Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych"

Transkrypt

1 Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

2 E R A S M U S + 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus, Alfa, Edulink.

3 Zasadnicze zmiany Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad finansowych i raportowania nt. zrealizowanych działań Obniżenie kosztów administrowania (NAs, EACEA, KE) Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną Lepsza synergia między sektorami edukacji szkolnej, zawodowej, wyższej, dorosłych i sektora młodzieży Podkreślenie związku programu ze strategami i politykami UE w obszarze edukacji i młodzieży i zwiększenie efektywności ich wdrażania na poziomie europejskim i poziomach krajowych

4 Cele i ważne cechy programu Erasmus+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020 (ET 2020), rozwoju krajów partnerskich w obszarze edukacji na poziomie wyższym, spełnienia celów współpracy europejskiej w obszarze młodzieży, spełnienia celów związanych z rozwojem europejskiego wymiaru sportu, promowania wartości europejskich takich jak godność ludzka, wolność, demokracja, równość, respektowanie prawa i praw obywatelskich. Program zwraca szczególną uwagę na: uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji, upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów, otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów wyprodukowanych w programie, międzynarodowy wymiar, wielojęzyczność, równe szanse i włączenie (dostęp do programu wszelkich grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia) ochronę i bezpieczeństwo uczestników programu

5 Edukacja i szkolenia cele Cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego: realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności, poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia, promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej, zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

6 Edukacja i szkolenia wskaźniki odniesienia Edukacja dorosłych: Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie - średnio w Europie co najmniej 15% dorosłych (obecnie 9%). Dla Polski cel - co najmniej 10%, obecnie 4,5%. Wskaźnik dotyczy uczestniczenia w uczeniu się formalnym i pozaformalnym w ostatnich 4 tyg. przed badaniem. Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15%. Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym posiadających wyższe wykształcenie powinien wynosić co najmniej 40%. Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10%. Edukacja przedszkolna co najmniej 95% dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną.

7 Cele ilościowe programu Erasmus+ (1/2) 2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże; 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą; 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą; 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych; ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

8 Cele ilościowe programu Erasmus+ (2/2) 125 tys. szkół, instytucji/organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy; 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 sojuszy na rzecz wiedzy i sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość; Wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

9 Efektywność i skuteczność programu Bardzo ważny jest wpływ działań na osoby uczestniczące, organizacje, grupy docelowe oraz rozwój europejskich i krajowych strategii i polityk w obszarze edukacji; Wartość dodana UE: projekty/inwestycje na poziomie europejskim przynoszące efekty dla wszystkich państw uczestniczących; Większy nacisk położony na mobilność i jej wpływ na osoby, instytucje, systemy oraz wspieranie zatrudnienia; Synergia z innymi narzędziami finansowania.

10 Budżet Programu Erasmus ,7 mld EUR dla Europy ,8 mld EUR dla Europy 2014 prawdopodobnie 102 mln EUR dla Polski Prawdopodobnie 3,48 mln EUR dla sektora Edukacja dorosłych w 2014

11 Uczestnicy programu Erasmus+ A. Kraje programu (programme countries) a. 28 państw członkowskich UE b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia c. Turcja d. Była jugosłowiańska republika Macedonii B. Kraje partnerskie (partner countries) a. Szwajcaria (zmiana statusu z kraju programu na kraj partnerski koniec lutego 2014) b. Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja c. Pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

12 E R A S M U S + Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Mobilność edukacyjna (Mobilność kadry edukacji dorosłych) Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych, EPALE) Wsparcie reform w edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

13 EDUKACJA DOROSŁYCH

14 EDUKACJA DOROSŁYCH Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych cele akcji programu: Podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności, zwłaszcza tych niezbędnych do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i na rynku pracy Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości, innowacji i nadawania wymiaru międzynarodowego w organizacjach edukacyjnych Promowanie idei uczenia się przez całe życie w kontekście wspierania strategii krajowych, w tym uznawania efektów uczenia się Działania na rzecz poprawy nauczania i uczenia się języków obcych oraz promowania wielojęzyczności i świadomości międzykulturowej

15 EDUKACJA DOROSŁYCH Najistotniejsze dla sektora edukacji dorosłych priorytety strategiczne programu: rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, takich jak kompetencje językowe, informatyczne, przedsiębiorczość rozszerzanie wykorzystania TIK w nauczaniu i uczeniu się promowanie narzędzi uznawania kwalifikacji przystosowanie zasad finansowania i inwestowania w edukację do nowych potrzeb i rozwijanie nowych podejść w tym zakresie Priorytety specyficzne dla obszaru edukacji dorosłych: przyczynienie się do zmniejszenia liczby osób dorosłych niskowykwalifikowanych (re-skilling, up-skilling), m.in. poprzez: - motywowanie do uczenia się (tworzenie systemu zachęt), - zapewnianie informacji o dostępie do uczenia się przez całe życie, w tym informacji o uznawaniu efektów uczenia się i doradztwo w rozwoju, - tworzenie ofert edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych dorosłych słuchaczy

16 EDUKACJA DOROSŁYCH PROGRAM GRUNDTVIG PROGRAM ERASMUS + EDUKACJA DOROSŁYCH Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych Projekty Partnerskie Grundtviga Projekty Wolontariatu Seniorów Warsztaty Grundtviga Mobilność kadry edukacji dorosłych (AKCJA 1) Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych (AKCJA 2) Asystentury Grundtviga Wizyty Przygotowawcze Grundtviga

17 EDUKACJA DOROSŁYCH EPALE (European Platform for Adult Learning) Element akcji 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiana dobrych praktyk Elektroniczna platforma dla przedstawicieli kadry edukacji dorosłych i decydentów w tym obszarze Struktura: CSS (Central Support Service) i sieć krajowych NSS (National Support Services) Budżet dla NSS w Polsce, wg Planu Pracy KE, stanowi 1/3 budżetu programu etwinning Zakontraktowanie NSS zaplanowane na 2 połowę 2014 Przewidywana zawartość: - produkty projektów w obszarze edukacji dorosłych oraz opisy dobrych praktyk; - kalendarz wydarzeń, konferencje organizowanych w tym obszarze oraz kursy dla kadry (do wykorzystania w akcji 1); - poszukiwanie partnerów do projektów; - artykuły, aktualności, wyniki badań w obszarze edukacji dorosłych.

18 AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych

19 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Cele akcji: Wspieranie mobilności kadry edukacji dorosłych Wspieranie profesjonalnego rozwoju kadry edukacji dorosłych Rozwijanie kompetencji językowych kadry edukacji dorosłych Podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej Zwiększanie możliwości, atrakcyjności i wymiaru międzynarodowego organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji dorosłych Wzmacnianie synergii i wymiany między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną, edukacją w kierunku zatrudnienia i przedsiębiorczości Zapewnianie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas wyjazdu

20 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Założenia ogólne Działania wspierane w ramach akcji: Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych / szkoleń w obszarze edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej Wyjazdy w celu udziału w kursach i innego typu formach szkoleniowych oraz pobytach typu job shadowing/obserwacja pracy w organizacji zajmującej się edukacją dorosłych Organizacje uczestniczące w projekcie (min. 2): Organizacja wysyłająca odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie Organizacja/e goszcząca odpowiada za goszczenie uczestników i zapewnienie im programu szkolenia (opcjonalnie) Koordynator konsorcjum kieruje krajowym konsorcjum min. 3 partnerskich organizacji wysyłających

21 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Założenia ogólne Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata (określany na etapie wnioskowania) Czas trwania działania: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) Kraje uprawnione: tylko kraje programu Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych pracownicy/członkowie organizacji wspierający uczenie się dorosłych Partnerzy projektu: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne (organizacje prowadzące działania edukacyjne na rzecz dorosłych słuchaczy) Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wysyłająca ma siedzibę Liczba możliwych wniosków: jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w danej rundzie selekcyjnej (można natomiast uczestniczyć w różnych konsorcjach) Język projektu: język jednego z krajów programu Termin składania wniosków: 17 marca 2014 (12:00 czasu brukselskiego UTC +1) Termin rozpoczęcia projektu: między 1 czerwca a 31 grudnia 2014 (zmiana wprowadzona przez KE w Przewodniku po programie Erasmus+ z dn )

22 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Założenia ogólne (NOWOŚCI) Europejski Plan Rozwoju (European Development Plan) organizacji wnioskującej - musi być opracowany przed złożeniem wniosku i w nim opisany - bardzo ważny jest opis potrzeb organizacji - jej kadry i słuchaczy oraz obszarów do poprawy - z nim muszą być zintegrowane mobilności zaplanowane w ramach projektu - jego ocena stanowi jeden z najistotniejszych elementów oceny wniosku. Mobility Agreement porozumienie między organizacją wysyłającą, goszczącą i uczestnikami mobilności, zawierane przed rozpoczęciem mobilności (nieobowiązkowe, ale zalecane) W przypadku konsorcjum krajowego podpisanie tzw. mandate: porozumienia o współpracy

23 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Kryteria oceny jakościowej (30 pkt.) Zgodność projektu z celami i priorytetami akcji Mobilność kadry edukacji dorosłych i obszaru edukacji dorosłych, potrzebami uczestników i Europejskim Planem Rozwoju (40 pkt.) Jakość projektu - jego założeń, planu działania i praktycznych rozwiązań zastosowanych na każdym etapie realizacji (30 pkt.) Wpływ projektu (na organizację, jej ofertę, pracowników i słuchaczy) i upowszechnianie rezultatów Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów

24 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Ogólne zasady dofinansowania Dofinansowanie głównie w postaci stawek kosztów jednostkowych (unit costs) Brak określonego maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania uzależnione głównie od liczby uczestników, długości trwania wyjazdów i krajów docelowych W przypadku projektów powyżej EUR badane zdolności finansowej organizacji wnioskującej (możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy)

25 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Zasady dofinansowania (1/2) Kategoria budżetowa Koszty podróży Wsparcie organizacyjne (związane m.in. z działaniami przygotowawczymi, monitoringiem i oceną wyników uczenia się) Zasada naliczania dofinansowania wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od odległości między krajem wyjazdu a krajem przyjazdu (przysługuje od 100 km) wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od liczby uczestników Limit dofinansowania na uczestnika EUR do 100 osób 350 EUR powyżej 100 osób 200 EUR

26 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Zasady dofinansowania (2/2) Kategoria budżetowa Wsparcie indywidualne (= koszty utrzymania) Opłata za kurs (tylko w przypadku udziału w kursie) Specjalne potrzeby (dotyczy uczestników niepełnosprawnych) Zasada naliczania dofinansowania wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od długości trwania wyjazdu i kraju docelowego wg stawek kosztów jednostkowych (unit costs), uzależnione od długości trwania wyjazdu (przysługuje od 1 do 10 dni, wymaga uzasadnienia we wniosku) wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) Limit dofinansowania na uczestnika 70% maksymalnych stawek KE EUR 100% uprawnionych kosztów

27 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Etapy projektu 1. PRZED WYJAZDEM - selekcja uczestników wyjazdów (jeśli dotyczy), - ustalenia organizacyjne z instytucjami partnerskimi (szczególnie dotyczy wyjazdów na job shadowing i w celu prowadzenia zajęć), - zawarcie tzw. Mobility Agreement, - przygotowanie pedagogiczne/językowe/kulturowe uczestników wyjazdów, - wsparcie merytoryczne i logistyczne przed wyjazdem. 2. WYJAZD 3. PO POWROCIE Z WYJAZDU - potwierdzenie zdobytych umiejętności (Europass - Mobilność), - złożenie raportu końcowego, - wykorzystanie zdobytych umiejętności na rzecz organizacji, - działania upowszechniające.

28 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych Podstawowe różnice między mobilnościami w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych i Grundtvig: Podejście instytucjonalne - brak możliwości składania wniosków przez osoby indywidualne Brak konieczności identyfikacji organizacji goszczącej/organizatora kursu na etapie wnioskowania Dłuższy czas trwania projektu (do 2 lat) Brak długich wyjazdów (powyżej 2 miesięcy) Jeden termin składania wniosków w roku Brak europejskiej bazy kursów prawdopodobnie zastąpi ją EPALE (European Platform for Adult Learning) Wniosek składany wyłącznie w wersji elektronicznej Brak możliwości wyznaczania krajowych kryteriów formalnych i priorytetów.

29 AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych

30 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Nowa inicjatywa budowana na dwóch głównych programach: - Uczenie się przez całe życie, w tym akcje: projekty partnerskie GRU/LdV/COM, projekty transferu innowacji, projekty centralne w różnych sektorach, akcję mobilnościowe, itd.) - Młodzież w działaniu

31 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Cele akcji (1/2) Poprawa jakości oferty edukacyjnej i jej właściwe odniesienie do potrzeb sektora edukacji dorosłych, Zwiększenie oferty dot. umiejętności kluczowych, w szczególności językowych, informatycznych i przedsiębiorczości, Promowanie innowacyjnych praktyk w edukacji dorosłych (TIK, Otwartych Zasobów Edukacyjnych, uczenie i mobilność tradycyjna i z użyciem TIK), Wspieranie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi, Rozwój profesjonalistów i organizacji działających w obszarze edukacji dorosłych, Zapewnianie równości i włączania w edukację dorosłych w odniesieniu do każdej grupy osób z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia,

32 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Cele akcji (2/2) Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych i w konsekwencji do zatrudnienia, w tym poprzez właściwe doradztwo, Promowanie edukacji na rzecz aktywnego obywatelstwa i zatrudnienia (w tym przedsiębiorczości społecznej) Zwiększenia udziału w uczeniu się osób dorosłych i zatrudnienia przez rozwój usług doradczych i konsultacyjnych Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną. Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez odniesienie się do strategicznych wyzwań, potrzeb i celów sektora edukacji dorosłych i innych sektorów

33 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Priorytety specyficzne dla obszaru edukacji dorosłych: przyczynienie się do zmniejszenia liczby osób dorosłych niskowykwalifikowanych (re-skilling, up-skilling), m.in. poprzez: - motywowanie do uczenia się (tworzenie systemu zachęt), - zapewnianie informacji o dostępie do uczenia się przez całe życie, w tym informacji o uznawaniu efektów uczenia się i doradztwo w rozwoju, - tworzenie ofert edukacyjnych dostosowanych do poszczególnych dorosłych słuchaczy Priorytety dla akcji Partnerstwa strategiczne (w każdym sektorze) wspieranie oceny umiejętności niezbędnych do aktywności w życiu społecznym i na rynku pracy w tym doświadczeń budujących przedsiębiorczość, wspieranie profesjonalnego rozwoju pracowników działających w obszarze edukacji (tu: dla sektora edukacji dorosłych) w metodach z użyciem TIK oraz wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych w rożnych europejskich językach, ułatwianie uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego i integracja ze ścieżkami edukacji formalnej

34 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Założenia ogólne (1/2) Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata (określany na etapie wnioskowania) Kraje uprawnione: kraje programu (kraje UE, FYROM, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja) oraz kraje partnerskie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Skład partnerski: organizacje z minimum 3 krajów programu Uczestnicy: organizacje prywatne lub publiczne aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury, władze lokalne Kto składa wniosek: organizacja wnioskująca (koordynator) w imieniu całego partnerstwa, należy załączyć upoważnienia, tzw. mandates do wniosku Liczba możliwych wniosków: jedno konsorcjum może złożyć jeden wniosek, jedna organizacja może być w różnych projektach (te same działania mogą być dofinansowane tylko raz)

35 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Założenia ogólne (2/2) Język projektu: język jednego z krajów programu Procedura wnioskowania: do Narodowej Agencji w kraju, w którym organizacja wnioskująca ma siedzibę Grupy docelowe: kadra edukacji dorosłych, dorośli słuchacze Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2014 (do 12:00 czasu brukselskiego UTC+1) Termin rozpoczęcia projektu: 1 września 2014 Kto podpisuje umowę finansową: organizacja wnioskująca (koordynator) Miejsce realizacji działań: kraje uczestniczące w projekcie

36 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Przykładowe działania wspierane w ramach akcji Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Rozpoznawanie i uznawanie kompetencji zdobytych drogą pozaformalną i nieformalną. Rozwijanie współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi Międzynarodowe działania wspierające rozwój przedsiębiorczości jako cechy umysłu oraz rozwój umiejętności w celu pobudzania aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym społecznej Spotkania międzynarodowe partnerów dotyczące koordynacji i wdrażania projektu.

37 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Plus możliwe są międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się : - jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu: krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (5 dni 2 miesiące), dłuższe pobyty szkoleniowe kadry: prowadzenie zajęć dla dorosłych słuchaczy w zagranicznej organizacji partnerskiej lub szkoleń dla kadry edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji partnerskiej (2 12 miesięcy), łączona mobilność (blended & virtual mobility) dorosłych słuchaczy: do 2 miesięcy, Działania z udziałem słuchaczy oraz działania długoterminowe muszą mieć miejsce w kraju programu (a nie kraju partnerskim, np. Liban).

38 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Ogólne zasady dofinansowania Umowa finansowa podpisywana tylko z organizacją wnioskującą (koordynator projektu) Całość dofinansowania wypłacana organizacji wnioskującej, natomiast budżet we wniosku określa kwoty dofinansowania odrębnie dla każdego partnera Dofinansowanie w większości w postaci stawek kosztów jednostkowych (unit costs) Wypłata dofinansowania w 2 lub 3 ratach, zależnie od długości trwania projektu (2 lub 3 lata) Dla projektów powyżej EUR badana zdolność finansowa organizacji wnioskującej (możliwe ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia realizacji umowy) Maksymalne możliwe do uzyskania dofinansowanie: EUR / projekt ( EUR / rok)

39 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Zasady dofinansowania (1/4) Kategoria budżetowa Project management and implementation (zarządzanie projektem, aktywności lokalne, upowszechnianie, materiały szkoleniowe) Transnational project meetings (spotkania robocze dot. koordynacji i wdrażania projektu) Zasada naliczania dofinansowania wg stawek kosztów jednostkowych, dla organizacji uczestniczących w projekcie wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika (stawka obejmuje koszty podróży i utrzymania) Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika 500 EUR / miesiąc organizacja koordynująca 250 EUR / miesiąc - pozostałe organizacje Maksymalnie 2750 EUR / miesiąc 575 EUR odległość podróży od 100 km do 1999 km 760 EUR odległość podróży powyżej 2000 km Maksymalnie EUR / rok

40 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Zasady dofinansowania (2/4) Dodatkowe, możliwe kategorie dofinansowania Kategoria budżetowa Intellectual outputs (rezultaty i trwałe produkty intelektualne materiały pedagogiczne, narzędzia, analizy, badania) Multiplier events (wydarzenia dot. upowszechniania i wdrażania rezultatów i produktów intelektualnych) Exceptional costs (m. in. podwykonawstwo) Zasada naliczania dofinansowania wg stawek kosztów jednostkowych, na pracownika uzależnione od kategorii pracownika, kraju oraz czasu pracy wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika Stawki KE, tabele B.1.1 B EUR / dzień pracy 100 EUR - uczestnik lokalny 200 EUR - uczestnik zagraniczny Maksymalnie EUR / projekt 75% uprawnionych kosztów Maksymalnie EUR / projekt

41 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Zasady dofinansowania (3/4) Kategoria budżetowa Special needs support (dotyczy uczestników niepełnosprawnych) Zasada naliczania dofinansowania wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika 100% uprawnionych kosztów

42 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Zasady dofinansowania (4/4) międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się - jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu Kategoria budżetowa Travel (koszty podróży) Individual support (koszty utrzymania) Linguistic support (wsparcie językowe) Zasada naliczania dofinansowania wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika uzależnione od długości, rodzaju i kraju wyjazdu wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika dla wyjazdów od 2 do 12 miesięcy. Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika 275 EUR - odległość podróży od 100 km do 1999 km 360 EUR - odległość podróży powyżej 2000 km EUR / dzień 150 EUR

43 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Kryteria oceny jakościowej (30 pkt.) Zgodność projektu ze strategicznymi europejskimi celami i priorytetami w obszarze edukacji i w sektorze edukacji dorosłych. Zgodność projektu z celami i priorytetami akcji Partnerstwa strategiczne. (20 pkt.) Jakość projektu - jego planu działania, spójności celów z działaniami, działań z proponowanym budżetem, itd. (20 pkt.) Jakość partnerstwa i założeń dotyczących współpracy (30 pkt.) Wpływ projektu i upowszechnianie rezultatów, w tym wykorzystania rezultatów i produktów po zakończeniu projektu Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz minimum 50% w każdym z ocenianych obszarów W ocenia obowiązuje zasada proporcjonalności: maksymalna liczbę punków może otrzymać zarówno niskobudżetowy projekt współpracy pomiędzy mniejszymi organizacjami jak i skomplikowany wysokobudżetowy projekt tworzący innowacyjne rezultaty.

44 EDUKACJA DOROSŁYCH AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne Podstawowe różnice między projektami międzynarodowymi w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych i Grundtvig: 1. Zmiana skali możliwych do zrealizowania projektów od stosunkowo prostych (ok EUR) do nastawionych na innowacje i trwałe wdrożenie rezultatów (do EUR) 2. Wniosek składa tylko organizacja koordynująca projekt w imieniu wszystkich partnerów i tylko ona podpisuje umowę z NA - znaczenie zwiększona odpowiedzialność i rola koordynatora ze realizację projektu 3. Wniosek może być albo złożony do sektora edukacji dorosłych albo międzysektorowy ale ze wskazaniem wiodącego sektora edukacji dorosłych 4. Wniosek składany wyłącznie w wersji elektronicznej 5. Brak jednej kwoty zryczałtowanej (lump sum) wprowadzono stawki kosztów jednostkowych (unit costs) w ramach różnych kategorii budżetowych 6. Możliwość realizacji różnych typów wyjazdów zagranicznych 7. Brak określenia minimalnej liczby mobilności do wykonania 8. Czas trwania projektu 2 lub 3 lata zamiast dotychczasowych 2 lat 9. Dla wysokobudżetowych projektów zmiana podejścia od work packages do intellectual outputs 10. Brak możliwości wyznaczania krajowych kryteriów formalnych i priorytetów.

45 WIĘCEJ INFORMACJI

46 Dziękujemy za uwagę!

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych 2015

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych 2015 Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych 2015 Porządek prezentacji 1. Ogólne informacje o celach i ofercie programu Erasmus+ w roku 2015 kontekst sektora Edukacji

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Sesja Uczenie się dorosłych - umiejętności podstawowe a sukces w życiu Działania edukacyjne na rzecz osób dorosłych w programach unijnych realizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Alina Respondek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE

Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE Oferta programu Erasmus+ dla sektora niezawodowej edukacji dorosłych DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW PLATFORMA EPALE 19 października 2015 Porządek prezentacji 1. Wyzwania edukacji dorosłych 2. Miejsce sektora

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację projektów, których celem

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2017 Zasady finansowania Dofinansowanie z programu Erasmus+ w większości kategorii budżetowych jest kalkulowane

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA Katarzyna Żarek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ZASADY FINANSOWANIA Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji szkolnej Konkurs 2015 2014 2020 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja szkolna 2014-2020 COMENIUS 2007-2013 Edukacja szkolna Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. COMENIUS 2007-2013 Erasmus+ Edukacja

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 Wspiera edukację,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Erasmus+ Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale ec.europa.eu/epale/pl II Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 Porządek wystąpienia Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej

Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej Akademia Erasmus+ Warszawa, 6 listopada 2015 Stanisław Drzażdżewski - radca generalny, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN Porządek

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMU ERASMUS+ DLA LIDERÓW UTW. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych. Platforma dla kadry edukacji dorosłych EPALE

OFERTA PROGRAMU ERASMUS+ DLA LIDERÓW UTW. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych. Platforma dla kadry edukacji dorosłych EPALE OFERTA PROGRAMU ERASMUS+ DLA LIDERÓW UTW Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych Platforma dla kadry edukacji dorosłych EPALE Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Forum III

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Program Erasmus+ 2014-2020 2015 drugi rok wdrażania programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Znaczenie programu. w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Znaczenie programu Uczenie się przez całe Ŝycie w rozwijaniu kompetencji kluczowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014

GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 GRUNDTVIG Projekty Partnerskie 2012-2014 Projekty partnerskie Grundtviga Projekty wolontariatu seniorów Warsztaty Grundtviga Kursu doskonalenia zawodowego Wizyty i wymiana kadry Asystentury Grundtviga

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017 PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE Konkurs 2017 Liczba projektów dofinansowanych w konkursach 2014, 2015, 2016 72 80 wnioski złożone 47 wnioski dofinansowane 12 11 10

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Grundtvig Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta programu GRUNDTVIG na rok 2012 październik 2011 Comenius Edukacja szkolna STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eform Praktycznie brak kosztów rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze

Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Angielski dla każdego - nowe wyzwanie, europejskie fundusze Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Konkurs 2013 Warszawa, 30 listopada 2012 Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE?

JAKĄ ROLĘ PEŁNIĄ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W TYM PROJEKCIE? Część B Mobilność kadry edukacji dorosłych dorosłych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH Opisywany projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę: Mobilność kadry: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja dorosłych aktualizacja: 15/04/2014 I. PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego budżetu?... 4 2. Jak długo może trwać projekt?...

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Leonardo da Vinci szansą na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Piotrków Trybunalski, dnia

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Program Erasmus+ 2. Akcja Akcja EPALE

PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Program Erasmus+ 2. Akcja Akcja EPALE PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Program Erasmus+: cele i specyfika sektora Edukacja dorosłych 2. Akcja 1. Mobilność kadry edukacji dorosłych 3. Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych 4.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl

www.erasmusplus.org.pl www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Mobilność edukacyjna (KA 1) AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej

Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne czas realizacji projektu: 12 miesięcy lub 24 miesiące uczestnicy: pracownicy szkoły Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014

Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014 Załącznik do zarządzenia nr 52/2014 z dn. 6 października 2014 r. Procedura organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 października 2014

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Oferta programu Grundtvig 2009 (ogólna niezawodowa edukacja dorosłych) STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Olsztyn, 10 lipca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne. Olsztyn, 10 lipca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Olsztyn, 10 lipca 2014r. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie edukacji dorosłych w placówkach kultury

Wspieranie edukacji dorosłych w placówkach kultury ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH Wspieranie edukacji dorosłych w placówkach kultury Forum Edukacji Dorosłych 28 listopada 2016 r., Warszawa Alina Respondek O CZYM BĘDZIE PREZENTACJA I SESJA Wyzwania stojące

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Edukacja dorosłych konkurs wniosków 2015 aktualizacja: 16/02/2015 I. PYTANIA OGÓLNE... 4 1. Jaka może być maksymalna wysokość wnioskowanego budżetu?... 4 2. Jak długo

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania: Erasmus+

Najczęściej zadawane pytania: Erasmus+ KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Strasburg/Bruksela, 19 listopada 2013 r. Najczęściej zadawane pytania: Erasmus+ (zob. także IP/13/1110) Co to jest Erasmus+? Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways

Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką. IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Projekty wspierające współpracę przemysłu z nauką IAPP Industry - Academia Partnerships and Pathways Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie (ITN) Rodzaje stypendiów Marie Curie Kształcenie

Bardziej szczegółowo