IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, Myślibórz Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów Jacek Ząbik kierownik zespołu kontrolnego, kierownik Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upoważnienie nr 13/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r., legitymacja służbowa nr 38/2012; Paulina Gnatek radca generalny w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upoważnienie nr 14/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r., legitymacja służbowa nr 45/2014. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych Kontrola została przeprowadzona w dniach kwietnia 2015 r. Zakres przeprowadzonej kontroli Wykonywanie przez starostę zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w okresie od 19 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Wpis do Książki Kontroli Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu pod poz. 3. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta I. Wyznaczenie komórki organizacyjnej lub/i pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań. Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg (dalej określany w skrócie: WIKiD) realizuje zadania wskazane w 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, uchwalonego uchwałą Nr V/54/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 marca 2011 r., w tym zajmuje się: wydawaniem i cofaniem uprawnień do kierowania pojazdami; wydawaniem i cofaniem uprawnień instruktorom nauki jazdy i diagnostom; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów oraz nadzorem nad nimi. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez WIKiD został wskazany w regulaminie wewnętrznym Wydziału, stanowiącego załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. W regulaminie wewnętrznym Wydziału szczegółowo wskazano zadania realizowane na poszczególnych stanowiskach. Zadania wykonywane na wieloosobowym stanowisku ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, stanowisku ds. nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców oraz na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału są zgodne z zadaniami wskazanymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kontrolujący zostali poinformowani, że ww. regulamin wewnętrzny został wprowadzony w związku ze zmianą struktury organizacyjnej starostwa powiatowego w 2015 r. Przed tą zmianą zadania starosty wynikające z ustawy o kierujących pojazdami, a także prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów były realizowane przez Wydział Komunikacji. Wydział ten funkcjonował na podstawie regulaminu wewnętrznego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 56/2013 Starosty Myśliborskiego z dnia 23 grudnia 2013 r. Pan Robert Petruk pełni funkcję Zastępcy Naczelnika WIKiD i kieruje pracą osób zatrudnionych w WIKiD w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zakres czynności Pana Petruka określono w Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 31 marca 2015 r. Przed zmianą struktury organizacyjnej urzędu Pan Robert Petruk był zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydział Komunikacji ( Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z 10 kwietnia 2012 r.). Pan Robert Petruk posiada upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 13 marca 2015 r., znak: OR , do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania w imieniu starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań wskazanych m.in. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Do dnia 13 marca 2015 r. Pan Robert Petruk posiadał upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: OR , do wydawania w imieniu starosty decyzji w indywidualnych sprawach. Zadania Wydziału Inwestycji, Komunikacji i Dróg w zakresie objętym kontrolą są także wykonywane przez: 1) Panią Małgorzatę Ludwikowską Inspektora w Wydziale Inwestycji, Komunikacji i Dróg, której obowiązki i zakres odpowiedzialności określono w Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz w kolejnym z dnia 31 marca 2015 r.; 2) Panią Magdalenę Leszke- Zarzycką Inspektora w Wydziale Inwestycji, Komunikacji i Dróg Powiatowych, której Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności został sporządzony w dniu 19 kwietnia 2012 r., a kolejny w dniu 31 marca 2015 r.; 3) Panią Aleksandrę Zarzycką inspektora w Wydziale Inwestycji, Komunikacji i Dróg, której obowiązki i zakres odpowiedzialności wskazano w Zakresie obowiązków, 2

3 uprawnień i odpowiedzialności z dnia 27 sierpnia 2012 r. i w kolejnym z dnia 31 marca 2015 r.; 4) Pana Krzysztofa Miśkiewicza Inspektora w Wydziale Inwestycji, Komunikacji i Dróg, którego zakres obowiązków i odpowiedzialności został określony w Zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 17 stycznia 2014 r. oraz w następnym z dnia 31 marca 2015 r. Pani Małgorzata Ludwikowska posiadała upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. (znak: OR ) do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ustawy o kierujących pojazdami i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast na podstawie upoważnienia z dnia 13 marca 2015 r. (znak: OR ) Starosta Myśliborski upoważnił Panią Ludwikowską do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania w imieniu starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach. Pani Magdalena Leszke- Zarzycka posiada upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 13 marca 2015 r. (znak: OR ) do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania w imieniu starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach. Do 13 marca br. pracownik działał na podstawie upoważnienia z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: OR Pani Aleksandra Zalewska posiada upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 13 marca 2015 r., znak: OR , do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania w imieniu starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach. Do 13 marca br. pracownik posiadał upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: OR Pan Krzysztof Miśkiewicz posiada upoważnienie Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2013 r., znak: OR do wydawania w imieniu starosty decyzji w indywidualnych sprawach. Kontrolujący zostali poinformowani, że upoważnienie Pana Miśkiewicza jest nadal aktualne. (dowód akta kontroli, str ) II. Prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem Wyjaśnień z zakresu praw jazdy udzielała Pani Aleksandra Zalewska. 1. Wydawanie praw jazdy, w tym międzynarodowych praw jazdy. Kontroli poddano wniosek o wydanie prawa jazdy z dnia 7 listopada 2013 r. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz z późn. zm.). Wnioskodawca dokonał opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł (100 zł za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej). W dowodzie wpłaty nie wyróżniono osobno opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej. Opłata za wydanie prawa jazdy jest zgodna z kwotą wskazaną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 3

4 i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83). W części H wniosku Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. Starosty, zgodnie z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również wniosek o wydanie prawa jazdy kat. B z dnia 4 czerwca 2014 r. Wniosek nie został złożony na druku zgodnym z rozporządzeniem w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Do wniosku załączono orzeczenie lekarskie z dnia 21 maja 2014 r. oraz potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 100,50 zł. Brak jest wskazania osobno opłaty za prawo jazdy (100 zł) oraz opłaty ewidencyjnej (0,50 zł). Na wniosku w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczęć pracownika Z up. Starosty. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano wniosek o wydanie prawa jazdy kat. B z dnia 26 maja 2014 r., złożony na druku zgodnym ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Do wniosku załączono orzeczenie lekarskie z dnia 22 maja 2014 r. oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej w kwocie 100,50 zł. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego widnieje pieczątka pracownika Z up. Starosty. Wydanie prawa jazdy nastąpiło w formie decyzji administracyjnej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. W decyzji zawarto wszystkie obligatoryjne elementy. Zgodnie z przepisem art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odstąpiono od uzasadnienia decyzji. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika z pieczęcią: z up. Starosty. Na decyzji znajduje się również potwierdzenie odbioru dokumentu przez kierowcę, potwierdzone datą i podpisem. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano także wniosek o wydanie prawa jazdy kat. B z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu: 26 czerwca 2014 r.), złożony na druku zgodnym z określonym w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowca przedstawił również w starostwie orzeczenie lekarskie nr 4/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej z dnia 29 stycznia 2015 r. W potwierdzeniu wpłaty nie wskazano osobno kwoty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852). Wydanie prawa jazdy kierowcy nastąpiło w formie decyzji administracyjnej z dnia 29 stycznia 2015 r., znak: KD MZ2. Decyzja administracyjna zawiera wszystkie wymagane elementy. Na podstawie przepisu art KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji. Decyzja administracyjna została podpisana przez upoważnionego pracownika 4

5 z pieczęcią z up. Starosty. Na decyzji znajduje się również potwierdzenie odbioru dokumentu przez kierowcę, potwierdzone datą i podpisem. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano również wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Wniosek został złożony w dniu 30 grudnia 2014 r. przez kierowcę o nr w rejestrze 528/04, na druku zgodnym ze wskazanym w ww. rozporządzeniu. Do wniosku załączono dowód uiszczenia opłaty (35 zł) za wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Kwota jest zgodna z określoną w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Okres ważności wydanego dokumentu określono zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami (3 lata). Dokument została wysłany do wnioskodawcy pocztą. Potwierdzenie odbioru dokumentu znajduje się w aktach sprawy. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 2. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo szkolenia okresowego. Kontroli poddano wniosek kierowcy o nr w rejestrze 524/06 (data wpływu do Wydziału: 11 marca 2013 r.) w przedmiocie dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Kierowca załączył do wniosku świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 240/2013, wydane w dniu 5 kwietnia 2013 r. potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz orzeczenie psychologiczne z dnia 8 marca 2013 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i zaświadczenie lekarskie z dnia 12 października 2012 r. Do wniosku załączono również dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej (w kwocie 100,50 zł). (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano również wniosek kierowcy o nr w rejestrze 8449/01 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w przedmiocie dokonania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Do wniosku załączono świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 29/2013/1/OS z dnia 6 marca 2013 r. oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 100,50 zł (opłata za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna); orzeczenie lekarskie 105/07/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. oraz orzeczenie psychologiczne na 1652/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się podpis pracownika Wydział Z up. Starosty. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również wniosek kierowcy o nr w rejestrze 6493/01 z dnia 25 września 2014 r. w przedmiocie dokonania wpisu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 100 zł oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. 5

6 Kierowca załączył również świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 53/2014 z dnia 20 września 2014 r. o ukończeniu szkolenia okresowego, a także orzeczenie lekarskie nr 62/09/2014 z dnia 24 września 2014 r. oraz orzeczenie psychologiczne nr 1871/2014 z dnia 22 września 2014 r. Data ważności wpisu potwierdzającego odbyci szkolenia okresowego została określona na 5 lat od wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano wniosek kierowcy o nr w rejestrze 9178/01 w przedmiocie dokonania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego (data wpływu wniosku do Wydziału: 10 czerwca 2014 r.). Wniosek złożono na właściwym druku. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się podpis upoważnionego pracownika Wydziału. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty (100,50 zł), orzeczenie lekarskie 21/06/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r., orzeczenie psychologiczne nr 997/2014 z dnia 31 maja 2014 r. oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 19/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie kat. C. (dowód akt kontroli, str ) Zespół kontrolny skontrolował również wniosek kierowcy o nr w rejestrze 29/05 w przedmiocie dokonania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Wniosek wpłynął do Wydziału w dniu 15 października 2014 r. na druku zgodnym ze wskazanym w ww. rozporządzeniu. Kierowca wniósł opłatę w wysokości 100 zł za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. Do wniosku załączono orzeczenie psychologiczne nr 72/14 z dnia 25 stycznia 2014 r. o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, zaświadczenie lekarskie z dnia 25 stycznia 2014 r. oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 513/2014 potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (kat. C). Prawo jazdy wraz z wpisem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zostało wydane kierowcy w drodze decyzji administracyjnej z dnia 12 grudnia 2014 r., znak: KD MZ2. W decyzji nie wskazano prawidłowej podstawy prawnej jej wydania (brak wskazania przepisu art. 15 ust. 1 i 4 ustawy o kierujących pojazdami). Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniem 3. Wydawanie pozwolenia na kierowanie tramwajem. W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu nie wydano pozwoleń na kierowanie tramwajem z uwagi na brak wniosków. 4. Wydawanie wtórnika prawa jazdy. Kontroli poddano wniosek kierowcy o nr w rejestrze 764/08 (data wpływu wniosku do Wydziału: 4 kwietnia 2013 r.). Wniosek dotyczył wydania wtórnika prawa jazdy w związku z utratą dokumentu. Wniosek złożono na druku zgodnym z określonym w rozporządzeniu 6

7 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka upoważnionego pracownika Wydziału z up. Starosty. Kierowca załączył do wniosku dowód opłaty w wysokości 100,50 zł (100 zł za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłata ewidencyjna), oświadczenia z dnia 3 kwietnia 2013 r. o kradzieży przedmiotowego dokumentu. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano wniosek kierowcy o nr w rejestrze 852/7 (data wpływu do Wydziału Komunikacji: 29 kwietnia 2013 r.) w przedmiocie wydania wtórnika prawa jazdy związku z utratą dokumentu. Wniosek złożono na druku zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka upoważnionego pracownika Wydziału z up. Starosty. Do wniosku załączono oświadczenie kierowcy o utracie prawa jazdy, złożone w dniu 23 marca 2013 r. oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 100,50 zł (opłata za prawo jazdy i opłata ewidencyjna). Datę ważności prawa jazdy określono na 15 lat. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna 5. Wydawanie nowego prawa jazdy pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. Skontrolowano wniosek kierowcy o nr w rejestrze 132/13 (data wpływu wniosku: 11 października 2013 r.) w przedmiocie wydania nowego prawa jazdy w związku ze zmianą danych. Wniosek złożono na druku zgodnym ze wskazanym w ww. rozporządzeniu. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka upoważnionego pracownika Wydziału z up. Starosty. Kierowca załączył do wniosku dowód wniesienia opłaty w kwocie 100,50 zł (opłata za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna). Kierowca zwrócił również do Starostwa Powiatowego stary blankiet prawa jazdy. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano wniosek złożony prze kierowcę o nr w rejestrze: 927/14 (data przyjęcia wniosku: 12 sierpnia 2014 r.). Wniosek dotyczy wydania nowego prawa jazdy w związku ze zmianą danych. Wniosek złożony został na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W części H wniosku, w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka upoważnionego pracownika Wydziału z up. Starosty. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty w kwocie 100,50 zł (opłata za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna). Kierowca zwrócił również w Wydziale Komunikacji blankiet prawa jazdy zawierający nieaktualne dane. Ocena wykonywania zadania: pozytywna (dowód akta kontroli, str ) 7

8 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Skontrolowano postępowania dotyczące skierowania kierowcy na badanie psychologiczne w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami oraz na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego. Strona została zawiadomiona o wszczęciu przedmiotowych postępowań w pismach z dnia 16 kwietnia 2014 r., znak: KD AZ3-Sk.BPs oraz KD AZ3-Ektr. W zawiadomieniach nie wskazano pełnej, prawidłowej podstawy prawnej. W dniu 30 kwietnia 2014 r. w pismach znak: KD AZ3-Sk.BPs oraz KD AZ3-Ektr, Starosta Myśliborski zawiadomił stronę o przysługującym jej prawie do wglądu do dokumentacji sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, wyznaczając termin 7 dni od dnia otrzymania zawiadomień. Na zawiadomieniach znajdują się oświadczenia strony o zapoznaniu się z aktami sprawy w dniu 30 kwietnia 2014 r. Starosta Myśliborski w dniu 30 kwietnia 2014 r. wydał decyzję znak: KD AZ3-Sk.BPs o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Starosta Myśliborski wydał również decyzję znak: KD AZ3-Ektr o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w formie egzaminu państwowego. Powyższe decyzje zawierają prawidłowe pouczenia o prawie do odwołania. Decyzje zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału, który użył pieczęci z up. Starosty. Na decyzjach znajduje się oświadczenie strony z dnia 30 kwietnia 2014 r. potwierdzające, że nie będzie ona wnosiła odwołania od decyzji. O wydaniu ww. decyzji zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu (pisma z dnia 15 maja 2014 r.). W dniu 30 lipca 2014 r. w piśmie znak: KD MZ2 wezwano kierowcę do dostarczenia do Starostwa Powiatowego badań psychologicznych oraz poinformowano stronę o skutkach niedostarczenia badań wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Potwierdzenie otrzymania pisma znajduje się w aktach sprawy. Kierowca dostarczył Staroście Myśliborskiemu orzeczenie psychologiczne nr 83/08/14 z dnia 2 sierpnia 2014 r. stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W zawiadomieniu z dnia 30 lipca 2014 r., znak: KD MZ2 poinformowano kierowcę o wszczęciu postepowania w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami z uwagi na niepoddanie się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w wyznaczonym terminie. Kierowca poddał się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w dniu 22 grudnia 2014 r. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 8

9 7. Wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadkach określonych w art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Skontrolowano postępowanie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który posiada prawo jazdy o nr 03205/06/3210. W dniu 30 stycznia 2013 r. w piśmie znak: KD AZ3 wezwano kierowcę do dostarczenia do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do kierowania pojazdami. Skierowanie na badania zostało wystawione przez Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu. W dniu 4 marca 2013 r. w piśmie znak: KD MZ2 zawiadomiono kierowcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B. W dniu 14 marca 2013 r. Starosta Myśliborski w piśmie znak: KD MZ2 zawiadomił stronę o przysługującym jej prawie wglądu do dokumentacji sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. W zawiadomieniu wskazano prawidłową podstawę prawną (art i art Kodeksu postępowania administracyjnego). Zawiadomienie zostało odebrane przez stronę w dniu 19 marca 2013 r. Starosta Myśliborski wydał decyzję z dnia 3 kwietnia 2013 r., znak: KD MZ2 w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kat. B. Decyzja zawiera wszystkie obligatoryjne elementy. Decyzja administracyjna została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału, który użył pieczęci: z up. Starosty. Decyzja została prawidłowo doręczona stronie (zwrotne potwierdzenie odbioru pisma w dniu 9 kwietnia 2013 r. w aktach sprawy). (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowanie administracyjne w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kierowcy posiadającego dokument o nr 2923/91. W dniu 8 października 2014 r. w piśmie znak: KD AZ3 Starosta Myśliborski zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Wszczęcie postępowania nastąpiło w związku z wnioskiem Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu (Pa 83/14 z dnia 3 października 2014 r.) o skierowanie na ww. badanie. W dniu 31 października 2014 r. w piśmie znak: KD MZ2 strona została poinformowania o przysługującym jej prawie do wglądy do dokumentacji sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. W dniu 24 listopada 2014 r. w decyzji znak: KD MZ2 kierowca został skierowany na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Decyzja zawiera wszystkie obligatoryjne elementy i została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału, który używa pieczęci: z up. Starosty. W decyzji administracyjnej nie wskazano pełnej podstawy prawnej jej wydania (brak wskazania art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego). Decyzja została prawidłowo doręczona stronie w dniu 6 grudnia 2014 r. 9

10 W piśmie z dnia 10 marca 2015 r. znak: IKD.K AZ kierowca został wezwany do dostarczenia wyników ww. badania lekarskiego. W dniu 24 marca 2015 r. Starosta Myśliborski w piśmie znak: IKD.K MZ zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B. Strona została prawidłowo zawiadomiona o przysługującym jej prawie wglądu do dokumentacji sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów (pismo znak: IKD.K AZ z dnia 31 marca 2015 r.). W decyzji znak: IKD.K AZ, Starosta Myśliborski postanowił zatrzymać kierowcy dokument prawo jazdy kat. B. W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną jej wydania. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału, z użyciem pieczątki: z up. Starosty. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 8. Wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami. Kontroli poddano postępowania administracyjne w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w związku z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W piśmie z dnia 5 marca 2013 r., znak: KD MZ2, Starosta Myśliborski zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania administracyjnego. Starosta Myśliborski w piśmie z dnia 22 marca 2013 r., znak: KD AZ3 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Zawiadomienia zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału Komunikacji, który użył pieczęci z up. Starosty. W dniu 4 kwietnia 2013 r. w decyzji znak: KD AZ3 Starosta Myśliborski orzekł o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Decyzja zawiera prawidłowe pouczenie o prawie do odwołania się. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału Komunikacji, który użył pieczęci: z up. Starosty. W dniu 5 sierpnia 2014 r. kierowca o nr w rejestrze 1854/03 złożył wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia. Kierowca wniósł opłatę w kwocie 100,50 zł (100 zł za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej). Starosta Myśliborski w dniu 25 września 2014 r. wydał decyzję znak: KD MZ2, w której postanowił o przywróceniu cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. W dniu 13 września 2014 r. kierowca przystąpił do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, które zaliczył z wynikiem pozytywnym w zakresie kat. B. W decyzji administracyjnej zawarto uzasadnienie oraz prawidłowe pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. W decyzji nie wskazano jednak pełnej podstawy prawnej (brak wskazania właściwych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego). (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kat. B i C. W dniu 19 kwietnia 2013 r. Starosta Myśliborski w piśmie znak: KD MZ2 zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 15 kwietnia 2013 r. w piśmie z dnia 10

11 KD MZ2 strona została poinformowana o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Zawiadomienia zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. Starosta Myśliborski w decyzji z dnia 6 maja 2013 r., znak: KD MZ2 orzekł o cofnięciu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie kat. B i C. Decyzja administracyjna nie zawiera pełnej podstawy prawnej. W decyzji wskazano prawidłowe pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. Potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę znajduje się w aktach sprawy. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami 9. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnych. Kontroli poddano decyzję administracyjną z dnia 15 kwietnia 2014 r., znak: KD AZ3 w przedmiocie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne w zakresie kat. A i B. Wniosek kierowcy o wydanie ww. zezwolenia został złożony na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706). Zezwolenie wydano zgodnie z terminem określonym w 13 pkt 3 ww. rozporządzenia. Kierowca uiścił opłatę z wydanie zezwolenia w wysokości zgodnej ze wskazaną w rozporządzeniu (50,00 zł). Kierowca załączył do wniosku orzeczenie lekarskie z dnia 11 kwietnia 2014 r. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne. Ponadto do wniosku załączono orzeczenie psychologiczne nr 105/2014 z dnia 9 lutego 2014 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. Wnioskodawca przedstawił również zaświadczenie nr 120/2014 o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne z dnia 9 lutego 2014 r. Zaświadczenie wystawiono na druku zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. W wydanej decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną wydania zezwolenia oraz właściwe pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez pracownika posiadającego upoważnienie Starosty Myśliborskiego. Okres ważności zezwolenia wskazano zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami. W decyzji nieprawidłowo wskazano zakres zezwolenia (kat. A i B) niezgodnie z zakresem zezwolenia wskazanym we wniosku kierowcy oraz w zaświadczeniu o ukończeniu kursu podstawowego (kat. B i C). Decyzja została poprawiona przez pracownika Wydziału poprzez dopisanie kat. C, przystawienie pieczęci Starosta Myśliborski i zaparafowanie zmiany. Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami (dowód akta kontroli, str ) 11

12 10. Przedłużanie ważności zezwoleń na kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Skontrolowano decyzję nr 16/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w przedmiocie przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia został złożony w dniu 12 listopada 2014 r. na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty (50,00 zł), zaświadczenie lekarskie z dnia 5 września 2014 r. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych oraz orzeczenie psychologiczne nr 199/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (ważne do 30 stycznia 2017 r.). W decyzji administracyjnej wskazano nieprawidłową podstawę prawną jej wydania (podstawę do wydania decyzji o przedłużeniu ważności zezwolenia stanowi art. 109 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami). Organ prawidłowo określił termin ważności zezwolenia, a także prawidłowo poinformował stronę o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami W okresie objętym kontrolą Starosta Myśliborski nie wydawał decyzji w sprawie rozszerzenia zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. W okresie objętym kontrolą w Starostwie Myśliborskim nie prowadzono spraw z zakresu wydawania pozwoleń na kierowanie tramwajem. III. Ośrodki szkolenia kierowców Wyjaśnień z zakresu ośrodków szkolenia kierowców udzielała Pani Małgorzata Ludwikowska. 1. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów i skreśleń w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu. Starosta Myśliborski prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w formie elektronicznej na Portalu Starosty. Rejestr zawiera dane wskazane w art. 28 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami. Rejestr przedsiębiorców prowadzących OSK znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i zawiera następujące dane: nazwa przedsiębiorcy, numer ewidencyjny OSK, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, kategorie szkolenia oraz informacje o zatrudnionych instruktorach. Na dzień przeprowadzenia kontroli w rejestrze figuruje 21 przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. (dowód akta kontroli, str ) 12

13 W związku z przepisem art. 128 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, w dniu 9 kwietnia 2013 r. wezwano przedsiębiorców prowadzących OSK do przedłożenia informacji w zakresie danych, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 5, 8 i 9 ww. ustawy (znak sprawy: KD ML10). Wyznaczono termin na przedłożenie informacji do 19 kwietnia 2013 r. (zgodnie z art. 128 ust. 3 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami). Starosta Myśliborski w piśmie z dnia 15 maja 2013 r. (znak sprawy: KD ML10) zawiadomił przedsiębiorcę wpisanego do rejestru pod nr o wszczęciu postępowania w przedmiocie wykreślenia z rejestru OSK. W kolejnym zawiadomieniu starosta poinformował przedsiębiorcę o przysługującym mu prawie wglądu do dokumentacji sprawy. W dniu 4 czerwca 2013 r. Starosta Myśliborski wydał decyzję o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców skreślając przedsiębiorcę z rejestru OSK. W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną wydania oraz właściwe pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez upoważnionego pracownika Wydziału. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano postępowania w przedmiocie skreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zakończone następującymi decyzjami: a) decyzja z dnia 10 kwietnia 2014 r., znak: KD ML10; W dniu 20 marca 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynęła informacja o zakończeniu działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców wraz z prośbą o wykreślenie podmiotu rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK. b) decyzja z dnia 3 marca 2015 r., znak: KD ML10. W dniu 19 lutego 2013 r. do starostwa w Myśliborzu wpłynęła informacja o zakończeniu działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców wraz z prośbą o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wniosek złożono na druku zgodnym ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. Nr 31). Do wniosku załączono oświadczenie przedsiębiorcy oraz dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru (w kwocie 500,00 zł),a także dowód uregulowania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami 13

14 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z informowaniem starostów z innego powiatu o lokalizacji infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Starosta Myśliborski informuje starostów z innego powiatu o ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru w Starostwie Myśliborskim i posiadających infrastrukturę na obszarze innego powiatu. Kontroli w tym zakresie poddano pismo do starosty Gryfińskiego z dnia 27 marca 2013 r., znak sprawy: KD KM11. Starosta Myśliborski w dniu 6 grudnia 2013 r. przeprowadził kontrolę placu manewrowego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru w powiecie myśliborski, który posiada infrastrukturę na obszarze powiatu gryfińskiego. Protokół z kontroli przesłano do Starosty Gryfińskiego w piśmie znak: KD ML10 z dnia 9 grudnia 2013 r. W dniu 6 lutego 2014 r. w piśmie znak: KD ML10 Starosta Myśliborski wniósł o uwzględnienie w planie kontroli Starosty Gryfińskiego na rok 2014 r. przeprowadzenie kontroli w OSK posiadających infrastrukturę na obszarze powiatu gryfińskiego. W dniu 16 października 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynęło pismo Starosty Gryfińskiego, w którym przekazał protokół z kontroli przeprowadzonej w ww. ośrodku. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniem 3. Wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. W okresie objętym kontrolą Starosta Myśliborski nie wydawał ww. poświadczeń. 4. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Plan kontroli na rok 2013 (kontrola OSK) został zatwierdzony w drodze zarządzenia nr 14/2013 Starosty Myśliborskiego z dnia 14 marca 2013 r. Zatwierdzenie planu kontroli nastąpiło z naruszeniem przepisu 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 84). W planie ujęto 24 podmioty przeznaczone do skontrolowania. W zarządzeniu nr 29/2013 Starosty Myśliborskiego z dnia 24 lipca 2013 r. zatwierdzono zmieniony plan kontroli OSK na rok Aktualizacja planu kontroli wynikała ze zmian w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. W zarządzeniu nr 12/2014 Starosty Myśliborskiego z dnia 12 lutego 2014 r. zatwierdzono Plan kontroli ośrodków szkolenia kierowców na rok 2014, w którym wskazano 24 OSK do przeprowadzenia kontroli. W dniu 9 października 2014 r. Starosta Myśliborski w zarządzeniu 14

15 nr 52/2014 zatwierdził zmianę planu kontroli OSK z uwagi na wykreślenie z rejestru jednego OSK. W zarządzeniu nr 10/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 17 lutego 2015 r. zatwierdzono Plan kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz Plan kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na rok W planie kontroli OSK ujęto 22 podmioty. (dowód akta kontroli, str ) Szczegółowej kontroli poddano następujące kontrole OSK przeprowadzone przez Starostę Myśliborskiego: 1) Kontrola ośrodka szkolenia kierowców o nr w rejestrze: , przeprowadzona w dniu 13 listopada 2013 r. (protokół kontroli nr 17/2013). Zawiadomienie z dnia 24 października 2013 r. dotyczące zamiaru przeprowadzenia kontroli zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584). Przedsiębiorca odebrał zawiadomienie w dniu 24 października 2014 r.. Kontrola została przeprowadzona w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 79 ust. 4 ww. ustawy. Upoważnienia dla pracowników Wydziału (z dnia 28 października 2013 r., o numerach: 130/2013 i 131/2013) zostały przygotowane na drukach zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. W upoważnieniach zawarto pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Protokół z kontroli został sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Protokół został podpisany przez osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę oraz kontrolujących. 2) Kontrola ośrodka o nr w rejestrze została przeprowadzona w dniu 16 września 2014 r. (protokół kontroli nr 13/2014). Zawiadomienie z dnia 25 sierpnia 2014 r. o zamiarze przeprowadzenia kontroli zostało odebrane przez przedsiębiorcę w dniu 28 sierpnia 2014 r. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrola została przeprowadzona w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 79 ust. 4 ww. ustawy. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 5 września 2014 r. zostały przygotowane zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu (nie wskazano numerów upoważnień). W upoważnieniach zawarto pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Protokół kontroli sporządzono zgodne ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Protokół został podpisany przez kontrolowanego i osoby przeprowadzające kontrolę. 3) Kontrola OSK o nr w rejestrze: , przeprowadzana w dniu 18 marca 2015 r. (protokół kontroli nr 3/2015). Zawiadomienie z dnia 23 lutego 2015 r. dotyczące zamiaru wszczęcia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy zostało odebrane przez przedsiębiorcę w dniu 3 marca 2015 r. Zawiadomienie zawiera elementy wymagana przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrola została przeprowadzona w terminie zgodnym z określonym w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. 15

16 Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 26 lutego 2015 r. przygotowano zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu (nie wskazano jednak numerów upoważnień). W upoważnieniach zawarto pouczenia o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. Protokół kontroli sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Protokół podpisał kontrolowany przedsiębiorca oraz kontrolujący. W dniu 2 kwietnia 2015 r. Starosta Myśliborski sporządził wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli, w którym wskazano stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości. W wystąpieniu zawarto również ocenę OSK. W zaleceniach pokontrolnych nie wskazano wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ocena wykonywania zadania: pozytywna z nieprawidłowościami (dowód akta kontroli, str ) 5. Sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Starosta Myśliborski prowadzi analizę statystyczną zdawalności ośrodków szkolenia kierowców i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie BIP Starostwa Powiatowego. Analiza jest sporządzana na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Sporządzono zbiorczą analizę za 2013 r. oraz osobno analizę za I i II półrocze 2014 r. Ocena wykonywania zadnia: pozytywna IV. Pozostałe podmioty prowadzące szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu brak jest wpisów do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. Starostwo nie prowadzi również ewidencji podmiotów wykonujących przewozy tramwajem, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem. V. Instruktorzy i wykładowcy Wyjaśnień z ww. zakresu udzielała Pani Małgorzata Ludwikowska. 1. Prowadzenie ewidencji instruktorów, wpisywanie oraz skreślanie instruktorów z ewidencji. Ewidencja instruktorów nauki jazdy jest prowadzona w formie elektronicznej na Portalu Starosty oraz w formie książkowej. W ewidencji umieszcza się następujące dane: nr ewidencyjny, imię i nazwisko instruktora, PESEL, adres zamieszkania, poszczególne rodzaje uprawnień oraz daty ich uzyskania, nr ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców lub 16

17 nr ewidencyjny innego podmiotu, w którym instruktor prowadzi szkolenie, datę ważności legitymacji oraz ewentualne uwagi (np.: data i przyczyna wykreślenia z ewidencji). Ewidencja instruktorów została również w dniu 24 kwietnia 2015 r. umieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego. W tej ewidencji zawarto następujące informacje dot. instruktorów: nazwisko i imię, nr uprawnień oraz kategorie w zakresie których prowadzone jest szkolenie. W dniu przeprowadzenia kontroli w ewidencji figurowało 56 instruktorów. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano dokumenty dotyczące wpisania do ewidencji instruktorów. W dniu 30 kwietnia 2013 r. do starostwa powiatowego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 93). Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów (50,00 zł). Wysokość opłaty jest zgodna z ww. rozporządzeniem. Opłaty ewidencyjnej nie pobiera się. Do wniosku załączono również dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego, orzeczenie lekarskie nr 48/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. oraz orzeczenie psychologiczne nr 1477/202 z dnia 1 września 2012 r. (brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami silnikowymi), zaświadczenie o niekaralności (wystawione w dniu 24 kwietnia 2013 r.) oraz zaświadczenie 39/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów jazdy (kat. A i B). W dniu 25 marca 2013 r. do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynęło pismo znak: IB- III MMac z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, w którym przesłano dokumenty wnioskodawcy o wpis do ewidencji instruktorów i poinformowano o wynikach egzaminu z dnia 12 stycznia 2013 r. (kat. B pozytywny, kat. A teoretyczny pozytywny i praktyczny negatywny). W dniu 23 lipca 2013 r. Starosta Myśliborski w decyzji znak: KD ML10 wpisał wnioskodawcę do ewidencji instruktorów w zakresie kat. A i B. W uzasadnieniu decyzji starosta wskazał, że w dniu 18 lipca 2013 r. do starostwa powiatowego wpłynęła informacja, potwierdzająca że w dniu 10 lipca 2013r. wnioskodawca przystąpił do egzaminu praktycznego na kat. A i uzyskał wynik pozytywny. Starosta Myśliborski nadał instruktorowi nr ewidencyjny (ZMY 0123) oraz wydał legitymację instruktora seria B nr druku Decyzja administracyjna i legitymacja instruktora zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. W decyzji administracyjnej wskazano prawidłową podstawę prawną wydania oraz prawidłowe pouczenie o prawie do odwołania. (dowód akta kontroli, str ) Zgodnie z przepisem art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wezwano 98 instruktorów do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji. Wezwanie wysłano do instruktorów w dniu 12 marca 2013 r. pismem znak: KD KM11. Kontroli poddano postępowanie administracyjne w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktora o nr uprawnień ZMY0108. Potwierdzenie odbioru wezwania z dnia 12 marca 17

18 2013 r. znajduje się w aktach. W dniu 22 sierpnia 2013 r. Starosta Myśliborski zawiadomił instruktora o wszczęciu postępowania w przedmiocie skreślenia z ewidencji (znak sprawy: KD ML10). W zawiadomieniu z dnia 22 sierpnia 2013 r. starosta zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W zawiadomieniach wskazano prawidłowe podstawy prawne ich wydania. Zawiadomienia zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. Starosta Myśliborski w dniu 5 września 2013 r. wydał decyzję o skreśleniu instruktora z ewidencji (znak sprawy: KD ML10). W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną jej wydania oraz właściwe pouczenie o prawie do wniesienia odwołania. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowanie administracyjne dotyczące skreślenia z ewidencji instruktora o nr uprawnień ZMY0006. W związku z przepisem art. 130 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, w dniu 22 sierpnia 2013 r. zawiadomiono instruktora o wszczęciu postępowania w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów oraz o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W zawiadomieniach wskazano prawidłową podstawę prawną ich sporządzenia. Zawiadomienia zostały podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału. W dniu 10 września 2013 r. Starosta Myśliborski wydał decyzję znak: KD ML10 dot. skreślenia z ewidencji instruktorów. W decyzji administracyjnej wskazano właściwą podstawę prawną wydania oraz prawidłowe pouczenie o prawie do odwołania do SKO. Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, w 2013 r. z przedmiotowej ewidencji skreślono 5 instruktorów. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowania administracyjne w przedmiocie skreślenia instruktora z ewidencji z powodu nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia danego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego (art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami): a) decyzja z dnia 19 marca 2014 r., znak: KD ML10, Ww. decyzja zawiera prawidłową podstawę prawną wydania, właściwe pouczenie o prawie do odwołania i podpis upoważnionego pracownika Wydziału. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 stycznia 2014 r., znak sprawy: KD ML10 zawiera prawidłową podstawę prawną wydania. W dniu 31 stycznia 2014 r. wezwano instruktora do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w 2013 r. w warsztatach doskonalenia zawodowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Instruktor nie przedstawił ww. zaświadczenia. b) decyzja z dnia 25 lutego 2015 r., znak: KD ML10. Decyzja zawiera prawidłową podstawę prawną wydania, właściwe pouczenie o prawie do odwołania i podpis upoważnionego pracownika Wydziału. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26 stycznia 2015 r., znak sprawy: KD ML10 zawiera prawidłową podstawę prawną wydania. W dniu 26 stycznia 2015 r. wezwano instruktora do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo 18

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Bardziej szczegółowo

IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.3.3.2015.PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.5.2014.JZ.PS Szczecin, 26 sierpnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72 010 Police

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2014.JZ.PS Szczecin, 29 lipca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72 400

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. IA.III.431.16.2014 Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem przez Starostę Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2014 Łódź, dnia 18.06.2014 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2015 Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.11.2015.KC Bydgoszcz, 16 marca 2016 r. Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 81) WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.5.2015.MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.12.2014 Łódź, dnia 13 listopada 2014 r. Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2014 Łódź, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym przez Wojewodę Łódzkiego nadzorem nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III /10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-1/10 Łódź, 24 września 2010 roku Pan Janusz Michalak Starosta Powiatu Łowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2016 Łódź, 11 października 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2016 Łódź, 30 marca 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2015 Łódź, 13 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA.III Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 18 października 2013 r. WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.29.2013 Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 16 czerwca 2010 roku PNK IV.0932-2/ 49 /10 Pani Dorota Dąbrowska Starosta Powiatu Kutnowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

IA-III Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IA-III Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2016 Pan Krzysztof Debich Starosta Kutnowski Łódź, dnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2015 Łódź, dnia 27 marca 2015 roku Pan Józef Róg Starosta Opoczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku WI-III.431.1.2016.AS Gdańsk, dnia 16 marca 2016 r. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg ZARZĄDZENIE NR 5.2013 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.19.2015 Łódź, 3 lutego 2016 roku Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2015r. NK-II.431.1.14.2015.MMac Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wojewoda Łódzki PNK IV.0932-2/ 15 / 10 Łódź, dnia 23 kwietnia 2010 r. Pan Stanisław Olas Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Białystok, V piętro, pok. 522

Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Białystok, V piętro, pok. 522 Wpis do ewidencji egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Ewidencję egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 13 października 2010 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932 2/10 Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 15 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PROTOKÓŁ Z KONTROLI przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2016 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2017 Łódź, 29 maja 2017 r. Pan Artur Reszka Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 067Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 1. Co powinienem wiedzieć? Kierować

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Tarnowskiego (wyłącznie przez platformę epuap)

Zarząd Powiatu Tarnowskiego (wyłącznie przez platformę epuap) WOJEWODA MAŁOPOLSKI WI-V.431.8.2014 Kraków, 7 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Tarnowskiego (wyłącznie przez platformę epuap) Wystąpienie pokontrolne Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/14/033 - Nadawanie uprawnień do kierowania

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/17 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. 2. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2012 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia / (/m aja 2015 r. IF-IT.431.18.2014.KK '!k J i S ].N.u Pan Piotr Fedorowicz Starosta Powiatu Świdnickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 27 i 28 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 18 kwietnia 2011 r. IA.III.431.6.2011 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane,

b. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest wymagane, Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie http://bip.powiat.cieszyn.pl/cases/content/5915 Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) Szczegóły Kategoria sprawy Sprawa Komórka

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 20 kwietnia 2011 r. IA.III.431.9.2011 Pan Zygmunt Wota Ośrodek Szkolenia Auto-Szkoła Wota sp. j. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 15, 16 marca 2011 roku w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.7.2014 Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów 08-119 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań n,.11 IIP. 2012 Poznan, WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań Zgodnie z 14 zarządzenia nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/171847

http://localhost:12130/akty/tresc/171847 Page 1 of 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury/1/ z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. Nr 230, poz. 2303) Na podstawie art. 39e ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.115.2014 Gliwice, 23.10.2014 r. nr kor. UM-571604/2014/GK PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy Pani Renaty Hołdyk wykonującego przewozy drogowe

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo