiów Kompetencje społeczne Student rozumie konieczność samokształcenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji Ocena formująca Ocena końcowa 1 wiedza ćwiczenia praktyczne ocena aktywności studenta (transformacje, uzupełnianie i poprawności odpowiedzi test gramatyczny luk, testy wyboru, do- pasowywanie funkcji gramatycznej) 2 umiejętności praca własna studenta przygotowanie zadanych do domu materiałów, praca w parach 3 kompetencje Postawa studenta na zajęciach i jego postępy w nauce porównanie i komentarz wyników pracy studentów informacja zwrotna nauczyciela odnośnie postępów poczynionych w trakcie zajęć Ocena radzenia sobie z różnymi typami ćwiczeń sprawdzających umiejętności studenta (test) -- Kryteria oceny Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 w zakresie wiedzy posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu struktur i form gramatycznych; płynnie posługuje się terminologią dotyczącą zagadnień gramatycznych. posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu struktur i form gramatycznych; osiąga poziom opanowania gramatyki języka angielskiego zapewniający nie tylko sprawną komunikację w mowie i piśmie ale też wysoką precyzyjność stosowanych form w zakresie umiejętności potrafi rozwiązywać wszelkie typy zadań z zakresu wymaganych struktur gramatycznych, przy czym dopuszczalne są pewne trudności w przypadku bardziej skomplikowanych, analitycznych zadań. potrafi wyszukać i wskazać konkretne informacje w literaturze przedmiotu. - twórczo wykorzystuje poznane reguły i struktury gramatyczne - potrafi zadbać o utrwalenie nabytej wiedzy np. poprzez rozpoznawanie struktur gramatycznych w czytanych tekstach. - wykorzystuje poznane struktury w tworzonych przez siebie wypowiedziach. w zakresie kompetencji społecznych Osiąga samodzielność w zdobywaniu wiedzy gramatycznej. Potrafi zidentyfikować problemy, dokonać samooceny i naprawić własne błędy. Wykazuje się zaradnością w zastąpieniu nie opanowanych jeszcze przez siebie struktur tymi dobrze znanymi przez co zachowuje płynność komu- kształcenia K_W03 K_W05 K_U14 K_K01 3

12 nikacji. Na ocenę 5,0 Rozumie konieczność nabywania coraz to nowych struktur gramatycznych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi (formalnymi i nieformalnymi). Ma silnie rozwinięta postawę ciekawości językowej i otwartości na nowy materiał językowy. Podejmuje autonomiczne działania w kierunku doskonalenia znajomości zagadnień gramatycznych. Kryteria oceny końcowej (podział procentowy jest jedynie wskazówką dla studenta) Obecność na min. 80% zajęć. Aktywność na zajęciach, zaliczenie dwóch testów w semestrze. Zalecana literatura Podstawowa: Foley, M., Hall, D., Longman Advanced Learners' Grammar. Pearson Education Ltd., Vince, M., Advanced Language Practice. Macmillan, Side, R., Wellman, G., Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Cambridge, 2000 Uzupełniająca Evans, V., FCE Use of English 1. Express Publishing, Evans, V., FCE Use of English 2. Express Publishing, Hewings, M., Advanced Grammar in Use. Cambridge, 2005 Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Indywidualne konsultacje 20 godzin Przygotowanie testów i egzaminów 10 godzin Poprawa testów i egzaminów 15 godzin W sumie: 45 godzin 4

13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego rozumienie ze słuchu i konwersacja Practical English Listening and Speaking Filologia Dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Christopher Brighton 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: podstawowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: angielski Rok studiów, semestr: I, II, III sem.1-6 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne ćwiczenia warsztatowe 105 h - - 1

14 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów 5 (A + B) A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów ćwiczenia warsztatowe w sumie: praca w bibliotece (listening lab) praca w sieci praca na platformie e-learningowej w sumie: ćwiczenia warsztatowe plus praca w bibliotece (listening lab), praca w sieci, praca na platforformie e-learningowej stacjonarne niestacjonarne 4. Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Kurs rozwija umiejętność wyrażania się w języku angielskim poprzez mówienie(dyskusje, prezentacje, międzynarodowa komunikacja) oraz umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Metody dydaktyczne: praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe) Ćwiczenia audytoryjne: 1. słuchanie nagrań o różnorodnej tematyce na poziomie B2-C1 2. ćwiczenia w mówieniu obejmującą między innymi następujące tematy: rodzina, praca, dom, pogoda, środowisko, stereotypy, zdrowie, jedzenie, czas wolny itd. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę leksykalną umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w standardowej odmianie języka angielskiego. Umiejętności 1. potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w języku angielskim, z wyraźną, naturalną wymową i intonacją w szerokim zakresie tematów oraz sytuacji komunikacyjnych uczestniczyć w dyskusji na znane sobie tematy wykorzystując meryto- kierunkowy K_W03 K_U11 K_U10 2

15 ryczne argumentowanie. 2. potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej analizę wybranego problemu językowego, kulturowego, historycznego czy dydaktycznego dokonać streszczenia oraz syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł. Kompetencje społeczne 1. Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia się i przyswajania nowej wiedzy w swojej dziedzinie. Potrafi prowadzić autorefleksję i formułować wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, poszukiwać optymalnych rozwiązań. Rozumie konieczność i potrzebę uczenia się języka ojczystego i angielskiego przez całe życie. Potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe. K_U13 K_U01 K_KU01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu Sposób weryfikacji 1 K_W03 testy aktywność/udział w dyskusji na zajęciach 2 K_U11 K_U10 K_U13 K_U01 testy aktywność/udział w dyskusji na zajęciach 3 K_K01 testy aktywność/udział w dyskusji na zajęciach Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej np. ocena z prezentacji ustnej np. wstępna ocena umiejętności Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej np. ocena projektu końcowego np. ocena umiejętności Kryteria oceny (oceny 3,0 powinny być równoważne z efektami kształcenia, choć mogą być bardziej szczegółowo opisane): w zakresie wiedzy kształcenia Na ocenę 3,0 Posiada znajomość słownictwa potrzebną do zrozumienia tekstu słuchanego i tworzenia wypowiedzi ustnych na danym poziomie K_W03 Na ocenę 5,0 Posiada dobrą znajomość słownictwa potrzebną do zrozumienia tekstu słuchanego i tworzenia wypowiedzi ustnych na danym poziomie Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 w zakresie umiejętności Posiada umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego jak również prowadzenia konwersacji na codzienne tematy oraz tworzenia spójnych i gramatycznie poprawnych wypowiedzi ustnych według wymogów poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Posiada umiejętność zrozumienia tekstu słuchanego o wyższym stopniu trudności jak również prowadzenia płynnej konwersacji na codzienne tematy oraz tworzenia spójnych i gramatycznie poprawnych wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem bogatego słownictwa i różnorodnych struktur gramatycznych według wymogów poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego K_U11 K_U10 K_U13 K_U01 3

16 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 w zakresie kompetencji społecznych Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności Potrafi pracować w grupie Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, systematycznie i rzetelnie je pogłębiając. Potrafi pracować w grupie i skutecznie przyczyniać się do jej efektywnej pracy K_K01 Kryteria oceny końcowej: Ocena z testów rozumienia ze słuchu 40% Ocena z testów ustnych 40% Ocena z prezentacji 20% Zalecana literatura Ćwiczenia w słuchaniu na poziomie B2-C1 oraz materiały opracowane przez nauczyciela Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Konsultacje 20 godzin Poprawa prac projektowych 10 godzin Przygotowanie ćwiczeń e-learningowych - 5 godzin Przygotowanie i poprawa egzaminu 5 godzin W sumie: 40 godzin 4

17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Dziedzina: Dyscyplina nauki: Koordynator przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego rozumienie tekstu pisanego Practical English Reading Comprehension filologia dwujęzykowe studia dla tłumaczy studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne nauki humanistyczne (wg wykazu) nauki humanistyczne (wg wykazu) językoznawstwo Marek Kisała 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu Przynależność do modułu: kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego lub specjalnościowego Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: angielski Rok studiów, semestr: I, II, III; 1, 2, 3,4, 5, 6 Forma i wymiar zajęć według planu studiów: Interesariusze i instytucje partnerskie (nieobowiązkowe) Wymagania wstępne / Przedmioty wprowadzające: stacjonarne ćwiczenia warsztatowe 90 h brak 1

18 3. Bilans punktów Całkowita liczba punktów (wg planu studiów; 1 punkt =25-30 godzin pracy studenta, w tym praca na zajęciach i poza zajęciami): 5 (A + B) sta cj on ar ne ni est ac jo na rn e A. Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (kontaktowych, w czasie rzeczywistym, w tym testy, egzaminy etc) z podziałem na typy zajęć oraz całkowita liczba punktów osiąganych na tych zajęciach Ćwiczenia warsztatowe Indywidualne konsultacje W sumie: B. Poszczególne typy zadań do samokształcenia studenta (niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela) wraz z planowaną średnią liczbą godzin na każde i sumaryczną liczbą (np. praca w bibliotece, w sieci, na platformie e-learningowej, w laboratorium, praca nad projektem końcowym, przygotowanie ogólne; suma poszczególnych godzin powinna zgadzać się z liczbą ogólną) Samodzielna praca z tekstami Opracowanie słownictwa i terminologii Praca na platformie e-learningowej Przygotowanie do dyskusji na zajęciach w sumie: C. Liczba godzin praktycznych/laboratoryjnych w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów (ta liczba nie musi być powiązana z liczbą godzin kontaktowych, niektóre zajęcia praktyczne/laboratoryjne mogą odbywać się bez udziału nauczyciela): 80 godzin ćwiczeń plus praca na platformie (wraz z konsultacjami) Opis przedmiotu Cel przedmiotu: Kurs pozwala studentom rozwijać umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz pomaga rozbudować zasób słownictwa. Opiera się on o teksty autentyczne, pochodzące z aktualnych gazet i magazynów oraz o zadania testowe z podręczników do egzaminów certyfikujących na poziomie od B2 do C2. Metody dydaktyczne: eksponujace (różne rodzaje tekstów), praktyczne (ćwiczenia warsztatowe) Treści kształcenia (w rozbiciu na formę zajęć (jeśli są różne formy) i najlepiej w punktach): Ćwiczenia (warsztatowe): I rok Obcowanie z tekstami na poziomie FCE oraz częściowo CAE w drugim semestrze. Praca z tekstami autentycznymi pod kątem zrozumienia treści i wydobycia słownictwa używanego na co dzień w mediach. Podejmowanie prób przekładu pojedynczych słów i zwrotów w kontekście danego tekstu. Próba podjęcia dyskusji na tematy zawarte w tekstach w celu zachęcenia studenta do samodzielnego krytycznego myślenia i wyrażania opinii. II rok Praca z tekstami testowymi z poziomu CAE. Praca z tekstami autentycznymi pod kątem zrozumienia treści i wydobycia słownictwa używanego na co dzień w mediach przeznaczonych dla wykształconego czytelnika anglojęzycznego. Wyszukiwanie informacji odpowiadających na zadawane pytania otwarte. Interpretacja typu tekstu oraz intencji autora pod kątem potencjalnego tłumaczenia materiału. III rok 2

19 Praca z tekstami testowymi z poziomu CPE. Praca z tekstami autentycznymi pod kątem zrozumienia treści i wydobycia słownictwa używanego na co dzień w mediach przeznaczonych dla wykształconego czytelnika anglojęzycznego. Wprowadzanie tekstów obejmujących tematykę specjalistyczną z zakresu między innymi ekonomii, technologii informacyjnych, prawa, medycyny, edukacji, sztuki, itp. Wyszukiwanie informacji odpowiadających na zadawane pytania otwarte. Formułowanie własnych wniosków dotyczących przeczytanych informacji. Interpretacja typu tekstu oraz intencji autora oraz próba tłumaczenia materiału. 5. y kształcenia i sposoby weryfikacji y kształcenia przedmiotu Student, który zaliczył przedmiot (spełnił minimum wymagań) Wiedza: 1. zna leksykę umożliwiającą rozumienie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych o różnorodnej tematyce, wyrażonych w różnych odmianach języka angielskiego 2. posiada znajomość specjalistycznego słownictwa konieczną do rozumienia wybranych tekstów specjalistycznych z zakresu studiów filologicznych np. z dziedziny literatury, historii, językoznawstwa, dydaktyki, itp Umiejętności 1. potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje 2. syntetyzować informację, tworzyć spójną argumentację z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (biblioteki, Internet, korpusy, interakcja społeczna itp.), biorąc pod uwagę różne punkty widzenia i wykazując niezależność/ krytyczność myślenia i oceny, w szczególności w odniesieniu do użycia języka w różnych kontekstach, także nieakademickich 3. ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami dla poziomu C1 Kompetencje społeczne 1. prowadzi autorefleksję i formułuje wnioski dotyczące doskonalenia własnych umiejętności, poszukuje optymalnych rozwiązań 2. potrafi prowadzić samodoskonalenie językowe kierunkowy K_W03 K_W03 K_U01 K_U01 K_U14 K_K01 K_K01 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Lp. przedmiotu 1 K_W03 K_U01 Sposób weryfikacji Kolokwium Ocena formująca przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej Ocena znajomości nowego słownictwa. Ocena stopnia rozumienia tekstu 2 K_U14 Dyskusja warsztatowa Ocena syntezy tekstu i jego omówienia. Ocena końcowa przykładowe sposoby jej wystawienia poniżej Wykazywanie się wzbogaconym słownictwem podczas zajęć. Umiejętne przyswajanie tekstu. Ocena umiejętności krytycznego podejścia do tekstu i prezentacja własnego punktu widzenia. 3

20 3 K_K01 Dyskusja Ocena postępów w zdobywaniu nowego słownictwa Kryteria oceny: - Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 Na ocenę 3,0 Na ocenę 5,0 w zakresie wiedzy Student zna ponad połowę nowego słownictwa zarówno codziennego jak i specjalistycznego, rozumie jego znaczenie w zależności od kontekstu Student zna prawie całość nowego słownictwa zarówno codziennego jak i specjalistycznego, rozumie jego znaczenie w zależności od kontekstu, wykorzystuje je w wypowiedziach ustnych w zakresie umiejętności Student potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje aby odpowiedzieć na szczegółowe pytania. Student potrafi czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty i wyselekcjonować potrzebne informacje aby odpowiedzieć na szczegółowe pytania, potrafi syntetyzować informacje i wnioskować na podstawie informacji nie podanych wprost. w zakresie kompetencji społecznych Posiada podstawowe zrozumienie konieczności poszerzania słownictwa i znajomości rodzajów tekstów Bardzo dobrze rozumie konieczność poszerzania słownictwa i znajomości rodzajów tekstów ich funkcje oraz różne sposoby podejścia do danego tekstu kształcenia K_W03 K_U01 K_U14 K_K01 Kryteria oceny końcowej 1) Obecność na min. 80% zajęć 2) Zaliczenie = Kolokwia 70% + Aktywność (30%) Zalecana literatura (w podziale na literaturę podstawową i uzupełniającą): 1) Cambridge First Certificate in English 1-4, Cambridge University Press, ) Cambridge Certificate in Advanced English 1-5, Cambridge University Press, ) Cambridge Certificate of Proficiency in English 1-5, Cambridge University Press, ) Czasopisma anglojęzyczne: The Spectator, The Guardian, Wired i inne. Informacje dodatkowe: Dodatkowe obowiązki prowadzącego wraz z szacowaną całkowitą liczbą godzin: Konsultacje 10 godzin Wyszukiwanie tekstów o aktualnej tematyce i przygotowanie ćwiczeń bazujących na tych tekstach 50 godzin Przygotowanie ćwiczeń e-learningowych - 10 godzin Przygotowanie i poprawa egzaminu 10 godzin W sumie: 80 godzin 4

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunek studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Anna Hycnar. ćwiczenia warsztatowe 90 h (A + B)

KARTA PRZEDMIOTU. nauki humanistyczne nauki humanistyczne językoznawstwo Anna Hycnar. ćwiczenia warsztatowe 90 h (A + B) 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2p4-2013FA-S IHFIL-L-2p4-2013LS-S. 1. Filologia Angielska 2. Lingwistyka Stosowana

IHFIL-L-2p4-2013FA-S IHFIL-L-2p4-2013LS-S. 1. Filologia Angielska 2. Lingwistyka Stosowana Kod przedmiotu: 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2p4-2013FA- IHFIL-L-2p4-2013L- Pozycja planu: B 4 1 Nazwa przedmiotu PNJA Gramatyka-struktury 2 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Metodyka i technika prowadzenia wycieczek D1-9 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia...2015-2017... (skrajne daty) Wydział Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej

Załącznik nr 4 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia...2015-2017... (skrajne daty) Wydział Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej Załącznik nr 4 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia...2015-2017... (skrajne daty) 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Lektorat języka angielskiego Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych

Zajęcia w pomieszczeniu ćwiczenia Humanistyki i letni Nauk Społecznych KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/17 w języku polskim Czytanie tekstów ekonomicznych Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading economic texts USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013L- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka niemieckiego 3 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna nauka języka angielskiego Gramatyka (ćwiczenia) III rok studiów I stopnia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna nauka języka angielskiego Gramatyka (ćwiczenia) III rok studiów I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Praktyczna nauka języka angielskiego Gramatyka (ćwiczenia) III rok studiów I stopnia 01-013 CEL PRZEDMIOTU C1 Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW. STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2

FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW. STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2 FILOLOGIA ANGIELSKA PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORMAT EGZAMINÓW STUDIA I STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 2 STUDIA II STOPNIA - egzamin osiągnięć po roku 1 Strona 1 z 7 STUDIA I STOPNIA EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów A. Podstawowe dane Język angielski Zootechnika II stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PNJA Proficiency Review Rocznik studiów 2012/13 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Agroturystyka D1-6

KARTA PRZEDMIOTU. Agroturystyka D1-6 KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Agroturystyka D-6 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Przekład Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka niemiecki 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot Opakowalnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Klasy II i III Kryteria oceniania opracowane przez zespół przedmiotowy XI LO w Krakowie CELE EDUKACYJNE:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia lektorat języka obcego nowożytnego (język angielski) 2. Kod modułu kształcenia 09-MLJONKSA-22. Rodzaj modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo