DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2007R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2007R"

Transkrypt

1 BudŜet gminy DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY W 2007R W roku 2007 budŝet gminy po stronie dochodów był planowany na kwotę PLN, w ciągu roku uległ zwiększeniu o PLN i wynosł PLN a wykonanie PLN. Strona wydatków była planowana na kwotę PLN, po zmianach wynosiła PLN a wykonano na kwotę PLN. Deficyt był planowany na kwotę PLN po wprowadzonych zmianach został zmniejszony i wynosił PLN. Spłata poŝyczek i kredytów wynosiła PLN. Dla zrównowaŝenia budŝetu planowane były przychody w wysokości PLN a wykonanie wynosiło PLN na co składają się zaciągnięte kredyty w BS w Biłgoraju i BOŚ w Rzeszowie na kontynuowane inwestycje w 2007r. Wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne przy planie PLN zrealizowano na kwotę PLN, gdzie PLN wynosi dotacja celowa z MENiS na budowę hali sportowej w Harasiukach i sali sportowej w Hucie Krzeszowskiej PLN wynoszą środki otrzymane z EFRR a PLN dotacja celowa od Wojewody na realizację inwestycji, budowę dróg i mostu. Dotacje przekazano: - Zakładowi Usług Komunalnych na dopłatę do wody, ścieków i mieszkań PLN, - dla instytucji kultury PLN, - stowarzyszeń PLN. ZadłuŜenie na koniec roku wynosi PLN tj. 31,75% wykonanych dochodów. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych 1. Z zakresu inwestycji i remontów : 1/.Rozpoczęto realizację dalszego etapu zadania inwestycyjnego pn Rozbudowa szkoły w Harasiukach o część dydaktyczną i blok Ŝywieniowy dydaktyka etap II. Wartość robót do wykonania opiewa na kwotę zł., z terminem realizacji do r. W roku 2007 wykonano konstrukcję dachową wraz z pokryciem, część stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, kotłownię na wartość zł. Zakres rzeczowy robót do wykonania w roku 2008 obejmuje wykonanie - pozostałej części stolarki okiennej i drzwiowej, - instalacji wod-kan, c.o. elektrycznej, - posadzek i izolacji, tynków wewnętrznych i okładzin, roboty zewnętrzne. 2/.Rozpoczęto realizację dalszego etapu zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok Ŝywieniowy dydaktyka etap III. Termin realizacji zadania inwestycyjnego ustalono do r. Wartość umowna zadania opiewa na kwotę zł. W roku 2007 wykonano część stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, kotłownię, podłoŝe pod posadzki, instalację wewnętrzną podtynkową, tynki wewnętrzne na wartość ,00zł. Zakres rzeczowy robót jaki pozostał do wykonania w 2008r to : - pozostała część stolarki okiennej i drzwiowej, - pozostałe roboty elektryczne,

2 2 - instalacja wod-kan, c.o. - posadzki i izolacje, okładziny, roboty zewnętrzne. 3/.Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Sieraków Kurzyna. Przedmiot zamówienia obejmował: - wykonanie mostu konstrukcji stalowo-ŝelbetonowej o długości 72 m, szerokości 5m i nośności 20 ton, - rozbiórkę istniejącego mostu konstrukcji drewnianej, - remont koryta rzeki, - wykonanie dojazdów do mostu, Inwestycja zrealizowana została w okresie od r do r. Ogólna całkowita wartość inwestycji to kwota zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie oraz z budŝetu państwa w kwocie zł. Ogółem pozyskano środki finansowe na kwotę zł. 4/. Zakończono przebudowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Krzeszów Górny.. Zakres rzeczowy zadania obejmował : - roboty ziemne, podbudowę, - wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej CONIPUR SP, - ogrodzenie boiska i montaŝ wyposaŝenia sportowego, Roboty zostały wykonane w terminie od do r na wartość zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie zł. 5/ Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczna w Hucie Krzeszowskiej. Roboty rozpoczęto r a zakończono r Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 12 x 24 mb. pod klucz oraz części dydaktycznej stan surowy otwarty. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego to kwota zł Na realizację zadania Gmina pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości zł. oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości zł. W roku 2007 zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy w nowo wybudowanej sali gimnastycznej na wartość zł. 6/.Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Harasiukach. Roboty rozpoczęto r a zakończono r. Zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie hali sportowej o wymiarach 24 x 42 mb.całkowita wartość zadania inwestycyjnego to kwota zł Na realizację zadania Gmina pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sportu, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości zł W roku 2007 zakupiono i dokonano montaŝu sprzętu sportowego w nowej hali sportowej na wartość zł.

3 3 Na realizację trzech zadań inwestycyjnych,łącznie pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu w kwocie zł, oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie zł. 7/.Wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1041R Zdziary Huta Krzeszowska na odcinku 0,130km, 8/ Wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1070R Bielniny Nowa Wieś na odcinku km, w miejscowości Hucisko. 9/Wykonano remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Górnym. Zakres robót obejmował : - demontaŝ zagrzybionej podłogi, - demontaŝ boazeri ściennej i ocieplenia wewnętrznego z płyt wiórowocementowych / zagrzybionych, - odgrzybianie ścian i posadzki, - rozbiórka sceny drewnianej, - wykonanie izolacji podłogi sali wraz z ułoŝeniem płytek, - wymiana instalacji elektrycznej aluminiowej, - obłoŝenia płytkami ścian w kuchni, - malowanie ścian wewnętrznych, Wartość wykonanego remontu zł, 10/W świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi zamontowano sedesy w sanitariatach wykonanych w 2006 r,- wartość 1607 zł, 11/W świetlicy wiejskiej w Hucisku zdemontowano zagrzybioną podłogę w korytarzu przy sanitariatach, wykonano posadzkę i ułoŝono płytki ceramiczne na tej podłodze. Posadzkę wykonała jednostka OSP, płytki połoŝyli pracownicy ZUK. Odnowiono równieŝ podłogę na sali głównej. wartość materiałów i robocizny 4575 zł 12/.Wykonano odnowę elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Półsierakowie poprzez obicie ścian blachą- wartość remontu zł, 13/W świetlicy wiejskiej w śuku Starym wykonano sanitariaty, poprawiono instalację elektryczną w kuchni- wartość robót zł 14/.Trwały prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Nowej. Wykonano : - podbicie sufitu blachą trapezową z dociepleniem wełną mineralną, - docieplenie ścian szczytowych i obicie płytami gipsowymi, - posadzkę i tynki w pomieszczeniu pod sceną, - piec kaflowy w kuchni, - malowanie ścian sali. Wartość wykonanych robót to kwota zł 15/.W budynku świetlicy w Hucie Podgórnej wykonano rozdział instalacji elektrycznej wartość robót 2988 zł. 16/.Wykonano wymianę rynien i rur spustowych na budynkach pawilonów handlowych, ułoŝono płytki ceramiczne na podłodze, zamontowano dodatkowy zlewozmywak wartość remontu to kwota zł, 17/.Wykonano roboty adaptacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Harasiukach ( obudowa kanału wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi, schody

4 betonowe zewnętrzne wraz z okładziną płytkami ) wartość robót zł, 18/.Wykonano remont elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy wartość zł, 19/.Wykonano garaŝ dla OSP oraz zwieńczenie konstrukcji dachowej budynku wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej wartość robót to kwota zł 20/.Wykonano ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Harasiukach - wartość z 21/.Zmodernizowano drogę dojazdu rolnego w miejscowości Hucisko o długości 590 mb- wartość zł. 22/.Wykonano odbudowę rowu odwadniającego w Hucisku o długości 350 mb na wartość 2563,68 i w Hucie Podgórnej o długości 510 mb wartość 2488 zł Z zakresu obrotu nieruchomościami gruntowymi. 4 Mienie komunalne Gminy Harasiuki to nieruchomości gruntowe łącznej pow m 2 (stan na dzień r). W 2007 r zasoby mienia komunalnego zwiększyły się o m 2 w następujących miejscowościach: o Huta Nowa pow m 2 2 dz. Łazory pow m 2 4 dz. Harasiuki pow m 2 1 dz. Gózd pow. 800 m 2 1 dz. Sieraków pow m 2 1 dz. Rogóźnia pow m 2 1 dz. Harasiuki pow. 462 m 2 1 dz. ubyło gruntów ogółem m 2 tj. 7 działki w następujących miejscowościach: Banachy m 2 1 działka Wólka m 2 1 działka Harasiuki m 2 4 działki Hucisko m 2 1 działka z tego: sprzedano pow m 2 zwrot wywłaszczonej dz. pow m 2 Harasiuki zamiana pow. 455 m 2 Ogłoszono 4 przetargi na zbycie nieruchomości w następujących miejscowościach: Banachy pow m 2 1 działka Wólka pow m 2 1 działka Harasiuki pow. 500 m 2 1 działka Hucisko pow m 2 1 działka

5 5 W wyniku ogłoszonych przetargów sprzedano 3 działki o łącznej pow m 2 w tym jedna zabudowana budynkiem starej szkoły oraz budynkiem garaŝowo-gospodarczym. Działka o pow. 480 m 2 połoŝona w miejscowości Harasiuki wydzierŝawiona została pod budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej. Gospodarka komunalna 1. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji Gmina Harasiuki zwodociągowana jest w 100% wszystkie miejscowości wraz z przysiółkami są zwodociągowane. Zakład eksploatuje 3 wodociągi zbiorowe wraz ze stacjami uzdatniania wody i z 7 ujęciami głębinowymi: a) SUW Nowa Wieś z trzema ujęciami wody; b) SUW Sieraków z dwoma ujęciami wody; c) SUW Huta Krzeszowska z dwoma ujęciami wody. Długość eksploatowanej sieci wodociągowej to 4,8 km sieci magistralnej, 95,5 km sieci rozdzielczej oraz 63,8 km przyłączy wodociągowych. W 2007 roku do eksploatacji oddano 0,6 km sieci wodociągowej i 32 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 1,3 km. Ogółem do wodociągów podłączonych jest 1732 kontrahentów. W 2007 roku sprzedano ogółem: m 3 wody w tym z wodociągu Nowa Wieś: m 3, z wodociągu Sieraków: m 3, z wodociągu Huta Krzeszowska: m 3. WaŜniejsze przedsięwzięcia na wodociągach to: 1) Zakupiono i wymieniono agregat pompowy dla ujęcia S-1 w Sierakowie; 2) Opracowano i przekazano do zatwierdzenia projekt pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody w Nowej Wsi; 3) Prowadzona jest wymiana i legalizacja wodomierzy u odbiorców wody. Zakład eksploatuje oczyszczalnie ścieków w Harasiukach z sieci kanalizacyjnej o długości 10,8 km z 10 pompowniami ścieków i 2,6 km przykanalików. W 2007 roku do kanalizacji zostało przyjętych m 3 ścieków surowych i do zlewni 4072m 3 ścieków dowoŝonych. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 140 kontrahentów. WaŜniejsze przedsięwzięcia na kanalizacji to remont 2 szt. pomp ściekowych Dowóz dzieci do szkół i zakup jednej nowej pompy ściekowej. Dowóz dzieci zapewniony jest do 5 szkół podstawowych i 2 gimnazjów na terenie gminy. Zadanie realizowane jest trzema autobusami i obsadą 4 kierowców. Dzienny przebieg autobusów wynosi 425 km. Codziennie do szkół dowoŝonych jest 525 uczniów. Oprócz

6 6 bieŝących zadań związanych z eksploatacją autobusów wykonano remont kapitalny silnika i układu hamulcowego w autobusie Autosan H-09 NR. REJ. RNI F743 oraz remont pompy wtryskowej i wymianę turbospręŝarki w autobusie Jelcz L 090 MS NR REJ. RNI 99AL. Utrzymanie dróg gminnych W zakresie utrzymania dróg gminnych, osiedlowych i transportu rocznego: a) wykonano remonty cząstkowe i podwójne utrwalenie nawierzchni dróg utwardzonych ulepszonych wg. przeprowadzonych szacunków; b) przeprowadzono przegląd pięcioletni obiektu mostowego na rzece Tanew w m. Łazory; c) Przeprowadzono czyszczenie poboczy dróg i rowów przydroŝnych z zarośli i zakrzewień; d) Uzupełniono ubytki ziemi na poboczach dróg; e) Został opracowany, zatwierdzony plan organizacji ruchu dla 3 dróg wraz z oznakowaniem pionowym. f) Prowadzono remont nawierzchni dróg utwardzonych nie ulepszonych i transportu rolnego poprzez nawiezienie kruszywa drogowego. Administracja budynków komunalnych W zakresie administracji budynków prowadzono drobne remonty bieŝące, przegląd instalacji elektrycznej, zapewniono ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości posesji przy tych budynkach. Utrzymanie technicznych sprawności jednostek OSP W ramach utrzymania technicznej sprawności sprzętu spalinowego i pojazdów prowadzono niezbędne remonty bieŝące, zakup części i wyposaŝenia, dostarczanie materiałów pędnych i ich rozliczanie, ubezpieczenie pojazdów w pełnym zakresie OC, NW, AC. Prowadzono miesięczne przeglądy OT pojazdów samochodowych. Wykonano remont i malowanie nadwozi dwóch pojazdów samochodowych marki śuk dla potrzeb OSP Banachy i Huta Nowa. Na utrzymanie straŝy wydatkowano kwotę zł. Informacja zbiorcza ze stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŝarowej oraz zagroŝeń poŝarowych na terenie gminy Harasiuki za rok 2007 Teren gminy Harasiuki to powierzchnia ha z czego 50 % tej powierzchni stanowią lasy. Na terenie gminy Harasiuki działa 10 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Są to jednostki typu S to znaczy jednostki, które posiadają samochody bojowe typu GBA i typu GLM.

7 Samochody te przedstawiają się następująco:. OSP Huta Podgórna - śuk rok produkcji 1981, nr rej. RNI 13EM OSP Krzeszów Górny - MAGIRUS rok 1974, nr rej. RNI 61CF OSP Hucisko - MAGIRUS rok produkcji 1973, nr rej. TBI 3693 OSP Harasiuki - STAR 244 rok produkcji 1990, nr rej RNI N653 oraz - FORD Transit rok produkcji 2003, nr rej. RNI M046 OSP Łazory - STAR 26 rok produkcji 1975, nr rej. RNI H462 OSP Gózd - MAN rok produkcji 1974, nr rej. RNI 78FF OSP Maziarnia - STAR 244 rok produkcji 1983, nr rej. RNI K413 OSP Huta Krzeszowska - śuk rok produkcji 1971, nr rej. RNI E693 OSP Banachy - śuk rok produkcji 1993, nr rej. RNI 42GH OSP Huta Nowa - śuk rok produkcji 1994, nr rej. RNI 41GH 7 Jak widać są to samochody nie najnowszej produkcji ale zawsze utrzymane i gotowe do wyjazdu w kaŝdej chwili do akcji. Gmina Harasiuki zrzesza 333 druhów straŝaków, jedną sekcję Kobiecej DruŜyny PoŜarniczej liczącej 10 osób oraz MłodzieŜową DruŜynę PoŜarnicza (chłopców) w liczbie 10 osób. W roku ubiegłym jednostki OSP wyjeŝdŝały 44 razy. 22 wyjazdy do poŝaru oraz 22 wyjazdy do miejscowych zdarzeń. W roku 2007 wydano na Ochotnicze StraŜe PoŜarne zł. w tym: - na zakup umundurowania i sprzętu zł - utrzymanie wozów bojowych i motopomp zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE Na terenie Gminy Harasiuki funkcjonuje : pięć szkół podstawowych i dwa gimnazja, w których kształci się 817 uczniów. W przeliczeniu na pełne etaty w szkołach tych zatrudnionych jest 101 nauczycieli. W 2007 roku wydatki na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco : Lp. Nazwa szkoły Wydatki ogółem W tym wydatki rzeczowe PG Harasiuki PG Huta Krzeszowska SP Harasiuki SP Hucisko SP Huta Krzeszowska SP Krzeszów Górny SP Gózd , , , , , , , , , , , , , ,- Razem , ,- W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu opału, energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego, sprzętu szkolnego tj. stoliki i krzesła uczniowskie, wykonano renowację boiska szkolnego w Harasiukach, wyrównano teren przy boisku szkolnym w Hucisku, zakupiono kosiarki do koszenia trawy w Harasiukach, Hucisku i Krzeszowie

8 8 Górnym, wykonano piłkochwyty i boksy przy boiskach szkolnych. Przeprowadzono takŝe remonty bieŝące pomieszczeń szkolnych. W 2007 roku dodatkowo pozyskano środki finansowe z poza budŝetu gminy : - na stypendia szkolne ,- - zasiłki losowe ,- - mundurki szkolne ,- - podręczniki szkolne dla kl.0-iii ,- - nauka j. angielskiego w kl. I-III ,- - nauka pływania ,- Z Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych otrzymano kwotę zł. Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego: Sporządzonych zostało aktów - urodzeń - 7 małŝeństw - 38 zgonów - 38 Wydano 15 decyzji o umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz 6 decyzji uzupełniających treść aktów, 2 decyzje prostujące akty. Zostało złoŝonych 1423 wniosków o wydanie dowodu osobistego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Ponadto w referacie : 1. Wpisano do Rejestru Wyborców Zameldowano na pobyt stały Wymeldowano z pobytu stałego Zameldowano na pobyt czasowy Zameldowano cudzoziemców - 0 Naniesiono w kartotece stałych mieszkańców 1. Urodzenia MałŜeństwa Zgony - 72 Wydano 280 poświadczeń i zaświadczeń o zameldowaniu, w tym innych pism 12. Informacja dotycząca udzielonych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach w 2007r. wydał łącznie decyzji administracyjnych, w tym 25 odmawiających pomocy. W zakresie świadczeń rodzinnych wydano 934 decyzji, w tym 9 odmownych.było 1 odwołanie, które zostało utrzymane w mocy. W zakresie pomocy społecznej wydano decyzji, w tym 13 odmawiających pomocy, natomiast realizując dodatki mieszkaniowe wydano 47 decyzji, w tym 3 odmowne. Odwołań w tym zakresie nie było.

9 9 W ramach wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydatkowano kwotę zł, w tym na: -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 701 rodzin na kwotę zł, - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 58 rodzin na kwotę zł, - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 145 rodzin na kwotę zł, - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 27 rodzin na kwotę zł, - zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 13 rodzin na kwotę zł. Ubezpieczeniem społecznym objętych było 18 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za które opłacano składki emerytalno- rentowe na łączną kwotę zł, natomiast 4 osoby podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, na które wydatkowano kwotę zł. W ramach świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę zł w tym na: - zasiłki stałe wypłacono dla 24 osób na kwotę zł, - zasiłki okresowe wypłacono dla 85 osób na kwotę zł, - zasiłki celowe wypłacono dla 105 rodzin na kwotę zł, - zasiłki na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 6 rodzin na kwotę zł, - zasiłki w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania przyznano 166 rodzinom na kwotę zł, - pomoc w formie posiłków przyznano 315 dzieciom na kwotę zł, Za 16 osób pobierających zasiłki stałe opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę zł. W 2007r. z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych korzystało 34 rodzin na kwotę zł. Ponadto w 2007r. Ośrodek pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca naszej Gminy,na ten cel wydatkowano kwotę zł. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudniku przebywała matka z trójką małych dzieci, koszt pobytu rodziny w tej placówce wniósł zł. W okresie od maja 2007r. do października 2007r. na terenie Gminy wykonywane były przez osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej prace społecznie uŝyteczne. Prace te wykonywało 22 osoby, ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę zł. Oprócz udzielonych świadczeń finansowych Ośrodek udzielał równieŝ pomocy w postaci pracy socjalnej oraz pomocy w formie rzeczowej. Grono pedagogiczne i dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach zorganizowali zbiórkę odzieŝy i zabawek dla rodzin z terenu Naszej Gminy potrzebujących takiej formy pomocy. W ramach Akcji PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę organizowanej przez Radio Lublin otrzymaliśmy odzieŝ, obuwie, ksiąŝki, przybory szkolne i zabawki, które przekazano dla 31 rodzin. Ponadto otrzymaliśmy Ŝywność, środki czystości i słodycze, które przekazano dla 25 rodzin. Kościół Zielonoświątkowców OAZA w Lublinie przekazał sprzęt rehabilitacyjny, który jest wypoŝyczany osobom niepełnosprawnym potrzebującym takiego sprzętu. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy W 2007 roku.

10 10 Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii zrealizowano spektakle profilaktyczne dla młodzieŝy gimnazjalnej w Harasiukach i Hucie Krzeszowskiej pt. Wyrok niewierności. Zaprenumerowano miesięcznik Wychowawca dla wszystkich szkół na terenie Gminy Harasiuki. Ponadto zakupiono filmy poruszające problematykę narkomanii. Na realizację powyŝszego programu wydatkowano kwotę zł. Struktura sprzedaŝy napojów alkoholowych na terenie Gminy przedstawiała się następująco: - 31 punkty sprzedaŝy detalicznej do 4,5 % (piwo), - 5 punkty gastronomiczne do 4,5 %, - 27 punktów sprzedaŝy detalicznej do 18 % (wino), - 13 punkty sprzedaŝy detalicznej powyŝej 18%, - 1 punkt gastronomiczny powyŝej 18 %. W 2007 roku z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wpłynęły środki finansowe do budŝetu Gminy w kwocie ,59 zł. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 8 rozmów interwencyjno motywacyjnych z osobami uzaleŝnionymi od alkoholu. Odbyło się 8 posiedzeń Komisji. Środki przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w następujący sposób: - udzielono pomocy rzeczowej w formie paczek Ŝywnościowych dla 12 rodzin na łączną kwotę zł, - udzielono pomocy finansowej w kwocie 600 zł dla 2 osób dojeŝdŝających do Poradni Leczenia UzaleŜnień w Nisku, - dofinansowano zakup paliwa dla Policji w kwocie zł. Ponadto zakupiono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy ze szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy: - Badanie Pana Kleksa, - Sen gimnazjalisty, - Masz wybór Ŝycie bez papierosa i alkoholu. Dofinansowano turnieje: - Ja i moja rodzina aktywnie spędzamy czas wolny, - Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, - Wszystkie drogi prowadzą do Harasiuk. Zorganizowano kampanię profilaktyczno edukacyjną Zachowaj Trzeźwy Umysł we wszystkich szkołach na terenie Gminy Harasiuki. W 2007r. dofinansowano wycieczkę dla 64 dzieci z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Dofinansowano szkoły w realizacji zadań promujących zdrowy styl Ŝycia oraz zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieŝy, zakupiono sprzęt sportowy dla szkół oraz świetlic wiejskich. Dofinansowano letni wypoczynek dla 10 dzieci w ramach akcji SPORTOWISKO Wspólnie z policjantami z Posterunku Policji w Harasiukach przeprowadzono kontrolę wszystkich sklepów na terenie Gminy Harasiuki w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi przeznaczonymi do spoŝycia poza miejscem sprzedaŝy jak i w miejscu sprzedaŝy. Sprzedawcy zostali pouczeni o konieczności uzupełnienia brakujących informacji o szkodliwości picia alkoholu i przestrzegania przepisów w zakresie sprzedaŝy napojów alkoholowych. Gminny Ośrodek Kultury W roku 2007 zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury brały udział w imprezach kulturalnych naszej gminy oraz reprezentowały programy w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

11 11 Grupa kolędnicza wzięła udział w XXXV Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej. Ponadto zespoły brały udział w konkursach wojewódzkich, przeglądach zespołów obrzędowych i śpiewaczych. Członkowie zespołów działających przy GOK brali udział w widowisku Misterium Męki Pańskiej. Zorganizowano równieŝ dwudniową imprezę plenerową pod nazwą Grzyby-Harasiuki2007. Gminna Biblioteka Publiczna I. Księgozbiór 1. Stan księgozbioru na dzień roku wynosi woluminów, jest to 596 ksiąŝek na 100 mieszkańców 2. W 2007 roku zakupiono ze środków od organizatora 571 woluminów na wartość zł 3. W 2007 roku zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury 570 woluminów na wartość zł 4. Razem zakupiono woluminów na wartość zł 5. Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wynosi 17,64 6. Z daru i zamiany otrzymano 140 woluminów na wartość 839 zł 7. Razem przybyło w 2007 roku woluminów na wartość zł 8. Na prasę wydano zł / 12 tytułów/ II. Czytelnictwo 1. Liczba czytelników zarejestrowanych wynosi Wskaźnik czytelnictwa na 100 mieszkańców wynosi 21,48 2. Liczba wypoŝyczeń wynosi woluminów i jest to 399 wypoŝyczeń na 100 mieszkańców 3. Na miejscu udostępniono 636 ksiąŝek i czasopism. Sprawy organizacyjne Gmina Hrasiuki posiada własną stronę internetową która jest na bieŝąco aktualizowana. Na stronie tej znajduje się /BIP/ Biuletyn Informacji Publicznej na którym zamieszczane są wszystkie najwaŝniejsze informacje publiczne z którymi moŝe zapoznać się kaŝdy, kto ma dostęp do internetu. W internecie umieszczane są teŝ przetargi publiczne organizowane przez gminę. Naszą stronę internetową odwiedziło osób. W 2007r pracownicy urzędu gminy dokształcali się i z tej formy podnoszenia klasyfikacji skorzystali wszyscy pracownicy uczestnicząc w 38 szkoleniach, na które zostało wydatkowane zł. W minionym roku w referacie organizacyjnym wydano : 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Zmiany do wpisu działalności gospodarczej 8 3. Decyzje o wycofaniu z działalności gospodarczej Zezwolenia na alkohol 18

12 Wójt przygotował 62 projektów uchwał na sesje Rady Gminy oraz wydał 85 zarządzeń. Podatki i opłaty lokalne OSOBY FIZYCZNE 1/ Decyzje w sprawie umorzenia podatków i opłat lokalnych - 47 decyzji umorzono podatek w kwocie zł 2/ Decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania pienięŝnego - 1 decyzja w kwocie 92,00 zł 12 1/ Decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości - 2 decyzje w kwocie zł ( Przedsiębiorstwo WielobranŜowe APIS Biłgoraj) 2/ Decyzje umorzenie zaległości podatku od nieruchomości - 1 decyzja w kwocie zł (SKR Harasiuki) ŚRODKI TRANSPORTOWE osoby fizyczne 1/ Decyzje w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych - 1 decyzja w kwocie zł 2/ Decyzje w sprawie umorzenia odsetek w podatku od środków transportowych - 1 decyzja w kwocie 90,00 zł UPOMNIENIA DECYZJE Nakaz płatniczy na łączne zobowiązania pienięŝne DECYZJE Nakaz w sprawie wymiaru podatku leśnego 935 (poza terenem Gminy)

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006.

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. 1 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok.

Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Zarządzenie Nr 0050.22.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 28 marca 2012 r. W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzymin za 2011rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo