IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR PG.JZ Szczecin, 18 sierpnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Świnoujście Imiona, nazwiska i stanowiska służbowe kontrolerów Jacek Ząbik kierownik zespołu kontrolnego, kierownik Oddziału Infrastruktury, Transportu i Komunikacji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upoważnienie nr 25/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., legitymacja służbowa nr 38/2012; Paulina Gnatek radca generalny w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, upoważnienie nr 26/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., legitymacja służbowa nr 45/2014. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych Kontrola została przeprowadzona w dniach czerwca 2015 r. Zakres przeprowadzonej kontroli Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez starostę zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, w okresie od 19 stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Wpis do Książki Kontroli Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Urzędu Miasta Świnoujście pod poz. 15. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta I. Wyznaczenie komórki organizacyjne lub/i pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanych zadań. Zgodnie z 40 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Świnoujście, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 492/2013 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 1 sierpnia 2013 r., do zadań Wydziału Komunikacji należą m.in. sprawy z zakresu: dokonywania rejestracji pojazdów; wydawania uprawnień do kierowania pojazdami; wydawania uprawnień dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel , , fax ,

2 wydawania uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów; wydawania zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców; wydawania legitymacji instruktora nauki jazdy. W Regulaminie Organizacyjnym nie ujęto wszystkich zadań wskazanych w ustawie o kierujących pojazdami np.: prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców; prowadzenie ewidencji instruktorów; sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolnych w danym ośrodku szkolenia kierowców; sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (w tym prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców). (dowód akta kontroli, str ) Wydziałem Komunikacji kieruje Pani Zofia Kozakiewicz Naczelnik Wydziału, której podstawowe obowiązki, uprawnienia i zakres obowiązków określono w Zakresie obowiązków, uprawnień pracownika Urzędu Miasta Świnoujście z dnia 13 lipca 2011 r. Zadania Wydziału Komunikacji są również realizowane przez: 1) Panią Danutę Salachnę inspektor Zakres Obowiązków, uprawnień pracownika UM Świnoujście z dnia 13 lipca 2011 r.; 2) Panią Katarzynę Tomaszewską inspektor Zakres obowiązków, uprawnień pracownika UM Świnoujście z dnia 13 lipca 2011 r. Pani Zofia Kozakiewicz posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 3 grudnia 2002 r., znak: BZM 0113/102/2002 m.in. do: zatrzymania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania zezwoleń na prowadzenie szkolenia nauki jazdy, skreślenia instruktora nauki jazdy z ewidencji instruktorów oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i nadzoru nad szkoleniami. Pani Danuta Salachna posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 3 grudnia 2002 r., znak: BZM 0113/104/2002 do wydawania praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych. (dowód akta kontroli, str i ) II. Prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem Wyjaśnień z zakresu praw jazdy udzielała Pani Danuta Salachna. 1. Wydawanie praw jazdy, w tym międzynarodowych praw jazdy. Kontroli poddano: wniosek z dnia 1 sierpnia 2014 r. w przedmiocie wydania prawa jazdy; wniosek o wydanie prawa jazdy z dnia 19 sierpnia 2014 r.; Wskazane wnioski zostały sporządzone na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawienia do kierowania 2

3 pojazdami (Dz. U. poz z późn. zm.). Do wniosków złączono wymagane załączniki, w tym dowody opłaty za wydanie prawa jazdy (100,50 zł). Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł, a opłata ewidencyjna 0,50 zł. Wysokość opłaty jest zgodna z kwotą wskazaną w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83). W potwierdzeniu wpłat nie wskazano osobno kwoty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 852). W części H wniosku Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. Prezydenta Miast. W przypadku wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. wydanie prawa jazdy nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Decyzja z dnia 18 maja 2015 r., znak: WKM DS zawiera właściwą podstawę prawną wydania oraz pouczenie o prawie do odwołania. Skontrolowano również wnioski o wydanie międzynarodowego prawa jazdy z dnia 25 maja 2015 r. z 6 listopada 2014 r. Wnioski złożono na druku określonym w rozporządzeniu w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Do wniosków załączono dowody wniesienia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy (35 zł). Wysokość opłaty jest zgodna z rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. W części H wniosków Informacja o uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami w rubryce Podpis i pieczęć organu wydającego znajduje się pieczątka pracownika Wydziału z up. Prezydenta Miast. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniami 2. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego. Kontroli poddano wniosek z dnia 25 lutego 2013 r. w przedmiocie dokonania wpisu potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Do wniosku załączono orzeczenie lekarskie z dnia 21 lutego 2013 r. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy, orzeczenie psychologiczne nr 36/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 43/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego. Wniesiono opłatę za wydanie dokumentu w kwocie 100,50 zł. Wysokość opłaty jest zgodna z kwotą wskazaną w ww. przepisach. Datę ważności uprawnienia dla kategorii C, C+E, C1, C1+E określono na 5 lat. 3

4 Skontrolowano także wniosek z dnia 22 maja 2014 r. w przedmiocie dokonania wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (blok programowy C, C+E, C1, C1+E). Do wniosku załączono orzeczenie psychologiczne nr 4644/13 dnia 7 października 2013 r., zaświadczenie lekarskie z dnia 7 października 2013 r. oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 1190/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Wniesiona została opłata za wydanie dokumentu w wysokości 100,50 zł. Datę ważności uprawnienia określono na 5 lat. Kontroli poddano również wniosek z dnia 28 maja 2015 r. dot. dokonania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (uzupełniającej). Kierowca załączył do wniosku świadectwo kwalifikacja zawodowej nr 1242/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 r. potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 1777/2015 z dnia 23 maja 2015 r. potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Ponadto przedstawiono również orzeczenie psychologiczne z dnia 24 lutego 2015 r. oraz zaświadczenie lekarskie z dnia 18 lutego 2015 r. Kierowca wniósł opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100,50 zł. Prezydent Miasta Świnoujście wydał decyzję znak: WKM KT z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wydania prawa jazdy z wpisem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (C, C+E, C1, C1+E) i wstępnej przyspieszonej uzupełniającej (D, D+E, D1, D1+E). W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniem 3. Wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem. W Urzędzie Miasta Świnoujście nie wydano pozwolenia na kierowanie tramwajem. 4. Wydawanie wtórnika prawa jazdy oraz nowego prawa jazdy pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych. Kontroli poddano wniosek z dnia 11 lutego 2015 r. w przedmiocie wydania wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych zawartych w dokumencie. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy (kwota 100,50 zł). Prezydent Miasta Świnoujście wydał w tym zakresie decyzję administracyjną z dnia 11 marca 2015 r. znak: WKM DS. W decyzji administracyjnej nie wskazano pełnej podstawy prawnej (art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami). Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniem (dowód akta kontroli, str ) 5. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą (art. 14 ustawy o kierujących pojazdami). Kontroli poddano wniosek z dnia 7 marca 2013 r. o wymianę prawa jazdy wydanego za graniczą bez sprawdzenia kwalifikacji. Kierowca do wniosku dołączył dowód wniesienia opłaty w wysokości 100,50 zł (opłata za wydanie prawa jazdy i opłata ewidencyjna) oraz 4

5 tłumaczenie prawa jazdy sporządzone przez tłumacza przysięgłego sporządzone w dniu 15 lutego 2014 r. Wydział Komunikacji wystosował pismo znak: wkm do Wydziału Komunikacji w Rzymie. Uzyskano potwierdzenie, że wnioskodawca posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Krajowe prawo jazdy zostało wydane w dniu 15 kwietnia 2014 r. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano również wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego w Brazylii, złożony w dniu 16 lutego 2015 r. Wydział Komunikacji wystąpił do organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o potwierdzenie danych wskazanych w dokumencie (pismo znak: WKM ). Ponownie wystąpiono z tym samym wnioskiem w dniu 9 kwietnia 2015 r. W dniu 16 kwietnia 2015 r. w postanowieniu znak: WKM Prezydent Miasta Świnoujście zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wymiany prawa jazdy. W dniu 14 maja 2015 r. Ambasada Brazylii w Warszawie poinformowała o autentyczności prawa jazdy. W konsekwencji w dniu 26 maja 2015 r. Prezydent Miasta postanowił o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy zostało wymienione decyzją znak: WKM KT z dnia 12 czerwca 2015 r. W decyzji nie wskazano pełniej podstawy prawnej (brak wskazania art. 14 ustawy o kierujących pojazdami). (dowód- akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniem 6. Wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Skontrolowano postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne. W dniu 17 lutego 2014 r. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie złożył wniosek o skierowanie na badanie psychologiczne i sprawdzenie kwalifikacji kierowcy o nr prawa jazdy W dniu 25 lutego 2014 r. Prezydent Miasta Świnoujście zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. zakresie. W zawiadomieniu wskazano właściwą podstawę prawną oraz pouczenie. Zawiadomienie zostało podpisane przez upoważnionego pracownika Wydziału Komunikacji (z użyciem odpowiedniej pieczęci). W dniu 2 marca 2014 r. wydano decyzję znak: WKM P DS o skierowaniu na badanie psychologiczne. Kierowca przedłożył w urzędzie orzeczenie psychologiczne nr 240/2014 z dnia 27 marca 2014 r. W dniu 13 marca 2014 r. wydano także decyzję znak: WKM o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W ww. decyzjach ujęto właściwe podstawy prawną oraz pouczenia. Decyzje podpisał Naczelnik Wydziału przy użyciu pieczęci z up. Prezydenta Miasta. (dowód akta kontroli, str ) W dniu 15 października 2014 r. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie złożył do Urzędu Miejskiego w Świnoujściu wnioski o sprawdzenie kwalifikacji i skierowanie na badanie psychologiczne kierowcy o nr prawa jazdy W związku z tym Prezydent Miasta Świnoujście zawiadomił kierowcę o wszczęciu postępowania 5

6 administracyjnego w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów (zawiadomienie z 28 października 2014 r., znak: WKM ). Zawiadomienie podpisał upoważniony pracownik Wydziału Komunikacji. W dniu 28 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał: - decyzję znak: WKM P DS o skierowaniu na badanie psychologiczne; - decyzję znak: WKM DS o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. W decyzjach wskazano właściwą podstawę prawną wydania oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzje zostały podpisane przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne i lekarskie. W dniu 17 marca 2015 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał decyzję znak: WKM o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. B) w związku z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów. W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. W dniu 17 marca 2015 r. w zawiadomieniu znak: WKM poinformowano kierowcę o wszczęciu postępowania w sprawie skierowania na badania lekarskie i psychologiczne. W dniu 31 marca 2015 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał: - decyzję znak: WKM b DS o skierowaniu na badania lekarskie przeprowadzone w celu ustalenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy; - decyzję znak: WKM p DS o skierowaniu na badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. W decyzjach wskazano prawidłową podstawę prawną i pouczenie o prawie do odwołania. Ocena wykonywania zadania: pozytywna (dowód akta kontroli, str ) 7. Wydawanie decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach określonych w art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Kontroli poddano decyzję znak: WKM z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatrzymania prawa jazdy. Podstawę zatrzymania prawa jazdy stanowiło przekroczenie przez kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Informacja o zatrzymaniu prawa jazdy została przekazana przez Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim do Starosty Łobeskiego, który przekazał prawo jazdy do UM Świnoujście, zgodnie z właściwością miejscową. W decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście wskazano prawidłową podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Okres zatrzymania prawa jazdy został określony zgodnie z art. 102 ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami. (dowód akta kontroli, str ) 6

7 Kontroli poddano również postępowanie w przedmiocie zatrzymana prawa jazdy kierowcy posiadającemu prawo jazdy kat. A i B. W decyzji znak: WKM z dnia 21 stycznia 2015 r. Prezydent Miasta Świnoujście cofnął kierowcy uprawnienie do prowadzenia pojazdów. W zawiadomieniu z dnia 21 stycznia br. kierowca został poinformowany o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania na badania lekarskie i psychologiczne (pismo znak: WKM ). W dniu 3 lutego 2015 r. wydano: - decyzję znak: WKM b DS o skierowaniu na badanie lekarskie; - decyzję znak: WKM p DS o skierowaniu na badania psychologiczne. Decyzje administracyjne zostały podpisane przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. W decyzjach wskazano właściwe podstawy prawne. W dniu 7 maja 2015 r. skierowano do kierowcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy w związku z nieprzedstawieniem w wymaganym terminie badań lekarskich i psychologicznych, na które kierowca został skierowany ww. decyzjami. Zawiadomienie podpisał upoważniony pracownik Wydziału Komunikacji. W dniu 5 czerwca br. Prezydent Miasta Świnoujście w decyzji znak: WKM orzekł zatrzymać prawo jazdy kierowcy. W decyzji zawarto właściwą podstawę prawną jej wydania, uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania. Ocena wykonywania zadania: pozytywna (dowód akta kontroli, str ) 8. Wydawanie decyzji administracyjnych o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami. Kontroli poddano postępowanie w przedmiocie cofnięcia i przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami. Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 3 grudnia 2013 r. wydał decyzję znak: WKM dot. cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w związku z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów na okres sześciu miesięcy. Decyzja administracyjna zawiera wszystkie wymagane elementy. W zawiadomieniu z dnia 3 grudnia 2013 r., znak: WKM , poinformowano kierowcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skierowania na badania lekarskie i psychologiczne. W dniu 16 grudnia 2013 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał: - decyzję znak: WKM B w przedmiocie skierowania na badania lekarskie; - decyzję znak: WKM P o skierowaniu na badania psychologiczne. W ww. decyzjach wskazano właściwe podstawy prawne wydania oraz pouczenia o prawie do odwołania. W dniu 22 stycznia 2014 r. kierowca złożył wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Do wniosku załączono dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł (zgodnie z art. 103 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami), a także orzeczenie lekarskie nr 02/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. i orzeczenie psychologiczne nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną znak: WKM z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie przywrócenia kierującemu (wnioskodawcy) uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. B). W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną i pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. 7

8 (dowód akta kontroli, str ) W dniu 29 maja 2014 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał decyzję znak: WKM o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kierowcy o nr prawa jazdy Decyzję wydano w związku z uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu praktycznego w trakcie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Decyzja został podpisana przez Naczelnika Wydziału z użyciem pieczęci z up. Prezydenta Miasta. W dniu 29 maja 2014 r. Naczelnik Wydziału Komunikacji wystąpił z żądaniem zwrotu dokumentu prawa jazdy. W dniu 4 czerwca 2014 r. kierowca złożył oświadczenie o utracie dokumentu w dniu 28 maja 2014 r. Również w dniu 4 czerwca 2014 r. kierowca złożył wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia i wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty. Do wniosku załączono dowód opłaty za wydanie prawa jazdy (100,50zł), dowód wniesienia opłat ewidencyjnej (0,50zł) oraz dowód wniesienia opłat skarbowej (10,00 zł). Prezydent Miasta w dniu 14 lipca 2014 r. wydał decyzję znak: WKM o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. B) w związku z uzyskaniem wyniku pozytywnego w trakcie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w dniu 11 lipca 2014 r. W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Prezydent Miasta Świnoujście wydał decyzję znak: WKM z dnia 5 lutego 2015 roku w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną wydania. Decyzję wydano w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Świnoujściu dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres sześciu miesięcy. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. (dowód akta kontroli, str ) Zespół kontrolny skontrolował także decyzję znak: WLM DS z dnia 17 marca 2015 r. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami kierowcy o nr prawa jazdy Decyzję wydano w związku z uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego na kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji. W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną, pouczenie o prawie do odwołania oraz informację o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Decyzja została podpisane przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. W dniu 8 maja 2015 r. kierowca został poddany ponownemu kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji i w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku wydano mu decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami. Decyzja znak: WKM została wydana w dniu 12 maja 2015 r. Kierowca wpłacił opłatę ewidencyjną (0,50 zł) oraz opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł. Ocena wykonywania zadania: pozytywna (dowód akta kontroli, str ) 8

9 9. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej. Kontroli poddano decyzję administracyjną z dnia 5 maja 2014 r. znak: WKM u w przedmiocie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (kat. B). W decyzji wskazano prawidłową podstawę prawną wydania oraz pouczenie o prawie do odwołania. Prawidłowo określono termin ważności zezwolenia. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. Decyzja została wydana na wniosek złożony w dniu 5 maja 2014 r. Do wniosku załączono wymagane załączniki: orzeczenie lekarskie z dnia 16 marca 2014 r., orzeczenie psychologiczne z 16 lutego 2014 r. oraz zaświadczenie nr 160/2014 z dnia 16 lutego 2014 r. o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne. Wniesiona została opłata za wydanie zezwolenia w kwocie 50,00 zł kwota zgodna ze wskazaną w 16 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706). Zezwolenie wydano na druku zgodnym ze wskazanym w ww. rozporządzeniu. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano decyzję nr 1/2015 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (kat. B). W decyzji podano właściwą podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. Decyzja została wydana na wniosek złożony w dniu 5 czerwca 2015 r. Do wniosku załączono orzeczenie psychologiczne nr 25/15 z dnia 27 maja 2015 r. i orzeczenie lekarskie nr 831/2015 z dnia 26 maja 2015 r. W aktach sprawy znajduje się dowód wniesienia opłaty (50,00 zł) za wydanie zezwolenia. W decyzji wskazano właściwy termin ważności zezwolenia. Ocena wykonywania zadania: pozytywna (dowód akta kontroli, str ) 10. Przedłużanie ważności zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz rozszerzanie zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. W okresie objętym kontrolą nie prowadzono postępowań w zakresie przedłużania ważności zezwoleń oraz rozszerzania ich zakresu. III. Ośrodki szkolenia kierowców Wyjaśnień z zakresu ośrodków szkolenia kierowców udzielała Pani Katarzyna Tomaszewska. 1. Prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców, dokonywanie wpisów i skreśleń w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu. 9

10 Prezydent Miasta Świnoujście prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w formie elektronicznej w systemie PORTAL STAROSTY. Na dzień przeprowadzenia kontroli w rejestrze figuruje 5 ośrodków szkolenia kierowców. W rejestrze umieszcza się wszystkie dane wskazane w art. 28 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami. W 2013 r. i 2014 r. skreślono z rejestru po 2 przedsiębiorców prowadzących OSK, a w 2015 r. wydano decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK w związku z rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej. W wyniku wydania ww. decyzji z rejestru skreślono OSK o nr ewidencyjnym (dowód akta kontroli, str ) Skreślenie OSK z rejestru jest potwierdzane przez dodanie odpowiedniego wpisu na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po otrzymaniu pisma OSK informującego o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej np.: - pismo z dnia 29 maja 2013 r. dotyczące likwidacji działalności przedłożone przez OSK o nr ewidencyjnym ; - pismo z dnia 1 kwietnia 2014 r. dotyczące zamknięcia działalności gospodarczej, złożone przez OSK o nr ewidencyjnym (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano również postępowanie dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z dnia 8 października 2014 r. Wniosek złożono na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłat za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. poz. 31). Do wniosku załączono oświadczenie przedsiębiorcy oraz dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru (500,00 zł), a także dowód uregulowania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru OSK z dnia 14 października 2014 r. wydano na druku zgodnym ze wzorem wskazanym w ww. rozporządzeniu. Ocena wykonywania działalności: pozytywna z nieprawidłowością (dowód akta kontroli, str ) 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z informowaniem starostów z innego powiatu o lokalizacji infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Na obszarze miasta Świnoujście nie działają ośrodki szkolenia kierowców, których infrastruktura jest zlokalizowana na terenie innego powiatu. 10

11 3. Wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Świnoujście nie wydawał ww. poświadczeń. 4. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców, z wymogami określonymi w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. W dniu 31 stycznia 2013 r. Prezydent Miasta Świnoujście zatwierdził Roczny plan kontroli OSK na 2013 r. Ujęto w nim 9 podmiotów. Plan kontroli został zatwierdzony w terminie wskazanym w 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Roczny plan kontroli OSK na rok 2014 r. został zatwierdzony w dniu 17 lutego 2014 r. (obejmował 7 OSK) oraz zmieniony w dniu 19 maja 2015 r. (5 OSK). W Rocznym planie kontroli OSK na 2015 r. (zatwierdzony 21 kwietnia 2015 r.) zaplanowano kontrole 5 OSK (w sierpniu i wrześniu). W planach kontroli wskazywano rodzaj kontroli oraz planowany miesiąc jej przeprowadzenia. 11 (dowód akta kontroli, str ) Szczegółowej kontroli poddano dwie przeprowadzone przez Prezydenta Miasta Świnoujście kontrole: 1) Kontrola OSK o nr w rejestrze , przeprowadzona 12 lipca 2013 r. (protokół kontroli nr 06/2013). Zawiadomienie z dnia 25 czerwca 2013 r. dot. zamiaru przeprowadzenia kontroli zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). Przedsiębiorca odebrał zawiadomienie w dniu 26 czerwca 2013 r. Kontrola została przeprowadzana w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 79 ust. 4 ww. ustawy. Upoważnienia dla pracowników Wydziału (z dnia 25 czerwca 2013 r. o nr: 14/13 i 13/13) zostały przygotowane na drukach wskazanych w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Wraz z upoważnieniami przedsiębiorca został pouczony o swoich prawach i obowiązkach (potwierdzone podpisem przedsiębiorcy) Protokół kontroli sporządzono na zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Protokół został podpisany przez przedsiębiorcę i osoby przeprowadzające kontrolę. Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione przedsiębiorcy 16 lipca 2013 r. W dniu 30 lipca 2013 r. przedsiębiorca przedstawił informację o usunięciu nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli. Zalecenia zawierały wnioski i uwagi dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 2) Kontrola OSK o nr w rejestrze , przeprowadzona w 26 czerwca 2014 r. protokół kontroli nr 04/2014. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

12 z dnia 16 czerwca 2014 r. zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca odebrał zawiadomienie w dniu 16 czerwca 2014 r. Kontrola została przeprowadzana w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 79 ust. 4 ww. ustawy. Upoważnienia dla pracowników Wydziału (z dnia 2 czerwca 2014 r. o nr WO.KP i WO.KP ) zostały przygotowane na drukach zgodnych ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Numery upoważnień zostały wskazane w sposób niezgodnym z ww. wzorem. W kontroli uczestniczył również przedstawiciel WORD w Szczecinie Pan Cezary Tkaczyk na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2014 r. między Gminą Miastem Świnoujście, a Dyrektorem WORD w Szczecinie (znak: 39/EN/2014). Pan Tkaczyk posiadał upoważnienie Prezydenta Miasta Świnoujście do kontroli ww. OSK z dnia 7 maja 2014 r. Protokół kontroli sporządzono na zgodnie ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Protokół został podpisany przez przedsiębiorcę i osoby przeprowadzające kontrolę. Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione przedsiębiorcy 16 lipca 2014 r. Zalecenia zawierały wnioski i uwagi dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. (dowód akta kontroli, str i ) W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miasta Świnoujście nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działalności ośrodków szkolenia kierowców. Ocena wykonywania zadania: pozytywna z uchybieniem 5. Sporządzanie analizy statystycznej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców. Prezydenta Miasta Świnoujście prowadzi analizę statystyczną dotyczącą wyników egzaminów państwowych uzyskiwanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców, działającym na obszarze miasta Świnoujście. Analiza była prowadzona od pierwszego półrocza 2013 r. Analiza statystyczna jest umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście. Ocena wykonywania zadania: pozytywna IV. Pozostałe podmioty prowadzące szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowym. W Gminie Świnoujście (mieście na prawach powiatu) brak jest wpisów do ewidencji jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym. W urzędzie miasta nie prowadzi się również ewidencji podmiotów 12

13 wykonujących przewozy tramwajem prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem. V. Instruktorzy i wykładowcy 1. Prowadzenie ewidencji instruktorów, wpisywanie oraz skreślanie instruktorów z ewidencji. Ewidencja instruktorów nauki jazdy jest prowadzona w formie elektronicznej w systemie PORTAL STAROSTY. W ewidencji umieszcza się wszystkie informacje wskazane w art. 33 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami. Na dzień przeprowadzenia kontroli w ewidencji figurowało 28 aktywnych instruktorów. Ewidencja instruktorów nie została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście. Zgodnie z przepisem art. 130 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami wezwano 48 instruktorów do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji. Prezydent Miasta w 2013 r. skreślił 9 instruktorów z powodu nieprzedłożenia aktualnych informacji. Szczegółowej kontroli poddano: wezwanie z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: WKM W wezwaniu wskazano prawidłową podstawę prawną. Wezwanie zostało skierowane do instruktora w terminie zgodnym ze wskazanym w art. 130 ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami. Instruktor odebrał wezwanie w dniu 11 lutego 2013 r. W dniu 15 marca 2013 r. w zawiadomieniu znak: WKM strona została poinformowana o wszczęciu postępowania w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów z powodu nieprzedłożenia aktualnych informacji zamieszczanych w ewidencji. Zawiadomienie odebrano 19 marca 2013 r. W dniu 25 marca 2013 r. instruktor poinformował o rezygnacji z wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy i zwrócił legitymację instruktora do urzędu. W dniu 3 kwietnia 2013 r. Prezydent Miasta Świnoujście wydał decyzję znak: WKM w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów. Decyzja nie zawiera pełnej podstawy prawnej skreślenia (brak wskazania art. 130 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami). Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. Wezwanie z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: WKM W wezwaniu wskazano prawidłową podstawę prawną. Instruktor odebrał wezwanie w dniu 4 lutego 2013 r. Instruktor przedłożył aktualne dane do ewidencji w dniu 19 lutego 2013 r. Wezwanie z dnia 30 stycznia 2013 r., znak: WKM W wezwaniu wskazano właściwą podstawę prawną. Wezwanie awizowano podwójnie i zwrócono do urzędu. W dniu 5 marca 2013 r. Prezydent Miasta Świnoujście skierował ponowne wezwanie do instruktora. Wezwanie z dnia 5 marca 2013 r. znak: WKM

14 zostało odebrane w dniu 13 marca 2013 r. W dniu 16 kwietnia 2013 r. w zawiadomieniu znak: WKM poinformowano instruktora o wszczęciu postępowania w przedmiocie skreślenia z ewidencji. W dniu 14 maja 2013 r. Prezydent Urzędu Miasta Świnoujście w decyzji znak: WKM skreślił instruktora z ewidencji. W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną jej wydania oraz pouczenie o prawie do wniesienia odwołania. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. Kontroli poddano również postępowanie w sprawie skreślenia z ewidencji instruktora o nr uprawnień ZSW0053. W zawiadomieniu z dnia 20 stycznia 2015 r., znak: WKM jako podstawę wszczęcia postępowania wskazano brak przedstawienie przez instruktora zaświadczenia potwierdzającego ukończenie warsztatów doskonalenia zawodowego. W zawiadomieniu wskazano prawidłową podstawę prawną. Zawiadomienie zostało podpisane przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta Świnoujście. Decyzja z dnia 2 lutego 2015 r. znak: WKM dotycząca skreślenia instruktora z ewidencji zawiera właściwą podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja został podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta Świnoujście. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano także postepowania dotyczące wpisu do ewidencji instruktorów z dnia 1 lipca 2013 r. Wniosek został złożony na druku zgodnym ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 93). W dniu 13 sierpnia 2013 r, Prezydent Miasta Świnoujście wydał decyzję znak: WKM w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji instruktorów z uwagi na negatywny wynik I części egzaminu uzyskany przez wnioskodawcę. Decyzja zawiera prawidłową podstawę prawną oraz pouczenie o prawie do odwołania. Decyzja została podpisana przez Naczelnika Wydziału z upoważnienia Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta Świnoujście wydał w dniu 10 października 2013 r. decyzję znak: WKM w przedmiocie wpisania do ewidencji instruktorów. Decyzja została wydana w związku z ponownym przystąpieniem wnioskodawcy do I części egzaminu i uzyskania wyniku pozytywnego. W decyzji wskazano właściwą podstawę prawną i pouczenie o prawie do odwołania. Instruktorowi wydano legitymację nr 103/2013 na druku zgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu. Instruktor wniósł opłatę za wydanie legitymacji w kwocie 50,00 zł. (dowód akta kontroli, str ) Ocena wykonywania zadania: pozytywna 2. Prowadzenie ewidencji wykładowców, wpisywanie oraz skreślanie wykładowców z ewidencji. 14

15 Prezydent Miasta Świnoujście nie prowadzi ewidencji wykładowców w związku z brakiem wniosków o wpis do przedmiotowej ewidencji. VI. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Prezydent Miasta Świnoujście prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w formie książkowej i elektronicznej. W rejestrze zamieszcza się wszystkie informacje wskazane w art. 83e ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście. Na dzień kontroli w rejestrze figuruje 3 przedsiębiorców (2 podstawowe stacje kontroli pojazdów i 1 okręgowa stacja). W okresie objętym kontrolą nie dokonywano wpisów ani skreśleń w przedmiotowym rejestrze. (dowód akta kontroli, str ) Kontrole stacji kontroli pojazdów w roku 2013 i 2014 zostały przeprowadzone przez pracowników Transportowego Dozoru Technicznego, upoważnionych przez Dyrektora TDT. Kontrole prowadzono na podstawie porozumień zawartych w dniu 31 stycznia 2013 r. oraz w dniu 4 lutego 2014 r. (dowód akta kontroli, str ) Kontroli poddano dokumentację z kontroli przeprowadzonej w stacji kontroli pojazdów o nr ZSW/005/P w dniu 28 października 2013 r. Dwóch pracowników TDT przeprowadziło kontrolę na podstawie upoważnienia nr 333/701/2013/OT7 z dnia 24 października 2013 r. Protokół z kontroli nr TDT-71/359/K/13 został sporządzony w dniu 28 października 2013 r. i podpisany przez dwóch inspektorów TDT oraz kontrolowanego przedsiębiorcę. W protokole potwierdzono, że przed rozpoczęciem kontroli poinformowano przedsiębiorcę o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz o zakresie kontroli. Prezydent Miasta wskazał w piśmie z 2 stycznia 2014 r. znak: WKM.5421/2/14 termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. (dowód akta kontroli, str ) Skontrolowano również dokumentację z kontroli przeprowadzonej w stacji kontroli pojazdów nr ZSW/006 przeprowadzonej w dniu 7 października 2014 r. Kontrola została przeprowadzona przez dwóch pracowników TDT, którzy działali na podstawie upoważnienia nr 158/701/2014/OT7 z dnia 15 września 2014 r. Protokół z kontroli nr TDT-71/173/K/2014 został sporządzony w dniu 7 października 2014 r. Przed rozpoczęciem kontroli poinformowano osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę do odbioru protokołu kontroli, o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz o zakresie kontroli. Protokół został podpisany przez dwóch kontrolerów i dwóch przedstawicieli kontrolowanego podmiotu. Prezydent Miasta wskazał w piśmie z 4 listopada 2014 r. znak: WKM.5421/4/14 termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. (dowód akta kontroli, str i ) 15

16 Ocena wykonywania zadania: pozytywna Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Stwierdza się, że nieprawidłowości wynikają odpowiednio z: Ad. II pkt 2,3,4 i 5 braku wyodrębniania na dowodzie wpłaty kwot poszczególnych opłat (osobno opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej) zgodnie z 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat ewidencyjnej stanowiącej przychów Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; pkt 4 braku wskazania pełnej podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej; Ad. III pkt 1 Ad. V pkt 1 pobrania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców; braku wskazania numerów upoważnień do przeprowadzenia kontroli w sposób zgodny ze wskazanym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców; braku wskazania pełnej podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej. Zalecenia oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej: 1. Należy zaktualizować Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Świnoujście w zakresie wykonywania przez prezydenta miasta zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 16

17 Prawo o ruchu drogowym (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na obszarze Miasta Świnoujście). 2. Zaleca się zaktualizować upoważnienia pracowników Wydziału Komunikacji do dokonywania w imieniu Prezydenta Miasta Świnoujście czynności z zakresu ustawy o kierujących pojazdami i ustawy Prawo o ruchu drogowym. 3. Na dowodzie wpłaty za wydanie prawa jazdy należy wyodrębniać kwoty poszczególnych opłat (opłatę za wydanie prawa jazdy i opłatę ewidencyjną), zgodnie z 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłat ewidencyjnej stanowiącej przychów Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. 4. W decyzjach administracyjnych z zakresu ustawy o kierujących pojazdami należy wskazywać pełną podstawę prawną ich wydawania. 5. Nie należy pobierać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. 6. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców należy sporządzać zgodnie ze wzorem określony w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Ocena ogólna wykonywania przez Prezydenta Miasta Świnoujście zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów: POZYTYWNA Z UCHYBIENIAMI Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Przedkładając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę o pisemną informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Ryszard Mićko WICEWOJEWODA 17

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2015.PG.JZ Szczecin, 23 kwietnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.5.2014.JZ.PS Szczecin, 26 sierpnia 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72 010 Police

Bardziej szczegółowo

IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

IR PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.3.2.2015.PG.JZ Szczecin, 26 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.4.2014.JZ.PS Szczecin, 29 lipca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72 400

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WIR.IV.431.11.2015.KC Bydgoszcz, 16 marca 2016 r. Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 81) WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 5 stycznia 2015r. IA.III.431.16.2014 Starosta Kutnowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem przez Starostę Kutnowskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III 431.37.2013 Łódź, dnia 25 listopada 2013 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r.

IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.1.2015.MZ Szczecin, 23 czerwca 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2014 Łódź, dnia 18.06.2014 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2014 Łódź, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym przez Wojewodę Łódzkiego nadzorem nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.5.2015 Łódź, dnia 28 kwietnia 2015 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r.

IR MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI IR-1.431.1.5.2015.MZ Szczecin, 21 grudnia 2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli funkcjonowania ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, (6 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 W I-IV.4 3 1.1 0.2 0 1 4.D J STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE W P Ł Y N Ę Ł O KANC LARIA 1 Q n? kancelaria

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.26. 2011. Łódź, 5 sierpnia 2011 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 5 sierpnia 2011 r. IA.III.431.26. 2011 Pan Wojciech Rychlik Starosta Powiatu Zduńskowolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.9.2015 Łódź, 5 sierpnia 2015 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932-21/10 Łódź, 21 stycznia 2011 r. Pan Robert Zakrzewski Starosta Powiatu Radomszczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 25 maja 2010 roku PNK IV.0932-2/ 33 /10 Pan Piotr Busiakiewicz Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 05 sierpnia 2010 roku PNK IV.0932-2 - 64 /10 Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 16 czerwca 2010 roku PNK IV.0932-2/ 49 /10 Pani Dorota Dąbrowska Starosta Powiatu Kutnowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011

Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Nadzór nad OSK Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 Wykaz skrótów OSK ośrodek szkolenia kierowców; U.K.P. ustawa o kierujących pojazdami; P.R.D. prawo o ruchu drogowym; Właściwość organu

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych;

3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 2005-04-01

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2016 Łódź, 11 października 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, 13 października 2010 roku WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.0932 2/10 Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego W YSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.32.2016 Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Staszica 15 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku WI-III.431.1.2016.AS Gdańsk, dnia 16 marca 2016 r. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR...

Wzór... SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... drogowym **)... Załącznik nr 1...... (pieczęć organu kontroli ruchu drogowego) (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE NR... Działając na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja

Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja KARTA USŁUGI K -21 Urząd Miasta Olsztyn Komórka organizacyjna: Przyjęcie wniosku w sprawie prawa jazdy i jego realizacja Wydział Komunikacji referat ds. uprawnień do kierowania pojazdami Tel./Fax: 0-89

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg ZARZĄDZENIE NR 5.2013 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.4.2015 Łódź, dnia 27 marca 2015 roku Pan Józef Róg Starosta Opoczyński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2016 Łódź, 30 marca 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 18 kwietnia 2011 r. IA.III.431.6.2011 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A Łęczna Znak: KTD. 5430 MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY Opłata: 1. wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, 2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1377 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Cyfryzacji 1) z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 15 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57.2015 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 15 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Dróg Na podstawie 14 ust. 1 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Bank Spółdzielczy w Kłobucku WYKAZ OPŁAT Wpłaty za czynności podane poniżej dokonuje się na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku Bank Spółdzielczy w Kłobucku 72 8248 0002 2001 0000 0101 0003 I. REJESTRACJA POJAZDÓW Druki: Lp. Druki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.16.2011 Łódź, 24 czerwca 2011 r. Pan Leszek Trębski Prezydent Miasta Skierniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce

Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów Siedlce Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.7.2014 Pan Tomasz Mucha Ośrodek Szkolenia EASY ul. Jaśminowa 9 Chodów 08-119 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki

Pan Leszek Guździoł Starosta Policki Szczecin, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 P/08/063 LSZ 41051-1-08 Pan Leszek Guździoł Starosta Policki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 20 kwietnia 2011 r. IA.III.431.9.2011 Pan Zygmunt Wota Ośrodek Szkolenia Auto-Szkoła Wota sp. j. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 15, 16 marca 2011 roku w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 6 grudnia 2016 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PROTOKÓŁ Z KONTROLI przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2016 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski

Tomasz Kulinicz - Starosta Goleniowski WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.5.2015.MZ Przedmiot kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Starosty w okresie prowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 29 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1269 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 1) z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA- 4101-015/02/2014 P/14/033 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/14/033 - Nadawanie uprawnień do kierowania

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy

Karta Usługi. Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Stanowisko: ds. praw jazdy Wymiana prawa jazdy 100,50 zł opłata administracyjna + opłata ewidencyjna - kserokopia posiadanego prawa jazdy, - fotografia kolorowa (wymiar 3,5 cm na 4,5 cm; lewy półprofil - orzeczenie lekarskie wystawione

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU Naczelnik Wydziału Daniel Zimoch tel. 4085063 pozostałe telefony: 4085052 - prawa jazdy 4085053 - rejestracja pojazdów 4085056 - zarządzanie ruchem drogowym 4085028 - licencje

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2015r. NK-II.431.1.14.2015.MMac Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie

Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie WOJEWODA ŁÓDZKI Wojewoda Łódzki Łódź, dnia 7 października 2011 r. IA.III.431.36.2011 Pan Bolesław Milewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego w Stobnie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. ośrodka szkolenia: Katarzyna Matuszak Akademia Jazdy ul. Ścinawska 8, 60-178 Poznań,

P r o t o k ó ł. ośrodka szkolenia: Katarzyna Matuszak Akademia Jazdy ul. Ścinawska 8, 60-178 Poznań, P r o t o k ó ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 października 2009 r. ośrodka szkolenia: Katarzyna Matuszak Akademia Jazdy ul. Ścinawska 8, 60-178 Poznań, wpisanego pod nr 002Z/OS do

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 18 sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/063 LOP- 41003-3-2008 Pan Maciej Stefański Starosta Brzeski

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r.

Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Wołomińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE Warszawa, dnia 29 lipca 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 3 08 Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.4.1.2015 Pan Andrzej Oziębło Starosta Powiatu Białobrzeskiego Starostwo Powiatowe w Białobrzegach Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustawy o kierujących pojazdami Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa Siedlce

Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa Siedlce Warszawa, 20 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.3.2013 Pan Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz JAR-SPED Sp.j. Euzebiusz Gawrysiuk, Artur Polkiewicz ul. Sportowa 19 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 1. Co powinienem wiedzieć? Kierować

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45

PROTOKÓŁ KONTROLI. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych: 18-400 ŁomŜa, ul. Polowa 45 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2012 (numer w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.7346.8.115.2014 Gliwice, 23.10.2014 r. nr kor. UM-571604/2014/GK PROTOKÓŁ Z KOMPLEKSOWEJ KONTROLI działalności przedsiębiorcy Pani Renaty Hołdyk wykonującego przewozy drogowe

Bardziej szczegółowo

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata Witam W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi daty, od której rozpoczyna bieg dwuletni okres próbny - informuję,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski

Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie. Grzegorz P. Kubalski Rejestr działalności regulowanej OSK i ewidencja podmiotów prowadzących szkolenie Grzegorz P. Kubalski Charakter działalności (1) Działalność gospodarcza zarówno w zakresie prowadzenia stacji kontroli

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr

przeprowadzenia lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI NK.1.431.1.19.2015.MZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Szczecin, dnia 13 kwietnia 2015r. Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących: - przekazywania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy

ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. I. Miejsce załatwienia sprawy ZWROT PRAW A JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES POWYŻEJ 1 ROKU - wymagane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie II. Miejsce złożenia dokumentów PKK (Profil

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2012 Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/47 01-471 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WNK.DW.III.431.1.5.2015.WK.JL Pan Marek Wiliński Burmistrz Lubienia Kujawskiego ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA ZARZĄDZENIE Nr 216/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedur określających zasady sprawowania kontroli przewoźników drogowych, którym Burmistrz Namysłowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2014 Pan Jarosław Chodorski Wójt Gminy Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK.III.431.11.2015 Kielce, dnia 18-06-2015 Pani Dorota Rychlewska ul. Hauke Bosaka 1/14 27-200 Starachowice Wystąpienie pokontrolne Podmiot kontrolowany Pani Dorota Rychlewska

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia 9 stycznia 2015r. NK-1.1611.8.2014.MZ.PZ Zakres Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres organu kontrolowanego Osoba pełniąca funkcję Inspektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r:

Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r: Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r: 1) W art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Wymagania dotyczące minimalnego wieku osób do kierowania pojazdami kategorii

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.U.03.230.2303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań

IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań n,.11 IIP. 2012 Poznan, WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-V1.431.1.4.2012.4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu ul. Jeleniogórska 4/6 Poznań Zgodnie z 14 zarządzenia nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo