Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia ul. Domaniewska 47/ Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP"

Transkrypt

1 Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia ul. Domaniewska 47/ Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Analiza-modelowanie-programowanie- certyfikowane kompetencje pracowników mazowieckich MSP w sektorze B+R nr wniosku WND-POKL /12 ze środków Unii Europejskiej (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1.1, Topas Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie: Część A): Zapewnienie minimum dwóch 8-12-osobowych sal komputerowych wraz z obsługą techniczną (planowana maksymalna ilość godzin najmu 2240 godzin w ramach 280 dni szkoleniowych). Część B): Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń i trenerów oraz dostarczenie go do miejsc realizacji szkoleń (planowana maksymalna liczba osobodni wyżywienia 2712). Część C): Zapewnienie noclegów dla uczestników, w tym śniadań i kolacji (planowana maksymalna ilość osobonoclegów 419). Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji : Usługi miejsc noclegowych : Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. strona 1 z 13

2 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część A): Zapewnienie minimum dwóch 8-12-osobowych sal komputerowych wraz z obsługą techniczną (planowana maksymalna ilość godzin najmu 1664). 1. Miejsce realizacji usługi Realizacja usługi będzie miała miejsce na terenie województwa mazowieckiego, głównie w Warszawie. 2. Specyfikacja usługi Sale muszą być przygotowane w sposób zapewniający wygodne przeprowadzenie procesu szkoleniowego niezależnie od zakresu i tematyki szkolenia. Równolegle mogą być prowadzone dwa szkolenia wymagające oddzielnych salach. Koszt najmu obejmować powinien jedynie okres faktycznego wykorzystania sal tj. na czas przygotowania i realizacji szkolenia. Sale szkoleniowe powinny być zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, głównie w Warszawie. Lokalizacja sal powinna zapewnić łatwy dostęp (dojazd) zarówno uczestnikom szkoleń, jak obsłudze szkoleniowej (catering, ekipa techniczna, osoby kontrolujące i nadzorujące itd.). Sala powinna być wyposażona w tablicę suchościeralną oraz flipchart. Sala powinna mieć ekran lub inną gładką powierzchnię do wyświetlania prezentacji oraz możliwość instalacji projektora (najlepiej, gdyby rzutnik był podwieszony). Stanowiska powinny być ustawione w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdego z nich - zarówno słuchaczowi, jak trenerowi, a także gwarantować słuchaczowi wygodę podczas zajęć, możliwość posługiwania się materiałami szkoleniowymi oraz zapewniać trenerowi możliwość swobodnego poruszania się po sali. Ustawienie sali powinno zapewniać wygodny i swobodny dostęp wzrokowy każdego ze słuchaczy do tablicy, ekranu oraz trenera. Wszystkie sprzęty biurowe i urządzenia techniczne na sali powinny być w należytym stanie użytkowym i technicznym. Sprzęty i urządzenia powinny mieć jednorodny wygląd. Na sali nie powinno być sprzętu niepotrzebnego do danego szkolenia. strona 2 z 13

3 Wszelakie kable, złącza i inne elementy infrastruktury sali powinny być uporządkowane i osłonięte. Musi być zapewniona możliwość wygodnego powieszenia okryć wierzchnich przez słuchaczy. Stanowiska nie mogą być ustawione w bezpośredniej bliskości klimatyzatora (lub innego urządzenia chłodzącego) ani rzutnika. Powinny być zapewnione podstawowe warunki higieniczne: czystość (codzienne sprzątanie), możliwość przewietrzenia lub klimatyzacja o odpowiedniej wydajności. Wynajmujący odpowiada za wyposażenie i rzeczy pozostawione w sali w okresie przygotowania i realizacji szkolenia. Sale będą spełniały standardy adekwatne do prowadzenia szkoleń: wielkość, wyposażenie, zaplecze sanitarne, odpowiednie oświetlenie i akustykę, pomoce dydaktyczne. Sale szkoleniowe dla uczestników warsztatów powiny być wyposażone w oddzielne stanowiska komputerowe (od 1 do 4 komputerów na uczestnika) Oprócz pełnego wyposażenia sal muszą być zapewnione również komputery zapasowe. Jako obsługę techniczną należy rozumieć personel zapewniony przez Wykonawcę, dostępny w całym okresie prowadzenia szkolenia oraz pełniący rolę wsparcia / asysty technicznej w zakresie konfiguracji, bieżącej obsługi oraz rozwiązywania problemów technicznych dotyczących sieci lokalnej zainstalowanej w sali dostarczonej przez Wykonawcę. Każdy słuchacz oraz trener musi mieć zapewnione własne stanowisko pracy z zestawem komputerowym i infrastrukturą techniczną (podłączenie do prądu, możliwość podłączenia do szerokopasmowej sieci Internet, sieć LAN). Stanowisko trenera powinno być wystarczająco duże. Przygotowanie Sali na szkolenia wymaga od techników realizujących usługę specjalistycznej wiedzy dotyczącej zagadnień sprzętowych w zakresie konfiguracji nowoczesnych komputerów PC (HARDWARE), sieci (urządzenia aktywne, protokoły komunikacji), systemów operacyjnych na stacje robocze i serwery używane w trakcie szkolenia oraz innych rozwiązań/systemów, które z serwera są hostowane (serwer pocztowy, baza danych, serwis internetowy); W przypadku szkoleń dotyczących technologii Microsoft niezbędne jest posiadanie przez techników świadczących usługi certyfikatu Microsoft Certified System Engineer lub strona 3 z 13

4 ekwiwalentnej wiedzy. Szkolenia wymagają od techników szczególnej wiedzy technicznej uzależnionej od zakresu merytorycznego konkretnego szkolenia, oczekiwań trenera dotyczących konfiguracji środowiska i ćwiczeń planowanych do przeprowadzenia. Konfiguracja środowiska musi być oparta o typowe rozwiązania stosowane w firmach. Obsługa techniczna na wypadek ewentualnie zainstniałych problemów z infrastrukturą winna niezwłocznie naprawić/wymienić uszkodzony sprzęt w czasie nieprzekraczającym minut, co umożliwi trenerowi i grupie normalne prowadzenie zajęć. Minimalne wymagania odnośnie sprzętu: do 2 komputerów na uczestnika (komputery z procesorami i7 z obsługą wirtualizacji, min. 8 GB RAM, sprzęt sieciowy i łącze internetowe min. 100 MB/sek, urządzenie magazynujące dane typu storage, oprogramowanie Windows Server 2008 R2, projektor multimedialny SVGA 17 HD). Wymaga się, żeby wykonawca / dostawca posiadał min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze szkoleń dot. zagadnień ujętych w projekcie, oraz udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie merytorycznym zgodnym z tematyką szkolenia w skali nie mniejszej niż zapalnowana w projekcie. 3. Harmonogram realizacji usługi Usługi realizowane będą od stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Sale komputerowe będą wynajmowane wyłącznie na czas realizacji szkoleń. Rezerwacja sal odbywać się będzie na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Wykonawca gwarantuje 100% dostępności sal na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu. Część B): Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń i trenerów oraz dostarczenie go do miejsc realizacji szkoleń (planowana maksymalna liczba osobodni wyżywienia 2712). 1. Miejsce realizacji usługi Realizacja usługi będzie miała miejsce na terenie województwa mazowieckiego, głównie w Warszawie. Poczęstunek powinien być świadczony w budynku, względnie kompleksie budynków, w którym znajdują się sale komputerowe (część a), jednak droga do miejsca świadczenia usługi nie powinna zajmować łącznie więcej niż 10 minut. strona 4 z 13

5 2. Specyfikacja usługi Przedmiotem zapytania jest poczęstunek: luchne oraz serwis kawowy (serwowane w budynku, w którym znajdują się sale komputerowe) - z obsługą, dla uczestników szkoleń i osób prowadzących szkolenia. Posiłki powinny być świeże, smaczne i odpowiadające normom kalorycznym oraz higieniczno-sanitarnym w wersji mięsnej lub wegetariańskiej stosownie do zamówienia Topas Sp. z o.o. Minimalny standard obiadu obejmuje gorące danie mięsne lub rybne (na życzenie wegeteriańskie), dodatki warzywne (surówka, jarzyna), dodatek skrobiowy, napój. Minimalny standard przerwy kawowej obejmuje kawę, herbatę, cukier, cytryny, śmietankę, ciastka, wodę, dostępne przez cały dzień. Wykonawca zapewnia oddzielne pomieszczenie umożliwiające wspólne spożycie posiłku uczestnikom szkoleń oraz trenerom. Wykonawca zapewnia obsługę w postaci serwowania posiłków oraz sprzątania. 3. Harmonogram realizacji usługi Usługi realizowane będą od stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Usługi świadczone będą w trakcie szkoleń. Zamówienie usług odbywać się będzie każdorazowo wraz z rezerwacją sal komputerowych. Część C): Zapewnienie noclegów dla uczestników, w tym śniadań (planowana maksymalna ilość osobonoclegów 419). 1. Miejsce realizacji usługi Realizacja usługi będzie miała miejsce na terenie województwa mazowieckiego, głównie w Warszawie, przy czym miejsce zakwaterowania powinno umożliwiać dotarcie środkami komunikacji miejskiej do sal szkoleniowych (część a) w czasie nie dłuższym niż 15 min. od Dworca PKP/PKS. strona 5 z 13

6 2. Specyfikacja usługi Usługa zakwaterowania ma na celu zapewnienie miejsc hotelowych zamiejscowym uczestnikom szkoleń. Miejsca hotelowe będą rezerwowane z 5-dniowym terminem wyprzedzenia. Standard hotelowy minimum **/***. Pokoje 1 lub 2 osobowe. W cenę doby hotelowej powinno być wliczone śniadanie. Koszt zakwaterowania obejmuje jedynie zarezerwowane miejsca hotelowe na czas niezbędny do uczestniczenia w szkoleniach. 3. Harmonogram realizacji usługi Usługi realizowane będą w okresie od stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Usługi świadczone będą w okresie realizacji szkoleń. Zamówienie usług odbywać się będzie każdorazowo wraz z rezerwacją sal szkoleniowych. B. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Podwykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, są technicznie i organizacyjnie w stanie wykonać łącznie wszystkie części zamówienia, posiadają zaplecze techniczne określone w części a) w specyfikacji usługi. C. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy/Podwykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności jeśli wzajemne powiązania polegają na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowe, strona 6 z 13

7 posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia planowanej maksymalnej wartości zamówienia o 50 % bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub konieczności zmiany kosztów jednostkowych. Oferta Wykonawcy jest wiążąca przez 30 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed wyborem najkorzystniejszej oferty do dokonania wizji lokalnej oferowanych pomieszczeń. E. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Propozycję świadczenia usług wraz z podaniem ceny w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 3. Dokumenty: a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W tym przypadku, pełnomocnictwo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w oryginale lub kopii podpisanej za zgodność, b) oświadczenie o udziale podwykonawców należy załączyć do oferty, jeśli udział podwykonawców jest przewidziany, c) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do strona 7 z 13

8 ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, d) specyfikację techniczną sprzętu informatycznego niezbędnego do prawidłowej realizacji warsztatów. e) Opis obiektu przewidzianego do realizacji zamówienia zawierający co najmniej opis wskazujący jego położenie, otoczenie oraz odległość od przystanku komunikacji miejskiej. f) Udokumentowane min. 2 letnie doświadczenie w obsłudze szkoleń dot. zagadnień ujętych w projekcie, oraz doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie merytorycznym zgodnym z tematyką szkolenia w skali nie mniejszej niż zapalnowana w projekcie. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem. Przy sporządzaniu oferty prosimy o zachowanie wyżej wymienionej kolejności. F. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza następujące formy składania ofert: drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e- mail: faksem (podpisany i zaparafowany dokument) na numer (022) , przesyłką pocztową na adres Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów, osobiście do sekretariatu Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00. Koperta powinna być zabezpieczona przed strona 8 z 13

9 możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów. W tym przypadku sekretariat wystawi potwierdzenie otrzymania oferty. 3. Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny 12: Oferty składane osobiście lub przesyłką pocztową należy oznaczyć dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr TOPSOFT/01/2013/AP NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 12: Wszystkie pytania, dotyczące zapytania ofertowego, proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 6. Pytania i odpowiedzi będą umieszczone na stronie internetowej 7. Termin otwarcia ofert: r. godz. 12:30. G. KRYTERIA OCENY OFERTY a) Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej. b) Oceniając oferty pod kątem każdego z kryteriów Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów (w sumie 100). c) Ocenie podlegają wszystkie części łącznie. d) Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie na największą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. e) Sposób wyliczania ceny oferty: Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznana ofertę, która zawiera najniższą cenę brutto na wszystkie części łącznie, za planowaną, maksymalną liczbę jednostek usług zawartych w zamówieniu. f) Wyszczególnione kryteria oraz maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów znajduje się w tabeli poniżej: Lp. Kryterium Cena 1. Cena brutto za wykonanie zamówienia 100% H. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERT Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania jeżeli: strona 9 z 13

10 a) w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta, b) całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę jaką przeznaczono na realizacje przedmiotowego zamówienia, c) odrzucona zostanie oferta bądź oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do stawek rynkowych, d) odrzucona zostanie oferta Wykonawcy, który mimo wybrania jego oferty uchyli się od podpisania umowy w terminie 5 dni roboczych od wybrania jego oferty, e) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w przypadku, gdy wskazana cena w zamówieniu za usługi przekroczy kwotę, jaką przeznaczono na realizację niniejszego zamówienia. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu zbyt wysokich kwot w porównaniu do kwoty, którą beneficjent zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, beneficjent może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności wykonawcą. strona 10 z 13

11 Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr TOPSOFT/01/2013/AP z dnia Formularz Ofertowy., dnia... Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/ Warszawa FORMULARZ OFERTOWY I. Oferta złożona przez Wykonawcę: Nazwa Adres II. Osoba do kontaktu Imię i Nazwisko Firma Adres Telefon III. Oferta cenowa W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr TOPSOFT/01/2013/AP dotyczących projektu Analiza-modelowanie-programowanie- certyfikowane kompetencje pracowników mazowieckich MSP w sektorze B+R oświadczamy, że oferujemy wykonanie następującej usługi za cenę podaną w poniższej tabeli: strona 11 z 13

12 Część A): I. II. III. IV. V. VI. L.P. Rodzaj usługi Jednost ka miary Planowana maksymaln a liczba jednostek Cena brutto za jednostkę Wartość usługi (VI=IV x V) 1. Zapewnienie minimum dwóch 8-12-osobowych sal komputerowych wraz z obsługą techniczną Część B): godzina 2240 I. II. III. IV. V. VI. L.P. Rodzaj usługi Jednostka miary Planowana maksymalna liczba jednostek Cena brutto za jednostkę Wartość usługi (VI=IV x V) 1. Zapewnienie poczęstunku dla uczestników szkoleń i trenerów oraz dostarczenie go do miejsc realizacji szkoleń Część C): Osobodzień 2712 I. II. III. IV. V. VI. L.P. Rodzaj usługi Jednostka miary Planowana maksymalna liczba jednostek Cena brutto za jednostkę Wartość usługi (VI=IV x V) 1. Zapewnienie noclegów dla uczestników, w tym śniadań. Osobonocleg 419 Łączna wartość oferty (VI(A)+VI(B)+VI(C)) =..,. PLN brutto Oferta zawiera łącznie ponumerowanych i parafowanych stron.... (imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) strona 12 z 13

13 Załącznik 2 do Zapytania ofertowego TOPSOFT/01/2013/AP z dnia r. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym..., dnia.roku Pieczęć Wykonawcy Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/ Warszawa Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym 1, w tym: 1. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 2. nie posiada co najmniej 10% udziałów akcji 3. nie pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (imię i nazwisko, stanowisko) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Załączniki: a) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą)*, b) odpis z właściwego rejestru* albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*, * niepotrzebne skreślić 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. strona 13 z 13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Warszawa, dn. 12 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo