Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r."

Transkrypt

1 Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r.

2 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p r z e z c a ł e ż y c i e Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig 2013

3 Zmiany w programie Erasmus+ Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad finansowych i sprawozdawczości. Obniżenie kosztów administrowania. Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną. Podkreślenie związku programu ze strategiami UE/państw członkowskich.

4 Efektywność i skuteczność programu Wartość dodana UE: inwestycje na poziomie europejskim przynoszące efekty dla wszystkich państw uczestniczących; Większy nacisk położony mobilność i jej wpływ na osoby, instytucje, systemy oraz zmniejszanie bezrobocia; Międzysektorowość; Synergia z innymi narzędziami finansowania; Rezultaty i ich monitoring, upowszechnianie i wykorzystanie.

5 Cele programu Erasmus+ Europa 2020 Edukacja i szkolenia 2020 Zrównoważony rozwój Polityka młodzieżowa Edukacyjny wymiar sportu Traktatowe wartości europejskie

6 Edukacja i szkolenia 2020 wskaźniki odniesienia Udział dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie średnio co najmniej 15% dorosłych (w PL 10%). Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15% (w PL 5%). Wykształcenie wyższe - odsetek osób w wieku lat posiadających wykształcenie wyższe powinien wynosić co najmniej 40% (w PL 45%). Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10% (w PL 4,5%). Edukacja przedszkolna co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od 4 lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną (w PL 90 %).

7 Priorytety programu Erasmus+ [Przewodnik programu strona 27] Rozwój umiejętności ogólnych i horyzontalnych, w szczególności związanych z przedsiębiorczością, ICT, wielojęzycznością. Lepsze wykorzystanie ICT i OZE (Otwartych zasobów edukacyjnych) w edukacji. Osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami dotyczącymi uznawalności kwalifikacji i kompetencji. Inwestowanie w poprawę wykształcenia społeczeństwa.

8 Priorytety Programu Erasmus + Dodatkowo dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych Rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a pracodawcami (w szczególności firmami i partnerami społecznymi). Rozwijanie kwalifikacji w ramach krótkiego cyklu oraz kształcenia na poziomie wyższym zgodne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Dostosowywanie procesu kształcenia zawodowego do krajowej, regionalnej i lokalnej strategii rozwoju gospodarczego

9 Cele szczegółowe programu: podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnych modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów i wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń zwłaszcza poprzez współpracę instytucji z krajów uczestniczących w programie z instytucjami z krajów partnerskich programu w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych oraz szkolnictwa wyższego nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa

10 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Kształcenie i szkolenie zawodowe powinno przyczynić się do realizacji dwóch głównych celów określonych w strategii Europa 2020 w odniesieniu do obszaru edukacji, mianowicie aby do 2020 r. zmniejszyć odsetek osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 % oraz zwiększyć odsetek osób w wieku lata posiadających wykształcenie wyższe lub równoważne do co najmniej 40 %. Kształcenie zawodowe oraz doskonalenie zawodowe mają ten sam cel: mają one zwiększać zdolność do zatrudnienia i wzrost gospodarczy oraz reagować na szeroko pojęte wyzwania społeczne, w szczególności przyczyniając się do spójności społecznej.

11 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Do roku 2020 europejskie systemy kształcenia i szkolenia zawodowego powinny być bardziej atrakcyjne, adekwatne, sprzyjające karierze zawodowej, nowatorskie, dostępne i elastyczne oferując: 1. atrakcyjne i sprzyjające włączeniu społecznemu kształcenie i szkolenie zawodowe, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i szkoleniową, nowatorskie metody nauki, wysokiej jakości infrastrukturę i udogodnienia, dużą adekwatność względem rynku pracy, a także ścieżki dalszego kształcenia i szkolenia; 2. wysokiej jakości kształcenie zawodowe, które uczący się, rodzice i społeczeństwo mogliby postrzegać jako atrakcyjną, równie wartościową co kształcenie ogólne alternatywę edukacyjną; 3. Kształcenie zawodowe powinno wyposażać uczących się zarówno w kompetencje kluczowe, jak i w konkretne umiejętności zawodowe.

12 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Zapewnienie jakości do końca 2015 roku państwa uczestniczące powinny ustanowić na szczeblu krajowym wspólne ramy zapewniania jakości, które obejmowałyby organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego i które mają zastosowanie także do powiązanego uczenia się w miejscu pracy oraz są zgodne z ramami EQAVET. Kwalifikacje nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i innych osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym poprawa kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, mentorów i doradców, tworząc elastyczną ofertę szkoleniową i dokonując odpowiednich inwestycji; Określenie podstawowych zasad w odniesieniu do zmieniających się kompetencji i profili nauczycieli i osób prowadzących szkolenia zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

13 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Tworzenie elastycznego dostępu do szkoleń i kwalifikacji aktywnie zachęcanie obywateli do uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym; wspieranie elastycznych systemów szkoleń, po to aby promować dostęp do szkoleń w różnych sytuacjach życiowych i dostosowywanie się do różnych potrzeb (uczenie się poprzez praktykę); nie później niż do roku 2015 przystąpienie do tworzenia krajowych procedur uznawania i walidowania efektów pozaformalnego i nieformalnego uczenia się; ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia i szkolenia do etapu pracy oraz zmienianie pracy, oferując zarówno młodzieży, jak i dorosłym zintegrowane usługi doradztwa (usługi związane z zatrudnieniem i usługi doradcze) oraz zapewniając umiejętność kierowania karierą zawodową; sprzyjanie elastycznym ścieżkom między kształceniem i szkoleniem zawodowym, kształceniem ogólnym a szkolnictwem wyższym i zwiększać możliwość przemieszczania się poprzez umacnianie powiązań między nimi.

14 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Wypracowanie strategicznego podejścia do nadawania kształceniu i doskonaleniu zawodowemu wymiaru międzynarodowego oraz promowanie mobilności międzynarodowej zachęcanie władze lokalne i regionalne oraz organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do opracowywania strategii współpracy transgranicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, po to aby zachęcać osoby uczące się, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia i innych specjalistów tej branży do większej mobilności; systematyczne korzystanie z europejskich narzędzi przejrzystości, takich jak EQF, ECVET i Europass; stwarzanie osobom uczącym się i nauczycielom szans nauki języków obcych oraz zachęcanie do oferowania szkoleń językowych, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia języków obcych dla mobilności międzynarodowej.

15 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Stymulowanie innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości oraz zachęcanie do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych zachęcanie organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego do tworzenia partnerstw wiedzy, we współpracy z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami projektowymi, sektorem kultury i instytucjami szkolnictwa wyższego; wprowadzanie metod uczenia się opartych na doświadczeniu, zachęcanie do eksperymentowania i modyfikowania programów nauczania; promowanie aktywnego uczenia się; rozwijanie nowych metod w kształceniu i szkoleniu zawodowym zarówno praktycznym, jak i szkolnym; współpraca z pracodawcami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz krajowymi służbami wspierania przedsiębiorczości inicjatywy służące promowaniu przedsiębiorczości w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.

16 Priorytety w obszarze Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych ( ) Partnerstwa mogą stanowić platformę identyfikacji odpowiednich umiejętności, jeżeli będą one aktywnie wspierane Partnerstwa instytucji publicznych i prywatnych to nie tylko źródło finansowania edukacji, ale także sposobność do wzajemnego uczenia się, wspólnego opracowywania i realizacji polityki. Partnerstwa stanowią okazję do opracowania priorytetów w zakresie umiejętności w sposób ukierunkowany, innowacyjny i zrównoważony oraz do włączenia osób bezpośrednio zaangażowanych w przekazywanie, realizację i aktualizację konkretnych umiejętności. Mogą one łączyć różne obszary polityki, podsektory kształcenia i szkolenia, podmioty publiczne i prywatne. Aby zachować trwały charakter, partnerstwa powinny być oparte na jasno określonych celach i być systematycznie włączane do strategicznych działań. Muszą obejmować wszystkie zainteresowane strony, w tym przedstawicieli organizacji nauczycieli, partnerów społecznych i organizacji studenckich.

17 Charakterystyka

18 Filozofia wpływ współpraca wykorzystanie otwarte zasoby edukacyjne OZE innowacja

19 Projekty małej skali małe rezultaty dużej skali skupione na wypracowaniu dużych rezultatów realizowane w jednym sektorze np. kształcenie i szkolenia zawodowe realizowane dla kilku sektorów (cross-sectoral) np. kształcenie i szkolenia zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych

20 Działania nastawione na: kreatywność, innowację i modernizację użycie metodologii TIK i współpracę w wirtualnym świecie tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasoby edukacyjnych (OZE) jakość w edukacji i szkoleniach edukację przedsiębiorczości równość i włączenie zawodowe, społeczne, kulturowe itp. kompetencje kluczowe (językowe, informatyczne, przedsiębiorczość) promocję elastycznych ścieżek kształcenia uznawanie i potwierdzanie kwalifikacji (efektów uczenia się) nabytych w drodze uczenia formalnego, nieformalnego i pozaformalnego oraz inne Strona 239, Przewodnik po programie Erasmus+

21 Możliwe rezultaty materialne w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych programy, szkolenia, moduły e-learningowe treści, struktura, metodologia (w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy) badania, analizy porównawcze, studia przypadków (w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy) materiały i metody szkoleń, nauczania i uczenia się, nowe narzędzia i rozmaite nowatorskie podejścia pedagogiczne filmy instruktażowe przykłady dobrej praktyki rekomendacje

22 Możliwe działania w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji działania skupione na współpracy budowanie sieci i potencjału instytucji peer learning, współpraca partnerska, warsztaty, współpraca wirtualna wspieranie długoterminowej współpracy między instytucjami VET a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także uczelniami wypracowywanie i wdrażanie strategicznych planów współpracy (różnych sektorów, różnych podmiotów biznes, instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych) wspieranie współpracy międzysektorowej, a zwłaszcza sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych

23 Możliwe działania w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych rozwój, testowanie, wdrażanie i adaptowanie innowacyjnych rozwiązań - współpraca na rzecz rozwoju kreatywności i innowacji pomiędzy instytucjami kształcenia i szkoleń zawodowych, uczelniami wyższymi a centrami badawczymi, artystycznymi i innymi - zarządzanie i kierowanie w instytucjach VET wdrażanie Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europejskiego systemu zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) ułatwienie rozpoznania i potwierdzania kwalifikacji i kompetencji na poziomie narodowym (w odniesieniu do ERK i KRK) poprawa ram kwalifikacji, zapewnienie jakości, rozpoznanie i uznawanie kwalifikacji tworzenie elastycznych ścieżek rozwoju promowanie uczenia się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy (Work Based Learning) informacja, doradztwo, coaching, konsultacje oraz inne działania związane ze szkoleniami, nauczaniem i uczeniem się

24 Przykładowe aktywności w projekcie Zarządzanie projektem (spotkania partnerskie, ewaluacja, monitorowanie, zarządzanie finansami, zapewnienie jakości) Przygotowanie rezultatu (badania, porównania, tworzenie treści, obrazów, dźwięków, adaptacja, tłumaczenia, testowanie itp.) Upowszechnianie rezultatów projektu (organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, działań z wykorzystaniem TIK, wykorzystywanie istniejących baz danych odbiorców, rozsyłanie rezultatówlink do produktu albo pendrive)

25 Przykładowe aktywności w projekcie Działania typu wyjazdy szkoleniowe, wyjazdy w celu uczenia innych jako wsparcie dla projektu/ uczestnika/instytucji: - krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (Short-term joint staff training events) od 5 dni do 2 miesięcy - długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe pracowników (Long-term teaching or training assignments) od 2 do 12 miesięcy - mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego (Blended mobility of VET learners) do 2 miesięcy *osoby towarzyszące podczas mobilności łączonej osób w trakcie kształcenia zawodowego (Accompanying persons for blended mobility of VET learners) do 2 miesięcy

26 Partnerstwa strategiczne Podejście międzysektorowe edukacja szkolna kształcenie i szkolenie zawodowe szkolnictwo wyższe edukacja dorosłych młodzież

27 Podejście międzysektorowe Wniosek: KA2_KA200

28 Kraje uczestniczące Kraje programu (programme countries) a. 28 państw członkowskich UE b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia c. Turcja udział uzależniony od podpisania właściwych dwustronnych umów/dekretów d. Była jugosłowiańska republika Macedonii - udział uzależniony od podpisania właściwych dwustronnych umów/dekretów Kraje partnerskie (partner countries) a. Szwajcaria (zmiana statusu z kraju programu na kraj partnerski koniec lutego 2014) b. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja c. Pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora) Zaproszenie do składania wniosków Program Erasmus+

29 Instytucje uczestniczące Instytucje, których działanie/projekt będzie miał wpływ na kształcenie i szkolenia zawodowe czyli m.in.: władze lokalne/regionalne instytucje uznawania kwalifikacji szkoły zawodowe przedsiębiorstwa, firmy i przedstawiciele biznesu oraz rynku pracy izby gospodarcze i rzemieślnicze ośrodki doradztwa instytucje badawcze związki zawodowe uczelnie organizacje społeczne i kulturalne itp. Strona 97, Przewodnika po programie Erasmus+

30 Partnerstwo Obejmuje co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. P3 P 5 Instytucja wnioskująca Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa P1 P4 P2

31 Czas trwania i dofinansowanie Czas trwania projektu 2 lub 3 lata Kwota dofinansowania max. do euro rocznie maksymalna kwota dofinansowania projekt dwuletni maksymalna kwota dofinansowania projekt trzyletni

32 Harmonogram konkursu Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2014 (do godz. 12:00 czasu brukselskiego ) Ocena wniosków (formalna i jakościowa) maj/czerwiec 2014 Ogłoszenie wyników konkursu sierpień 2014 Rozpoczęcie działań 1 września 2014

33 Kategorie finansowe

34 Zasady finansowania Budżet projektu odzwierciedla wszystkie działania, które przewidziane są w projekcie (stanowi element oceny jakościowej) Model finansowania składa się z różnych kategorii kosztów, spośród których wnioskodawcy mogą wybierać stosownie do działań, jakie chcą podjąć i wyników, jakie chcą osiągnąć: zarządzanie projektem i jego wdrożenie PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION oraz międzynarodowe spotkania projektowe TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS są dostępne dla wszystkich typów projektów (mniejszej i większej skali) oraz dostępne są koszty związane z działaniami na rzecz uczenia się / nauczania /szkoleń pozostałe kategorie kosztów mogą być ponoszone, jeśli projekt realizuje istotne cele w zakresie tworzenia produktów projektu

35 Zasady finansowania Zastosowano kalkulację budżetu w oparciu głównie o stawki jednostkowe (liczone np. na miesiąc, na osobę, na dzień pracy) Budżet w kategorii Zarządzanie projektem i jego wdrażanie jest kalkulowany maksymalnie dla 10 instytucji tworzących konsorcjum Kategorie kosztów dot. działań związanych z uczeniem się / nauczaniem /szkoleniami musi mieć wpływ na cele projektu i jakość tworzonego produktu Wkład własny a dofinansowanie (sformułowanie contribution )

36 Koszty uprawnione i nieuprawnione Koszty uprawnione m.in.: poniesione w czasie trwania projektu wskazane w szacunkowym budżecie ogólnym projektu niezbędne do realizacji z projektu możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, zaksięgowane zgodne z wymogami odpowiednich przepisów podatkowych i socjalnych racjonalne, uzasadnione - zasada oszczędności i efektywności Koszty nieuprawnione m.in.: ujemne różnice kursowe nadmierne lub nieprzemyślane wydatki koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego *Pełna lista kosztów uprawnionych i nieuprawnionych - str. 196, 197 Przewodnika

37 Ogólne zasady finansowania zaliczkowego dla instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych i instytucji niepublicznych z dofinansowaniem projektu poniżej 60 tys. euro Okres realizacji projektu Liczba zaliczek Procent wypłacanego grantu Raporty Projekty 2-letnie 1 zaliczka Zaliczki 80% Płatność bilansująca 20% Raport cząstkowy Raport końcowy Projekty 3-letnie 2 zaliczki Zaliczki 40% i 40% Płatność bilansująca 20% Raport cząstkowy Raport końcowy dla instytucji niepublicznych z dofinansowaniem projektu powyżej 60 tys. euro zasady finansowania zostaną ustalone indywidualnie w zależności od wyniku badania finansowego

38 Kategorie kosztów rodzaje wydatków Koszty zarządzania projektem i jego wdrażania PROJECT MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION: wynagrodzenie koordynatora, sekretariatu i działu finansowego działania promujące i upowszechniające (np. opracowanie broszur, ulotek, strony internetowej itp.) koszty komunikacji: dostęp do internetu, poczta, telefon koszty wypracowania mniejszych rezultatów (small scale) Koszty międzynarodowych spotkań partnerskich TRANSNATIONAL PROJECT MEETINGS: koszty podróży i utrzymania uczestników spotkania Koszty rezultatów pracy intelektualnej INTELLECTUAL OUTPUTS koszty wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w wypracowanie np. programów szkoleniowych, narzędzi informatycznych, materiałów dydaktycznych, metodologii

39 Kategorie kosztów rodzaje wydatków Koszty wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej MULTIPLIER EVENTS związane ściśle z upowszechnianiem wyników intelektualnych projektu tj. organizacji przez partnerów spotkań, konferencji, seminariów: koszt wynajmu sali i cateringu materiały na spotkania itp. Koszty nadzwyczajne EXCEPTIONAL COSTS na zasadach podwykonawstwa koszty usług zewnętrznych, w przypadku prac, których żaden z partnerów nie potrafi wykonać koszty zakupu towarów np. sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wypracowania rezultatów (nie dotyczy sprzętu biurowego) Koszty związane ze specjalnymi potrzebami SPECIAL NEEDS SUPPORT dot. uczestników niepełnosprawnych (konieczne uzasadnienie)

40 Kategorie kosztów rodzaje wydatków Koszty działań związanych z uczeniem się / nauczaniem / szkoleniami Uwaga: występują tylko w przypadku konieczności zrealizowania takiego działania, które pozwala osiągnąć cele i rezultaty projektu Koszty podróży TRAVEL uczestników (ew. osób towarzyszących), obejmuje podróż w obie strony Koszty utrzymania INDIVIDUAL SUPPORT wyżywienie zakwaterowanie Koszty wsparcia językowego LINGUISTIC SUPPORT w celu poprawy znajomości języka, w którym będzie prowadzone nauczanie/szkolenie

41 Kategorie kosztów - stawki Kategoria kosztów Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Międzynarodowe spotkania projektowe Zasada finansowania koszty jednostkowe na partnera na miesiąc koszty jednostkowe na uczestnika na spotkanie Stawka dofinansowania dla instytucji /uczestnika 500 EUR / miesiąc organizacja koordynująca 250 EUR / miesiąc organizacje partnerskie limit EUR / miesiąc odległości podróży: od 100 km do 1999 km EUR powyżej 2000 km EUR limit EUR / rok

42 Kategorie kosztów - stawki Kategoria kosztów Rezultaty pracy intelektualnej Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej Zasada finansowania koszty jednostkowe liczone na pracownika za dzień pracy uzależnione od kategorii pracownika, kraju jego pochodzenia oraz czasu pracy (stawka za dzień pracy x liczba dni roboczych) koszty jednostkowe na uczestnika spotkania Stawka dofinansowania dla instytucji /uczestnika Przewodnik, tabela A str. 105 Kategorie pracowników: B.1.1. Manager B.1.2. Teacher/trainer/researcher B.1.3. Technician B.1.4. Administrative staff * wg ISCO International Standard Classification of Occupation 100 EUR - uczestnik lokalny 200 EUR - uczestnik zagraniczny limit EUR/projekt

43 Kategorie kosztów - stawki Kategoria kosztów Koszty nadzwyczajne Zasada finansowania koszty rzeczywiste (konieczne uzasadnienie) Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika 75% uprawnionych kosztów 25% wkład własny finansowy limit EUR/projekt Specjalne potrzeby koszty rzeczywiste (konieczne uzasadnienie) 100% kosztów uprawnionych

44 Kategorie kosztów - stawki Kategoria kosztów Podróż Zasada finansowania koszty jednostkowe na uczestnika Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika odległości podróży: od 100 km do 1999 km 275 EUR powyżej 2000 km 360 EUR Utrzymanie Wsparcie językowe koszty jednostkowe na uczestnika wg czasu, rodzaju i kraju wyjazdu koszty jednostkowe na uczestnika tylko dla wyjazdów od 2 do 12 miesięcy Przewodnik, tabela C, str. 104 i 107 Blended mobility for trainees (od 5 dni do 2 m-cy) Joint staff training events (od 5 dni do 2 miesięcy) Teaching and training assignments (od 2 do 12 miesięcy) 150 EUR

45 Symulacja budżetu hipotetycznego projektu Założenia: Projekt większej skali Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych operatorów urządzeń wiertniczych Rezultat: materiały szkoleniowe dla operatorów urządzeń wiertniczych oraz metodologia nauczania dla trenerów w tym zawodzie Czas trwania: 3 lata Konsorcjum - 3 instytucje szkoleniowe: koordynator z Polski, 1 partner - z Niemiec, 2 partner z Wielkiej Brytanii W ramach projektu konieczne działanie Joint staff training events tj. 15-dniowe szkolenie dla 4 trenerów: z Polski i Niemiec w Wlk. Brytanii

46 Symulacja kosztów Kategoria kosztów Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Międzynarodowe spotkania projektowe Kalkulacja 36 miesięcy x 500 EUR = EUR 36 miesięcy x 2 x 250 EUR = EUR 4 spotkania po 8 osób (brak kosztów dla osób z instytucji goszczącej) 4 x 760 EUR x 8 = EUR Wynik EUR organizacja koordynująca EUR organizacje partnerskie Suma EUR na każde spotkanie po EUR *na rok EUR Suma EUR *limit EUR / rok

47 Symulacja kosztów Kategoria kosztów Rezultaty pracy intelektualnej Kalkulacja 300 dni koordynator 200 dni partner dni partner 2 Wynik B.1.1. Manager B.1.2. Teacher/trainer/researcher B.1.3. Technician B.1.4. Administrative staff Suma EUR Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej 3 spotkania x (70 uczestników krajowych +10 uczestników zagranicznych) 3 x 70 x 100 EUR = EUR krajowi 3 x 10 x 200 EUR = EUR zagraniczni Suma: EUR *limit EUR/projekt

48 Symulacja kosztów Kategoria kosztów Koszty nadzwyczajne Kalkulacja symulatory nowoczesnej maszyny do drążenia tuneli Całkowity koszt EUR 75% x EUR = EUR można uzyskać dofinansowanie zgodnie z limitem do EUR wkład własny EUR Wynik Suma EUR *limit EUR/projekt Specjalne potrzeby 1 przedstawiciel partnera niepełnosprawny ruchowo Suma EUR

49 Kategorie kosztów Kategoria kosztów Podróż Utrzymanie Wsparcie językowe Kalkulacja 2 uczestników z Polski 2 uczestników z Niemiec 4 x 360 EUR = EUR 14 dni x 4 osoby x 100 EUR = EUR + 1 dzień x 4 osoby x 70 EUR = 280 EUR nie dotyczy tylko dla wyjazdów od 2 do 12 miesięcy Wynik Suma EUR Suma EUR EUR na osobę/ na 15 dni / UK Suma 0 EUR

50 Symulacja kosztów Kategoria kosztów Zarządzanie projektem i jego wdrożenie Międzynarodowe spotkania projektowe Rezultaty pracy intelektualnej Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej Koszty nadzwyczajne Specjalne potrzeby Podróż Utrzymanie Wsparcie językowe Obliczone dofinansowanie Wnioskowane dofinansowanie Zaplanowana kwota EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 EUR EUR EUR

51 Ocena jakościowa projektu

52 Ocena jakościowa Cztery kryteria oceny: 1. Zgodność projektu z celami i priorytetami! maks. 30 punktów cele i priorytety Programu Erasmus+, strategii i polityk europejskich oraz partnerstw strategicznych Adekwatność do prawdziwych potrzeb grupy docelowej (wymagana analiza potrzeb) innowacyjność i spójność z działaniami instytucji partnerskich synergia pomiędzy różnymi sektorami wartość dodana dla Europy 2. Jakość projektu i procesu jego wdrażania maks. 20 punktów jakość planu działań spójność celów z działaniami i budżetem adekwatność i zgodność działań szkoleniowych, uczenia się i nauczania z celami i tematem projektu oraz plan uznania efektów uczenia jeśli dotyczy

53 3. Jakość partnerstwa maks. 20 punktów Właściwy dobór partnerów: profil instytucji, jej doświadczenie i potencjał Odpowiedni podział ról i zadań Różnorodność typów instytucji i reprezentacja różnych sektorów Efektywność zarządzania i komunikacji Właściwe uzasadnienie udziału instytucji z kraju partnerskiego (Partner Country) jeśli dotyczy 4. Wpływ i upowszechnianie rezultatów maks. 30 punktów potencjalny wpływ projektu na uczestników i instytucje partnerskie oraz szerzej poza instytucjami partnerskimi wpływ na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim dostępność rezultatów w domenie publicznej (OZE) wykorzystanie rezultatów po zakończeniu projektu Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100 możliwych) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych kryteriów W ocenia obowiązuje zasada proporcjonalności: maksymalną liczbę punków może otrzymać zarówno projekt niskobudżetowy jak i skomplikowany wysokobudżetowy tworzący innowacyjne rezultaty.

54 Ocena formalna wniosku

55 Ocena formalna użyto oficjalnego formularza wniosku dla akcji KA2 wszystkie właściwe pola we wniosku zostały wypełnione wniosek zostanie złożony do Narodowej Agencji w kraju, w którym instytucja wnioskująca ma siedzibę formularz wniosku został wypełniony w jednym z języków urzędowych krajów uczestniczących w programie Erasmus+ przestrzegany jest termin składania wniosków dla projektów z obszarów edukacji zawodowej: 24-miesięcznych: okres działań od 1/09/2014 do 31/08/ miesięcznych: okres działań od 1/09/2014 do 31/08/2017 kopia wypełnionego wniosku została zachowana w wersji elektronicznej lub została wydrukowana

56 Ocena formalna zostały załączone wszystkie stosowne dokumenty: oświadczenie podpisane przez przedstawiciela prawnego wskazanego we wniosku pełnomocnictwa udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera, podpisane przez obie strony (mandate) harmonogram działań projektowych i rezultatów sporządzony na obowiązującym szablonie wszystkie uczestniczące instytucje w projekcie załączyły w Portalu URF dokumenty potwierdzające ich status prawny, rachunek bankowy w przypadku dofinansowania przekraczającego euro, załączono w Portalu Użytkownika URF dokumenty poświadczające zdolność finansową instytucji wnioskującej

57 Składanie wniosku

58 Wnioskowanie I. Rejestracja Rejestracja wnioskodawcy i organizacji partnerskich w Systemie Uwierzytelnienia Komisji Europejskiej (ECAS) Rejestracja wnioskodawcy i organizacji partnerskich w Systemie URF (Unique Registation Facility) otrzymanie numeru PIC Wypełnienie dokumentów potwierdzających status prawny i rachunek bankowy organizacji i załadowanie ich do Portalu użytkownika w Systemie URF

59 Wnioskowanie II. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy wniosek spełnia kryteria formalne określone w Przewodniku po programie Erasmus+ należy sprawdzić czy załączono wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenie wnioskodawcy (e-form) dokumenty potwierdzające status prawny instytucji wnioskodawcy (Portal użytkownika URF) - numer konta wnioskodawcy (Portal użytkownika URF) bilans oraz rachunek zysków i strat tylko gdy wnioskodawcą jest instytucja niepubliczna a wnioskowane dofinansowanie wyższe niż EUR (Portal użytkownika URF)

60 Wnioskowanie III. Składanie wniosku Wnioskodawca wypełnienia wniosek e-form i składa go on-line. Wniosek składany jest jedynie w wersji on-line. Termin składania wniosku 30 kwietnia do godziny (czasu brukselskiego)

61 Wnioskowanie IV. Procedura wyboru wniosków: Ocena formalna Ocena jakościowa Rekomendacja Komitetu Ewaluacyjnego Ostateczna decyzja NA Powiadomienie o decyzji przyznania dofinansowania nie później niż 4 miesiące od terminu naboru wniosków

62 Formularz wniosku

63 Formularz wniosku Wniosek: KA2_KA202

64 Formularz wniosku A. Informacje ogólne (General information) B. Informacje o projekcie (Context) C. Organizacje uczestniczące (Participation organisation(s)) D. Opis projektu (Description of the project) dlaczego chcemy zrealizować ten projekt, również priorytety i tematy) E. Przygotowanie (Preparation) również zarządzanie projektem F. Wdrażanie (Implementation) grupy docelowe, ale też z mniejszymi szansami, opis rezultatów pracy intelektualnej (intellectual output), wyjazdy pracowników/trenerów/nauczycieli. G. Kontytuacja (Follow-up) g.1 wpływ projektu na sektor, grupy docelowe i inne, lokalnie, regionalnie itd. g.2 upowszechnianie g.3 wykorzystanie

65 Formularz wniosku H. Budżet (Budget) I. Streszczenie (Project summary) J. Lista kontrolna (Checklist) K. Uwaga o ochronie danych (Data Protection Notice) L. Oświadczenie (Declaration of Honour) M. Załączniki (Annexes) N. Informacje nt. złożenia wniosku (Submission)

66 Formularz wniosku - załączniki Oświadczenie (Declaration of Honour)

67 Formularz wniosku - załączniki Pełnomocnictwa udzielone wnioskodawcy przez każdego partnera (Mandate) (najpóźniej dołączone przed podpisaniem umowy)

68 Formularz wniosku - załączniki Harmonogram

69 Dokumenty konkursowe Zaproszenie do składania wniosków Przewodnik po programie Erasmus+ Wniosek tzw. eform Instrukcja wypełniania wniosku Harmonogram projektu załącznik do wniosku Wzór porozumienia partnerskiego (mandate) załącznik do wniosku Przewodnik dla ekspertów oceniających wnioski Stawki na wyjazdy zagraniczne-jeśli dotyczy Kalkulator odległości-jeśli dotyczy Gdzie szukać informacji?

70 Akcje Zarządzane Centralnie

71 SZKOLNICTWO WYŻSZE KA 2 Sojusze na rzecz wiedzy Współpraca i innowacyjność 1) Badania 2) Szkolnictwo Wyższe 3) Biznes - opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i zarządzania - Aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do zdobywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości - wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy - wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami prywatnymi

72 SZKOLNICTWO WYŻSZE KA 2 Sojusze na rzecz wiedzy (2) Przewidywany wpływ/rezultaty - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego i w sektorze prywatnym; - wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym. Termin składania wniosków Wymagane partnerstwo: 6 organizacji (przynajmniej 2 uczelnie i 2 przedsiębiorstwa/firmy), z 3 krajów

73 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Sojusze na rzecz umiejętności Założenia ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora współpraca ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie przejrzystości kwalifikacji wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo zorientowane wokół sektora ekonomicznego stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym usprawnienie przepływu informacji między interesariuszami promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning)

74 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Sojusze na rzecz umiejętności Możliwe działania: Identyfikowanie potrzeb i wypełnianie luk w zakresie umiejętności w poszczególnych branżach zbliżanie kształcenia do potrzeb rynku pracy tworzenie innowacyjnych programów kształcenia jedynie sektory ukonstytuowane przez European Sector Skills Council takie jak tekstylny, skórny i handlowy sektory zgodne z polityką Komisji Europejskiej odnośnie zaawansowanych produkcji, technologii informatycznokomputerowych (TIK), technologie związane z rozwojem środowiska, a także sektor kultury i tzw. zawody kreatywne

75 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Sojusze na rzecz umiejętności Partnerstwo musi obejmować min. 9 instytucji z 3 różnych krajów (Programme Countries). Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. Czas trwania projektu? 2 lub 3 lata Maksymalne dofinansowanie: projekty dwuletnie euro projekty trzyletnie euro

76 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Sojusze na rzecz umiejętności Partnerstwo Instytucje zajmujące się kształceniem lub szkoleniem zawodowym, (szkoły zawodowe, techniczne, uczelnie, centra kształcenia i doskonalenia zawodowego, działy szkoleń w przedsiębiorstwach itp.) Instytucje posiadające wiedzę ekspercką z zakresu danego sektora ekonomicznego (organizacje branżowe, zawodowe, stowarzyszenia pracodawców, izby gospodarcze, handlowe, rzemieślnicze, ośrodki badawcze, centra doskonalenia umiejętności, agencje rozwoju) Instytucje mające funkcje regulacyjne w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (władze lokalne/regionalne, instytucje uznawania kwalifikacji, certyfikujące, a także ośrodki doradztwa itp.)

77 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Sojusze na rzecz umiejętności Kto wnioskuje o dofinansowanie? Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa. Termin składania wniosków: 3 kwietnia 2014 Gdzie? (godz. 12:00 czasu brukselskiego) Rozpoczęcie działań od 1 listopada Agencja Wykonawcza w Brukseli (EACEA)

78 Kontakt do Zespołu Kształcenia i szkoleń zawodowych: tel.: albo bezpośrednio Kontakt w sprawie formularzy wniosków/pic/ecas i URF

79 Dziękujemy za uwagę

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 Wspiera edukację,

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Olsztyn, 10 lipca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Olsztyn, 10 lipca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Olsztyn, 10 lipca 2014r. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2017 Zasady finansowania Dofinansowanie z programu Erasmus+ w większości kategorii budżetowych jest kalkulowane

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Program Erasmus+ 2014-2020 2015 drugi rok wdrażania programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych E R A S M U S + 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe - Partnerstwa strategiczne. W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017 PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE Konkurs 2017 Liczba projektów dofinansowanych w konkursach 2014, 2015, 2016 72 80 wnioski złożone 47 wnioski dofinansowane 12 11 10

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji szkolnej Konkurs 2015 2014 2020 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 2/04/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)...

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 17/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1. Dane

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 05/02/2015 Spis treści FORMULARZ WNIOSKU... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Akademia Erasmus+ Warszawa, 6 listopada 2015 Stanisław Drzażdżewski - radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Porządek

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. Akcja 2 (KA2)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji. Akcja 2 (KA2) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Partnerstwa Strategiczne dotyczące więcej niż jednego sektora edukacji Erasmus+ Akcja 2 (KA2) aktualizacja: 27/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne Współpraca Szkół aktualizacja: 09/02/2015 Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE?

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE? Część B Mobilność kadry edukacji dorosłych dorosłych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Opisywany projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę: Mobilność kadry: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie

Projekty partnerskie Projekty partnerskie Projekty partnerskie Wielostronne projekty współpracy, dotyczące zagadnień kształcenia i szkolenia zawodowego, będących przedmiotem zainteresowania partnerów z różnych krajów PROGRAM

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja dorosłych aktualizacja: 15/04/2014 I. PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego budżetu?... 4 2. Jak długo może trwać projekt?...

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne czas realizacji projektu: 12 miesięcy lub 24 miesiące uczestnicy: pracownicy szkoły Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE 19 października 2015 Porządek prezentacji 1. Wyzwania edukacji dorosłych 2. Miejsce sektora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 (KA2) Projekty partnerstw strategicznych na rzecz wymiany dobrych praktyk Współpraca Szkół KA219 aktualizacja: 13/01/2016 Uwagi ogólne Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 09/09/2014 Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy go zapisać na swoim komputerze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Edukacja Szkolna. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Edukacja Szkolna Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 28/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne...3 B. Informacje o projekcie (Context)...4 B.1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci szansą na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Piotrków Trybunalski, dnia

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PRIORYTETY SEKTOROWE: WZMACNIANIE PROFESJONALNEGO PROFILU NAUCZYCIELI ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWYCH OGRANICZENIE PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI SZKOLNEJ PODNOSZENIE JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI I OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eform Praktycznie brak kosztów rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja szkolna Mobilność kadry edukacji szkolnej konkurs wniosków 2017 aktualizacja: 14/12/2017 I. PYTANIA OGÓLNE... 3 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo