Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 05.0 Stopień studiów: I Specjalności: Nauczanie początkowe z językiem angielskim 1 Przedmiot Nazwa Praktyczna nauka języka - Sprawności zintegrowane Kod IP 05.0 AIS F.1 11/12 Kategoria Przedmioty z zakresu specjalności dodatkowej Liczba punktów ECTS Semestry Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów Semestr wykład ćwiczenia laboratorium seminarium cwiczenia artystyczne Cele Cel 1 Student powinien znać, rozróżniać i poprawnie stosować konstrukcje gramatyczne języka angielskiego w mowie i piśmie. Cel 2 Student powinien porozumiewać sie w jezyku angielskim w sytuacjach ogólnych, stosujac poprawne formy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne. Cel Student powinien wykorzystywać technologie informacyjne oraz środki masowego przekazu w celu pogłębiania wiedzy językowej.

2 4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji a Znajomosc jezyka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego Rady Europy. 5 Efekty kształcenia EK1 Wiedza: Student po zakończeniu swobodnie wypowiada sie w jezyku angielskim na tematy ogólne, stosując poprawna wymowę. EK2 Umiejętności: Student po zakończeniu stosuje poprawnie konstrukcje gramatyczne języka angielskiego. EK Umiejętności: Student po zakończeniu wykorzystuje technologie informacyjne oraz środki masowego przekazu w celu pogłębiania wiedzy językowej. EK4 Kompetencje społeczne: Student po zakończeniu posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej. 6 Treści programowe ćwiczenia Lp Tematyka zajęć Opis szczegółowy bloków tematycznych Liczba godzin C1 Czasy proste; Present Perfect Simple i Continuous Słownictwo: rozrywka C2 Struktury porównawcze; określniki Słownictwo: wyrażanie uczuć, przedrostki negatywne C like, as, as if, though; przysłówki; czasy narracyjne Słownictwo: intensyfikacja i modyfikacja przymiotników C4 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; wyrażanie przyszłości Słownictwo: jedzenie, ciało i zdrowie C5 rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; wyrażanie przyszłości Słownictwo: jedzenie, ciało i zdrowie C6 Mowa zależna Słownictwo: opisywanie przedmiotów, zakupy i rozrywka C7 Wyrażanie pewności i możliwości, strona bierna Słownictwo: technologie, komunikacja C8 Zdania podrzędne; tryby warunkowe Słownictwo: kolokacje C9 Zdania podrzędne; tryby warunkowe Słownictwo: kolokacje C10 formy bezkolicznikowe i gerundialne; wyrażanie hipotez Słownictwo: przyrostki przymiotnikowe, związki międzyludzkie C11 czynności rutynowe; zdania przydawkowe Słownictwo: moda, czasowniki frazalne z up; wyposażenie wnętrz C12 konieczność, przyzwolenie, zobowiązanie; it is/there is; get vs got zwroty z mind; edukacja C1 Umiejętność vs możliwość; tryby warunkowe Słownictwo: praca, pieniądze C14 Strona bierna, have/get sth done Słownictwo: przestępstwa; rzeczowniki z of C15 Strona bierna, have/get sth done Słownictwo: przestępstwa; rzeczowniki z of C16 so, such, too, enough, very; zwroty emfatyczne z what Słownictwo: zwierzęta, świat przyrody C17 so, such, too, enough, very; zwroty emfatyczne z what Słownictwo: zwierzęta, świat przyrody dawanie rad Słownictwo: plany i ambicje, wakacje, podróżowanie C19 testy pisemne 6 Razem 60 Strona 2/5

3 7 Metody dydaktyczne M1 Burza mózgów M2 Dyskusja M Praca w grupach M4 Praca z podręcznikiem 8 Obciążenie pracą studenta Średnia liczba Forma aktywności godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Godziny wynikające z planu studiów 60 Konsultacje przedmiotowe 0 Egzaminy i zaliczenia w sesji 0 Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 15 Opracowanie wyników 0 Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0 Sumaryczna liczba godzin dla wynikająca z całego nakładu pracy studenta 75 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla 9 Sposoby oceny Ocena formująca F1 Odpowiedź ustna F2 Kolokwium F Aktywność na zajęciach Ocena podsumowująca P1 Średnia ważona ocen formujących Warunki zaliczenia a Obecność i aktywność na zajeciach b Zaliczenie testów pisemnych na min. 60% c Pozytywna ocena z odpowiedzi ustnej Strona /5

4 Kryteria oceny Na ocenę Na ocenę Na ocenę Na ocenę Efekt kształcenia 1 Student poprawnie stosuje niewielka ilość konstrukcji gramatycznych. Popełnia wiele błędów gramatycznych w wypowiedziach ustnych i tekstach pisanych. Student zazwyczaj rozumie i poprawnie stosuje konstrukcje gramatyczne, rzadko popełnia drobne błędy. Student doskonale rozumie i stosuje konstrukcje gramatyczne. Efekt kształcenia 2 Student rozumie niewielką część kluczowych informacji w słuchanych tekstach i rzadko reaguje na nie prawidłowo, popełnia bardzo wiele błędów w wymowie i słownictwie. Student zazwyczaj rozumie i prawidłowo reaguje na słuchane teksty, posługuje sie właściwym słownictwem, zwykle z dobrą wymową, często popełnia jednak drobne błędy. Student doskonale rozumie i płynnie reaguje na słuchane teksty, ma bardzo szerokie słownictwo którego używa z właściwą wymową i dobrą intonacją zdań. Efekt kształcenia Student w niewielkim stopniu wykorzystuje technologie informacyjne w celu pogłębiania wiedzy językowej. Student często wykorzystuje środki masowego przekazu i technologie informacyjne w celu pogłębiania wiedzy. Student z łatwościa wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawiania kompetencji językowych. Efekt kształcenia 4 Student w niewielkim stopniu posiada zdolność komunikacji interpersonalnej. Student wystarczająco rozwinął zdolność komunikacji interpersonalnej. Student rozwinął zdolność komunikacji interpersonalnej. 10 Macierz realizacji Efekty kształcenia dla EK1 EK2 EK Odniesienie do efektów kierunkowych K,N_U09, K,N_U0, K_U04 K_U11, K,N_U10 K,N_U09, K,N_U10 Cele Cel1, Cel2 Cel1, Cel2 Cel Treści programowe C1, C2, C, C4, C12, C1, C14, C1, C2, C, C4, C12, C1, C14,, C19 C1, C2, C, C4, C12, C1, C14, Metody dydaktyczne Sposoby oceny M1, M2, M, M4 F1, F, P1 M2, M, M4 F1, F2, F, P1 M2, M F1, F2, F, P1 Strona 4/5

5 Efekty kształcenia dla Odniesienie do efektów kierunkowych Cele EK4 K,N_K0 Cel2, Cel Treści programowe C1, C2, C, C4, C12, C1, C14, Metody dydaktyczne Sposoby oceny M1, M2, M, M4 F1, F, P1 11 Wykaz literatury Literatura podstawowa: [1] Newbrook, Jacky, Wilson, Judith and Acklam, Richard. FCE Gold Plus, Edinburgh, 2008, Longman Literatura uzupełniająca: [1] Murphy, Raymond. English Grammar in Use., Cambridge, 200, CUP 12 Informacje o nauczycielach akademickich Osoba odpowiedzialna za kartę mgr Anna Bugajska (kontakt: Osoby prowadzące przedmiot mgr Anna Bugajska (kontakt: 1 Zatwierdzenie karty do realizacji (miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (kierownik zakładu) (dyrektor instytutu) Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot) Strona 5/5

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo