1.0. OPIS TECHNICZNY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.0. OPIS TECHNICZNY..."

Transkrypt

1 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Podstawa wykonania projektu Założenia i podstawowe parametry projektowe Zakres projektu Droga w planie Droga w profilu podłużnym Droga w przekroju poprzecznym Warunki geotechniczne Odwodnienie Przekroje normalne Konstrukcja nawierzchni jezdni drogowej DROGA W PLANIE Pomiar trasy Wyznaczenie kątów zwrotu trasy Wyznaczenie elementów łuków poziomych (kołowych) Przyjęcie promieni łuków poziomych oraz pochyleń poprzecznych jezdni na łukach Obliczenie długości stycznych głównych łuku poziomego nr i nr Obliczenie długości łuku poziomego nr i nr Obliczenie odległości pomiędzy punktem środkowym łuku kołowego (ŚŁK i ŚŁK ) a punktem załamania się stycznych trasy (B i C) Zestawienie długości projektowanej trasy Tyczenie hektometrów trasy Tyczenie hektometrów dla łuku poziomego nr Tyczenie hektometrów dla łuku poziomego nr DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM Profil terenu - wyznaczenie rzędnych terenu w hektometrach i pozostałych punktach charakterystycznych Założenia do projektowania niwelety i schemat projektowanej niwelety Określenie wartości kątów zwrotu niwelety Wyznaczenie elementów łuku pionowego wklęsłego nr Przyjęcie promienia łuku pionowego nr Obliczenie długości stycznych łuku pionowego i długości samego łuku Obliczenie pionowej odległości pomiędzy punktem środkowym łuku (ŚŁP ) a punktem załamania stycznych niwelety Wyznaczenie elementów łuku pionowego wypukłego nr Przyjęcie promienia łuku pionowego nr Obliczenie długości stycznych łuku pionowego i długości samego łuku Obliczenie pionowej odległości pomiędzy punktem środkowym łuku (ŚŁP ) a punktem załamania stycznych niwelety Obliczenie rzędnych niwelety... 4

2 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu OKREŚLENIE ELEMENTÓW GEOMETRYCZNYCH DROGI W PRZEKROJU POPRZECZNYM Jezdnia Pobocza gruntowe Pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów: :, Rowy drogowe trapezowe PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ RYSUNKI... 7

3 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu OPIS TECHNICZNY.. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej L / (droga jednojezdniowa dwupasowa) będący częścią projektowej drogi łączącej miejscowości A-D. Prędkość projektowa trasy wynosi V p = 40 km/h, kategoria ruchu KR... Podstawa wykonania projektu [] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia marca 999 r. zawarte w Dzienniku Ustaw RP nr 43 z dnia 4 maja 999r [] Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej ( WPD-3) Warszawa 995 [3] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - GDDP Warszawa Założenia i podstawowe parametry projektowe plan sytuacyjno wysokościowy - skala :000 klasa techniczna drogi - L odcinek drogi jednojezdniowej w dwóch pasach ruchu prędkość projektowa V p = 40 km/h według [] dla drogi klasy technicznej wyżej wymienionych założeniach w niezabudowanym terenie obowiązują następujące parametry projektowe: o maksymalne pochylenie podłużne niwelety : 0% o minimalne pochylenie podłużne niwelety: 0,3% na odcinkach prostych i łuków poziomych ( w planie) 0,7% na odcinkach krzywych przejściowych ( w planie) o minimalny promień łuku kołowego poziomego: R min = 50,00 m przy pochyleniu poprzecznym jezdni na łuku 7% o minimalne promienie łuku pionowego wypukłego: 600,00 m o minimalne promienie łuku pionowego wklęsłego: 600,00 m projektowaną niweletę osi drogi dowiązano wysokościowo do punktów: o początkowego A (km 7+900,00) o wysokości 78,36 m n.p.m. o końcowego D (km 9+85,88) o wysokości 88,75 m n.p.m..4. Zakres projektu Wyznaczenie osi projektowanego odcinak drogi (odcinki proste, łuki poziome) wraz z zaznaczeniem punktów hektometrycznych na rysunku planu sytuacyjnowysokościowego - skala :000. Wytyczenie niwelety osi trasy w rysunku przekroju podłużnego drogi (odcinki proste i łuki pionowe) w skali :00/000. Wykonanie wszystkich możliwych rysunków przekrojów normalnych dla projektowanego odcinak drogi w skali :50.

4 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Droga w planie Projektowana trasa przebiega w terenie niezabudowanym i niezalesionym. Jest to droga klasy technicznej L / o V p = 40 km/h. Na projektowanym odcinku A-D przyjęto dwa łuki kołowe poziome o promieniu R =00m i R =80m zaprojektowane zgodnie z wytycznymi dla danej klasy drogi. Oś zaprojektowanego odcinka drogi składa się z następujących elementów: odcinek prosty L= 5,04 m łuk kołowy o zwrocie w prawo i promieniu R =00,00 m; Ł =5,6 m; γ =7,78 odcinek prosty L=554,75 m łuk kołowy o zwrocie w prawo i promieniu R = 80,00 m, Ł =00,7 m; γ =7,70 odcinek prosty L=660, m Zestawienie długości i kilometrażu zaprojektowanego odcinak trasy: PPT = 0,00 m km 7+900,00 - początek projektowanej trasy PŁK = 5,04 m km 8+4,04 - początek łuku kołowego nr ŚŁK = 574,63 m km 8+474,63 - środek łuku kołowego nr KŁK = 637, m km 8+537, - koniec łuku kołowego nr PŁK = 9,95 m km 9+09,95 - początek łuku kołowego nr ŚŁK = 4,3 m km 9+4,3 - środek łuku kołowego nr KŁK = 9,66 m km 9+9,66 - koniec łuku kołowego nr KPT = 95,88 m km 9+85,88 - koniec projektowanej trasy.6. Droga w profilu podłużnym Dla niwelety osi drogi przyjęto następujące pochylenia podłużne: i = 0,76% od km 7+900,00 do km 8+00,00 l = 00,00m i = 3,930% od km 8+00,00 do km 8+794,87 l = 694,87m i 3 = -,749% od km 8+794,87 do km 9+85,88 l = 058,0m Zaprojektowano łuk pionowy wklęsły nr, o środku w km 8+00,00 oraz parametrach: R =3000,00m; ω =0,0370; T =47,55m; Ł = 95,0m; B = 0,3768m Zaprojektowano łuk pionowy wypukły nr, o środku w km 8+794,87 oraz parametrach: R = 6000,00m; ω = 0,05673; T = 70,9m; Ł = 340,38m; B =,437m

5 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Droga w przekroju poprzecznym Dla projektowanej drogi klasy technicznej L / przyjęto: - szerokość jezdni 5,00 m - szerokość pasa ruchu,50 m -szerokość nieutwardzonych poboczy gruntowych 0,75 m - według [] dla drogi klasy technicznej L na łuku kołowym poziomym pas wewnętrzny ruchu powinien być poszerzony o wartość 30/R. W tym przypadku poszerzenie wynosi: dla łuku kołowego nr : 30/00m = 0,30 m dla łuku kołowego nr : 30/80m = 0,375 m = 0,40 m Na odcinku prostym przyjęto: -pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe % - pochylenie poboczy gruntowych: 8% - pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów: :,5 - pochylenie skarpy nasypów: :,5 Na odcinkach łuku kołowego poziomego przyjęto: -pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 4% dla R =00,00 m; 5% dla R =80,00 m - pochylenie zewnętrze poboczy gruntowych wynosi tyle co pochylenie jezdni - pochylenie wewnętrzne poboczy gruntowych wynosi: 6% dla R =00,00 m 7% dla R =80,00 m - pochylenie skarpy i przeciwskarpy wykopów :,5 - pochylenie skarpy nasypów :,5.8. Warunki geotechniczne Na odcinku projektowanej drogi występuje żwir (Ż), który zalega na całym odcinku drogi do głębokości 5,0 m. Wskaźnik piaskowy żwiru: WP = 40,0 zaś nawiercone i ustalone zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości 3,5 m poniżej poziomu terenu. Swobodne zwierciadło wody gruntowej, znajduje się maksymalnie na głębokości,0 m poniżej poziomu terenu..9. Odwodnienie Odwodnienie zapewnione jest przez podłużne oraz poprzeczne pochylenie jezdni i poboczy oraz rowy boczne na całej długości trasy (odwodnienie powierzchniowe). Dla projektowanej drogi klasy techn. L przyjęto rowy boczne trapezowe o głębokości 0,6m i szerokości dna 0,4m. Skarpy nasypów i wykopów mają pochylenie :,5.

6 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Przekroje normalne Przekroje normalne przyjęto zgodnie z założeniami w punkcie.7. Opisu technicznego. Na poszczególnych odcinkach drogi obowiązują następujące przekroje normalne: - od km 7+900,00 do km 8+4,04 (odcinek prosty) TYP I (rys. 3.) - od km 8+4,0 do km 8+537, (łuk kołowy) TYP II (rys. 3.) - od km 8+537, do km 9+09,95 (odcinek prosty) TYP I (rys. 3.) - od km 9+09,95 do km 9+9,66 (łuk kołowy) TYP III (rys. 3.3) - od km 9+9,66 do km 9+85,88 (odcinek prosty) TYP I (rys. 3.).. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogowej Konstrukcję nawierzchni drogowej przyjęto dla kategorii ruchu KR wg [] 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 6 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6 cm Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 6.0. DROGA W PLANIE klasa techniczna L / prędkość projektowa 40 km/h B C A D

7 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Pomiar trasy Z planu sytuacyjno-wysokościowego (skala :000) zmierzono odcinki AB, BC, AC, CD, BD: AB = 584,367 m BC = 685,883 m AC = 030,6978 m CD = 78,474 m BD = 34,907 m.. Wyznaczenie kątów zwrotu trasy arccos AC AB BC AB BC 030, , ,883 arccos 08, , ,883 Zatem pierwszy kąt zwrotu trasy wynosi: ,87 7, 78,5997 rad gdzie: α - kąt wierzchołkowy; γ- kąt zwrotu trasy arccos BD BC CD BC CD 34, ,883 78,474 arccos 07, ,883 78,474 Zatem drugi kąt zwrotu trasy wynosi: ,8730 7, 70,6047 rad gdzie: α - kąt wierzchołkowy; γ- kąt zwrotu trasy

8 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Wyznaczenie elementów łuków poziomych (kołowych).3.. Przyjęcie promieni łuków poziomych oraz pochyleń poprzecznych jezdni na łukach Minimalny promień łuku kołowego poziomego wynosi R min =50,00 m przy pochyleniu poprzecznym 7%. Przyjęto następujące promienie i pochylenia poprzeczne: R = 00,00 m i = 4% jednostronne R = 80,00 m i = 5% jednostronne.3.. Obliczenie długości stycznych głównych łuku poziomego nr i nr T R tg 7,78 T 00 tg 7, 70m T 7, 70m T R tg 7,70 T 80 tg 58, 590m T 58, 590m

9 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Obliczenie długości łuku poziomego nr i nr Ł R 80 7,78 Ł 00m 5, 64m 80 Ł 5, 64m Ł R 80 7,70 Ł 80m 00, 7083m Ł 00, 7083m.3.4. Obliczenie odległości pomiędzy punktem środkowym łuku kołowego (ŚŁK i ŚŁK ) a punktem załamania się stycznych trasy (B i C) BS R cos BS 00 3, 385m 7,78 cos BS 3, 385m CS R cos CS 80m 8, 965m 7,70 cos CS 8, 965m

10 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Zestawienie długości projektowanej trasy PPT - początek projektowanej trasy PPT = 0,00 m km 7+900,00 PŁK - początek łuku kołowego nr PŁ AB T 584,367m 7,70m 5, 0447m km 8+4,04 ŚŁK - środek łuku kołowego nr ŚŁK PŁ,5 Ł 5,0447m 0,5 5,64m 574, 659m km 8+474,63 0 KŁK - koniec łuku kołowego nr KŁK PŁ Ł 5,0447m 5,64, m 637, 07m km 8+537, PŁK - początek łuku kołowego nr PŁ Ł BC T T 637,07m 685,883m 7,70m 58,590m 9,9544m km 9+09,95 ŚŁK - środek łuku kołowego nr ŚŁK PŁ,5 Ł 9,9544m 0,5 00,7083m 4, 3086m km9+4,3 0 KŁK - koniec łuku kołowego nr KŁK PŁ Ł 9,9544m 00,7083m 9, 667m km 9+9,66 KPT - koniec projektowanej trasy KPT Ł CD T 9,667m 78,474m 58,590m 95,8778m km 9+85,88.5. Tyczenie hektometrów trasy

11 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Tyczenie hektometrów dla łuku poziomego nr R Ł 80 Ł 80 R Ł 500,00m PŁ 600,00m 5,0447m 87,9553m 50,3947 7,78 50,3947,38 Ł 37,m.5.. Tyczenie hektometrów dla łuku poziomego nr R Ł 80 Ł 80 R Ł 00,00m PŁ 00,00m 9,9544m 8,0456m 5,76 7,70 5,76 66,3648 Ł 9,66m 3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 3.. Profil terenu - wyznaczenie rzędnych terenu w hektometrach i pozostałych punktach charakterystycznych (PPT, PŁK, ŚŁK, KŁK, PŁK, ŚŁK, KŁK, KPT) PPT = 78,36 m PŁK = 93,0 m ŚŁK = 96,6 m KŁK = 98,56 m PŁK = 0,50 m ŚŁK = 0,6 m KŁK = 99,99 m km 7+900,00 = 78,36 m km 8+000,00 = 79,07 m km 8+00,00 = 80,96 m km 8+00,00 = 83,79 m km 8+300,00 = 87,97 m km 8+400,00 = 9,8 m km 8+500,00 = 97,8 m km 8+600,00 = 00,3 m km 8+700,00 = 0,56 m km 8+800,00 = 04,3 m km 8+900,00 = 05,00 m km 9+000,00 = 04,5 m km 9+00,00 = 0,8 m km 9+00,00 = 99,90 m km 9+300,00 = 98,55 m km 9+400,00 = 96,93 m km 9+500,00 = 94,99 m km 9+600,00 = 93,63 m km 9+700,00 = 9,56 m km 9+800,00 = 9,30 m

12 78,36 m 79,88 m 88,75 m 07,9 m Politechnika Białostocka 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Założenia do projektowania niwelety i schemat projektowanej niwelety maksymalnie projektowanie niwelety dla drogi V p = 40 km/h wynosi 0% minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,3% niweleta opisowa do terenu niweletę założono w oparciu o następujące punkty (schemat): i3=-0,0749 i=0,03930 i=0,0076 L=00,00 m L=694,87 m L3=058,0 m PPT km 8+00,00 km 8+794,87 KPT km 7+900,00 km 9+85,88 Hk H p i L Hk H i L p "" (pochylenie dodatnie) "" (pochylenie ujemne) H k - rzędna wysokości końca odcinak H p - rzędna wysokości początku odcinak 79,88m 78,36m i 0,0076 0,76% 00,00m 07,9m 79,88m i 0, ,930% 694,87m 88,75m 07,9m i 3 0,0749,749% 058,0m 3.3. Określenie wartości kątów zwrotu niwelety i i i a i b i i 3 0,0076 0, ,0370 0,03930 ( 0,0749) 0,05673

13 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Wyznaczenie elementów łuku pionowego wklęsłego nr o ŚŁP w km 8+00, Przyjęcie promienia łuku pionowego nr Dla drogi jednojezdniowej o prędkości projektowej V p =40 km/h minimalny promień krzywej wklęsłej wynosi R min =600,00 m; R min.zal. =000 m. Dla łuku pionowego wklęsłego nr przyjęto R =3000,00m Obliczenie długości stycznych łuku pionowego i długości samego łuku R 3000,00m 0,0370 T 47, 553m Ł T 47,553m 95, 06m Obliczenie pionowej odległości pomiędzy punktem środkowym łuku (ŚŁP ) a punktem załamania stycznych niwelety T 47,553 m B 0, 377m R 3000,00m 3.5. Wyznaczenie elementów łuku pionowego wypukłego nr o ŚŁP w km 8+794, Przyjęcie promienia łuku pionowego nr Dla drogi jednojezdniowej o prędkości projektowej V p =40 km/h minimalny promień krzywej wypukłej wynosi R min =600,00 m; R min.zal. =500 m. Dla łuku pionowego wypukłego nr przyjęto R =6000,00m Obliczenie długości stycznych łuku pionowego i długości samego łuku R 6000,00m 0,05673 T 70, 93m Ł T 70,93m 340, 386m Obliczenie pionowej odległości pomiędzy punktem środkowym łuku (ŚŁP ) a punktem załamania stycznych niwelety T 70,93 m B, 438m R 6000,00m

14 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu Obliczenie rzędnych niwelety Odległość od Δ h Wierzchołk Rzędne Rzędne Kilometraż a niwelety niwelety Rzędne X Y PPT (ostatniego + - (na (na łuku terenu załamania trasy) prostej) pionowym) i = +0,0076 PPT km 7+900,00 0,00 0,00 0,00 78,36 78,36 km 7+994,8 94,8 94,8 0,7 79,08 79,00 km 8+000,00 00,00 00,00 0,76 79, 79,07 PŁP km 8+05,45 5,45 5,45,6 79,5 0,00 0,00 79,5 79,7 km 8+076,60 76,60 76,60,34 79,70 4,5 0,0 79,80 80,00 ŚŁP km 8+00,00 00,00 00,00,5 79,88 47,55 0,38 80,6 80,96 i = +0,03930 ŚŁP km 8+00,00 00,00 0,00 0,00 79,88 47,55 0,38 80,6 80,96 km 8+00,9 00,9 0,9 0,04 79,9 46,64 0,36 80,8 8,00 km 8+37,4 37,4 37,4,47 8,35 0,3 0,0 8,37 8,00 KŁP 8,75 47,55 47,55,87 8,75 0,00 0,00 km8+47,55 8,3 km 8+8,05 8,05 8,05 3,9 83,07 83,00 km 8+00,00 300,00 00,00 3,93 83,8 83,79 km 8+05,0 305,0 05, 4,3 84,0 84,00 km 8+34,7 334,7 34,7 5,9 85,7 85,00 km 8+5,83 35,83 5,83 5,97 85,85 86,00 km 8+73,83 373,83 73,83 6,83 86,7 87,00 km 8+300,00 400,00 00,00 7,86 87,74 87,97 km 8+300,74 400,74 00,74 7,89 87,77 88,00 km 8+37,07 47,07 7,07 8,9 88,80 89,00 km 8+350,7 450,7 50,7 9,85 89,73 90,00 km 8+376,43 476,43 76,43 0,86 90,74 9,00 km 8+395,7 495,7 95,7,6 9,50 9,00 km 8+400,00 500,00 300,00,79 9,67 9,8 km 8+40,8 50,8 30,8, 9,0 93,00 PŁK km 8+4,04 5,04 34,04,6 9,4 93,0 km 8+47,6 57,6 37,6,88 9,76 94,00 km 8+44,47 54,47 34,47 3,4 93,30 95,00 km 8+468,40 568,40 368,40 4,48 94,36 96,00 ŚŁK km 8+474,63 574,63 374,63 4,7 94,60 96,6 km 8+49,9 59,9 39,9 5,4 95,30 97,00 km 8+500,00 600,00 400,00 5,7 95,60 97,8 km 8+59,78 69,78 49,78 6,50 96,38 98,00 KŁK km 8+537, 637, 437, 7,8 97,06 98,56

15 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu km 8+550,5 650,5 450,5 7,7 97,59 99,00 km 8+585,99 685,99 485,99 9,0 98,98 00,00 km 8+600,00 700,00 500,00 9,65 99,53 00,3 PŁP km 8+64,68 74,68 54,68 0,6 00,50 0,00 0,00 00,50 00,9 km 8+68,59 78,59 58,59 0,77 00,65 3,9 0,00 00,65 0,00 km 8+68, 78, 58,,88 0,76 57,44 0,7 0,49 0,00 km 8+700,00 800,00 600,00 3,58 03,46 75,3 0,47 0,99 0,56 km 8+73,57 83,57 63,57 4, 03,99 88,89 0,66 03,33 03,00 km 8+764,9 864,9 664,9 6, 05,99 39,6,6 04,37 04,00 ŚŁP km 8+794,87 894,87 694,87 7,3 07,9 70,9,4 04,78 04,8 i 3 = -0,0743 ŚŁP km 8+794,87 894,87 0,00 0,00 07,9 70,9,4 04,78 04,8 km 8+800,00 900,00 5,3 0,09 07,0 65,06,7 04,83 04,3 km 8+875,6 975,6 80,6,40 05,79 89,90 0,67 05, 05,00 km 8+900,00 000,00 05,3,83 05,36 65,06 0,35 05,0 05,00 km 8+96,49 06,49 66,6,90 04,9 3,57 0,00 04,9 05,00 KŁP km 8+965,06 065,06 70,9,97 04, 0,00 0,00 04, 04,96 km 9+000,00 00,00 05,3 3,58 03,6 04,5 km 9+04,89 4,89 48,0 4,3 0,87 04,00 km 9+075,34 75,34 80,47 4,89 0,30 03,00 PŁK km 9+09,95 9,95 97,08 5,8 0,0 0,50 km 9+00,00 00,00 305,3 5,3 0,87 0,8 km 9+0,03 0,03 35,6 5,49 0,70 0,00 ŚŁK km 9+4,3 4,3 347,44 6,06 0,3 0,6 km 9+53,8 53,8 358,94 6,6 00,93 0,00 km 9+9,56 9,56 397,69 6,93 00,6 00,00 KŁK 9,66 397,79 6,93 00,6 99,99 km 9+9,66 km 9+00,00 300,00 405,3 7,06 00,3 99,90 km 9+69,5 369,5 474,65 8,7 98,9 99,00 km 9+300,00 400,00 505,3 8,80 98,39 98,55 km 9+338,77 438,77 543,90 9,48 97,7 98,00 km 9+396,0 496,0 60,33 0,48 96,7 97,00 km 9+400,00 500,00 605,3 0,55 96,64 96,93 km 9+446,94 546,94 65,07,36 95,83 96,00 km 9+499,68 599,68 704,8,8 94,9 95,00 km 9+500,00 600,00 705,3,9 94,90 94,99 km 9+56,8 66,8 767,3 3,37 93,8 94,00 km 9+600,00 700,00 805,3 4,03 93,6 93,63 km 9+664,76 764,76 869,89 5,6 9,03 93,00 km 9+700,00 800,00 905,3 5,78 9,4 9,56 km 9+746,40 846,40 95,53 6,58 90,6 9,00 km 9+800,00 900,00 005,3 7,5 89,67 9,30 km 9+83,66 93,66 08,79 7,93 89,6 9,00 KPT km 9+85,88 95,88 058,0 8,44 88,75 90,6

16 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu OKREŚLENIE ELEMENTÓW GEOMETRYCZNYCH DROGI W PRZEKROJU POPRZECZNYM 4.. Jezdnia szerokość pasa ruchu:,50 m pochylenie poprzeczne pasa ruchu na odcinku prostym : dwustronne % pochylenie poprzeczne pasa ruchu na odcinku łuku poziomego nr : jednostronne 4% i łuku poziomego nr : jednostronne 5% poszerzenie jezdni na łuku poziomym nr i nr : o według [] dla drogi klasy technicznej L na łuku kołowym poziomym pas wewnętrzny ruchu powinien być poszerzony o wartość 30/R. W tym przypadku poszerzenie wynosi: dla łuku kołowego nr : 30/00m = 0,30 m dla łuku kołowego nr : 30/80m = 0,375 m = 0,40 m 4.. Pobocza gruntowe szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego na odcinku prostym: 8% pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego na odcinku łuku poziomego: o pobocze po wewnętrznej stronie łuku: 6% dla R =00,00 m 7% dla R =80,00 m o pobocze po zewnętrznej stronie łuku ( w kierunku jezdni ): 4% dla R =00,00 m 5% dla R =80,00 m 4.3. Pochylenie skarp i przeciwskarp wykopów i nasypów: :, Rowy drogowe trapezowe głębokość rowu: 0,60 m szerokość dna rowu: 0,40 m 5.0. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Dz.U. nr 43 poz. 430 dla KRprzyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogowej:

17 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 6 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6 cm Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym RYSUNKI 6.. Plan sytuacyjno - wysokościowy; skala : Przekrój podłużny; skala :00/ Przekrój normalny drogi od km 7+900,00 do km 8+4,04; od km 8+537, do km 9+09,95 i od km 9+9,66 do km 9+85,88 (na odcinku prostym); skala : Przekrój normalny drogi od km 8+4,04 do km 8+537, (na odcinku łuku poziomego dla R =00,00 m); skala : Przekrój normalny drogi od km 9+09,95 do km 9+9,66 (na odcinku łuku poziomego dla R =80,00 m); skala :50

18

19 Maksymalne dopuszczalne pochylenie podłużne niwelety dla drogi klasy technicznej L, V p =40km/h i max =0% i max = -0% i min = -0,3% Legenda: i max = +0% i min = +0,3% niweleta teren rys.. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY OSI DROGI KLASY TECHNICZNEJ L/ V p =40km/h SKALA : przekrój normalny TYP I 0 09 od km 7+900,00 do km 8+4,04 przekrój normalny TYP II od km 8+4,04 do km 8+537, przekrój normalny TYP I od km 8+537, do km 9+09,95 przekrój normalny TYP III od km 9+09,95 do km 9+9,66 przekrój normalny TYP I od km 9+9,66 do km 9+85,88 rzędne niwelety elementy niwelety rzędne terenu elementy osi trasy w palanie pikietaż kilometry, hektometry, punkty główne niwelety i osi trasy w planie A 78,36 78,36 PPT km 7+900,00 i = +0,0076 L = 00,00m 79,08 79,00 94,8 79, 79,07 79,5 5,45 79,7 km 8+000,00 79,80 80,00 76,60 PŁP km 8+05,45 80,6 80,96 80,8 8,37 8,75 R =3000m; =0,0370; T =47,55m; Ł =95,m; B =0,38m 8,00 0,9 8,00 47,55 8,3 37,4 83,00 83,07 8,05 83,8 83,79 84,0 84,00 5,0 85,00 85,7 34,7 86,00 85,85 5,83 87,00 86,7 73,83 87,74 87,97 87,77 88,00 0,74 89,00 88,80 7,07 89,73 90,00 50,7 9,00 90,74 76,43 9,50 9,00 95,7 9,8 93,00 93,0 9,4 94,00 9,76 0,8,04 7,6 PŁK km 8+4,04 93,30 95,00 96,00 94,36 4,47 68,40 96,6 94,60 97,00 95,30 74,63 9,9 SŁK km 8+474,63 95,60 96,38 97,8 98,00 9,78 97,06 97,59 98,56 99,00 37, 50,5 KŁK km 8+537, 00,00 98,98 85,99 99,53 00,3 00,65 0,00 8,59 0,00 0,49 8, 0,99 0,56 03,00 3,57 04,00 64,9 04,3 05,00 75,6 05,00 05,00 6, km 9+000, SŁP km 8+00,00 L=5,04 m KŁP km 8+47,55 i = +0,03930 L = 694,87m 9,67 9,0 R =00m; =7,78 ; T =7,7m; Ł =5,6m; IBSI=3,38m 00,50 00,9 4,68 PŁP km 8+64,68 03,33 04,37 04,78 94,87 04,8 04,83 SŁP km 8+794,87 05, R =6000m; =0,05673; T =70,9m; Ł =340,39m; B =,4m 05,0 04,9 04, 04,96 65,06 KŁP km8+965,06 04,5 04,00 4,89 03,00 75,34 0,50 0,8 0,00 PŁK 9,95 km 9+09,95 0,03 0,6 0,00 L=554,75 m R =80m; =7,70 ; T =58,6m; Ł =00,7m; ICSI=8,97m 03,6 0,87 0,30 0,0 0,87 0,70 0,3 4,3 00,93 53,8 SŁK km 9+4,3 00,6 00,6 00,3 00,00 99,99 99,90 9,66 KŁK km 9+9,66 98,9 99,00 69,5 98,39 98,55 97,7 98,00 38,77 96,7 97,00 96,0 96,64 96,93 95,83 96,00 46,94 94,9 94,90 i 3 = -0,0749 L 3 = 058,0m 95,00 99,68 94,99 L=660, m 93,8 94,00 6,8 93,6 93,63 9,03 93,00 64,76 9,4 9,56 90,6 9,00 46,40 89,67 9,30 89,6 9,00 3,66 D 88,75 90,6 5,88 KPT km 9+85,88 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, rys.."przekrój podłużny osi drogi" skala : autor. przedmiot: Budownictwo Komunikacyjne I Budownictwo, sem. III, I stopień studiów niestac. rok akadem. 0/03

20

21

22

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Projekt odcinka drogi kl. techn. Z, V p =40/h strona 1 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa)

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM

3.0. DROGA W PRZEKROJU PODŁUŻNYM sem. III, r. P- 01/013-1- Spis treści 1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania 1.. Podstawa wykonania projektu 1.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe 1.4. Zakres projektu 1.5. Droa w planie

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi klasy

Projekt przebudowy drogi klasy POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA DRÓG I MOSTÓW Temat projektu Projekt przebudowy drogi klasy Stadium: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego Opracował: Jan

Bardziej szczegółowo

Skrzyżowania i węzły drogowe. I. Opis techniczny

Skrzyżowania i węzły drogowe. I. Opis techniczny Z. I.D. Skrzyżowania i węzły drogowe I. Opis techniczny Strona 1 1.0. Przedmiot projektu Celem projektu jest geometryczne rozwiązanie bezkolizyjnego węzła trzy-wlotowego typu WA na przecięciu dwóch dróg

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD :

Kąt zwrotu trasy między prostymi BC oraz CD : str. 3 II. PROJEKT DROGI 1. USTALENIE PRĘDKOŚCI MIARODAJNEJ DLA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI Zgodnie z [1] 13.1 podpunkt dla dwupasowej drogi dwukierunkowej poza terene zabudowy dla drogi o szerokości

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni)

Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta 42 Niweleta to linia, jaką wyznaczają rzędne projektowanej drogi (na drodze dwu- lub jednojezdniowej są to rzędne osi jezdni) Niweleta składa się z odcinków prostych oraz łuków wklęsłych i wypukłych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 105506 L w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew od km 0+0,00 do km 1+231,50 Inwestor: Gmina Mełgiew Adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami i krzywej esowej ł

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami i krzywej esowej ł 1. Dane Droga klasy technicznej G 1/2, Vp = 60 km/h poza terenem zabudowanym Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h (Vm = 100 km/h dla krętości trasy = 53,40 /km i dla drogi o szerokości jezdni 7,0 m bez utwardzonych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU GODZIMIERZ-MARCELIN INWESTOR GMINA SZCZECINEK UL. PILSKA 3 78-400 SZCZECINEK ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga gminna, Gmina Szczecinek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami 1. Dane Droga klasy technicznej G 1/2, Vp = 60 km/h poza terenem zabudowanym Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h (Vm = 100 km/h dla krętości trasy = 53,40 /km i dla drogi o szerokości jezdni 7,0 m bez utwardzonych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m PROJEKT UPROSZCZONY Działki Nr : - obręb Bronowo: - działki istniejącego pasa drogowego: 635 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Racławice (działka nr 286) Gmina Kraszewice Gmina

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kraszewicach Sołectwo nr 3 (działki 456, 460, 530) gm. Kraszewice LOKALIZACJA Gmina Kraszewice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA Adres: Inwestor: LIGOTA MAŁA Gm. Oleśnica ODCINEK I ETAP I GMINA OLEŚNICA Opracował: Krzysztof Balicki Oleśnica wrzesień 2008r 1.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach

Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych droga powiatowa Nr 1729B. 3. Tabela powierzchni zdjęcia humusu droga powiatowa Nr 1729B. 4. Tabela powierzchni plantowania

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ OD DR. KRAJ NR 61-DZIĘGIELE-TAFIŁY W KM 0+000-3+130 i 0+000-0+335 NR DZ. 408, 168, 171, 169, 8, 38, 23, 29 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI PL. WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Dybki działki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. Wizja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu:

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek Dąbrowa gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) Inwestycja obejmuje działki nr: 430/2 obręb: Damasławek, 78, 100,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI 4egz. OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłońskie dł. 0,780 km STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI Sporządził: inŝ. Mirosław Wojsław CZERWIEC 2011 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu

USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu USŁUGI PROJEKTOWE s.c. drogi, ulice, organizacja ruchu inŝ. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601 86-87-78 ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock NIP 774-27-49-470 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M.

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM 0+046 NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. DĄBROWA TARNOWSKA Inwestor: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlasie - Orchówek

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podlasie - Orchówek SPIS TREŚCI MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA...2 1.1 Zespół projektowy...2 1.2 Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Droga PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Droga TEMAT : Ciąg pieszo-jezdny szerokości 4,0m łączący ul. Żwirki i Wigury z terenem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach wraz z budową wjazdów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DO WSI ZABIELE W LOKALIZACJI 0+000-1+034 DŁUGOŚCI 1034 m NR DZ. 424/1, 424/2, 420, 423, 425 INWESTOR: URZĄD MIIEJSKI W STAWISKACH PL. WOLNOŚCI 13/15 18-520

Bardziej szczegółowo

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI KNUROWIEC - DŁUGOSIODŁO - GOWOROWO w miejscowości KORNACISKA w km 0+000 do km 0+950 INWESTOR: GMINA DŁUGOSIODŁO 07-210 ul. T. Kościuszki 2 Projektanci: JÓZEF SMAKOSZ

Bardziej szczegółowo

2 π. przyspieszenia nie następował zbyt szybko. A w3

2 π. przyspieszenia nie następował zbyt szybko. A w3 . Mamy zaprojektowany łuk kołowy poziomy nr o następujących danych γ = 45,70 γ 45,70 T = R tg = 800 tg = 337,m 45,70 Ł = π γ π R = 800 = 638,09 m 80 80. Ustalenie parametru A dla klotoid symetrycznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

Miasto Ustroń Ustroń Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Ustroń Ustroń Rynek 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z WŁĄCZENIEM DO UL. A. BRODY W USTRONIU Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: USTROŃ Powiat: CIESZYŃSKI Województwo: ŚLĄSKIE Numery ewidencyjne działek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Egz. nr 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Inwestor: Zamawiający: Jednostka Projektowania: Zakres opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2649W Turka do dr. nr 50,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

PROJEKT BUDOWLANY. Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich PROJEKT BUDOWLANY Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego ( wykonawczego ) na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo Polskie

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego ( wykonawczego ) na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo Polskie m. Wilkowo Polskie 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego ( wykonawczego ) na przebudowę drogi gminnej w m. Wilkowo Polskie droga gminna ul. Główna od km 0+000 do km 0+677,40 I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek 83-200 Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 Projektowanie wszelkich konstrukcji budowlanych, (stalowych, Ŝelbetowych, drewnianych) Projektowanie dróg, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17

Drogi i ulice. Niweleta. doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Drogi i ulice Niweleta doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2016/17 Układ wykładu podstawowe pojęcia elementy składowe zasady projektowania jak projektować niweletę? forma przedstawienia literatura Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz ul. Przesmyk 25 09-410 Nowe Gulczewo NIP 774-268-15-59 REGON 140940016 tel. 606-296-200 www.roadgroup.pl Projekt stałej organizacji ruchu w związku z Przebudową drogi 300118W

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH PROJEKT TECHNICZNY 1 CZĘŚĆ 1 OPISOWA Opis techniczny 2 CZĘŚĆ 2 RYSUNKOWA 1 Obiekt: Inwestor: Nazwa opracowania: Droga gminna Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-124 Tuczępy Dokumentacja techniczna 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. dz. nr 105, 110, obręb geodezyjny 0009 Głóski Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. dz. nr 105, 110, obręb geodezyjny 0009 Głóski Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR STADIUM BRANŻA Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski dz. nr 105, 110, obręb geodezyjny 0009 Głóski Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa)

GMINA RUSIEC RUSIEC UL. WIELUŃSKA 35 PROJEKT OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS PROJEKTANT (branża drogowa) Kazimierz Mamos Żar 34b 97-415 Kluki tel. 603-896-170 (Firma) tel. 601-082-614 (Firma sprawy merytoryczne dot. projektu) NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

TYCZENIE OSI TRASY W 2 R 2 SŁ KŁ W 1 W 3

TYCZENIE OSI TRASY W 2 R 2 SŁ KŁ W 1 W 3 TYCZENIE TRAS W procesie projektowania i realizacji inwestycji liniowych (autostrad, linii kolejowych, kanałów itp.) materiałem źródłowym jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skalach 1:5 000; 1:10 000 lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1826B Gardoty - Grzymki na odcinku od krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1825B w m. Gardoty (trasa 1 km rob. 0+000) do krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz w km od do

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz w km od do OPIS TECHNICZNY Przebudowa drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz w km od 41+984 do 43+851 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania dokumentacji są następujące materiały wyjściowe: umowa z Inwestorem Zarządem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1964b na odcinku Janczewo Bronowo Bożejewo (km rob. 0+015 0+820,32). odcinek długości 805,32 m PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : - obręb Bożejewo Stare: działki istniejącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr G ul. Wojska Polskiego w Skórczu.

OPIS TECHNICZNY. Do projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr G ul. Wojska Polskiego w Skórczu. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 241055G ul. Wojska Polskiego w Skórczu. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni drogi

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON S.C. K. MAJTCZAK, W. WIECHNO 99-300 KUTNO, ul. Plac Wolności 14, tel.:604 416 983; 504 219 414 e-mail: krzysiekmaja@wp.pl, witw2006@wp.pl NIP: 775 261 84 56; REGON:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy drogi leśnej w leśnictwie Stepnica i Jaźwiec

Projekt budowlano - wykonawczy drogi leśnej w leśnictwie Stepnica i Jaźwiec ul. Obywatelska 137 94-104 Łódź NIP: 729-01-10-515 fax 042 687 62 48 email: drogmar@wp.pl www.drogmar.com EGZ. 2 Projekt budowlano - wykonawczy w leśnictwie Stepnica i Jaźwiec Nadleśnictwo Goleniów, RDLP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Zarząd Drogi 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu 3. PROJEKTOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (bez numeru) Nr ewid. działki 1428 obręb Wizna na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934B (km rob. 0+004,15) do drogi kraj. Nr 64 (km rob. 0+493,46) w m. Wizna, gmina

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA PROJEKTOWANIE I NADZORY Grzegorz Szmidt Świecie nad Osą 91 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UPROSZCZONA Stadium : Projekt budowlany Branża : Drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: REMONT CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1874P W MIEJSCOWOŚCI DĘBINA INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH UL. B. CHROBREGO 6 64-500 SZAMOTUŁY BRANŻA: DROGOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km 0+065 do 0+383,50 w Kraczkowej Na działkach gruntowych o nr ew : 2093/10, 2092, 2093/12, 2093/ obręb - Kraczkowa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW ELśBIETA GRĄDALSKA TARNÓW UL.SZKOTNIK 2B

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW ELśBIETA GRĄDALSKA TARNÓW UL.SZKOTNIK 2B ZAMAWIAJĄCY: URZĄD GMINY LISIA GÓRA UL. 1 MAJA 7 33-140 LISIA GÓRA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW ELśBIETA GRĄDALSKA 33-100 TARNÓW UL.SZKOTNIK 2B OBIEKT: DROGA GMINNA TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzębia, powiat radomski.

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzębia, powiat radomski. OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi gminnej klasy D1/2 w msc.: BARTODZIEJE (dz. nr ew. gruntu 918,1096) gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie dł. L=1308,84m. 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ: EGZ. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SREBROWO-RUTKI W DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA 35 18-430 WIZNA PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/64 18-400 ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Wykonawca: EGZ. NR kontakt: Urban Media al. Niepodległości 13 / 73 02-653 Warszawa ul. Marszałkowska 55/73 m 22, 00-676 Warszawa, tel./fax: (22) 403 03 07, e-mail: um.urban@gmail.com Inwestor: Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa 1. Przeznaczenie i program użytkowy 2. Rozwiązania projektowe 5.1 Droga w planie sytuacyjnym 5.2 Profil podłużny 5.3 Przekrój

Bardziej szczegółowo