ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/TOPEKO/WK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/TOPEKO/WK"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/TOPEKO/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Ekozarządzanie o środowisku metodycznie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Topas Sp. z o.o. zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie: Zapewnienia sal szkoleniowych, noclegów i cateringu podczas szkoleń. Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Celem niniejszego postępowania konkursowego jest wyłonienie Wykonawcy usługi szkoleniowej. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji : Usługi miejsc noclegowych : Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Miejsce realizacji usługi: Projekt ma charakter ogólnopolski. Szkolenia będą odbywać się w miejscowościach na terenie calego kraju, przede wszystkim w: Warszawie, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Zielonej Górze i Szczecinie. II. SPECYFIKACJA USŁUGI 1. W skład usługi wchodzi: 1.1. Zapewnienie sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i obsługą techniczną na każde szkolenie (łącznie 216 dni wynajmu sali) Zapewnieniem lunchu oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń i trenerów i dostarczenie go do miejsca realizacji szkolenia (łącznie 2160 lunchów i serwisów kawowych) Zapewnienie miejsc hotelowych zamiejscowym uczestnikom szkoleń (łącznie Zamawiający planuje zapewnienie uczestnikom szkoleń 216 noclegów). 2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy/Wykonawcom zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości ustalonej przez strony, ale nie przekraczającej 30% ceny usługi, jeżeli Zamawiający będzie posiadał odpowiednie środki na koncie dotacji. Strona 1 z 9

2 Ad Zapewnienie sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i obsługą techniczną na każde szkolenie (łącznie 216 dni). Sale muszą być przygotowane w sposób zapewniający wygodne przeprowadzenie procesu szkoleniowego niezależnie od zakresu i tematyki szkolenia. Równolegle mogą być prowadzone cztery szkolenia wymagające oddzielnych salach. Koszt najmu obejmować powinien jedynie okres faktycznego wykorzystania sal tj. na czas przygotowania i realizacji szkolenia. Szkolenia będą odbywać się w miejscowościach na terenie calego kraju, przede wszystkim w: Warszawie, Krakowie, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Zielonej Górze i Szczecinie. Lokalizacja sal powinna zapewnić łatwy dostęp (dojazd) zarówno uczestnikom szkoleń, jak obsłudze szkoleniowej (catering, ekipa techniczna, osoby kontrolujące i nadzorujące itd.). Sala powinna być wyposażona w tablicę suchościeralną i/lub flipchart. Sala powinna mieć ekran lub inną gładką powierzchnię do wyświetlania prezentacji oraz możliwość instalacji projektora (najlepiej, gdyby rzutnik był podwieszony). Stanowiska powinny być ustawione w sposób umożliwiający swobodny dostęp do każdego z nich - zarówno słuchaczowi, jak trenerowi, a także gwarantować słuchaczowi wygodę podczas zajęć, możliwość posługiwania się materiałami szkoleniowymi oraz zapewniać trenerowi możliwość swobodnego poruszania się po sali. Ustawienie sali powinno zapewniać wygodny i swobodny dostęp wzrokowy każdego ze słuchaczy do tablicy, ekranu oraz trenera. Wszystkie sprzęty biurowe i urządzenia techniczne na sali powinny być w należytym stanie użytkowym i technicznym. Sprzęty i urządzenia powinny mieć jednorodny wygląd. Na sali nie powinno być sprzętu niepotrzebnego do danego szkolenia. Wszelakie kable, złącza i inne elementy infrastruktury sali powinny być uporządkowane i osłonięte. Musi być zapewniona możliwość wygodnego powieszenia okryć wierzchnich przez słuchaczy. Stanowiska nie mogą być ustawione w bezpośredniej bliskości klimatyzatora (lub innego urządzenia chłodzącego) ani rzutnika. Powinny być zapewnione podstawowe warunki higieniczne: czystość (codzienne sprzątanie), możliwość przewietrzenia lub klimatyzacja o odpowiedniej wydajności. Wynajmujący odpowiada za wyposażenie i rzeczy pozostawione w sali w okresie przygotowania i realizacji szkolenia. Sale będą spełniały standardy adekwatne do prowadzenia szkoleń: wielkość, wyposażenie, zaplecze sanitarne, odpowiednie oświetlenie i akustykę, pomoce dydaktyczne. Obsługa techniczna na wypadek ewentualnie zaistniałych problemów z infrastrukturą winna niezwłocznie naprawić/wymienić uszkodzony sprzęt w czasie nieprzekraczającym minut, co umożliwi trenerowi i grupie normalne prowadzenie zajęć. Ad Zapewnienie lunchu oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń i trenerów oraz dostarczenie go do miejsca realizacji szkolenia (łącznie 2160 lunchów oraz łącznie 2160 serwisów). Przedmiotem zapytania jest poczęstunek: lunche oraz serwis kawowy z obsługą, dla uczestników szkoleń i osób prowadzących szkolenia. Posiłki powinny być świeże, smaczne i odpowiadające normom kalorycznym oraz higienicznosanitarnym w wersji mięsnej lub wegetariańskiej stosownie do zamówienia Topas Sp. z o.o. Strona 2 z 9

3 Minimalny standard obiadu obejmuje gorące danie mięsne lub rybne (na życzenie wegeteriańskie), dodatki warzywne (surówka, jarzyna), dodatek skrobiowy, napój. Minimalny standard przerwy kawowej obejmuje kawę, herbatę, cukier, cytryny, śmietankę, ciastka, wodę, dostępne przez cały dzień. Wykonawca zapewnia oddzielne pomieszczenie umożliwiające wspólne spożycie posiłku uczestnikom szkoleń oraz trenerom. Wykonawca zapewnia obsługę w postaci serwowania posiłków oraz sprzątania. Ad Zapewnienie miejsc hotelowych zamiejscowym uczestnikom szkoleń (łącznie Zamawiający planuje zapewnienie uczestnikom szkoleń 216 noclegów). Usługa zakwaterowania ma na celu zapewnienie miejsc hotelowych zamiejscowym uczestnikom szkoleń. Łącznie Zamawiający planuje zapewnienie uczestnikom szkoleń 216 noclegów. Miejsca hotelowe będą rezerwowane z 3-dniowym terminem wyprzedzenia. Standard hotelowy minimum **/*** Pokoje 1 lub 2 osobowe. W cenę doby hotelowej powinno być wliczone śniadanie. Koszt zakwaterowania obejmuje jedynie zarezerwowane miejsca hotelowe na czas niezbędny do uczestniczenia w szkoleniach. Miejsce zakwaterowania powinno umożliwiać dotarcie środkami komunikacji miejskiej do miejsca realizacji szkoleń w czasie nie dłuższym niż 20 min. Harmonogram realizacji usługi: Usługi realizowane będą od stycznia 2014 r. do r. Sale wynajmowane będą wyłącznie na czas realizacji szkoleń. Rezerwacja sal odbywać się będzie na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Wykonawca gwarantuje 100% dostępności sal na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu. Usługi zapewnienia lunchu i serwisu kawowego świadczone będą w trakcie szkoleń. Zamówienie usług odbywać się będzie każdorazowo wraz z rezerwacją sal. Szczegółowe informacje o liczbie posiłków podawane będą pierwszego dnia szkolenia, nie później niż na 2 godziny przed planowanym czasem ich podania. Usługa zakwaterowanie zamawiana będzie każdorazowo wraz z rezerwacją sal. Strona 3 z 9

4 III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Podwykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia; 1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. IV. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY 1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy/Podwykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności jeśli wzajemne powiązania polegają na: 1.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 1.2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 1.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 1.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 1. Propozycję świadczenia usług wraz z podaniem ceny w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 3. Dokumenty: 3.1. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W tym przypadku, pełnomocnictwo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w oryginale, 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem. Przy sporządzaniu oferty prosimy o zachowanie wyżej wymienionej kolejności. Strona 4 z 9

5 VI. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza następujące formy składania ofert: drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres faksem (podpisany i zaparafowany dokument) na numer (022) , przesyłką pocztową na adres Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów, osobiście do sekretariatu Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00. Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów. W tym przypadku sekretariat wystawi potwierdzenie otrzymania oferty. 3. Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny 12: Oferty składane osobiście lub przesyłką pocztową należy oznaczyć dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013/TOPEKO/WK NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 12:00!. 5. Wszystkie pytania, dotyczące zapytania ofertowego, proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 6. Pytania i odpowiedzi będą umieszczone na stronie internetowej 7. Termin otwarcia ofert: r. godz. 12:15. VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryterium najniższej ceny. Lp. Kryterium Cena 1. Cena brutto za wykonanie zamówienia 100% 3. Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza będzie ogłoszony zwycięzcą postępowania. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) planowanej maksymalnej wartości zamówienia o 50% bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub konieczności zmiany kosztów jednostkowych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ze zwycięzca postępowania jeżeli oferta przez niego złożona przekraczała będzie środki przewidziane w budżecie projektu na realizację usług. 3. Oferta Wykonawcy jest wiążąca przez 30 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed wyborem najkorzystniejszej oferty do dokonania wizji lokalnej oferowanych pomieszczeń. IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERT 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania jeżeli: 1.1. w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta, Strona 5 z 9

6 1.2. całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę jaką przeznaczono na realizacje przedmiotowego zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia: 2.1. oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do stawek rynkowych, 2.2. oferty Wykonawcy, który mimo wybrania jego oferty uchyli się od podpisania umowy w terminie 5 dni roboczych od wybrania jego oferty. Strona 6 z 9

7 Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 01/2013/TOPEKO/WK z dnia r. Formularz ofertowy Formularz ofertowy (pieczęć Wykonawcy).. miejscowość, data I. Oferta złożona przez Wykonawcę: Nazwa Adres II. Osoba do kontaktu Imię i Nazwisko Firma Adres Telefon III. Oferta cenowa W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia r. dotyczące Projektu Ekozarządzanie o środowisku metodycznie oświadczamy, że oferujemy wykonanie usługi zapewnienia sal szkoleniowych, noclegów i cateringu podczas szkoleń za ceny podane w poniższych tabelach: I. II. III. IV. V. VI. lp Rodzaj usługi Jedn. miary Planowana maksymalna liczba jednostek Cena brutto za jednostkę Wartość usługi (VI=IV x V) Zapewnienie sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i obsługą techniczną. Zapewnienie lunchu oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń i trenerów i dostarczenie go do miejsca realizacji szkolenia. Zapewnienie noclegów uczestnikom szkoleń Dzień 216 Osobodzień 2160 Osobodzień 216 ŁĄCZNIE ZAMÓWIENIE PLN brutto., Strona 7 z 9

8 Oświadczamy, że składając niniejszą ofertę: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadamy wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Technicznie i organizacyjnie jesteśmy w stanie wykonać łącznie wszystkie części zamówienia.... (imię i nazwisko, stanowisko) Załączniki:* Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym; Załącznik nr 2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; Załącznik nr 3 pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą); Oferta zawiera łącznie. ponumerowanych i parafowanych stron.... * niepotrzebne skreślić (imię i nazwisko, stanowisko) Strona 8 z 9

9 Załącznik 2 do Zapytania ofertowego nr 01/2013/TOPEKO/WK z dnia r. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym 1, w tym: 1. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 3. nie pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (imię i nazwisko, stanowisko) 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. Strona 9 z 9

Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP

Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP Topas Sp. z o. o. Warszawa, dnia 19.12.2013 ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOSOFT/01/2013/AP W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Warszawa, dn. 12 czerwca 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.1.1-A77/10/2012/01 w ramach ogólnopolskiego otwartego Projektu pt.: Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo