EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM III PAGERANK + SPAM + TRUSTRANK + ROZSZERZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM III PAGERANK + SPAM + TRUSTRANK + ROZSZERZENIA"

Transkrypt

1 EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM III PAGERANK + SPAM + TRUSTRANK + ROZSZERZENIA 1. Laboratorium III 1.1. Ranking oparty na strukturze połączeń - agorytm PageRank 1.2. Spamowanie - próba oszukania PageRanka ink farms 1.3. Obiczenie współczynnika zaufania a stron agorytm TrustRank 1.4. Krótko o rozszerzeniach PageRanka. 2. Agorytm PageRank (Page, Brin, 1998) Linki mięzy stronami stanowią ścieżki, po których użytkownicy poróżuą o ene strony o inne. Popuarność można mierzyć weług tego, ak często przeciętny użytkownik Internetu owieza aną stronę. PageRank wykorzystue metaforę osowego surfera internetowego, który kika na strony z pewnym prawopoobieństwem i reprezentue osowe przeście po sieci. Iea: ważność strony est wypakową ważności stron, które na nią wskazuą: ) = PR( ) = : ) c( ) Konstrukca macierzy stochastyczne sieci M: Macierz nxn, gzie n est iczbą stron (strona i-ta opowiaa i-temu wierszowi oraz i-te koumnie); M[i,] = 1/n eśi strona posiaa inki o n stron, włączaąc w to ą samą; M[i,] = 0 eśi strona nie posiaa inka o strony i. W ceu obiczenia wartości PageRank a każe strony można rozwiązać ukła równań v = Mv oraz równanie PR( 1 ) + PR( 2 ) + PR( N ) = 1. Symuowanie osowego surfowania po sieci: Niech wektor v bęzie skonstruowany tak, że ego i-ta skłaowa wyraża prawopoobieństwo, że surfer w okreśonym czasie est na stronie i-te; Rozkła prawopoobieństwa opowiezenia koene strony est any przez wektor Mv; W koenych krokach mamy M(M( (Mv))) rozkła prawopoobieństwa owiezenia strony w czasie osowego surfowania; Rozkła graniczny est równy głównemu wektorowi własnemu M (principa eigenvector; wektor własny opowiaaący nawiększe wartości własne macierzy). Moyfikaca, która pozwaa razić sobie ze ea-ens i spier traps : ) = PR( ) = q + ( 1 q) : ) c( ), gzie q (zazwycza równe 0.15) to tzw. amping factor, a c( ) to iczba wychozących ze strony inków

2 Wykorzystanie PageRank: Wyszukiwarki (uporząkowanie stron w kataogach weług wartości PageRank, czyi zapewnienie tematycznego, ak i akościowego kryterium wyboru stron); Przewiywanie ruchu w sieci (szacowanie iczby wizyt na stronie; obciążenie serwerów) Optymane przeszukiwanie sieci (optima crawing) uży PageRank ważność, robot internetowy powinien e zachować i zineksować w pierwsze koeności); Nawigaca po stronach internetowych (pokazanie wartości a strony w inku). Zamiast ISI impact factor (eigenfactor.org). Ekosystemy (gatunki kuczowe a zrowia), sieci białkowe. 3. Spam Spamowanie (spamming) każa czynność, która ma na ceu poniesienie rankingu strony w wyszukiwarkach internetowych tak, że est on nieproporconany o e prawziwe wartości. Dwie postawowe techniki spamowania: Term spamming (powtórzenia (free, cheap, viagra) wpływa na miary TF-IDF, keywor stuffing umieszczanie słów kuczowych na stronie (naczęście ukrytych), oorway pages automatyczne przekierowanie o inne strony, mirror websites ta sam treść, inne nazwy (słowa kuczowe), umping ogromna iość niepowiązanych ze sobą słów, kopiowanie całych słowników, weaving kopiowanie wartościowych stron i wpatanie spamu w osowych pozycach, phrase stitching skeanie zań z różnych źróeł) Link spamming ink farms, hien inks, Sybi attack, spam bogs, page hiacking, buying expire omains. Link farms: z punktu wizenia spammera istnieą trzy rozae stron: nieostępne a niego, ostępne (może umieścić na nich inki o swoich stron) i ego własne strony. Ce: Maksymaizaca PageRanku strony t. Śroek: na stronach ostępnych a spammera umieść tak użo inków o t, ak to tyko możiwe; zbuu ink farm, by uzyskać efekt powieenia PageRanku. nieostępne t własne 1 2 m ostępne Załóżmy, że w PageRank strony t wniesiony przez strony ostępne wynosi x Oznaczmy PageRank strony t przez y PageRank każe strony z farmy wynosi s = (1-β)y/M + β Obicz PageRank strony t patrz ćwiczenie 2. Zwiększaąc M, można zwiększać y

3 4. TrustRank Obicz współczynnik zaufania a każe strony. Strony z zaufaniem poniże okreśonego progu są traktowane ako niewiarygone. Założenie: approximate isoation barzo rzako obre strony wskazuą na złe strony (spam) Wybierz małą próbkę stron z sieci ( see pages ) Instanca (człowiek) wskaże, czy strony z próbki są obre czy złe (rogie zaanie, więc próbka musi być mała) Strony z próbki oznaczone ako obre to zaufane strony ( truste pages ) Początkowe zaufanie stron zaufanych to 1: Rozpropagu zaufanie zgonie ze strukturą sieci: Zaufanie powinno spaać wraz z ystansem mierzonym ako iczba inków o strony zaufane Zaufanie strony powinno być zieone równo na wszystkie inki wychozące Moyfikaca agorytmu PageRank (biase PageRank): TrustRank( ) = TR( ) = q + ( 1 q) : TrustRank( ) c( ) - 3 -

4 Input: M macierz stochastyczna sieci N iczba stron w sieci T imit wywołań wyroczni q amping factor it iczba iteraci obiczenia TrustRank Output: t wektor TrustRank stron w sieci Begin En TrustRank S = seectsee( ) wybierz próbkę σ = Rank({1,,N}, S) uszeregu strony zgonie z miarą oceny (PR ub Inverse PR) i wybierz T stron = O N wyzeru wektor ocen przez wyrocznię for i = 1 to T o if O(σ(i)) == 1 then (σ(i)) = 1 = / - znormaizu wektor ocen, tak by sumowały się o 1 Obicz TrustRank t = for i = 1 to it o t = q + (1- q) M t return t Wybór próbki stron SeectSee( ) wa poeścia: Do obrych stron powinny się ość szybko ze stron z próbki tak, by uzyskały one opowienio wysokie zaufanie. Wybierz k stron o nawyższym PageRanku Strony o wysokim PageRanku są bisko innych stron o wysokim PageRanku Istotne est, by ocenić strony, które mogą być nawyże w opowiezi na zapytanie Wybierz k stron o nawyższym Inverse PageRanku Inverse PageRank obicza się tak samo, ak PageRank, tye że macierz stochastyczna konstruowana est a sieci, w które owrócono kierunek inków Strony, które maą wiee inków wychozących - 4 -

5 5. Googe Toobar Liczba całkowita z przeziału 0 o 10 (nabarzie popuarna strona). Nie uawniono agorytmu przeiczenia PageRanka na wartość całkowitą (wartość przybiżona). Rozmiar, iczba zmian, czas o ostatnie zmiany, tekst w nagłówkach, tekst w inkach. Rzako uaktuaniany. 6. Googe Pana, Penguin i Hummingbir Pana (uty 2011, w Posce w sierpniu 2011) zapewnienie wysokich pozyci tyko stronom o wartościowych treściach i backinkach pochozących z różnych źróeł testerzy (ang. human quaity testers) oceniai tysiące stron po wzgęem akości, proektu, zaufania, szybkości ziałania, chęci powrotu o strony w przyszłości. agorytm uczenia maszynowego baał poobieństwo innych stron o stron o wysokie i niskie akości. zaobserwowano wzrost pozyci a stron z wiaomościami i stron społecznościowych oraz ego spaek a stron z użą iczbą rekam Przykła: serwisy ot. fimów, seriai, nowości ze świata fimowego. A krótkie recenze (po 50 słów), uża iczba postron i kikaność rekam. B ługie recenze, ae skopiowane z różnych źróeł. Nacisk na kikaność i iczbę rekam. C recenze napisane przez własny zespół, rzazie, ae ługie. Ce: promowanie serwisu C. Penguin (kwiecień 2012). Obniżenie pozyci stron pozyconowanych nieetycznymi metoami (spamexing). Googe's Wemaster Guieines. Dbanie o akość inków, ich różnoroność, a przee wszystkim naturaność (unikanie sieci kataogów, inków z serwisów niepowiązanych tematycznie). Unikanie przeoptymaizowania strony i upychania słów kuczowych w treści. Działanie punktowo na wybrane postrony, a nie cały serwis. Hummingbir (wrzesień 2013) Wyszukiwanie semantyczne. Anaiza znaczeniowa zawartości strony (związek z kontekstem, w którym frazy i zania występuą) wpływ na mobie search i voice search Knowege Graph (przykła: maarze renesansu) Autorytet strony, nie serwisu; promowanie stron bęących autorytetami w swoich niszach

6 Ćwiczenia I. Dana est struktura powiązań czterech okumentów w sieci. Zapisz macierz stochastyczną sieci M (przymi koeność wierszy i koumn: a, b, c, ). Obicz PageRank a każe ze stron w grafie, stosuąc poeście z agebry iniowe: v = Mv (bez amping factor q) oraz v=0.85mv+0,15 (z q=0,15 w tym wypaku zapisz tyko równania początkowe). Struktura sieci: Macierz stochastyczna M: = M Ukła równań: II. Link farm: załóżmy, że w PageRank y strony t wkła wniesiony przez strony ostępne wynosi x oraz że est M stron w farmie. Poa wzór na PageRank strony t. III. Zapisz macierz stochastyczną sieci M oraz owrotną macierz stochastyczną MI, która est wykorzystywana w agorytmie Inverse PageRank. M= MI= IV. Da poane sieci zapisz wektor początkowych znormaizowanych miar zaufania, eśi see={2, 4, 5}. Zapisz równanie na TrustRank strony 2, 3 i 5, eśi q=0.15. [ ] = = L t2 = t3 = t5 = D1 D2 D3 D4

7 8. Omówienie zaań o wykonania w zespołach I. [2] Dana est struktura powiązań 10 okumentów w sieci: D1 D4, D2 D1, D2 D4, D3 D2, D4 D10, D5 D4, D5 D1, D6 D7, D6 D8, D6 D9, D7 D8, D10 D4, D10 D6, D10 D9. Poa macierz stochastyczną sieci [0.75]. Używaąc początkowych wartości równych 1 a wszystkich wierzchołków oraz q=0.15, wykona 10 iteraci obiczenia PageRank-u bez normaizaci i załącz ich wyniki w tabei [0.5]. Wymień 3 okumenty z nawyższym PageRankiem oraz 2 z naniższym PageRankiem i a każego z nich intuicynie uzasani aczego est tak wysoko (nisko) oceniony (w szczegóności aczego D10 est tak obry) [0.75]. II. [2] Kasyczny agorytm PageRank zakłaa, że prawopoobieństwa wyboru owonego z wychozących inków est równe. W praktyce Googe nie traktue równo wszystkich inków, wykorzystuąc szereg heurystyk pozwaaących na okreśenie wagi anego inka. Załóż, że waga każego inka est znana (oznaczona symboem w i, ink o strony i o ) i następna strona est wybierana z prawopoobieństwem proporconanym o wagi. Jakie zmiany muszą być wprowazone w agorytmie PageRank, aby uwzgęnić wagę inków [2]? V. [2] Dana est struktura powiązań 10 okumentów w sieci (ak w zaaniu I). Wiaomo, że strony D4, D5, D6, D8, D9 i D10 są obre, a strony D1, D2, D3 i D7 złe. Obicz wartość zaufania stron, eśi próbką est zbiór D4, D10 i D3 (wyrocznia ma informacę, czy strona est obra czy zła ). Pokaż wyniki po 10 iteracach [1]. Daczego wg TrustRank wartość zaufania strony D5 est niska, pomimo że strona est uznawana za obrą? Jaką własność w ogóności powinna spełniać wybrana próbka stron a agorytmu TrustRank w oniesieniu o grafu sieci, aby wyeiminować taką sytuacę? [1] - 7 -

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM VI INDEKSOWANIE + LUCENE

EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM VI INDEKSOWANIE + LUCENE EKSPLORACJA ZASOBÓW INTERNETU - MIŁOSZ KADZIŃSKI LABORATORIUM VI INDEKSOWANIE + LUCENE 1. Plan laboratorium VI 1.1. Ineks owrotny 1.2. w-shingling 1.3. Suffix tree algorytm naiwny oraz algorytm Ukkonena;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH

BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH BUDOWA POPULARNOŚCI WITRYNY JAKO KRYTERIUM SKUTECZNEGO POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH W WYSZUKIWARKACH Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule przedstawiono podstawy budowy popularności witryny

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Eksploracja sieci Web

Eksploracja sieci Web Eksploracja sieci Web Wprowadzenie Klasyfikacja metod Page Rank Hubs & Authorities Eksploracja sieci Web Tematem wykładu są zagadnienia związane z eksploracją sieci Web. Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych 1 Przewodnik Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych 2 Spis treści 1 Definicja SEO...3 2 Typy optymalizacji...12 3 Dobór słów kluczowych...19 4 Nawigacja na stronie...48 5 Tworzenie tekstów na stronie

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Jędrzej Domański Wiktor Siegmund 1

Autorzy: Jędrzej Domański Wiktor Siegmund 1 Autorzy: Jędrzej Domański Wiktor Siegmund 1 Co to jest PageRank? Względna miara ważności dokumentów w Google. Jak w PageRank u sobie radzimy, gdy strony A oraz B wskazują na siebie wzajemnie? Po wielu

Bardziej szczegółowo

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r.

Content marketing. Przewodnik dla przedsiębiorców. Wrocław, 2014 r. Content marketing Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Geneza powstania i trudne początki... 4 1.1 Początki content marketing marketingu treści... 4 1.2 Handlowcy a marketing

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na pozycje w wynikach wyszukiwania

Czynniki wpływające na pozycje w wynikach wyszukiwania Czynniki wpływające na pozycje w wynikach wyszukiwania Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 4 Przegląd najważniejszych czynników... 4 Top 5 czynników wpływających na pozycję... 4 Top 5 czynników

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach. Agnieszka Nowak - Brzezioska

Pozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach. Agnieszka Nowak - Brzezioska Pozycjonowanie wyników w wyszukiwarkach Agnieszka Nowak - Brzezioska Wprowadzenie Nie sprawdzają się już dawne metody do pozycjonowania wyników wyszukiwania wg częstości słów, pozycji słów w tytule, adresu

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO witryny www.simlock.pl

Audyt SEO witryny www.simlock.pl Audyt SEO witryny www.simlock.pl Spis treści Wstęp... 5 I. Analiza techniczna witryny... 6 1. Komunikacja z wyszukiwarką... 7 1.1. Plik sitemap.xml... 7 1.2. Plik robots.txt... 10 2. Optymalizacja treści...

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Ca³a prawda

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Ca³a prawda Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Ca³a prawda Autor: Rebecca Lieb T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-2598-7 Tytu³ orygina³u: The Truth About Search Engine Optimization Format:

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

BADANIA SYMULACYJNE STEROWANIA ROBOTEM RÓWNOLEGŁYM Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM BAANIA SYMULACYJNE SEOWANIA OBOEM ÓWNOLEGŁYM Z NAPĘEM HYAULICZNYM Ioannis AVLIAKOS Evangeos PAPAOPOULOS Nationa echnica University of Athens epartment of Mechanica Engineering 578 Athens Greece Janusz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych:

Serializacja opakowań produktów farmaceutycznych: Serializacja opakowań prouktów farmaceutycznych: Ocena rozwiązań rukarek przeznaczonych o rukowania wysokiej jakości koów alfanumerycznych i koów DataMatrix SERIALIZACJA OPAKOWAŃ PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH:

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-2217-7 Format: A5, stron: 240 Zapewnij swojej witrynie miejsce w pierwszej dziesi¹tce!

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNAŃ SKIEJ Nr 37 Rok 2003 Stefan TRZCIELIŃSKI * Tomasz FRONTCZAK ** WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Internet, dzięki swojej interaktywności,

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży w wyszukiwarce

Biuro podróży w wyszukiwarce 2012 Biuro podróży w wyszukiwarce Pozycjonowanie krok po kroku zasady pozycjonowania stron turystycznycha elementy decydujące o wysokiej pozycjia prawidłowy sposób wyboru słów kluczowycha bezpłatne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III.

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III. Autorzy: Bartosz Danowski, Michał Makaruk Poznaj sposób działania mechanizmów wyszukiwania w internecie Naucz się tworzyć strony

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH

FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH FUNKCJONOWANIE WITRYN INTERNETOWYCH JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH Radosław WOLNIAK Streszczenie: W publikacji zaprezentowano problematykę funkcjonowania witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Po co analizować konkurencję?... 2. - Ilość wyników... 5. - Ilość wyników z frazą w tytule... 6. - Ilość adresów URL ze słowem kluczowym...

Po co analizować konkurencję?... 2. - Ilość wyników... 5. - Ilość wyników z frazą w tytule... 6. - Ilość adresów URL ze słowem kluczowym... Spis treści Po co analizować konkurencję?... 2 Krok 1. Zaczynamy od parametrów, jakie poda nam bezpośrednio wyszukiwarka... 5 - Ilość wyników... 5 - Ilość wyników z frazą w tytule... 6 - Ilość adresów

Bardziej szczegółowo

Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie

Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie Użyteczności serwisów internetowych polskich ubezpieczycieli OC OC w Internecie Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych Pani Haliny Olendzkiej Kraków, Grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można

Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można Wyszukiwarki stosują różne metody oceny stron i algorytmy oceniające za indeksowane strony różnią się w poszczególnych wyszukiwarkach, ale można jednak wyróżnić 3 główne elementy, które brane są pod uwagę:

Bardziej szczegółowo