OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej"

Transkrypt

1 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sygn. akt IX GUp 49/07 zgodnie z Protokołem z dnia 12 czerwca 2014 r. w przedmiocie zarzutów upadłego na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Iwona Harbuz- biegły sądowy WYCENA NIERUCHOMOŚCI Ul. KARWIŃSKA 32 Rodzaj Prawo użytkowania wieczystego gruntu i nieruchomości : prawo własności budynków oraz prawo własności gruntu Warszawa tel , fax Adres nieruchomości : Województwo mazowieckie Miejscowość Warszawa Dzielnica Wawer Ul. Goździków 29/31 Obręb Działki nr ew. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/1, 7/1 Autor opinii : mgr inż. Iwona Harbuz Nr uprawnień: : 3639 Miejscowość : Warszawa Data sporządzenia opinii : Pieczęć i podpis : rzeczoznawcy

2 2 WYCIĄG Z OPINII Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ze zmianami (Dz. U Nr 102 poz. 605 z późniejszymi zmianami) Określenie przedmiotu wyceny Województwo mazowieckie Miejscowość Warszawa Dzielnica Wawer Ul. Goździków 29/31 Obręb Działki nr ew. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/1, 7/1 o łącznej powierzchni 7889 m 2. Dla działek ew. nr 2/1 i 2/8 brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej. Dla działek ew. nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 7/1 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /3. Na dzień sporządzania wyceny działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, działki położone są na terenie oznaczonym symb. (U). 20- tereny usług. Zgodnie z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski, działki położone będą na terenie ozn symb. UUL1a teren usług bez przesądzania ich profilu bez ograniczeń wielkości i rodzaju do 15m wysokości. 2. Cel wyceny Udział 94,08 % roszczenia PPH Polsping Sp. z o.o. z tytułu zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków w celu sprzedaży przez syndyka. 3. Data na którą określono wartość nieruchomości 4. Data sporządzenia opinii 5. Wartość rynkowa 94,08% udziału roszczenia PPH Polsping Sp. z o.o. z tytułu zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków nie zawierająca podatku VAT wynosi: 6. Uprawnienia autora opinii 7. Podpis wykonawcy opinii zł. Słownie złotych: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć. mgr inż. Iwona Harbuz, upr. Nr 3639 Rzeczoznawca majątkowy

3 3 SPIS TREŚCI 1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY PRZEDMIOT WYCENY ZAKRES WYCENY OKREŚLENIE CELU WYCENY OKREŚLENIE PODSTAW FORMALNYCH, PRAWNYCH I MERYTORYCZNYCH SPORZĄDZENIA OPINII ORAZ ŹRÓDEŁ DANYCH O NIERUCHOMOŚCI PODSTAWA FORMALNA PODSTAWY MATERIALNO PRAWNA PODSTAWY MERYTORYCZNE WYCENY ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII OPIS STANU PRZEDMIOTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA, ELEMENTY SĄSIEDZTWA, STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEDSTAWIENIE I UZASADNIENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI USTALENIE PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH I MAGAZYNOWYCH OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU (GRUNT WOLNY) I PRAWA WŁASNOŚCI OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEZNACZENIEM W PROJEKCIE PLANU MIEJSCOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWYM OKREŚLENIE WARTOŚCI BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI WYNIK KOŃCOWY WYCENY KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW...50

4 4 1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY 1 Przedmiot wyceny Przedmiotem wyceny jest wartość rynkowa udziału 94,08 % roszczenia przedsiębiorstwa PPH Polsping Sp. z o.o., o zasiedzenie na które składa się prawo użytkowania wieczystego grunt działek ew. nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 7/1 i prawo własności budynków znajdujących się na tych działkach oraz prawa własności gruntu działki ew. nr 2/1, 2/8 z obrębu o łącznej powierzchni 7889 m 2 położonego przy ul. Gożdzików 29/31 w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer. Dla działek ew. nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 7/1 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /3. 2 Zakres wyceny Zgodnie ze zleceniem zakres opinii polega na: Oszacowaniu wartości rynkowej udziału 94,08 % roszczenia przedsiębiorstwa PPH Polsping Sp. z o.o., o zasiedzenie na które składa się składa się prawo użytkowania wieczystego grunt działek ew. nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 7/1 i prawo własności budynków znajdujących się na tych działkach oraz prawa własności gruntu działki ew. nr 2/1, 2/8 z obrębu o łącznej powierzchni 7889 m 2 położonego przy ul. Gożdzików 29/31 w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer. 2 OKREŚLENIE CELU WYCENY Oszacowaniu wartości rynkowej udziału 94,08 % roszczenia przedsiębiorstwa PPH Polsping Sp. z o.o., o zasiedzenie na które składa się składa się prawo użytkowania wieczystego grunt działek ew. nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 7/1 i prawo własności budynków znajdujących się na tych działkach oraz prawa własności gruntu działki ew. nr 2/1, 2/8 z obrębu o łącznej powierzchni 7889 m 2 położonego przy ul. Gożdzików 29/31 w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer. w celu sprzedaży przez syndyka 3 OKREŚLENIE PODSTAW FORMALNYCH, PRAWNYCH I MERYTORYCZNYCH SPORZĄDZENIA OPINII ORAZ ŹRÓDEŁ DANYCH O NIERUCHOMOŚCI 3.1 Podstawa formalna Podstawę formalną wyceny stanowi zlecenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sygn. akt IX GUp 49/07, zgodnie z Protokołem z dnia 12 czerwca 2014 r.

5 5 3.2 Podstawy materialno prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ze zmianami (Dz. U r. tekst jedn. Nr 102 poz. 651); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, Poz. 2109, z dnia r. oraz z r., Dz. U. Nr 196 poz. 1628); 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165); 4. Ustawa z 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49 poz. 408); 5. Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami); 6. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami); 3.3 Podstawy merytoryczne wyceny Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 9 grudnia 2008 r. od dnia 1 marca 2009 r. obowiązują następujące nowe noty interpretacyjne: NI Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości ; NI Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości; NI Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości ; Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych wyd. VIII uzupełnione PFSRM (Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 27/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. od dnia 1 marca 2008 r. jako Tymczasowe Noty Interpretacyjne TNI). 3.4 Źródła danych merytorycznych - Protokół z badania księgi wieczystej nr WA6M/ /3 z dn r; - Protokół z dn r; - Pismo Urzędu m. st. Warszawy dot. dostępności działek do drogi publicznej z dn r; - Protokół z kontroli podatkowej w dniach r. - Sprawozdanie z przebiegu postepowania o stwierdzenie nabycia przez PPH Polsping Sp. z o.o. prawa własności położonej przy ul. Goździków 29/31 oraz Stepowej r;. - Wypis z rejestru gruntów; - Umowa sprzedaży Rep A nr 3162/92 z dn r.; - Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia z dn r.; - Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

6 6 - Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski ; - Informacje i dane uzyskane od Syndyka masy upadłościowej; - Wizja lokalna z dnia r.; - Informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych uzyskane w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Geodezji i Katastru, Biuro udostępniania danych o nieruchomościach; - Informacje dotyczące ofert wynajmu powierzchni przemysłowych, magazynowych, biurowych uzyskane w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz na podstawie notowań publikowanych; - Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych. 4 OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII Data sporządzenia wyceny: Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: r. Data dokonania oględzin nieruchomości: r. 5 OPIS STANU PRZEDMIOTU 5.1 Stan prawny nieruchomości Z otrzymanych dokumentów (Sprawozdanie- Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz- Adwokat r.) uzyskano informację, że poprzednik prawny Polsping Sp. z o.o. od rozpoczęcia działalności, tj r. był samoistnym posiadaczem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Goździków 29/31 składającej się z działek ew. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 3/1, 7/1 z obrębu o łącznej powierzchni 7889 m 2 oraz nieruchomości znajdującej się przy ul. Stepowej 17 składających się z działek ew. nr 62/1, 61/2 z obrębu o łącznej powierzchni 1685m 2. ( ) Odnośnie działek o nr 2/1, 2/8 z obrębu jako właściciel w wypisie z rejestru gruntów widnieje Aniela Berenisteinowa (władający PPH Polsping sp. z o.o.), zaś odnośnie dziełek nr 61/2, 62/1 Dorota Salomea Cohnowa (władający Skarb Państwa Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy). ( ) Odnosząc się zaś do działek o nr 2/1, 2/8, 61/2, 62/1 w dalszym ciągu aktualne jest stanowisko zaprezentowane we wniosku z 1 sierpnia 2008 r. o stwierdzenie zasiedzenia. W ewidencji gruntów i budynków potwierdzono informację, że właścicielem działek ew. nr 2/1, 2/8 jest Aniela Berenisteinowa. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki posiadają powierzchnię: Działka Pow. m 2 Opis Identyfikator Ozn. i opis nieruchomości dz. użytków 2/1 115 Kolonia Id Bi- inne

7 7 2/8 2 Razem 117 Czaplowizna IIIteren pod ulicę cz. Kolonia Czaplowizna IIIteren pod ulicęcz. dz:146514_ /1 Id dz:146514_ /8 tereny zabudowane Bi- inne tereny zabudowane Aktualnie dla działek założona jest księga wieczysta nr WA6M/ /3. Protokół z badania księgi wieczystej nr WA6M/ /3 z dn. DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 Działki ewidencyjne --- Numer działki 2/6 Identyfikator działki _ /6 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer działki 10/6 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE _ /6 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica Sposób korzystania 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER TEREN UL. GOŹDZIKÓW DR - DROGI Numer działki 41/7 Identyfikator działki _ /7 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER

8 8 Ulica Sposób korzystania Numer księgi dawnej TEREN UL. STEPOWEJ DR - DROGI WILLA CZAPLOWIZNA Numer działki 2/2 Identyfikator działki _ /2 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej Numer działki 2/4 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE WILLA CZAPLOWIZNA _ /4 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej Numer działki 3/1 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE KOLONIA CZAPLOWIZNA III _ /1 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej Numer działki 2/3 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE KOLONIA CZAPLOWIZNA III _ /3 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720,

9 9 Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej Numer działki 2/5 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE KOLONIA CZAPLOWIZNA III _ /5 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej Numer działki 7/1 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE KOLONIA CZAPLOWIZNA III _ /1 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej 10. Numer działki 10/7 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE KOLONIA CZAPLOWIZNA III _ /7 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica Sposób korzystania Numer księgi dawnej 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER TEREN UL. GOŹDZIKÓW DR - DROGI KOLONIA CZAPLOWIZNA III 1 ---

10 10 Numer działki 1/2 Identyfikator działki _ /2 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica Sposób korzystania Numer księgi dawnej 12. Numer działki 2/7 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BLUSZCZOWA DR - DROGI WILLA CZAPLOWIZNA III _ /7 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica GOŹDZIKÓW 29/31 Sposób korzystania Numer księgi dawnej 13. Numer działki 41/8 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE KOLONIA CZAPLOWIZNA III _ /8 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0720, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica Sposób korzystania Numer księgi dawnej 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER TEREN UL. STEPOWEJ DR - DROGI KOLONIA CZAPLOWIZNA III Obszar całej nieruchomości 0,8877 HA Komentarz do migracji Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej WPISANO NA WNIOSEK Z DNIA R. NR 2910/59.

11 11 Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ BRAK WPISÓW DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ Właściciele --- Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności) Skarb Państwa (Nazwa, siedziba) Rola instytucji 7 1 /1 SKARB PAŃSTWA - PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, WARSZAWA ORGAN REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA --- Numer wpisu 1 Rodzaj wpisu Treść wpisu Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa) Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba) 2. INNY WPIS WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE WYWŁASZCZENIOWE.PRZY PRZENIESIENIU SPOD NR.5 DZIAŁU III KSIĘGI WIECZYSTEJ "KOLONIA CZAPLOWIZNA III" DAWNIEJ POWIATU WARSZAWSKIEGO.PRZENIESIONO DNIA R. SPÓŁDZIELNIA PRACY "OGNISKO" SPÓŁDZIELNIA "WARSZAWA", UL.WILANOWSKA 205/207 Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej Komentarz do migracji 1

12 12 DZIAŁ IV - HIPOTEKA BRAK WPISÓW Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki posiadają powierzchnię: Działka Pow. m 2 2/ / / / / / / /1 272 Razem 7772 Księga wieczysta nr WA6M/ /3 obejmuje również działki, które nie są przedmiotem opinii. Zgodnie z Postanowieniem z dn r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi w Warszawie ogłosił upadłość TELMONT S.A. w Warszawie z możliwością zawarcia układu. Następnie Postanowieniem z dn r. Sąd zmienił postanowienie z dn r. o ogłoszeniu upadłości TELMONT S.A. w Warszawie z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Z Urzędu m. st. Warszawy uzyskano informacje, że bezpośredni dostęp do drogi publicznej posiadają m.in. działki ew. nr: Obręb nr dz. nr 38/2, 38/3, 38/4, 38/7, 38/1, 38/5, 38/8, 71/1, 74/1, 75/1, 77/1, 38/6, 48/1, 62/2, 69/1, 62/1 oraz Obręb nr dz. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 3/ Brak dostępu do drogi publicznej mają następujące działki: Obręb dz. nr 55, 48/2, 60/1, 84/ 5.2 Lokalizacja, elementy sąsiedztwa, stan zagospodarowania Przedmiotowe działki położone są przy ulicy Goździków 29/31 w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer, ograniczone ulicami Bluszczową, Stepową i Goździków, zlokalizowane są przy granicy dzielnicy Wawer i Praga Południe. Nieruchomość położona jest na terenie mieszkaniowo-usługowym.

13 13 Źródło: Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, biurowousługowa, magazynowa i przemysłowa. W bezpośrednim sąsiedztwie położone jest Centrum Targowo- Kongresowe. W dalszej odległości znajduje się Las Rembertowski i linia kolejowa (ok. 350m). Nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości od ul. Marsa i Trasy Siekierkowskiej. Oddalona od skrzyżowania Marsa i Okularowej ok. 300m. Dostępność komunikacyjna jest dobra, nieruchomość oddalona jest ok. 440m od przystanku PKP Warszawa- Gocławek, od przystanków autobusowych ok m. Stan zagospodarowania Działki nr 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 3/1, 7/1 mają kształt regularny zbliżony do prostokąta, kwadratu, natomiast działki nr 2/1 i 2/8 maja kształt nieregularny- trójkąta. Teren jest płaski, ogrodzony. Teren działki jest częściowo utwardzony: parkingkostka polbruk, drogi wewnętrzne trylinką, płytami betonowymi, place manewrowe utwardzone betonem w średnim stanie technicznym. Nieutwardzoną część stanowi teren zielony i krzewy ozdobne oraz drzewa. Nieruchomość posiada dostęp do następujących mediów: woda, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja, gaz. Główny wjazd na nieruchomość odbywa się bramą wjazdową od strony ul. Goździków

14 14 Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się następujące budynki: biurowy, hala produkcyjna, warsztat, wiata i budynek gospodarczy. Budynki z wyłączeniem budynku biurowego lokalizowanego na działkach 2/2, 2/7 i częściowo 2/3 i 2/6 są w średnim stanie technicznym. Uzyskano informacje, że aktualnie część pomieszczeń w budynkach jest wynajmowana, umowy zawarte są na czas nieokreślony. Zgodnie z otrzymanym protokołem z kontroli podatkowej w dn r. przyjęto następujące powierzchnie użytkowe budynków (biegły nie otrzymał dokumentów technicznych budynków): Budynek biurowy- 3637m 2, w tym: - hala produkcyjna m 2 ; - korytarze- 515 m 2, - pow. socjalna- 351 m 2, - pok. biurowe m 2. Przy budynku biurowym znajduje się wartownia i trafo o pow. 34 m 2 Hala produkcyjna m 2 Magazyn hali produkcyjnej- 418 m 2, Magazyn Tarnobrzeg- 34 m2 Opis budynków: Budynek biurowy- wybudowany w kształcie litery U, w szkieletowej konstrukcji żelbetowej w podłużnym układzie słupowo- ramowym, posiada betonowe rampy rozładunkowe. Budynek 2-kondygnacyjny z częściowo podpiwniczony, w części podpiwniczonej usytuowana jest kotłownia gazowa. Hala produkcyjna- budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji żelbetowej, jako dwuprzęsłowa hala produkcyjno magazynowa z samostatecznymi żelbetowymi dźwigarami dachowymi na siatce żelbetowych słupów. Posadzki

15 15 betonowe, elewacja nieotynkowana. W południowej elewacji stalowe wrota wjazdowe oraz stalowe drzwi wejściowe. Magazyn hali produkcyjnej- budynek o szkieletowej konstrukcji żelbetowej. Elewacja otynkowana, w zachodniej elewacji hali okratowana ślusarka okienna. W szczytach stalowe wrota wjazdowe. Magazyn Tarnobrzeg - żelbetowa monolityczna konstrukcja. 6 PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Aktualnie brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla wycenianego terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, zmienionym ponownie Uchwałą Nr XCII/2689/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010 r. działki położone są na terenie oznaczonym symbolem U.20 tereny usług. Zgodnie z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski, działki położone będą na terenie ozn symb. UUL1a teren usług bez przesądzania ich profilu bez ograniczeń wielkości i rodzaju do 15m wysokości.

16 16 7 PRZEDSTAWIENIE I UZASADNIENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI Wskazanie rodzaju określanej wartości Rodzaj określanej wartości: Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami: Art. 15 Ust. 1 Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy; 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Art Ust. 2 Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przed-miotem obrotu. Art. 154 ust. 1 Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nie-ruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Ustalenie podejścia, metody i techniki wyceny Uzyskano następujące dane wyjściowe pozwalające na przeprowadzenie wyceny: Informacje z dokumentów dostarczonych przez zleceniodawcę, Dane dotyczące wizji lokalnej: lokalizacja, położenie, sąsiedztwo, rodzaj zabudowy, Inne czynniki cenotwórcze tj. stan przepisów prawnych, funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, że budynek biurowy jest w zadawalającym stanie technicznym i może generować dochód, natomiast pozostałe budynki są w średnim stanie technicznym wartość nieruchomości określono w podejściu dochodowym dla budynku i terenu gruntu umożliwiającego jego racjonale wykorzystanie oraz w podejściu mieszanym, jako wartość gruntu niezabudowanego (grunt wolny) powstały po wyburzeniu pozostałych budynków w średnim stanie. Wartość nieruchomości stanowi suma wartości części nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym i części gruntu wolnego, z uwzględnieniem wyburzeń. W przypadku gruntów zabudowanych budynkami, których wartość jest niższa aniżeli gruntu niezabudowanego (średni standard budynków) zastosowano podejście mieszane, metodę kosztów likwidacji. Metodę kosztów likwidacji stosuje się, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do likwidacji. Wartość nieruchomości

17 17 określoną tą metodą jest równa kosztowi nabycia gruntu, pomniejszonemu o koszt likwidacji części składowych tego gruntu i powiększonemu o wartość materiałów pozostałych po rozbiórce, jeżeli istnieje możliwość ich odzyskania. WN = WG + Wmi (1 - Szm / 100)i- Kr gdzie: WN - wartość nieruchomości oszacowana w podejściu mieszanym, metodą kosztów likwidacji WG - wartość gruntu Wmi - wartość materiałów pozostałych po rozbiórce Szm- stopień zużycia poszczególnych rodzajów materiałów (w %) Kr - całkowity koszt robót rozbiórkowych z uporządkowaniem terenu Wartość rynkową gruntu określono w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami: Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi: Art Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianych. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości. Algorytm postępowania przy wycenie nieruchomości metodą porównywania parami: Zdefiniowanie rynku lokalnego Określenie cech rynkowych wpływających na wysokość ceny na rynku lokalnym wraz z oceną wpływu poszczególnych cech na ceny. Wybór kilku podobnych nieruchomości (3-5), które zostały w niedalekiej przeszłości sprzedane. Zestawienie parami nieruchomości wycenianej z nieruchomościami porównawczymi. Porównujemy każdorazowo z inną nieruchomością o znanych cechach i znanej cenie rynkowej. Wybór cech różnicujących dla poszczególnych par. Im obiekty będą di siebie bardziej podobne tym liczba cech może być mniejsza. Określenie różnic (poprawek kwotowych) pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami podobnymi o znanych cenach i cechach. Obliczenie wartości w zależności od ceny nieruchomości sprzedanej oraz od różnic pomiędzy cechami w każdej parze porównawczej. Wartość, którą obliczymy po analizie porównawczej dla poszczególnych par, będzie funkcją sumy różnic (poprawek) pomiędzy cechami porównawczymi, wagą poszczególnych cech oraz ceną obiektu, który posłużył nam jako wzorzec porównawczy. W ostatnim etapie obliczamy ostateczną wartość jako średnią arytmetyczną.

18 18 W przypadku oszacowania wartości gruntu zabudowanego budynkiem biurowym, wartość oszacowano przy zastosowaniu podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej, techniką kapitalizacji prostej. Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi: Podejście dochodowe stosuje się przy określeniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, pod warunkiem, że wysokość tego dochodu jest znana lub możliwa do określenia Przy zastosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszu lub innych dochodów z nieruchomości..." "...Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących dochód z czynszów, którego wysokość można określić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych czynszów lub dzierżawy" Podejście dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości oraz że zapłaci za nią nie więcej id kwoty, za którą mógłby nabyć inną nieruchomość o tej samej rentowności i stopniu ryzyka. Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana została w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej. Zasady określenia wartości nieruchomości przy użyciu podejścia dochodowego, techniki kapitalizacji prostej Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn dochodu rocznego generowanego przez nieruchomość i współczynnika kapitalizacji. V = D x Wk Gdzie: V - oznacza wartość nieruchomości D - oznacza dochód roczny z nieruchomości Wk - współczynnik Kapitalizacji 2. Dochód roczny z nieruchomości odwzorowuje efektywny dochód brutto lub dochód operacyjny netto 3. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków wydatkowanych na zakup nieruchomości z dochodów uzyskiwanych z tej nieruchomości ( okres zwrotu kapitału) 4. Wysokość współczynnika kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku podobnych nieruchomości jako wzajemną relację pomiędzy ceną transakcyjną zapłaconą za nieruchomość a dochodem możliwym do uzyskania z tej nieruchomości, co można zapisać w postaci R= D/C

19 19 C - cena transakcyjna za nieruchomość (podobną pod względem charakteru, lokalizacji, standardu i stanu techniczno- użytkowego oraz pozostałych czynników wpływających na wartość) 5. Technikę kapitalizacji prostej stosuje się do wyceny nieruchomości, dla której uzasadnione jest założenie (przewidywane), że realna wartość dochodu pozostanie w przyszłości na poziomie dochodu obecnego oraz, że poziom tego dochodu będzie stały. W modelu techniki kapitalizacji prostej mieści się, zgodnie z powyższym, założenie stabilności dochodu w dłuższej perspektywie. Procedura postępowania przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej dochodu netto obejmuje następujące czynności Określenie potencjalnego dochodu brutto, jaki może być osiągnięty w ciągu roku z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny 2. Określenie efektywnego dochodu brutto poprzez pomniejszenie potencjalnego dochodu brutto o straty w dochodzie spowodowane typowymi dla lokalnego rynku zaległościami czynszowymi i typowymi dla tego rynku poziomem pustostanów 3. Określenie wydatków operacyjnych związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem nieruchomości wycenianej. Wydatki operacyjne obejmują między innymi podatek od nieruchomości, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, koszty dostarczenia mediów, nakłady na konserwację i naprawy bieżące, koszty zarządzania, koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości. Wydatki operacyjne nie obejmują amortyzacji. Na etapie określenia dochodu operacyjnego netto nie uwzględnia się ani kosztów finansowych (odsetek do zapłacenia od zaciągniętych kredytów) ani podatku dochodowego 4. Określenie dochodu operacyjnego netto jako różnicy efektywnego dochodu brutto i wydatków operacyjnych 5. Analiza transakcji dla nieruchomości podobnych w celu ustalenia cen transakcyjnych i dochodów netto uzyskiwanych z tych nieruchomości. 6. Ustalenie stopy kapitalizacji na podstawie dochodu operacyjnego netto ( lub współczynnika kapitalizacji) 7. Określenie wartości nieruchomości poprzez podzielenie rocznego dochodu operacyjnego netto osiąganego przez nieruchomość przez stopę kapitalizacji netto ustaloną na podstawie tego dochodu przez współczynnik kapitalizacji netto. Z uwagi na to, przedmiotowe działki mają nieuregulowany stan prawny oraz że w dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek na rzecz Polsping Sp z o.o o zasiedzenie, dokonano dyskontowania otrzymanej wartości. Uzyskano informacje, że procedura o zasiedzenie może potrwać jeszcze ok. 8 lat, dlatego otrzymaną wartość zdyskontowano współczynnikiem dyskonta w okresie 8- letnim.

20 20 Zdyskontowana wartość rynkowa Zgodnie 12 i 13 Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości ( ) w przypadku braku danych z rynku nieruchomości: b. stopę dyskontową (R) określa się na podstawie rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej. Stopa dyskontowa w tym przypadku równa jest stopie kapitalizacji, w celu jej określenia należy uwzględnić ryzyko przy inwestowaniu w nieruchomości podobne oraz ryzyko z tytułu inwestowania w konkretną nieruchomość. Określono stopę dyskontową w wysokości 10,261%. Oszacowanie współczynnika dyskonta (1/(1 + stopa dyskontowa/100)^ilość lat dyskonta) (1/(1+ 10,261/100)^8)= 0, ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8.1 Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych Raport z rynku nieruchomości inwestycyjnych 2014 r. (Colliers) ZARYS OGÓLNY I poł r. charakteryzowała się dużą aktywnością podmiotów na rynku gruntów inwestycyjnych. Liczba transakcji z I poł r. zwiększyła się o 115% względem analogicznego okresu roku 2012 i osiąga poziom około 650 mln PLN. Inwestorzy najchętniej analizowali projekty mieszkaniowe. Na takie inwestycje wydali 70% środków, 25% kupujący przeznaczyli na działki pod zabudowę biurowo - handlową, a 5% pod magazyny. Na Warszawę przypada w dalszym ciągu około 70-75% zakupionych gruntów pod biura i mieszkania, choć wyraźne ożywienie widać również na rynkach regionalnych. W I półroczu zaobserwowano wysoką aktywność sprzedażową wśród spółek Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rolnych i innych jednostek samorządowych. Nastąpiła stabilizacja cen gruntów, podaż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie, natomiast Inwestorzy zachowują spokój w analizie i zakupie. Biorąc pod uwagę działki pod nieruchomości handlowe, rok 2014, podobnie jak ubiegły, nie będzie łatwy dla deweloperów centrów handlowych. Stałym wyzwaniem będzie uruchomienie nowych projektów w warunkach niewielkiego ożywienia gospodarczego Powszechnym staje się fakt zawierania umów warunkowych, mających na celu zastosowanie czynnika dyskontującego pieniądz w czasie, nie dłuższym niż 18 miesięcy. Pomimo wysokiej podaży, popyt na grunty inwestycyjne nie został w pełni zaspokojony, przede wszystkim z uwagi na brak nieruchomości, które

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

IV. Bieżąca analiza finansowa

IV. Bieżąca analiza finansowa IV. Bieżąca analiza finansowa 4.1 Przychody i koszty w latach 2002-2005 4.1.1 Przychody Przychody otrzymywane są ze sprzedaży usług w postaci wynajmu pokoi hotelowych i lokali użytkowych przez cały rok.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4978 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gościszewo 81 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gościszewo Ulica, nr budynku 81 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PODEJŚĆ, METOD I TECHNIK SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I ZASADY ICH STOSOWANIA

RODZAJE PODEJŚĆ, METOD I TECHNIK SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I ZASADY ICH STOSOWANIA RODZAJE PODEJŚĆ, METOD I TECHNIK SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI I ZASADY ICH STOSOWANIA Dr inż. Natalia Sajnóg Warszawa, 26.02.2017 r. Plan prezentacji I. Podstawy prawne i metodologiczne. II. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż Żarnowiec ul. Warszawska 13 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Żarnowiec Ulica, nr budynku Warszawska, 13 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 Na nieruchomość składa się: udział ½ w prawie własności budynków (biurowo-usługowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33

Nieruchomość do sprzedania. Katowice ul. Paderewskiego 33 Nieruchomość do sprzedania Katowice ul. Paderewskiego 33 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 5/1 i 27/1 łącznego obszaru 2124

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138

Nieruchomość do sprzedania. Łódź ul. Pabianicka 138 Nieruchomość do sprzedania Łódź ul. Pabianicka 138 Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana : - prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznym obszarze 886 m kw. - budynek usługowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż

Charsznica ul. Kolejowa 18. Nieruchomość na sprzedaż Charsznica ul. Kolejowa 18 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Charsznica Ulica, nr budynku Kolejowa 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. WN.6840.10.2011 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej.

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej. Ocena Nieruchomości Spis treści 1. Przedmiot i zakres wyceny 2. Cel wyceny 3. Podstawy opracowania wyceny nieruchomości 4. Charakterystyka i analiza otoczenia nieruchomości 5. Stan i opis stanu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Dziwnów ul. Juliusza Słowackiego 18. Nieruchomo ć na sprzeda

Dziwnów ul. Juliusza Słowackiego 18. Nieruchomo ć na sprzeda Dziwnów ul. Juliusza Słowackiego 18 Nieruchomo ć na sprzeda PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Dziwnów Ulica, nr budynku Juliusza Słowackiego 18 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Miasto, data (opcjonalnie) Elbląg dz. Nr 40/4 i 40/6 przy ul. Skrzydlatej 13 C Przedmiot sprzedaży: prawo wieczystego użytkowania działek gruntu, oznaczonych w ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth Image 2015 DigitalGlobe Jasło ul. Towarowa 35 Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jasło Ulica, nr budynku

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Świdnica Polska Nr 36 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Świdnica Polska Ulica, nr budynku Nr 36 Powierzchnia budynków Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego ul. Wybickiego 5, 31-261 Kraków ; biuro@si-dembowski.com Nieruchomości - ul. Wybickiego 5 - Kraków Na sprzedaż 1. Przedmiot sprzedaży 1. Nieruchomość nr 1: Prawo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Gdańsk ul. Stryjewskiego 19 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Gdańsk Ulica, nr budynku Ul. Stryjewskiego 19/2 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Radom, ul. Wierzbicka 80C

Nieruchomość do sprzedaży. Radom, ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość do sprzedaży Radom, ul. Wierzbicka 80C Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Radom Powiat Miasto Radom Powierzchnia użytkowa budynków warsztatowo - biurowych ( m²) 1.600,19 Działki ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 67,50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2

Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 w o j. p o d k a r p a c k i e P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m2 Wołkowyja ul. Bieszczadzka7 woj. podkarpackie P o w i e r z c h n i a u ż y t k o w a b u d y n k u : 3 6 4, 0 0 m 2 P o ł o ż e n i e : m i e j s c o w o ś ć W o ł k o w y j a, g m i n a S o l i n a T

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14

Nieruchomość. do sprzedania. Samborowo ul. Dworcowa 14 Nieruchomość do sprzedania Samborowo ul. Dworcowa 14 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 44,00 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego, położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY

OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY OFERTA NAJMU I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE JELENIEJ GÓRY PKP S.A. przedstawia ofertę najmu / zbycia nieruchomości w drodze przetargu : obiekty i teren byłej lokomotywowni, lokale magazynowo-usługowe

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Szklarska Poręba, ul. Wojska Polskiego 13,15,15 A. Nieruchomość na sprzedaż

Szklarska Poręba, ul. Wojska Polskiego 13,15,15 A. Nieruchomość na sprzedaż Szklarska Poręba, ul. Wojska Polskiego 13,15,15 A Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Szklarska Poręba Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Wojska Polskiego 13,15,15 A Budynek

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Bojszowy ul. Gaikowa 22 Gmina Bojszowy Woj. Śląskie - Prawo użytkowania wieczystego gruntu: działki nr 341/8 o powierzchni 1066 m kw. zabudowana budynkami: -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI OPERAT SZACUNKOWY AKTUALNEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ DZIAŁKI GRUNTOWEJ - WYCIĄG Z OPERATU - 1 Adres: Kraków ul.łokietka 25 dz. nr 55 obr. 45 Krowodrza obj. księgą wieczystą KR1P/00284232/4 Własność: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo