Podstawowe struktury danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe struktury danych"

Transkrypt

1 Podstawowe struktury danych Listy Lista to skończony ciąg elementów: q=[x 1, x 2,..., x n ]. Skrajne elementy x 1 i x n nazywamy końcami listy, a wielkość q = n długością (rozmiarem) listy. Szczególnym przypadkiem jest lista pusta: q = [ ]. Podstawowe abstrakcyjne operacje na listach q =[x 1, x 2,..., x n ] i r =[y 1, y 2,..., y m ] dla 1 i j n to: dostęp do elementu listy - q[i] = x i ; podlista - q[i..j] = [x i, x i+1,..., x j ] ; złożenie - q&r = [x 1,..., x n, y 1,...,y m ] ; Na podstawie operacji podstawowych można zdefiniować inne operacje, np. wstawianie elementu x za element x i, na liście q: q[1..i] & [x] & q[i+1.. q ]. W operacjach na listach ograniczamy się zwykle do zmian ich końców: a) front(q) = q[1] - pobierz lewy koniec listy b) push(q,x) = [x]&q - wstaw element na lewy koniec c) pop(q) =q[2.. q ] - usuń bieżący lewy koniec d) rear(q) = q[ q ] - pobierz prawy koniec listy e) inject(q,x) =q&[x] -wstaw element na prawy koniec f) eject(q) =q[1.. q -1 ] - usuń bieżący prawy koniec

2 W zależności od możliwości wykonania różnych operacji wyróżniemy: kolejkę podwójną - wszystkie sześć operacji stos - tylko operacje front, push, pop kolejkę - tylko operacje front, pop, inject Dwie podstawowe implementacje (reprezentacje) listy q =[x 1, x 2,..., x n ] to: tablicowa - q[i] = x i, gdzie 1 i n, dowiązaniowa W implementacjach pojedynczej liniowej i podwójnej liniowej dowiązanie prowadzące do listy wskazuje na pierwszy element na liście. W implementacji pojedynczej cyklicznej i podwójnej cyklicznej dowiązanie prowadzące do listy wskazuje na element ostatni.

3 Aby dowiązana struktura nigdy nie była pusta dodaje się na początku listy element pusty zwany GŁOWĄ lub WARTOWNIKIEM listy. Operacje na listach o stałej złożoności czasowej: a) w implementacji pojedynczej liniowej: operacje stosu, wstawianie jednego elementu za drugi, usuwanie następnego elementu, b) w implementacji pojedynczej cyklicznej: te co w a) oraz złożenie i operacje rear i inject, c) w implementacji podwójnej cyklicznej: te co w b) oraz eject, wstawianie jednego elementu przed drugim, wstawianie danego elementu, odwracanie listy. LISTY JEDNOKIERUNKOWE Lista jednokierunkowa jest oszczędną pamięciowo strukturą danych, pozwalającą grupować dowolną - ograniczoną tylko ilością dostępnej pamięci - liczbę elementów: liczb, znaków, rekordów. Do budowy listy używane są dwa typy rekordów: - informacyjny - wskaźniki, dowiązania do początku listy (głowa) i końca listy (ogon) - robocze - pole wartości i wskaźnik do następnego elementu listy Dzięki rekordowi informacyjnemu mamy ciągły dostęp do niektórych operacji, np. dołączanie elementu na koniec listy. Głowa, ogon i następny to wskaźniki, wartość to dowolna wielkość (znanego typu).

4 Wskaźniki NULL oznaczają adresy pamięci pod którymi nie ma żadnej zmiennej. Przykład listy jednokierunkowej:

5 Pola głowa i ogon pozwalają na przeglądanie elementów listy i dołączanie nowych elementów. Przykład (pseudokod) przeglądania elementów listy: adres_tmp=info.głowa; while (adres_tmp <> NULL ) { if(adres_tmp.wartość == x) { Wypisz "Znalazłem szukany element" opuść procedurę } else adres_tmp=adres_tmp.następny } Wypisz "Nie znalazłem elementu" Dokładanie nowych elementów (dwa podejścia): 1)potraktowanie listy jak worek nie-uporządkowanych elementów i umieszczanie nowych elementów na początku

6 1) dokładanie elementów we właściwym ustalonym przez użytkownika porządku (całość listy musi być widziana jako posortowana) Możliwe są trzy przypadki: a) wstawiamy element na początek listy b)wstawiamy element na koniec listy c) wstawiamy element gdzieś w środku W każdym z przypadków musimy zapamietywać dwa wskaźniki - przed który element wstawić i po którym mamy to zrobić.

7 Podobnie postępujemy przy fuzji (łączeniu) list tak by wypadkowa lista pozostała uporządkowana. Podsumowując wady i zalety list jednokierunkowych: Wady nienaturalny dostęp do elementów niełatwe sortowanie Zalety małe zużycie pamięci elastyczność Lista w której elementy są już na samym początku wstawiane w określonym porządku, służy obok gromadzenia danych, także do ich porządkowania. W sytuacji, gdy jest tylko jedno kryterium sortowania struktura działa bardzo dobrze "sama" dbając o sortowanie.

8 Dla kilku kryteriów sortowania należy wprowadzić obok listy danych, także kilka list z wskaźnikami do danych - list tych powinno byś tyle ile kryteriów sortowania. Sortowanie w takich wypadku polega na porządkowaniu wskaźników bez ruszania listy danych. Nieposortowaną listę DANE można uporządkować według trzech kryteriów:

9 - imienia i nazwiska (Adam Fuks, Jan Kowalski, Michał Zaremba) - kodów ( 30, 34, 37) - kwot ( 1200, 2000, 3000 ) Tablicowa implemantacja list jest niezwykle prosta jeśli umówimy się, że i-temu indeksowi tablicy odpowiada i-ty element listy. Wymagana jest dodatkowa informacja wskazująca jak wiele elementów liczy lista (jak duża musi być tablica). Wadą jest marnotrawstwo pamięci bo najczęściej przydzielamy na tablicę większy obszar pamięci niż to zwykle potrzeba. Operacje na listach są w implementacji tablicowej proste: 1) front(q), x=q[1] - pobierz lewy koniec listy 2) push(q,x) - przesuń wszystkie elementy tablicy o jeden w prawo i q[1]=x - wstaw element na lewy koniec 3) pop(q), przesuń wszystkie elementy tablicy poza pierwszym o jeden w lewo - usuń bieżący lewy koniec 4) rear(q), x=q[n] - pobierz prawy koniec listy 5) inject(q,x), q[n+1]=x -wstaw element na prawy koniec 6) eject(q), n=n-1 - usuń bieżący prawy koniec

10 Dodatkowo: A) usunięcie k-tego elementu to - przesunąć w lewo elementy tablicy q[k+1]...q[n], n=n-1 B) wstawienie elementu na pozycję k to - przesunąć w prawo elementy tablicy q[k]...q[n], n=n+1 LISTY DWUKIERUNKOWE Listy jednokierunkowe są wygodne i zajmują mało pamięci. Operacje na nich zajmują dużo czasu. W liście dwukierunkowej komórka robocza zawiera wskaźniki do elementów: poprzedniego i następnego. pierwsza komórka na liście nie posiada swojego poprzednika (pole poprzedni zawiera NULL wskaźnik pokazujący pusty element pamięci) ostatnia komórka na liście nie posiada swojego następnika (pole następny zawiera NULL wskaźnik pokazujący pusty element pamięci) Lista dwukierunkowa jest kosztowna jeśli chodzi o pamięć, ale wygodna gdy chodzi o szybkość.

11 Usunięcie elementu listy dwukierunkowej: Lista cykliczna jest zamknięta w pierścień, wskaźnik ostatniego elementu wskazuje na pierwszy element. Elementy pierwszy i ostatni są umowne. STOSY Stos jest struktura danych, do której dostęp jest możliwy tylko od strony tzw. wierzchołka, czyli pierwszego wolnego miejsca znajdującego się na nim. Funkcje odkładania elementu X na stos ( push(x) ) i pobieranie go ze stosu ( pop(x) ) można opisać symbolicznie (wraz z kodem błędu s wprowadzonym przez użytkownika):

12 Tablicowa implementacja stosu wygląda analogicznie jak dla listy, ale z dostępnymi jedynie operacjami front, push, pop. Grafy Wprowadzenie do teorii grafów. Przykład

13 Ważony graf skierowany. Kółka wierzchołki grafu. Linie łączące wierzchołki - krawędzie grafu. Wszystkie krawędzie posiadają przypisany kierunek graf skierowany (digraf). W digrafie mogą istnieć dwie krawędzie między dwoma wierzchołkami, każda biegnąca w innym kierunku. Jeżeli krawędzie posiadają związane ze sobą wartości, są one nazywane wagami (nieujemne). Graf jest zwany grafem ważonym. Droga w grafie ważonym to sekwencja wierzchołków, taka że istnieje krawędź z każdego wierzchołka do jego następnika [ν 1, ν 4, ν 3 ] jest drogą, [ν 3, ν 4, ν 1 ] nie jest drogą. Droga jest nazywana prostą, jeżeli nie przechodzi dwa razy przez ten sam wierzchołek. Droga prosta nigdy nie zawiera pod-drogi, która byłaby cykliczna. Długością drogi w grafie skierowanym jest suma wag krawędzi należących do drogi. Droga z wierzchołka do niego samego cykl. Graf zawierający cykl jest grafem cyklicznym, gdy nie zawiera cyklu jest grafem acyklicznym. Najczęstsze zadanie dla grafów to znalezienie najkrótszych dróg z każdego wierzchołka do wszystkich innych wierzchołków. Najkrótsza droga musi być drogą prostą.

14 Grafy i drzewa Załóżmy, że planista przestrzenny chce połączyć określone miasta drogami w taki sposób, aby było możliwe dojechanie z dowolnego z tych miast do dowolnego innego. Dążymy do zbudowania najkrótszej sieci dróg. Do rozwiązania tego problemu niezbędne jest poznanie zagadnień z zakresu teorii grafów. Przypomnijmy, że graf jest nieskierowany, gdy jego krawędzie nie posiadają kierunku. Mówimy wówczas po prostu, że krawędź jest między dwoma wierzchołkami. Droga w grafie nieskierowanym jest sekwencją wierzchołków, taką że każdy wierzchołek i jego następnik łączy krawędź. Krawędzie nie mają kierunku, więc droga z wierzchołka u do wierzchołka ν istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje droga z ν do u. Graf nieskierowany jest nazywany spójnym, kiedy między każdą parą wierzchołków istnieje droga. Grafy z rysunku poniżej są spójne.

15 W grafie nieskierowanym droga wiodąca z wierzchołka do niego samego, zawierająca co najmniej 3 wierzchołki, wśród których wszystkie wierzchołki pośrednie są różne, jest nazywana cyklem prostym. Graf nieskierowany nie zawierający żadnych cykli prostych jest określany mianem acyklicznego (grafy (a), (b) są cykliczne). Drzewo jest acyklicznym spójnym grafem nieskierowanym (grafy (c), (d) są drzewami). Funkcjonuje też pojęcie drzewo korzeniowe to drzewo posiadające jeden wierzchołek, określony jako korzeń (jest to inna klasa drzew niż te rozpatrywane tutaj). Szerokie zastosowanie ma problem usuwania krawędzi ze spójnego, ważonego grafu nieskierowanego G w celu utworzenia takiego pod-grafu, że wszystkie wierzchołki pozostają połączone, a suma ich wag jest najmniejsza. Podgraf o minimalnej wadze musi być drzewem, ponieważ gdyby tak nie było, zawierałby cykl prosty, więc usunięcie krawędzi tego cyklu prowadziłoby do grafu o mniejszej wadze. Drzewo rozpinające grafu G to spójny pod-graf, który zawiera wszystkie wierzchołki należące do G i jest drzewem ( (c) i (d) są drzewami rozpinającymi). Spójny pod-graf o minimalnej wadze musi być drzewem rozpinającym, ale nie każde drzewo rozpinające ma minimalną wagę. Algorytm rozwiązujący przedstawiony wcześniej problem musi tworzyć drzewo rozpinające o minimalnej wadze. Takie drzewo nosi nazwę minimalnego drzewa rozpinającego ((d) jest takim drzewem). Znalezienie minimalnego drzewa rozpinającego metodą siłową wymaga czasu gorszego niż wykładniczy. Chcemy

16 rozwiązać to bardziej wydajnie wykorzystując podejście zachłanne. Definicja Graf nieskierowany G składa się ze skończonego zbioru V wierzchołków oraz zbioru E par wierzchołków ze zbioru V czyli krawędzi grafu. Graf G oznaczamy: G = ( V, E ) Dla grafu (a): V = {ν 1,ν 2,ν 3,ν 4,ν 5 } E = {(ν 1,ν 2 ),(ν 1,ν 3 ),(ν 2,ν 3 ),(ν 2,ν 4 ),(ν 3,ν 4 ),(ν 3,ν 5 ),(ν 4,ν 5 )} Drzewo rozpinające T dla grafu G zawiera te same wierzchołki V, co graf G, jednak zbiór krawędzi drzewa T jest podzbiorem F zbioru E. Drzewo rozpinające możemy oznaczyć jako T = ( V, F ). Problem polega na znalezieniu podzbioru F zbioru E, takiego aby T = ( V, F ) było minimalnym drzewem rozpinającym grafu G. Wysokopoziomowy algorytm zachłanny realizujący to zadanie mógłby wyglądać: F= ; //Inicjalizacja zbioru krawędzi while (realizacja nie została rozwiązana) { wybierz krawedz zgodnie z warunkiem optymalnym lokalnie; // procedura wyboru if(dodanie krawędzi do F nie powoduje powstania cyklu) // spr. wykonalnosci dodaj ją; } if(t=(v,f) jest drzewem rozpinajacym) realizacja jest rozwiazana;

17 Oczywiście warunek optymalny lokalnie może być inny w różnych problemach i w rożnych algorytmach rozwiązania. Dwa najbardziej znane algorytmy realizujące to zadanie to algorytm Prima i algorytm Kruskala. Drzewa wyszukiwania binarnego ( i ich optymalizacja) Opracowujemy algorytm określania optymalnego sposobu zorganizowania zbioru elementów w postaci drzewa wyszukiwania binarnego. Dla każdego wierzchołka w drzewie binarnym poddrzewo, którego korzeniem jest lewy (prawy) potomek tego wierzchołka, nosi nazwę lewego (prawego) pod-drzewa wierzchołka. Lewe (prawe) pod-drzewo korzenia drzewa nazywamy lewym (prawym) pod-drzewem drzewa. Drzewo wyszukiwania binarnego. Drzewo wyszukiwania binarnego jest binarnym drzewem elementów (kluczy) pochodzących ze zbioru uporządkowanego. Najprostsze drzewo wyszukiwania binarnego spełnia warunki: Każdy wierzchołek zawiera jeden klucz. Każdy klucz w lewym poddrzewie danego wierzchołka jest mniejszy lub równy kluczowi tego wierzchołka.

18 Klucze znajdujące się w prawym pod-drzewie danego wierzchołka są większe lub równe kluczowi tego wierzchołka. Przykład. Dwa drzewa o tych samych kluczach. W lewym drzewie prawe pod-drzewo wierzchołka Rudolf zawiera klucze (imiona) Tomasz, Urszula, Waldemar wszystkie większe od Rudolf zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Zakładamy, że klucze są unikatowe. Głębokość wierzchołka w drzewie jest liczbą krawędzi w unikatowej drodze, wiodącej od korzenia do tego wierzchołka, inaczej zwana poziomem wierzchołka w drzewie. Głębokość drzewa to maksymalna głębokość wszystkich wierzchołków (w przykładzie - drzewo po lewej głębokość 3, po prawej głębokość 2)

19 Drzewo nazywane jest zrównoważonym, jeżeli głębokość dwóch pod-drzew każdego wierzchołka nigdy nie różni się o więcej niż 1 (w przykładzie lewe drzewo nie jest zrównoważone, prawe jest zrównoważone). Zwykle drzewo wyszukiwania binarnego zawiera pozycje, które są pobierane zgodnie z wartościami kluczy. Celem jest takie zorganizowanie kluczy w drzewie wyszukiwania binarnego, aby średni czas zlokalizowania klucza był minimalny. Drzewo zorganizowane w ten sposób jest nazywane optymalnym. Jeżeli wszystkie klucze charakteryzuje to samo prawdopodobieństwo zostania kluczem wyszukiwania, to drzewo z przykładu (prawe) jest optymalne. Weźmy przypadek, w którym wiadomo, że klucz wyszukiwania występuje w drzewie. Aby zminimalizować średni czas wyszukiwania musimy określić złożoność czasową operacji lokalizowania klucza. Algorytm wyszukiwania klucza w drzewie wyszukiwania binarnego Wykorzystujemy strukturę danych: struct nodetype { keytype key; nodetype* left; nodetype* right; }; typedef nodetype* node_pointer;

20 Zmienna typu node_pointer jest wskaźnikiem do rekordu typu nodetype. Problem: określić wierzchołek zawierający klucz w drzewie wyszukiwania binarnego, zakładając że taki występuje w drzewie. Dane: wskaźnik tree do drzewa wyszukiwania binarnego oraz klucz keyin. Wynik: wskaźnik p do wierzchołka zawierającego klucz. void search(node_pointer tree, keytype keyin, node_pointer p) { bool found; } p = tree; found = false; while (!found) if (p->key == keyin) found = true; else if (keyin < p->key) p = p->left; else p = p->right; Liczbę porównań wykonywanych przez procedurę search w celu zlokalizowania klucza możemy nazwać czasem wyszukiwania. Chcemy znaleźć drzewo, dla którego średni czas wyszukiwania jest najmniejszy. Zakładając, że w każdym przebiegu pętli while wykonywane jest tylko jedno porównanie możemy napisać : czas wyszukiwania = głębokość(key) + 1 Przykładowo (lewe poddrzewo): czas wyszukiwania = głębokość(urszula) + 1 = 2+1 = 3

21 Niech Key 1, Key 2,, Key n będą n uporządkowanymi kluczami oraz p i będzie prawdopodobieństwem tego, że Key i jest kluczem wyszukiwania. Jeżeli c i oznacza liczbę porównań koniecznych do znalezienia klucza Key i w danym drzewie, to: średni czas wyszukiwania = Σc i p i i=1 Jest to wartość która trzeba zminimalizować. n Przykład. Mamy 5 różnych drzew dla n = 3. Wartości kluczy nie są istotne.

22 Jeżeli: p 1 = 0.7, p 2 = 0.2 oraz p 3 = 0.1 to średnie czasy wyszukiwania dla drzew wynoszą : 1) 3*(0.7) + 2*(0.2) + 1*(0.1) = 2.6 2) 2*(0.7) + 3*(0.2) + 1*(0.1) = 2.1 3) 2*(0.7) + 1*(0.2) + 2*(0.1) = 1.8 4) 1*(0.7) + 3*(0.2) + 2*(0.1) = 1.5 5) 1*(0.7) + 2*(0.2) + 3*(0.1) = 1.4 Piąte drzewo jest optymalne. Oczywiście znalezienie optymalnego drzewa wyszukiwania binarnego poprzez rozpatrzenie wszystkich drzew wiąże się z ilością drzew co najmniej wykładniczą w stosunku do n. W drzewie o głębokości n-1 wierzchołek na każdym z n-1 poziomów (oprócz korzenia) może się znajdować na prawo lub lewo. Zatem liczba różnych drzew o głębokości n-1 wynosi 2 n-1 Załóżmy, że klucze od Key i do Key j są ułożone w drzewie, które minimalizuje wielkość: j Σ c m p m m=i gdzie c m jest liczbą porównań wymaganych do zlokalizowania klucza Key m w drzewie. Drzewo to nazywamy optymalnym. Wartość optymalną oznaczymy jako A[i][j] oraz A[i][i]=p i (jeden klucz wymaga jednego porównania). Korzystając z przykładu można pokazać, że w problemie tym zachowana jest zasada optymalności.

23 Możemy sobie wyobrazić n różnych drzew optymalnych: drzewo 1 w którym Key 1 jest w korzeniu, drzewo 2 w którym Key 2 jest w korzeniu,, drzewo n w którym Key n jest w korzeniu. Dla 1 k n pod-drzewa drzewa k muszą być optymalne, więc czasy wyszukiwania w tych pod-drzewach można opisać: Dla każdego m k wymagana jest o jeden większa liczba porównań w celu zlokalizowania klucza Key m w drzewie k niż w celu zlokalizowania tego klucza w poddrzewie w którym się znajduje. Dodatkowe porównanie jest związane z korzeniem i daje 1 * p m do średniego czasu wyszukiwania. Średni czas wyszukiwania dla drzewa k wynosi lub inaczej n A[1][k-1] + A[k+1][n] + Σ p m m=1

24 Jedno z k drzew musi być optymalne więc średni czas wyszukiwania optymalnego drzewa określa zależność: A[1][n] = minimum(a[1][k-1] + A[k+1][n]) + Σ p m m=1 gdzie A[1][0] i A[n+1][n] są z definicji równe 0. Uogólniamy definicje na klucze od Key i do Key j, gdzie i < j i otrzymujemy: A[i][j] = minimum(a[i][k-1] + A[k+1][j]) + Σ p m i < j i k j m=i A[i][i] = p i A[i][i-1] oraz A[j+1][j] są z definicji równe 0. Wyliczenia prowadzimy podobnie jak w algorytmie łańcuchowego mnożenia macierzy. Algorytm znajdowania optymalnego drzewa przeszukiwania binarnego. Problem: określenie optymalnego drzewa wyszukiwania binarnego dla zbioru kluczy, z których każdy posiada przypisane prawdopodobieństwo zostania kluczem wyszukiwania. Dane: n-liczba kluczy oraz tablica liczb rzeczywistych p indeksowana od 1 do n, gdzie p[i] jest prawdopodobieństwem wyszukiwania i-tego klucza Wyniki: zmienna minavg, której wartością jest średni czas wyszukiwania optymalnego drzewa wyszukiwania binarnego oraz tablica R, z której można skonstrułować drzewo optymalne.r[i][j] jest indeksem klucza j n

25 znajdującego się w korzeniu drzewa optymalnego, zawierającego klucze od i-tego do j-tego. void optsearch(int n, const float p[], float minavg, index R[][]) { index i, j, k, diagonal; float A[1..n+1][0..n]; for (i=1; i <= n; i++) { A[i][i-1] = 0; A[i][i] = p[i]; R[i][i] = i; R[i][i-1] = 0; } A[n+1][n] = 0; for(diagonal = 1; diagonal <= n-1; diagonal++) for(i = 1; i <= n - diagonal; i++) //Przekatna 1 { //tuz nad glowna przek j = i + diagonal; } A[i][j]=minimum(A[i][k-1]+A[k+1][j] + Σ p m ; i k j R[i][j]= wartość k, która dała minimum; } minavg = A[1][n]; j m=i Złożoność czasową można określić podobnie jak dla mnożenia łańcuchowego macierzy: T(n) = n(n-1)(n+1)/6 Θ( n 3 )

26 Algorytm budowania optymalnego drzewa przeszukiwania binarnego. Problem: zbudować optymalne drzewo wyszukiwania binarnego. Dane: n liczba kluczy, tablica Key zawierająca n uporządkowanych kluczy oraz tablica R, utworzona w poprzednim algorytmie. R[i][j] jest indeksem klucza w korzeniu drzewa optymalnego, zawierającego klucze od i-tego do j-tego Wynik: wskaźnik tree do optymalnego drzewa wyszukiwania binarnego, zawierającego n kluczy. node_pointer tree(index i,j) { index k; node_pointer p; } k = R[i][j]; if(k == 0) return NULL; else { p = new nodetype; p->key = Key[k]; p->left = tree(i,k-1); p->right = tree(k+1,j); return p; } Przykład. Załóżmy, że mamy następujące wartości w tablicy Key: Damian Izabela Rudolf Waldemar Key[1] Key[2] Key[3] Key[4] oraz p 1 = 3/8 p 2 = 3/8 p 3 = 1/8 p 4 = 1/8

27 Tablice A i R będą wówczas wyglądać: /8 9/8 11/8 7/ /8 5/ /8 3/ / A R

Podstawowe struktury danych

Podstawowe struktury danych Podstawowe struktury danych 1) Listy Lista to skończony ciąg elementów: q=[x 1, x 2,..., x n ]. Skrajne elementy x 1 i x n nazywamy końcami listy, a wielkość q = n długością (rozmiarem) listy. Szczególnym

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne, a problemy optymalizacyjne

Programowanie dynamiczne, a problemy optymalizacyjne Programowanie dynamiczne, a problemy optymalizacyjne W procesie opracowywania algorytmu programowania dynamicznego dla problemu optymalizacji wyróżniamy etapy: Etap1. Określenie właściwości rekurencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Podejście zachłanne, a programowanie dynamiczne

Podejście zachłanne, a programowanie dynamiczne Podejście zachłanne, a programowanie dynamiczne Algorytm zachłanny pobiera po kolei elementy danych, za każdym razem wybierając taki, który wydaje się najlepszy w zakresie spełniania pewnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Listy, kolejki, stosy

Listy, kolejki, stosy Listy, kolejki, stosy abc Lista O Struktura danych składa się z węzłów, gdzie mamy informacje (dane) i wskaźniki do następnych węzłów. Zajmuje tyle miejsca w pamięci ile mamy węzłów O Gdzie można wykorzystać:

Bardziej szczegółowo

Zofia Kruczkiewicz, Algorytmu i struktury danych, Wykład 14, 1

Zofia Kruczkiewicz, Algorytmu i struktury danych, Wykład 14, 1 Wykład Algorytmy grafowe metoda zachłanna. Właściwości algorytmu zachłannego:. W przeciwieństwie do metody programowania dynamicznego nie występuje etap dzielenia na mniejsze realizacje z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości o grafach

Ogólne wiadomości o grafach Ogólne wiadomości o grafach Algorytmy i struktury danych Wykład 5. Rok akademicki: / Pojęcie grafu Graf zbiór wierzchołków połączonych za pomocą krawędzi. Podstawowe rodzaje grafów: grafy nieskierowane,

Bardziej szczegółowo

Wysokość drzewa Głębokość węzła

Wysokość drzewa Głębokość węzła Drzewa Drzewa Drzewo (ang. tree) zbiór węzłów powiązanych wskaźnikami, spójny i bez cykli. Drzewo posiada wyróżniony węzeł początkowy nazywany korzeniem (ang. root). Drzewo ukorzenione jest strukturą hierarchiczną.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Złożoność i realizowalność algorytmów Elementarne struktury danych: stosy, kolejki, listy

Wykład 3. Złożoność i realizowalność algorytmów Elementarne struktury danych: stosy, kolejki, listy Wykład 3 Złożoność i realizowalność algorytmów Elementarne struktury danych: stosy, kolejki, listy Dynamiczne struktury danych Lista jest to liniowo uporządkowany zbiór elementów, z których dowolny element

Bardziej szczegółowo

Struktury danych i złożoność obliczeniowa Wykład 5. Prof. dr hab. inż. Jan Magott

Struktury danych i złożoność obliczeniowa Wykład 5. Prof. dr hab. inż. Jan Magott Struktury danych i złożoność obliczeniowa Wykład. Prof. dr hab. inż. Jan Magott Algorytmy grafowe: podstawowe pojęcia, reprezentacja grafów, metody przeszukiwania, minimalne drzewa rozpinające, problemy

Bardziej szczegółowo

Drzewa BST i AVL. Drzewa poszukiwań binarnych (BST)

Drzewa BST i AVL. Drzewa poszukiwań binarnych (BST) Drzewa ST i VL Drzewa poszukiwań binarnych (ST) Drzewo ST to dynamiczna struktura danych (w formie drzewa binarnego), która ma tą właściwość, że dla każdego elementu wszystkie elementy w jego prawym poddrzewie

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne

Programowanie dynamiczne Programowanie dynamiczne Programowanie rekurencyjne: ZALETY: - prostota - naturalność sformułowania WADY: - trudność w oszacowaniu zasobów (czasu i pamięci) potrzebnych do realizacji Czy jest możliwe wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 >

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 > Typy indeksów Indeks jest zakładany na atrybucie relacji atrybucie indeksowym (ang. indexing field). Indeks zawiera wartości atrybutu indeksowego wraz ze wskaźnikami do wszystkich bloków dyskowych zawierających

Bardziej szczegółowo

Struktury danych: stos, kolejka, lista, drzewo

Struktury danych: stos, kolejka, lista, drzewo Struktury danych: stos, kolejka, lista, drzewo Wykład: dane w strukturze, funkcje i rodzaje struktur, LIFO, last in first out, kolejka FIFO, first in first out, push, pop, size, empty, głowa, ogon, implementacja

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski Algorytmy i struktury danych Wykład 5: Drzewa Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Drzewa Struktury przechowywania danych podobne do list ale z innymi zasadami wskazywania następników Szczególny

Bardziej szczegółowo

Porządek symetryczny: right(x)

Porządek symetryczny: right(x) Porządek symetryczny: x lef t(x) right(x) Własność drzewa BST: W drzewach BST mamy porządek symetryczny. Dla każdego węzła x spełniony jest warunek: jeżeli węzeł y leży w lewym poddrzewie x, to key(y)

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Drzewo rozpinające (minimum spanning tree)

Wykład 8. Drzewo rozpinające (minimum spanning tree) Wykład 8 Drzewo rozpinające (minimum spanning tree) 1 Minimalne drzewo rozpinające - przegląd Definicja problemu Własności minimalnych drzew rozpinających Algorytm Kruskala Algorytm Prima Literatura Cormen,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Przygotuj algorytm programu - sortowanie przez wstawianie.

Zadanie 1 Przygotuj algorytm programu - sortowanie przez wstawianie. Sortowanie Dane wejściowe: ciąg n-liczb (kluczy) (a 1, a 2, a 3,..., a n 1, a n ) Dane wyjściowe: permutacja ciągu wejściowego (a 1, a 2, a 3,..., a n 1, a n) taka, że a 1 a 2 a 3... a n 1 a n. Będziemy

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH LGORTM I STRUKTUR DNH Temat 6: Drzewa ST, VL Wykładowca: dr inż. bigniew TRPT e-mail: bigniew.tarapata@isi.wat.edu.pl http://www.tarapata.strefa.pl/p_algorytmy_i_struktury_danych/ Współautorami wykładu

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 5 Podstawy programowania 2 Temat: Drzewa binarne Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Drzewa są jedną z częściej wykorzystywanych struktur danych. Reprezentują

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy informatyki

Teoretyczne podstawy informatyki Teoretyczne podstawy informatyki Wykład 6a Model danych oparty na drzewach 1 Model danych oparty na drzewach Istnieje wiele sytuacji w których przetwarzane informacje mają strukturę hierarchiczną lub zagnieżdżoną,

Bardziej szczegółowo

Grafem nazywamy strukturę G = (V, E): V zbiór węzłów lub wierzchołków, Grafy dzielimy na grafy skierowane i nieskierowane:

Grafem nazywamy strukturę G = (V, E): V zbiór węzłów lub wierzchołków, Grafy dzielimy na grafy skierowane i nieskierowane: Wykład 4 grafy Grafem nazywamy strukturę G = (V, E): V zbiór węzłów lub wierzchołków, E zbiór krawędzi, Grafy dzielimy na grafy skierowane i nieskierowane: Formalnie, w grafach skierowanych E jest podzbiorem

Bardziej szczegółowo

Drzewo. Drzewo uporządkowane ma ponumerowanych (oznaczonych) następników. Drzewo uporządkowane składa się z węzłów, które zawierają następujące pola:

Drzewo. Drzewo uporządkowane ma ponumerowanych (oznaczonych) następników. Drzewo uporządkowane składa się z węzłów, które zawierają następujące pola: Drzewa Drzewa Drzewo (ang. tree) zbiór węzłów powiązanych wskaźnikami, spójny i bez cykli. Drzewo posiada wyróżniony węzeł początkowy nazywany korzeniem (ang. root). Drzewo ukorzenione jest strukturą hierarchiczną.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Drzewa zbalansowane AVL i 2-3-4

Wykład 2. Drzewa zbalansowane AVL i 2-3-4 Wykład Drzewa zbalansowane AVL i -3-4 Drzewa AVL Wprowadzenie Drzewa AVL Definicja drzewa AVL Operacje wstawiania i usuwania Złożoność obliczeniowa Drzewa -3-4 Definicja drzewa -3-4 Operacje wstawiania

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DYSKRETNA - MATERIAŁY DO WYKŁADU GRAFY

MATEMATYKA DYSKRETNA - MATERIAŁY DO WYKŁADU GRAFY ERIAŁY DO WYKŁADU GRAFY Graf nieskierowany Grafem nieskierowanym nazywamy parę G = (V, E), gdzie V jest pewnym zbiorem skończonym (zwanym zbiorem wierzchołków grafu G), natomiast E jest zbiorem nieuporządkowanych

Bardziej szczegółowo

Drzewa spinające MST dla grafów ważonych Maksymalne drzewo spinające Drzewo Steinera. Wykład 6. Drzewa cz. II

Drzewa spinające MST dla grafów ważonych Maksymalne drzewo spinające Drzewo Steinera. Wykład 6. Drzewa cz. II Wykład 6. Drzewa cz. II 1 / 65 drzewa spinające Drzewa spinające Zliczanie drzew spinających Drzewo T nazywamy drzewem rozpinającym (spinającym) (lub dendrytem) spójnego grafu G, jeżeli jest podgrafem

Bardziej szczegółowo

Digraf. 13 maja 2017

Digraf. 13 maja 2017 Digraf 13 maja 2017 Graf skierowany, digraf, digraf prosty Definicja 1 Digraf prosty G to (V, E), gdzie V jest zbiorem wierzchołków, E jest rodziną zorientowanych krawędzi, między różnymi wierzchołkami,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy grafowe. Wykład 1 Podstawy teorii grafów Reprezentacje grafów. Tomasz Tyksiński CDV

Algorytmy grafowe. Wykład 1 Podstawy teorii grafów Reprezentacje grafów. Tomasz Tyksiński CDV Algorytmy grafowe Wykład 1 Podstawy teorii grafów Reprezentacje grafów Tomasz Tyksiński CDV Rozkład materiału 1. Podstawowe pojęcia teorii grafów, reprezentacje komputerowe grafów 2. Przeszukiwanie grafów

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Temat 4: Realizacje dynamicznych struktur danych. Wykładowca: dr inż. Zbigniew TARAPATA e-mail: Zbigniew.Tarapata@isi.wat.edu.pl http://www.tarapata.strefa.pl/p_algorytmy_i_struktury_danych/

Bardziej szczegółowo

Wykład X. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2016 Janusz Słupik

Wykład X. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2016 Janusz Słupik Wykład X Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2016 c Copyright 2016 Janusz Słupik Drzewa binarne Drzewa binarne Drzewo binarne - to drzewo (graf spójny bez cykli) z korzeniem (wyróżnionym

Bardziej szczegółowo

Drzewa binarne. Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0. jest drzewem binarnym Np.

Drzewa binarne. Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0. jest drzewem binarnym Np. Drzewa binarne Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0 i T 1 są drzewami binarnymi to T 0 T 1 jest drzewem binarnym Np. ( ) ( ( )) Wielkość drzewa

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna - 7.Drzewa

Matematyka dyskretna - 7.Drzewa Matematyka dyskretna - 7.Drzewa W tym rozdziale zajmiemy się drzewami: specjalnym przypadkiem grafów. Są one szczególnie przydatne do przechowywania informacji, umożliwiającego szybki dostęp do nich. Definicja

Bardziej szczegółowo

Drzewa poszukiwań binarnych

Drzewa poszukiwań binarnych 1 Cel ćwiczenia Algorytmy i struktury danych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet ielonogórski Drzewa poszukiwań binarnych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Struktura danych. Sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy. Przykładowe struktury danych:

Struktura danych. Sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy. Przykładowe struktury danych: Struktura danych Sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy. Przykładowe struktury danych: rekord tablica lista stos kolejka drzewo i jego odmiany (np. drzewo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium 7. 2 Drzewa poszukiwań binarnych

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium 7. 2 Drzewa poszukiwań binarnych Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Algorytmy i struktury danych Laboratorium Drzewa poszukiwań binarnych 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych Podstawy Informatyki c.d. alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Bazy danych Struktury danych Średni czas odszukania rekordu Drzewa binarne w pamięci dyskowej 2 Sformułowanie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Myszkowski Wykład nr 11 ( )

dr inż. Paweł Myszkowski Wykład nr 11 ( ) dr inż. Paweł Myszkowski Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Elektronika i Telekomunikacja, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wykład nr 11 (11.05.2016) Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Drzewa: BST, kopce. Letnie Warsztaty Matematyczno-Informatyczne

Algorytmy i struktury danych. Drzewa: BST, kopce. Letnie Warsztaty Matematyczno-Informatyczne Algorytmy i struktury danych Drzewa: BST, kopce Letnie Warsztaty Matematyczno-Informatyczne Drzewa: BST, kopce Definicja drzewa Drzewo (ang. tree) to nieskierowany, acykliczny, spójny graf. Drzewo może

Bardziej szczegółowo

a) 7 b) 19 c) 21 d) 34

a) 7 b) 19 c) 21 d) 34 Zadanie 1. Pytania testowe dotyczące podstawowych własności grafów. Zadanie 2. Przy każdym z zadań może się pojawić polecenie krótkiej charakterystyki algorytmu. Zadanie 3. W zadanym grafie sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Przykłady grafów. Graf prosty, to graf bez pętli i bez krawędzi wielokrotnych.

Przykłady grafów. Graf prosty, to graf bez pętli i bez krawędzi wielokrotnych. Grafy Graf Graf (ang. graph) to zbiór wierzchołków (ang. vertices), które mogą być połączone krawędziami (ang. edges) w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków. Graf

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych Algorytmy i Struktury Danych Drzewa poszukiwań binarnych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 12 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Sieci powiązań Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) PO w. IX Jesień 2014 1 / 24 Sieci powiązań Można (bardzo zgrubnie) wyróżnić dwa rodzaje powiązań

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Sieci powiązań Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2015 P. Daniluk (Wydział Fizyki) PO w. IX Jesień 2015 1 / 21 Sieci powiązań Można (bardzo zgrubnie) wyróżnić dwa rodzaje powiązań

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych Algorytmy i Struktury Danych Kopce Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 11 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych Wykład 11 1 / 69 Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy informatyki

Teoretyczne podstawy informatyki Teoretyczne podstawy informatyki Wykład 6b: Model danych oparty na drzewach http://hibiscus.if.uj.edu.pl/~erichter/dydaktyka2010/tpi-2010 Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs 1 Model danych oparty na drzewach

Bardziej szczegółowo

Drzewa poszukiwań binarnych

Drzewa poszukiwań binarnych 1 Drzewa poszukiwań binarnych Kacper Pawłowski Streszczenie W tej pracy przedstawię zagadnienia związane z drzewami poszukiwań binarnych. Przytoczę poszczególne operacje na tej strukturze danych oraz ich

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część V - Model PRAM II

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część V - Model PRAM II Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część V - Model PRAM II Łukasz Kuszner pokój 209, WETI http://www.sphere.pl/ kuszner/ kuszner@sphere.pl Oficjalna strona wykładu http://www.sphere.pl/ kuszner/arir/ 2005/06

Bardziej szczegółowo

Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe 1/98 Sortowanie bąbelkowe (Bubble sort) prosty i nieefektywny algorytm sortowania wielokrotnie przeglądamy listę elementów, porównując dwa sąsiadujące i zamieniając je miejscami, jeśli znajdują się w złym

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Drzewa poszukiwań binarnych (BST)

Wykład 6. Drzewa poszukiwań binarnych (BST) Wykład 6 Drzewa poszukiwań binarnych (BST) 1 O czym będziemy mówić Definicja Operacje na drzewach BST: Search Minimum, Maximum Predecessor, Successor Insert, Delete Struktura losowo budowanych drzew BST

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 6. Struktury danych

Podstawy Informatyki. Wykład 6. Struktury danych Podstawy Informatyki Wykład 6 Struktury danych Stałe i zmienne Podstawowymi obiektami występującymi w programie są stałe i zmienne. Ich znaczenie jest takie samo jak w matematyce. Stałe i zmienne muszą

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i złożoności. Wykład 3. Listy jednokierunkowe

Algorytmy i złożoności. Wykład 3. Listy jednokierunkowe Algorytmy i złożoności Wykład 3. Listy jednokierunkowe Wstęp. Lista jednokierunkowa jest strukturą pozwalającą na pamiętanie danych w postaci uporzadkowanej, a także na bardzo szybkie wstawianie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

7. Teoria drzew - spinanie i przeszukiwanie

7. Teoria drzew - spinanie i przeszukiwanie 7. Teoria drzew - spinanie i przeszukiwanie Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zima 2016/2017 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 7. wteoria Krakowie) drzew - spinanie i przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w BST Minimalny i maksymalny klucz. Wyszukiwanie w BST Minimalny klucz. Wyszukiwanie w BST - minimalny klucz Wersja rekurencyjna

Wyszukiwanie w BST Minimalny i maksymalny klucz. Wyszukiwanie w BST Minimalny klucz. Wyszukiwanie w BST - minimalny klucz Wersja rekurencyjna Podstawy Programowania 2 Drzewa bst - część druga Arkadiusz Chrobot Zakład Informatyki 12 maja 2016 1 / 8 Plan Wstęp Wyszukiwanie w BST Minimalny i maksymalny klucz Wskazany klucz Zmiany w funkcji main()

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Algorytmy i struktury danych Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Tablice uporządkowane Szukanie binarne Szukanie interpolacyjne Tablice uporządkowane Szukanie binarne O(log N) Szukanie interpolacyjne

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Matematyczne Podstawy Informatyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 03/0 Przeszukiwanie w głąb i wszerz I Przeszukiwanie metodą

Bardziej szczegółowo

Przykładowe B+ drzewo

Przykładowe B+ drzewo Przykładowe B+ drzewo 3 8 1 3 7 8 12 Jak obliczyć rząd indeksu p Dane: rozmiar klucza V, rozmiar wskaźnika do bloku P, rozmiar bloku B, liczba rekordów w indeksowanym pliku danych r i liczba bloków pliku

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne struktury danych

Dynamiczne struktury danych Listy Zbiór dynamiczny Zbiór dynamiczny to zbiór wartości pochodzących z pewnego określonego uniwersum, którego zawartość zmienia się w trakcie działania programu. Elementy zbioru dynamicznego musimy co

Bardziej szczegółowo

Algorytmiczna teoria grafów

Algorytmiczna teoria grafów Przedmiot fakultatywny 20h wykładu + 20h ćwiczeń 21 lutego 2014 Zasady zaliczenia 1 ćwiczenia (ocena): kolokwium, zadania programistyczne (implementacje algorytmów), praca na ćwiczeniach. 2 Wykład (egzamin)

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne

Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne Tomasz Głowacki tglowacki@cs.put.poznan.pl Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Co dziś? Tytułem przypomnienia metoda dziel i zwyciężaj. Wykład VIII Elementarne techniki algorytmiczne

Algorytmy i struktury danych. Co dziś? Tytułem przypomnienia metoda dziel i zwyciężaj. Wykład VIII Elementarne techniki algorytmiczne Algorytmy i struktury danych Wykład VIII Elementarne techniki algorytmiczne Co dziś? Algorytmy zachłanne (greedyalgorithms) 2 Tytułem przypomnienia metoda dziel i zwyciężaj. Problem można podzielić na

Bardziej szczegółowo

Egzamin, AISDI, I termin, 18 czerwca 2015 r.

Egzamin, AISDI, I termin, 18 czerwca 2015 r. Egzamin, AISDI, I termin, 18 czerwca 2015 r. 1 W czasie niezależnym do danych wejściowych działają algorytmy A. sortowanie bąbelkowego i Shella B. sortowanie szybkiego i przez prosty wybór C. przez podział

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. wykład 5

Algorytmy i struktury danych. wykład 5 Plan wykładu: Wskaźniki. : listy, drzewa, kopce. Wskaźniki - wskaźniki Wskaźnik jest to liczba lub symbol który w ogólności wskazuje adres komórki pamięci. W językach wysokiego poziomu wskaźniki mogą również

Bardziej szczegółowo

Przypomnij sobie krótki wstęp do teorii grafów przedstawiony na początku semestru.

Przypomnij sobie krótki wstęp do teorii grafów przedstawiony na początku semestru. Spis treści 1 Drzewa 1.1 Drzewa binarne 1.1.1 Zadanie 1.1.2 Drzewo BST (Binary Search Tree) 1.1.2.1 Zadanie 1 1.1.2.2 Zadanie 2 1.1.2.3 Zadanie 3 1.1.2.4 Usuwanie węzła w drzewie BST 1.1.2.5 Zadanie 4

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Listy. Piotr Chrząstowski-Wachtel

Wstęp do programowania. Listy. Piotr Chrząstowski-Wachtel Wstęp do programowania Listy Piotr Chrząstowski-Wachtel Do czego stosujemy listy? Listy stosuje się wszędzie tam, gdzie występuje duży rozrzut w możliwym rozmiarze danych, np. w reprezentacji grafów jeśli

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i złożoności Wykład 5. Haszowanie (hashowanie, mieszanie)

Algorytmy i złożoności Wykład 5. Haszowanie (hashowanie, mieszanie) Algorytmy i złożoności Wykład 5. Haszowanie (hashowanie, mieszanie) Wprowadzenie Haszowanie jest to pewna technika rozwiązywania ogólnego problemu słownika. Przez problem słownika rozumiemy tutaj takie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 15/15 PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI 84. B drzewa definicja, algorytm wyszukiwania w B drzewie. Zob. Elmasri:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI. Drzewa i struktury drzewiaste

WSTĘP DO INFORMATYKI. Drzewa i struktury drzewiaste Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej WSTĘP DO INFORMATYKI Adrian Horzyk Drzewa i struktury drzewiaste www.agh.edu.pl DEFINICJA DRZEWA Drzewo

Bardziej szczegółowo

. Podstawy Programowania 2. Drzewa bst - część druga. Arkadiusz Chrobot. 12 maja 2019

. Podstawy Programowania 2. Drzewa bst - część druga. Arkadiusz Chrobot. 12 maja 2019 .. Podstawy Programowania 2 Drzewa bst - część druga Arkadiusz Chrobot Zakład Informatyki 12 maja 2019 1 / 39 Plan.1 Wstęp.2 Wyszukiwanie w BST Minimalny i maksymalny klucz Wskazany klucz.3.4 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Lista liniowa dwukierunkowa

Lista liniowa dwukierunkowa 53 Lista liniowa dwukierunkowa Jest to lista złożona z elementów, z których każdy posiada, oprócz wskaźnika na element następny, również wskaźnik na element poprzedni. Zdefiniujmy element listy dwukierunkowej

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Wykład 14c 2 Definicje indukcyjne Twierdzenia dowodzone przez indukcje Definicje indukcyjne Definicja drzewa

Bardziej szczegółowo

Algorytmy równoległe: ocena efektywności prostych algorytmów dla systemów wielokomputerowych

Algorytmy równoległe: ocena efektywności prostych algorytmów dla systemów wielokomputerowych Algorytmy równoległe: ocena efektywności prostych algorytmów dla systemów wielokomputerowych Rafał Walkowiak Politechnika Poznańska Studia inżynierskie Informatyka 2013/14 Znajdowanie maksimum w zbiorze

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Drzewa poszukiwań binarnych (BST)

Wykład 2. Drzewa poszukiwań binarnych (BST) Wykład 2 Drzewa poszukiwań binarnych (BST) 1 O czym będziemy mówić Definicja Operacje na drzewach BST: Search Minimum, Maximum Predecessor, Successor Insert, Delete Struktura losowo budowanych drzew BST

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Drzewa poszukiwań binarnych. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 10 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych.

Bardziej szczegółowo

Reprezentacje grafów nieskierowanych Reprezentacje grafów skierowanych. Wykład 2. Reprezentacja komputerowa grafów

Reprezentacje grafów nieskierowanych Reprezentacje grafów skierowanych. Wykład 2. Reprezentacja komputerowa grafów Wykład 2. Reprezentacja komputerowa grafów 1 / 69 Macierz incydencji Niech graf G będzie grafem nieskierowanym bez pętli o n wierzchołkach (x 1, x 2,..., x n) i m krawędziach (e 1, e 2,..., e m). 2 / 69

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW ZAP zima 2014/2015. Drzewa BST c.d., równoważenie drzew, kopce.

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW ZAP zima 2014/2015. Drzewa BST c.d., równoważenie drzew, kopce. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW ZAP zima 204/205 Język programowania: Środowisko programistyczne: C/C++ Qt Wykład 2 : Drzewa BST c.d., równoważenie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Microsoft Access. Adrian Horzyk OPTYMALIZACJA BAZY DANYCH I TWORZENIE INDEKSÓW. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH. Microsoft Access. Adrian Horzyk OPTYMALIZACJA BAZY DANYCH I TWORZENIE INDEKSÓW. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access OPTYMALIZACJA BAZY DANYCH I TWORZENIE INDEKSÓW Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe własności grafów. Wykład 3. Własności grafów

Podstawowe własności grafów. Wykład 3. Własności grafów Wykład 3. Własności grafów 1 / 87 Suma grafów Niech będą dane grafy proste G 1 = (V 1, E 1) oraz G 2 = (V 2, E 2). 2 / 87 Suma grafów Niech będą dane grafy proste G 1 = (V 1, E 1) oraz G 2 = (V 2, E 2).

Bardziej szczegółowo

Graf. Definicja marca / 1

Graf. Definicja marca / 1 Graf 25 marca 2018 Graf Definicja 1 Graf ogólny to para G = (V, E), gdzie V jest zbiorem wierzchołków (węzłów, punktów grafu), E jest rodziną krawędzi, które mogą być wielokrotne, dokładniej jednoelementowych

Bardziej szczegółowo

Sortowanie. Bartman Jacek Algorytmy i struktury

Sortowanie. Bartman Jacek Algorytmy i struktury Sortowanie Bartman Jacek jbartman@univ.rzeszow.pl Algorytmy i struktury danych Sortowanie przez proste wstawianie przykład 41 56 17 39 88 24 03 72 41 56 17 39 88 24 03 72 17 41 56 39 88 24 03 72 17 39

Bardziej szczegółowo

Drzewa. Jeżeli graf G jest lasem, który ma n wierzchołków i k składowych, to G ma n k krawędzi. Własności drzew

Drzewa. Jeżeli graf G jest lasem, który ma n wierzchołków i k składowych, to G ma n k krawędzi. Własności drzew Drzewa Las - graf, który nie zawiera cykli Drzewo - las spójny Jeżeli graf G jest lasem, który ma n wierzchołków i k składowych, to G ma n k krawędzi. Własności drzew Niech T graf o n wierzchołkach będący

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sortujące i wyszukujące

Algorytmy sortujące i wyszukujące Algorytmy sortujące i wyszukujące Zadaniem algorytmów sortujących jest ułożenie elementów danego zbioru w ściśle określonej kolejności. Najczęściej wykorzystywany jest porządek numeryczny lub leksykograficzny.

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

Segmentacja obrazów cyfrowych z zastosowaniem teorii grafów - wstęp. autor: Łukasz Chlebda

Segmentacja obrazów cyfrowych z zastosowaniem teorii grafów - wstęp. autor: Łukasz Chlebda Segmentacja obrazów cyfrowych Segmentacja obrazów cyfrowych z zastosowaniem teorii grafów - wstęp autor: Łukasz Chlebda 1 Segmentacja obrazów cyfrowych - temat pracy Temat pracy: Aplikacja do segmentacji

Bardziej szczegółowo

E: Rekonstrukcja ewolucji. Algorytmy filogenetyczne

E: Rekonstrukcja ewolucji. Algorytmy filogenetyczne E: Rekonstrukcja ewolucji. Algorytmy filogenetyczne Przypominajka: 152 drzewo filogenetyczne to drzewo, którego liśćmi są istniejące gatunki, a węzły wewnętrzne mają stopień większy niż jeden i reprezentują

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Grafy dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 9 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych. Wykład 9 1 / 20

Bardziej szczegółowo

Minimalne drzewa rozpinające

Minimalne drzewa rozpinające KNM UŚ 26-28 listopada 2010 Ostrzeżenie Wprowadzenie Motywacja Definicje Niektóre pojęcia pojawiające się podczas tego referatu są naszymi autorskimi tłumaczeniami z języka angielskiego. Nie udało nam

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Matematyczne Podstawy Informatyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/2014 Informacje podstawowe 1. Konsultacje: pokój

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Sortowanie w czasie liniowologarytmicznym

Wykład 5. Sortowanie w czasie liniowologarytmicznym Wykład 5 Sortowanie w czasie liniowologarytmicznym 1 Sortowanie - zadanie Definicja (dla liczb): wejście: ciąg n liczb A = (a 1, a 2,, a n ) wyjście: permutacja (a 1,, a n ) taka, że a 1 a n 2 Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Każdy węzeł w drzewie posiada 3 pola: klucz, adres prawego potomka i adres lewego potomka. Pola zawierające adresy mogą być puste.

Każdy węzeł w drzewie posiada 3 pola: klucz, adres prawego potomka i adres lewego potomka. Pola zawierające adresy mogą być puste. Drzewa binarne Każdy węzeł w drzewie posiada pola: klucz, adres prawego potomka i adres lewego potomka. Pola zawierające adresy mogą być puste. Uporządkowanie. Zakładamy, że klucze są różne. Klucze leżące

Bardziej szczegółowo

Struktura danych. Sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy. Przykładowe struktury danych:

Struktura danych. Sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy. Przykładowe struktury danych: Struktura danych Sposób uporządkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operują algorytmy. Przykładowe struktury danych: rekord tablica lista stos kolejka drzewo i jego odmiany (np. drzewo

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i str ruktury danych. Metody algorytmiczne. Bartman Jacek

Algorytmy i str ruktury danych. Metody algorytmiczne. Bartman Jacek Algorytmy i str ruktury danych Metody algorytmiczne Bartman Jacek jbartman@univ.rzeszow.pl Metody algorytmiczne - wprowadzenia Znamy strukturę algorytmów Trudność tkwi natomiast w podaniu metod służących

Bardziej szczegółowo

Sortowanie topologiczne skierowanych grafów acyklicznych

Sortowanie topologiczne skierowanych grafów acyklicznych Sortowanie topologiczne skierowanych grafów acyklicznych Metody boolowskie w informatyce Robert Sulkowski http://robert.brainusers.net 23 stycznia 2010 1 Definicja 1 (Cykl skierowany). Niech C = (V, A)

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Drzewa AVL i 2-3-4

Wykład 8. Drzewa AVL i 2-3-4 Wykład 8 Drzewa AVL i 2-3-4 1 Drzewa AVL Ø Drzewa AVL Definicja drzewa AVL Operacje wstawiania i usuwania Złożoność obliczeniowa Ø Drzewa 2-3-4 Definicja drzewa 2-3-4 Operacje wstawiania i usuwania Złożoność

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wieczorowe Studia Licencjackie Wrocław, 9.01.2007 Wstęp do programowania Wykład nr 13 Listy usuwanie elementów Poniżej prezentujemy funkcję, która usuwa element o podanej wartości pola wiek z nieuporządkowanej

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Temat : Drzewa zrównoważone, sortowanie drzewiaste Wykładowca: dr inż. Zbigniew TARAPATA e-mail: Zbigniew.Tarapata@isi.wat.edu.pl http://www.tarapata.strefa.pl/p_algorytmy_i_struktury_danych/

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Drzewa. Piotr Chrząstowski-Wachtel

Wstęp do programowania. Drzewa. Piotr Chrząstowski-Wachtel Wstęp do programowania Drzewa Piotr Chrząstowski-Wachtel Drzewa Drzewa definiują matematycy, jako spójne nieskierowane grafy bez cykli. Równoważne określenia: Spójne grafy o n wierzchołkach i n-1 krawędziach

Bardziej szczegółowo

Sortowanie. Kolejki priorytetowe i algorytm Heapsort Dynamiczny problem sortowania:

Sortowanie. Kolejki priorytetowe i algorytm Heapsort Dynamiczny problem sortowania: Sortowanie Kolejki priorytetowe i algorytm Heapsort Dynamiczny problem sortowania: podać strukturę danych dla elementów dynamicznego skończonego multi-zbioru S, względem którego są wykonywane następujące

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna Matematyka dyskretna Wykład 13: Teoria Grafów Gniewomir Sarbicki Literatura R.J. Wilson Wprowadzenie do teorii grafów Definicja: Grafem (skończonym, nieskierowanym) G nazywamy parę zbiorów (V (G), E(G)),

Bardziej szczegółowo