Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r."

Transkrypt

1 Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r.

2 Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem lub tramwajem.

3 Instrumenty nadzoru - Wymiana praw jazdy w trybie art. 97 Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby posiadającej prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie UE wymieni z urzędu to prawo jazdy na polskie krajowe prawo jazdy w przypadku: 1) wydania wyroku sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, postanowienia sądu lub postanowienia prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy; 2) otrzymania od organu kontroli ruchu drogowego wniosku o skierowanie osoby na badanie lekarskie lub na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu; 3) zaistnienia przesłanek do wydania decyzji w sprawie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, skierowania na badanie lekarskie, skierowania na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu; skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,. Wymienianego prawa jazdy nie wydaje się do czasu ustania przyczyny, która spowodowała wymianę dokumentu.

4 Instrumenty nadzoru sprawdzenie kwalifikacji Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego; Przesłanka: jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do kwalifikacji; Decyzja jest podejmowana z urzędu na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych lub na wniosek organu kontroli ruchu drogowego i dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

5 Instrumenty nadzoru skierowanie na badania lekarskie Przesłanki: - jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, - istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia; Decyzja wydawana jest z urzędu: - na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia; - na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców w przypadku wystąpienia pierwszej przesłanki (przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.); - na podstawie zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy w przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia;

6 Instrumenty nadzoru skierowanie na badania psychologiczne Skierowania badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Przesłanki: - osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, - osoba przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, - osoba w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (od 1 stycznia 2013 r.) - osoba kierowała pojazdem, który uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art lub art Kodeksu karnego;

7 Instrumenty nadzoru skierowanie na badania psychologiczne Decyzja wydawana jest : - z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców w przypadku 3 pierwszych przesłanek (od 1 stycznia 2013 r.); - na wniosek organu kontroli ruchu drogowego i dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w przypadku przesłanki 2 i 4.

8 Uwaga przepisy przejściowe Do dnia 31 grudnia 2012 r. skierowanie na badanie: 1) lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy; 2) psychologiczne w przypadku gdy kierujący przekroczył liczbę 24 otrzymanych punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego następuje na podstawie informacji przekazanych przez Policję.

9 Instrumenty nadzoru - kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa (od 1 stycznia 2013 r.) Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli osoba: a) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, b) w okresie próbnym popełniła co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; Decyzja z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców;

10 Instrumenty nadzoru - w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; Decyzja z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców;

11 Instrumenty nadzoru zatrzymanie prawa jazdy Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r. Do tego czasu obowiązują regulacje ust. P.R.D. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: 1) upłynął termin ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; 2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, c) kursów reedukacyjnych; 3) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia: a) o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

12 Instrumenty nadzoru zatrzymanie prawa jazdy Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem upłynął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

13 Instrumenty nadzoru cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami Starosta wydaje decyzję administracyjną w przypadku: 1) stwierdzenia: a) na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, b) na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, c) utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego przeprowadzonego w trybie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 (Przyczyny egzaminu: ponowne sprawdzenie kwalifikacji, przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji, zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok). 2) ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa, którego przyczyną było przekroczenie limitu punktów karnych); 3) popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 4) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

14 Dziękuję