DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2008r."

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2008r. BudŜet gminy W roku 2008 budŝet gminy po stronie dochodów był planowany na kwotę PLN, w ciągu roku uległ zwiększeniu o ,76 PLN i wynosi ,76 PLN a wykonanie ,15 PLN. Strona wydatków była planowana na kwotę PLN, po zmianach wynosił ,76 PLN a wykonano na kwotę ,08 PLN. Deficyt był planowany na kwotę PLN a wynosi ,93 PLN. Spłata poŝyczek i kredytów wynosi PLN. Dla zrównowaŝenia budŝetu planowane były przychody w wysokości PLN a wykonanie wynosi PLN na co składają się zaciągnięte kredyty w BS w Biłgoraju i BOŚ w Rzeszowie na kontynuowane inwestycje. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne przy planie PLN zrealizowano na kwotę ,94 PLN, gdzie PLN wynosi dotacja celowa od Wojewody Podkarpackiego w tym PLN na rozbudowę szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok Ŝywnościowy a PLN na budowę drogi gminnej Rogóźnia - Banachy. Dotacje przekazano: - Zakładowi Usług Komunalnych na dopłatę do wody, ścieków i mieszkań PLN, - dla Instytucji Kultury PLN, - stowarzyszeń PLN. ZadłuŜenie na koniec roku wynosi PLN tj. 43,64% wykonanych dochodów. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych Z zakresu Oświaty: 1. Zakończono realizację zadania pn. Rozbudowa szkoły w Harasiukach o część dydaktyczną i blok Ŝywieniowy dydaktyka etap II. Wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem, konstrukcję drzwiową, instalację elektryczną, instalacje wod. kan. i c. o. oraz prace wykończeniowe. Wartość robót całej inwestycji zamknęła się kwotą ,45 zł. 2. Zakończono realizację zadania pn. Rozbudowa szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok Ŝywieniowy dydaktyka etap III. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, instalacje wod. kan. i c. o. oraz roboty wykończeniowe. Wartość robót całej inwestycji zamknęła się kwotą ,96 zł.

2 Z zakresu dróg: 1. Wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr R Rogóźnia Banachy od km do km etap II w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej objętego Podkarpackim Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich. Wykonano warstwę wiąŝącą i nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej na długości 1050 mb. Wartość zadania wyniosła ,13 zł. Na dofinansowanie zadania pozyskano kwotę 100 tyś. zł. z Urzędu Marszałkowskiego. 2. Wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1068R Wólka Półsieraków na odcinku od km do km długości 2350 mb. Zadanie było współfinansowane przez Gminę Harasiuki w wysokości 50% wartości. Wykonano podbudowę i nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej. Wartość zadania wyniosła 3. Wykonano remonty dróg powiatowych: a/ remont drogi powiatowej Nr 1045 Janów Lubelski Harasiuki na odcinku długości 260 mb, b/ remont drogi powiatowej Nr 1046 Huta Podgórna Huta Stara na odcinku długości 300 mb. Zadania były współfinansowane przez Gminę Harasiuki w wysokości 50% wartości. Łącznie na drogi powiatowe wydatkowano kwotę ,27 zł. 4. Wykonano modernizację drogi dojazdu rolnego o długości 530 mb w obrębie wsi Łazory, poprzez niwelację i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego. Wartość zadania ,40 zł. 5. Wykonano modernizację drogi dojazdu rolnego o długości 436 mb w obrębie wsi Maziarnia - Pęk. Wykonano niwelację drogi i podbudowę z kruszywa kamiennego. Wartość zadania ,18 zł. 6. Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Szeliga w kierunku Bukowej. Odcinek o długości 900 mb. Wykonano likwidację przełomów, podbudowę z kruszywa łamanego Loresta. Wartość zadania ,60 zł. 7. Częściowo utwardzono ulicę Łąkową w Hucie Krzeszowskiej materiałem kamiennym. 8. Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Sieraków za Tanwią. Wykonano niwelację drogi i podbudowę materiałem kamiennym. 9. Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Gózd (przed Kuszynką). Wykonano niwelację drogi i podbudowę materiałem kamiennym.

3 10. Wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Maziarnia. Wykonano niwelację drogi i podbudowę materiałem kamiennym. 11. Wspólnie z Nadleśnictwem Biłgoraj wykonano remont drogi dojazdu rolnego w obrębie wsi Kusze, poprzez niwelację i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego. Wartość zadania Oświetlenie dróg: Wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazory o długości 2008 mb. Wydatkowano kwotę ,95 zł. Z zakresu remontów budynków: Świetlica w Hucie Nowej: Kontynuowano roboty wykończeniowe w świetlicy, wykonano instalację ciepłej i zimnej wody w kuchni, wymianę stolarki okiennej, malowanie sali, dobudowę sanitariatów. Świetlica w Hucisku: Zakres robót obejmował: rozbiórkę sceny drewnianej, słupów i podciągu Ŝelbetonowego, boazerii z płyt pilśniowych, wykucie i wstawienie 2 szt. nowych otworów okiennych i drzwi ewakuacyjnych, wykonanie lamperii z mozaiki olejno Ŝywicznej, malowanie ścian i sufitu sali głównej. Świetlica Krzeszów Górny: Wykonano instalację gazową wraz z nagrzewnicą, remont instalacji wody ciepłej i zimnej w kuchni, wymianę rynien i rur spustowych na budynku. Świetlica w Maziarni: Wykonano remont elewacji budynku, zamontowano chłodnię w budynku oraz utwardzono teren przy świetlicy. Świetlica w Nowej Wsi: Wymieniono pozostałą część stolarki, pomalowano salę główną. Świetlica w Łazorach (mała): Wykonano ogrodzenie świetlicy, utwardzono parking, zagospodarowano ogrodzony teren. Świetlica w Harasiukach: Zamontowano chłodnię w budynku oraz chodnik przy budynku z ekranem oddzielającym drogę do ZDP. Świetlica w Sierakowie: Wykonano nową podłogę z desek na sali głównej

4 Z zakresu obrotu nieruchomościami gruntowymi Stan nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2008 r wynosił 89,81 ha, wartość złotych. W 2008 r zasoby mienia komunalnego zwiększyły się o pow. 10,90 ha. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego skomunalizowano grunty o pow. 9,47 ha w następujących miejscowościach: Derylaki Łazory Maziarnia Nowa Wieś pow. 2,89 ha pow. 4,88 ha pow. 0,91 ha pow. 0,79 ha Na podstawie aktów notarialnych - umowa zamiany przybyło 1,43 ha Umowa zamiany dotyczy gruntów z przeznaczeniem rozbudowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki. W roku 2008 ubyło gruntów o łącznej pow. 6,00 ha. W wyniku publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych sprzedano cztery działki o łącznej powierzchni 1,33 ha o wartości ,00 zł-netto. W trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej) sprzedano 1 działkę o pow. 0,0020 ha o wartości zł-netto. W wyniku zamian nieruchomości z trzema osobami fizycznymi ubyło 4,35 ha w miejscowości Łazory i Sieraków. W związku z podziałem czterech działek połoŝonych w miejscowości Harasiuki ubyło 0,02 ha (rozliczenie powierzchni z ara do m 2 ). Starosta NiŜański dokonał zwrotu działki o pow. 0,30 ha stanowiącej mienie komunalne na rzecz osoby fizycznej (doŝywotka) połoŝonej w miejscowości Harasiuki. Z tytułu dzierŝawy i poddzierŝawy działki połoŝonej w Harasiukach pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej uzyskano dochód w kwocie zł netto.

5 Gospodarka komunalna 1. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji Gmina Harasiuki zwodociągowana jest w 100% wszystkie miejscowości wraz z przysiółkami są zwodociągowane. Zakład eksploatuje 3 wodociągi zbiorowe wraz ze stacjami uzdatniania wody i z 7 ujęciami głębinowymi: a) SUW Nowa Wieś z trzema ujęciami wody; b) SUW Sieraków z dwoma ujęciami wody; c) SUW Huta Krzeszowska z dwoma ujęciami wody. Długość eksploatowanej sieci wodociągowej to 4,8 km sieci magistralnej, 95,5 km sieci rozdzielczej oraz 63,8 km przyłączy wodociągowych. W 2007 roku do eksploatacji oddano 0,6 km sieci wodociągowej i 32 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1,3 km. Ogółem do wodociągów podłączonych jest 1732 kontrahentów. W 2007 roku sprzedano ogółem: m 3 wody w tym z wodociągu Nowa Wieś: m 3, z wodociągu Sieraków: m 3, z wodociągu Huta Krzeszowska: m 3. WaŜniejsze przedsięwzięcia na wodociągach to: 1) Zakupiono i wymieniono agregat pompowy dla ujęcia S-1 w Sierakowie; 2) Opracowano i przekazano do zatwierdzenia projekt pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody w Nowej Wsi; 3) Prowadzona jest wymiana i legalizacja wodomierzy u odbiorców wody. Zakład eksploatuje oczyszczalnie ścieków w Harasiukach z sieci kanalizacyjnej o długości 10,8 km z 10 pompowniami ścieków i 2,6 km przykanalików. W 2007 roku do kanalizacji zostało przyjętych m 3 ścieków surowych i do zlewni 4072m 3 ścieków dowoŝonych. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 140 kontrahentów. WaŜniejsze przedsięwzięcia na kanalizacji to remont 2 szt. pomp ściekowych i zakup jednej nowej pompy ściekowej. 2) Dowóz dzieci do szkół Dowóz dzieci zapewniony jest do 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów na terenie gminy. Zadanie realizowane jest trzema autobusami i obsadą 4 kierowców. Dzienny przebieg autobusów wynosi 425 km. Codziennie do szkół dowoŝonych jest 525 uczniów. 3. Utrzymanie dróg gminnych W zakresie utrzymania dróg gminnych, osiedlowych i transportu rocznego: a) wykonano remonty cząstkowe i podwójne utrwalenie nawierzchni dróg utwardzonych ulepszonych wg. przeprowadzonych szacunków; b) przeprowadzono przegląd pięcioletni obiektu mostowego na rzece Tanew w m. Łazory; c) Uzupełniono ubytki ziemi na poboczach dróg; d) Został opracowany, zatwierdzony plan organizacji ruchu dla 3 dróg wraz z oznakowaniem pionowym.

6 4. Administracja budynków komunalnych W zakresie administracji budynków prowadzono drobne remonty bieŝące, przegląd instalacji elektrycznej, zapewniono ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości posesji przy tych budynkach. 5. Utrzymanie technicznych sprawności jednostek OSP W ramach utrzymania technicznej sprawności sprzętu spalinowego i pojazdów prowadzono niezbędne remonty bieŝące, zakup części i wyposaŝenia, dostarczanie materiałów pędnych i ich rozliczanie, ubezpieczenie pojazdów w pełnym zakresie OC, NW, AC. Na utrzymanie straŝy wydatkowano kwotę zł. Informacja zbiorcza ze stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŝarowej oraz zagroŝeń poŝarowych na terenie gminy Harasiuki za rok 2008 Teren gminy Harasiuki to powierzchnia ha z czego 50 % tej powierzchni stanowią lasy. Na terenie gminy Harasiuki działa 10 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Dwie jednostki OSP Harasiuki i Gózd, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie jednostki na terenie gminy są jednostkami typu S to znaczy jednostki, które posiadają samochody bojowe typu GBA i typu GLM. Samochody te przedstawiają się następująco:. OSP Huta Podgórna - śuk rok produkcji 1981, nr rej. RNI 13EM OSP Krzeszów Górny - MAGIRUS rok 1974, nr rej. RNI 61CF OSP Hucisko - MAGIRUS rok produkcji 1973, nr rej. TBI 3693 OSP Harasiuki - STAR 244 rok produkcji 1990, nr rej RNI N653 oraz - FORD Transit rok produkcji 2003, nr rej. RNI M046 OSP Łazory - Mercedes rok produkcji 1975 nr rej RNI 98HN OSP Gózd - MAN rok produkcji 1974, nr rej. RNI 78FF OSP Maziarnia - STAR 244 rok produkcji 1983, nr rej. RNI K413 OSP Huta Krzeszowska - śuk rok produkcji 1971, nr rej. RNI E693 OSP Banachy - śuk rok produkcji 1993, nr rej. RNI 42GH OSP Huta Nowa - śuk rok produkcji 1994, nr rej. RNI 41GH Jak widać są to samochody nie najnowszej produkcji ale zawsze utrzymane i gotowe do wyjazdu w kaŝdej chwili do akcji. Gmina Harasiuki zrzesza 355 druhów straŝaków, jedną sekcję Kobiecej DruŜyny PoŜarniczej liczącej 10 osób oraz MłodzieŜową DruŜynę PoŜarnicza dziewcząt i chłopców przy OSP Łazory i OSP Harasiuki. W roku ubiegłym jednostki OSP wyjeŝdŝały 22 razy. W tym do poŝaru 16 wyjazdy oraz do miejscowych zdarzeń 6 razy.

7 W roku 2008 wydano na Ochotnicze StraŜe PoŜarne zł. / zakup umundurowania i sprzętu/. OŚWIATA I WYCHOWANIE Na terenie Gminy Harasiuki funkcjonuje : pięć szkół podstawowych, dwa gimnazja, w których kształci się 749 uczniów i dwa punkty przedszkolne gdzie przebywa 37 wychowanków. W przeliczeniu na pełne etaty w szkołach tych zatrudnionych jest 94 nauczycieli. W 2008 roku wydatki na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa szkoły Wydatki ogółem W tym wydatki rzeczowe PG Harasiuki PG Huta Krzeszowska SP Harasiuki SP Hucisko SP Huta Krzeszowska SP Krzeszów Górny SP Gózd , , , , , , , , , , , , , ,81 Razem , ,62 W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu opału, energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, zamontowano metalowy zbiornik na ścieki w Publicznym Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej, umocniono skarpę płytami AMEBA oraz wykonano schody i metalowe barierki ochronne przy hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Harasiukach, wykonano równieŝ częściowe ogrodzenie placu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym oraz ogrodzenie boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach. Przeprowadzono takŝe adaptację pomieszczeń dla punktów przedszkolnych w Harasiukach i Krzeszowie Górnym. Zakupiono meble i sprzęt szkolny do nowo oddanych pomieszczeń w gimnazjach w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej oraz szafki dla kaŝdego ucznia do szatni szkolnych. na: W 2008 roku dodatkowo pozyskano środki finansowe z poza budŝetu gminy - stypendia szkolne ,- - zasiłki losowe ,- - podręczniki szkolne ,- - naukę j. angielskiego w kl. I-III ,96,- - naukę pływania ,- - punkty przedszkolne ,30,- - zajęcia pozalekcyjne ,46,- - z Ministerstwa Edukacji Narodowej na remont

8 obiektów oświatowych i zakup sprzętu szkolnego ,- - z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych ,72,- RAZEM ,44 zł Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Sporządzonych zostało aktów - urodzeń - 13 małŝeństw - 44 zgonów - 31 Wydano 15 decyzji o umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz 6 decyzji uzupełniających treść aktów, 2 decyzje prostujące akty. Zostało złoŝonych 749 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Ponadto w referacie : 1. Wpisano do Rejestru Wyborców Zameldowano na pobyt stały Wymeldowano z pobytu stałego Zameldowano na pobyt czasowy Zameldowano cudzoziemców - 0 Naniesiono w kartotece stałych mieszkańców 1. Urodzenia MałŜeństwa Zgony - 71 Wydano 204 poświadczeń i zaświadczeń o zameldowaniu, w tym innych pism 7. Sprawy organizacyjne Gmina Hrasiuki posiada własną stronę internetową która jest na bieŝąco aktualizowana. Na stronie tej znajduje się /BIP/ Biuletyn Informacji Publicznej na którym zamieszczane są wszystkie najwaŝniejsze informacje publiczne z którymi moŝe zapoznać się kaŝdy, kto ma dostęp do internetu. Naszą stronę internetową odwiedziło osób. W 2008 r pracownicy urzędu gminy dokształcali się i z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystali wszyscy pracownicy uczestnicząc w 39 szkoleniach. W minionym roku w referacie organizacyjnym wydano : 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zmiany do wpisu działalności gospodarczej 10

9 3. Decyzje o wycofaniu z działalności gospodarczej Zezwolenia na alkohol 61 Wójt przygotował projektów 78 uchwał na sesje Rady Gminy oraz wydał 62 zarządzeń. Informacja dotycząca udzielonych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach w 2008r. wydał łącznie decyzji administracyjnych, w tym 57 odmawiających pomocy. W zakresie świadczeń rodzinnych wydano 810 decyzji, w tym 27 odmownych.było 3 odwołania, które zostały utrzymane w mocy. W zakresie pomocy społecznej wydano decyzji, w tym 26 odmawiających pomocy, natomiast realizując dodatki mieszkaniowe wydano 30 decyzji, w tym 4 odmowne. Odwołań w tym zakresie nie było. W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę zł, w tym na: -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 637 rodzin na kwotę zł, - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 67 rodzin na kwotę zł, - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 194 rodzin na kwotę zł, - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 26 rodzin na kwotę zł, - zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 9 rodzin na kwotę zł, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin na kwotę zł. Ubezpieczeniem społecznym objętych było 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za które opłacano składki emerytalno- rentowe na łączną kwotę zł, natomiast 3 osoby podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, na które wydatkowano kwotę zł. W ramach świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę zł, w tym na: - zasiłki stałe wypłacono dla 26 osób na kwotę zł, - zasiłki okresowe wypłacono dla 73 osób na kwotę zł, - zasiłki celowe wypłacono dla 96 osób na kwotę zł, - zasiłki na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 rodzin na kwotę zł, - zasiłki w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania przyznano 171 rodzinom na kwotę zł, - pomoc w formie posiłków przyznano dla 309 dzieci na kwotę zł. Za 18 osób pobierających zasiłki stałe opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę zł. W 2008r. z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych korzystało 23 rodziny na kwotę zł. W okresie od maja 2008r. do października 2008r. na terenie Gminy wykonywane były przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej prace społecznie uŝyteczne. Prace te wykonywało 19 osób, ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę zł.

10 Oprócz udzielonych świadczeń finansowych Ośrodek udzielał równieŝ pomocy w postaci pracy socjalnej oraz pomocy w formie rzeczowej. Grono pedagogiczne i dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach zorganizowali zbiórkę odzieŝy i zabawek dla rodzin z terenu Naszej Gminy potrzebujących takiej formy pomocy. W ramach Akcji PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę organizowanej przez Radio Lublin otrzymaliśmy odzieŝ, obuwie, ksiąŝki, przybory szkolne i zabawki, które przekazano dla 26 rodzin. Ponadto otrzymaliśmy Ŝywność, środki czystości i słodycze, które przekazano dla 34 rodzin. Kościół Zielonoświątkowców OAZA w Lublinie przekazał sprzęt rehabilitacyjny, który jest wypoŝyczany osobom niepełnosprawnym potrzebującym takiego sprzętu. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy W 2008 roku. Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano spektakle profilaktyczne dla młodzieŝy gimnazjalnej w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej pt. Wyrok niewierności. Zaprenumerowano miesięcznik Wychowawca dla wszystkich szkół na terenie Gminy Harasiuki. Ponadto zakupiono filmy poruszające problematykę narkomanii. Na realizację powyŝszego programu wydatkowano kwotę zł. Struktura sprzedaŝy napojów alkoholowych na terenie Gminy przedstawiała się następująco: - 31 punkty sprzedaŝy detalicznej do 4,5 % (piwo), - 2 punkty gastronomiczne do 4,5 %, - 26 punktów sprzedaŝy detalicznej do 18 % (wino), - 13 punkty sprzedaŝy detalicznej powyŝej 18%, - 1 punkt gastronomiczny powyŝej 18 %. W 2008 roku z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wpłynęły środki finansowe do budŝetu Gminy w kwocie ,30 zł. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 17 rozmów interwencyjno motywacyjnych z osobami uzaleŝnionymi od alkoholu. Odbyło się 8 posiedzeń Komisji. Środki przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w następujący sposób: - udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek Ŝywnościowych dla 12 rodzin na łączną kwotę zł, - udzielono pomocy finansowej w kwocie 600 zł dla 2 osób dojeŝdŝających do Poradni Leczenia UzaleŜnień w Nisku, - dofinansowano zakup paliwa dla Policji w kwocie zł. Ponadto zakupiono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy ze szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy: - Badanie Pana Kleksa,

11 - Sen gimnazjalisty, - Masz wybór Ŝycie bez papierosa i alkoholu. Dofinansowano turnieje: - Ja i moja rodzina aktywnie spędzamy czas wolny, - Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, - Wszystkie drogi prowadzą do Harasiuk. Zorganizowano kampanię profilaktyczno edukacyjną Zachowaj Trzeźwy Umysł we wszystkich szkołach na terenie Gminy Harasiuki. W 2007r. dofinansowano wycieczkę dla 64 dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Dofinansowano szkoły w realizacji zadań promujących zdrowy styl Ŝycia oraz zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieŝy, zakupiono sprzęt sportowy dla szkół oraz świetlic wiejskich. Dofinansowano letni wypoczynek dla 10 dzieci w ramach akcji SPORTOWISKO Wspólnie z policjantami z Posterunku Policji w Harasiukach przeprowadzono kontrolę wszystkich sklepów na terenie Gminy Harasiuki w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy. Sprzedawcy zostali pouczeni o konieczności uzupełnienia brakujących informacji o szkodliwości picia alkoholu i przestrzegania przepisów w zakresie sprzedaŝy napojów alkoholowych. Gminny Ośrodek Kultury W roku 2008 zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury brały udział w imprezach kulturalnych naszej gminy, oraz reprezentowały programy w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich. Grupa Kolędnicza wystąpiła jako gwiazda na Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Kolbuszowej. Ponadto zespoły brały udział w konkursach wojewódzkich, przeglądach zespołów obrzędowych i śpiewaczych. Członkowie zespołów działających przy GOK brali udział w widowisku Misterium Męki Pańskiej. Zorganizowano równieŝ dwudniową imprezę plenerową pod nazwą Grzyby Harasiuki 2008, oraz Wieczór z Obrzędem połączony z 30-leciem zespołu obrzędowego z Łazor. Podatki i opłaty lokalne OSOBY FIZYCZNE 1/ Decyzje w sprawie umorzenia podatków i opłat lokalnych - 47 decyzji umorzono podatek w kwocie 4 593,03 zł 2/ Decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania pienięŝnego - 1 decyzja w kwocie 92,00 zł

12 OSOBY PRAWNE 1/ Decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości - 2 decyzje w kwocie ,00 zł ( Przedsiębiorstwo WielobranŜowe APIS Biłgoraj) 2/ Decyzje umorzenie zaległości podatku od nieruchomości - 1 decyzja w kwocie 1 522,00 zł (SKR Harasiuki) ŚRODKI TRANSPORTOWE osoby fizyczne 1/ Decyzje w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych - 1 decyzja w kwocie 2 975,00 zł 2/ Decyzje w sprawie umorzenia odsetek w podatku od środków transportowych - 1 decyzja w kwocie 90,00 zł UPOMNIENIA DECYZJE Nakaz płatniczy na łączne zobowiązania pienięŝne DECYZJE Nakaz w sprawie wymiaru podatku leśnego 935 (poza terenem Gminy)

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006.

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. 1 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado!

BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK. Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado! 1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2005 ROK Informacja opisowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2005 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo