OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej"

Transkrypt

1 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, Sygn. akt IX GUp 49/07 zgodnie z Protokołem z dnia 12 czerwca 2014 r. w przedmiocie zarzutów upadłego na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Iwona Harbuz- biegły sądowy WYCENA NIERUCHOMOŚCI Ul. KARWIŃSKA Warszawa tel , fax Rodzaj Prawo użytkowania wieczystego gruntu i nieruchomości : prawo własności budynków Adres nieruchomości Autor opinii Nr uprawnień: : 3639 Miejscowość Data sporządzenia opinii Pieczęć i podpis rzeczoznawcy : Województwo mazowieckie Miejscowość Warszawa Dzielnica Wawer Ul. Szpacza 2 Obręb Działki nr ew. nr 38/2, 38/3, 38/4, 38/7 : mgr inż. Iwona Harbuz : Warszawa : :

2 2 WYCIĄG Z OPINII Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ze zmianami (Dz. U Nr 102 poz. 605 z późniejszymi zmianami) 1. Określenie przedmiotu wyceny Województwo mazowieckie Miejscowość Warszawa Dzielnica Wawer ul. Szpacza 2, Obręb Działki ew. nr 38/2, 38/3, 38/4, 38/7 o łącznej powierzchni 8529 m 2. Dla działki nr 38/3 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /5. Dla działek nr 38/2, 38/4, 38/7 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /0 Prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało ustanowione do dnia r. Na dzień sporządzania wyceny. działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, działki położone są na terenie oznaczonym symb. (U). 12- tereny usług. Zgodnie z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski, działki położone będą na terenie ozn symb. MW 5 tereny mieszkaniowe wielorodzinne do 20m wysokości. 2. Cel wyceny Określenie wartości rynkowej roszczeń z tytułu prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków działek 38/3, 38/2, 38/4, 38/7.do Skarbu Państwa za wyłączenie z masy upadłości w celu sprzedaży przez syndyka 3. Data na którą określono wartość nieruchomości 4. Data sporządzenia opinii 5. Wartość rynkowa roszczeń do Skarbu Państwa za wyłączenie z masy upadłości działek 38/3, 38/2, 38/4, 38/7, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności nie obejmująca podatku VAT wynosi: zł. Słownie złotych: dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem. Wartość rynkowa roszczeń do Skarbu zł. Państwa za wyłączenie z masy upadłości działek Słownie złotych: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset 38/3, 38/2, 38/4, 38/7, tj. szesnaście. obejmujące wartość poniesionych nakładów na powyższe nieruchomości nie obejmująca podatku VAT wynosi: 6. Uprawnienia autora opinii mgr inż. Iwona Harbuz, upr. Nr 3639 Rzeczoznawca majątkowy 7. Podpis wykonawcy opinii

3 3 SPIS TREŚCI 1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY PRZEDMIOT WYCENY ZAKRES WYCENY OKREŚLENIE CELU WYCENY OKREŚLENIE PODSTAW FORMALNYCH, PRAWNYCH I MERYTORYCZNYCH SPORZĄDZENIA OPINII ORAZ ŹRÓDEŁ DANYCH O NIERUCHOMOŚCI PODSTAWA FORMALNA PODSTAWY MATERIALNO PRAWNA PODSTAWY MERYTORYCZNE WYCENY ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII OPIS STANU PRZEDMIOTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA, ELEMENTY SĄSIEDZTWA, STAN ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEDSTAWIENIE I UZASADNIENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI USTALENIE PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEZNACZENIEM W PROJEKCIE PLANU MIEJSCOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI BUDYNKÓW (BUDOWLI) PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI OKREŚLENIE WARTOŚCI MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH OKREŚLENIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WYNIK KOŃCOWY WYCENY KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW...40

4 4 1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU WYCENY 1.1 Przedmiot wyceny Przedmiotem wyceny jest wartość rynkowa roszczeń do Skarbu Państwa za wyłączenie z masy upadłości działek 38/3, 38/2, 38/4, 38/7, z obrębu o łącznej powierzchni 8529 m 2 będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego położonych przy ul. Szpaczej 2 oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki zlokalizowane na przedmiotowych działkach mają nieuregulowany stan prawny, ponieważ wychodzą poza granice opiniowanych działek. Dla działki nr 38/3 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /5. Dla działek nr 38/2, 38/4, 38/7 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ / Zakres wyceny Zgodnie ze zleceniem zakres opinii polega na: Oszacowaniu wartości rynkowej roszczeń do Skarbu Państwa za wyłączenie z masy upadłości działek 38/3, 38/2, 38/4, 38/7, z obrębu o łącznej powierzchni 8529 m 2 będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego położonych przy ul. Szpaczej 2 oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz wartość poniesionych nakładów na powyższe nieruchomości w postaci płaconych podatków ( opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w okresie 10 lat wstecz od 2014r. ) 2 OKREŚLENIE CELU WYCENY Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej roszczeń do Skarbu Państwa za wyłączenie z masy upadłości działek 38/3, 38/2, 38/4, 38/7, z obrębu o łącznej powierzchni 8529 m 2 będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego położonych przy ul. Szpaczej 2 oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz wartość poniesionych nakładów na powyższe nieruchomości w postaci płaconych podatków ( opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości w okresie 10 lat wstecz od 2014r. ) w celu sprzedaży przez syndyka 3 OKREŚLENIE PODSTAW FORMALNYCH, PRAWNYCH I MERYTORYCZNYCH SPORZĄDZENIA OPINII ORAZ ŹRÓDEŁ DANYCH O NIERUCHOMOŚCI 3.1 Podstawa formalna Podstawę formalną wyceny stanowi zlecenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i

5 5 naprawczych, Sygn. akt IX GUp 49/07, zgodnie z Protokołem z dnia 12 czerwca 2014 r. 3.2 Podstawy materialno prawna 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ze zmianami (Dz. U r. tekst jedn. Nr 102 poz. 651); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, Poz. 2109, z dnia r. oraz z r., Dz. U. Nr 196 poz. 1628); 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165); 4. Ustawa z 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49 poz. 408); 5. Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami); 6. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami); 3.3 Podstawy merytoryczne wyceny Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 9 grudnia 2008 r. od dnia 1 marca 2009 r. obowiązują następujące nowe noty interpretacyjne: NI Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości ; NI Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości ; Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych wyd. VIII uzupełnione PFSRM (Zgodnie z uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 27/07 z dnia 12 grudnia 2007 r. od dnia 1 marca 2008 r. jako Tymczasowe Noty Interpretacyjne TNI). 3.4 Źródła danych merytorycznych - Protokół z dn r; - Pismo Urzędu m. st. Warszawy dot. dostępności działek do drogi publicznej z dn r; - Odpis z księgi wieczystej nr ; - Protokół z badania księgi wieczystej nr WA6M/ /5, WA6M/ /0 z dn r; - Wypis z rejestru gruntów; - Decyzja nr 274/91 z dn r; - Postanowienie z dn r.; - Postanowienie s dn r.

6 6 - Umowa przeniesienia mienia Skarbu Państwa w wykonaniu umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania Rep A. nr 3918/2010 z dn r.; - Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dn r.; - Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dn r.; - Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dn r.; - Postanowienie z dn. 27 września 2013 r.; - Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste ze skutkiem na r.; - Opis techniczny komina. - Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; - Informacje o przeznaczeniu nieruchomości w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski ; - Informacje i dane uzyskane od Syndyka masy upadłościowej; - Wizja lokalna z dnia r.; - Informacje o transakcjach sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych uzyskane w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Geodezji i Katastru, Biuro udostępniania danych o nieruchomościach; - Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych. 4 OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII Data sporządzenia wyceny: Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny: r. Data dokonania oględzin nieruchomości: r. 5 OPIS STANU PRZEDMIOTU 5.1 Stan prawny nieruchomości Z otrzymanych dokumentów uzyskano informację, że dla nieruchomości była prowadzona księga wieczysta nr KW , która w 2003 r. zaginęła. Księga obejmowała działki ew. nr 75/1, 74/1, 71/1, 77/1; 55, 56, 57/1, 69/1, 84/1, 38/3, 59/1, 58/1, 38/6, 38/1, 38/2, 38/7, 38/4, 38/8, 38/5, 48/2, 48/1, 60/1, 61/3, 62/2 o łącznej powierzchni m 2 (odpis w załączeniu). Zgodnie z decyzją nr 274/91 z dn r. Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Teleelektronicznych Telkom-Telmont w dniu r. nabyło prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Warszawie przy ul. Szpaczej- Okularowej- Goździków o pow m 2. Przedmiotowy grunt został oddany na 99 lat, tj. do dnia r.

7 7 Jedocześnie Przedsiębiorstwo nabyło prawo własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie. Dla działki nr 38/3 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /5. Protokół z badania księgi wieczystej nr WA6M/ /5 z dn. DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 1 Działki ewidencyjne Numer działki 38/3 Identyfikator działki Obręb ewidencyjny (numer) Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Ulica Sposób korzystania Numer księgi zaginionej Numer księgi dawnej _ /3 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER SZPACZA BI - INNE TERENY ZABUDOWANE OSADA GOCŁAWEK NR 29,30,31,33 - DZ. 30 Obszar całej nieruchomości 0,2897 HA DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ BRAK WPISÓW DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ Właściciele Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności) /1

8 8 Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, REGON) MARSA PARK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA BRAK WPISÓW DZIAŁ IV - HIPOTEKA Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia) 1. DZ. KW. / WA6M / / 14 / 1, DZ. KW. / WA6M / / 14 / 1, Numer hipoteki (roszczenia) 1 Rodzaj hipoteki (roszczenia) Suma (słownie), waluta Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny) Księga współobciążona Inne informacje Nr księgi wieczystej 1. HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ,00 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY MILIONY) ZŁ 1 Nr hipoteki 2 Nr księgi wieczystej Nr hipoteki 2 Nr księgi wieczystej Nr hipoteki 1 Nr księgi wieczystej Nr hipoteki 1 Nr księgi wieczystej Nr hipoteki 3 KAPITAŁ KREDYTU, ODSETKI UMOWNE ORAZ INNE ROSZCZENIA O ŚWIADCZENIA UBOCZNE., UMOWA KREDYTU NR 12/0046 Z DNIA 30 SIERPNIA 2012 R. WA6M / / 4 WA6M / / 8 WA6M / / 8 WA6M / / 0 WA6M / / 0 HIPOTEKA WSPÓŁOBCIĄŻA TAKŻE PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY- MOKOTOWA W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR

9 9 Wierzyciel hipoteczny Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON) 1. WA2M/ /1. BRE BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WARSZAWA, Dla działek nr 38/2, 38/4, 38/7 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA6M/ /0. Protokół z badania księgi wieczystej nr WA6M/ /0 z dn. DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 1 Działki ewidencyjne Numer działki 38/7 Identyfikator działki _ /7 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0715, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Sposób korzystania Numer działki 38/2 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE _ /2 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0715, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Sposób korzystania Numer działki 38/4 Identyfikator działki 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE _ /4 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0715, Położenie (numer porządkowy / województwo, gmina, miejscowość, dzielnica) Sposób korzystania 1. 1 MAZOWIECKIE, M. ST. WARSZAWA, WARSZAWA, WAWER BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

10 10 Obszar całej nieruchomości 5632,0000 M2 DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ BRAK WPISÓW DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ Właściciele Lista wskazań udziałów w prawie (numer udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj wspólności) 1. Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (Nazwa, siedziba, REGON) 3 1 /1 MARSA PARK II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, WARSZAWA, DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA BRAK WPISÓW DZIAŁ IV - HIPOTEKA Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia) 1. DZ. KW. / WA6M / / 14 / 1, DZ. KW. / WA6M / / 14 / 1, Numer hipoteki (roszczenia) 1 Rodzaj hipoteki (roszczenia) Suma (słownie), waluta Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny) Księga współobciążona Nr księgi wieczystej 1. HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ,00 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY MILIONY) ZŁ 1 Nr hipoteki 2 Nr księgi wieczystej KAPITAŁ KREDYTU, ODSETKI UMOWNE ORAZ INNE ROSZCZENIA O ŚWIADCZENIA UBOCZNE., UMOWA KREDYTU NR 12/0046 Z DNIA 30 SIERPNIA 2012 R. WA6M / / 4 WA6M / / 8

11 11 Inne informacje Wierzyciel hipoteczny Nr hipoteki 2 Nr księgi wieczystej Nr hipoteki 1 Nr księgi wieczystej Nr hipoteki 3 Nr księgi wieczystej Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON) Nr hipoteki 1 1. WA6M / / 8 WA6M / / 0 WA6M / / 5 HIPOTEKA WSPÓŁOBCIĄŻA TAKŻE PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY- MOKOTOWA W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR WA2M/ /1. BRE BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WARSZAWA, Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działki posiadają powierzchnię: Działka Pow. m 2 38/ / / / Razem 8529 Powierzchnia opisana w księdze wieczystej dla działek odpowiada powierzchni wykazanej w ewidencji gruntów. Zgodnie z Postanowieniem z dn r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi w Warszawie ogłosił upadłość TELMONT S.A. w Warszawie z możliwością zawarcia układu. Następnie Postanowieniem z dn r. Sąd zmienił postanowienie z dn r. o ogłoszeniu upadłości TELMONT S.A. w Warszawie z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Z Urzędu m. st. Warszawy uzyskano informacje, że bezpośredni dostęp do drogi publicznej posiadają m.in. działki ew. nr: Obręb nr dz. nr 38/2, 38/3, 38/4, 38/7, 38/1, 38/5, 38/8, 71/1, 74/1, 75/1, 77/1, 38/6, 48/1, 62/2, 69/1, 62/1 oraz Obręb nr dz. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 3/1.

12 12 Brak dostępu do drogi publicznej mają następujące działki: Obręb dz. nr 55, 48/2, 60/1, 84/1. W dniu 29 marca 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXIV Cywilny nakazał pozwanemu TELMONT S.A. wydanie powódkom nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szpaczej i Okularowej o łącznej powierzchni 5 632m 2, składającej się z działek ew. nr 38/4 o pow. 2900m 2, 38/2 o pow m 2, 38/7 o pow. 716m 2 z obrębu pochodzących z księgi wieczystej :Osada Gocławek nr 29, 30, 31 i 33. W dniu 30 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wyłączył z masy upadłości TELMONT S.A. w Warszawie nieruchomość stanowiącą działkę nr ew. 38/3 z obrębu położoną w Warszawie przy ul. Szpaczej. W dniu 16 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII wydział Gospodarczy Odwoławczy oddalił apelację syndyka masy upadłości 5.2 Lokalizacja, elementy sąsiedztwa, stan zagospodarowania Przedmiotowe działki położone są przy ulicy Szpaczej 2 w Warszawie na terenie dzielnicy Wawer, ograniczone ulicami Szpaczą i Okularową, zlokalizowane są przy granicy dzielnicy Wawer i Praga Południe. Nieruchomość położona jest na terenie mieszkaniowo-usługowym. Źródło: Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa, biurowousługowa, magazynowa i przemysłowa. W bezpośrednim sąsiedztwie położone jest Centrum Targowo- Kongresowe. W dalszej odległości znajduje się Las Rembertowski i linia kolejowa (ok. 200m). Nieruchomość położona jest w niedalekiej

13 13 odległości od ul. Marsa i Trasy Siekierkowskiej. Oddalona od skrzyżowania Marsa i Okularowej ok. 300m. Dostępność komunikacyjna jest dobra, nieruchomość oddalona jest ok. 410m od przystanku PKP Warszawa- Goclawek, od przystanków autobusowych ok m. Stan zagospodarowania Obszar szacowanej nieruchomości składa się z jednego obszaru. Działki mają kształt prostokąta, trójkąta oraz kształt nieregularny. Razem tworzą obszar o nieregularnym kształcie z wieloma załamaniami. Teren nieruchomości jest płaski. Na działkach znajdują się następujące media: woda, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja, ponadto nieruchomość posiada dostęp do sieci gazowej. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynki o charakterze magazynowym. Stan prawny budynków jest nieuregulowany, gdyż w większości budynki położone są poza granicami szacowanej nieruchomości. W trakcie wizji stwierdzono, ze nie ma możliwości podziału wewnętrznego budynku zgodnie z przebiegającymi przez nie granicami szacowanych działek. Budynki o nieuregulowanym stanie prawnym posiadają następujące numery: 1, 10, 7. Budynki zostały wybudowane w latach 60-ych i są w średnim stanie technicznym. Ponadto uzyskano informacje, że w przyszłym sezonie grzewczym istnieje duże prawdopodobieństwo, że budynki zostaną odłączone od ogrzewania, z powodu złego stanu technicznego kotłowni i konieczności jej remontu oraz złego stanu technicznego komina. Biorąc pod uwagę powyższe oraz że budynki mogą zaniżać wartość nieruchomości wartość rynkową nieruchomości oszacowano z uwzględnieniem rozbiórki budynków.

14 14 Od Syndyka uzyskano informacje, że aktualnie część pomieszczeń w budynkach jest wynajmowana, umowy zawarte są na czas nieokreślony. Poniżej opis budynków znajdujących się na przedmiotowych działkach, zgodnie z otrzymanymi informacjami (biegły nie otrzymał dokumentów technicznych budynków). Budynek magazynowy (nr 1) Lata budowy lata 60-te XX w. Pow. zabudowy: 2 637,0 m2. Pow. użytkowa: 2 634,0 m2 Kubatura m3 Budynek znajduje się na terenie 4 działek: dz. nr ew. 38/2, 38/3, 38/7 i 38/8. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, w którym znajdują się pomieszczenia magazynowe z wydzieloną częścią socjalną. Posadzki betonowe, w części socjalnej panele podłogowe. Instalacje w budynku: elektryczna, wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania z zakładowej kotłowni. Budynek magazynowy (nr 7) Lata budowy lata 60-te XX w. Pow. zabudowy: 337,0 m2. Pow. użytkowa: 345,0 m2 Kubatura 1380 m3 Budynek znajduje się na terenie 2 działek: dz. nr ew. 38/2 i 38/3. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, w którym znajdują się pomieszczenia magazynowe. Posadzki betonowe. Instalacje w budynku: elektryczna, wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania z zakładowej kotłowni. Budynek kotłowni (nr 10) Lata budowy lata 60-te XX w. Pow. zabudowy: 225,0 m2. Pow. użytkowa: 361,30 m2. Kubatura 1 806,55 m3 Budynek znajduje się na terenie 3 działek: dz. nr ew. 38/4, 38/5, 38/8. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji złożonej częściowo murowany a częściowo o konstrukcji stalowej. Posadzki betonowe. Na parterze znajdują się dwa kotły grzewcze. Na ostatniej kondygnacji budynku poprowadzony jest pas transmisyjny do nawęglania. Instalacje w budynku: elektryczna, wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania z zakładowej kotłowni. Gospodarka remontowa była prowadzona po 2005 r. tylko doraźnie, jako forma zabezpieczenia obiektów np. przed zalaniem. Ponadto na działce ew. nr 38/4 znajduje się komin stalowy, będący częścią kotłowni, który jest w złym stanie technicznym- do rozbiórki: Opis techniczny komina: Fundament 1,5mx1,5m Lata 70-te Wykonany ze stali konstrukcyjnej o wysokości 35m i średnicy 93cm

15 15 Składa się z głównego trzonu oraz dodatkowych podparć (trójnóg) sięgających do wys. 20m, licząc od poziomu przyległego terenu. Na wys. Ok. 24m znajduje się galeria. Trzon komina jest podzielony na cztery elementy montażowe łączone ze sobą połączeniami śrubowymi w kołnierzu. Płaszcz dolny wykonano ze stali o grubości 10mm, górny z blachy cieńszej. Trzon komina posadowiony jest na fundamencie stopowym żelbetowym i zamocowany do niego trzema śrubami, trójnóg posadowiony jest na fundamencie stopowym i kotwiony za pomocą śrub. Podparcie wykonane jest z blachownic o przekroju dwuteowym w wymiarach 36x35cm i o grubości blachy 1,5cm. 6 PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Aktualnie brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla wycenianego terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, zmienionym ponownie Uchwałą Nr XCII/2689/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010 r. działki położone są na terenie oznaczonym symbolem U.12 tereny usług. Zgodnie z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski, działki położone będą na terenie ozn symb. MW 5 tereny mieszkaniowe wielorodzinne do 20m wysokości.

16 16 7 PRZEDSTAWIENIE I UZASADNIENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI 7.1 Wskazanie rodzaju określanej wartości Rodzaj określanej wartości: Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami: Art Ust. 1 Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy; 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Art Ust. 2 Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przed-miotem obrotu. Art. 154 ust. 1 Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. 7.2 Ustalenie podejścia, metody i techniki wyceny Uzyskano następujące dane wyjściowe pozwalające na przeprowadzenie wyceny: Informacje z dokumentów dostarczonych przez zleceniodawcę, Dane dotyczące wizji lokalnej: lokalizacja, położenie, sąsiedztwo, rodzaj zabudowy, Inne czynniki cenotwórcze tj. stan przepisów prawnych, funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gruntów zabudowanych budynkami, których wartość rynkowa jest poniżej wartości gruntu niezabudowanego (średni stan techniczny budynków i nieuregulowany stan prawny) zastosowano podejście mieszane, metodę kosztów likwidacji. Metodę kosztów likwidacji stosuje się, jeżeli części składowe gruntu są przeznaczone do likwidacji. Wartość nieruchomości określoną tą metodą jest równa kosztowi nabycia gruntu, pomniejszonemu o koszt likwidacji części składowych tego gruntu i powiększonemu o wartość materiałów pozostałych po rozbiórce, jeżeli istnieje możliwość ich odzyskania. WN = WG + Wmi (1 - Szm / 100)i- Kr gdzie:

17 17 WN - wartość nieruchomości oszacowana w podejściu mieszanym, metodą kosztów likwidacji WG - wartość gruntu Wmi - wartość materiałów pozostałych po rozbiórce Szm- stopień zużycia poszczególnych rodzajów materiałów (w %) Kr - całkowity koszt robót rozbiórkowych z uporządkowaniem terenu Wartość rynkową gruntu określono w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami: Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi: Art Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianych. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości. Algorytm postępowania przy wycenie nieruchomości metodą porównywania parami: Zdefiniowanie rynku lokalnego Określenie cech rynkowych wpływających na wysokość ceny na rynku lokalnym wraz z oceną wpływu poszczególnych cech na ceny. Wybór kilku podobnych nieruchomości (3-5), które zostały w niedalekiej przeszłości sprzedane. Zestawienie parami nieruchomości wycenianej z nieruchomościami porównawczymi. Porównujemy każdorazowo z inną nieruchomością o znanych cechach i znanej cenie rynkowej. Wybór cech różnicujących dla poszczególnych par. Im obiekty będą di siebie bardziej podobne tym liczba cech może być mniejsza. Określenie różnic (poprawek kwotowych) pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami podobnymi o znanych cenach i cechach. Obliczenie wartości w zależności od ceny nieruchomości sprzedanej oraz od różnic pomiędzy cechami w każdej parze porównawczej. Wartość, którą obliczymy po analizie porównawczej dla poszczególnych par, będzie funkcją sumy różnic (poprawek) pomiędzy cechami porównawczymi, wagą poszczególnych cech oraz ceną obiektu, który posłużył nam jako wzorzec porównawczy. W ostatnim etapie obliczamy ostateczną wartość jako średnią arytmetyczną. Z uwagi na to, że przedmiotem opinii są roszczenia do Skarbu Państwa, otrzymaną wartość zdyskontowano współczynnikiem dyskonta w okresie 5- letnim, ze względu na to, że postępowanie sądowe może potrwać jeszcze ok. 5 lat. Zdyskontowana wartość rynkowa

18 18 Zgodnie 12 i 13 Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości ( ) w przypadku braku danych z rynku nieruchomości: b. stopę dyskontową (R) określa się na podstawie rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej. Stopa dyskontowa w tym przypadku równa jest stopie kapitalizacji, w celu jej określenia należy uwzględnić ryzyko przy inwestowaniu w nieruchomości podobne oraz ryzyko z tytułu inwestowania w konkretną nieruchomość. Określono stopę dyskontową w wysokości 9,261%. Oszacowanie współczynnika dyskonta (1/(1 + stopa dyskontowa/100)^ilość lat dyskonta) (1/(1+ 9,261/100)^5)= 0, ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8.1 Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych Raport z rynku nieruchomości inwestycyjnych 2014 r. (Colliers) ZARYS OGÓLNY I poł r. charakteryzowała się dużą aktywnością podmiotów na rynku gruntów inwestycyjnych. Liczba transakcji z I poł r. zwiększyła się o 115% względem analogicznego okresu roku 2012 i osiąga poziom około 650 mln PLN. Inwestorzy najchętniej analizowali projekty mieszkaniowe. Na takie inwestycje wydali 70% środków, 25% kupujący przeznaczyli na działki pod zabudowę biurowo - handlową, a 5% pod magazyny. Na Warszawę przypada w dalszym ciągu około 70-75% zakupionych gruntów pod biura i mieszkania, choć wyraźne ożywienie widać również na rynkach regionalnych. W I półroczu zaobserwowano wysoką aktywność sprzedażową wśród spółek Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rolnych i innych jednostek samorządowych. Nastąpiła stabilizacja cen gruntów, podaż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie, natomiast Inwestorzy zachowują spokój w analizie i zakupie. Biorąc pod uwagę działki pod nieruchomości handlowe, rok 2014, podobnie jak ubiegły, nie będzie łatwy dla deweloperów centrów handlowych. Stałym wyzwaniem będzie uruchomienie nowych projektów w warunkach niewielkiego ożywienia gospodarczego Powszechnym staje się fakt zawierania umów warunkowych, mających na celu zastosowanie czynnika dyskontującego pieniądz w czasie, nie dłuższym niż 18 miesięcy. Pomimo wysokiej podaży, popyt na grunty inwestycyjne nie został w pełni zaspokojony, przede wszystkim z uwagi na brak nieruchomości, które spełniałyby wymagania deweloperów. Niekorzystna lokalizacja, czy

19 19 uwarunkowania prawne nieruchomości, uniemożliwiające efektywne zagospodarowanie nieruchomości, stanowią główne przyczyny, dla których niektóre grunty nie podlegały obrotowi na rynku. Inwestorzy poszukują rynków, na których ceny mieszkań i najmu oraz popyt gwarantują najszybszy zwrot z kapitału. W przypadku projektów mieszkaniowych, których przygotowanie inwestycyjne nie będzie budziło ryzyka i nakładało na inwestora dodatkowych nakładów, rejestrowane będą przypadki wzrostu ceny i znacznej gotowości do transakcji jednokrokowych (gotówkowych). W 2014 r. wartość transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę biurową, handlową, mieszkaniową i przemysłową, osiągnie wyższą wartość niż 2013 r. i wynosie około 1,75 mld PLN. Warto wskazać że na rynku zarejestrowano kilka znaczących transakcji gruntami inwestycyjnymi, których poziom zbliżony był do kwoty mln PLN. Biorąc pod uwagę planowane zakupy, możemy spodziewać się rekordowych transakcji jeszcze w tym roku. Ceny transakcyjne w większości miast ulegają dalszej stabilizacji. Statystycznie cena ziemi potrzebnej do wybudowania 1 m² powierzchni użytkowo-mieszkaniowej była w pierwszym półroczu niższa niż w 2013 r., np. w Katowicach o 1%, a w Warszawie, poza obszarem centrum, o 0,5%. Ziemia pod biurowce staniała najbardziej w Katowicach o 5% i we Wrocławiu o 2% natomiast w Trójmieście o 1% dając, stabilną sytuację cenową gruntów w regionie. Ceny działek pod zabudowę biurową i mieszkaniową w 2014 r. nie będą już wykazywać tendencji spadkowej. Na przykładzie I i II kwartału 2014 r., kiedy to w pojedynczych przypadkach realizowane były wyższe kwoty transakcyjne aniżeli zakładane, drugie półrocze zapowiada się optymistycznie. Ceny gruntów pod zabudowę handlową unormowały się i wydaje się, że w najbliższych miesiącach pozostaną na stabilnym poziomie, zarówno dla terenów pod galerie jak i parki handlowe. PROGNOZY 2014 r. będzie się charakteryzował dynamiką zakupów na rynkach nieruchomości mieszkaniowych, w mniejszym stopniu biurowych i handlowych, w pierwszej kolejności w takich miastach jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, w drugiej w Gdańsku czy Poznaniu. W nadchodzących miesiącach będziemy obserwować dalsze zainteresowanie gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, szczególnie w Warszawie i Wrocławiu. Na pozostałych rynkach lokalnych, takich jak Trójmiasto, Poznań, Kraków widoczne będą transakcje sprzedaży mieszkaniowych i biurowych gruntów inwestycyjnych poczynione nie tylko przez lokalnych deweloperów ale i spoza rynku lokalnego. Analizując realizowane obecnie jak i planowanych przez deweloperów wydatki związane z inwestycjami w nieruchomości w pierwszym półroczu 2014 r., możemy przypuszczać, że na koniec 2014 r. istnieje szansa na znaczne przekroczenie wartości transakcji z roku ubiegłego Dla potrzeb wyceny określono: - Rynek lokalny jako rynek nieruchomości niezabudowanych (grunty inwestycyjne przeznaczone pod usługi i budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,

20 20 wielorodzinne niskie, tereny wielofunkcyjne), będących przedmiotem prawa własności i prawa użytkowania wieczystego; - Obszar rynku: rejon szacowanej nieruchomości Warszawa, dzielnica Wawer i Praga Południe - Okres badania cen: r. Ze względu na niewielką ilość transakcji podobnych do szacowanej nieruchomości okres badania rynku poszerzono o transakcje starsze niż dwa lata. Poniżej przedstawiono transakcje sprzedaży działek niezabudowanych na terenie dzielnicy Wawer i Praga Południe:

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM 71-140

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miasto/Gmina: Gdańsk Dzielnica: Chełm Ulica: Niedźwiedzia Nr administracyjny: 9100B/5

OPERAT SZACUNKOWY. Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miasto/Gmina: Gdańsk Dzielnica: Chełm Ulica: Niedźwiedzia Nr administracyjny: 9100B/5 Nr zlecenia: X13 Nr wniosku kredytowego: 1 OPERAT SZACUNKOWY DOT. OKREŚLENIA WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ ADRES NIERUCHOMOŚCI Województwo: pomorskie Powiat: Miasto/Gmina: Dzielnica:

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień 12.10.2010r: W = 18

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Autor: mgr inż. Magdalena Ślufarska KRAKÓW, 13 MAJ 2014 ROK WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot wyceny: Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.) wg stanu aktualnego na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13.

Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13. W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 98-200 SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) 827-11-93 fax. (0-43) 827-11-93 ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA wycena@wycena-sieradz.pl www.wycena-sieradz.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY

RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY RAPORT Z BADANIA RYNKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO - RYNEK PIERWOTNY Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Słowniczek... 7 Wstęp... 8 1. Geneza, metodologia i przebieg badania... 10 1.1. Geneza badania...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r.

PROSPEKT EMISYJNY. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 marca 2013 r. PROSPEKT EMISYJNY INVISTA S.A. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2012. Katowice, 5 marca 2013 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2012. Katowice, 5 marca 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2012 Katowice, 5 marca 2013 roku Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5 2. Podstawowe informacje o Stalexport Autostrady... 7 2.1.

Bardziej szczegółowo