Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. SMART PM projekty pod kontrolą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Altkom Akademia S.A., zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację usług w zakresie coachingu Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Celem niniejszego postępowania konkursowego jest wyłonienie Wykonawcy usługi coachingu Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Miejsce realizacji usługi: coaching będzie odbywać się w Warszawie, Opolu, Legnicy lub innych miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji usługi II. SPECYFIKACJA USŁUGI 1. W skład usługi wchodzi zapewnienie trenerów prowadzących konsultacje indywidualne coachingu - łącznie 216 godzin 2. W ramach projektu zaplanowano konsultacje indywidualne coaching dla pracowników 3 średnich przedsiębiorstw), łącznie dla 27osób (po 8 godzin/osobę), będących uczestnikami projektu. Celem usługi jest wsparcie procesu podniesienia efektywności organizacji/beneficjentów w obszarze realizacji projektów. Strona 1 z 10

2 3. Sesje indywidualne planowane są od 2 do 8 godzin w dni robocze w godzinach pracy uczestników projektu i/lub weekendy. 4. Moduły tematyczne zaplanowane do realizacji w ramach jednego spotkania/sesji: Bariery we wdrożeniu zarządzania projektami w organizacji, a także sposoby na ich zlikwidowanie Sposoby optymalizacji pracy projektowej Dostosowanie metodyki Weryfikacja jakościowa dokumentacji projektowej Sesja wzmagająca harmonogramowanie Zarządzanie portfelem projektów Dobór metodyki a typ projektu Przegląd i optymalizacja procedur w obszarze zarządzania projektami. Przegląd i optymalizacja struktury organizacyjnej realizowanych projektów 4.1. Harmonogram realizacji usługi. Usługi realizowane będą nie wcześniej niż od r. i nie dłużej niż do r. w trybie dziennym w siedzibach 3 firm będących uczestnikami projektu i zlokalizowanych w: Warszawie (łącznie maksymalnie 72 godziny), Legnicy (łącznie maksymalnie 72 godziny), Opolu (łącznie maksymalnie 72 godziny), dopuszczalnie w innej lokalizacji, o ile będzie to uzasadnione merytorycznie. Wyżywienie i zakwaterowanie pozostaje w gestii Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie świadczenia usługi na minimum 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi 5. Wymagania odnośnie kadry coachów/trenerów: Wykonawca zapewni minimum 3 coachów/trenerów spełniających poniższe kryteria: 5.1 Wymagania konieczne dla każdego z coachów/trenerów: Posiadanie przez coacha/trenera akredytacji metodyki PRINCE2 Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych - coachingu dot. zagadnień ujętych w projekcie. Minimum 800 godzin/100 dni prowadzonych zajęć dydaktycznych z obszaru zarządzania projektami Średnie wyniki satysfakcji uczestników osiągnięte w ciągu poprzednich 12 miesięcy minimum na poziomie 4,75 (w skali 1-5). Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów o zakresie merytorycznym zgodnym z tematyką szkolenia. Wyższe wykształcenie Udokumentowany udział w minimum dwóch szkoleniach trenerskich. Udział w minimum 1 projekcie doradczym z zakresu zarządzania projektami 5.2 Wymagania pożądane: Posiadanie przez coacha/trenera dodatkowo akredytacji metodyki Agile 1600 godzin/200 dni prowadzonych zajęć dydaktycznych z obszaru zarządzania projektami Strona 2 z 10

3 Należy przedłożyć: A) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami B) wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Podwykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. IV. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCY O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy/Podwykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności jeśli wzajemne powiązania polegają na: 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ 1. Propozycję świadczenia usług wraz z podaniem ceny w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. 3. Dokumenty: 3.1. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 3.3. oświadczenie o udziale podwykonawców należy załączyć do oferty, jeśli udział podwykonawców jest przewidziany Strona 3 z 10

4 4. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem. Przy sporządzaniu oferty prosimy o zachowanie wyżej wymienionej kolejności. VI. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza następujące formy składania ofert: drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres faksem (podpisany i zaparafowany dokument) na numer (+48) , przesyłką pocztową na adres Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa, Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów, osobiście do sekretariatu Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00. Koperta powinna być zabezpieczona przed możliwością otwarcia bez pozostawienia śladów. W tym przypadku sekretariat wystawi potwierdzenie otrzymania oferty. 3. Oferty należy złożyć do dnia r. 4. Oferty należy oznaczyć dopiskiem ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2015/OPZZ NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:00!. 5. Wszystkie pytania dotyczące zapytania ofertowego proszę przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 6. Termin otwarcia ofert: r. godz. 10:00 VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze miasta/regiony Polski. 2. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę: 1) cenę łączną realizacji zamówienia waga 100 punktów; 2) posiadanie przez coacha/trenera dodatkowo akredytacji metodyki Agile waga 2 punkty; 3) 1600 godzin/200 dni prowadzonych zajęć dydaktycznych waga 2 punkty; Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Strona 4 z 10

5 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia planowanej maksymalnej wartości zamówienia o 50% bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów lub konieczności zmiany kosztów jednostkowych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ze zwycięzcą postępowania, jeżeli oferta przez niego złożona przekraczała będzie środki przewidziane w budżecie projektu na realizację usług. 3. Oferta Wykonawcy jest wiążąca przez 30 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu. IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERT 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania jeżeli: 1.1. w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta, 1.2. całkowita cena najniższej oferty będzie przekraczać kwotę jaką przeznaczono na realizacje przedmiotowego zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia: 2.1. oferty o cenie rażąco niskiej, niewspółmiernej do stawek rynkowych, 2.2. oferty Wykonawcy, który mimo wybrania jego oferty uchyli się od podpisania umowy w terminie 5 dni roboczych od wybrania jego oferty. Strona 5 z 10

6 Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015/OPZZ Formularz ofertowy (pieczęć Wykonawcy) I. Oferta złożona przez Wykonawcę: Nazwa Adres.. miejscowość, data II. Osoba do kontaktu Imię i Nazwisko Firma Adres Telefon III. Oferta cenowa W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia r. dotyczące Projektu SMART PM projekty pod kontrolą oświadczamy, że oferujemy wykonanie usługi zapewnienia coachingu za cenę podaną w poniższej tabeli: I. II. III. IV. V. VI. lp Rodzaj usługi Jedn. miary Planowana maksymaln a liczba jednostek 1. coaching godzina 216 Cena brutto za jednostkę Wartość usługi (VI=IV x V) ŁĄCZNIE ZAMÓWIENIE PLN brutto., Oświadczamy, że składając niniejszą ofertę: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadamy wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Strona 6 z 10

7 4. technicznie i organizacyjnie jesteśmy w stanie wykonać łącznie wszystkie części zamówienia.... (imię i nazwisko, stanowisko) Załączniki:* Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym; Załącznik nr 3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; Załącznik nr 4 pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą); Załącznik nr 5 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik nr 6 wykaz wykonanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert Oferta zawiera łącznie. ponumerowanych i parafowanych stron.... * niepotrzebne skreślić (imię i nazwisko, stanowisko) Strona 7 z 10

8 Załącznik 2 do Zapytania ofertowego nr 07/2015/OPZZ OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym 1, w tym: 1. nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. nie posiada co najmniej 5% udziałów akcji, 3. nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (imię i nazwisko, stanowisko) 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. Strona 8 z 10

9 Załącznik 5 do Zapytania ofertowego nr 07/2015/OPZZ WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI, ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI:... (imię i nazwisko, stanowisko) Strona 9 z 10

10 Załącznik 6 do Zapytania ofertowego nr 07/2015/OPZZ WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW LUB USŁUG W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT:... (imię i nazwisko, stanowisko) Strona 10 z 10

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo